Hotărârea nr. 183/2011

Hotãrârea nr. 183 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Actualizare Plan urbanistic de detaliu aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie de construire pânã la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonã delimitatã de str. C.D. Gherea si M. Kogãlniceanu ca parcare şi galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploieşti, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova) şi Ridicare restrictie de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere şi supraetajare terasa N-E (P+3E) şi construire pasarelã metalicã N-V

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 183 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V”

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina, Ionescu Gabriel, Horghidan Costel, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. VALDOR S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu „Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V”

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic de DetaliuActualizare Plan Urbanistic_de___

Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V” la solicitarea S.C. VALDOR S.R.L., cu condițiile precizate în avizul Arhitectului Șef și anume :

1. prezentarea obligatorie a soluțiilor de parcare pentru funcțiunea de cazare la faza de obținere a autorizației de construire pentru supraînălțare hotel din D+P+6E în D+P+13E

2. autorizarea lucrărilor suplimentare cuprinse în Certificatul de Urbanism nr. 439/01.04.2011 și anume „Extindere hotel prin închidere terasă pe latura de SV, închidere și supraetajare terasă NE (P+3E) și construire pasarelă metalică NV” se va realiza concomitent sau ulterior autorizării soluțiilor de parcare care să asigure care să asigure necesarul pentru întreg ansamblul construit rezultat.

Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea S.C. VALDOR S.R.L. conform contractului de vanzare cumpărare nr.3489/24.10.2003 .

ART.2 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice,

9                                               9                                                                                                     7                          5                                 7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. CD. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și

Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V”

Beneficiar : S.C. VALDOR S.R.L.

Proiectant: S.C. AMBRO pro DESIGN S.R.L.- urb.Andreea GAFENCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul : Plan Urbanistic de Detaliu „Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V”.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. VALDOR S.R.L.in concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și are următoarea adresa: str.C.D. Gherea (Hotel Prahova), Ploiești.

Suprafața terenului studiat este de 5695,00 mp.

Conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 314/2009 destinația terenului situat în U.T.R.-0/C, subzona „Cpr” .

 • > zonă valorică A , conform H.C.L. nr.316/2002

 • > P.O.T.propus = 57,00% - se menține valoarea P.O.T. = 80,00% conform P.U.G.

 • > C.U.T.propus = 2,00 - se menține valoarea C.U.T. = 8,00 conform P.U.G.

 • > regim de inaltime S+P+6E

 • > pentru clădirile si amenajările cu caracter public, Împrejmuirile vor fi decorative cu o inaltime maxima de 1,20 m, preferabil transparente si dublate de gard viu.

 • > lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu „Normele tehnice din 27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pompelor in localitățile urbane si rurale”.

NOTA : proiectul se va intocmi ținând cont de reconsiderarea unitara a intregii proprietăți, in totalitatea sa, pentru tot ansamblul cuprinzând construcțiile existente si propuse, chiar daca s-au solicitat Certificare de urbanism pe grupuri de lucrări si daca se va veni la faza de Autorizație de construire cu solicitări secvențiale.

Utilizări permise conform PUD: locuințe cu regim mixt de inaltime, servicii profesionale, sociale, comerț, turism.

Utilizări interzise conform PUD: orice unitati economice poluante si care generează trafic intens.

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificata si actualizata prin OUG nr.7/02.02.2011

> Prin actualizarea planului urbanistic de detaliu aprobat prin H.C.L. nr.314/2009 se propun :

 • - ridicare restricție de construire pentru extindere hotel D+P+6E în D+P+13E

 • - închidere terasa S-V

 • - închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E)

 • - construire pasarelă metalică N-V

 • - P.O.Tpropus = 66,00 % - se menține valoarea P.O.T. = 80,00% conform P.U.G.

 • - C.U.T.propus = 3,07 - se menține valoarea C.U.T. - 8,00 conform P.U.G.

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

 • -  conform Certificatului de urbanism nr. 1827/24.11.2010 „Modificare proiect autorizat conform AC nr.914/2010 din hotel D+P+6E în D+P+13E”

 • -  privind utilități urbane :

o telefonie : nr.76/28.01.2011

 • -  privind:

o protecția mediului: nr.3251/31.03 și 11.04.2011

o securitate la incendiu : 1598266/06.04.2011

 • -   altele:

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: CATPL/349/23.03.2011

o Politia Rutieră : nr.715176/07.03.2011

5

 • -  conform Certificatului de urbanism nr.439/01.04.2011 „Extindere hotel prin închidere terasă pe latura de SV, închidere și supraetajare terasă NE (P+3E) și construire pasarelă metalică NV”

 • -  privind utilități urbane :

o alimentare cu apă-canalizare : 129/2011

o alimentare cu energie electrică : nr.30101102074/2011

o alimentare cu energie termică : C11-0582/2011

o gaze naturale : 3/0357/2011

o telefonie : nr.77/2011

 • -  privind:

o protecția mediului: 3607/2011

o securitate la incendiu : 1599124/2011

 • -  altele :

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: CATPL/349/2011

o Poliția Rutieră : nr.715197/2011

In ședința din data de 06.04.2011 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului si Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V” și a fost avizată nefavorabil conform avizului nr. 027 din 06.04.2011.

In urma analizării documentației s-au făcut următoarele precizări:

 • -  pentru supraetajarea terasei N-E (P+3E) cu destinația de spații comerciale ar fi necesar să se asigure accesul pentru aprovizionare și parcare; este considerată o propunere nepotrivită;

 • -  reanalizarea parcării subterane cu accese separate intrare-ieșire, cât și necesitatea asigurării în parcare a două accese;

 • -  necesitatea ca documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire să cuprindă și proiectul parcajul subteran cu asigurarea numărului de locuri de parcare (pentru spațiile de cazare, restaurante, spații comerciale, etc) și avizarea acesteia în C.T.A.T.U.

în perioada 04 - 22.04.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Procedura de avizare si aprobare a documentației aplicabilă, în conformitate cu prevederile L3 50/2001 modificata prin Ord. nr.7/2011 presupune :

 • -  pentru partea de documentație elaborată în baza CU nr. 1827/24.11.2010, respectiv ^Mo“diffcare “proiectautorizat_confori'n~A;C_nr;914/2010_din“hotel““D+P+6E în -D+P+13E” se va supune aprobării Consiliului Local spre aprobare avizul CTATU și documentația de urbanism (P.U.D.-ul) - se supune prevederilor Legii nr.3 50/1991 nemodificată prin Ord.nr.7/2011;

 • -  pentru partea de documentație elaborată în baza CU nr.439/01.04.2011, respectiv „Extindere hotel prin închidere terasă pe latura de SV, închidere și supraetajare terasă NE (P+3E) și construire pasarelă metalică NV”, se va supune aprobării Consiliului Local documentația de urbanism (P.U.D.-ul) - conform prevederilor Legii nr.350/1991 modificată prin Ord.nr.7/2011;

Având avizul CTATU ca fundamentare, Raportul procesului de informare și consultare a populației ARHITECTUL ȘEF al municipiului Ploiești a emis avizul favorabil nr.001/25.04.2011 cu următoarele condiții :

9

 • 1. prezentarea obligatorie a soluțiilor de parcare pentru funcțiunea de cazare la faza de obținere a autorizației de construire pentru supraînălțare hotel din D+P+6E în D+P+13E

 • 2. autorizarea lucrărilor suplimentare cuprinse în Certificatul de Urbanism nr. 439/01.04.2011 și anume „Extindere hotel prin închidere terasă pe latura de SV, închidere și supraetajare terasă NE (P+3E) și construire pasarelă metalică NV” se va realiza concomitent sau ulterior autorizării soluțiilor de parcare care să asigure care să asigure necesarul pentru întreg ansamblul construit rezultat.

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V”.

ARHITECT ȘEF,

arh.Simona Elena MUNTEANU

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing.Rita MafcefaTNEAGU

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ Danie/ DUMITRU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Simona ALBU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. CD. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și

Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V”

