Hotărârea nr. 202/2011

Hotãrârea nr. 202 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – domnului Ciocodeicã-Marinescu Cristian

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 202 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Ciocodeică-Marinescu Cristian

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr.2440/16.03.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Ciocodeică-Marinescu Vasile, rectificându-se bugetul local, în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011


\

t

ll

'J


■,

11

i /'Contrasemnează Secretar Oana Cristina IacoIn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru


în care se află, împreună cu familia sa.

Domnul Ciocodeică-Marinescu Cristian este salariat la SC Calsonic Kansei România SRL ca operator mașini. Soția sa, Ciocodeică-Marinescu Viorica a decedat, la vârsta de 56 de ani, pe data de 03.06.2011, în urma unei tumori cerebeloasă dreapta, operată în anul 2010. Are un fiu, Ciocodeică Iulian, în vârstă de 17 ani, elev la Grup Școlar “ 1 Mai “ Ploiești.

Domnul Ciocodeică-Marinescu Cristian locuiește împreună cu fiul său și cu mama soacră, doamna Marinescu Aneta, 75 ani, persoană cu handicap grav, într-un apartament de 3 camere și dependințe, aparținând doamnei Marinescu. Veniturile sunt: un salariu în cuantum de 1100 lei, o alocație de stat în cuantum de 42 lei și o pensie de handicap (nevăzătoare) în cuantum de 818 lei. Acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unor

condiții optime de trai, în condițiile în carenevoită să se împrumute pentru


a susține financiar operațiile și tratamentul de specialitate al doamnei Ciocodeică-Marinescu Viorica.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PR

ANDREI 1


EVICI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

b

RAPORT DE SPECIALIATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — domnului Ciocodeică-Marinescu Cristian

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulat la art. 15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Ciocodeică-Marinescu Cristian, pentru ieșirea din situația critică în care se găsește, împreună cu familia sa.

Domnul Ciocodeică-Marinescu Cristian este salariat la SC Calsonic Kansei România SRL, ca operator mașini. Locuiește împreună cu fiul său, Ciocodeică Iulian, și cu mama soacră, doamna Marinescu Aneta, 75 ani, persoană cu handicap grav, într-un apartament de 3 camere și dependințe, aparținând doamnei Marinescu.

Fiul său este elev în clasa a Xl-a la Grupul Școlar “1 Mai” Ploiești și practică înotul ca sport de performanță, obținând numeroase diplome și medalii la diferite compeții naționale.

Soția sa, Ciocodeică-Marinescu Viorica a decedat, la vârsta de 56 de ani, pe data de 03.06.2011, în urma unei tumori cerebeloasă dreapta, operată în anul 2010.

zi o

fi A


4 » •“


Z <L

// v

// ■„,

/ * *

2

Domnul Ciocodeică a solicitat un ajutor financiar, cererea fiind ini uc2


* • « ■ 1 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Ca urmare a acestei cer

ancheta socială la domiciliul acestuia, ancheta nr.5351/2011 fiind anex

hotărâre.

Veniturile familiei se compun din: un salariu în cuantum de 1100 lei, o alocație de stat în cuantum de 42 lei și o pensie de handicap (nevăzătoare) în cuantum de 818 lei. Acestea pun în pericol atât asigurarea unor condiții optime de trai, cât și susținerea financiară de care are nevoie fiul său pentru a practica, în continuare, înotul de performanță. Mai mult, familia a fost nevoită să se împrumute pentru a acoperi cheltuielile privind operațiile și tratamentul de specialitate al doamnei Ciocodeică-Marinescu Viorica.

In acest context, având în vedere situația materială deosebită a familiei, propunem acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezervă bugetar.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director,

Administrația Serviciilor?Sociale Comunitare Pietrar u

Brîndușa ConsțJ

;E.

'bi


•i


r

Director,

Director,


Direcția Management Financiar-Contabil,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE      1 -

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Ciocodeică-Marinescu Cristian
Data:     ' O P '      1 /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ,


RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Ciocodeică-Marinescu Cristian

și a emis:


PREȘEDINTE,

Sava-MihailNicolescu

Data:  d$       f