Hotărârea nr. 176/2011

Hotãrârea nr. 176 privind modificarea pozitiilor 837 si 1074 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 176 cu privire la modificarea pozițiilor 837 si 1074 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru si a domnilor consilieri Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa si Costel Horghidan precum si Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 837 si 1074 din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

In baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba modificarea poziției 837 din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, in sensul de a se include o noua poziție care va avea următorul cuprins: „str. Democrației nr. 33/ construcție : Anexa compusa din camara si bucătărie in suprafața utila de 14,01m.p. si suprafața construita de 18,04 m.p.“

Art. 2. Aproba modificarea poziției 1074 din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, in sensul de a se modifica suprafața locuinței situata in str. Poștei nr. 3- respectiv 54,88 mp. ”

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 raman neschimbate.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotarari.

Art. 5. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.


PREȘEDINTE DE ȘED Gheorghe Sirb


CONTRASEMNEAZĂ SE

V Oana Criști na Iac

' . %

I t

. , _R

*          -W

> h

; ’

***-'1 j

■■ ?*/'

.. ■

% ~ //

•<,> y//

**.                                    r r


(9tPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea pozițiilor 837 si 1074, din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul avand drept de proprietate privata.

In timp, prin efectul legii sau prin alte acte normative in patrimoniul municipiului au intrat bunuri imobile asupra carora autoritatea publica locala trebuie sa-si manifeste atributele dreptului de proprietate si anume: posesia, dispoziția si folosința.

In temeiul prevederilor Hotărârii nr. 18/1997 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, locuințele reprezentând fondul locativ de stat si spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința au trecut in patrimoniul municipiului Ploiești. De asemenea, prin Hotararea nr.20/1998, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea in administrarea sa directa a locuințelor, spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si a terenurilor aferente sus menționate.

Predarea - Primirea acestora s-a făcut pe baza de proces verbal.

Prin adresa inregistrata sub nr. 10068/2006 la Primăria municipiului Ploiești, S.C.Conti S.A. a precizat ca potrivit ordinului Oficiului Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara proprietarii au obligația sa procedeze la efectuarea lucrării cadastrale a imobilelor si intabularea proprietății.

In vederea intabularii, Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara solicita lucrarea cadastrala a imobilului si actul de proprietate al municipiului Ploiești pentru fiecare imobil.

In baza Legii nr. 18/1991, art. 36, alin. 1, terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localității, aflate in administrarea primăriilor la data intrării in vigoare a acestei legi au trecut de drept in proprietatea localității.

Precizam ca la data intrării in vigoare a Legii nr. 18/1991, terenurile cuprinse in anexa se aflau in administrarea Consiliului Local si fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, prin efectul legii. Acestea constituie obiectul unor contracte de închiriere, concesiune sau comodat. Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, in Anexa 1 fiind incluse locuințele supuse inchirierii si terenurile aferente.

Astfel, la poziția 837 din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor cârg. I

*             * r ** J

alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se afla inregistrat imobilul situaț/iti/’ Ploiești str.Democratiei nr.33 cu destinația de locuința cu suprafața utila de 62,20 m^ teren curte in suprafața de 457,68 m.p.si garaj in suprafața de 26,00 m.p.

In urma verificărilor actelor aflate la dosarul tehnic al imobilului situat in Ploiești, str.Democratiei, nr.33, corp B, s-a constatat faptul ca in anul 1970 chiriașa Alexandrescu Elena a executat in baza Autorizației de Construire nr.86/12.03.1970 eliberata de către

Consiliul Popular al Municipiului Ploiești, Comitetul Executiv, o extindere a construcției, constând dintr-o bucătărie si camara (anexa) in suprafața construita de 18,04 m.p. si suprafața utila de 14,01 m.p.care au fost incluse in contractul de inchiriere, insa a fost omisa din inventarul mijloacelor fixe. In baza contractului de vanzare-cumparare nr. 1582-N/l 2.06.1998, doamna Alexandrescu Elena cumpără spațiul de locuit, format din doua camere si wc iar anexa(camara si bucataria ) nu a făcut obiectul vanzarii deoarece nu a figurat inscrisa in inventarul mijloacelor fixe. Conform incheierii de intabulare nr.4619/2002 a fost inscris in cartea funciara pe numele doamnei Alexandrescu Elena spațiul care a făcut obiectul contractului de vanzare-cumparare impreuna cu anexa menționata mai sus. In data de 8 iunie 2006, doamna Alexandrescu Elena a decedat. Moștenitorii acesteia (Dragos Maria si Alexandrescu Ion) au instrainat locuința domnilor Zaharia Ana-Maria-Florina si Tuclea Ciprian Gabriel conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 884/31.03.2010 de Biroul Notarului Public Neculae Aurelian. Potrivit acestui contract de vanzare-cumparare, construcția C2, (camara si bucataria) nu a făcut obiectul vanzarii. Ulterior s-a efectuat o rectificare de carte funciara sub nr. 18619/12.04.2010 in sensul ca anexa formata din camara si bucătărie identificata C2 este proprietatea municipiului Ploiești. Doamna Zaharia Ana-Maria-Florina si domnul Tuclea Ciprian Gabriel au solicitat cumpărarea acestei anexe. Cu acordul instituției noastre, aceștia au procedat la evaluarea anexei pe cheltuiala proprie, in numele municipiului Ploiești, in vederea inscrierii in evidenta mijloacelor fixe .

In urma evaluării efectuata de către expert tehnic acreditat A.N.E.V.A.R., Maghiar Ioan, a rezultat ca aceasta anexa are o valoare de 3.358 lei fara T.V.A si a fost inscrisa in inventarul mijloacelor fixe sub nr.I-2 SI 0525.

La poziția 1074 din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se afla inregistrat imobilul situat in Ploiești str. Poștei nr. 3 cu destinația de locuința cu suprafața utila de 47,08 mp.

Imobilul situat in strada Poștei nr. 3 are regim de proprietate mixta.

In baza Deciziei nr. 208/1968 a Sfatului Popular al Orașului Regional Ploiești, s-a trecut in administrarea I.L.L parterul clădirii si teren in suprafața de 274,71 mp.

In baza Deciziei nr. 682/14.12.1971 a Biroului Permanent al Comitetului Executiv, s-a trecut in proprietatea statului, etajul clădirii format din: 3 camere, hol, bucătărie, baie, WC, oficiu, vestibul, terasa, casa scării si mansarda formata din: 2 camere, coridor, WC, bucătărie, casa scării, in suprafața de 64,70 mp precum si podul clădirii. Parterul si etajul clădirii a fost cumpărate in baza Legii nr.l 12/1995 de foștii chiriași.

Mansarda imobilului a fost inchiriata diferitelor persoane fizice, ultimul chiriaș al municipiului Ploiești fiind domnul Rotaru Claudiu. Potrivit contractului de inchiriere nr. 26545/15.07.1999 spațiul cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Poștei, nr. 3, era format dintr-o camera in suprafața de 27,17 mp si dependințe in suprafața de 19,02 mp


Executorul judecătoresc Matei Sebastian.

Din studierea dosarului tehnic al imobilului a reieșit faptul ca eronat s-a intocmit contractul de inchiriere pentru o camera si dependințe.

In urma documentației intocmita de către Oficiul Public Proiect, mansarda are următoarele suprafețe:

-camera in suprafața de 19,17 mp; -camera in suprafața de 11,59 mp;

-terasa in suprafața de 7,74 mp; -bucătărie in suprafața de 8,73 mp; -WC in suprafața de 2,06 mp;

-coridor in suprafața de 5,62 mp

In prezent spațiu este liber, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011, s-a propus repartizarea acestuia către doamna Bogdan Elena.

Ca atare, este necesara modificarea pozițiilor nr. 837 si nr. 1074 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006, in sensul de a se include o noua poziție : „ construcție : Anexa compusa din camara si bucătărie in suprafața utila de 14,01 m.p. situate in strada Democrației nr. 33 si respectiv de a se modifica suprafața locuinței situate in strada Poștei nr. 3.”

Având in vedere cele menționate mai sus propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

FloriirPetrache


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC- CONTENCIOS CONTRACTEACHIZITn PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA MANAGEMENT FIN ANCIAR-CONT ABIL, DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECTOR EXECUTIV,


2 d APR. 2011

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea pozițiilor 837 si 1074, din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin efectul legii si prin alte acte normative in patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

In Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești, inscrierea in anexele la hotarare facandu-se in baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat in evidentele diverșilor administratori de-a lungul timpului.

Având in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil se impune ca acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru a putea fi intabulate.

Astfel in patrimoniul municipiului Ploiești figurează imobilele situate in strada Democrației nr. 33 si Poștei nr. 3.

Urmare verificării actelor aflate la dosarul tehnic al imobilului situat in Ploiești, str. Democrației, nr.33, a rezultat ca anexa (camara si bucătărie) cu suprafața utila de 14,01 m.p si suprafața construita de 18,04 m.p.nu a figurat inscrisa in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Din studierea dosarului tehnic al imobilului situat in Ploiești, str.Postei, nr.3, a reieșit faptul ca eronat s-a intocmit contractul de inchiriere pentru o camera si dependințe.

In urma documentației intocmita de către Oficiul Public Proiect, mansarda situata in Ploiești, strada Poștei nr. 3, are următoarele suprafețe:

-camera in suprafața de 19,17 mp;

-camera in suprafața de 11,59 mp;

-terasa in suprafața de 7,74 mp;

-bucătărie in suprafața de 8,73 mp;

-WC in suprafața de 2,06 mp;

-coridor in suprafața de 5,62 mp

s •               •

• * ■ ’

Fata de cele expuse mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Locallai municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind modificarea pozițiilor 83// și 1074pdin Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29$ 1.2006 cți privire la includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc dcrinCpiul privât al municipiului Ploiești in ceea ce privește imobilul situat in str. Democratit^Pf, 33 si : imobilul situat in str. Poștei nr. 3.                                                        ____

Anexa Nr. 1 la H.CL. Nr.267/2006

SITUAȚIA IMOBILELOR ( LOCUINȚE SI TERENURI AFERENTE) CE URMEZA A FI INCLUSE IN “INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME SI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Suprafața (mp)

OBS.

CENTRUL 1

1.

AI. Odobescu nr.22

Nicolae Vasilica

Teren curte

472.12

Calin Corina

Teren curte

169.14

2,

Al. Odobescu nr.32

Dobrescu Aurica

Teren curte

287.17

3.

Al. Odobescu nr.52

Cremeneanu Ion

Teren curte

45.26

4.

AI. Odobescu nr.67

Cretu Elena

Teren curte

128.06

Mocanu Ion

Teren curte

109.96

Nicolae Marina

Teren curte

247.22

Dragomir Elena

Teren curte

84.29

Naumovici Steliana

Teren curte

84.29

Mita Monica

Locuința

62.86

5.

Amurgului nr. 2

Bostoaca Georgeta

Locuința

31.08

6.

Arborilor nr.51

Comanita Nicolae

Teren curte

200.00

7.

Arcului nr.l

Ganea Teodor

Teren curte

61.63

8.

August Laurian nr.12

Detelbah Steliana

Locuința

19.65

9V

August Laurian nr.2

• Negroiu Vasilica

Locuința1'

25.67

10.

Badesti nr. 5

Visan Sultana

Locuința

43.16

* • x

11.

Barbu Delavrancea nr.2

0

Micu Ioana

Locuința

31.00

i:

11                                      -----> ;■         -----h S

/" • ‘              • X

■■ \

Stirbescu Genovi

Locuința

31.20     '

1

•l

LicL.ardopol Dan

Teruii curte

125.00

Dobrota Ion

Teren curte

129.00

k                                                                                 r                     r

ul-‘.» ■ -------

822.

Costache Negri, nr.l

[ Marcas Ana

teren curte

31.18

Merisor Sterea

teren curte

18.27

Burghelea Dorica

teren curte

15.81

823.

Covurlui nr.14

Dragoi Cornelia

Teren curte

210,07

Cristescu Emilian

Teren curte

258,35

824.

Covurlui nr.l6

Văduvă Constantin

Teren curte

54,75

825.

Covurlui nr.7

Dinu Cristache

Teren curte

50,00

Marian Florea

Teren curte

50,00

Apostol Gheorghe

Teren curte

46,00

Cristea Cristian

Teren curte

17,02

Zmieureanu        Stelian

Anton

Garaj

20.00+

39.00

Popoaca Valeria

Teren curte

127,46

Iordache Anca

Teren curte

78,97

Cristea Alexandru

Teren curte

168,14

826.

Covurlui nr.l5A

Ghita Emil

Teren curte

248,74

827.

Covurlui nr.20

Draghici Cristian

Teren curte

307,31

Prodan Anca

Teren curte

127,37

Constantin Mariana

Teren curte

100,00

Nicolescu Gheorghe

Locuința

32,70

Popescu Ioan

Teren curte

290,00

828.

Covurlui nr. 11

Stoicescu Niculae

Locuința

17,80

829.

Covurlui nr. 15

Simionescu Constanta

Locuința

42,54

830.

Covurlui nr. 16

Stoenescu Georgeta

Locuința

93,26

831.

Covurului nr. 14

Cristescu Emilian

teren garaj

18.00

832.

Cozia nr.31

Ghiompirica Ian

Locuința

68.88

833.

Crisului nr.7

Florea Sorica

Teren curte

126,04

834.

Cumpătul nr.6 B1.H12 ap.7

Păun Nicolae

Locuința

57.55

_

835.

Dambovita nr.40

Dinu Petre Sfetcu

Locuința

65.46

,Z- C

y

836.

Democrației nr.30

Merza Rudolf

Teren curte

350,10

' f     v'      ,  /

% v

f ? t.              ■

U'--              ;. -■ ■

837.

Democrației nr.33

Alexandrescu Elena

Teren curte

108,18

y

V

*

4

.1,

X

s

I

•.' >
•l

• Xs


t


• s


Vladimir Alexandrina

Teren curte

128,10

Corneanu Aurelia

Teren curte

170,44

Tanasica Neculai

Garaj + T.C

26.00+50,96

!

Mihai Constantina

Locuința

27,20

Raducan Viorica

Locuința

35,00

838.

Democrației nr.36

Dragomir Ion

Teren curte

309,26

Masone Dobrita

Teren curte

297,84

839.

Democrației nr.38

Stanescu Letitia

Teren curte

61,16

Stanescu Lidia

Teren curte

116,57

Nicolae Raducu

Teren curte

64,41

Văduvă Victor

Teren curte

122,09

Cwiclinsky Violeta

Teren cu rte

69,32

Tudor Ion

Teren curte

44,70

Dinu Mihai

Teren curte

25,52

Stangaciu Nicolae

Locuința

43,75

Cocos Sorin Gigi

Locuința

24,30

Tanase Elena

Locuința

18,63

840.

Democrației nr.5

Constantinescu Ioana

Teren curte

135,00

Radu Adrian

Teren curte

127,22

Alexandru Marcel

Teren curte

107,48

Apopei Vasile

Locuința

50,98

Vasile Uliano

Locuința

34,87

Apostol Marioara

Locuința

18,63

Simina Sanda

Locuința

21,73

841.

Democrației nr.9

Pirvan Valentin

Teren curte

292,52

842.

Democrației bl. E

Olaru Aurelian

teren garaj

18.00

Colceag Constantin

teren garaj

18.00

843.

Democrației bl. F

Vilsanoiu Mihai

teren garaj

15.00

Ristu Lescu

teren garaj

15.00

Maracineanu Gheorghe

teren garaj

15.00

Negut Amalia

teren garaj

15.05

Popa Ioana

teren curte

65.67

1070

Plaiesilor, nr.22

Mihoreanu Victoria

teren curte

125.19

Rosioru Daniel Petrut

Locuința

100.00

1071

Poștei nr.15

Sitaru Floarea

Teren curte

45,46

Grigore Lucian

Teren curte

98,54

1072.

Poștei nr.8Bis

Frangopol Elena

Teren curte

200,00

1073.

Poștei nr.9

Miu Vasilichia

Teren curte

37,15

Nicolae Ion

Teren curte

107,27

Preda Vasile

Teren curte

87,54

1074.

Poștei nr.3

Tabacaru Louis Antoaneta

Teren curte

24,57

Nastasiu Mihai

Teren curte

30,00

Visan Lucia

Teren curte

13,43

Rotaru Claudiu

Locuința

47,08

1075.

Poștei nr.58

Toma Lorena

Teren curte + Teren Garaj

35,74+

15,00

Ciutescu Aurelia

Teren curte

34,38

Vlad Victor

Teren curte

32,68

Tudor Aurica

Teren curte

43,43

Stefanescu Verona

Teren curte

44,29

Mateescu Carmen

Teren curte

41,10

1076.

Poștei nr.59

Pirvan Maria

Teren curte

129,46

Gagiu Maria

Teren curte

120,54

1077.

Poștei nr.21

Radu Floarea

Locuința

89,63

1078.

Poștei nr.22

Stanescu Alexandrina

Teren curte

105,80

Lautaru Lica

Locuința

34,47

1079.

Poștei nr.27A

Grama Nicolae

Locuința

105,43

h   Q■ r

iL                '

1080.

Poștei nr.42

Draghiceanu Georgeta

Locuința

42,20

---------------------------":j l'             — / i * -     **  •               •

' J

Gheompirica Gheorghe

Locuința

74,92

1 ’ -

i i •          r:

* b

V, >.            .

1081.

Poștei nr.51

Vasile Steluta

Locuința

64.05

\\ Z '<■ V.

--------------------------~ -.1

«•Iw. •


'V. i>;

£ C' A


zz ,Z

./


S.C. CONȚI S.A. PRAHOVA

Str.Rudului Nr.44-A, Ploiești

»-


CONTRACT de V A N Z A R E -


si tranzacții im

Ploiești, str. Rud§3@jl5


Intre SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCȚII PRAHOVA - PLOIEȘTI, cu sediul in municipiul

udetul Prahova, inregistrata la REGISTRUL COMERȚULUI sub nr.J.2 reprezentata prin MANAGER GENERAL - Ing. MOROSAN VASILE si CONTABIL S

- Ec. ZACHIA CONSTANTIN, in calitate de vanzator, pe de o parte si ALEXANDRESCU ELENA       domiciliat in       . PLOIEȘTI

str.          DEMOCRAȚIEI            nr. 33 bloc ....... scara ..

apartamentul___județul Prahova posesor al BULETINULUI DE IDENTITATE

PLOIEȘTI intervenit următorul


seria BC nr. 637034 eliberat de POLITIA la data de 30.10.80 in calitate de cumpărător, ,a contract de vanzare-cumparare :

1. SOCIETATEA COMERCIALA CONȚI S.A. PLOIEȘTI, in din Legea nr. 112/1995 vinde si ALEXANDRESC cererea nr. 6537/7.08.96 , cumpără apartamentu

PLOIEȘTI str. DEMOCRAT bloc ...... etaj .. scara .. apartamentul____ f

suma totala de


loi.din prețul apartamentului.

de cate 150000 lei pe

3. Pentru partea din preț î’latibila in rate, S.C. C si cumpărătorul va plăti o dobanda de 4500000 lei (patrumilioanecincisutemii lei cu o eșalonare liniara de 75000 prețului.

Dobanda totala s-a calculat cu dobanda de referința stabilita de

20,00 % pe an care reprezintă jumătate BANCA NAȚIONALA a ROMÂNIEI pentru 1998 Dobanda se va recalcula ori de cate


la incheierea prezentului contract. BANCA NAȚIONALA a ROMÂNIEI va modifica dobanda de referința.OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI

Dosarul nr. 18619 / 07.04.2010

ÎNCHEIERE Nr. 18619

Registrator SORA MARIA

Asistent - registrator VOI CU MARIUS

Asupra cererii introduse de BNP NECULAE AURELIAN - Prahova privind ÎNDREPTARE EROARE MATERIALA SI INTABULARE, si in baza documentelor atașate:

 • - contract vanzare-cumparare nr. 884/31.03.2010 emis de NP NECULAE AURELIAN; vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din legea 7/1996 republicata, tariful de 60.00 lei achitat prin documentul de plata:

 • - chitanța nr. 160988/31.03.2010 in suma de: 60.00 lei, pentru serviciul: 232, 251P

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu numărul cadastral 6001,6002,6003 imobil compus din:constructia C1-locuința cu Sc=52,68 mp,Su=36,91 mp si terenul aferent acesteia in suprafața de 24,675 mp;constructia C3-WC cu Sc=1,68 mp;Su=1,43 mp si terenul aferent acesteia in suprafața de 1,68 mp; înscris in cartea funciara cu numărul 4619 a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, proprietatea lui DRAGOS MARIA de sub B.2, ALEXANDRESCU ION de sub B.3 si sa se efectueze următoarele înscrieri:

 • - se îndreaptă eroarea materiala strecurata in cuprinsul cârtii funciare in sensul ca anexaQ2este pro.prieiatfijde-stat, sub B.4 din cartea funciara cu nn-4&L9/Ploiesti;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de drept cumpărare in indiviziune si parti egale pentru teren si construcțiile C1 si C3, in favoarea: ZAHARIA ANA MARIA FLORINA sub B.5 din cartea funciara cu nr. 4619/Ploiesti (necăsătorită), TUCLEA CIPRIAN GABRIEL sub B.6 din cartea funciara cu nr. 4619/Ploiesti (necăsătorit)

Prezenta se va comunica pârtilor.

Cu drept de plângere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara,se înscrie in cartea funciara si se soluționează de instanța competenta din circumscripția in care se afla imobilul.

Data Ia data de: 12.04.2010
Nr. cerere .

18619

Ziua

12

Luna

04

Anul

2010 .


