Hotărârea nr. 177/2011

Hotãrârea nr. 177 privind modificarea Hot\r@rii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 107/2001 referitor la suprafata terenului situat `n Ploiesti, {oseaua Nordului FN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT PEN

Lr           , t +'?'

Li V; »ÂkL J


?

i

I

L_HOTARAREA NR. 177 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.107/2001 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.107/2001 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN;

în baza prevederilor art.4 al Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art.l al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 107/2001, în sensul că suprafața de teren situată în Ploiești, Șoseaua Nordului FN este de 18000 mp și este identificată potrivit Planului de amplasament și delimitare -Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Aprobă modificarea corespunzătoare a contractului de asociere

Art.2.


nr.32619/2001 încheiat între Consiliul Local al municipiului Ploiești și S.C. CDR R INTEREX.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de asociere nr.32619/2001 în condițiile prezentei hotărâri.

Art.4. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 107/2001 rămân neschimbate.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘED Gheorghe Sirbu
e

j

•k

4


/ 'O

4 /


. CONTRASEMNEAZĂ SE

Oana C riști na Iaco

< ■

S’ ’ '

I :

!

; d

//

O//Prin Hotararea nr. 107/2001 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. CDR R INTEREX pentru construirea, amenajarea si exploatarea in comun a unui complex comercial pe un teren in suprafața de 20000 mp situat in Ploiești, Sos.Nordului FN, proprietate privata a municipiului Ploiești.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate in vederea inscrierii in Cartea Funciara a terenului menționat s-a constatat faptul ca suprafața acestui imobil este mai mica decât cea precizata in actul normativ, respectiv de 18000 mp. Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr. 107/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in sensul precizării suprafeței reale a terenului ce face obiectul asocierii, rezultata din măsurătorile realizate.

Terenul menționat este identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare alăturat.

Totodată este necesară modificarea corespunzătoare a contractului de asociere nr.32619/2001 încheiat între Consiliul Local al municipiului Ploiești și S.C. CDR R INTEREX.

Având in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Consilieri:

Iulian Bolocan f Marcu Valentini Constantin Popa Costel Horghidan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 107/2001 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN

Potrivit Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, fac parte din domeniul public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri • aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

în conformitate cu prevederile art.10 alin. 2) trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel.

Astfel, din patrimoniul municipiului Ploiești face parte si terenul situat în Ploiești, Șos Nordului FN în suprafață de 20000 mp. Prin Hotararea nr. 107/2001 Consiliul Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea acestei suprafețe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești și asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiești și S.C. CDR R INTEREX pentru construirea, amenajarea si exploatarea în comun a unui complex comercial pe terenul menționat.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate în vederea înscrierii in Cartea Funciara a terenului menționat s-a constatat faptul ca suprafața acestui imobil este mai mica decât cea precizata in actul normativ, respectiv de 18000 mp. Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr. 107/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul precizării suprafeței reale a terenului ce face obiectul asocierii, rezultată din măsurătorile realizate. Terenul menționat este i identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.

De asemenea, se constată necesitatea modificării corespiin^atoare contractului de asociere nr.32619/2001 încheiat între Consiliul Local municipiului Ploiești și S.C. CDR RINTEREX.

J

..


I

. '.4*

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct, Amedeo FlorinT ăbîrcă^ ȘefȘ^rviciu, Viorica Pătrașcu

ȘeiServiciu, Gabriela MîndruțiuAVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte, Director,
t          **

%uks. e vT M..G_Vu-X_

aat£c>Âta

Ar re vMl>£u>- Svkk^l"- "*


bo rcccv <v, X (T cS-JLx_t|’O t» )-01~M

d   MXk Ixj

<L


/» 1 ■*.

„____ ț , uVai ■'”''

ci - Pw '^>?O<7'i ^(AiXjLU

< kjt.y ^tu-l cL. ql*\{

rt

ȘcțcJUxt! ^<T(kXui.

A         *

lokwxr <ij- f'roo

%j Xxâț'^Lokî G-c^ki rv^ț_£H< 15 k \lSCi.'^ C-arfcc H X vu Qn\ Jx PU\cfk .


t

'_t

b> Va         Si

ț


X/a ro^ Sa. cproSoi/ , r>aviu,ci GOU^^C ro vra -krCUaJiuA

V4 eufyo va> cS: ■k re uJi £h)â            fcK'aV- ol


«Jtxk a-b


ye O-

IfOO'O mP.

"k re-WLKUx<


\

CA,
EoMANIA

ftjDETUL PRAHOVA

Consiliul local al municipi

HOTARAREANR. A°5

PRIVIND ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SI SOCIETATEA CDE R INTEREX PENTRU CONSTRUIREA, AMENAJAREA SI EXPLOATAREA IN COMUN A UNUI COMPLEX COMERCIAL PE UN TEREN SITUAT IN PLOIEȘTI, SOSEAUA NORDULUI FN


Consiliul Local ai municipiului Ploiești;

Vazand Rapoartele - Expunere de motive ale consilierilor Ion lancu si „Nicolae Oprea si al Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat si respectiv .Jirectiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, prin care se propune trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat si incheierea unui contract de asociere intre Consiliul Local Ploiești si firma CDE R INTEREX:

Având in vedere prevederile Legii nr.213/1998, art.1O pct. 1 si 2 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 189/1998, art.o pct.5 si art. 12 privind finanțele;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația pubica locaia,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Aproba trecerea terenului situat in Ploiești, Șoseaua Nordului F.N., in suprafața de 20000,00 mp, din domeniul public al municipiului in domeniul privat ► „al acestuia. Terenul este identificat conform planului de situație anexa nr.1, ce face .arte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba asocierea dintre Consiliul Local Pioiesti si firma CDE R INTEREX in vederea construirii, amenajării, exploatării in comun e unui complex comercial pe terenul prevăzut la art.1.

Art.3. împuternicește primarul sa negocieze si sa semneze contractul de asociere conform protocolului incheiat.

Intrarea in vigoare a contractului se va produce după aprobarea in

Consiliul Local a Planului Urbanistic de Detaliu întocmit pentru aceasta investiție. Art.4. Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat si Direcția de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 107/2001 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN

și a emis:PREȘED^VTE,

Bolocan Iu


SECRETAR,

V alennn Marcu /o 6^


Data: