Hotărârea nr. 203/2011

Hotãrârea nr. 203 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – copilului Alecse Paul Eduard

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 203 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Alecse Paul Eduard

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Volosevici și Raportul de specialiate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr.5829/23.06.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Alecse Paul Eduard, în vederea efectuării unei operații numită „distraction osteogenesis”, la spitalul UCLA din Los Angeles, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTA PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6 TELEFON 0244/516699/413

A.
Nr. 5829 /2011

ANCHETA SOCIALA

DATE PERSONALE Numele si prenumele Data si locul nașterii Domiciliul

CNP

Act identitate


ALECSE PAUL EDUARD

30.03.2011/BUCURESTI-SECTOR 6

Ploiești, str.Malu Roșu nr.65A, bl.l41A2

CN seria NJ nr.916767

DESCRIEREA FAMILIEI

Tatal-Alecse Mihai Dacian, 40 ani, angajat la SC Vigomarm SRL Mama-Alecse Aura, 34 ani, angajata la SC Interex CDR Copilul-Alecse Paul Eduard, născut la data de 30.03.2011

SITUAȚIA LOCATIVA

Familia Alecse locuiește intr-un apartament proprietate personala, compus din 3 camere si dependințe, cu acces la utilitati. Spațiul locativ este mobilat corespunzător si igienic intretinut.

SITUAȚIA MATERIALA

Tatal realizează un salariu in cuantum de 1400 lei, mama urmeaza sa beneficieze de indemnizație pentru creștere copil iar fiul Alecse Paul Eduard primește alocație de stat in suma de 200 lei.

ZX * '       »L        '  *

>5 *x \

/ - • - - •> Z Z

Z C*

STAREA SANATATII                      7X - ; '

Conform actelor medicale anexate copilul Alecse Pa$î=feduard

i i,

prezintă la data nașterii următoarele diagnostice : Sindrom Pierre-Robin; palatoschizis; laringotraheomalacie; pneumonie de aspirație; anemie hipocroma microcitara; eritem allergic; icter fiziologic.

Datorita problemelor grave de respirație de la naștere, s-a efectuat o


«•


\\

•• . w

’                         . I


ț'.J

I

• * >

Â'7 <*

; o.

?

v■'? ■ / ■'

•rf

1

. >’

z/


traheostomie la data de 03.05.2011 la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “M.S.Curie” București. Pentru eliminarea traheostomiei, care i-ar permite sa vorbească si sa duca o viata normala, este imperios necesar efectuarea unei operații numita “distraction osteogenesis”, operație care se poate realiza in SUA la Spitalul UCLA din Los Angeles.

CONCLUZII

Având in vedere situația expusa mai sus, propunem in măsură in care este posibil acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetar constituit in bugetul local al Municipiului Ploiești, pentru operația ce urmeaza a fi efectuata in SUA.

Brindusa ConsSEF SERVICIU Aura
11

Georg


TOCMIT, ia Neacsu


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PL


RAPORT DE SPECIALIATE


la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Alecse Paul Eduard

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Alecse Paul Eduard, în vederea efectuării unei operații.

ZY

In urma investigațiilor medicale efectuate la Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie “Prof.Dr.Panait Sârbu” copilul Alecse Paul a fost diagnosticat la naștere cu sindrom Pierre Robin.

Sindromul Pierre Robin sau succesiunea Pierre Robin este

o malformație


congenitală rară care afectează unul din 20.000 de copii și se face remarcată prin trei ii distincte localizate la nivelul fetei:

anoma'


5

- rnicrognația - maxilarul inferior subdezvoltat, bărbia foarte mică

  • - glosoptoza - tendința limbii de a cădea în faringe, îngreunând respirația

  • - fanta palatină sau palatul foarte arcuit, fără fantă - cerul gurii este incomplet închis, în formă de U.


copiii născuți cu sindrom Pierre Robin au anumite dificultăți.

Cele mai frecvente sunt legate de respirație și supt. Respirația este îngreunată de poziția limbii, iar suptul devine dificil datorită fantei palatine care nu permite cavității orale să formeze un vid, așa cum se întâmplă la bebelușii sănătoși.

La unii se manifestă prin ușoare dificultăți la respirație și hrănire. Alții au probleme de intensitate moderată, care necesită spitalizarea până când reușesc să mănânce și să respire normal. Iar în cazuri rare problemele sunt mari și la respirație și ia hrănire și pot continua pe parcursul a câtorva luni. De obicei, acești copii au nevoie de ajutor pentru a respira, care le este oferit printr-un tub nasal sau prin traheostoma.

In cazul copilului Alecse Paul, datorită acestor probleme severe de respirație, după o lună în care a fost conectat la oxigen, doctorii au hotărât efectuarea

unei traheostomii, intervenție realizată în data de 03.05.2011, la Clinica de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Pentru Copii “M.S.Curie".


După mai multe căutări, au reușit să ia legătură cu dr.James Bradley care lucrează la Spitalul UCLA din Los Angeles și care poate efectua această operație.

Costul unei asemenea intervenții poate ajunge până la 85000 USD. Nu trebuie însă uitate nici cheltuielile de deplasare, dar și alte cheltuieli neprevăzute.

In plus, copilul Alecse Paul prezintă și alte diagnostice: palatoschizis, laringotraheomalacie în observație, pneumonie de aspirație, icter fiziologic, eritem alergic, anemie hipocromă microcitară.

Situația materială a familiei Alecse este următoarea: mama, Alecse Aura, urmează să beneficize de indemnizație pentru creșterea copilului, tatăl, Alecse Mihai Dacian, realizează un venit de 1400 lei, iar copilul Alecse Paul Eduard primește alocație de stat în suma de 200 lei. Ca atare, costurile financiare ale intervenției chirurgicale depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei.

Domnul Alecse Mihai a solicitat un ajutor financiar pentru intervenția chirurgicală ce va fi realizată la Spitalul UCLA din Los Angeles - adresa nr.5829/23.06.2011, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciul acestuia, ancheta nr.5829 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul familiei copilului Alecse Paul Eduard, afectat de acestă boală gravă, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea intervenției chirurgicale, singura modalitate de a reda sănătatea necesară pentru a duce o viață normală.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director, Administrația                         nitare


Brîndușa Constgptijrxte


Director,

Direcția Management Financiar-Contabil,Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

Simona Albu

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — copilului Alecse Paul Eduard

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Alecse Mihai Dacian, cu domiciliul în Ploiești, Malu Roșu nr.65A, bl. 141A2, ap. 17, solicită un ajutor financiar de urgență pentru fiul său de 2 luni, Alecse Paul Eduard, ce a fost diagnosticat la naștere cu Sindrom Pierre Robin, palatoschizis, laringotraheomalacie în observație, pneumonie de aspirație, icter fiziologic, eritem alergic, anemie hipocromă microcitară.

Pe data de 03.05.2011, copilul a efectuat o traheostomie, pentru rezolvarea problemelor de respirație.

Pentru eliminarea traheostomiei, care i-ar permite să vorbească și să ducă o viață normală, se recomandă efectuarea unei operații numită “distraction osteogenesis”, operație ce se poate efectua numai la Spitalul UCLA din Los Angeles.

r

Din păcate, costul acestei intervenții, de 85000 USD, le depășește posibilitățile financiare, veniturile familiei fiind, în prezent, de 1600 lei/lunar, doamna Alecse urmând să primească indemnizația pentru creșterea copilului.

Supun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMĂR,

ANDREI VOLQSEVICI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREAPUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Alecse Paul EduardPREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data:     ' & Q5 '            r

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

. *

»» *R

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Alecse Paul Eduard

și a emis:

'PREȘEDINTE,  Sava-Mih'aî Nicolescu

Data:


SECRETAR, Puiu Neagu