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 4619                                                                                Comuna/oras/municipiu Ploiești

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 4619)

 • A. Partea l-a

  Comuna/oras/municipiu Ploiești


  Nr. crt

  Nr. cad sau topo

  Descrierea imobilului

  Observații

  1

  CAD:

  6001,6002,6003

  Adresa: Ploiești, Strada Democrației, Nr. 33

  Descriere: imobil compus dinxonstructia C1-locuinta cu Sc=52,68 mptSu=36,91 mp si terenul aferent acesteia in suprafața de 24,675 mp;constructia C3-WC cu Sc=1,68 mp;Su=1,43 mp si terenul aferent acesteia in suprafața de 1,68 mp;

  -construcția C2-anexa cu Sc=18,04 mp;Su=14,01 mp, ImpTewa^ccrterenul aferent propr.stat

Cartea funciara cu nr. 4619

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 4619)

 • B. Partea a ll-a

  Comuna/oras/municipiu Ploiești


  Nr. crt. |

  Înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  4

  se îndreaptă eroarea materiala strecurata in cuprinsul cârtii funciare in sensul ca anexa C2 este proprietate de stat, , cf. act 18619/2010

  5

  ZAHARIA ANA MARI A FLORINA (necăsătorită) PROPRIETATE cu titlu de cumpărare in indiviziune si parti egale pentru teren si construcțiile C1 si C3„ cf. act 18619/2010

  6

  TUCLEA CIPRIAN GABRIEL (necăsătorit) PROPRIETATE cu titlu de cumpărare in indiviziune si parti egale pentru teren si construcțiile C1 si C3,, cf. act 18619/2010

Cartea funciara cu nr. 4619

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 4619)

 • C. Partea a lll-a

  Nr. crt.

  Înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  | NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

Asistent - registrator, VOICU M
Cartea funciara cu nr. 4619

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 4619)

Comuna/oras/municipiu Ploiești

pagina 1 / 1CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


C1+C2


C3“^1 încăpere1

• >

Denumire

V; .f                               s                    •”* ’’

încăpere

'         r                               •               i‘

&jOTafeta

1 \

, ,>%0.19

2

p?. >;;  \

4 16.72

TOTAL SUPRA^PTAh^ttÂi'^

36.91

C2


Denumire încăpere


Suprafața


BUCĂTĂRIE CAMARA4.13


14.01

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA

C3

Nr încăpere

Denumire încăpere p

/

Suprafața

1

WC

1.43

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA

1.43

C3


OFICIUL DE CADASTRU GE


w.c.

[—1.20—[

H“i-io—|T


FUNDAȚIE PEREȚI PLANSEU PARDOSELI INVELITOARE INSTALAȚII SUPR. CONSTR. AN CONSTR. STARE CONSTR.


BETON

LEMN

LEMN PLACA BETON CARTON


PIATRA CĂRĂMIDĂ LEMN LEMN TABLA EL.+APA+GAZE

52.68 mp+18.04 mp 1.68 mp PESTE 100 ANI ------

MEDIE


PROIECTANT AUTORIZA SING.OLTEANU PETRE AUTORIZAȚIE NR.943/200Q>'.j^'

/x* w -_________,______-4&Z

PERSOANA FIZICA AUTC^IZA

DE O.N.C.G.C uf

AUTORIZAȚIA NR.054 SEf^AP

SING.OLTEANU PETRE

RECEPTlOW^^noi^GRAFIE ț

VA         î

0 9. APR. 20021

............ î


Nr.lnreg......... .Date

_ . . w

VERIFICAT SI RECEPTIQN

| ÎNSPECTORJng.POPA MARLENA ;

" «r»* I rf,- -p                                             k* T.' 1 . [_ T                                                         * \ —‘, | g , _.■« ■ -
OBIECT: ÎNSCRIERE LA BIROUL DE CARTE FUNCIARA A CORPULUI DE PROPRIETATE


NR.26


ALEXANDRESCU ELENA

MUN.PLOIESTI, STR.DEMOCRATIE1, NR.33

JUD.PRAHOVA


SC BOG EXPERT SRL


Ploiești

Intr. Căminelor nr. 1, bl. 27B, ap. 17

Tel/fax : 0244510926

Către

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Va înaintam alaturat Raportul de evaluare pentru proprietatea imobiliara :

 • - CONSTRUCȚIE : Anexa compusa din camara si bucătărie,

situata in Ploiești str. Democrației nr. 33

Prin prezenta in limita cunoștințelor si informațiilor deținute certificam ca afirmațiile prezentate si susținute in raport sunt adevarate si corecte.

Evaluarea s-a făcut in vederea trecerii din evidenta cantitativa in evidenta contabila a municipiului Ploiești domeniu privat.

Raportul de evaluare prezintă baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului.

Inspecția proprietății a fost efectuata in ziua de 20.12.2010.

Au fost investigate aspecte legate de :

 • - dreptul de proprietate asupra proprietății

 • - starea tehnica si conformitate, localizare, vecinătăți

 • - piața imobiliara a zonei (tranzacții recente cu proprietăți similare)

Abordarea evaluării proprietății imobiliare este conforma cu prevederile Standardelor internaționale de evaluare (IVS) si Standardelor internaționale de practica in evaluare ( GN1 - evaluarea proprietății imobiliare si GN8 - Costul de inlocuire net).

Deși estimările făcute s-au bazat pe cercetările făcute de evaluator si pe informațiile furnizate de proprietar, evaluatorul nu garantează îndeplinirea exacta a acestora datorita modificărilor care pot interveni pe piața intr-un interval scurt de timp sau situațiilor speciale ce pot interveni in tranzacția proprietarii; astfel valoarea de piața estimata in urma evaluării proprietarii trebuie considerata ca fiind - cea mai buna estimare - a valorii proprietarii in condițiile date.

Evaluatorul nu a avut si nu va avea nici in viitor nici un interes legat de proprietatea analizata.

Onorariul evaluatorului nu este condiționat de nici un aspect al raportului.

Analizele si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si de condițiile limitative incluse in raport. Pe baza acestor analize si in urma coroborării tuturor datelor, informațiilor - propunem :

V propusa a construcției = 3.358 lei

(Viloarea nu conține TVA)


RAP ORT DE EVALUARE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Județul Prahova

CONSTRUCȚIE - ANEXA Ploiești

Str. Democrației nr. 33

Județul Prahova

- Ianuarie 2011 -


CUPRINS


L SINTEZA EVALUĂRII

II. DATE GENERALE

 • 2.1. PREZENTAREA EVALUATORULUI

 • 2.2. PREZENTAREA BENEFICIARULUI

 • 2.3. OBIECTIVELE EVALUARH

  • 3.1. IPOTEZE SI CONDIȚII LIMITATIVE

  • 3.2. SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUĂRII

  • 3.3. DREPTURILE DE PROPRIETATE EVALUATE

  • 3.4. BAZELE EVALUĂRII SI DATA ESTIMĂRII VALORII

  • 3.5. METODOLOGII LE DE EVALUARE

VI. PREZENTAREA DATELOR

 • 4.1. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

 • 4.2. COMPONENTA PROPRIETĂȚII

V. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

 • 5.1. CEA MAI BUNA UTILIZARE

 • 5.2. ANALIZA DE PIAȚA

 • 5.3. EVALUAREA

 • 5.4. CONCLUZII - OPINIA EXPERTULUI EVALUATOR

VI. ANEXE


I. SINTEZA EVALUĂRII


* /

l

C,' -o

La cererea clientului - Municipiul Ploiești, am inspectat1 imobiliara — Construcție — Anexa compusa din camara si Ploiești str. Democrației nr. 33, in scopul estimării valorii de piața./'

Raportul de evaluare prezintă datele in baza carora s-a făcut evaluarea, metodele de evaluare adoptate, opinia expertului evaluator asupra rezultatului evaluării.

Inspecția proprietății a fost efectuata in ziua de 20.12.2010, in prezenta doamnei Zaharia Ana-Maria, fiind investigate o serie de aspecte legate in principal de dreptul de proprietate asupra activului, de starea tehnica si conformitatea clădirii, localizarea amplasamentului in zona, vecinătăți, piața imobiliara locala analizata prin culegerea de date si informații privind : oferete vanzare/inchiriere cu imobile si active similare, tranzacții recente cu proprietăți similare, intervievarea unor proprietari si agenti imobiliari ce activeaza in zona.

Raportul de evaluare a fost predat in ziua de : 10.01.2011.

Având in vedere, pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora si informațiile de piața care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării, caracteristicile proprietății evaluate, in opinia expertului evaluator valoarea estimata pentru activul in cauza va trebui sa tina seama de valoarea rezultata in urma abordării prin cost.

Astfel, valoarea de piața a activului, este in opinia expertului evaluator de :

V propusa a construcției — 3.358 Iei

(Valoarea nu conține TVA)

Prin prezenta in limita cunoștințelor si informațiilor deținute, certificam ca afirmațiile prezentate si susținute in acest raport sunt adevarate si corecte. De asemenea se certifica faptul ca analizele si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si condițiile limitative specifice ce sunt analizate, opiniile si concluziile noastre personale fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

In plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea care face subiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influienta legata de părțile implicate.

Suma ce revine drept plata pentru realizarea prezentului raport de evaluare nu are nici o legătură cu declararea in raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul si nu este influientata de apariția unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerințele din Standardele Internationale de Evaluare, recomandările si metodologia de lucru recomandata de ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania). Expertul evaluator a respectat codul deontologic al ANEVAR.

La data elaborării acestui raport, expertul evaluator care semnează raportul de evaluare este membru ANEVAR, a îndeplinit cerințele programului de pregătire profesionala continua ANEVAR si are încheiata asigurarea de răspundere profesionala pe anul 2010.

2A. PREZENTAREA EXPERTULUI EVALUATOR

>

■>

. f • 1

s b,

. \ >

’ 4

ova

- i


b '

1b V*


SC BOG EXPERT SRL

Ploiești, Intr. Căminelor nr. 1, Bl. 27B, ap. 17

ing. Maghiar Ioan

 • * Expert tehnic judiciar atestat de Ministerul Justiției in specialitățile : -CONSTRUCȚII CIVILE SI INDUSTRIALE (atestat nr. 1570/2843)

 • - EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE (atestat nr. 1570/2843)

 • - PROCESE PIROGENE, EXPLOZII, INCENDII(atestat nr.2538/2843)

 • * Expert evaluator PROPRIETĂȚI IMOBILIARE (atestat ANEVAR )

 • * Domiciliat in Ploiești Intr. Căminelor nr.l, bl. 27 B, Ap. 17.

Tel/Fax : 0244/510926; 0722/378132.

 • * Prezentarea completa prin curiculum vitae, lista specializărilor, a activităților profesionale si lista de referința a lucrărilor de profil executate de expertul evaluator este publica si se poate găsi pe Internet in site-ul www experts.ro.

 • 2.2. PREZENTAREA BENEFICIARULUI

Raportul de evaluare a fost întocmit la solicitarea :

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Județul Prahova

 • 2.3. OBIECTIVELE EVALUĂRII

Evaluarea proprietății imobiliare - Construcție - Anexa situata in Ploiești str. Democrației nr. 3 3, in scopul estimării valorii de piața.

Abordarea obiectivelor tine cont si este esențial determinata de către obiectul si scopul evaluării si consultantei.

Proprietatea imobiliara a fost identificata si inventariata in teren cu ocazia inspectării acestuia, pe baza documentelor, datelor si informațiilor puse la dispoziție de Municipiul Ploiești.

Estimarea valorii s-a efectuat in condițiile si cu respectarea Standardelor Internationale de Evaluare ( IVS ) si a Standardelor Internationale de Practica in Evaluare ( GN 1- Evaluarea proprietăților imobiliare).

III. PREMISELE EVALUĂRII

 • 3.1. IPOTEZE SI CONDIȚII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza următoarelor ipoteze generale, inclusiv a celor care pot sa apara in raport:

a) Prezentul raport de evaluare este întocmit la cererea clientului si in scopul precizat. Nu este permisa folosirea raportului de către o terta persoana fara obținerea, in prealabil a acordului scris al clientului si autorului raportului de evaluare, asa cum se precizează la lit. g) de mai jos. Nu se asuma responsabilitatea fata de nici o alta persoana in afara clientului, destinatarului raportului de evaluare si celor care au obtinut acordul scris si nu se accepta responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate in urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui report.

f7,                      " 4

b) Raportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea minîai iji ț f *                   ’ < ■ ‘ ’ *• \


in care condițiile de piața, reprezentate de factorii economici, sociali tâ existenti la data M&cmirfi/fapot

ituatia olitici, lui de


roman nemodificati in raport cu cei evaluare.                                                      \.

c) Expertul evaluator nu este responsabil pentru


<y j


natura legala, care afecteaza fie proprietatea imobiliara analizata, fie dreptul de proprietate asupra acesteia si care nu sunt cunoscute de către expert. In acest sens se precizează ca nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar expertul presupune ca titlul de proprietate este valabil si se poate tranzactiona, ca nu exista datorii care au legătură cu proprietatea analizata si aceasta nu este ipotecata. In cazul in care exista o asemenea situație si este cunoscuta, aceasta este menționata in raport. Proprietatea imobiliara s-a analizat pe baza premisei ca aceasta se afla in posesie legala (titlul de proprietate este valabil) si responsabila.

 • d)  Se presupune ca proprietatea imobiliara in cauza respecta reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție si regulamentele sanitare, iar in cazul in care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piața va fi afectata.

 • e) Daca nu se arata altfel in raport, se intelege ca expertul evaluator nu are cunoștința asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fara a se limita doar la acestea, starea si structura solului, structura fizica, sistemele mecanice si alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliara in cauza sau de pe o proprietate invecinata, inclusiv prezenta substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune ca nu exista astfel de condiții daca ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile in perioada efectuării analizei obișnuite, necesara pentru intocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport si/sau calificarea expertului. Expertul evaluator nu oferă garanții explicite sau implicite in privința stării in care se afla proprietatea si nu este responsabil pentru existenta unor astfel de situații si a eventualelor lor consecințe si nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • f) Expertul evaluator obține informații, estimări si opinii necesare intocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le considera a fi credibile si considera ca acestea sunt adevarate si corecte. Expertul evaluator nu isi asuma responsabilitatea in privința acurateței informațiilor furnizate de terte parii.

 • g) Conținutul acestui raport este confidențial pentru client si destinatar si autorul nu il va dezvălui unei terte persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare si/sau atunci când proprietatea a intrat in atentia unui corp judiciar calificat.

 • h) Expertul evaluator a fost de acord sa-si asume realizarea misiunii incredintate de clientul numit in raport, in scopul utilizării precizate de client si in scopul precizat in raport.

 • i) Consimțământul scris al expertului evaluator trebuie obtinut inainte ca oricare parte a raportului de evaluare sa poata fi utilizata, in orice scop, de către orice persoana, cu excepția proprietarului. Consimțământul scris si aprobarea

  trebuie obținute inainte ca raportul de evaluare ( sau poata fi modificat sau transmis unei terte parti sau altor Sc  - — -- — ...                                  ........ _ _ _._ ... _                  .; % ,

  --------------------------------------------------------- y A

  Scopul evaluării este estimarea “ valorii de pia&-

  > X.

  X


prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informați, Vânzare Serali


 • 3.2. SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUĂRII v %

• ^âmrbprietaWimobiliare

- Construcție Anexa, situata in Ploiești str. Democrației nri;S33^'l'rîvederca trecerii din evidenta cantitativa in evidenta contabila a municipiului Ploiești domeniu privat.

Decizia de selectare si promovare a valorii rezultate din evaluare aparține proprietarului.

In situația in care se va alege procedeul de valorificare prin vanzarea la licitație valoarea propusa prin raport reprezintă un preț de pornire al licitației, urmând ca licitația in sine sa stabilească valoarea de tranzacționare.

3 3. DREPTURILE DE PROPRIETATE EVALUATE

Drepturile de proprietate constau in drepturile de a poseda, a folosi si a culege fructele, cat si de a dispune asupra obiectului dreptului de proprietate imobiliara. Acestea includ dreptul de construire (sau neconstruire) a terenului, de a-1 închiria, de a-1 exploata la suprafața sau in subteran, de a-i modifica topografia, de a-1 parcela si de a-1 extinde in conformitate cu reglementările legale. Aceste atribute ale dreptului de proprietate pot fi exercitate numai in condițiile prevăzute de lege.

Proprietatea imobiliara, ce face obiectul evaluării este proprietatea minicipiului Ploiești.

 • 3.4. BAZELE EVALUĂRII SI DATA ESTIMĂRII VALORII

Valoarea de piața, este definita de Standardul International de Evaluare nr. 1 -IVS 1, astfel:

“ Valoarea de piața este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluării, intre un cumpărător decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, in care părțile implicate au acționat in cunoștința de cauza, prudent si fiara constrângere. ”

Data evaluării: Ianuarie 2011 (1 EURO=4,2580 lei; 1 USD=3,2779 lei)

 • 3.5. METODOLOGULE DE EVALUARE

In evaluarea proprietarilor imobiliare ( Standard International de Practica in Evaluare nr. 1 - GN1 ) sunt utilizate cele trei abordări :

 • * abordarea prin cost

 • * abordarea prin comparația vânzărilor

 • * abordarea prin capitalizarea venitului

Estimarea valorii proprietarii imobiliare se face cu ajutorul unor metode si proceduri specifice care reflecta cele trei abordări distincte de analiza a datelor -cost, comparația vânzărilor si capitalizarea venitului.

In toate estimările valorii imobiliare se utilizează una sau mai multe metode, iar aplicarea lor depinde de tipul de proprietate, de scopul evaluării, de calitatea si cantitatea datelor disponibile pentru analiza.

Abordarea prin costuri estimează valoarea prin estimarea costurilor de achiziționare a terenului si de construire a unei noi proprietari, cu aceeași utilitate, sau de adaptare a unei proprietari vechi pentru aceeași utilizare, fara costuri legate de timpul de constructie/adaptare. Costul terenului se adauga la costul total al

z                                                                                                                                   i- ;•construcției.( Daca este cazul, in mod uzual se adauga la coapte de cd si stimulentul/profîtul promotorului). Abordarea prin cost stabilele limita și pana la care piața ar plăti in mod normal pentru o proprietate anmnita; când a fi noua. Pentru o proprietate veche, pentru estimarea urn^i ^preȚxare aproximativ valoarea de piața, se scad unele alocari ( repartizai forme de depreciere cumulata ( deteriorare fizica; depreciere tehnologica; si depreciere economica sau externa). In funcție de cantitatea de informații de piața disponibile pentru efectuarea calculelor, abordarea prin cost poate conduce la o indicație directa a valorii de piața.

Abordarea prin comparația vânzărilor considera ca preturile proprietății sunt stabilite de piața. Valoarea de piața poate fi deci calculata in urma studierii preturilor de pe piața ale proprietăților competitive pe segmentul respectiv de piața. Procesele comparative aplicate sunt fundamentale pentru procesul de evaluare.

Abordarea prin capitalizarea venitului considera ca valoarea este creata de așteptările de beneficii viitoare (fluxuri de venit). Capitalizarea venitului utilizează precesele care calculează valoarea actualizata a beneficiilor viitoare anticipate. Capitalizarea directa este o metoda utilizata pentru a converti estimarea venitului așteptat pentru un singur an intr-un indicator de valoare printr-un singur pas -respectiv divizarea venitului estimat cu o rata de venit potrivita .

***** Lipsa informațiilor de piața, datorata si evoluției foarte slabe a pietii imobiliare in zona, starea tehnica a construcției si faptul ca este o anexa a unui spațiu de locuit fara vanzare individuala separata - a făcut imposibila abordarea prin comparația vânzărilor si capitalizarea venitului.

IV. PREZENTAREA DATELOR

 • 4.1. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

Proprietatea imobiliara - Construcție Anexa situata in Ploiești str. Democrației nr. 33, ce face obiectul analizei, proprietatea municipiului Ploiești, - a fost identificata de expertul evaluator in ziua de 20.12.2010.

 • 4.2. COMPONENTA PROPRIETĂȚII

Proprietatea imobiliara situata in Ploiești str. Democrației nr. 33, - se compune din : una camara si bucătărie

Clădire cu regimul de inaltime : Parter

Suprafața construita : Sc = 18,04 mp

Suprafața utila : Su = 14,01 mp

V. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

 • 5.1. CEA MAI BUNA UTILIZARE

Cea mai buna utilizare a proprietății imobiliare conform Standardului International de Practica in Evaluare nr. 1 - GN1 este : “ Cea mai rezonabila si probabila utilizare a proprietății, care este permisa legal, fizic adecvata utilizării, fezabila financiar si reflecta cea mai profitabila utilizare a terenului. ”

Cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare

In urma analizei se poate concluziona : dependințe ale spatiilor de locuit.

7

i •

z


,                                          L

” f         ’’>• r:

.'"" -

J ’. : : . • •

’      ” z'

Expertul evaluator a făcut investigații proprii privind valorile de piața de tranzacționare si chirii, practicate pentru active similare, a primit informații din partea proprietarului si agențiilor imobiliare ce actioneaza in zona respectiva.

De asemenea, au fost culese informații din cataloage de specialitate, publicații si site-uri web despre active asemanatoare care sunt disponibile pe piața Ia momentul evaluării.

Piața imobiliara in zona este foarte puțin activa.

 • 5.3. EVALUAREA

Bazele evaluării realizate in prezentul raport este valoarea de piața, asa cum a fost ea definita mai sus.

Pentru determinarea acestei valori au fost aplicata Metoda Costurilor.

Aceasta metoda consta in stabilirea costului actual al obiectivelor supuse evaluării, cost ce se determina prin aplicarea prevederilor Cataloagelor specifice pe ramuri, elaborate de Comisia Centrala de Inventariere si Reevaluare a Fondurilor Fixe.

Prin aplicarea elementelor de catalog se stabilesc preturi de barem si corecții, care tin seama de elementele constructive ale obiectivelor supuse evaluării.

Pentru aducerea la zi a valorilor calculate se folosesc coieficientii de actualizare stabiliți prin acte normative , precum si cei rezultați in urma studiului comun : MTCT — ÎNCERC — Comisia Tehnica a Corpului expertilor Tehnici (CET) din Romania.

Pentru determinarea valorii ramase actualizate se va deduce valoarea deprecierii acumulate. Deprecierea reprezintă o pierdere de valoare fata de costul de inlocuire ce poate aparea din cauze fizice, funcționale sau externe. Estimarea deprecierii se face in mod adecvat prin metoda segregării, prin care se analizeaza separat fiecare cauza a deprecierii, se cuantifica si apoi se aplica costului de inlocuire.

 • 5.4. CONCLUZII- OPINIA EXPERTULUI EVALUATOR

Pentru activul evaluat, valoarea care in opinia expertului evaluator, reflecta situația social-economica a perioadei, care tine seama de scopul evaluării si care corespunde valorii de piața actuale, este :____________

V propusa a construcției = 3.358 Iei

(Viloarea nu conține TVA)


ANEXE:

 • - Contractul de vanzare-cumparare aut. sub nr. 884/21.03.2010 la BNP Neculae Aurelian

 • - Releveu construcție

ANEXA 1

FISA DE EVALUARE LDATE GENERALE

 • - Denumire obiectiv : Construcție Anexa

 • - Amplasament:

 • - Proprietate :

 • - Data PIF :


«•


t.


•U


4'


Ploiești str. Democrației nr. 3 3 Municipiul Ploiești 1970


>

f' ■   / *

b

. y                    «

h

’ s t

*

^.CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.

Element construcție

...... —....... ■■■■■■■   ----------- -----ii

Descriere

1

Structura de rezistenta

Fundații piatra, pereți din zidărie cărămidă, planseu lemn, șarpanta lemn fara pod sub forma de poiata si invelitoare din carton asfaltat

2

Finisaje

De grad inferior

3

Utilitati

Instalații electrice

Instalații sanitare si de incalzire lipsa

4

Dimensiuni

Suprafața construita : Sc = 18,04 mp

Suprafața utila : Su = 14,01 mp

Inaltimea libera : Hi — 2,30 m

5

Starea tehnica

Satisfacatoare. (Toate elementele de construcție ale clădirii sunt foarte uzate si deteriorate).


III. EVALUAREA : Abordarea prin costuri

Metoda costului de înlocuire net (CIN)

Abordarea prin cost reprezintă abordarea pe principiul substituției, care stipulează:

« un cumpărător prudent nu va plăti mai mult pentru o proprietate decât costul achiziționării unei proprietăți substitut, cu aceleași utilitati. »

Relația de calcul este : unde : CIN - cost de înlocuire net; CIB - cost de înlocuire brut

Dt - deprecierea totala (fizica+functionala+economica)

CIB - costul de înlocuire brut, se determina utilizând Cataloagele pentru reevaluarea clădirilor - elaborat de Comisia Centrala de Inventariere si Reevaluare a Fondurilor Fixe - aprobat in anul 1965 si reeditat de editura MATRIX ROM București in anul 1996.

Actualizarea valorii pe perioada 01.01.1965 - Ianuarie 2011, se face pe baza coieficientilor de actualizare calculați de ÎNCERC București si avizați de Ministerul Transporturilor Construcțiilor si Turismului.

Dt — deprecierea totala (cumulata) cuprinde :

 • * deprecierea fizica - Dfz - o forma a deprecierii in care pierderea de valoare sau utilitate este atribuita cauzelor fizice, cum sunt uzura fizica si expunerea la diverși factori agresivi.

 • * deprecierea funcționala - Df - o forma de depreciere in

care pierderea de valoare este datorata unor factori inerenti proprietății ( schimbări de proiect, materiale, tehnologii).

* deprecierea economica — De - pierderea de valoare sau utilitate a proprietății cauzata de factori externi proprietății.

Nr. crt.

Catalog nr. 124

Fisanr. 11

UM

Cantitatea

Indicator valoare de inlocuire (lei/mp)

Vajo^^de inloCtrire (lei)

1

Constructii+instalatii

mp

18,04

535

9.651

2

Corecții:

-ptinvelitoate din carton asfaltat: 18,04mpxl71ei/mp

307

3

Valoarea corectata

9.344

4

Coieficient de actualizare : K = 2,1065 :1,19=1,7702

Total CIB actualizat

16.541

- Durata de viata consumata : 40 ani

- Depreciere fizica 59,70 %
(conf. Normativ P135/1999- cuprinzând coieficientii de uzura fizica normala la mijloace fixe din grupa 1 “construcții”)

Nr. crt.

Denumirea subansamblului

Ponderea %

Uzura %

Uzura finala %

1

Structura de rezistenta

40

44

17,60

2

Anvelopa

17

60

10,20

3

Finisaje

25

70

17,50

4

Instalații

18

80

14,40

Total

100

59,70

- Depreciere

 • - Depreciere economica : 20 % (criza economica si financiara, piața imobiliara blocata, construcție anexa fora vanzare individuala separata)

- Depreciere totala 79,70 % %
CIN = 16.541 x (100- 79,70)% = 3.358 lei

• ’r*1

s,


I.


fi


C 1 LOCUINȚA


FUNDAȚIE PEREȚI PLANSEU PARDOSELI INVELITOARE INSTALAȚII SUPR. CONSTR. AN CONSTR. STARE CONSTR.

OFICIUL DE CADASTRU GE


PIATRA

CĂRĂMIDĂ

LEMN LEMN TABLA EL.+APA+GAZE


52.68 mp+18.04 mp 1.68 mp PESTE 100 ANI -------

MEDIE         MEDIEPROIECTANT AUTORIZAT SING.OLTEANU PETRE AUTORIZAT! E NR.943/2000


//#

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -DE O.N.C.G.C £  ' X

AUTORIZAȚIA NR.054 SERIKphI SING.OLTEANU PETRE 5 *

SCARA 1:100


b

F

t

>

I

J

4           4

p

f'y

A-..

Nr

încăpere

...   ----------LA-----

'—«>     r i»            i i ■■■■ ■■

■ Denumire încăpere

1    •   , 4

f •

'Suprafața

_

L                1

1 •

.CAMERA          20.19

2 \

&MERA

16.72

TOTAL SUPftASAȚAXlTILA

36.91


14.01

Nr încăpere

Denumire încăpere

Suprafața

1

WC

1.43

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA

1.43OBIECT: ÎNSCRIERE LA BIROUL DE CARTE FUNCIARA A CORPULUI DE PROPRIETATEALEXANDRESCU ELENA

MUN.PLOIESTI, STR.DEMOCRATIEI, NR.33

JUD. PRAHOVADIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL .CONTRACTE SERVICIUL FINANCIAR

NR.DE. ot^..... / 22.02.2011


? 2 FEB 2011

Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 19/2011 prin care ne transmiteri spre înregistrare raportul de evaluare al imobilului situat in Ploiești, str.Democratiei, nr.33 compus din camara si bucătărie, conform punctului de vedere al Serviciului Juridic Contencios, va comunicam ca am înregistrat in evidenta contabila imobilul -casa (anexa compusa: camara si bucătărie ) in domeniul privat ( cont 212.03") cu nr. inv. 1-2 SI 0525 la valoarea de inventar de 3.358 lei.

Anexam la prezenta copie xerox a fisei mij locului fix.

Va mulțumim pentru colaborare.


Sef Serv. Financiar , Cristina Vlaicu

întocmit,

Alina Botezatu


FISA MIJLOCULUI FIX

A

<1

Nr. inventar l“2 S1 0525

Fel, serie, nr, data document proveniența ADR : 19/27-01-2011

Grupa........................................................

' 1       . r:-

J ' V»

Clădiri de locuit, hoteluri si cămine, in afara defs ;


Valoare de inventar Amortizare lunara

3.358

31,38


Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Codul de

clasificare .....................................................


Data darii in folosința

Casa (anexa compusa : camara si bucătărie )

Str. Democrației, Nr. 33

Sc=18.04 mp;Su= 14.01 mp ;Hi=2,30m; fundații piatra,pereți din zidărie cărămidă,planseu lemn,șarpanta lemn fara pod sub forma de poiata si invelitoare din carton asfaltat ;finisaje- de grad inferior ;utilitati: instalații electrice,fara instalații sanitare si de incalzire ;toate elementele de construcție ale clădirii sunt foarte uzate si deteriorat -stare tehnica satisfacatoare


Anul


Luna


1970Data amortizării complete


Anul


2019Durata normala de funcționare: ..50......ani...........................


Norme de amortizare


..............2 %/an


ACCESORII

Nr. inventar de la număr la număr


Documentul (data, felul, numărul)


Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix


ucati


Debit


Credit


SoldI-2 S1 0525


31-01-2011; 80


ADR 19/27-01-2011 (Dir de Gestiune Patrimoniu ,Com Fd Evident si Administ Fd Locativ ,rap evalare 2011)


18,04
Evidenta amortizării Valoare ramasa de amortizat(initial):

3.35


Valoare ramasa de amortizat(inîtial) aferenta valorii anterioare reevaluării :

Valoare ramasa de amortizat(initial) aferenta diferentelor din reevaluare :

Nr. luni de amortizare (inițial):     107

Luna

Sold luna x

Valori calculate in cazul unei operații in luna am.(*)

Valoare amortizare cumulata (fara am. din luna crt.)

Valoare amortizare lunara

Val ramasa

Nr. luni, ram.

Total

Col 7

Col 14

02-2011

3.358

0

31,38

0

31,38

3.326,62

106

Obs: (*) 1) valoarea amortizata coresp valorii anterioare reevaluării.

 • 2) valoarea amortizata coresp dif din reevaluare.

 • 3) valoarea neamortizata coresp valorii anterioare reevaluării.

 • 4) valoarea neamortizata coresp dif din reevaluare.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ NR.Aprobat


AndreiflLivi


REFERAT,


Prin prezenta va facem cunoscute următoarele:

Imobilul situat in strada Poștei nr. 3 are regim de proprietate mixta.

In baza Deciziei nr. 208/1968 s-a trecut in administrarea I.L.L parterul clădirii si teren in suprafața de 274,71 mp.

In baza Deciziei nr. 682/14.12.1971 s-a trecut in proprietatea statului, etajul clădirii format din: 3 umere, hol, bucătărie, baie, WC, oficiu, vestibul, terasa, casa scării si mansarda formata din: 2 camere, coridor, WC, bucătărie, casa scării, in suprafața de 64,70 mp precum si podul clădirii. Parterul si etajul clădirii a fost cumpărate in baza Legii nr.112/1995 de foștii chiriași.

Mansarda imobilului a fost inchiriata diferitelor persoane fizice, ultimul chiriaș al municipiului Ploiești fiind domnul Rotaru Claudiu. Potrivit contractului de inchiriere nr. 26545/15.07.1999 spațiul cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Poștei, nr. 3, era format dintr-o camera in suprafața de 27,17 mp si dependințe in suprafața del9,02 mp si teren curte in suprafața de 19,02 mp. In anul 2001 domnul Rotaru Claudiu a fost acționat in instanța de judecata pentru rezilierea contractului de inchiriere din cauza nerespectarii unor clauze contractuale (neplata chiriei si pentru neuz spațiu). Prin Sentința Civila nr. 11961/2001 pronunțata de Judecătoria Ploiești s-a dispus rezilierea contractului de inchiriere nr. 26545/15.07.1999 si evacuarea paratului din spațiul proprietatea municipiului Ploiești. Sentința a fost pusa in executare in data de 31.07.2007 de către Executorul judecătoresc Matei Sebastian.

Din studierea dosarului tehnic al imobilului a reieșit faptul ca eronat s-a intocmit contractul de inchiriere pentru o camera si dependințe.

In urma documentației întocmită de către Oficiul Public Proiect, mansarda are următoarele suprafețe:

-camera in suprafața de 19,17 mp;

-camera in suprafața de 11,59 mp;

-terasa in suprafața de 7,74 mp;

-bucătărie in suprafața de 8,73 mp;

-WC in suprafața de 2,06 mp;

-coridor in suprafața de 5,62 mp

In prezent spațiul este liber, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011, s-a propus repartizarea acestuia către doamna Bogdan Elena.

Având in vedere cele expuse mai sus propunem modificarea Hotărârilor Consiliului Local ale Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 si nr. 76/28.02.2011 si întocmirea noului contract de inchiriere pentru suprafețele menționate in documentația întocmită de Oficiul Public Proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,

ieFlorinîPet


23.03.2011


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabrrcâ’

.-Jy

/ /z

Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ, Oana Treeroiu


<* .

b


,4


în valoare de'iei


cu chitanța nr.


Data '


• ■.


i“


r*


*- p. v ,IP ,        s

s


4 »

t

«ț

4

P 1 s •• •

1       * p

f /

A s-

V '


•z

d


-   >

p'

. *       ■

k

' p

d


• K- . b

A

b% * * ' ' ,

• .» :■


r           .                            •             “        a                  -

. ► fc "

< EXECUTANTUL LUCRĂRILOR

..*••• r               -                                                      r

„—:>•/' ■ /' ■ J ■'■ C ;7 /                            J , . -

*ΑP                                                                  j                        z-          .

- . - • ■ ■ • • _                                          • '


r* " ' ""        " '

ESTE OBLIGAT!

; T

r v

t

_ • - • . •• • - f


• '    4

P

d

Z

fc4

*P-


T

/-

fr

I


•A -

f; ■    - ■■

952, modificat prin Decr\|

uz*.

, •< ■.,/■■'.:■■ ■■■ .      - -

• ’. ? .

V 'A

X

■ A-

R

- \


■4


r“


— De a anunța în scris cu cel puțin 5 zile-4nainte ._d.e...data începerii


p         ■

■l

p i .

i .                . . ’          p


,                                                                                                                                    , . , • - r«-                                                             '                                                                                                             . •                                                                      /*                                                          •                                                                                             . . •

rizate, Comitetului Executiv - al Consiliului popular al municipiului Ploiești


/ *

lucrărilor

H'; ■ .' .•


r“


y

\

\

2

R

\


-5’■'                                                                         \'                                                                  * • r • ”■ * b

.. •*.■' * . - b/-                                                                                                ► - -*•; -

. p P                            -p                    ■           r |        l|^+                   ’••

Serviciul de Arhitectură, și Sistematizare; ,

•     -                                                                                                                                                              ■     - v.                              ■                   ..    . .. -■■■;

-Dea păstra în perfectă stare în biroul șantierului pe toată durata

*                                                                                 •      •       ■ i -

f

: . b

■a u t o r i za ț ia și document ați a pe care le va


Sg

i                          -•

*•              p


• +

' »

I*

- * ** '

' r .    '<       /


<u


P-*

*

' g • z .. i ’


•<


- b • ,                            -. ' .’■*••

executării lucrărilor,


construcțiilor. Piesele scrise și

V                     -

un fel pe șantier


la executarea

I                                                          *


cutarea de lucrări

,  -       * d-

d

■* /


desenate

PR


Jp


•      .                                          r

’ ’ * k                                 • ’                                              r                                                                                                                                              “ .                                                    | .

restitui, titularului la terminarea definitivă a lucrărilor

•« ' 1 ' . _ ' • ’ p


I.


Bătdtr&î


c u .d o c tim e n t a ț i a p e h t ni a

• l-d-

rJ . I


-’v

f


p

r 1

jt

a


b

'R


gi


5-


!a dosarul cărții

. . r <e *-:•                 *'* - ii;f ' ? •


I Khr <.


’z

/ ►’

d


4-s.p   >


I,


• •                            t

«a

R


b

*

'■.-.                      ' ■         •••_ ■ • . c

r                       ••

.                                                               ’                                             _. ’F ■;

s                   ,        X “


•i •


I-


fc

-      •        a .          f                   .       d*

autorizația pentru


*■


***■ - *A

•• <4

*d


"I


r ■»

I           • JJ*

g         

niciA'RHIT


<

k(

2k

X


<4


-

X >'' ’t

> 4


g z


dp


f •-

 • •  * • •

». -r

v r C ■—>r

j

• x

> ’ ’ ’ ’

V


•»


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire la modificarea poziției 837 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

II


PREȘEDI


Bolocan I


SECRETAR, Valentin Matrcu

Data: