Hotărârea nr. 201/2011

Hotãrârea nr. 201 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – domnului Bucuricã-Oprea Marius Iulian

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 201

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului BUCURICĂ-OPREA MARIUS IULIAN


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr.2862/29.03.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art. 16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Bucurică-Oprea Marius Iulian aflat în situație de extremă dificultate, rectificându-se bugetul local, în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului BUCURICĂ-OPREA MARIUS IULIAN

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Bucurică-Oprea Marius Iulian, cu domiciliul în Ploiești, str.Sg.Erou Mateescu Gheorghe, nr.5, bl.20A, sc.B, ap.25, solicită un ajutor financiar de urgență. Conform actelor medicale prezentate, domnul Bucurică, în vârstă de 41 ani, suferă de neoplasm lingual cu adenopatie latero-cervicală stângă - T4 N3 MO, hernie hiatală, status posteventrație supraombilicală, steatoză hepatică, discopatie cervicală, sindrom extrapiramidal tip parkinsonian și gastrită eritematoasă.

Domnul Bucurică a suferit mai multe intervenții chirurgicale și laparoscopice, având numeroase internări pentru diagnosticele amintite mai sus. în prezent, este internat la Spitalul Clinic de Urgență Județean Ilfov (începând cu 19.04.2011) urmând să fie supus pentru o noua intervenție chirurgicală pentru resuturarea plăgii, datorită dezunirii acesteia.

Provine dintr-o familie modestă, veniturile acesteia fiind de 1876 lei/lunar. Nu dețin bunuri mobile și imobile care să poată fi valorificate. în plus locuiesc fără forme legale, cu chirie, într-un imobil retrocedat, compus din 2 camere și o bucătărie, cu acces la utilități. Și-a depus, în anul 2000, dosarul pentru obținerea unei locuințe sociale, fiind pe lista de așteptare.

Costul zilnic privind cheltuielile efectuate de familie cu pacientul se ridică la suma de 150-200 lei, depășind cu mult posibilitățile financiare ale acesteia.

Față de situația dramatică în care se află domnul Bucurică, cetățean al

*                                            5                                                                                                                                                                                               7                      ț

municipiului Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

1 /

RAPORT DE SPECIALIATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate, domnului BUCURICĂ OPREA MARIUS IULIAN

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Bucurică Oprea Marius Iulian.

In urma investigațiilor medicale efectuate la Spitalul Clinic de Urgență Județean III ov - Secția Clinică O.R.L. domnul Bucurică Oprea Marius Iulian a fost diagnosticat cu neoplasm lingual cu adenopatie latero-cervicală stângă - T4 N3 MO.

Deasemenea, domnul Bucurică prezintă și alte diagnostice: hernie hiatală, status posteventrație supraombilicală, steatoză hepatică, discopatie cervicală, sindrom extrapiramidal tip parkinsonian și gastrită eritematoasă.

Cancerele orale reprezintă o problemă majoră de sănătate în lume atât datorită incidenței crescute și a ratei reduse de supraviețuire, cât și prin defectele funcționale și /X

cosmetice ce insoțesc boala și tratamentul ei. In ciuda ușurinței cu care poate fi examinată direct cavitatea orală, aceste cancere sunt încă detectate într-un stadiu clinic tardiv, rata lor de supraviețuire rămânând neschimbată de-a lungul ultimilor trei decenii cu toate progresele realizate în tratamentul chirurgical, radiologie și chimioterapie, situându-se la 50-55% pentru cinci ani. Studiile efectuate asupra cancerelor orale arată că aceste tumori se pot dezvolta din orice regiune a cavității orale. Cea mai frecventă localizare a carcinoamelor orale este limba, sediul cel mai frecvent al acestora fiind față ventral și regiunile posterioare ale marginilor laterale ale limbii.

Domnul Bucurică a suferit mai multe intervenții chirurgicale și laparoscopice,

/X

având numeroase internări pentru diagnosticele amintite mai sus. In prezent, este internat

1 /r la Spitalul Clinic de Urgență Județean Ilfov (începând cu 19.04.2011) urmând să fie aupu's pentru o noua intervenție chirurgicală pentru resuturarea plăgii, datorită dezunirii acesteia.

Situația materială a familiei este următoarea: domnul Bucurică beneficiază de o pensie de invaliditate în cuantum de 800 lei, soția, doamna Bucurică, beneficiază de o indemnizație de handicap de 234 lei, fiul, Rădulescu Mărgărit, nu realizează venituri fiind neîncadrat, nora, Rădulescu Alina, realizează un salariu în cuantum de 800 lei, iar nepoata primește alocație de stat în cuantum de 42 lei.

Costul zilnic privind cheltuielile efectuate de familie cu pacientul se ridică la suma de 150-200 lei, depășind cu mult posibilitățile financiare ale acesteia.

Locuiesc, fără forme legale, cu chirie, într-un imobil retrocedat, compus din 2 camere și o bucătărie, cu acces la utilități. Și-au depus, în anul 2000, dosarul pentru obținerea unei locuințe sociale, fiind pe lista de așteptare.

Domnul Bucurică Oprea Marius a solicitat un ajutor financiar pentru a acoperi cheltuielile efectuate atât pentru intervențiile chirurgicale, cât și pentru tratamentul de specialitate indicat de medici, cererea fiind înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Ca urmare a acestei cereri a fost efectuată ancheta socială la domiciul acestuia, ancheta nr.5405/2011 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Bucurică Oprea Marius Iulian, afectat de acestă boală gravă, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale ulterioare și pentru tratamentul de specialitate, astfel încât să poată duce o viață normală.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Direcția Administrație Publică,

1                                               ț                                  7

Juridic-Contencios, Contracte

Simona Albu

Direcția Management Financiar-Contabil,
r* <T\ / T /*  /C-

O


zk


tl


X- • ■**

‘V


*'. e *< »; k J


40 ani


nașterii:


,i


Nr. 4867/


Data: 06.04.2011


/V Z<-i, js. •;
Proces expansiv voluminos, intens vascularizat de hemiplanseu oral stâng ce infiltrează septul median, se extinde in dreapta liniei mediane, interesează sântul pelvilingual, se insinuează pana la nivelul trigonukii retromolar, obliterează structurile lipomatoase din spațiul sublingual si pare sa infiltreze mușchiul milohioidian stâng,. Formațiunea nu invadeaza. corii cal a mandibulei, nu se extinde in spațiul submandibular.

Blocuri adenopatice voluminoase, parțial necrozate, cu priza de contrast periferica, localizate pe întreg lanțul jugu

28 mm")

/

subrnandibuilar, cu polul superior ajungând in contact cu formațiunea tumorala linguala, înglobând un ram al ACE stângi (a. faciala).


jC Iar intern stâng, cel mai mare apartinand grupului jugular inferior (diam ax max. Adcnopatiî confluente cu caracteristici similare la nivelul grupurilor jugular anterior si


CONCLUZII: Tumora linguala. voiumionoase.


mvaziva


. Adenopatii tumora’le laterocervicale stângi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Bucurică-Oprea Marius IulianSECRETAR Gheorg
Data:              2o/(I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINEPUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CIlTÂȚIlNIlȘlL ^ȚlȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Bucurică-Oprea Marius Iulian

și a emis:

/PREȘEDINTE,

SECRETAR, Puiu Neagu


Sava-MiharJNicolescu

—i .      -----

Data: