Hotărârea nr. 179/2011

Hotãrârea nr. 179 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie Amenajare parcãri strada Gh. Lazãr si intersectia cu strãzile Stefan cel Mare si Doctor Bagdasar

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 179 Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdasar”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție « Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdasar»

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d , din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție «Amenajare parcari strada Gh. Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdasar», conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2011 isi inceteaza aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art.3: Direcția Tehnic Investiții va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.4: Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.


PREȘEDINTE DE ȘE Gheorghe Sig:CONTRASEMNEAZĂ SEC

Oana C riști na Iacob

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVELa proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdazar”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție « Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdazar».

Strada Gheorghe Lazar face legătură intre Bulevardul Independentei si strada Nicolae Balcescu. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe sens din care o banda este ocupata de autoturisme care stationeaza si strangulează circulația.

Se propune amenajarea de locuri de parcare pe strada Gh.Lazar si amenajarea intersecției cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdazar, pentru fluenta traficului in zona.

Avantajele modernizării sunt:

 • > Creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic,

 • > Siguranța traficului

 • > Confortul traficului

 • > Siguranța pietonilor

 • > Reducerea zgomotelor

 • > Reducerea prafului

 • > Sporirea gradului de comfort a imobilelor situate in aceasta zona

ii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

431 381

2011

2

Sparcari=950 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare « Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdazar».

VICEP CĂTĂLINA


IANU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


VIZ VIC CATALI


RAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdazar”

Strada Gheorghe Lazar face legătură intre Bulevardul Independentei si strada Nicolae Balcescu. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe sens din care o banda este ocupata de autoturisme care stationeaza si strangulează circulația.

Prin Hotararea de Consiliu Local numărul 55/2011 a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru amenajarea de parcari pe strada Gh.Lazar pe zona cuprinsa intre B-dul Independentei si pana la intersecția cu strada Doctor Bagdazar. In prezentul srudiu de fezabilitate au fost introduse lucrări de amenajare parcari pe strada Gh.Lazar si pe zona cuprinsa intre intersecția cu strada Doctor Bagdazar si strada Nicolae Balcescu.

Suprafața ocupata de parcari este de 950 mp suprafața ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

Prezentul proiect continua amenajarea locurilor de parcare de pe strada Gh.Lazar pana la intersecția cu strada Bagdazar si Ștefan cel Mare. Parcările se realizează prin micșorarea trotuarelor si crearea de alveole in jurul copacilor si a stâlpilor electrici. Sistemul rutier adoptat este:

-20 cm balast

-15 cm balast stabilizat cu 6% ciment

 • - 6 cm beton asfaltic BAD25

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

Se frezează stratul de asfalt de pe carosabil pe 4cm grosime si se așterne un strat de 4cm beton asfaltic de uzura BA16.

Trotuarele se vor face prin astemerea unui strat de 4 cm de asfalt BA8. Pentru

asigurarea condițiilor de trafic se vor monta un număr de 4 semafoare.

Avantaj ele modernizării sunt:

Creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic,

Siguranța traficului

Confortul traficului

 • > Siguranța pietonilor

 • > Reducerea zgomotelor

 • > Reducerea prafului

 • > Sporirea gradului de comfort a imobilelor situate in aceasta zona


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Luni

CapSESati

0

1

2

3

4

5

1

Amenaj are parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si

Doctor Bagdazar

431 381

2011

2

Sparcari=950 mp


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARINSERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHEQRGHIUPUBLICE, CIR CULA ȚIE R UTIERÂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂComisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind:

Aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Doctor Bagdazar”


SECRETAR, Florin SICOIE
Servicii de


Urbana Ploiești

)


C.UI 27449967

Jfc2O/12 12/01 10 201 O* ?

<fc .

AMENAJARE PARCARI STRADA GHEORGHE LAZAR

SI

INTERSECȚIA CU STRĂZILE ȘTEFAN CEL MARE SI BAGDAZAR

Proiect nr.:

38/2011

Faza de proiectare :

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant de specialitate : S.C.SERV1C1I DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar :

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

«S>


PIESE SCRISE + PIESE DESENATE


(qpspodârire

Urbana Ploiești

t


12/01,10.2010
PROIECT NR. :      38/2011

DENUMIRE PROIECT : AMENAJARE PARCARI STR.GH.LAZAR SI INTERSECȚIA CU STRĂZILE ȘTEFAN CEL MARE SI BAGDAZAR

FAZA PROIECTARE : STUDIU DE FEZABILITATE

BENEFICIAR : PROIECTANT :


MUNICIPIUL PLOIEȘTI S.C.-S.G.U.-S.R.L.

FISA RESPONSABILITĂȚI


DIRECTOR :

SEF SERVICIU :

SEF PROIECT:

COLECTIV ELABORARE


DRUMURI:


 • - ING.DOINA BANA..........

 • - ING.LILIANA STANESCU

 • - C.ARH.MIRCEA TIMIȘ......

 • - ING.CRINA IORDACHE.......

 • - ING.ANDREEA DIACONITA.

 • - TEH.ANCA VOINEA.............

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA :


- ING.MARIA PRUNDUREL
Servicii deJ29/1212/O11O2O1O


PROIECT NR.38/2011

AMENAJARE PARCARI S IR GH.LAZAR SI INTERSECȚIA CU STRĂZILE ȘTEFAN CEL MARI: SI BAGDA/AR PLOIEȘTI

STUDIU FEZABILITATE

BORDEROU

PIESE SCRISE l .Memoriu tehnic general

 • 2. Deviz general

 • 3. Deviz estimativ pe obiect

PIESE DESENATE

 • 1. Plan de situație

  Dl

  D2


 • 2. Profil transversal tip

Servicii de (gospodărire

Urbană PloieștiPLO1ESTS,- s

•Â

’ * A

Xr.


■A

J29/12127GÎ7l0,20-1 ©

525252, fax: 0244-510353 cod postat >?0QQ46

............... ...» ............... .... • - - ..............                                                 .

......................... .................................................................r*..............

V

h                                  ,•

Proiect nr.'38/2011

STUDIU DE FEZABILITATE


« AMENAJARE PARCARI STR. GH.LAZAR

SI INTERSECȚIA CU STR. ȘTEFAN CEL MARE SI BAGDAZAR»

PLOIEȘTI

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea investiției  : « AMENAJARE PARCARI STRADA GH.LAZAR SI

INTERSECȚIA CU STRĂZILE ȘTEFAN CEL MARE SI BAGDAZAR »

 • 1.2. Amplasament           : Municipiul Ploiești, str.Gheorghe Lazar, jud.Prahova

 • 1.3. Beneficiarul investiției : Municipiul Ploiești

 • 1.4. Elaboratorul proiectului : S C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PloiestiSRL

1.5. Faza de proiectare     : SE

CAPITOLUL 2.INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1.Situatia actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Strada Gheorghe Lazar face legătură intre Bulevardul Independentei la vest si strada Nicolae Balcescu la est. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe sens din care o banda este ocupata de autoturisme care srationeaza si strangulează circulația.

 • 2.2. Descrierea investiției

2.2. a Concluziile planului de investiții pe termen lung

Planul de perspectiva al Primăriei Municipiului Ploiești cuprinde reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana.

2.2. b.Scenariu tehnico-economic

Se propune amenajarea de locuri de parcare pe strada Gh.Lazar si amenajarea intersecției cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar, pentru fluenta traficului in zona.

Parcarea se realizează de o partea si de alta a carosabilului.

Suprafața ocupata de parcari este de 950,00 mp, suprafața ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

Prin tema de proiectare se urmărește continuarea proiectului nr.163, elaborat de S.C. Armados S.R.L. Ploiești , referitor la ,, Modernizare intersecție Piața Victoriei B-dul Independentei ”. Prin modernizarea intersecției s-au creat spatii de parcare pe strada Gh.Lazar atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a străzii.

Prezentul proiect continua amenajarea locurilor de parcare de pe strada Gh.Lazar si amenajarea intersecției cu străzile Ștefan cel Mare si dr. Bagdazar.

Parcările se realizează prin micșorarea trotuarelor si crearea de alveole in jurul copacilor si a stâlpilor electrici.

Pentru realizarea continuității lucrărilor s-a adoptat același sistem rutier proiectat de S.C. Armados S.R.L.

Sistemul rutier adoptat este:

-20 cm balast

-15 cm balast stabilizat cu 6% ciment • - 6 cm beton asfaltic BAD25

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16
Se frezează stratul de asfalt de pe carosabil pe 4cm grosime si se așterne un strat de 4cm beton asfaltic de uzura BA 16.

Trotuarele se vor face prin asternerea unui strat de 4 cm de asfalt BA8.

Pentru asigurarea condițiilor de trafic se vor monta un număr de 4 semafoare , atat auto, cat si pietonale.

Profilul longitudinal

In profil longitudinal se pastreaza linia roșie actuala de 0,25%. Profilele longitudinale 1 -3 si 4-6 s-au făcut la marginea carosabilului de o parte si de alta a axului.

Profil transversal tip

Lățimile din profilul transversal au următoarele dimensiuni:

-carosabil         14,00 m

-parcare     2,50 4,30 m

-trotuare    3,50 + 6,70 m

Evacuarea apelor pluviale se realizează prin dirijarea acestora prin pante de 2%-2,5% , către gurile de scurgere amplasate pe strada Gh.l_.azar.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Pentru siguranța circulației in zona, pe timpul execuției lucrărilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzătoare pentru pietoni si pentu autoturisme (delimitarea zonei de lucru,ocolire, viteza redusa 5km/h,etc.)vizibile atat ziua cat si noaptea.

Circulația se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești, a semnalizărilor si marcajelor rutiere propuse de proiectant.

Pentru siguranța circulației se respecta indicatoarele existente si se marcheaza străzile si trecerile de pietoni conform STAS 1848/1-7/2004.

 • 2.2.3. Date tehnice ale investiției

2.2.3. a.Zona si amplasamentul

Strada Gheorghe Lazar face legătură intre Bulevardul Independentei la vest si strada Nicolae Balcescu la est. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe sens din care o banda este ocupata de autoturisme care stationeaza si strangulează circulația.

2.2.3. b. Statutul juridic al terenului

Terenul este situat in intravilanul Mun. Ploiești - domeniul public. In zona sunt rețele de energie electrica, apa, canalizare, telefonie, gaze, etc.

Qpspodarire

Urbană Ploiești

PLO1EST2.2.3.c.Studii de teren

Municipiul Ploiești se incadreaza :


> Din punct de vedere seismic , in zona cu accelerația terenului pentru proiectare , componenta orizontala a mișcării terenului ag- 0.28g si perioada de colt Tc = 1,0 sec.,conform Normativului PI00/1-2006 pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor.

Incarcarea din acțiunea vântului este specifica zonei cu presiunea de referința pref =   0,4

kPa,conform NP-082-2004.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu S0k= 2 kN/mp,conform

Adâncimea maxima de inghet este 0,90 m ,conform STAS 6054-77.

> Din punct de vedere hidrologic , apele de pe teritoriul fac parte din bazinul hidrografic 44 Teleajen 4t. Apele subterane sunt prezente la adâncimi de 8,0-10,0 m.

Clima aferenta este o clima temperat- continentala caracterizata prin temperatura medie anuala de + 11 o C . temperatura minima absoluta de -33o C si temperatura maxima absoluta de + 43 oC.

Cantitatea de precipitații medii multianuale masurata intr-o perioada de zece ani: 400 -500 mm.

Amplasamentele alese sunt ferite de posibilități de inundare prin creșterea nivelelor apelor de suprafața.

Din punct de vedere geotehnic- suprafața terenului este plana, aproape orizontala si stabila (neafectata de fenomene fizico-geologice active). Apa subterana poate fi prezenta in teren peste 4 m adâncime. Riscul geotehnic fiind scăzut, ampasamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica l(fara riscuri).

> Din punct de vedere al gospodăririi apelor-lucrarile propuse a se realiza nu vor afecta regimul apelor de suprafața sau subterane.

Nu sunt afectate obiective existente sau programate deoarece terenul ocupat are, prin Planul Urbanistic General al Municipiului, aceasta destinație.

2.2.3.d.Situația existenta a utilităților

Pe amplasamentul studiat exista următoarele rețele tehnico-edilitare :

 • •  Rețele de apa

 • •  Rețele electrice aeriene si subterane

 • •  Rețele de gaze

 • •  Rețele telefonice

 • •  Rețele canalizare parțial

Traseul acestora si datele tehnice pentru fiecare categorie in parte sunt obținute de la deținătorii de rețele prin avizele emise .

2.2.3.e.Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea următoarelor condiții :

 • 1. Readucerea terenului la starea inițiala cu refacerea carosabilului si evacuarea

deșeurilor de pe amplasament.

 • 2. înainte de punerea in funcțiune a obiectivului se va solicita si se va obține revizuirea autorizației de mediu.

Avantajele modernizării sunt:

 • >  Creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic,

 • >  Siguranța traficului


Urbana Ploiești

■-C                 j             '

PLOIEȘTI Str,       :-r 32, tef: 0244^544212, 525252, fax: 0244-510353 cod posflȘM        -----'

................................ . 7.77.77’77.777. 777.7a 77\.-

K-

S


>

>

>

>

>


Confortul traficului

Siguranța pietonilor

Reducerea zgomotelor

Reducerea prafului

Sporirea gradului de comfort a imobilelor situate in aceasta zona

2.2.3.f.Durata de realizare

Durata de realizare a lucrărilor este de maxim 2 luni de la data contractării.

Lucrările rutiere proiectate se vor executa cu respectarea legislației in vigoare si legislația privind: protecția muncii, paza si prevenirea incendiilor, siguranța circulației auto si pietonale, semnalizarea rutiera.

Sistemului de dirijare si semnalizare a circulației se va realiza astfel incat aceasta sa se desfasoare in condiții de siguranța si confort.

Ordinea de execuție a lucrărilor proiectate va fi:

Verificarea amplasamentului din punct de vedere al rețelelor existente in zona -conform avizelor obținute de beneficiar.

-Trasarea lucrărilor proiectate.

-Executarea lucrărilor pentru rețelele ce urmeaza a se executa, înlocui sau proteja (daca este cazul).

-Scoaterea bordurilor si a fundației existente.

-Montarea bordurilor.

-Executatrea sistemului rutier si turnatea asfaltului pe trotuar si carosabil. -Executarea marcajelor si indicatoarelor rutiere.

Se recomanda începerea lucrărilor numai după obținerea tuturor acordurilor si avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism si înainte de expirarea acestora, in vederea eliberării autorizației de construire.

CAPITOLUL 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza întocmirii Studiului de FezZabilitate ca baza de preturi pentru EVALUAREA LUCRĂRILOR au stat programele de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate in zona pentru materialele din zona (nisip, ballast, piatra sparta, bitum) si distantele de transport reale.

Este imperios necesar ca după darea in exploatare si preluarea acestora de către Municipiul Ploiești sa se efectueze permanent lucrări de întreținere.

La baza întocmirii Studiului de Fezabilitate au stat reglementările naționale in vigoare, precum si legislația si standardele naționale armonizate cu legislația Uniunii Europene privind utilizarea materialelor agrementate conform HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind calitatea in construcții, cat si reglemantari de mediu, naționale si internațional, corroborate cu directivele Uniunii Europene.

Estimarea cheltuielilor pentru investiția de baza pe structura devizului general:

-  431,381 mii lei (INVESTIȚIE)/ 347,973mii lei (C+M) (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 4. ANALIZA COST-BENEF1CIU

-

Analiza opțiunilor

Analiza cost-beneficiu va compara varianta cu proiect cu varianta fara proiect.


C.U.I.27449967

J29/1212/OI.1O.2O1O' *

PLOIEȘTI, Str. Văleni fir 32, :ei: C244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postâtf $00046

.............................................................................. .........................................................................................

p                .1                                   p

-

Analiza financiara

In cadrul analizei financiare a fost realizat calculul indicatorilor de performanta financiara: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Analiza financiara si analiza cost-beneficiu a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investiției si a fost realizata pentru o perioada de referința de 25 de ani.

Pentru calculele financiare, s-a adaugat valoarea terminala in anul 25, aceasta fiind egala cu valoarea inițiala, deoarece se presupune ca activitatile de reparații si mentenanta desfășurate pe toata perioada proiectului pastreaza nealterate calitatile si valoarea străzii.

Nu exista venituri de nici un fel, cheltuielile fiind acoperite din contribuția consiliului local. Aceasta contribuție va genera si un mic excedent de lichiditate care va fi folosit pentru constituirea unui fond de rulment pentru situații de urgenta.

La întocmirea devizelor din studiul de fezabilitate precum si la stabilirea asumtiilor din cadrul analizei financiare, preturile au fost luate din preturile aflate in Baza de date. Baza de date care poate fi consultata si de către potențialii beneficiari, de asemenea au fost comparate cu preturile din softul DOCLIB al SC 1NFSERV SRL, soft care actualizeaza preturile la servicii, lucrări sau alte bunuiri in mod permanent.

Calculul veniturilor

Nu se prevede introducerea unei taxe de drum. Prin urmare, nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe kilometrul de drum parcurs de utilizatori. Proiectul nu generează venituri directe, fiind un proiect de infrastructura rutiera.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești va aloca o suma anuala pentru întreținerea si repararea străzilor. Eventualele sume necheltuite din acest buget se vor reporta, si se vor constitui intr-un fond care se va folosi in cazul unor situații de urgenta, sau pentru modernizări ulterioare ale străzilor. Aceasta suma nu este un venit, dar a fost considerata ca atare acolo unde este necesar pentru a permite calculul ratei interne de rentabilitate a proiectului.

Calculul costului de operare al drumului

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

 • •   Întreținerea străzilor;

 • •  Alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative)

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.

Pentru străzile analizate s-a adoptat un scenariu privind lucrările de întreținere. O politica de intretinere este compusa din întreținere curenta si întreținere periodica. Lucrările pot fi programate in timp, sau pot fi condiționate de starea tehnica a drumului (de exemplu valoarea indicelui de planeitate, total suprafața degradata, total suprafața fisurata, etc.).

întreținerea curenta a drumurilor

Activitatea de intretinere a străzilor publice consta in totalitatea lucrărilor fizice de intervenție (determinate de uzura sau de degradarea in condiții normale de exploatare a 5Servicii de

(qpspodărire

Urbana Ploiești

PLOiESTi, Str, VAien! nr 32, tei: 0244-5/14212, 525252, fax: 0244-510353 cod

*

adiacente), cu scopul asigurării condițiilor tehnice rutiere in condiții de siguranța, precum si de menținere a


parcărilor circulației


străzilor si desfășurării drumurilor in stare permanenta de curățenie si aspect estetic

>

întreținerea curenta pe timp de vara

întreținerea pârtii carosabile

întreținerea străzilor asfaltate - astuparea gropilor si a fisurilor, etc.

întreținerea platformei străzilor

Curățirea platformei străzilor de noroiul adus de vehicule, tratarea burdusirilor, a tasari locale, completarea cu asfalt, curățirea parcărilor adiacente, întreținerea


unor

benzilor de incadrare, eliminarea gropilor sau adânciturilor prin acoperirea cu materiale de categoria celor din care acestea au fost executate inițial, etc.

Asigurarea scurgerii apelor de ploaie;

întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare: întreținerea semnalizării verticale: îndreptarea, întreținerea, spalarea si vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulației, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru, si a sectoarelor cu pericole, si a consolelor, si remontarea acestora;

Varuirea plantațiilor si a accesoriilor; (garduri, borne, etc.)

întreținerea zonei străzilor; indepartarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamanete, bolovani, materiale rezultate din accidente de circulație), taierea ramurilor pomilor, arbuștilor pentru asigurarea vizibilității si a gabaritului;

Informări privind starea drumurilor, informări operative, la toate nivelurile privind condițiile de circulație pe timp de vara sau in caz de calamitati, etc.

 • >  Asigurarea esteticii străzilor asfaltate cuprinde:

întreținerea străzilor asfaltate; revizii curente si intervenții operative executate de echipe mobile; curățirea de gunoaie, cadavre, etc a platformei, a trotuarelor existente, locurilor de parcare si a spatiilor verzi, strângerea materialului in grămezi si transportul in afara zonei străzii, demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor in afara zonei străzilor.

 • >  Întreținerea curenta pe timp de iarna a străzilor asfaltate

Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iama; inlaturarea cauzelor care provoacă inzapezirea; amenajarea de locase pentru depozitarea materialului antiderapant, in punctele periculoase; instalarea si completarea semnalizării specifice pe timp de iama; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu materiale pentru plombarea gropilor.

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului; aprovizionări cu materiale chimice si antiderapante (nisip, pietriș, zgura, soluții) pentru combaterea ghetii si poleiului; transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri; intretinerea depozitelor pentru materiale chimice si antiderapante prin curatare, revopsiri si mici reparații.

Raspandirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice antiderapante, in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zăpezii; patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (taria vântului sub 30 km/h); deszăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor, parcărilor, suprafețelor izolate cu zapada sau cu gheata pe platforma drumului, platformelor, etc.:

Qpsp o dârire

x-x-


Urbană Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32. tei: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postat 1


Estimarea cheltuielilor a avut in vedere preturile practicate pe piața următoarele tipuri de activitati specifice :

- Lucrări de întreținere care se executa periodic , in mod planificat , in

compensării parțiale a uzurii produse structurii rutiere ;

- Siguranța rutiera , constând in întreținerea semnalizării verticale si orizontale , tablelor indicatoare , indicatoarelor de circulație , stâlpilor , reconditionarea si remontarea

acestora.

Pentru simplificarea calculelor . costurile unitare ( lei/mp/an ) ale lucrărilor de întreținere curenta , curățenie , deszapazire si siguranța traficului au fost stabilite ca proporție din costurile unitare pentru modernizarea străzii.

Costul anual pe metru patrat al tututror lucrărilor de întreținere curenta se ridica la 10% din costul realizării unui metru patrat de îmbrăcăminte asfaltica, iar cel al lucrărilor de curățenie, deszapazire si siguranța traficului la 1,5%.

Orizontul de analiza este de 12 ani , timpul intre doua reparații capitale conform normativelor in vigoare .

Timpul intre doua reparații curente prin executarea unui nou covor asfaltic de max 4 cm grosime s-a considerat de 5 ani conform normativelor in vigoare.

Calculul Valorii Nete Actualizata Financiara a investiției este calculata in tabel. Rata

de actualizare financiara a fost considerata de 5 % .

Valoarea Neta Actualizata negativa indica faptul ca sub aspect strict financiar proiectul nu este fezabil , realizarea sa necesitând finanțare fara așteptarea unor beneficii directe .

Aceste beneficii sunt obținute indirect prin satisfacerea unui nivel de confort pentru participantii la traficul rutier din zona studiata

CAPITOLUL 6. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare ale investiției se vor constitui in conformitate cu legislația in vigoare.

Inițiatorul proiectului, Municipiul Ploiești, jud. Prahova este entitatea care va găsi sursele de finanțare necesare derulării proiectului.

CAP1TOLUL7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIE

 • 1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

Societatea care va executa lucrările va avea personal propriu si va putea angaja o parte din personal pe plan local.

 • 2. Număr de locuri create in faza de operare

Pentru întreținerea drumurilor modernizate - activitati care se vor desfasura in baza unui regulament de intretinere - cu personalul existent al operatorului local care administrează străzile municipiuluiPLOIESTL Stn Văieni nr 32, tek 0244-544212, 525252. fax: 0244-5 10353 co

CAPITOLUL 8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTIȚIEI

(preturi aprilie 2011)

- TOTAL INVESTIȚIE Din care Construcții Montaj

431,381 mii lei (inclusiv TVA)

347,973 mii lei (inclusiv TVA)


 • 8.2. Eșalonarea investiției

- nu este cazul

CAPITOLUL 11. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Primăriei Ploiești.

întocmit,

Ing.Doina BanaC U.I 274*19967 J29/12 12/0 I 10.W

R027449967

Ploiești, Slr Vah»m or. 32. te 1,024^1-544212, 52525'2, f«x:Q244-S 10353 cod po«laF 100046

AMENAJARE PARCĂRIEVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT

LUNGIME DRUM


250


SUPRAFAȚA CAROSABIL REFACERE CAROSABIL SISTEM RUTIER NOU3400550BORDURI NOI


350


Investiție

AMENAJARE PARCARI STR.GHE. LAZAR

SEMAFOARE                                                        4 buc

NR.

CRT.

DENUMIRE OPERAȚIE

UM

CANT.

PREȚ

lei/UM

VALOARE

lei

0

1

2

3

4

5

1

REFACERE CAROSABIL

MP

3,400,00

2

SISTEM RUTIER NOU

MP

550,00

3

DESFACERE SI REFACERE BORDURI MARI

M

300,00

4

BORDURI NOI

M

50 00

5

SEMAFOARE CU MONTAJ SI RACORDURI

BUC

4.00

6

MARCAJE LONGITUDINALE

M

1,000.00

/

MARCAJE TRANSVERSALE

MP

800,00

8

INDICATOARE CIRCULAȚIE

BUC

20.00

9

ADUCERE LA COTA CAPACE CĂMIN

BUC

40.00

10

ADUCERE LA COTA RASUFLATORI DE GAZE

BUC

40.00

11

ADUCERE LA COTA GURI DE SCURGERE

BUC

20.00

12

GURA SCURGERE NOUA

BUC

1.00

TOTAL

T.V.A ( 24 % )

TOTAL GENERALPROFIL TRANSVERSAL TIP - STRADA GHEORGHE LAZAR


Sc 1:50


I/'-

X.


-i.'t


1.50-3.50   |

rotuar proiectat
parcare proiectata


parcare proiectata


trotuar proieclB.A.8 - 4cm - nou sistem rutier existent la trotuar


sistem rutier - nou parcare


- sistem rutier existent


sistem rutier - nou parcare


sistem rutier existent la trotuar


DETALIU

SC. 1:10bordura beton C 18 / 22,5 dimensiuni 20 x 25 cm


B.A.16 - SR 174-1/2002

BAD25 - SR 174-1/2002

balast stabilizat cu ciment 6 %- STAS 6400/84 balast compactat STAS 6400/84 si SR 662/2002


Director: DAN IONITA             /

VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT

TITLU PROFESIONAL - NUME     .

7seWnaP

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

■ S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

mm

wn                                     c u i

122/1212'01 t}1 2^10

KO2 744907

IM     II. '51 H VAH NI NR VHT 0244 51 12 12J AX O2 H 510  ’ CZ1D P< »Sl AL 1 ■>'WU

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT NR.

38/2011

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SCARA:

1/50

1/10

TITLU PROIECT:

AMENAJARE PARCARISTR. GH.LAZAR SI INTERSECȚIA CU

STRĂZILE ȘTEFAN CEL MARE SI BAGDASAR

FAZA:

SF

SEF PROIECT

ing. Doina Bana

i L

PROIECTAT

ing. Doina Bana

DATA:

L 1.2011

TITLU PLANȘA:

PROFIL TRANSVERSAL TIP

PLANȘA NR.

D2

DESENAT

c.arh Mircea Timiș


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări strada Gh. Lazar și intersecția cu străzile Ștefan cel Mare și Doctor Bagdazar”

și a emis:         f