Hotărârea nr. 180/2011

Hotãrârea nr. 180 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire imobil locuinte P+3E+4r str. Erou Cãlin Cãtãlin nr.11A, Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 180 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire imobil locuințe P+3E+4r "str.Erou Calin Cătălin nr.l IA, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Elisabeta POPOVICI, Daniel Puiu NEAGU, Costel HORGHIDAN, Marius MATEESCU, Florin Lucian SICOIE și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Planul Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r” str. Erou Calin Cătălin nr.l IA, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 040 din 21.05.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r” str.Erou Calin Cătălin nr.lIA, Ploiești la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu condiția respectării avizului nr.040 din 21.05.2010 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea soților Chivaran Florentin si Chivaran Aurelia Elena, conform Actului de alipire autentificat sub nr.2129/15.08.2008 de BN „Botezatu”din municipiul Ploiești si avand suprafața de 205,00 mp.

ART.3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 mai 2011

PREȘEDINTE DE ȘEDI Gheorghe Sîrbu


A-,


v

i.


z

' J

»

S

4


tiCONTRASEMNEAZĂ SEC

Oana Cristina Iaco

■ 7


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire imobil locuințe P+3E+4r ”str.Erou Calin Cătălin nr.l 1 A, Ploiești

Beneficiar : CHIVARAN FLORENTIN SI CHIVARAN AURELIA ELENA

Proiectant: S.C.„ARHIZANE PLAN” S.R.L. PLOIEȘTI

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r „ str.Erou Calin Cătălin nr.l IA, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-lui Chivaran Florentin în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și are următoarea adresa: str.Erou Calin Cătălin nr. 1 IA.

Suprafața terenului studiat este de 205,00 mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 destinația terenului situat în U.T.R.-0/C, subzona „Cr” : zona centrala, subzona centru civic cu restricții de construire pana la întocmire PUZ/PUD.

 • > zonă valorică A , conform H.C.L. nr.316/2002

 • > P.O.T. : 80%

 • > C.U.T.: 8,00

 • > terenul se situează intr-o zona care beneficiază de echipare edilitara completa: energie electrica, energie termica, apa, canalizare, gaze naturale, telecomunicații, transport urban.

 • > parcelă construibilă

 • > parcajele se vor realiza pe parcela proprie

 • > regim de inaltime - P+3E+4r

Utilizări permise : instituții publice, servicii profesionale si sociale, locuințe, activitati nepoluante;

s. ► ••
* p*

f

Utilizări interzise : unitati economice poluante si care generează trafic intens, amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public; /

A

< X        V *

Utilizări permise cu condiții: oricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Obiectul acestui P.U.D. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru ridicarea restricțiilor de construire in vederea edificării unui imobil locuințe P+3E+4r.

în urma analizei documentației elaborată de către S. C. „ ARHIZ ANE PLAN” S.R.L., constatăm :

 • - amplasamentul este situat intr-o zona in care se remarca prezenta a numeroase monumente de arhitectura, înscrise in Lista Monumentelor Istorice publicata in anul 2004.

 • - data fiind amplasarea in centrul civic al municipiului, clădirile sunt foarte bine intretinute, executate din materiale durabile si se înscriu stilului specific urban, ca arhitectura, volumetrie si plastica a culorilor.

 • - funcționalitatea propusă - realizarea unei clădiri P+3E+4 retras pe latura de est

 • - POT propus = cca.68,30%(fata de 80%din PUG aprobat)

 • - CUT propus = cca.3,2(fata de 8,0 din PUG aprobat)

 • -  Construcția va fi retrasa la 11,0 m fata de axul străzii,respectiv aliniamentul blocului „C”

 • - Se asigura 1 loc de parcare/apartament

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

- privind utilități urbane :

o alimentare cu apă : nr. 162/2010

o alimentare cu gaze naturale : nr. 1/0163/29.03.2010 o telefonie : nr.359/23.03.2010

o energie electrica : 509/21.04.2010

o alimentare cu energie termica : C08/2315,2316/2010

 • -  privind :

o protecția mediului: nr.937/09.03.2009

 • -   altele :

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: CATPL/397/15.11.2010

o Poliția Rutieră : nr.775202/08.03.2010

o Direcția pentru cultura :nr.46/Z/MI/2010

In ședința din data de 21.05.2010 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului si Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliii„Cmistouire imobil locuințe P+3E+4r "str.Erou Calin Cătălin nr.l IA, Ploiești și a fost ^vizata favorabil

/ / f i                                                           \ "i

conform avizului nr. 040 din 21.05.2010 (toate avizele au fost O.nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de infor publicului cu privire la elaborarea sau reviziurea planurilor de urbanism).


u4te inainte de apariția tiare și consul tare a tedenaiarea teritoriului si V-.'                      //’

:\                    $ V' \/7

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe

P+3E+4r ”str.Erou Calin Cătălin nr.ll A, Ploiești, intocmit de S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.
ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ ieL DUMITRU


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire imobil locuințe P+3E+4r ”str.Erou Calin Cătălin nr.l IA, Ploiești

Beneficiar : CHIVARAN FLORENTIN SI CHIVARAN AURELIA ELENA Proiectant: S.C.„ARHIZANE PLAN” S.R.L. PLOIEȘTI

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului: Planul Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r”str.Erou Calin Cătălin nr.l IA, Ploiești, întocmit de S.C.„ARHIZANE PLAN” S.R.L. PLOIEȘTI.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Consiliului Local al Municipiului Ploiești în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r”str.Erou Calin Cătălin nr.lIA, Ploiești, întocmit de S.C.„ARHIZANE PLAN” S.R.L. PLOIEȘTI, la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRU


Elisabeta POPOVICI


Costel HORGHIDAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

4,


A

f ' -7 -

*

< -i


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire imobil locuințe P+3E+4r ”str.Erou Calin Cătălin nr.l IA, Ploiești

Și:


PREȘEDINTE, POPOVICI

O2 C'2


Data:SECRETAR, Florin SICOIE
•r

<* ’" ’

7,

'4 ’ -.


. > r

W*

4

d


*b

•' ; f.


•A


••u


r

7 "•

; / ?• //

■ ’ ■ ’S

-7

Aviz C.T.A.T.U. nr.040

21.05.2010

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 040 DIN 21.05.2010

LUCRAREA:

Plan Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r"

AMPLASAMENT:

str.Erou Călin Cătălin nr.11A, Ploiești

INIȚIATORI:

CHIVARAN FLORENTIN

ELABORATOR:

S.C.ARHIZANE PLAN S.R.L- arh. Andreea ALUCHI

 • a)

 • b)

 • c)


Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde: piese scrise:          memoriu justificativ

piese desenate:      7 planșe

alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism: nr. 2125/18.11.2008

 • b.  Act de proprietate: Act de alipire nr.2129/2008

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apă (nr.162/2010), alimentare cu energie electrică (nr.509/2010), alimentare cu gaze naturale (nr. 1/0163/2010), alimentare cu energie termică (C08/2315, 2316/2010), telefonizare (nr.359/2010), mediu (nr.937/2009), Poliția Rutieră (nr. 775202/08.03.2010), Direcția pentru cultură (nr.46/Z/Ml/2010) Taxă aviz C.T.A.T.U.: -TaxăR.U.R.

  • d.

  • e.

  • f.


Alte documente: studiu geotehnic

Reglementari stabilite prin P. U. G.:

 • -   U.T.R. O/Cr

 • -  St = 205,00mp zonificare funcțională :

> C- zona centrală

■ Cr - centru civic în zonă cu restricții întocmire P. U. DTP. U. Z.

 • •  funcțiunea dominantă este de zonă centrală cu funcțiuni complexe compusă din instituții publice de interes general; servicii publice aferente zonelor de locuit;

 • •   funcțiuni complementare: locuințe; servicii profesionale, sociale și personale; activități productive nepoluante.

POT. = 80,00% C.U.T. = 8,00

> parcelă construibilă regim de înălțime - mixt terenul are acces la str.Erou Călin Cătălin și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă terenul se încadrează în zona valorică A


Utilizări permise:

>


,/ •


« C » : instituții publice; servicii profesionale, sociale # perșoriiale; locuințe; activități nepoluante conform Ord.MS 536/1997Vărt^f și al unuL stildiu de impact asupra .. . .                                                         A - .AX                 Z //

mediului.

Utilizări interzise:


\>Z , -■ j •..       ... G

> « C »: orice unități economice poluante și cară generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri/improvizații pe domeniul public.Prin documentația prezentată se propun:

> ridicarea restricției impuse până la elaborarea unei documentații de urbanism

 • ■   P-O.T.propus ~ 68,30%

 • ■   C. U.T. propus = 3,20

 • ■   se mențin indicatorii stabiliți prin P. U. G.

 • ■  retragere față de axul str.Erou Călin Cătălin: 11,00ml

 • ■  regim înălțime P+3E+4rurma analizei, în ședința din data de 21.05.2010, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și


Urbanism acordă:


AVIZ FAVORABIL


pentru

Plan Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r”


Cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • 1.  la faza D. T.A. C. se va rezolva și organizarea de șantier;

 • 2.  se va obține avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Ploiești


Având:- voturi „pentru”


- voturi „împotrivă”


 • - abțineri

 • - absențe


PREȘEDINTE,


ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU


Secretar C.T.U.A.T.,el DUMITRU


nr. înregistrare

303899/          .2010

0 4 IUN. 2010

CĂTRE

CHIVARAN FLORENTIN

Ploiești, Prahova str. Văleni nr.95

Prin prezenta vă transmitem AVIZUL C.T.A.T.U. îir.040/21.05.2010 aferent

documentației tehnice Plan Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe P+3E+4r”, str. Erou Călin Cătălin nr. 11A, Ploiești.

Pentru inițierea proiectului de hotărăre fn vederea aprobării în Consiliul Local al Municipiului Ploiești este necesar să completați documentația cu următoarele:

1.

2.

3.

se va obține avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Ploiești se va depune dovada plății taxei C. T.A. T. U.

se va depune dovada plății taxei R. U. R.

După completarea documentației cu cele precizate mai sus se va înainta documentația pentru avizare la Comisia de specialitate nr. 4, apoi spre aprobare în cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești.
J3.D.U., NEAGU


ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ Șl METROPOLITANĂFUNCȚIONALE SI MULTIFUNCȚIONALE

ZONA CENTRU CIVIC

ZUNA INSTITUT!! PUBLICE, SERVICII SI FUNCȚIUNI DE INTERES GENERAL

ZONA DE WRCUW / COMPLEXE SPORTIVEZ-.'rf

- /


ZUNIFtCARE FUNCȚIONALA


rA


IRECTIA


feLpC^ROMAT

M < ■ k                  --


PALATUL ADMINISTRATIV


V:


*A*4*Mt**1


O REGLEMENTARI

rwxruru LTurT-FUoooooo OO C Q OO°


ZONA PROTEJATA CU 'VALOARE ARHITECTURAL A" APROBATA

ZONA PROTEJAIACU VALOARE ARHITECTURALA-PROPUSA PRIN STUDIUL CE FUNDAMENTARE


INTERDICȚIE PANA LA El AROR ARE A / REACTUALIZARE ?UZ SAU PUC).


AMPLASAMENT


fitil*


Zonft rrrixtâ formata din (ocmnțe Individual* ți e*rvicii public* privMn

Zorii mixt* format* din io cu» nț* colective m*dh tfnrvtuil publice >r privai*

Zoni mixtă formatâ din lonuntp tohxinvp mhH țj servicii pubhc& 51 private

Zorii spații ptantutn țtcuarwrt, plantați’ de aliniament!


«LOC MERCUR

. *

CF ■ StmZQNA CENTRALA SITUATA fN LIMITKLEZOHEi DE PROTECȚIE A VALORILOR r»TO«lC8 ARHITECTURAL URBA MISTICE


VALORI Dfi PATRIMONIU

CiâdNI materie* m liMa a predat A 4* M.C.199i


' fc,^l

:  CircbtațH ptHcmate

k

V


CA > ZONA CENTRAM SITUATA IN AFARA limitelor ZONLI PROTEJATE

Cat • Subjona centrala cu funcțiunea d* centru dr afaceri cu alW’H d* țnAltini*           yt cm ace*M* v^lumniHce

Cu2 ' •ubjonit r*M**la cu funcțiuni complex*. cu clâtiki ne mbftimv irm4te^mete țt< cu pc conte volumetricaCALITATEA


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


MMtftilNt

SX. ^HIZANE PLAN SAL •tr. feudului 7$ tel. Q74S-6M14M


NUME

■■■■■ ■■ ■ Idrd, arh. Andreea Wuchî


drd arh. Andreea AUichl


SOM MATURA


. *■

<fc

J y

-A-»

\

CHIVARAN FLORENTIN

F

/

f

MR PR. 114/3008

RIDICARE RELtRICTIIL t<E COhSTRlIRE;

SCARA

PEhTRU CGilSTRUIRL IMOBIL LOCUIN

ccz . C

1/5000

P+3-< 4 i'ctrr;

1/2000

PLOIEȘTI STR EROU CALIN CĂTĂLIN 11A

FAZA

JUD*PRAHOVA

PUD

DATA

încadrarea in teritoriu

PLANȘA

11/2008

0