Hotărârea nr. 2/2011

Hotãrârea nr. 2 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfăsurarea activitătii de salubrizare in municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de salubrizare in Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de salubrizare in municipiul Ploiești;

luând in considerare prevederile art. 8, alin 1 si 2, lit. a,i din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata;

avand in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 428/2010 privind masurile de asigurare a serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

in baza prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 412/2009 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești;

vazand prevederile art. 6, alin. 1, lit. k din Legea cu caracter special nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata;

luând act de Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr 23528 / 29.12.2010;

in temeiul art. 36, alin 6, lit. a, punctul 8 si 14 din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aproba tarifele ce vor fi practicate pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2. începând cu data intrării in vigoare a contractului nr 23528 /29.12.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești, isi inceteaza aplicabilitatea actul adițional nr 2 de prelungire a contractului nr. 5813/29.03.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești.

ART. 3. Municipiul Ploiești prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 7 ianiiarie~2011

* .... ar \Xi < f         1

’ ÎPreședintele ședință,

fr / t

u &

\\-c.\.


Adină G
■7A

Contrasemnează Seșfe^ar, \iOana Cristina Ia

LU h

.  ? 0/7

&ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activității de salubrizare in Municipiul Ploiești

Urmare a punerii in aplicare a prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 428/2010 privind masurile de asigurare a serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești,

comisia de negociere constituita in baza Dispoziției Primarului nr. 8683/2010 a procedat la selecția ofertelor prezentate de firmele care s-au inscris la forma de negociere fara publicare prealabila a anunțului de participare in temeiul prevederilor art.122, litera c din O.G. nr. 34/2006, actualizata, privind atribuirea contractelor de achiziție publica.

Potrivit Raportului procedurii de atribuire a contractului de delegare de gestiune prin

concesiune a serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești nr. 2021 din data de

28.12.2010 , a comisiei de negociere, a fost declarata castigatoare oferta prezentata de S.C.

ROSAL GRUP S.A.

Având in vedere prevederile art. 6, alin 1, litera k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata si art. 8, alin 1 si 2, lit. a,i din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata, propunem aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


at,

b

• ' k 4 ’ i^eprimar,

IANU

RAPORT DE SPECIALITATE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J

la proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea ac ti vi tatii de salubrizare in Municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a art. 6 (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților „autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competente exclusive in ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localităților”.

In temeiul prevederilor art. 6, alin 1, litera k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților „stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare”, intra in atribuțiile unităților administrativ-teritoriale.

La data de 31.12.2010, contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr.5813/29.03.2010, a ajuns la termen, fiind prelungit pana la data de 15.01.2011 prin H.C.L. nr.453/2010.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin H.C.L. 428/2010 a aprobat documentația privind concesionarea serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești si s-a organizat potrivit prevederilor O.G. 34/2006, art. 122, litera c, procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunț de participare, in vederea atribuirii contractului de salubrizare pe o perioada determinata pana la crearea condițiilor legale de reluare a procedurii de licitație publica. Situația creata a impus luarea unor masuri de urgenta pentru asigurarea salubrizării in municipiul Ploiești, pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea încetării de drept a acestuia, in cazul rezolvării in aceasta perioada a situației care a determinat aplicarea acestei proceduri. In cazul nerezolvarii in aceasta perioada a situației care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare, durata contractului se poate prelungi pe o perioada de maxim 3 luni.

Comisia de licitație numita in baza Dispoziției Primarului nr. 8683/2010 a procedat la selecția ofertelor firmelor care s-au inscris la forma de negociere fara publicare prealabila a anunțului de participare si in baza Raportului procedurii de atribuire a contractului de de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești


nr. 2021 din data de 28.12.2010, S.C. ROSAL GRUP S.A. fiind declarata castigatoare.


RO

Având in vedere prevederile art. 36, alin 6, lit. a, punctul 8, corobora^^637(l') li d din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata, privind administrația “       '

II'*'    (    -//*'/■      ' V ■ î

6, alin 1, litera k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare^ ra^$îtil0r H.C.L. nr. 453/2010, propunem aprobarea tarifelor pentru execuția servk^ddi-pyb,lâc.,uc salubrizare in municipiul Ploiești si incetarea aplicabilității actului aditi ''*,        de

prelungire a contractului nr. 5813/29.03.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești, odata cu intrarea in vigoare a noului contract nr. 23528/29.12.2010.

DIRECTORUL ing.
Sef Serv. Salubritate si Prot Mediului, Ing. Vasițfe Ionescu

0
Vizat,

Sef Birou Juridic Contencios si Res. Umane


TARIFE

PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI DE

IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NR. CRT.

ACTIVITATE

UM

TARIF

OBS.

1

încărcat, transportat si depozitat deșeuri municipale de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./luna

2,67

2

încărcat, transportat si depozitat deșeuri municipale de la agenti economici si instituții publice

Lei/mc

23,76

3

încărcat, transportat deșeuri voluminoase

Lei/tona

10,94

4

încărcat, transportat deșeuri din construcții si demolări

Lei/tona

15,72

5

încărcat si transportat deșeuri stradale

Lei/tona

61,46

Tarifele se

6

încărcat si transportat mecanizat deșeuri de pe domeniul public, de langa platformele gospodărești

Lei/tona

77,01

calculează, exclusiv TVA

7

Maturat manual carosabil + trotuare

Lei/lOOOmp

11,46

8

întreținere străzi

Lei/lOOOmp

4,48

9

Maturat mecanizat carosabil + trotuare

Lei/lOOOmp

11,76

10

Spalat carosabil

Lei/lOOOmp

9,84

11

Stropit carosabil canicula

Lei/lOOOmp

1,93

12

Curatat rigola manual

Lei/lOOOmp

37,91

13

Curatat rigola mecanizat

Lei/lOOOml

30,63

...

- + t î#

•X. • .

14

îndepărtat polei si zapada cu saramura

Lei/lOOOmp

23,52

*4

/z . '

A . /                ... > a

-   x

-                                                                      '      1 / ;■       p

' ' '                                 ■'                   >                  7

,..                                          V /

"'X

b * ' \ - x\ \ ' •' ' '\ . \ '

' x x

J

S                          ? r

15

îndepărtarea polei si zapada cu material antiderapant

Lei/lOOOmp

16,84

X.'-. . '

! ■■ t ■ ■

/

’.p

A

16

Curatat zapada cu utilaje cu lama

Lei/lOOOmp

6,13

17

Curatat zapada de pe trotuare

Lei/lOOOmp

3,87

18

Curatat zapada cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent

Lei/lOOOmp

19,45

19

Curatat zapada manual

Lei/lOOOmp

46,31

20

încărcat si transportat zapada

Lei/Tona

5,85

21

Spart gheata manual

Lei/lOOOmp

27,79

22

încărcat si transportat gheata

Lei/Tona

4,88

23

Colectat DEEE

Lei/ora

2,42

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de salubrizare in municipiul PloieștiSECRETAR, Sirbu Gheo/ehe


Data:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


f /

/ I

/

5

■ i

* d


p.


? I

• l

4

V


•l r*

X.


/

• I

t '

p


j ■

’¥r

r

‘i

I


p

• J

■ '!<

t


f *

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


Fy


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarea activității de salubrizare în municipiul PloieștiPREȘEDINTE, Palas Paul


Data: