Hotărârea nr. 181/2011

Hotãrârea nr. 181 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Schimbare destinatie din zonã industrialã în zonã institutii si servicii de interes general si modificare traseu stradã propusã în incinta UPETROM prin P.U.G. si nerealizatã

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 181

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROM prin P. U.G. si nerealizată”

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina,-Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Planul Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROMprin P.U.G. si nerealizata” ;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin. 5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 026 din 06.04.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROM prin P.U.G. si nerealizata”, la solicitarea S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. și S.C. UPETROM 1 MAI S.A., cu condiția respectării avizului nr.026 din 06.04.2011 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr. 1 terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilanul municipiului Ploiești, suprafața studiată fiind de 19.478,90 mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE Gheorghe Sîrb


Data in Ploiești, astazi, SJLinai 2011.

R O

A

JV T

* • ► + *

. 1                                           I I


ȘED


•r

t.


CONTRASEMNEAZĂ SE Oana Cristina Iac< . j 1


TAR,


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROMprin P. U. G. si nerealizata ”

Beneficiar : S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S., S.C. UPETROM 1 MAI S.A.

Proiectant: B.I.A. nr.9, arh. Simona Gabriela VALCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul: Plan Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROMprin P.U.G. si nerealizata”

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. KAUFLAND

ROMANIA S.C.S si S.C. UPETROM 1 MAI S.A. în concordanță cu prevederile certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 1930/19.05.1995 si actului de dezlipire nr. 14131/23.12.2004, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești, zona de unitati industriale: zona cai de comunicație, industrie poluanta, avand ca

funcțiune dominanta cea de intreprinderi industriale mari, mici si mijlocii de producție si servicii, nenocive/nocive, depozite si funcțiuni complementare admise zone verzi de protecție, servicii complexe admise zone verzi de protecție, servicii complexe, cai de circulație, parcari publice . Suprafața terenului studiat este de 19478,90 mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 destinația terenului situat în U.T.R. S-9 cu POT de 50% si CUT de 1,5 este : I-zona unitati industriale, Ip- industrie poluanta.

*1                                                                          e                                                                       f

Suprafața totala a loturilor afectate de propunerea de constrUire:83.637 ipp, proprietate exclusiva, din care:

 • - lot IV - 11.043 mp ;

 • - lot V - 6.201 mp ;

-lot VI- 19.295 mp;

- lot VII - 30.581 mp ;

-lot XII- 16.517 mp;

Parcela pe care se va amplasa investiția si pentru care s-a solicitat CU are o suprafața de 19478,90 mp.

 • -  parcela construibila;

 • -  accesul la calea publica : pentru loturile IV,V,VI accesul se poate realiza prin intermediul unei porțiuni de teren proprietatea Consiliului Local, la strada Democrației, lotul VII are acces direct la strada Semenicului, iar pentru lotul XII accesul se face printr-un drum de acces in indiviziune (suprafața 1.318 mp indiviz din 3.613 mp);

 • -  terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona ;

 • -  regim de inaltime mixt;

 • -  retragere minima obligatorie 22,50 ml din axul străzii Democrației si 19 ml din axul drumului propus in lungul caii ferate ;

 • -  locurile de parcare necesare obiectivului se vor realiza pe parcela proprie si vor fi dimensionate conform anexei nr.5 din H.G. nr.525/27.06.1996 privind aprobarea

R.G.U.

 • > zonă valorică B , conform H.C.L. nr.316/2002

 • > P.O.T. (conform PUG) = 50,00%

 • > C.U.T. (conform PUG) : 1,5

 • > terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie :


schimbarea destinației terenului din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general in vederea construirii unui HIPERMAGAZIN KAUFLAND.

2) modificare traseu strada propusa in incinta UPETROM prin P.U.G. si nerealizata.

I

Strategia dezvoltării viitoare are ca scop reorganizarea uzinei in cele doua incinte, cea de sud va fi dedicata producției- acolo se va muta intreaga uzina, iar incinta de nord

y

- ►

cu toate clădirile, spatiile si rețelele se va transforma intr-o zona activa financiar, unde se vor desfasura următoarele funcțiuni:

 • -  producție în domeniul industriei nepoluante, depozitare

 • -  instituții și servicii aferente zonei industriale ( birouri, spații administrative, reprezentanțe)

 • -  drumuri de acces și interioare, alei pietonale, parcări auto și utilaje de construcții

 • -  construcții anexe pentru echipare edilitară

 • -  perdea de protecție și spații verzi

Suprafața terenului care a generat PUZ: 19478,90 mp a fost studiata in Studiul de oportunitate, in urma avizării rezultând o suprafața de ~ 19300.00mp - ce va face obiectul vânzării ( diminuarea suprafeței a apărut necesară datorită apropierii de Puțul 1 de apă forat la 56m și de stația de reglare gaze) si retragerea de 20 m fata de calea ferata.

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr.65/2011

o alimentare cu energie electrică : nr. 1657/21.02.2011

o alimentare cu gaze naturale : nr.3/0142/01.03.2011

o telefonie : nr. 149/15.02.2011

o termoficare : nr. 14/2011 (cu condiții)

 • -  privind:

o protecția mediului: nr. 1578/11.02. 2011

o sanatate publica : nr.52 / 17.02.201 l(cu condiții)

 • -   altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport - Direcția Mobilitate si Trafic Urban: nr.219/02.03.2011

o Politia Rutiera - nr.715139/21.02.2011

o Regionala CFR București: nr.R2/4/l 17/29.03.2011 si R2/2/42/10.02.2011

In ședința din data de 06.04.2011 a Comisiei Tehnice de AmeniMe^TeritOrir

Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal <(Sclmnba^d^tna^

li c1 -

1 f               ’

zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si mi


• •

1 SI

din

’                    • i 1

r -                        •                           ’ - *< | L

țfcâre traseusțrada ;A-,

propusa in incinta UPETROMprin P.U.G. si nerealizata”, Ploid^j'V§i/ â fosț,»Vizată

XX / >  - V -X

A > r ■

favorabil conform avizului nr. 026 din data de 06.04.2011, cu următoarele condiții:

- reglementările vor fi strict pe zona Kaufland, respectiv:

o St = 19.478,90 mp

■ IS - instituții și servicii

o P. O. Tpropus ■ maxim 40%

o C.U.Tpropus ■' 1,2

o retrageri:

o 20,00ml față de ultima linie de cale ferată

o 2, OOml față de limita laterală nord

o 1, OOml față de limita posterioară vest

o 5, OOml față de axul drumurilor interioare

o Hmax = 15,00m (P - P+2)

■ Ppr — plantații de protecție și spații verzi și rețele edilitare

o P. O. Tpropus • 15,00 %

o C. U. Tpropus • 0,30

■ Ccrpp — circulații rutiere, circulații pietonale, parcări

o P.O. Tpropus - 10,00 %

o C. U. Tpropus •' 0,10

- reevaluare TRASEU STRADĂ PROPUSĂ ÎN INCINTA UPETROM PRIN P.U.G. ȘI NEREALIZATĂ (închidere inel 3 de circulație la nivelul municipiului Ploiești)

Procedura de avizare si aprobare a documentației aplicata este in conformitate cu prevederile L350/2001 nemodificata prin ORD. Nr.7/2011 deoarece a fost elaborata in baza unui CU cu nr.2084/27.12.2010, emis înainte de data de 01.02.2011 (vezi ORD 7/2011).

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Schimbarpdestiriatie din

zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si mod08qi^e traseu strada / I

propusa in incinta UPETROMprin P.U.G. si nerealizata” intocmij de B.I.A. nr.9, ârh.

Î ,  -      ’      1                              r             -I                   '

Simona Gabriela VALCU

■7

7                 b

« • .

. z Z

d                                            4

ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena     TEANU


DIRECTOR ADJ. D.Gs
ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ


l D UMITR U

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTEROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

-fcEXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic Zo “Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si se.

si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROMprin P. U.G.și

Beneficiar : S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S., S.C. UPETROM 1 MAI S.A.

Proiectant: B.I.A. nr.9, arh. Simona Gabriela VALCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROMprin P. U. G. si nerealizata ”, întocmit de B.I.A. nr.9, arh. Simona Gabriela VALCU.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. si S.C. UPETROM 1 MAI S.A. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes

general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROM prin P.U.G. si nerealizata”, Ploiești, întocmit de B.I.A. nr.9, arh. Simona Gabriela VALCU, la solicitarea S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. si S.C. UPETROM 1 MAI S.A.

COMISIA DE URBANISM,

Adina GHEORGHE


Marius MATEESCUGheorghe POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


h —-lî

Ji

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIERUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Schimbare destinație din zona industriala in zona instituții si servicii de interes general si modificare traseu strada propusa in incinta UPETROMprin P. U.G. si nerealizata, pentru amplasare hipermagazin Kaufland”, PloieștiPREȘEDINTE,

Data: /R ■ Q U * % 4 1


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM constituită conform H.C.L.PIoiești nr. 126/2009

A VÎZ C. T.A. T. U.

Nr. 026 DIN 06.04.2011

ELABORATOR:


LUCRAREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL

„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI MODIFICARE TRASEU STRADĂ PROPUSĂ ÎN INCINTA UPETROM PRIN P.U.G. ȘI NEREALIZA TĂ”

Obiectiv secundar:

AMPLASARE HIPERMA GAZIN KA UFLAND

AMPLASAMENT:

str. 1 Decembrie 1918 nr.l, Ploiești

INIȚIATORI:      S. C. KA UFLAND ROMANIA S. C. S., S. C. UPETROM1 MAI S.A.

arh. Simona Gabriela VALCU

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a) piese scrise : memoriu justificativ

 • b) piese desenate : 6 planșe

 • c) alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism : nr.2084 /27.12.2010;

 • b. Act de proprietate : certificat de atestare a dreptului de proprietate seria M03

nr.1930/19.05.1995 și act de dezlipire nr.14131/23.12.2004

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism :

■J alimentare cu apă - nr. 65/2011;

 • V alimentare cu energie electrică - nr. 1657/21.02.2011;

 • V alimentare cu gaze naturale - nr. 3/0142/15.02.2011;

 • V telefonie - nr. 149/15.02.2011;

 • V alimentare cu energie termică - nr. 14/2011 (cu condiții);

■J sănătatea populației - nr. 52/17.02.2011 (cu condiții);

Z agenția pentru protecția mediului -nr.1578/04.03.2011

Z Comisia Municipală ptr. Transport -nr.219/02.03.2011;

Z Poliția Rutieră - nr. 715139/21.02.2011;

Z Regionala CFR București - nr. R2/4/117 din 29.03.2011;

 • d.  Taxă aviz C. T.A. T. U. : chitanță seria PMP nr. 0006301/04.04.2011

 • e.  Taxă R. U.R. : O.P. /01.04.2011


> Reglementări stabilite prin P. U. G:


'V

s


U. T. R. S-9, POT = 50%, CUT = 1,5

■l


11      C"* '               / ■ ' ■

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform HCL nr.31w2$02.

Suprafața totala a loturilor afectate de propunerea de constrult^f/83,637 mp, proprietate exclusiva, din care:                                                                         '■‘‘ s, ■ j;


 • - lot IV - 11.043 mp ;                                ^==3=^=^'

-lot V- 6.201 mp;

 • - lot VI-19.295 mp;

 • - lot VII- 30.581 mp ;

-lot XII- 16.517 mp;

Parcela pe care se va amplasa investiția si pentru care s-a solicitat C. U. are o suprafața de 19.478,90 mp.

- parcela construibila;

accesul la calea publica : pentru loturile IV, V, VI accesul se poate realiza prin intermediul unei porțiuni de teren proprietatea Consiliului Local, la strada Democrației, lotul VII are acces direct la strada Semenicului, iar pentru lotul XII accesul se face printr-un drum de acces in indiviziune (suprafața 1.318 mp indiviz din 3.613 mp) ;

terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

regim de inaltime mixt;

retragere minima obligatorie 22,50 ml din axul străzii Democrației si 19 ml din axul drumului propus in lungul caii ferate ;

locurile de parcare necesare obiectivului se vor realiza pe parcela proprie si vor fi dimensionate conform anexei nr. 5 din H. G. nr. 525/27.06.1996privind aprobarea R. G. U.;

Utilizări permise:

activitati productive nepoluante, depozite si anexe industriale, servicii pentru activitati industriale, spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari;

Utilizări interzise:

locuințe si instituții publice, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada;

Conform Legii 242/23.06.2009 privind aprobarea O.G. nr.27/27.08.2008- ordonanța pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, ,,modificările aduse reglementarilor din planul urbanistic general (PUG)privind :regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului(CUT), procentul de ocupare a terenului(POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, se stabilesc prin plan urbanistic zonal(PUZ), iar distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei se stabilesc prin plan urbanistic de detaliu(pud) ”.

> Prin planul urbanistic zonal se propun: schimbarea de destinație din zona industiala in zona instituții si servicii de interes general în vederea amplasării unui hipermagazin Kaufland

modificare traseu strada propusa in incinta UPETROMprin P. U.G. si nerealizata reglementări urbanistice:

o funcțiuni:

■ Ml - IS-Ind-D - instituții și servicii, industrie și depozite nepoluante

o P. O. Tpropus ■ maxim 35 %

o C. U. Tpropus ■. 0,90 -1,05

o retrageri:


p.. *•*

o 10,00ml față de limitele laterale când se învecinează cu zonă rezidențială

o 5, OOml față de axul drumurilor interioare -

o Hmax cornișă = 12,00m; Hmax coamă - 15,00m \

IS - instituții și servicii

o

o


P. O. Tpropus ■' maxim 40 %

C.U.TpROPUS: 1,2


o retrageri:

o 20, OOml față de ultima linie de cale ferată

o 2, OOml față de limita laterală nord

o 1, OOml față de limita posterioară vest

o 5, OOml față de axul drumurilor interioare o Hmax - 15,00m
TE-Pps - plantații de protecție și spații verzi și rețele edilitare Crp - circulații rutiere, circulații pietonale, parcări


Si

In urma analizei, în ședința din data de 06.04.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:VIZ FAVORABIL


pentru

PI Ă N URRA NKTIC 7OMI

JL         t t-y           TIO -* JK-/VAZ ▼.ZXJLr

„SCHIMBARE DESTINA ȚIE

DIN ZONĂ IND USTRIALĂ ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SER VICII DE INTERES GENERAL ȘI MODIFICARE TRASEU STRADĂ PROPUSA ÎN INCINTA UPETROM PRIN P. U. G. ȘI NEREALIZA TĂ”

Obiectiv secundar : AMPLASARE HIPERMA GAZIN KA UFLAND

Cu următoarele condiții: reglementările vor fi strict pe zona Kaufland, respectiv:

o St = 19.478,90 mp

 • ■   IS - instituții și servicii

o P. O. Tpropus ■ maxim 40 %

o C. U. Tpropus ■. 1,2

o retrageri:

o 20, OOml față de ultima linie de cale ferată

o 2, OOml față de limita laterală nord

o 1, OOml față de limita posterioară vest

o 5, OOml față de axul drumurilor interioare o Hmax = 15, OOm (P - P+2)

 • ■  Ppr - plantații de protecție și spații verzi și rețele edilitare

o P. O. Tpropus ■ 15,00%

o C. U. Tpropus • 0,30

■ Ccrpp - circulații rutiere, circulații pietonale, parcări

o P. O. Tpropus ■' 10,00%


o C. U. Tpropus ■ 0,10reevaluare TRASEU STRADĂ PROPUSĂ ÎN INCINTA

NEREALIZATA (închidere inel 3 de circulație la nivelul municipj.iĂțu Ploiești} /.Având :


„7”- voturi „pentru ”

- voturi „ împotrivă ” abțineri

„2” - absențeINTE,


ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANUSECRETARIAT C.T.A.T.U.,

Daniel DUMITRU

Scara l: 1000

Jud. Prahova ♦ Muu. Piu leali

Plata 1 decembrie 1018 . ar. 1 Proprietar t S-C. UPtTROM 1 MAI S^A.

Muu. PI o tea ti . Slr. 1 Decembrie 1016, nr Uud Prahova Suprafața tataia incinta Nord

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lot

Lut

Lot

Lot

Lot

ACTE


157342 mp din care

 • I ■ 2021 mp -contur (29,140,106,107.106,109,110,111,112.113,114.21^2.23.24^5.26,27.28)

 • II * 4834 mp -contur (30.31.32,115.118,117.118.19.20.21,114.113.112.111,110,109,108.107.108.140.29) ni a 18277 mp -contur(5,6.7,8.9,10,11,12.13,14,15,18,78,80.81.82,83.84)

(V = 11043 mp -contur (82.83,85,86.87,88.89,90)

 • V « 8201 mp -contur (1.2,3.4.5,84.83,85,86.87,88)

 • VI = 19395 mp -contur (69.90,91.92.93.94.95,67,68.69.70,71.72,73,74.75.76,77,78)

 • VII » 30581 mp -contur (96.97.98.99.100,101.102.103,91.90.82,81.80,79)

VIU a 11120 mp -contur (17.18.19.118,117,116,115.32,33,34,104,105.119,101,100,99,98.97.96)

 • IX = 3202 mp -contur (104.35,36.37.38.120,121.105)

 • X o 7535 mp -contur (120,3930.41,42.43.122,123,124.125.121)

 • XI = 20631 mp -contur (101,119,105,121.125,128,127,102)

 • XII « 18517 mp -contur (127,128.129.92.91.103.102)

 • XIII ~ 6890 mp -contur (56.130,131.95.94.93,92,129,138)

 • XIV ■ 17773 mp -contur (56.57.56.59.60.61.63.63.64.65.66.13l.130)

 • XV o 5590 mp -contur (133,45.46,47,48.49,50,51.52.53,54.132)

XV! x 5233 mp -contur (44.133.132.134,135.136.137.138,139)

rCerttftcat de atestare dreptului de proprietate Sorta M03 or.

C.v./C. nr. 9522/2001

C.V./C. nr. 2056/2002

I,


LOT


.X


OTX


LOT XV


\.

X

X

•l s

\

t.