Hotărârea nr. 178/2011

Hotãrârea nr. 178 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatiile de avizare a lucrãrilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor din municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

U

IL


VIZAT PENT

LEGALITA] S E C R E<T Al


HOTĂRÂREA NR.178 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Investiții a Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești, cuprinse in lista anexa;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 11 alineat (1) din Ordinul nr. 163/540/23 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și ministrul administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnic-Investitii va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘE Gheorghe Sirbu


*ȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Oana Cristina Iacob/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEo ci

21


tf1 «0


•’y

V '

’j


la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-ec documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești


Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente, concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

In anul 2011, Municipiul Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program. Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice au fost întocmite de SC Intergroup Engineering SRL București.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii: termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului de la ultimul nivel, termoizolarea planșeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare și a ușilor de la intrările principale, lucrări la instalația de încălzire centrală, lucrări conexe (reparații fațade, demontare si montare cabluri si echipamente montate aparent pe fațade, etc).


/A


■*


•* ■


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


Principalii indicatori tehnico - economici sunt prezentați in anexa nr. 1.


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, a Ordinului nr. 1203/927/103 - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului finanțelor publice si al ministerului administrației si internelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 149/2009.

Valoarea totala a investiției: 57.159.859 lei fara TVA,

Din care C-t-M: 50.209.709 lei tara TVA.


Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice pentru blocurile cuprinse in anexa nr. 1./"

DIRECȚIA TEHNICA - INVESTIȚII

Serviciul Investiții

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

A

In anul 2011, Municipiul Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program.

Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice au fost întocmite de SC Intergroup Engineering SRL București.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii: termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului de la ultimul nivel, termoizolarea planșeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare și a ușilor de la intrările principale, lucrări la instalația de încălzire centrală, lucrări conexe (reparații fațade, demontare si montare cabluri si echipamente montate aparent pe fațade, etc).

Măsurile de reabilitare termică ce vor fi realizate sunt următoarele:

 • ■  termoizolarea pereților exteriori cu un sistem termoizolant ventilat de fațada din panouri de poliuretan pe structura metalica proprie, având o grosime de 5 cm și izolarea soclului sub cota trotuarului; Soclul va fi de asemenea placat cu panouri termoizolante din polistiren extrudat cu grosimea de 6 cm;

 • ■  termoizolarea planșeului de la ultimul nivel - termoizolarea acoperișului va fi făcută cu un strat din poliuretan în grosime totala de 6 cm, dispus în stare spumantă, prin sprayere;

 • ■  termoizolarea planșeului peste subsolul neîncălzit;

 • ■  înlocuirea tâmplăriei exterioare inițiale cu tâmplărie performantă;

 • ■  înlocuirea conductelor de distribuție din subsol, izolarea lor și prevederea de robineți de reglaj și golire pe fiecare coloană;

*

 • ■  remedierea elementelor afectate de lucrările de termoizolare: trotuar de garda, paratrăsnet, etc

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

/,

f                                  . ■

j                                                       1


Principalii indicatori tehnico - economici sunt prezentați in anexa nr. 1.

. J

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

II P I | —■                                        ■■■■■■ | | ■■■ ■ ii,i > »*|b ■ ■ ■■ —- i ■ ■ ■ i «

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, a Ordinului nr. 1203/927/103 - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului finanțelor publice si al ministerului administrației si internelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 149/2009.

Valoarea totala a investiției: 57.159.859 lei fara TVA,

Din care C+M: 50.209.709 lei fara TVA.

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice pentru blocurile cuprinse in anexa nr. 1.


ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII, SORINA SOM

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR

S1MONA ALBU


VEST 1 - VEST II                            MALU ROȘU         PLOIEȘTI NORACrt.

" ..........................-

Adresa

Nr. Etaje

Decizie expertiza tehnica privind reabilitarea termica

Aspecte fizice

Durata de realizare a investiției

Valoarea investiției

Cost specific lucrări de termolzolare conforme arL 4 OUG 18/2009 sl standard de cost

V

;+

' •. ...

Cost specific cap 43 total per mp suprafața construita (fara TVA)

Cost specific total per mp suprafața construita (cu TVA)

Suprafața construita totala

Aria utila încălzită

Nr. Apt.

C+M (fara TVA)

Totala (Inel. TVA)

din care din bugetul local

din care din bugetul natlona

Cost specific parte opaca

Cost specific parte vitrata

Cost specific lucrări amenajare terasa

Cost specific planseu subso

Cost specific lucrări conforme art, 4 OUG 18/2009 / mp arie utila încălzită

mp

mp

luni

lei

lei

lei

lei

euro / mp

euro / mp

euro / mp

euro / mp

euro / mp

euro / mp

euro / mp

1

Strada Gageni Bloc 118

4

Se reabilitează

10,411

9,053

240

5.5

1,988,718

2,807,363

2,807,363

41.75

86.14

40.16

16.54

45.84

46.29

65.35

2

Wi1

Strada Gageni Bloc 111

4

Se reabilitează

9,281

8,070

140

5.5

2,675,833

3,777,325

3,777,325

43.05

87.99

40.16

16.54

69.34

69.88

98.64

3

Strada Gageni Bloc 110

4

Se reabilitează

9,281

8,070

140

5,5

2,684,223

3,789,170

3,789,170

43.52

87.99

40.16

16,54

69.59

70.09

98,95

4

Șoseaua Nordului Bloc 101

4

Se reabilitează

8,182

7,115

120

5.5

2,062,597

2,911,655

2,911,655

42.18

89.68

40.16

16.54

59.54

61.09

86.24

5

Șoseaua Nordului Bloc 102

4

Se reabilitează

5,166

4,492

80

5.5

1,395,181

1,969,499

1,969,499

42.21

89.17

40.16

16.54

57.70

65.45

92.40

6

Șoseaua Nordului nr. 2A Bloc 18

10

Se reabilitează

3,692

3,210

50

6.5

857,156

1,209,998

1,209,998

43.17

83.83

40.16

16.54

55.26

56.27

79.44

1

Sos.Vestului nr, 26 bloc 1

10

Se reabilitează

2,967

2,580

40

6.5

650,576

918,381

918,381

43.13

84.97

39.48

16,54

48.85

53.14

75*01

8

str.Sg. Erou Mateescu Gh, Nr.2 bloc 2

10

Se reabilitează

2,967

2,580

40

6.5

656,173

926,282

926,282

43.50

86.05

39,52

16,54

50,09

53.60

75,66

9

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.4 bloc 3

4

Se reabilitează

4,451

3,870

60

5.5

1,006,433

1,419,313

1,419,313

41,90

87.54

39.78

16.54

45.71

54.75

77,29

10

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.6 bloc 4

10

Se reabilitează

3,542

3,080

44

6.5

780,665

1.102,022

1,102,022

44.67

87.33

39.40

16.54

50.19

53.41

75,40

11

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr 8 bloc 5

4

Se reabilitează

4,451

3,870

60

5.5

869,848

1,227,914

1,227,914

42.07

87.54

39.40

16.54

37.21

47.37

66.86

12

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.10 bloc 6

10

Se reabilitează

3,505

3,048

44

6.5

772,976

1,091,167

1,091,167

43.86

87 29

39.40

16.54

50,23

53.44

75.44

13

str.Sg. Erou Mateescu Gh, Nr.12 bloc 7

4

Se reabilitează

4,451

3,870

60

5.5

1,013,323

1,430,450

1,430,450

43.05

87.54

39.78

16.54

46.18

55.18

77,89

14

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.14 bloc 8

10

Se reabilitează

3,508

3,050

44

6.5

765,485

1,080,592

1,080,592

42.89

87.25

39.40

16.54

49.61

52.89

74.66

15

str.Sg Erou Mateescu Gh. Nr.16 bloc 9

4

Se reabilitează

5,773

5,020

80

5.5

1,352,345

1,909,028

1,909,028

42.52

87.31

39.78

16.54

47.21

56.77

80.14

16

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.18 bloc 10

10

Se reabilitează

13,835

12.030

176

6.5

3,046,755

4,300,936

4,300,936

42.61

86.94

39.40

16.54

50.21

53.37

75.34

17

Sos. Vestului. Nr.2 bloc 10E

8

Se reabilitează

2,875

2,500

32

6*5

687,036

969,850

969,850

42.86

83.70

39.41

16.54

53.30

57.91

81*75

18

str. MaJu Roșu . Nr.126 bloc 10F

8

Se reabilitează

2,657

2,310

32

6.5

532,017

751,017

751,017

42.45

83.86

40.16

16.54

4647

48.53

68*51

19

str. Maiu Roșu . Nr.124 bloc 1OG

8

Se reabilitează

3,071

2,670

32

6,5

690,430

974,641

974,641

42.92

84.87

40.16

16.54

52.65

54.49

76*93

20

Sos. Vestului bloc 10

4

Se reabilitează

4,048

3,520

80

5.5

1,134,380

1,601,341

1,601,341

41.85

87.91

40,16

16.54

55.46

67,91

95.87

21

Sos. Vestului bloc 9B

4

Se reabilitează

4,066

3,536

80

5.5

1,263,360

1783,413

1783,413

41.66

88.01

39.93

13,63

66.26

75.29

106.29

22

Sos. Vestului bloc 9A

4

Se reabilitează

2,036

1,770

40

5.5

569758

804,294

804,294

41.92

8871

40.16

16.54

54.15

67.84

95.76

23

str. Anotimpului bloc 38A

4

Se reabilitează

4,066

3,536

80

5,5

1,269,240

1,791,714

1,791714

41.88

88.73

39.93

13.63

66.62

75.64

106.78

24

str. Anotimpului bloc 38B

4

Se reabilitează

2,036

1,770

40

5.5

634.739

896,024

896,024

42.25

88,53

39.91

13.63

66.27

75.57

106.68

25

str. Anotimpului bloc 39

4

Se reabilitează

4,060

3,530

80

5,5

1,250734

1,765,592

1.765,592

41.32

87.60

39.93

13.63

66.27

74.67

105.40

26

Sos. Vestului bioc 49

4

Se reabilitează

4,071

3,540

80

5.5

1,266,596

1,787,983

1,787,983

41.74

88,55

39,93

13.63

66.41

75.40

106.44

44

83

CONSOLIDARE !n


27


28


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


Sos. Vastului bloc 52 A, 6. C


Sos. Vestului nr. 20 bloc 101 AjB.C.D


Sos. Vestului nr. 18 bloc 102 A.B.C.D


Sos. Vestului nr. 16 bloc 103 A.B


Sos. Vestului nr. 2 bloc 108 A,B


Sos. Vestului nr. 4 bloc 109 A,B


Sos. Vestului nr. 6 bloc 110 A,B


str Bahluiului nr. 1, bloc 138


str. Bahluiului nr. 2. bloc 130


str. Bahluiului nr. 4, bloc 144 A,B,C


str. Bahluiului nr. 6, bloc 145 A,B,C


str. Bahluiului nr. 8, bloc 146


str. Bahluiului nr. 10. bloc 147


str. Bahluiului nr. 10A, bloc 14810


10


1010


10


10


Se reabilitează


Se reabilitează


Se reabilitează


Se reabilitează


Se reabilitează


Se reabilitează
15,140


13,165


1767,569


2,307


2,307


2,307


3,075


2,307


2,930


2,930


7,247


7,247


7,247


6,582


2.006


2,006


2,674


2,006


2,548


2,548


6,302


6,302


6,302


88


40


40


40


40


40


60


60


88


88


88


6.5


5.5


5.5


5.5


6.5


5.5


5.5


5.5


6.5


6.5


6.5


1,823.944


2,574,760


2,574,76042.81


86.74


39.40


16.54


55.01


58.40


82.44


615,476


617,922


736,449


616.473


962,747


958,773


1,522,610


1.524,635

1,523,643


868,832


872,553


872,285


870,238


1,359,055


1,353,446


2,149,384


2,152,242

2,150,841


868.832


872.553


872,285


1,039,604


870,238


1.359,055


1,353,446


2,149,384


2,152,242


2,150.841


43.22


43.60


43 52


43.27


43.46


43.53


42.88


42.81


42.82


42.79


88.18


87.99


88.48


84.90


88.18


87.47


87.37


86.94


86.98


86.85


TOTAL Supr.

206,197 mp

TOTAL INCL TVA

70,878,224 LEI

c+m

50,209,702

(mai puțin 3 blocuri)

17,177,186 euro

62,260,030.65

TOTAL FARA TVA

57,159,858 LEI

13,852,570 euro

67.18113978


40.16


40.16


40.16


40.16


40.16


39 93


39.93


39.40


39.40


39.40


16.54


55.72


64.66


91.27


16.54


55.94


64.93


91.66


16.54


16.54


16.54


16.54


16.54


16.54


16.54


16.54


55.97


55.55


55.88


70.83


70.41


47,92


47.93


47.89


64.91


58.04


64.76


79.63


79.30


50.92


50.98


50.95


91.64


81.93


91.42


112.40


111.94


71.87


71.97


71.92


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURIS

Temei legal — Legea nr. 500/13.08.2002 - privind finanțele publice; Ordinul MDRT nr.2316/18.10.2010 pentru aprobarea componenței Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (CTE - MDRT) și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

5                                                      7

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC AL MINISTERULUI B             DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

- AVIZEAZĂ FAVORABIL -

- fără observații -

Denumirea lucrării — Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din județul Prahova, localitatea Ploiești: Strada Gageni Bloc 118, Strada Gageni Bloc 111, Strada Gageni Bloc 110, Șoseaua Nordului Bloc 101, Șoseaua Nordului Bloc 102, Șoseaua Nordului nr. 2A Bloc 18, Sos.Vestului nr. 26 bloc 1, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.2 bloc 2, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.4 bloc

 • 3, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.6 bloc 4, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.8 bloc 5, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.10 bloc 6, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.12 bloc 7, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.14 bloc 8, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.16 bloc 9, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.18 bloc 10, Sos. Vestului. Nr.2 bloc 10E, str. Malu Roșu . Nr.126 bloc 10F, str. Malu Roșu . Nr.124 bloc 10G, Sos. Vestului bloc 10, Sos. Vestului bloc 9B, Sos. Vestului bloc 9A, str. Anotimpului bloc 38A, str. Anotimpului bloc 38B, str. Anotimpului bloc 39, Sos. Vestului bloc 49, Sos. Vestului nr. 20 bloc 101 A,B,C,D, Sos. Vestului nr. 18 bloc 102 A,B,C,D, Sos. Vestului nr. 16 bloc 103 A,B, Sos. Vestului nr. 2 bloc 108 A,B, Sos. Vestului nr. 4 bloc 109 A,B, Sos. Vestului nr. 6 bloc 110 A,B, str. Bahluiului nr. 1, bloc 138, str. Bahluiului nr. 2, bloc 130, str. Bahluiului nr.


 • 4, bloc 144 A,B,C, str. Bahluiului nr. 6, bloc 145 A,B,C, str. Bahluiului nr. 8, bloc 146, str. Bahluiului nr. 10, bloc 147, str. Bahluiului nr. 10A, bloc 148.

Faza de elaborare a documentației tehnico-economice - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice

Ordonator principal de credite - Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

- Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Ploiești, județul Prahova

Autoritatea contractantă — Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Ploiești, județul Prahova

Președintele

Consiliului Tehnico - Economic de avizare al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

Ministru, z

Elena Găbriela l/DREA

- DOCUMENT DE AVIZARE -

1Date generale :

 • * Denumirea obiectivului de investiții : Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din județul Prahova, localitatea Ploiești


 • * Faza de proiectare :

DOCUMENTA ȚIE DE A VIZARE A LUCRĂRILOR DE INTER VENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE * Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Unitatea administrativ teritorială a municipiului Ploiești.

* Beneficiar : -pe perioada realizării investiției: Unitatea administrativ teritorială a municipiului Ploiești

- final: Asociația de proprietari

 • * Proiectant: SC Inter Group Enginering SRL

 • * Valoarea investiției C+M cu TVA 24% : 62.260 mii lei;

* Sursa de finanțare :

 • 1. buget de stat: 50% din C+M

 • 2. buget local: 30% din C+M

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M

* Amplasamentul: Strada Gageni Bloc 118, Strada Gageni Bloc 111, Strada Gageni Bloc 110, Șoseaua Nordului Bloc 101, Șoseaua Nordului Bloc 102, Șoseaua Nordului nr. 2A Bloc 18, Sos.Vestului nr. 26 bloc 1, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.2 bloc 2, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.4 bloc 3, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.6 bloc 4, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.8 bloc 5, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.10 bloc 6, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.12 bloc 7, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.14 bloc 8, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr. 16 bloc 9, str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.18 bloc 10, Sos. Vestului. Nr.2 bloc 10E, str. Malu Roșu . Nr.126 bloc 10F, str. Malu Roșu . Nr.124 bloc 10G, Sos. Vestului bloc 10, Sos. Vestului bloc 9B, Sos. Vestului bloc 9A, str. Anotimpului bloc 38A, str. Anotimpului bloc 38B, str. Anotimpului bloc 39, Sos. Vestului bloc 49, Sos. Vestului nr. 20 bloc 101 A,B,C,D, Sos. Vestului nr. 18 bloc 102 A,B,C,D, Sos. Vestului nr. 16 bloc 103 A,B, Sos. Vestului nr. 2 bloc 108 A,B, Sos. Vestului nr. 4 bloc 109 A,B, Sos. Vestului nr. 6 bloc 110 A,B, str. Bahluiului nr. 1, bloc 138, str. Bahluiului nr. 2, bloc 130, str. Bahluiului nr. 4, bloc 144 A,B,C, str. Bahluiului nr. 6, bloc 145 A,B,C, str. Bahluiului nr. 8, bloc 146, str. Bahluiului nr. 10, bloc 147, str. Bahluiului nr. 10A, bloc 148.

2.- Necesitatea și oportunitatea investiției:

Realizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 are drept scop reduce-reâ; .consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii'climatului/fermic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea Aspectului urbanistic al localităților.

Printre obiectivele incluse la Capitolul 16 - Politici de dezvoltare regională, a infrastructurii publice de interes local și a turismului din Programul Guvernului României pentru perioada 2009 - 2012 se numără:

■=> Implementarea unor noi programe de investiții și continuarea programelor existente în infrastructura de interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor de locuire conform cerințelor europene în scopul creșterii calității vieții;

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice;

<=> Creșterea alocărilor de resurse financiare din bugetul de stat pentru derularea programelor naționale de dezvoltare a infrastructurii de interes local,

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pune în aplicare politicile Guvernului României în domeniul energiei, respectiv de creștere a eficienței energetice cu 20% și de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul anului 2020 prin „Programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”, conform OUG 18/2009, realizat în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale.

 • 3.- Soluțiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluțiile tehnice :

Situația existentă

Blocurile sunt construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.

Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

 • - rezistență mecanică și stabilitate : nu sunt necesare intervenții structurale pentru mărirea nivelului de asigurare a protecției seismice pentru construcțiile din clasa III de importanță;

 • - economie de energie și izolare termică : nu întrunesc condițiile privind consumul anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/ mp arie utilă și an;

Soluții tehnice propuse

izolarea termică a pereților exteriori: Materialele și sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenție trebuie să fie conform prevederilor auditului energetic și insoțite de declarațiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificațiile tehnice recunoscute în condițiile legii;

 • -  înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic

 • -  termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul etaj în cazul existenței șarpantei, după caz

 • -  izolarea termică a planșeului peste subsol în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, după caz

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):


lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echip aparent pe fațadele/șarpanta blocului de locuințe:, după caz           £,

lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: conform art.4 lit. a)- d) din O.fE au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/mp1* recuperare a investiției mai mică de 10 ani, în condiții de eficiență economica^ij

jnr *

elor moiOate


Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):

lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție, după caz ;

lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferentă părților comune ale blocului de locuințe, după caz.

3.2.- Soluții economice :

Crt.

OBIECTIV (Str., Nr., Bloc)

VALOAREA INVESTIȚIEI (C+M+TVA)

COST /mp (CM fara TVA,euro/mp)

100% (lei)

50% MDRT (lei)

1

Strada Gageni Bloc 118

2.466.010

1.233.005

46,29

2

Strada Gageni Bloc 111

3.318.033

1.659.017

69,88

3

Strada Gageni Bloc 110

3.328.437

1.664.218

70,09

4

Șoseaua Nordului Bloc 101

2.557.620

1.278.810

61,09

5

Șoseaua Nordului Bloc 102

1.730.024

865.012

65,45

6

Șoseaua Nordului nr. 2A Bloc 18

1.062.874

531.437

56,27

7

Sos.Vestului nr. 26 bloc 1

806.714

403.357

53,14

o

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.2 bloc 2

813.655

406.827

53,60

9

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.4 bloc 3

1.246.737

623.368

54,75

10

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.6 bloc 4

968.025

484.013

53,41

11

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.8 bloc 5

1.078.611

539.306

47,37

12

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.10 bloc 6

958.491

479.245

53,44

13

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.12 bloc 7

1.256.520

628.260

55,18

14

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.14 bloc 8

949.202

474.601

52,89

15

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.16 bloc 9

1.676.907

838.454

56,77

16

str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.18 bloc 10

3.777.976

1.888.988

53,37

17

Sos. Vestului. Nr.2 bloc 10E

851.925

425.962

57,91

18

str. Malu Roșu . Nr.126 bloc 10F

659.700

329.850

48,53

19

str. Malu Roșu . Nr.124 bloc 10G

856.133

428.067

54,49

20

Sos.Vestului bloc 10

1.406.631

703.316

67,91

21

Sos. Vestului bloc 9B

1.566.566

783.283

75,29

22

Sos. Vestului bloc 9A

706.500

353.250

67,84

23

str. Anotimpului bloc 38A

1.573.858

786.929

75,64

24

str. Anotimpului bloc 38B

787.076

393.538

75,57

25

str. Anotimpului bloc 39

1.550.911

775.455

74,67

26

Sos. Vestului bloc 49

1.570.579

785.290

75,40

J-

4

r*

27

Sos. Vestului nr. 20 bloc 101 A,B,C,D

4.222.111

2.111.055

.54,50

28

Sos. Vestului nr. 18 bloc 102 A,B,C,D

4.226.434

2.113.217

T tf * *'                 V*          L >

29

Sos. Vestului nr. 16 bloc 103 A,B

2.261.690

1.130.845

'■ ■f58;40

■jț-       * f.’ Aw.

30

Sos. Vestului nr. 2 bloc 108 A,B

763.190

381.595

31

Sos. Vestului nr. 4 bloc 109 A,B

766.459

383.229

32

Sos. Vestului nr. 6 bloc 110 A,B

766.223

383.112

64,91

33

str. Bahluiului nr. 1, bloc 138

913.197

456.599

58,04

34

str. Bahluiului nr. 2, bloc 130

764.426

382.213

64,76

35

str. Bahluiului nr. 4, bloc 144 A,B,C

1.193.806

596.903

79,63

36

str. Bahluiului nr. 6, bloc 145 A,B,C

1.188.878

594.439

79,30

37

str. Bahluiului nr. 8, bloc 146

1.888.036

944.018

50,92

38

str. Bahluiului nr. 10, bloc 147

1.890.547

945.274

50,98

39

str. Bahluiului nr. 10A, bloc 148

1.889.317

944.659

50,95

%

- 41

r.

•>

fi

e

X

t

l

■ H.

L


Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de construcții - montaj (C+M) pe surse de finanțare:

 • 1. buget de stat: 50% din C+M

 • 2. buget local: 30% din C+M

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M

In urma analizării documentației tehnico- economice prezentate, Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,


Copsiliul Tehnico-

4


AVIZEAZĂ FAVORABILDocumentația de avizare a indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, conform OUG 18/2009, a blocurilor de


locuințe din județul Prahova, localitatea Ploiești.


VICEPREȘEDINTE

. r-

SECRETAR DE STAT .

Kua..., < t R. E AM


VICEPREȘEDINTE

SECRETGheorghe NASTASIA
SECRETAR C.T.E.

DIRECȚIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE DIRECTOR G

ENERAL

ĂNEȘCU

PTC


Valentin ST


DIRECȚIA DE SPECIALITATE DIRECȚIA GENERALĂ LUCRĂRI

PUBLICE

a"

DIRECTOR GENERAL Valentin^ S^ÂNjgȘCU

Al

X ■

PROIECTANT GENERAL SC Inter Group Enginering SRL


BENEFICIAR


DIRECTOR


Municipiul PLOIEȘTI REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
/

P l-

‘7

J .                                            P z

> ‘                                                                    ‘ X *

•                  «. r --

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


I                                •• I *

<< ;-

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentațiile de avizare ale lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești

șiaemis: ,

PREȘEDINTE,
Data: