Hotărârea nr. 182/2011

Hotãrârea nr. 182 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Centru Comercial Winmarkt, amenajãri interioare, remodelare fatade, pasarelã nouã, amenajare terase sezoniere pe esplanada Galeriilor Comerciale, B-dul. Republicii nr.15 si 17-25, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 182Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru Comercial Winmarkt, Amenajări Interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada Galeriilor Comerciale ” B-dul Republicii, nr.15 si 17-25, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Adina Gheorghe, Ionescu Gabriel, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. WIN MAGAZIN SA, Planul Urbanistic de Detaliu -„Centrul Comercial Winmarkt, Amenajări interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada din Jurul Galeriilor Comerciale, B-dul Republicii nr.15 si 17-25, Ploiești;

A

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 011 din 17.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -„Centrul Comercial Winmarkt, Amenajări interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada din Jurul Galeriilor Comerciale, B-dul Republicii nr.15 si 17-25, Ploiești, la solicitarea S.C. WIN MAGAZIN SA, cu condiția respectării avizului nr. 011 din 17.03.2010 al CTATU, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate privata parțial in exclusivitate si parțial in indiviziune, conform protocol de predare primire a patrimoniului transferat de SC WINMARKT BIG către SC WIN MAGAZIN SA din 01.09.2007 si a actului adițional la protocolul de predare primire din 18.12.2007, proprietate privata a Municvipiului Ploiești si domeniul public al Municipiului Ploiești, conform contract de asociere nr. 5365/03.05.2004 si a actului adițional nr. 6/9683 din 27.07.2009

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăziPREȘEDINTE DE Ș Gheorghe Si


3Lmai 2011.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETA ■       Oana Cristina Iacob aROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANĂ•l


RAPORT DE SPECIALITATE


/ / ,f

Iii


„Centru Comercial Winmarkt, Amenajări Interioare, RO^odelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada Galeriilor Comerciale ” B-dul Republicii, nr.15 si 17-25, Ploiești

Beneficiar: S.C. WIN MAGAZIN SA

Proiectant: S.C. Arhitect Studio SRL - arh.Cristina Mares

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu —„Centrul Comercial Winmarkt, Amenajări interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada din Jurul Galeriilor Comerciale, B-dul Republicii nr.15 si 17-25, Ploiești,

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. WIN MAGAZIN SA în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate privata parțial in exclusivitate si parțial in indiviziune, conform protocol de predare primire a patrimoniului transferat de SC WINMARKT BIG către SC WIN MAGAZIN SA din 01.09.2007 si a actului adițional la protocolul de predare primire din 18.12.2007, proprietate privata a Municvipiului Ploiești si domeniul public al Municipiului Ploiești, conform contract de asociere nr. 5365/03.05.2004 si a actului adițional nr. 6/9683 din

27.07.2009

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici:

 • > amplasament: U. T.R. O - zona centrala

 • > zonificare funcțională:

o C - zona centrala

■ Cr- subzona centru civic cu restricții

 • • funcțiunea - instituții publice de interes general, servicii publice aferente zonelor de locuit

 • • funcțiuni complementare .locuințe,servicii profesionale, sociale si personale, activități productive nepoluante,

 • > P.O.T. = 80,00%

 • > C.U.T. 8.0  rcelă construibilă


 • > terenul are acces la B-ul Republicii și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

 • > terenul se încadrează în zona valorică A

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1166 din 16.09.2009.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice pentru ridicarea interdicției de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism tip PUD/PUZ pentru realizarea unor amenajări interioare, remodelarea fațadelor, construirea unei pasarele noi, amenajarea de terase sezoniere ( pe esplanada din jurul Galeriilor Comerciale) la Centrul Comercial Winmarkt compus dm Galeriile Comerciale si Omnia.

în urma analizei documentației elaborate de către arh.Cristina Mares constatăm:

- realizarea unor amenajari interioare, remodelarea fațadelor, construirea unei pasarele noi, amenajarea de terase sezoniere (pe esplanada din jurul Galeriilor Comerciale) la Centrul Comercial Winmarkt compus din Galeriile Comerciale si Omnia.

• P.O.T.propus = 80%

 • ■  C.U.T.pmpus = 8.0

 • ■  retragere față de axul străzii B-dul Republicii-19ml

 • ■  regim mixt de înălțime

 • ■  amenajari interioare in Centrul Comercial Winmarkt, atat la Galeriile Comerciale cat si la magazinul Omnia

 • ■  amplasare signalistica si remodelare fațade la Centrul Comercial Winmarkt, atat la Galeriile Comerciale cat si la magazinul Omnia

 • ■ pasarela noua, care va face legătură intre Galeriile Comerciale si Omnia, la nivelul etajului 1 al celor doua construcții

 • ■ posibile propuneri de amenajare de terase de vara cu caracter sezonier pe esplanada din jurul Galeriilor Comerciale cu obligația rezolvării situației juridice de ocuparea platformelor existente

 • ■  amplasarea de mobilier urban amovibil, cu caracter sezonier (jardiniere, mese, scaune, banchete, umbrele de soare, parasolare) si a unor totemuri publicitare sezoniere, pe durata funcționarii teraselor.

 • ■  amenajari exterioare ale construcției constând in remodelarea fațadelor, atat la Galeriile Comerciale cat si la magazinul Omnia cu condiția obținerea avizului Direcției Județene Prahova pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National, valabil solicitării Autorizației de Construire.

 • ■  utilitățile imobilului sunt asigurate prin racordarea la rețelele existente.

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri:

- privind utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică : nr. 1964/29.12.2009

o telefonie: nr.29/12.01.2010

 • -  privind:

o protecția mediului: nr.58/08.02.2010

 • -   altele :

o Poliția Rutieră: nr.775665/04.07.2010

o Direcția Județeană pentru Cultura si Patrimoniu National Prahova nr. 927/15.10.2010

în ședința din data de 17.03.2010 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu - Centrul Comercial Winmarkt, Amenajări interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada din Jurul Galeriilor Comerciale,.B-dul Republicii nr.15 si 17-25, Ploiești, și conform avizului nr. 011 din 17.03.2010^ a fost avizată favorabil cu următoarele condiții:                                          H

- •

•**1» ’

'■ \

'                                                                                                                                                                                                    I

«.                        s

- la faza D. T.A.C. se va obține avizul Comisiei Municipalepentrtl/ Transport si avizul /acordul proiectantului inițial in conformitate cu Legea nr. 10/1995 si Legea nr. 184/2001 privind Organizarea si executarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de Arhitect

înaintăm spre aprobare proiectul Planului Urbanistic de Detaliu - “ Centru Comercial Winmarkt, Amenajări interioare, Remodelare Fațade, Pasarelă Nouă, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada din Jurul Galeriilor Comerciale, B-dul Republicii nr.15 si 17-25, Ploiești, întocmit de arh.Cristina Mares.

ARHITECT ȘEF,

arh.Simona Elena MUNTE ANU


VIZAT,


Serviciul de Dezvoltare Urbana si Metropolitana întocmit, Inspector V asilica Jamea

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE//, ev r

r-.;

| r 4 - ?

- r r ■  '

V"3 — «iV " w ■

Privind aprobarea Planului Urbanistic de D

„Centru Comercial Winmarkt, Amenajări Interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada Galeriilor Comerciale ” B-dul Republicii, nr.15 si 17-25, Ploiești

Beneficiar : S.C. WIN MAGAZIN SA Proiectant: S.C. Arhitect Studio SRL - arh.Cristina Mares

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu -Centrul Comercial Winmarkt, Amenajări interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada din Jurul Galeriilor Comerciale, B-dul Republicii nr.15 si 17-25, Ploiești, întocmit de arh. arh.Cristina Mares.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. WIN MAGAZIN în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică propunându-se ridicarea restricțiilor de construire impuse până la elaborarea unei documentații de urbanism PUD/PUZ, respectând prevederile Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu - Centrul Comercial Winmarkt, Amenajări interioare, Remodelare Fațade, Pasarela Noua, Amenajare Terase Sezoniere pe Esplanada din Jurul Galeriilor Comerciale, B-dul Republicii nr.15 si 17-25, Ploiești, întocmit de arh.Cristina Mares.MUNICIPIUL PLOIEȘTIISO 9001

Certificat 1426 C


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100008-Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.011

17.03.2010

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 011 DIN 17.03.2010

LUCRAREA:

Plan Urbanistic de Detaliu

„Centru comercial Winmarkt : amenajări interioare, remodelare fațade, pasarelă nouă, amenajare terase sezoniere pe esplanada din jurul galeriilor comerciale”

AMPLASAMENT:

bdul Republicii nr. 15 și 17-25, Ploiești

INIȚIATORI:

S.C. WIN MAGAZIN S.A.

ELABORATOR:

S.C. Arhitect Studio S.R.L. - arh.Cristina MAREȘ

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise :          memoriu justificativ

 • b)  piese desenate:       8 planșe + montaj fotografic (situație existentă + variante propuneri)

 • c)  alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism: nr. 1629 /16.12.2009;

 • b.  Act de proprietate: Protocol de predare-primire a patrimoniului transferat de SC Winmarkt Big SA către SC Win Magazin SA/01.09.2007; Act adițional la Protocolul de predare-primire/18.12.2007; Contract de asociere între Municipiul Ploiești și SC Winmarkt Big SA nr.005365/2004 și actul adițional la acest contract nr. 6/9683//2009.

9

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu energie electrică (nr. 1964/2009), telefonizare (nr.29/2010), R.A.S.P. (nr.848/2010), Agenția pentru Protecția Mediului (nr.58/2010)

 • d.  Taxă aviz C. T.A. T. U.: conform chitanței nr. 74432 / 01.03.2010

 • e.  Taxă R.U.R.:-

 • f.  Alte documente:

> Reglementari conform P. U. G.: U. T.R. 0/ Centru civic zonificare funcțională :

> C - zonă centrală

Cr- centru civic în zonă cu restricții întocmire P.U.D./P.U.Z. o


funcțiunea dominantă este de zonă centrală cu funcțiuni complexe compusă din instituții publice de interes general; servicii publice aferente zonelor de locuit;

funcțiuni complementare: locuințe; servicii profesionale, sociale și personale ; activități productive nepoluante.

POT = 80,00% CUT = 8,00 Utilizări permise :

>  « C » : instituții publice ; servicii profesionale, sociale și personale ; locuințe ; activități

nepoluante conform Ord.MS 536/1997, art.4 și al unui studiu de impact asupra mediului.

Utilizări interzise:

1 | Daniel Dumitru

| 17.03.20W, 2 exemplare

Aviz C.T.A.T.U. nr.O11

17.03.2010


>  « C » : orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe

parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante ; ar instalări de chioșcuri/improvizații pe domeniul public. retragere minimă obligatorie față de ax bdul Republicii: 19,00ml;Stradă și ii sau


Prin documentația prezentată se propun: ridicarea restricției de construire menținerea indicatorilor urbanistici impuși prin P.U.G.:

• POT =80,00%

 • ■   C.U.T. = 8,00


î '

?**4

r*

.ț * *’


.4


t.


t.


•i


«•


■ X"

O/z


 • ■  retragere minimă obligatorie față de ax bdul Republicii: 19,00ml 2 variante de fațade (fiecare cu două subvariante) plan de amenajare a teraselor cu caracter sezonier

în urma analizei, în ședința din data de 17.03.2010, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic de Detaliu

„Centru comercial Winmarkt: amenajări interioare, remodelare fațade, pasarelă nouă, amenajare terase sezoniere pe esplanada din jurul galeriilor comerciale”

Cu următoarele condiții:

obținerea avizului Direcția Județeană Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național (acesta stabilind varianta de fațadă agreată)

obținerea avizelor Poliției Rutiere și Comisiei Municipale pentru Transport V

obținerea avizului/acordului proiectantului inițial în conformitate cu Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții, și Legea nr. 184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de Arhitect dovada platei taxei R.U.R.

Având: • - voturi „pentru"

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

9

 • - absente

V

PREȘEDINTE,ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU

Secretar C.T.U.A.T.,


ing. DanijT DUMITRU


2 | Daniel Dumitru

| 17.03.201Qf3 exemplare


r3'

*.


/ A Z’Z,f

V-; '>X' < .. V i*Z b ‘/V \ ’11V'


A>,


// / z;.

V


-’Sr


•v .■


u.


r7 ?


-'5*^


>■

t,

»

X 4


•l

 • I

K I.

 • II   •■


■X


< MX


zcy x\


K\ \

<fc


X

-•>s


x/


CENTRU COMERCIAL WINMARKT

Amenajeri tntorxxre, remodelare fetide ti pasarela noua


LEGENDA

-  —  — LfTirta ro^a studiata

Domeniul public ptetoral proprietate a unităților administrativ teritoriale Oor-«cjuj pubhc carosabil prcprwtata a ^reratkx administrativ tenioriale Spatu verde proprietate □ unitatjlor adnw atrotv tentonaie

Locuințe individuale

Locuri te colectrva medii

Locuințe colective inaiteComerț* serv cil

Curtura

In virament ♦* anatata

Juna ic

Cura

Gospodare comunala


REGLEMENTARIRemocelare taade Gaieni comerciale * Omnia


Amenajare tarate de vara


 • - retragere min 1 50m de la portcui Galeriilor comerciale

 • - retragere min 1.50m de la scări

 • - formarea unor treceri de min 2,0071 lățime in dreptul scărilor, a acceselor in spatiile comerciale, precum si in dreptul acceselor in blocurile de locuințe


COEFICIENȚI EXISTENT! conform UTR-O/Cantnj civic - POT • ao%

 • • cur-a,o

 • • regim mixt de inaitime

 • • retragere minima obligatorie de

19m din axul B-dului Republicii


PROIECT

CENTRU COMERCIAL WINMARKT Azrtcțtl ifitortosrertmodtw* faiede tl pettrM noua B-dui Repusei. nr 15 ti 17 25 Minopcl Ptomll Jud Rreixw* - FAZA PUD -


BENEFICIAR.


MANAGER DE PR01EC ■


**

X

V * ■f*'' ■ XV*


'4


<x


XvinA\arkt\ *

'

/'■ z^. ' XZ Z


I»z4


«4


i

I

S : MNMAGADNSA

Sfr. M S*^. rvJS «p. If 9«*f I Sx-ZMt

J— —    ■     ■    .      .   .....            .                                    -                                  —    ■ ■

^IMMaruu

: REGLEMENTARI URBANISTICE

■33 H XW    |

j

t ’oo;       j

SceaaOea

ARHITECTURA


aer Cnnna Uaw

J*»wc

vti. Cnajna Marw ■

Iuojwh

»rh Cfljttna Uarvt

Mi

^vi         ri. Kara Uht£»a 1

șefi Kala Mtacet

-*■________-__«LînanîMrwj____________

»; Zm Ș ** Mvr        ! fwa

, M iPUO

*a

i

i