Beneficiar : S.C. VALDOR S.R.L.
Proiectant: S.C. AMBRO pro DESIGN S.R.L.- urb.Andreea GAFENCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Planul Urbanistic de Detaliu “ACTUALIZARE P.U.D. APROBAT PRIN H.C.L. NR.314/2009 - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6E ÎN D+P+13E, ÎNCHIDERE TERASA S-V, ÎNCHIDERE ȘI SUPRAETAJARE TERASA N-E (P+3E) ȘI CONSTRUIRE PASARELĂ METALICĂ N-V”, întocmit de S.C. AMBRO pro DESIGN S.R.L.- urb.Andreea GAFENCU.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. VALDOR S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 și ale P.U.D.-ului aprobat prin HCL nr.314/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu “ACTUALIZARE P.U.D. APROBAT PRIN H.C.L. NR.314/2009 -RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6E ÎN D+P+13E, ÎNCHIDERE TERASA S-V, ÎNCHIDERE ȘI SUPRAETAJARE TERASA N-E (P+3E) ȘI CONSTRUIRE PASARELĂ METALICĂ N-V”, întocmit de SC AMBRO pro DESIGN S.RL- urb.Andreea GAFENCU, la comanda SC Valdor SRL.

COMISIA DE URBANISM,

Adina GHEORGHE

Florin Lucian SICOIE

Carmen DUMITRU

Gabriel IONESCU c

Costel HORGHIDAN

Marius MATEESCU

Gheorghe POPA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și

Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N-V”

Și :
Aviz C.T.A.T.U. nr.027

06.04.2011

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM constituită conform H.C.L.Ploiești nr.126/2009

AVIZ C.T.A.T.U.

Nr. 027 DIN 06.04.2011


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„ACTUALIZARE P.U.D. APROBAT PRIN H.C.L. NR.314/2009 - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6E ÎN D+P+13E, ÎNCHIDERE TERASA S-V, ÎNCHIDERE ȘI SUPRAETAJARE TERASA N-E (P+3E) ȘI CONSTRUIRE PASARELA METALICĂ N-V”


AMPLASAMENT: str. C.D.Gher ea (Hotel Prahova), Ploiești

INIȚIATOR :       S. C. VALDOR S.R.L.

ELABORATOR : S C. AMBRO pro DESIGN S.R.L. - urb.Andreea GAFENCU

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a) piese scrise : memoriu justificativ

 • b) piese desenate : 6 planșe

 • c) alte documente :

 • a.  Certificat de urbanism : nr. 1827 724.11.2010 si nr.439/01.04.2011;

 • b. Act de proprietate : contract de vanzare cumpărare nr. 3489/24.10.2003

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism :

Z alimentare cu energie electrica -nr.30101102074/07.02.2011;

Z telefonie nr. 76 si 77/28.01.2011;

--------------,—   'A protectiamediului nr,3251/31.03.2011 si nr._3251/11.04.2011;

Z Comisia Municipalaptr.Transport CATPL 349/23.03.2011;

Z Politia Rutiera nr. 715176/07.03.2011;

 • d.  Taxă aviz C. T.A. T. U.: chitanță seria PMP nr. 126924/05.04.2011

 • e.  TaxăR.U.R. : 536 /05.04.2011

 • f.   Alte documente : -

> Reglementari stabilite prin P. UD. aprobat prin H. C.L. nr.314/2009: U.T.R. -0; Cpr

 • -  suprafața teren S = 5.695,00 mp (conform măsurători)

 • -  P. O. T.propus = 57,00% - se menține valoarea P. O. T. - 80,00% conform P. U. G.

 • -  C. U. T.propus = 2,00- se menține valoarea C.U.T. =8,00 conform P. U G.

 • -  regim de inaltime S+P+6E

 • -  pentru clădirile si amenajările cu caracter public, împrejmuirile vor fi decorative cu o inaltime maxima de 1,20 m, preferabil transparente si dublate de gard viu.

 • -  lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu „Normele tehnice din 27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pompelor in localitățile urbane si rurale ”,

NOTA : proiectul se va întocmi ținând cont de reconsiderarea unitara a intregii proprietăți, in totalitatea sa, pentru tot ansamblul cuprinzând construcțiile existente si propuse, chiar daca s-au solicitat Certificare de urbanism pe grupuri de lucrări si daca se va veni la faza de Autorizație de construire cu solicitări secvențiale.

Utilizări permise conform PUD: locuințe cu regim mixt de inaltime, servicii profesionale, sociale, comerț, turism.

Utilizări interzise conform PUD: orice unitati economice poluante si care generează trafic intens.


Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificata si actualizata prin OUG nr.7/02.02.2011

> Prin actualizarea planului urbanistic de detaliu aprobat prin H.C.L. nr. 314/2009

se propun:

 • - ridicare restricție de construire pentru extindere hotel D+P+6E în D+P+13E

 • - închidere terasa S-V

 • -  închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E)

 • - construire pasarelă metalică N-V

 • - P. O. Tpropus = 66,00% -se menține valoarea P O, T ~ 80,00% conform P. U. G.

 • - C. U. T.propus = 3,07 -se menține valoarea GU.T.= 8,00 conform P. U. G.

în urma analizei, în ședința din data de 06.04.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ NEFAVORABIL

pentru


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„ACTUALIZARE P UD APROBAT PRIN H.C.L. NR314/2009 - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6E ÎN D+P+13E, ÎNCHIDERE TERASA S-V, ÎNCHIDERE ȘI SUPRAETAJARE TERASA N-E (P+3E) ȘI CONSTRUIRE PASARELĂ METALICĂ N-V”     __

în urma analizării documentației s-au făcut următoarele precizări:

 • -  pentru supraetajarea terasei N-E (P+3E) cu destinația de spații comerciale ar fi necesar să se asigure accesul pentru aprovizionare și parcare; este considerată o propunere nepotrivită;

 • -  reanalizarea parcării subterane cu accese separate intrare-ieșire, cât și necesitatea asigurării în parcare a două accese;

 • -  necesitatea ca documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire să cuprindă și proiectul parcajul subteran cu asigurarea numărului de locuri de parcare (pentru spațiile de cazare, restaurante, spații comerciale, etc) și avizarea acesteia în C TA» T U


  Având:  „3”

  - voturi „pentru ”

  2”

  - voturi „ împotrivă

  2”

  - abțineri

  2”

  - absențe


  PREȘEDINTE,ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU

SECRETARIAT C.T.A.T.U.,

Daniel DUMITRU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-duI Republicii nr. 2

100008-Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

A VIZ

Nr. 001 DIN25.04.2011

Lucrare :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N- V”

Amplasament:

str. C.D.Gherea (Hotel Prahova), Ploiești

Inițiator :

S.C. VALDORS.R.L.

Elaborator:

S.C. AMBOpro DESIGNS.R.L. - urb.Andreea GAFENCU

Documentația tehnică de urbanism este completă, fiind depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatele de urbanism.

Prin documentația de urbanism se propune actualizarea planului urbanistic de detaliu aprobat prin H.C.L. nr.314/2009, respectiv :

 • - ridicare restricție de construire pentru extindere hotel D+P+6E în D+P+13E

 • - închidere terasa S- V

 • - închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E)

 • - construire pasarelă metalică N- V

 • - P.O.Tpropus = 66,00 % - se menține valoarea P.O.T. = 80,00% conform P.U.G.

 • - C. U. T.propus = 3,07 - se menține valoarea C, U. T. - 8,00 conform P. U, G.

în urma ședinței din data de 06.04.2011 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentațietehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ NE FA VORABIL.

în urma analizării documentației în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism s-au făcut următoarele precizări:

 • -  pentru supraetajarea terasei N-E (P+3E) cu destinația de spații comerciale ar fi necesar să se asigure accesul pentru aprovizionare și parcare; este considerată o propunere nepotrivită;

 • -  reanalizarea parcării subterane cu accese separate intrare-ieșire, cât și necesitatea asigurării în parcare a două accese;

 • -  necesitatea ca documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire să cuprindă și proiectul parcajul subteran cu asigurarea numărului de locuri de parcare (pentru spațiile de cazare, restaurante, spații comerciale, etc) și avizarea acesteia în C. T.A. T. U.

în perioada 04 - 22.04.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

A VIZ FA VORABIL CU CONDIȚII

și anume :

 • 1. prezentarea obligatorie a soluțiilor de parcare pentru funcțiunea de cazare la faza de obținere a autorizației de construire pentru supraînălțare hotel din D+P+6E în D+P+13E

 • 2. autorizarea lucrărilor suplimentare cuprinse în Certificatul de Urbanism nr. 439/01.04.2011 și anume „Extindere hotel prin închidere terasă pe latura de SV, închidere și supraetajare terasă NE (P+3E) și construire pasarelă metalică NV” se va realiza concomitent sau ulterior autorizării soluțiilor de parcare care să asigure care să asigure necesarul pentru întreg ansamblul construit rezultat.

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU „Actualizare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.314/2009 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu «Ridicare restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru amenajare cazinou, extindere hotel regim P+6E, amenajare teren zonă delimitată de str. C.D. Gherea si M. Kogălniceanu ca parcare și galerii comerciale 3-4S+D+P, Ploiești, str. C.D. Gherea (Hotel Prahova)» și Ridicare restricție de construire pentru extindere hotel din D+P+6E în D+P+13E, închidere terasa S-V, închidere și supraetajare terasa N-E (P+3E) și construire pasarelă metalică N- V”.

ARHITECT ȘEF arh. Simona Elena MUNTEANU

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ

DaM DUMITRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro

nr. înregistrare 302422/2011


APROBAT,

ARHITECT ȘEF arh.Simona MUNTEANU O-C

RAPORT

privind consultarea populației pentru documentația: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„ACTUALIZARE P.U.D. APROBAT PRIN H.C.L. NR.314/2009 - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6E ÎN D+P+13E, ÎNCHIDERE TERASA S-V, ÎNCHIDERE Șl SUPRAETAJARE TERASA N-E(P+3E) Șl CONSTRUIRE PASARELĂ METALICĂ N-V”

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA : 04.04 - 22.04.2011

ORGANIZATOR: SC VALDOR SRL

BAZA LEGALĂ: Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII:

- str.C.D.Gherea - Hotei Prahova

str.Ștefan Greceanu nr.1, bl.K8 - sediul D.G.D.U.

www.ploijî.ro (Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentările de urbanism și/sau amenajarea teritoriului

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERIl/CONSULTĂRII:

Hotel Prahova : planuri cu situația existenta și reglementările urbanistice propuse

- sediul D.G.D.U.: documentația tehnică (planuri, acte proprietate, avize)

DESCRIEREA        PARTICIPANȚI: -

PROCESULUI DE

CONSULTARE      ASPECTELE DISCUTATE: -

1 | Daniel Dumitru

26.04.2011


REZULTATELE CONSULTĂRII CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI


CONCLUZIA FINALĂ


Se consideră că procedura de informare și consultare a populației afost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare și aprobare a documentației tehnice de urbanism : PLAN URBANISTIC DE DETALIU „ACTUALIZARE P.U.D. APROBAT PRIN H.C.L. NR.314/2009 - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6E ÎN D+P+13E, ÎNCHIDERE TERASA S-VJ ÎNCHIDERE Șl SUPRAETAJARE TERASA N-E (P+3e) Șl CONSTRUIRE PASARELĂ METALICĂ N-V”
ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

 • 1.  Documentul supus consultării

 • 2.  Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen

2 j Daniel Dumitru

| 26.04.2011

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

ACTUALIZARE PUD APROBAT PRIN H.C.L. NR. 314/23.09.2009 RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6 IN D+P+13,


ÎNCHIDERE TERASA S-V, ÎNCHIDERE SI SUPRAETAJARE TERASA N-E SI CONSTRUIRE PASARELA METALICA N-V

LEGENDA


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS


O ZONE

r-T~.T>n


EXTRAS DIN PUG PLOIEȘTI


.............      PARCELA CARE A GENERAT PUD

—:■■■ ZONA STUDIATA


FUNCȚIONALE SI MULTIFUNCȚIONALE

ZONA CENTRU CIVIC

ZONA INSTITUTE PUBLICE. SERVICII SI FUNCȚIUNI DE INTERES GENERAL

ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI P-P.1 (inclusiv funcțiuni complementare)

ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI -LOCU'NTE COLECTIVE (inclusiv furctiuni complementare) LOCUINȚE SERVICIU/ COLONII INTERVENȚIE

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA


ZONA UNITATl INDUSTRIALE SI OBIECTIVE GOSPODĂRIE COMUNALA

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA SI UNITATl TRANSPORTURI

ZONA GOSPOOARIE COMUNALA.UNITATl INDUSTRIALE SI REȚELE TEHNICO-EDILITARE

ZONA REȚELE-ED.UTARE SI ACTIVITATI TRANSPORTURI

ZONA CULTURi AGRICOLE SI REȚELE TEHNICO-EDILITARE


UNITATl INDUSTRIALE, ÎNTREPRINDERI CONSTRUCȚII, DEPOZITE UNITATL AGRICOLE EXCLUSIV FERME

DE PARCURI / COMPLEXE SPORTIVE GOSPODĂRIE COMUNALA / CIMITIRE CONSTRUCȚII SI AMENAJARI RUTIERE


DRUMURI NAȚIONALE

DRUMURI JUDEȚENE

DRUMURI. COMUNALE

STRĂZI PRINCIPALE

ZONA CAI FERATE SI CONSTRUCȚII AFERENTE

ZONA CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EC LITARE

ZONA AFERENTA REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

APE

PĂDURI EXISTENTE SI PROPUSE

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA


LOCUINȚE MICI SI LOCUINȚE COLECTIVE

LOCUINȚE MICI SI SERV.CII

uOCUiNTE COLECTIVE SI SERVICII

LOCUINȚE MICI SI UNITATl INDUSTRIALE NEPOLUANTE

LOCUINȚE COLECT'VE SI ACTIVITATI INDUSTRIALE


NEPOLUANTE

ZONA LOCUINȚE SERVO SI ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE

ZONA LOCUINȚE MICI SI PARC ARHEOLOGIC

ZONA UNITATl INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SERVICII


ZONA UNITATl INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SPATII VERZI


ZONA PARC SI SERVICII EXCLUSIV IN DOMENIUL AGREMENTULUI

ZONA UNITATl INDUSTRIALE I 08'ECTlVE TRANSPORTURI


ZONA UNITATl INDUSTRIALE,SERVICII SI SPATH VERZI


o REGLEMENTARI

rjTuxru, LA-nj-Lrooaooo oooooo0


X—X— X

— x-1 —XX--1

xx—xx


ZONA PROTEJATA CU VALOARE ARHlTECTURALA-APROBATA ZONA PROTEJATA CU VALOARE ARH1TECTURALA-PROPUSA PRIN STUDIUL CE FUNDAMENTARE


ZONA

ZONA


ZONA


PROTECȚIE SANITARA CU REGIM SEVER

PROTECȚIE SANITARA


DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE


DE PROTECȚIE IN CARE SUNT INTERZ.SE CONSTRUCȚIILE


ZONA

DE LOCUINȚE

ZONA CU PLANTAȚIE DE PROTECTiE IN INCINTELE UNITĂȚILOR INDUSTRIALE


o INTERDICȚII TEMPORARE SI DEFINITIVE

®IN INTERSECȚII DE CIRCULAȚIE - LA INTERSECTI LE SIMPLE : CU RAZA DE 50M DIN CENTRUL INTERSECȚIEI;- LA INTERSECȚIILE COMPLEXE -IN CONFORMITATE CU INOICATI'LE DIN PLAN l | I I I I INTERDICȚIE PANA LA ELABORAREA / REACTUALIZARE PUZ.

I 1 I I I I SAU PU.D.

INTERDICȚIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE


O CATEGORII DE INTERVENȚIE


ZONE IN CARE REALIZAREA CAILOR DE COMUNICAȚIE PRESU-& PUN DEZAFECTĂRI SI EXPROPRIERI

OBIECTIVE AL CĂROR PROFIL NU CORESPUNDE CU FUNCȚIUNEA DOMINANTA SI SE PROPUNE DEZAFECTAREA rn CORIDOARE PENTRU SISTEMATIZAREA TRASEELOR REȚELELOR

TEHNICO-ECILITARE SI PETROLIERE


procent tV m/nrr


VEDERE AERIANA


Proiectant:

S.C. AMBO pro DESIGN s.r.l.


Beneficiari:

S.C. VALDOR S.R.L.


RUR

g Andreea Ruxandra Gh. +    GAFENCU

i>g.

Wk arhitect


Proiect nr.

200.74/2011


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMN^TUR/k

SEF PROIECT

arti.urb. Andreea Gafencu

PROIECTAT

arti.urb. Andreea Gafencu

DESENAT

ina. C. OlteanuData:

2011


Titlu proiect:

ACTUALIZARE PUD APROBAT PRIN H.C.L NR. 314/23.09.2009 RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE HOTEL DIN D+P+6 IN D+P+13, ÎNCHIDERE TERASA S-V, ÎNCHIDERE SI SUPRAETAJARE TERASA N-E ȘI CONSTRUIRE PASARELA METALICA N-V


ÎNCADRAREA in teritoriu


Faza:

P.U.D.

Planșa nr.

0