Hotărârea nr. 175/2011

Hotãrârea nr. 175 privind modificarea Hot\rârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 219/2010, cu modific\rile si complet\rile ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.175

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 10.03.2011;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Administrației și Internelor privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri nr. 262/2010 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț nr. 187/2010;

In baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 168/2007;

în temeiul art. 17 și art. 36 alin. 2, lit a), c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării și completării clauzelor contractului de delegare a gestiunii prin concesiune

a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă completarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/2010, nr. 408/2010 și nr. 77/2011, cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.


PREȘEDINTE DE ȘEDI Gheorghe Sirbtf/


A/2 CONTRASEMNEAZĂ SEC f'               Oana Cristina Iaco

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consili municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 și nr. 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic Municipiul Ploiești.

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare, între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești a fost incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010.

Prin Decizia nr. 56/2010 transmisa de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova s-a constatat că nu s-a prevăzut în toate cazurile obligativitatea constituirii de către concesionari a unei garanții, conform art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

în vederea aducerii la îndeplinire a Deciziei Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova, precum și a prevederilor actelor normative referitoare la apararea împotriva incendiilor si urmărirea comportării in timp a construcțiilor, este necesară încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești, încheiat intre Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în care să fie inserate în mod expres clauze referitoare la stabilirea unei garanții conform art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică si a unor clauze referitoare la apararea împotriva incendiilor si urmărirea comportării in timp a construcțiilor.

Prin Hotărârea nr. 385/23.11.2010 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat situația bunurilor necesare desfășurării in bune condiții a activitatii de către societatea nou înființata. Cu ocazia predarii-primirii bunurilor ce nu au mai făcut obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești, a reieșit faptul ca valorificarea terenurilor ce fac parte din domeniul privat si pentru care se incheiau convenții de folosința si contracte de arendare, necesita personal de specialitate care sa procedeze la incheierea si urmărirea acestor forme contractuale, personal de care Direcția de Gestiune Patrimoniu nu dispune in acest moment.

întrucât S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un serviciu specializat in vederea desfășurării acestor activitati, precum si utilajele specjficc fc A desfășurării activităților agricole, reiese necesitatea completării anexei' ce cuprindolista cu bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în

J *• concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/20T0, Codificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești rîf.--S8S/20 10, nr. 408/2010 si nr. 77/2011, cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

Viceprimar:

Cristian DumitriPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 și nr. 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat șl parțială a Oficiului Public Proiect, ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare, între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010.

Prin Decizia nr. 56/2010 transmisa de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova s-a constatat că nu s-a prevăzut în toate cazurile obligativitatea constituirii de către concesionari a unei garanții, conform art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Potrivit prevederilor art. 56, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, „Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanție, o suma fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de exploatare.”

în acest sens, conform Procesului verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 10.03.2011, Comisia a propus stabilirea cuantumului acestei garanții la suma de 500 euro, reprezentând o cotă de 25% din suma obligației de plată către concedent, datorată pentru primul an de exploatare, care se va calcula si achita la cursul leu/euro al BNR valabil in ziua efectuării plătii.

Având în vedere recomandările autorităților din domeniul aparii împbtrțXa incendiilor, contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a servicîultii de utilitate, publică de administrare a domeniului public și privat al municibiitiui Ploiești fir.; 14782/25.08.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Scrvici^de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. trebuie completat și cu prevederi specifice acestdi^bmeniu. iz

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărafeâîmpotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, „Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Conform prevederilor art. 19 și art. 21 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, concesionarul are următoarele obligații:

 • - să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;

 • - să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • - să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau să obstrucționeze în niciun fel efectuarea acestora;

 • - să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

 • - să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico -chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • - să verifice dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • - să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;


  erihsțai utor

  A

  e prdț^feție 'pr^chțrf ii • - să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziție forțelor ch mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipame specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unită^ț /a antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - să informeze de îndată, prin orice mijloace, Inspectoratul^ Urgență Județean despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită aC de intervenție;

  e


 • - să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

 • - să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor;

 • - să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului;

 • - să aducă la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;

 • - să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.”

Prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț s-a stabilit cadrul juridic pentru prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția utilizatorilor forțelor care acționează la intervenție, bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor.

Prin spațiu pentru comerț se înțelege orice construcție sau amenajare destinată prin proiectare și execuție, activității de comerț, inclusiv spațiile de depozitare și administrative aferente acestora.

în domeniul apărării împotriva incendiilor, proprietarul are următoarele obligații principale:

 • a) solicită avizele și autorizațiile de securitate la incediu necesare pentru desfășurarea activității, conform legii;

 • b) asigură încadrarea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;

 • c) permite desfășurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență a Județului Prahova și de către personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență;

 • d) stabilește măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;

 • e) asigură instruirea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incediilor, prin personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • f) asigură echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice, după caz, sau prevăzute de Ordinul Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț;

 • g) asigură, potrivit prezentelor dispoziții generale, întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unității și să le aprobe;

 • h) stabilește atribuțiile privind apărarea impotriva incendiilor, ce revin întregului

r

personal;

 • i) evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor și stabilește măsurile de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

 • j) îndeplinește obligațiile privind asigurarea evacuării persoanelor și bunurilor;

’• V                                                R.

 • k) reglementează, după caz, raporturile privind apărarea împotriva iYiGericiîiîor în

__-.-pi relațiile generate de contracte/convenții.

Curtea de Conturi Prahova a menționat în Procesul verbal de constatare încheiat în 15.10.2010 faptul că, potrivit Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, taxa pentru valoarea adaugată este un impozit indirect, calculat procentual la valoarea bunului sau serviciului, nu prin deducere din valoare (valoare adăugată). întrucât la art. 9.6 din contract s-a prevăzut faptul că „în cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevată de regimul T.V.A., aceasta se va deduce din redevența stabilită”, se constată necesitatea reformulării, în sensul precizării faptului că taxa pe valoare adăugată nu e de dedus, ci de adăugat.

Totodată, potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor au următoarele obligații principale:

 • a) folosirea construcțiilor conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcției;

 • b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin conform contractului;

 • c) efectuarea de lucrări de intervenție la construcția existentă, în sensul prevederilor art. 18 alin. (2), numai cu acordul proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

 • d) efectuarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor conform cărții tehnice a construcției și contractului încheiat cu proprietarul;

 • e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcțiile în exploatare.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/23.11.2010 s-au stabilit bunurile necesare desfășurării in bune condiții a activitatii de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Cu ocazia inventarierii in vederea predarii-primirii bunurilor ce nu vor mai face obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești, s-a constatat faptul ca valorificarea terenurilor arabile si a altor terenuri ce fac parte din domeniul privat si pe care se incheiau convenții de folosința si contracte de arendare de către S.C. S.G.U. S.R.L., necesita personal de specialitate care sa procedeze la incheierea si urmărirea acestor forme contractuale, personal de care Direcția de Gestiune Patrimoniu nu dispune in acest moment.

Având in vedere faptul ca S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un serviciu specializat pentru realizarea acestor activitati, precum si utilajele specifice desfășurării activitatilor agricole corespunzătoare, se propune completarea anexei ce cuprinde lista cu bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului

Ploiești nr. 385/2010, nr. 408/2010 si nr. 77/2011, cu bunurile prevăzuteJiLWOxaȚpK 2 la prezenta hotărâre._.....—. <5 X

Ca atare, având în vedere cele mai sus menționate, se coBis^tălheceșitatea-modificării și completării contractului de delegare a gestiunii pnrft'conccsiunc^a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului puDihf? și privat/al municipiului Ploiești, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de.Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin modificarea și completarea unor clauze în sensul celor menționate mai sus.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU,

Director Exeputiv,  FloriA PefracheȘef Serviciu,

V i orica-Pătrașcu

Șei Serviciu, Gabriela MândruțiuAVIZAT,

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CONTRACTE,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, Director, Simona Albu

întocmit:

Georgiana Ilie

Iulia Corbu

7V

Anexa nr. 1 la HCL nr.

Act Adițional nr. 3/             /

x ■                                               i '. . ,                                                            .;

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______I________

Intre:

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Dan Ionita avand funcția de Director, in calitate de concesionar, pe de alta parte.

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, după cum urmeaza:

.1) Se completează anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.__I_________

 • 2) Art 4.4. se completează cu alineatele zl) si z2) care vor avea următorul

conținut: “zl) In domeniul apararii împotriva incendiilor, concesionarul are următoarele obligații:

 • - sa solicite avizele si autorizațiile de securitate la incediu necesare pentru desfasurarea activitatii, conform legii;

 • - sa asigure incadrarea personalului cu atribuții in domeniul apararii împotriva incendiilor, după caz;

 • - sa permită desfasurarea controalelor de aparare împotriva incendiilor organizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgenta al Județului Prahova si de către personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situații de urgenta;

 • - sa stabilească masuri pntru remedierea deficientelor constatate;

 • - sa asigure instruirea utilizatorilor privind regulile de aparare impotriva incediilor, prin personalul cu atribuții in domeniul apararii impotriva incendiilor;

 • - sa asigure echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevăzute in documentațiile tehnice, după caz, sau prevăzute de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comerț;

 • - sa asigure, potrivit legii, intocmirea instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor proprii unitarii si sa le aprobe;

 • - sa stabilească atribuțiile privind apararea impotriva incendiilor, d^evin întregului

personal;                                                    /ț/         - \


 • - sa evalueze nivelul de aparare impotriva incendiilor si sa stabttlj optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

 • - sa indeplineasca obligațiile privind asigurarea evacuării persoane

 • - sa reglementeze raporturile privind apararea impotriva incendii generate de contracte/conventii;

 • - sa intocmeasca planurile de evacuare si sa le afișeze in conformitate cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 163/2007;

 • - sa intocmeasca planurile de intervenție in conformitate cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 163/2007;

 • - sa actualizeze planurile de protecție impotriva incendiilor ori de cate ori este cazul, in funcție de condițiile reale;

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • - sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico -chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelp^dc^uparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizata de'proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor comate în ajiftof

mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecției specifice riscurilor care decurg din existenta si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;                   r x

-

funcționarea unitatii^âle, precum ș» 1iiî QÎiitnr*                 ’V"             a


 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru SitUatii de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.” “z2) In domeniul calitatii in construcții, concesionarul are următoarele obligații:

 • -  sa folosească construcțiile conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute in cartea tehnica a construcției;

 • -  sa efectueze la timp lucrările de intretinere si de reparații care ii revin conform contractului;

 • -  sa efectueze de lucrări de intervenție la construcția existenta, in sensul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, actualizata, cu modificările si completările ulterioare, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;

 • -  sa efectueze urmărirea comportării in timp a construcțiilor conform cârtii tehnice a construcției si contractului incheiat cu proprietarul;

 • -  sa sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la construcțiile în exploatare”.

 • 3) Cap. IX se modifica si se completează cu un nou alineat 9.7., după cum urmeaza:

 • - 9.6. se modifica si va avea următorul conținut:

„9.6. In cazul in care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevata de regimul TVA, aceasta se va adauga la redeventa stabilita.”

 • - 9.7. va avea următorul conținut:

„9.7. In termen de maxim 90 de zile de la data incheierii actului adițional, concesionarul este obligat sa depună, cu titlu de garanție contravaloarea in lei a sumei de 500 euro, reprezentând o cota de 25% din suma obligației de plata către concedent datorata pentru primul an de exploatare. Plata se va efectua la cursul oficial al Băncii Naționale Romane leu/euro valabil in ziua efectuării plătii.

Concesionarul este obligat sa faca dovada plătii garanției către concedent in termenul stabilit mai sus.

Nerespectarea termenului stabilit pentru depunerea garanției constituie contravenție si se sancționează in conformitate cu legislația in vigoare.”

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate. ’

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a

b ,    - jk

gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului' public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Concedent.

Municipiul Ploiești


Primar,

Andrei Liviu Volosevici


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director,

Dan Ioniță


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache


Director Economic,

Georgeta Ghita


Sef Serviciu,

Viorica Patrascu


Serviciul Juridic Contencios Sef Serviciu, Valentina Dobrescu


Sef Serviciu,

Gabriela Mindrutiu


Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Cristina Vlaicu


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Sef Serviciu,

Cătălin Dobrescu


întocmit,

Georgiana Ilie


XX

s

*

L


/p 1   .■ ‘

TERENURI ARABILE CE SE TRANSMIT IN CONCESIUNE S.C. SERVICII DE pQSPODARlRE

URBANA PLOIEȘTI S.R.L.              \Vv


... J..


I ♦c/>

O

. > «51,34 + 55 ha

O parte din aceasta tarla este ocupata abuziv de locuitori ai comunei Starchiojd, deși acțiunea in instanța de judecata a fost pierduta de aceștia. In prezent, este in desfășurare acțiunea de eliberare a acestei zone. O alta zona din aceasta tarla face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanței de j udecata.____________________________________________

40,29 ha

 • - inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010

 • - opțiuni exprimate pentru 6,95 ha la data de 09.02.2011


4.

Teren arabil Nuci- T 33/441

| 2,62 ha - ocupat de cetățenii din Berceni           |

5.

Teren arabil T12/168

1 12,73 ha - ocupat de cetățenii din Blejoi           |

6.

Teren arabil T12/169

| 1,74 ha- ocupat de cetățenii din Blejoi              |

7.

Teren arabil T12/170

43,33 ha

- 10 ha impadurire conform H.C.L. 192/2009

8.

Teren arabil TI2/173

1,21 ha

9.

Teren arabil T13/175

1 1 ha - ocupat de rampa de gunoi                   |

10.

Teren arabil T13/176

| 1,42 ha- ocupat de rampa de gunoi                |

11.

Teren arabil TI3/197

1 15,47 ha conform măsurătorilor cadastrale         1

recepționate de O.C.P.I. Prahova

- 15 ha - lucrări impadurire conform H.C.L.nr.

58/2008)

12.

Teren arabil T13/208

3.38 ha din măsurători

- 3 ha lucrări impadurire -conform H.C.L.nr. 58/2008)

13.

Teren arabil TI3/209

0,18 ha

14.

Teren arabil T13/210

1,65 ha

Teren arabil TI4/2240,83 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin HCL nr.76/2010___________________________________

33.22 ha din măsurători

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin HCL nr.76/2010___________________________________

0,91 ha


-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelof indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin HCL -nr.76/2010                              ■ !      - 4

18.

Teren arabil T14/260

0,72 ha                       '                   /

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi/ acordate in compensare perosanelof indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L.nr. 196/2006, modificata si completata prin HCL nr.76/2010

19.

Teren arabil T23/317 Zona Dacia

0,13 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010

20.

Teren arabil T23/318

0,52 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010

-opțiuni exprimate pentru 0,27 ha la data de 09.02.2011

21.

Teren arabil T23/319

0,40 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010

22.

Teren arabil T23/320 Zona Dacia-

M. Bravu

45.53 din măsurători

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010

-opțiuni exprimate pentru 2,80 ha la data de 09.02.2011

23.

Teren arabil T34/466

2,88 ha din măsurători - ocupat de cetățenii din Berceni

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010

24.

Teren arabil T34/468

0,32 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin HCL nr.76/2010

25.

Teren arabil T34/482

0,02 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatiteTeren arabil T34/485


Teren arabil T34/486


Teren arabil T36/495


Teren arabil T38/531


Teren arabil T51/664 Gara Vest


Teren arabil T24/358 Zona Dorobanți


Terenuri in diverse zone ale municipiului Ploiești, conform evidentei convențiilor de folosința deținuta de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. (fost A.D.P.P.)


conform legilor proprietarii, apfdb;

196/2006, modificata si co

nr.76/2010______________

0,38 ha

-se afla inscris in lista terenulUlSpuillUllC: £ «*                                  V          r

acordate in compensare perosahșjoț1 indrept&fte conform legilor proprietății, aprobătărprmH.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010______________________________________

0,19 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietarii, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010______________________________________

2,26 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietarii, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010______________________________________

78.3 ha

-se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010______________________________________

24,50 ha

-afectat parțial de loturile atribuite in proprietate unor persoane fizice la propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar B arcanesti (propunere parțial justificata de o hotar are judecătoreasca); in prezent, se desfasoara acțiunea de clarificare a regimului juridic al intregului teren

0,5 ha

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populat Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 10.03.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin, Horghidan Costel, Dumitru Cristian.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

 • 1. Cu privire la solicitarea înaintată de către SC Calliope SRL, vă comunicam următoarele:

Intre municipiul Ploiești și SC Calliope SRL a fost încheiat contractul de închiriere nr. 287043/31.05.2004 pentru terenul aparținând domeniului public al municipiului situat în zona Aurora Vest - amplasament nr. 13 pe care este, amplasata o construcție provizorie - chioșc. Termenul contractului expira la data de 31.03.2011.

Prin adresa nr. 2376/03.02.2011 SC Calliope SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 287043/31.05.2004. Precizăm faptul că pentru contractul de închiriere mai sus menționat chiria este achitata pana la expirarea contractului.

Propunem prelungirea contractului de închiriere nr. 287043/31.05.2004 pe o perioada de trei ani de zile conform si celorlalte solicitări aprobate deja de comisie.

întocmit: Maria Draghici

 • 2. Cu privire la solicitarea înaintată de către SC Calliope SRL, vă comunicam următoarele:

între municipiul Ploiești și SC Calliope SRL a fost încheiat contractul de închirierenr. 277519/03.05.2004 pentru terenul aparținând domeniului public al municipiului situat în zona Aurora Vest - amplasament nr. 19, pe care este amplasata o construcție provizorie - chioșc. Termenul contractului expira la data de 29.04.2011.

Prin adresa nr. 2375/03.02.2011 SC Calliope SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 277519/03.05.2004. Precizăm faptul că pentru contractul de închiriere mai sus menționat chiria este achitata pana la expirarea contractului.

Propunem prelungirea contractului de închiriere nr. 277519/03.05.2004 pe o perioada de trei ani de zile conform si celorlalte solicitări aprobate deja de comisie.

întocmit: Maria Draghici

 • 3. Cu privire la solicitarea înaintată de către SC irmatoarelc.

  \

  ă\conninicam

  pactele de ken), nr.


între municipiul Ploiești și SC Calliope SRL ti fost închiriere nr.    5391 /'04.04.20031B-dul.    București, static 5330/04.04.2003(Sos. Vestului, static RATP Inaltarea Domnului), nr. 5336/04.04.2003(str. Rudului intersecție cu str. Anul 1907), nr. 5334/04.04.2003(Piata Malu Roșu), nr. 5335/04.04.2003( B-dul. Republicii, magazin Mega Image), nr. 5324/04.04.20031 Sos. Nordului, Complex Mare Nord), nr. 5326/04.04.2003(str. Gageni, zona Spital Județean), nr. 5726/2/04.04.2003( B-dul. Republicii intrsectie cu str. Căminelor), nr. 5325/04.04.2003(str. Erou Calin Cătălin intersecție cu str. Ștefan Greceanu), nr. 5337/04.04.2033( str. Emile Zola nr. 2) si nr. 5328/04.04.2003(str. Malu Roșu in zona magazin Ambient) pentru terenul aparținând domeniului public al municipiului pe care sunt amplasate construcții provizorii - chioșcuri. Termenul contractelor expira la data de 13.03.2011.

Prin adresa nr. 2374/03.02.2011 SC Calliope SRL a solicitat prelungirea contractelor de închiriere nr. 5391/04.04.2003, nr. 5330'04.04.2003. nr. 5336/04.04.2003, nr. 5334/04.04.2003, nr. 5335 04.04.2003. nr. 5324'04.04.2003. nr. 5326/04.04.2003. nr. 5726/2/04.04.2003. nr. 5325/04.04.2003. nr. 5337/04.04.2033 si nr. 5328/04.04.2003. Precizăm faptul că pentru contractele de închiriere mai sus menționate chiria este achitata pana la expirarea contractelor.

Propunem prelungirea contractelor de închiriere nr. 5391'04.04.2003(B-dul. București, statie RATP Timken). nr. 5330 04.04.2003(Sos. Vestului, statie RATP Inaltarea Domnului), nr. 533604.04.2003(str. Rudului intersecție cu str. Anul 1907). nr. 5334/04.04.2003(Piata Malu Roșu), nr. 5335''04.04.2003( B-dul. Republicii, magazin Mega Image). nr. 5324-04.04.20031 Sos. Nordului. Complex Mare Nord), nr. 5326/04.04.2003(str. Gageni. zona Spital Județean), nr. 5726/2/04.04.2003(B-dul. Republicii intersecție cu str. Căminelor), nr. 5325/04.04.2003(str. Erou Calin Cătălin intersecție cu str. Ștefan Greceanu), nr. 5337/04.04.2033( str. Emile Zola nr. 2) si nr. 5328/04.04.2003(str. Malu Roșu in zona magazin Ambient) pe o perioada de trei ani de zile conform si celorlalte solicitări aprobate deja de comisie.

întocmit: Maria Di’aghici

' A

 • 4. Cu privire la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat intre Municipiul Ploiești si SC. Servicii de Gospodărire Urbana S R L, va comunicam următoarele.:

La punctul nr. 2. ultimul alineat, din Decizia nr. 56/2010 înaintata de către Curtea de Conturi a României. Camera de Conturi Prahova s-a stabilit constituirea si evidențierea garanției in cazul contractelor de concesiune.

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Deciziei nr. 56/2010 a Curții de Conturi a României. Camera de Conturi Prahova, este necesara completarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privai al municipiului Ploiești nr. 14782-'25.08.2010 incheiat intre

X J

*

j

jr

F

/

/

T

/

?

t


,, ______ «

Municipiul Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L., inzsfenstiLinse'raî’îi

1_______„ 1 _________1—_____4-*4___._______•  _          -* •           '                S! C**’      ii'’7      *^î


Jl

/ clauze contractuale referitoare la constiturea unei garanții.

Potrivit prevederilor art. 56, alin. 1 din Ordonanța de Urg 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri ^bppprietdte „Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile"av ’   * *

contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanție, o suma fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de exploatare.”

Conform prevederilor art. 9.1. din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L.: „Pentru bunurile încredințate, concesionarul va plăti concedentului o redeventa anuala reprezentând contravaloarea in lei a 2000 Euro, care se va plăti o singura data pe an, in primul trimestru al anului următor celui pentru care se face plata”.

y Pentru primul an de exploatare, datoreaza echivalentul in lei a 706,85 perioada 25.08.2010 — 31.12.2010.

Intopmit: Georgiana Ilie

5. Cu privire la solicitarea inaintata de către S.C. Cosad Impex S.R.L comunicam următoarele:
S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. Euro reprezentând redeventa calculata pentru•?


va


Prin scrisoarea înregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. 3207/16.02.2011,

S.C. Cosad Impex S.R.L. solicita concesionarea directa a suprafeței de 260 m.p. situata in Ploiești, str. Măgurii - Complex Malu Roșu. Pe terenul solicitat, S.C. Cosad Impex S.R.L. intenționează sa extindă imobilul in vederea desfășurării unei activitati de alimentație publica.

b *

' Pe rolul instanței civile s-a aflat soluționarea acțiunii civile ce a avut ca obiect fond funciar formulata de reclamantii Nitu Paula si Ene Dumitru.

Prin acțiunea inregistrata la data de 12.12.2007 sub nr. 18094/281/2007 reclamantul Ene Ilie, prin procurator Nitu Paula, a solicitat in contradictoriu cu paratele Comisia Județeană Prahova de Aplicare a Legilor Fondului Funciar si Comisia Locala Ploiești de Aplicare a Legilor Fondului Funciar ca prin hotararea ce se va pronunța sa se dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafața de 3500 m.p. situat in Ploiești, str. Malu Roșu (fosta Dumbrava Roșie) nr. 107, iar in situația in care vechiul amplasament nu este liber, reconstituirea dreptului de proprietate sa se faca pe un. alt amplasament aflat la dispoziția Comisiei Locale.

In motivarea acțiunii, reclamantul a aratat ca prin contractul de vanzare autentificat sub nr. 4752/1936 de Tribunalul Prahova, autorul sau Ene Dumitru, a dobândit proprietatea asupra terenului in suprafața de 5000 m.p situat in Ploiești, str. Malu Roșu (fosta Dumbrava Roșie) nr. 107.

g ■                                                                                                             '                         - • -. c

F                                                                                                                                                                  -■'/r>                              \-.

v                                                                                                                                                                                                       ' '' : "■                    ?'\

care prevede „scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele Ipcative cu destiriatie de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ajelacestuia-Si carehunt in folosința acestor persoane”, se propune incetarea chiriei incepam^J^V data de ^7.0.2011, data depunerii cererii de către petenta.                                ' '''            '

p

4

32. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Bartoiu Niculina, domiciliata in str. Italiana, nr. 18, prin care solicita scutirea de la plata chiriei conform prevederilor Legii 359/2009, va comunicam următoarele :

 • - Spațiul situat in Ploiești, str. Italiana, nr. 18, format din 2 camere in suprafața de 21,24 m.p. si dependințe in suprafața de 15,64 m.p este detinut in baza contractului de inchiriere nr.7924/12.10.2009 de doamnul Bartoiu Cristian.

In contractul de inchiriere figurează următorii membrii:

 • -  Bartoiu Cristian - fiu ;

S      - Bartoiu Niculina - mama ;

 • -  Dumitru Daniela Ioana - sora.

Chiria lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului României nr.310/2007, respectiv 71,88 lei.

Prin cererea nr. 3496/2202.2011, doamna Bartoiu Niculina, solicita scutirea de la plata chiriei potrivit prevederilor Legii 359/2009, motivat de faptul ca este persoana cu handicap (gradul accentuat - permanent), asa cum rezulta din Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 9793/08.10.2008.

t

Având in vedere Legea nr.359/20.11.2009 pentru modificarea art.20 alin (2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevede „scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosința acestor persoane”, se propune incetarea chiriei incepand cu data de 22.02.2011, data depunerii cererii de către petenta.

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri:

dl. Popa Constantin dl. Horghidan Costel


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. ________“ țj ii 2 fi 7


==«V,CII OE GOSPOM

C.-..BANA FlOicqt

R E G I s TRAT

£L..
ACT ADIȚIONAL NR. 7la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate pdfc^ic^ de  administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.20IQCIn baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 385/23.11.2010 si nr. 408/29.11.2010,

Intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr.2, reprezentat prin Primar domnul Andrei Liviu Volosevici

Si


S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr.32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967 reprezentata prin director Dan Ionita ce se legitimează cu B.I/C.I. seria PH nr.447443 eliberat de Politia municipiului Ploiești la data de 18.02.2004, cod numeric personal 1720917293115 cu domiciliul in Ploiești, Aleea Catinei nr.l7A, B1.37A, sc.B,et.l, ap.25 in calitate de concesionar pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional, prin care se inlocuieste anexa la Contract (anexa referita de art.2.3, litera a) din Cap.II) cu anexa la prezentul act adițional, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.385/2010.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.


Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate imul pentru fiecare parte.NT\ inii Ploiești

mei


CONCESIONAR, baiia Ploiești SiR.L

/ /                                      ! î

-   ‘                       •% K* ■- . b ’   . ț i t J


Diredtiă'de Gestiune Patrimoniu

Director Adjunct, Amedeo Flori abirca


Director Adi


Se Gabriela
r           J t f

.> *K‘ j-;       ’

•••, - — ."-i

>.,•        -•. s

• f! ț 11 b - -I                      k. - ’ -i

• <

O

ct Economic,Sef Servțpiu Juridic Contencios, V nti^ia Dobrescu


VIZ

PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

/ ■

Director,                   / /

Nicoleta Craciunoiu          //

7 7 DEC

VIZAT,1'

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Sef Serviciu,

Cătălin Dobrescu
CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN C0&CESIU1 serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului ptjî^c Sig municipiului Ploiești

S-        * t                .-■*

încheiat astazi

In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003; Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor — cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, cu modificările si completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitari publice, a criteriilor de selecție - cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitari publice si a Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitari publice; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; Legii nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicata si ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr..........

CAPITOLUL I PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii, nr.2, județul Prahova, reprezentat prin Primarul municipiului Ploiești, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

 • 1.2. Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., cu sediul in

Ploiești, str. Văleni, nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr.............................., cod unic de inregistrare......................... reprezentata

de dl.                  ..........avand funcția de director general, in calitate de

concesionar, pe de alta parte

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

 • 2.1. Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune consta in dreptul si obligația de a:

• intretine si amenaja parcurile, grădinile publice, scuarurile si a zonele verzi de pe, teritoriul municipiul Ploiești;


 • •  administra cimitirele municipiului Ploiești;

 • •  administra, intretine si exploata parcările publice cu plata, folosite de operatorii care efectuează transport de personae^Qh trafic județean sau național aflate pe domeniul public al mu

 • •  administra Wc-urile publice cu plata si a băile publice din m

 • •  organiza si efectua activitatea de ridicare, blocare, transport

eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești, precum si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiești;

 • •  desființa pe cale administrativa construcțiile ilegale de pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești;

 • •  asigura mentenanta spatiilor publice date in administrare ;

 • •  asigura evidenta construcțiilor amplasate pe terenurile domeniul public si privat ale Municipiului Ploiești, aflate in administrarea societății si valorificarea acestor terenuri corespunzător legii si reglementarilor aprobate la nivel local.

inclusiv dreptul de a administra si de a exploata bunurile proprietate publica, aferente sistemului.

 • 2.2. Obiectivele concesionarului sunt:imbunatatirea condițiilor de viata si de odihna ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

dezvoltarea durabila a serviciilor;protecția si conservarea mediului inconjurator; extinderea suprafețelor de spatii verzi ale municipiului;

funcția ecologica, prin care se va realize climatul normal, combaterea poluării fonice si a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului si a aerului;

funcția de utilitate publica, prin care se vor asigura activitatile sportive, odihna si agrementul;

eficienta sporita de utilizare a locurilor de parcare, mai ales in zonele aglomerate ale municipiului;

decongestionarea drumurilor publice si a spatiilor apartinand domeniului public si privat cu scopul fluidizării traficului auto si pietonal, in special in zona centrala si pe străzile principale cu trafic intens; protejarea spatiilor verzi, a trotuarelor prin blocarea, ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar; precum si evitarea ocupării abusive a locurilor de parcare.


 • 2.3. bunuri ce vor fi utilizate in derularea contractului sunt:

 • a) bunuri de retur: bunurile care au făcut obiectul delegării prin concesiune, precum si cele realizate de concesionar in conformitate cu programele de investiții si care au legătură directa cu bunurile concesionate, facand parte integranta din acestea. Bunurile obținute in urma activitatii de investiții a concesionarului devin bunuri de retur, după ce concesionarul isi recuperează integral valoarea investita, prin amortizare. Bunurile de


r

J

/ '■*' retur revin de plin drept, gratuite si libere de Orice sarcini copfeeâ

•                              • • ■ »                                 •                                                                                                              i! / • F ? • ■ • • •

•U


contractului. Bunurile inițiale date in concesiune sunt prevăzutei ujftAne:

 • b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele buW^G contractului de delegare prin concesiune pot reveni concedentufm^' acesta din urma isi manifesta intenția de a prelua bunurile respecți1

  ea care ul unei


compensații, in condițiile legii;

 • c) bunuri proprii - sunt acele bunuri care la incetarea contractului raman in proprietatea concesionarului. Bunurile proprii aflate in proprietatea societății la data delegării serviciului prin concesiune sunt prevăzute in Anexa nr..........

Predarea — primirea bunurilor ce fac obiectul concesiunii vor fi consemnate in procesul-

verbal care se va încheia in acest scop, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, care constituie Anexa nr.............

CAPITOLUL III DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de 49 ani, de la data semnării lui, respectiv ............................,  cu drept de prelungire in condițiile legii, la solicitarea concesionarului, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării acestei perioade, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

In cazul in care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța in scris concesionarului, cu cel puțin 6 luni inainte de expirarea termenului contractual si va demara procedura de încredințare a serviciului conform procedurilor legale.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Drepturile pârtilor

 • 4.1. Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) sa solicite informații cu privire la nivelul si calitatea serviciului fumizat/prestat;

 • b) de a stabili si de a aproba programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotărilor existente, cu consultarea concesionarului;

 • c) de a corela cu programele de dezvoltare economico-sciala a municipiului si de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții in scopul realizării acestora intr-o concepție unitara;

 • d) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

 • e) de a realiza investiții de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

 • f) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

 • g) sa contracteze sau sa garanteze imprumuturile pentru finanțarea programelor de, investiții in vederea dezvoltării, reabilitării si modernizării sistemelor existente;

Ș'o m 4;

 • h) sa garanteze, in condițiile legii, împrumuturile contractate dB^^bi vederea înființării sau .

serviciului;

 • i) de a inspecta bunurile, activitatile si serviciile publice delegate prip^oncesiț

 • j) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la


V ■

; legii, împrumuturile contractate oe; popc^sionar-zn dezvoltării infrastructurii tehnico-Ze^litâte/aferent -Ji! IC

sea serviciului si sa ia masurile necesare in cazul in care concesionarufira asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

k) sa invite concesionarul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparate in relația cu utilizatorii/beneficiarii serviciilor;

 • l) sa păstreze, pe durata derulării prezentului contract, in conformitate cu atribuțiile ce revin potrivit legii, prerogativele si răspunderile privind aprobarea politicilor si strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului si a sistemului de utilitate publica, precum si dreptul de a supraveghea si controla modul de desfășurare a serviciului cu privire la:

 • -  respectarea si indeplinirea obligațiilor contractuale asumate de concesionar, inclusiv in relația cu beneficiarii/utilizatorii;

 • -  dezvoltarea si modernizarea serviciului, precum si modul de administrare, exploatare si menținere in funcțiune a acestuia;

 • -  respectarea procedurilor de formare, stabilire si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciul de utilitate publica;

 • -  calitatea serviciului fumizat/prestat;

 • -  indicatorii de performanta ai serviciului fumizat/prestat;

 • m) concedentul are dreptul de a verifica, ori de cate ori considera necesar, prin reprezentanții sai, modul in care se desfasoara activitatea de întreținere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiești; administrare a cimitirele municipiului Ploiești; administrare, întreținere si exploatare parcările publice cu plata, precum si terminalelor folosite de operatorii care efectuează transport de personae prin curse regulate in trafic județean sau național aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești; administrare Wc-urile publice cu plata si a băile publice; organizare si efectuare a activitatii de ridicare, blocare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești, precum si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat; desființare pe cale administrativa construcțiile ilegale de pe domeniul public si privat; asigurare a mentenantei spatiilor publice date in administrare.

 • 4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune;

 • b) sa încaseze contravaloare serviciului/activitatilor prestate prin practicarea de preturi, tarife, dar si din sume de la bugetul local pe baza devizelor de lucrări pentru serviciile de interes public prestate către municipalitate;


 • c) sa propună autoritarii publice locale ajustarea periodica a^prStuTîIor'si târfelor in funcție de inflație si de influentele intervenite in costurile/ae Operate;


 • d) sa sisteze fumizarea/prestare serviciilor către utilizatori “care nu âi-aiin-afehitat

contravaloarea prestației, in condițiile legii;               \

 • e) de a realiza obiectivele stabilite si aprobate de autoritatea publica locala; #’

 • f) de a încheia contracte, convenții, etc. cu tertii, in vederea realizării serviciilor delegate prin concesiune, pentru a asigura si valorifica bunurile care fac obiectul contractului, in condițiile legii, fara a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune.

Obligațiile pârtilor

 • 1.3. Concedentul are următoarele obligații:

 • a)

  sa predea concesionarului la data intrării in vigoare a contractului de delegare prin concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele si dotările aferente intregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces — verbal de predare - preluare;

  sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor si investițiilor pe domeniul public si privat, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

  sa verifice periodic nivelul veniturilor si cheltuielilor concesionarului;


  b)


 • c)

 • d) sa verifice periodic clauzele de administrare, exploatare, intretinere si predare a bunurilor publice date in administrare, in calitatea sa de proprietar;

 • e) sa ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, in asa fel incat sa se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat prin concesiune;

 • f) sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesiune;

 • g) sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare prin concesiune, in afara cazurilor prevăzute expres de lege;

 • h) sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia;

 • i) sa verifice periodic:

 • -  serviciile publice prestate si nivelul de calitate al acestora;

 • -  îndeplinirea indicatorilor de performanta;

 • -  menținerea echilibrului contractual;

 • -  asigurarea unor relații echidistante intre delegat si beneficiaiy;

 • -  planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

 • 4.4. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune;

 • b) sa respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini si ale celorlalte reglementari specifice serviciului delegat;

  <>

  . ■ V


o M . 'i

 • c) sa servească toti utilizatorii/beneficiarii din municipiul Ploiești delegate activitatile ce fac obiectul prezentului contract; ./ â


 • d) sa respecte indicatorii de performanta;

 • e) sa furnizeze concedentului informațiile solicitate si sa așigure informațiile necesare in vederea verificării si evaluării functipti serviciilor publice delegate in conformitate cu clauzele prin concesiune si cu prevederile legale in vigoare;

  toate voltarii delegare


  reducerea


 • f) sa aplice metode performante de management care sa conducă la costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

 • g) sa asigure finanțarea pregătirii si perfecționării profesionale a propriilor salariati, in funcție de necesitățile societății;

 • h) sa gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

 • i) sa preia de la concedent, pe baza de proces-verbal de predare - preluare, bunurile date in concesiune;

 • j) sa efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului si caietului de sarcini, in condiții de calitate si eficienta;

 • k) sa fundamenteze si sa supună aprobării preturile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciile/activitatile delegate prin concesiune;

 • l) sa nu subconcesioneze serviciul si bunurile care fac obiectul delegării;

 • m) sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de delegare prin concesiune, sa nu fie afectata capacitatea concedentului de a realiza serviciul;

 • n) sa propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului conceionat, in baza legislației in vigoare;

 • o) sa transmită concedentului modificările de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situația patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru inregistrarea in contabilitatea acesteia;

 • p) sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune;

 • q) la incetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune din alte cauze decât termenul, forța majora, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

  r)


sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activitatii si masurile care se impun pentru asigurea continuității activitatii;

s)


sa ia toate masurile necesare privind igiena, siguranța la locul de munca si normele de securitate si sanatate in munca;

t)


sa predea la incheierea contractului toata documentația tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

u) sa realizeze investiții, conform angajamentelor asumate, anexa la contract;

 • v) sa efectueze auditul suprafeței, calitatii si accesibilității spatiilor verzi, precum si sa elaboreze strategia si planul de acțiune privind conservarea si dezvoltarea rețelei de spatii verzi, conform art.9 din Legea nr.313/2009, pentru modificarea si

completarea Legii nr.24/2007, privind reglementarea si admirpștrSfrea,>^p^tiilor verzi din zonele urbane;                                  A ’  . X

7                                                                                                                                                             ..       >         .... .......X 7     ' ;

 • x) sa elaboreze si sa actualizeze Registrul local al spatiilor A^țzi diri intravilanul localității, conform art. 11 din Legea nr.313/2009 si Ordinului nr. 1466/2010, pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008, privind aprobarea Normelor, fenice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;

y) sa valorifice, conform prevederilor legale in vigoare, bunurile coricesionate, inclusiv prin incheierea unor forme contractuale/conventii pentru folosință temporara pentru desfasurarea unor activitati de tip comercial, activitati recreative si de agrement, spectacole, etc.

z) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementările legale in vigoare, din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

CAPITOLUL V PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

Programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacitate, obiective noi si al lucrărilor de intretinere si reparații curente, reparații planificate, renovări, atat fizic, cat si valoric/2010, este prezentat in Anexa nr.......,

parte integranta a prezentului contract.

Programul anual de intretinere, reparații, modernizări si investiții va fi intocmit anual de municipalitate impreuna cu concesionarul.

Planul de intretinere, reparații, modernizări si investiții poate fi actualizat pe parcursul anului in funcție de capacitatea financiara a concedentului si eventualele rectificări ale bugetului.

CAPITOLUL VI SARCINILE SI RESPONSABILITĂȚILE PÂRTILOR

6.1. Sarcinile Municipiului Ploiești

 • a) elaborarea si aprobarea strategiilor privind dezvoltarea serviciului public;

 • b) aprobarea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de utilitati publice incidente serviciului public precizat;

 • c) infiintarea de noi sisteme (spatii verzi, locuri de joaca, cimitire, spatii de parcare etc.);

 • d) coordonarea proiectării si execuției lucrărilor tehnico-edilitare, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a municipiului, de amenajare a localităților, urbanism si mediu;

 • e) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții in vederea dezvoltării, reabilitării si modernizării sistemelor existente;

 • f) protecția si conservarea mediului natural si construit;

  <■


 • g) aprobarea regulamentului serviciului;

 • h) stabilirea indicatorilor de performanta ai serviciului;          „ v-

 • i) asigurarea controlului privind realizarea indicatorilor de performanta; \

 • j) aprobarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de/'investiții; ?? i

 • k) aprobarea preturilor, tarifelor, taxelor speciale in desfasurarea serviciului,'precum

si ajustarea acestora;                                            '

 • l) sancționarea concesionarului in cazul in care acesta nu fbsp.eCța: ptăVederile caietului de sarcini, contractului de delegare a gestiunii prin concesiune si regulamentului serviciului.

6.2. Sarcinile S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A.

 • a) administrează si gestionează bunurile încredințate ca un bun proprietar;

 • b) asigura paza si integritatea bunurilor;

 • c) prestează servicii de calitate tuturor beneficiarilor;

 • d) deservește toti beneficiarii din aria de acoperire fara niciun fel de discriminare;

 • e) urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanta;

 • f) furnizează Municipiului Ploiești informațiile solicitate si asigura accesul la toate informațiile necesare verificării, evaluării, funcționarii si dezvoltării serviciului;

 • g) pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calitatii serviciului;

 • h) finanteaza pregătirea si perfecționarea salariatilor.

CAPITOLUL VII

INDICATORII DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanta sunt prevazuti in Anexa nr..........

CAPITOLUL VIII

FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC.

TARIFELE PRACTICATE SI PROCEDURA DE STABILIRE, AJUSTARE SI APROBARE A ACESTORA.

MODUL DE TARIFARE SI ÎNCASARE A SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE

 • 8.1. Finanțarea cheltuielilor curente pentru fumizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii prin concesiune, precum si pentru pentru întreținerea, exploatarea si funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfășurării activitatilor se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale concesionarului.

 • 8.2. Veniturile concesionarului se constituie:

 • a) prin încasarea de la clienti personae fizice si juridice, sub forma de preturi sau tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului Local, a sumelor reprezentândcontravaloarea serviciilor fumizate/prestâte. Lista preturilor si4iarpelor apr la data delegării gestiunii prin concesiune a serviciului se $ țg| nr

................. n

 • b) sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise lunar corțibriti ey lucrări, fundamentate si întocmite cu respectarea prescripțiilor f reprezentând contravaloarea serviciilor prestate către municipalitate?^

 • 8.3. Principiile care stau la baza modului de constituire a veniturilor concesionarului:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a concesionarului;

 • b) asigurarea rentabilității si eficientei economice;

 • c) asigurarea egalitarii de tratament a serviciilor de utilitari publice in raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea in totalitate de către concesionar a costurilor furnizării/ prestării serviciilor;

 • 8.4. Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protecția mediului; a costurilor financiare asociate creditelor contractate si include o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor (spatii verzi, parcari etc.), precum si o cota minima de profit.

 • 8.5. Preturile si tarifele pentru plata serviciilor prestate/fumizate, precum si pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, se propun de concesionar si se stabilesc, se ajusteaza si se modifica prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 8.6. Finanțarea si realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilitati publice se fac cu respectarea legislației in vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investițiilor publice, in temeiul următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității si eficientei economice;

 • b) utilizarea veniturilor realizate din prestarea serviciilor pentru dezvoltarea acestora si a infrastructurii tehnico — edilitare aferente;

 • c) intarirea autonomiei fiscale a unitarilor administrative - teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea funcționarii serviciilor;

 • d) intarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor imprumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico — edilitare aferente serviciilor, in condițiile legii;

 • e) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in construcții, urbanism, amenajarea teritoriului si protecția mediului.

 • 8.7. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investirii publice ale municipiului, aferente sistemelor de utilitati publice a căror gestiune a fost delegata prin concesiune S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., se asigura din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorului;

 • b) fonduri de la bugetul local;

 • c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, insti

nivelul municipiului;                                       I

 • e) fonduri transferate de la bugetul de stat, in condițiile legii;

 • f) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 8.8. Bunurile realizate in cadrul programelor de investiții ale domeniului public al municipiului Ploiești.


 • 8.9. Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat prin concesiune, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritatile administrației publice locale, se nominalizează in listele anuale de investiții anexate la bugetul local.

 • 8.10. Obiectivele de investiții menționate anterior se realizează cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum si a documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, conform legii.

 • 8.11. Concesionarul va incasa de la utilizatori, in baza chitanței, bonului fiscal si/sau facturii emise contravaloarea tarifelor si preturilor pentru serviciile prestate, precum si contravaloarea lucrărilor prestate către terte persoane pe baza de deviz.

 • 8.12. Sumele de la bugetul local pentru serviciile prestate către municipalitate conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune se solicita, pe baza de factura lunara, in perioada 1 - 5 a fiecărei luni conform devizelor de lucrări; urmând ca in urma verificărilor, municipalitatea sa vireze contravaloarea facturii in contul societarii in perioada 5 - 9 a fiecărei luni.

C APITOLU LIX

PLATA SI NIVELUL REDEVENTEI

 • 9.1. Pentru bunurile încredințate potrivit prezentului contract, concesionarul va plăti concedentului o redeventa anuala reprezentând contravaloarea in lei a 2000 Euro, care se va plăti o singura data pe an, in primul trimestru al anului următor celui pentru care se face plata.

 • 9.2. Plata redeventei se face in contul nr.................................... deschis la

 • 9.3. Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de penalitati de întârziere in cuantumul prevăzut de legislația in vigoare si totodată concedentul va putea solicita încetarea prezentului contract.

 • 9.4. Plata se considera efectuata la data confirmării sumei in contul concedentului.

 • 9.5. Redeventa plătită in condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetara, supunandu-se prevederilor legale in vigoare.

 • 9.6. In cazul in care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devină grevata de regimul T.V.A., aceasta se va deduce din redeventa stabilita.CAPITOLUL X        7 |

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

 • 10.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor preS^ contract atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Partea in culpa este obligata la plata penalităților prevăzute in prezentul contract, precum si la despăgubiri, in funcție de prejudiciul produs. Daca acestea nu acopera integral prejudiciul, partea prejudiciata poate solicita acordarea de daune in completare, potrivit dispozițiile dreptului comun.

CAPITOLUL XI FORȚA MAJORA

 • 11.1. Forța majora, definita conform legii, apara de răspundere partea care o invoca.

Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract de delegare, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora.

Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

Daca in termen de 30 de zile consecutive, de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectiva nu inceteaza, părțile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de delegare fara ca vreuna dintre ele sa pretindă nici uneia despăgubiri.

întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forța majora nu atrage pentru nici una din parti penalizări sau compensații. Perioada de executare a contractului de delegare va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forța maj ora.

 • 11.2. Cazul fortuit exonerează de răspundere partea care il invoca, cu condiția notificării scrise in termen de 3 (trei) zile de la producere, cumulate cu condiția confirmării de către cealalta parte a existentei sau neexistentei cazului fortuit.

In caz de neconformare, partea care a invocat, urmeaza sa răspundă pentru prejudicial cauzat, in condițiile legii.

CAPITOLUL XII CLAUZA CONTRACTUALA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

 • 12.1.Concesionarul isi asuma obligația ca pe perioada derulării contractului de delegarea a gestiunii prin concesiunea sa respecte legislația, reglementările, precum si hoatararile consiliului local in vigoare privind protecția mediului.


CAPITOLUL XIII CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR


fele


v

 • 13.1. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii preț , serviciului de administrare a domeniului public si privat se face numai pifi încheiat intre părțile contractante. Anexele care trebuie periodic înnoite nu vor fi considerate o modificare a contractului.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de delegare a gestiunii prin concesiune, cu notificarea prealabila cu 30 de zile a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească fara întârziere o justa despăgubire. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilita de către instanța judecătoreasca competenta; acest dezacord nu poate, in nici un caz, sa permită concesionarului sa nu-si execute obligațiile contractuale.

 • 13.2. In cazul in care orice prevederi ale acestui contract devin discordante cu reglementările sau legislația naționala sau din Uniunea Europeana, contractul va fi modificat.

Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui contract. Părțile vor modifica acele clauze contradictorii in sensul scopului acestui contract, cat mai repede posibil.

Orice deficienta in acest contract poate fi rectificată cu condiția negocierii intre părțile contractante.

CAPITOLUL XIV CONDIȚII PRIVIND TRANSMITEREA BUNURILOR LA EXPIRAREA CONTRACTULUI

 • 14.1. In derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum si cele realizate de concesionar in conformitate cu programele de investiții si care au legătură directa cu bunurile incredintate, facand parte integranta din acestea. Bunurile obținute in urma activitatii de investiții a concesionarului devin bunuri de retur, după ce concesionarul isi recuperează integral valoarea investita prin amortizare. Bunurile de retur, revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încheierea contractului de concesiune;

 • b) bunuri proprii ale concesionarului: bunurile care au aparținut concesionarului la începutul perioadei de delegare a gestiunii prin concesiune si au fost utilizate de către acesta pe durata derulării contractului, precum si toate bunurile achiziționate de concesionar pe perioada derulării contractului si care nu fac parte integranta din bunurile ce constituie obiectul concesionarii. Bunurile proprii, la încetarea contractului, raman in proprietatea concesionarului.

'A

* ,! 1

CAPITOLUL XV        II §

MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL w - c-,

" \ ■ \


-

(/>

’ J I

r i o //

■7 T/f

<1


.

< ■      '                     V'''

 • 15.1. Raporturile contractuale intre concedent si concesionar se baZeaza pe principiul echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului si obligațiile care ii sunt impuse prin prezentul contract.

 • 15.2. Concesionarul nu va fi obligat sa suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, daca aceasta creștere rezulta in urma unui caz de forța majora sau caz fortuit sau a unei masuri dispuse de autoritatea publica.

CAPITOLUL XVI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC DAT IN ADMINISTRARE

 • 16.1. Administrarea patrimoniului preluat se va realiza de către concesionar in conformitate cu responsabilitățile asumate la Capitolul VI, punct 6.2 din prezentul contract.

CAPITOLUL XVII

STRUCTU RA FORȚEI DE MUNCA SI PROTECȚIA SOCIALA A ACESTEIA

Numărul de personal necesar serviciului, precum si funcțiile acestora se regăsesc in organigrama aprobata de Consiliul de Administrație si Adunarea Generala a Acționarilor.

Sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat se regăsesc in Contractul individual de munca si Fisa postului.

Drepturile si obligațiile salariatilor se regăsesc in Contractul colectiv de munca la nivel de societate. Acesta se negociază conform legislației in vigoare intre angajator si reprezentații legali ai sindicatelor reprezentative.

CAPITOLUL XVIII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 17.1. Prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concesionarului, in caz de dezacord fiind competenta instanța de judecata;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale

  de către conce^șfenăb, ptitț reziliere in sarcina concedentuliai, in^fcaz de

  ■              o

  5                                         ...               •, . '               .

  k * f f < sistemului delegat prin Cosi

  ' i                r ’ f

  ti cazul imposibilității pb fara plata unei dâSj^ubjăs^


de către concedent, cu plata unei despăgubiri i dezacord fiind competenta instanța de judecata


 • d) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a sau a unei parti importante din acesta sau ii concesionarului de exploatare, prin renunțare, 1

 • 17.2. Concedentul are dreptul sa denunțe unilateral contractul daca constata si dovedește nerespectarea repetata de către concesionar a obligațiilor contractuale si daca acesta nu adopta programe si masuri care sa respecte condițiile contractuale si sa asigure atingerea, in timp de 2 ani consecutiv, a indicatorilor de performanta stabiliți.

CAPITOLUL XIX

PACT COMISORIU EXPRES DE ULTIM GRAD

 • 18.1. In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in întârziere, fara judecata si fara nicio formalitate prealabila in cazul in care concesionarul nu-si executa obligațiile contractuale.

CAPITOLUL XX

LITIGII

Concedentul si concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

Daca, după 45 de zile de la începerea acestor tratative, concesionarul si concedentul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL XXI

DISPOZIȚII FINALE

 • 21.1. Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a) caietul de sarcini al serviciului - Anexa nr......

 • b) regulamentul serviciului - Anexa nr......

 • c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica, aferente serviciului

public si care sunt încredințate concesionarului pe durata contractului de delegare a gestiunii prin gestiune- Anexa nr......

 • d) procesul — verbal de predare — preluare a bunurilor aferente serviciului public -

Anexa nr......

 • e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de

capacitate, obiective noi si al lucrărilor de întreținere si reparații curente, reparații planificate, renovări - Anexa nr......

 • f) tarifele practicate - Anexa nr......

  //■ «țj. O AI •>,,

  .                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             J/P ■'" £ ’*                                            ■■ jb 2

  Anexele precizate anterior sunt parte integrantă a contractului de edîicesiune, ujn^are vor decurge si efecte economice - ~    ‘           ~                       —

  contractuale, cu acordul ambelor parti.


  financiare care pot fi revizuite /conform preV^S&klor

  i ■                                             /       * țjtfl

  . t                                                                                                      U»                                  * ■*. H ‘        !         >*


  '7;

  • -I


  • 21.2. Limba care guvernează contractul este limba romana.

  • 21.3. Comunicări:  • > orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris;

  • > orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii;

  • > comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditria confirmării in scris a primirii comunicării.


  Prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune intra in vigoare la data semnării lui si a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale.


  CONCEDENT,
  *^\VAOV A AL^'d5

2. tCV A      L t-VHA “S'

N      ncAft c       ți     <5

K

Ud Va AA !

i *


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUISERVICII CĂTRE POPULA ȚIE, COMER Ț, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VARE OPERA ȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

și a emis:

4 Vtt WW- -

Data:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

și a emis:

*


PREȘEDINTE Bolocan Iulihn


SECRETÂR,

Valentin Marcu

Data:

1

4,80 ha

- se afla inscris in lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare perosanelor indreptatite conform legilor proprietății, aprobata prin H.C.L. 196/2006, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/2010

-opțiuni exprimate pentru 4,62 ha la data de 09.02,2011____________________________________

2

V’