Hotărârea nr. 174/2011

Hotãrârea nr. 174 privind modificarea Hot\rârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 5/28.01.2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 174

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 07.04.2011;

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2011 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune F.N./30.04.1993, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și Parohia Sf. Antonie cel Mare pentru concesiunea terenului situat în Ploiești, str. Bradului nr. 3A, lot 601, în sensul că termenul de obținere a autorizației de construire și de începere a execuției lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament, se prelungește cu o perioada de l(un) an, respectiv până la data de 03.03.2012.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 3 la contractul de concesiune F.N./30.04.1993, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

’ -

b *

te

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

J.r

x , -I


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Gheorghe Sir


Oana Cristina Ia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010

în vederea realizării atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 18/26.03.1993, între Municipiul Ploiești și Parohia Sf. Antonie cel Mare a fost încheiat contractul de concesiune F.N./30.04.1993, pentru terenul situat în Ploiești, str. Bradului nr. 3A, în suprafață de 357 m.p. pentru construirea unei case parohiale.

Ulterior, prin actul adițional nr. 1/4950/08.02.1996, obiectul contractului de concesiune F.N./30.04.1993 a fost modificat în sensul că obiectul de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat s-a schimbat din construire casă parohială în extindere biserică.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010 s-a aprobat schimbarea obiectului de investiții din extindere biserică în centru social ce va cuprinde o bibilotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament, în actul adițional nr. 22195/04.03.2010 fiind prevăzută obligația Parohiei Sf. Antonie cel Mare de a obține autorizația de construire și de începere a execuției lucrărilor în termen de 1 an de la data încheierii acestuia.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 4765/17.03.2011, Parohia Sf. Antonie cel Mare a solicitat prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcții, necesar pentru obținerea autorizației de construire.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești — Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea și a propus în ședința din data de 07.04.2011 prelungirea termenului de începere a lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde bibilotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament pentru o perioada de 1 (un) an, restul clauzelor contractuale rămânând neschimbate.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 18/26.03.1993, între Municipiul Ploiești și Parohia Sf. Antonie cel Mare a fost incheiat contractul de concesiune F.N./30.04.1993, pentru terenul situat în Ploiești, str. Bradului nr. 3A, în suprafață de 357 m.p. pentru construirea unei case parohiale.

Ulterior, prin actul adițional nr. 1/4950/08.02.1996, obiectul contractului de concesiune F.N./30.04.1993 a fost modificat în sensul că obiectul de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat s-a schimbat din construire casă parochială în extindere biserică.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010 s-a aprobat schimbarea obiectului de investiții din extindere biserică în centru social ce va cuprinde o bibilotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament.

Totodată, prin actul adițional nr. 22195/04.03.2010 s-a prevăzut faptul că Parohia Sf. Antonie cel Mare “are obligația să realizeze lucrările la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament numai pe baza autorizației de construire și a altor avize și acorduri, în conformitate cu legislația în vigoare, cu obligativitatea obținerii autorizației de construire și începerii lucrărilor în termen de 1 an de la data închierii prezentului act adițional”.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 4765/17.03.2011, Parohia Sf. Antonie cel Mare a solicitat prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcții.

Parohia Sf. Antonie cel Mare a obținut certificatul de urbanism nr. 1612/27.11.2009 în scopul construirii unei case sociale.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea și a propus în ședința din data de 07.04.2011 prelungirea termenului de începere a lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde bibilotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament pentru o perioada de 1 (un) an, restul clauzelor contractuale rămânând neschimbate.

Parohia Sf. Antonie cel Mare nu figurează cu debite, redevența datorată^conform contractului de concesiune F.N./30.04.1993 fiind achitată.             /

*

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU,


Director >pxecutjZ, Florin


Șef Serviciu,


Viorica Pătrașcu


KNXLKV,

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CONTRACTE, Sef Serviciul Financiar, Cristina VlaicuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

JURIDIC-CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTACTE, Director Executiv, Simona Ălbu

întocmit:

Georgiana Ilie

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 4765/_______________


ACT ADIȚIONAL NR. 3 la contractul de concesiune F.N./30.04.1993 încheiat pentru preluarea in concesiune a terenului situat in Ploiești, str. Bradului nr. 3 A, lot 601

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. /___________,

intre:

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

Parohia Sf. Antonie cel Mare, cu sediul in Ploiești, str. Salcâmului nr. 2, reprezentata prin Preot Paroh Sala Traian, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de concesiune F.N./30.04.1993, după cum urmeaza:

Capitolul VI - încetarea Concesiunii, art. lO.c.2 si art. 11 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 vor avea următorul conținut:

Art. lO.c.2. „Concesiunea se retrage si in cazul in care concesionarul nu a inceput execuția lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o biblioteca cu sala de lectura si un cabinet medical cu sala de tratament pana la data de 03.03.2012.”

Art. 11. „In cazul in care concesionarul nu a inceput execuția lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o biblioteca cu sala de lectura si un cabinet medical cu sala de tratament pana la data de 03.03.2012, concesiunea se retrage fara nicio pretenție din partea concesionarului.”

Capitolul VII - Obligațiile părților din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifica si va avea următorul conținut:

Art. 14.1 „Concesionarul are obligația să realizeze lucrările la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o biblioteca cu sala de lectura si un cabinet medical cu sala de tratament numai pe baza autorizației de construire si a altor avize si acorduri, in conformitate cu legislația in vigoare, cu obligativitatea obținerii autorizației de construire si inceperii lucrărilor pana la data de 03.03.2012.”


Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de concesiune FN/30.04.1993 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul concesiune FN/30.04.1993 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CONCESIONAR,

Parohia Sf. Antonie cel Mare


PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

SEF SERVICIU,

Viorica Patrascu

Vizat pentru control financiar preventiv,

V izat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

SEF SERVICIU,

Cătălin Dobrescu

întocmit,

Georgiana Ilie

&c


* • ■ - .                     \ ' < f',

. " \ ** *

, c '     < r :'

>                                                \- . K " e •* . 1 ;

l                                  . x- .                          • >, . ‘                          \ !

MUNld^lbjL PLOIEȘTI ’

ÎNifesffcAftfi

>••••■••■••■•■••«■           ■ d • « ■ • <j>t''« ■■■«•••

. - _ ■__ - ■ _             - r^-*—-—


ț.


/

,1 .


^(^'/^C<^ IZ'C&'CtV c£

CyCAybWÂ /-]          />            >€-$? .*

st/i/K Q te- £ CV^ZiVltc <Z^


CL^X?

cCe fWcJZKcJ^


fj

V


'/Co(Vt^                                 1/u >-e $ //

I x/^4>   &k 7>~^ &V<-C X&. <Vk CX /-cisug „

dx

r~k


/Udat? /

IC a /Xm

f-Wk'C'it

/?~        ffyd'"dvh aC

//6y ’

s

CJ$\s <5
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 07.04.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Marcu Valentin, Popa Constantin, Horghidan Costel, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

l.Cu privire la solicitarea d-lui. Stan P. Ion inregistrata la Primăria Municipiului \ Ploiești la nr.12258/2010, va comunicam următoarele:

In baza de date a instituției noastre figurează formulata de către d-nul. Stan P. Ion o notificare, inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr.5648/2002, soluționată prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr.7979/11.11.2005 privind respingerea cererii notificate.

împotriva acestei dispoziții, persoana indreptatita a formulat conterstatie pe rolul instanțelor de judecata, soluționată definitiv si irevocabil prin Decizia nr.248/18.05.2007, pronunțata de Curtea de Apel Ploiești.

In vederea punerii in aplicare a hotărârii judecătorești sus invocate, Primarul Municipiului Ploiești a emis Dispoziția nr.13012/13.03.2008 prin care s-a restituit terenul in suprafața"de 1690 m.p. situat in Ploiești, str. Fierarilor FN, ulterior Fierarilor nr.26A (potrivit adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr.310211/2008).

Această dispoziție a rămas definitivă la data de 09.05.2008.

In baza acestei Dispoziții, la solicitarea petentului s-a încheiat protocolul de predare preluare potrivit prevederilor art.25(5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si ’ ■ *.

) completările ulterioare, in data de 19.005.2008.

Ulterior, tot la solicitarea petentului s-a întocmit procesul verbal de punere in posesie pe care petentul a înscris următoarea mențiune « refuz punerea în posesie terenul este ocupat peste 5 0% cu construcții».

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 12258/2010 a solicitat un alt amplasament in schimbul terenului situat in Ploiești, str. Fierarilor nr.26A.

Aceasta solicitare a fost analizata de Comisia 2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din cadrul Consilului Local al Municipiului Ploiești în ședința din data de 03.08.2010.

Comisia sus amintită, a apreciat că, până la finalizarea procedurii de aplicare a legilor proprietății, nu se poate proceda la efectuarea unui schimb de terenuri, urmând ca odată această procedură încheiată, să se analizeze oportunitatea efectuării schimbului de terenuri pe care-1 solicită d-nul. Stan P. Ion prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 12258/2001.


4


Iz

executare Decizia Civila nr.3141/20.05.2010 pronunțata de înalta Cert Justiție este necesar ca persoanele indreptatite sa ne transmiteta o cop^ aceasta decizie (document inaintat serviciului Aplicarea Legilor Proprietăți

Având in vedere faptul ca din suprafața anterior menționata 83 m.p., identificați pe planul pe care îl supune atenției Comisiei sunt afectați de trotuar si spațiu verde aferente fadului. Bepublicii, prin adresa înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 21178/26.11.2010, persoana indreptatita a solicitat acordare in schimb a unei suprafețe similare in perimetrul imobilului situat in Ploiești, b-dul. Republicii nr.42.

Facem precizarea ca, pentru imobilul situat in Ploiești, b-dul. Republicii nr.42, in baza de date a instituției noastre figurează formulata o notificare soluționată prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr.4955/29.06.2005 privind respingerea cererii de restituire in natura si acordarea de masuri reparatorii prin echivalent constând in despăgubiri.

Potrivit art.lO(ll) din Legea nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ••i \ ulterioare “este interzisa instrainarea sau schimbarea destinației imobilului a cărui restituire J in natura nu este posibila datorita afectării acestuia unei amenajari de utilitate publica. Interdicția subzista pe o perioada de 5 ani, calculata cu începere de la data emiterii deciziei/dispozitiei de acordare de masuri reparatorii in echivalent motivata pe afectarea acestuia”.

Având în vedere faptul că termenul indicat la paragraful anterior este depășit apreciem ca deși nu a fost finalizata procedurii de aplicare a legilor proprietăți se poate aproba schimbul solicitat de d-nul. Braslasu Claudian.

Menționăm faptul ca prin adresa nr. 10/2011, Serviciul Juridic Contencios, Contracte ne-a făcut cunoscut faptul ca pentru imobilul situat în Ploiești, b-dul. Republicii nr. 42, nu s-au identificat acțiuni în instanța de judecata.

întocmit: Madalina Militoiu . • 3. Cu privirâ\la solicitarea nr. 4765/17.03^2011 inaintata de către Parohia Sf.  Antonie cel Mare, va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si Parohia Sf. Antonie cel Mare este incheiat contractul de concesiune F.N./30.04.1993. Obiectul contractului il constituie preluarea in concesiune a terenului situat in Ploiești, str. Bradului nr. 3A, lot 601, in vederea realizării unei construcții cu destinația de centru social ce va cuprinde o biblioteca cu sala de lectura si un cabinet medical cu sala de tratament.

Potrivit prevederilor art. lO.c.2. din contract, “Concesiunea se retrage si in cazul in care concesionarul nu a inceput execuția lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o biblioteca cu sala de lectura si un cabinet medical cu sala de tratament in termen de 1 an de la data incheierii prezentului act adițional”, respectiv 03.03.2011.

la data incheierii prezentului act adițional, concesiunea se retrage fara nicio pretenție din partea concesionarului.”

Potrivit prevederilor art. 14.1 din contract, “Concesionarul are obligația sa realizeze lucrările la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibiloteca cu sala de lectura si un cabinet medical cu sala de tratament numai pe baza autorizației de construire si a altor avize si acorduri, in conformitate cu legislația in vigoare, cu obligativitatea obținerii autorizației de construire si inceperii lucrărilor in termen de 1 an de la data incheierii prezentului act adițional”.

Prin adresa nr. 4765/17.03.2011, Parohia Sf. Antonie cel Mare solicita prelungirea termenului de incepere a construcției.

Menționam faptul ca Parohia Sf. Antonie cel Mare are redeventa achitata la zi. întocmit: Georgiana Ilie

 • 4. Cu privire la solicitarea inaintata de către S.C. Tehnoinstrument Impex S.R.L., va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Tehnoinstrument Impex S.R.L. este încheiat contractul de concesiune nr. 1876/2/23.08.2002. Obiectul contractului il constituie exploatarea terenului proprietate privata a municipiului Ploiești in suprafața de 5500 m.p., situat in str. Laboratorului F.N., in conformitate cu obiectivele concedentului.

Prin scrisoarea inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. 5136/23.03.2011,

S.C. Tehnoinstrument Impex S.R.L. a comunicat faptul ca a depus la Administrația Fondului pentru Mediu, in cadrul Programului privind creșterea producției de energie din surse regenerabile, proiectul “Construire parc solar pentru producerea energiei electrice in ) corn. Valea Calugareasca”. Având in vedere aprobarea acestui proiect, S.C. Tehnoinstrument Impex S.R.L. a demarat procedura de divizare a societății.

Actuala activitate de baza va fi preluata de societatea S.C. Tehnoinstrument Solutions S.R.L., constituita ca efect al divizării.

 • 5. C. Tehnoinstrument Impex S.R.L. solicita acceptul de principiu privind preluarea de către S.C. Tehnoinstrument Solutions S.R.L. a contractului de concesiune nr. 1876/2/23.08.2002.

S.C. Tehnoinstrument Impex S.R.L. precizează faptul ca preluarea se va realiza in mod efectiv, la data la care S.C. Tehnoinstrument Solutions S.R.L. va dobândi personalitate juridica.

Potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, “Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit”.

din imobilul situat in Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 57, imobil ce a fost

*

demolat. Imobilul situat in strada Gheorghe Doja, nr. 84 a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001. Notificarea a fost soluționată prin emiterea Dispoziției nr. 1175/16,02.2006 prin care s-a dispus respingerea cererii notificate. Aceasta Dispoziție nu a fost contestata in instanța de judecata.

Contractul de inchiriere a fost prelungit in baza referatelor aprobate de conducerea instituției noastre, pentru perioade de cate un an. Facem precizarea ca familia Udila a a adus imbunatatiri acestei locuințe. Chiria este achitata inclusiv luna februarie.

Potrivit H.C.L nr. 269/30.11.2002, s-a aprobat repartizarea unei louinte sociale in strada Rafov nr. 2K, doamnei Udila Domnica, care a refuzat repartiția.

In ședința din 16.03.2010, Comisia Valorificarea Patrimoniului, Servicii Către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consilului Local al Municipiului Ploiești, a aprobat prelungirea acestui contract pe o perioada de un an, pana la data de 07.04.2011.

Prin adresa nr. 3189/16.02.2011, S.C. Apa Nova S.R.L, ne-a informat ca doamna Udila Domnica figurează cu facturi restante in valoare de 1208,66 lei si penalitati aferente.

Prin cererea nr. 5334/25.03.2011, doamna Udila Domnica a solicitat prelungirea contractului de inchiriere.


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:Horghidan Costel

Bolocan Iulian

& 'y


T ADIȚIONAL NR. .^..

6ontractul de concesiune FN/30.04.1993 incheiat astazi.. .QQfâ


Intre,

Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul in Ploiești, Bulevardul

Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Andrei Li viu Volosevici, denumit in continuare concedent, pe de o parte

Și Parohia Sf. Antonie cel Mare cu sediul in Ploiești, str. Salcâmului, nr. 2, reprezentata prin Paroh Preot Sala Traian, in calitate de concesionar, pe de alta parte.

a intervenit prezentul act adițional, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010 prin care se modifica următoarele clauze contractuale:

Capitolul II - Obiectul Contractului, art. 2 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„Terenul situat în str. Bradului, nr. 3A, lot. 601 se predă către concesionar în vederea realizării unei construcții cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament”.

b

Capitolul VI — încetarea Concesiunii, art. lO.c.2 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„Concesiunea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament în termen de 1 an de la data încheierii prezentului act adițional.”

Al

Capitolul VI — încetarea Concesiunii, art. 11 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament în termen de 1 de la data încheierii prezentului act adițional, concesiunea se retrage fără nicio pretenție din partea concesionarului.”

Capitolul VII - Obligațiile Părților, art. 14.1 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„Concesionarul are obligația să realizeze lucrările la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament numai pe baza autorizației de construire și a altor avize și acorduri, în conformitate cu legislația în vigoare, cu obligativitatea obținerii autorizației de construire și începerii lucrărilor în termen de 1 an de la data încheierii prezentului act adițional.”


Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de concesiu#^ raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contr FN/30.04.1993 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru flecDIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIUSERVICIUL CONTRACTE


ȘEF SERVICIU,

Mădălin Negoită eh

VIZAT, DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR,


Nicoleta Crăciunoiu

VIZAT,


SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS


SEF SERVICIU, Simona Albuîntocmit: BolocanuO.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1


HOTĂRÂREA NR. 5 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/15.12.1995 privind schimbarea obiectivului de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat în Ploiești - str. Bradului, nr. 3A, lot. 601

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Cătălina Nicoleta Bozianu, Paul Palas, Gheorghe Popa, Ion Iancu, Constantin Popa, Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/15.12.1995 privind schimbarea obiectivului de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat în Ploiești - str. Bradului, nr. 3 A, lot. 601.

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu art. 15, lit e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/15.12.1995 astfel:

„Se aprobă schimbarea obiectivului de investiții ce urmează a se realiza pe terenul concesionat în Ploiești - str. Bradului, nr. 3 A, lot. 601, din extindere biserică în centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament

Art. 2 - Aprobă modificarea contractului de concesiune FN/30.04.1993 conform actului adițional care constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

A

Art. 3 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de concesiune, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 4 — Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu va dțice Ja4nd£^r^i


prevederile prezentei hotărâri.


Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Cont cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 ianuarie 2010

Președinte de ședință, >   j.!

Florin Sicoie

# / !

£/ & f o lrm:

i* * * ■ * < ■' .*■


Contrasemnează Secretar, N'.

v Maria Magdalena Mazalu

u

• îwu       <                                               ___ ---  "•     ---~~   ~


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/15.12.1995 privind schimbarea obiectivului de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat în Ploiești — str. Bradului, nr. 3 A, lot. 601

în vederea realizării atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, Consiliul Local al municipiului Ploiești hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e, din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de concesiune FN /30.04.1993 a fost încheiat în temeiul Hotărârii

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 18/26.03.1993 între municipiul Ploiești și Parohia Sfântul Antonie cel Mare pentru terenul situat in str. Bradului nr. 3A, in suprafața de 357 mp pentru construirea unei case parohiale.

Ulterior, prin actul adițional nr. 1/4950/08.02.1996 obiectul contractului de concesiune FN /30.04.1993 a fost modificat în sensul că obiectivul de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat s-a schimbat din construire casă parohială în extindere biserică.

Urmare verificărilor efectuate pe teren s-a constatat faptul că Parohia Sfântul Antonie cel Mare a demarat lucrările de construire, executând numai fundația aferentă construcției propuse, obiectivul fiind la acest moment nefinalizat.

Prin adresa nr. 22195/08.10.2009 Parohia Sf. Antonie cel Mare comunică faptul că pe terenul situat în str. Bradului, nr.3A, care face obiectul contractului de concesiune FN /30.04.1993 intenționează să edifice un centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament.

Având în vedere faptul că realizarea unui centru social în cartierul Bereasca, sub patronajul Parohiei Sf. Antonie cel Mare, va avea efecte benefice asupra populației din această zonă a orașului precum și faptul că de la data încheierii contractului, până în prezent redevența a fost achitată în cuantumul și la termenele stabilite prin contractul de concesiune, considerăm oportună modificarea obiectivului de investiții ce urmează a se realiza pe terenul concesionat situat în str. Bradului, nr. 3 A, lot. 601 din extindere biserică în centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament.

Față de cele prezentate, vă supunem analizei și aprobării proiec alăturat.

•hd*Consilieri:

Cătălina Nicoleta Bozian

Ion Iancu

Costel HorghidanPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/15.12.1995 privind schimbarea obiectivului de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat în Ploiești - str. Bradului, nr. 3 A, lot. 601

Contractul de concesiune FN /30.04.1993 a fost încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 18/26.03.1993 între municipiul Ploiești și Parohia Sfântul Antonie cel Mare pentru terenul situat in str. Bradului nr. 3A, in suprafața de 357 mp pentru construirea unei case parohiale.

Conform art. lO.c.2, art. 11 și art. 14.1 din contract, termenul de obținere a autorizației de construire și de începere a lucrărilor la obiectivul de investiție este de 1 an de la data semnării contractului de concesiune.

Conform datelor furnizate de către DGDU cu ocazia controlului efectuat de Camera de Conturi Prahova Parohia Sfântul Antonie cel Mare a obtinut autorizația de construire nr. 952/23.09.1993.

Urmare Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/15.12.1995, prin actul adițional nr. 1/4950/08.02.1996 obiectul contractului de concesiune FN/30.04.1993 a fost modificat în sensul că obiectivul de investiții ce urma a se realiza pe terenul concesionat s-a schimbat din construire casă parohială în extindere biserică.

Inspectorii din cadrul Serviciului Contracte s-au deplasat pe teren unde s-a constatat ca Parohia Sfântul Antonie cel Mare a demarat lucrările de construire, executând numai fundația aferentă construcției propuse, obiectivul fiind la acest moment nefinalizat.

Prin adresa nr. 588/16.03.2009 s-a solicitat Parohiei Sfântul Antonie cel Mare

sa prezinte în termen de 30 zile dovada realizării construcției propuse (autorizație de construire și proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor) în caz contrar procedându-se la rezilierea contractului, însă aceasta nu a prezentat documentele solicitate.

Situația

contractului de concesiune FN/30.04.1993 a fost supusă analizei 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare


Comisiei nr.

Patrimoniului,

Operațiuni Comerciale în ședința din data de 05.05.2009. Pentru soluționarea acesteia

comisia a hotărât invitarea reprezentanților parohiei în vederea clarificării situației.

• . / ■■■■

r-


Urmare discuțiilor purtate cu reprezentantul Parohiei în ședifițâ din. data, de 06.10.2009 comisia a adoptat soluția prelungirii termenului de reaâzare a obiectului contractului cu un an de zile cu condiția precizării în scris de către Parohia Sf. Antonie cel Mare a destinației pe care intenționează să o atribuie construcțt^^pjpptisă ă fi edificată pe terenul concesionat, destinația propusă urmând a fi supusă aprobării comisiei.

Prin adresa nr. 22195/08.10.2009 Parohia Sf. Antonie cel Mare comunică faptul că pe terenul situat în str. Bradului, nr.3A, care face obiectul contractului de concesiune FN /30.04.1993 intenționează să edifice un centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament.

Solicitarea nr. 22195/08.10.2009 a fost supusă analizei Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 13.10.2009. Comisia a hotărât amânarea adoptării unei soluții cu privire la această solicitare până la obținerea punctului de vedere al Serviciului Juridic Contencios din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. 168/19.10.2009 a Direcței Evidență și Valorificare Patrimoniu a fost solicitat Serviciului Juridic Contencios din cadrul Primăriei municipiului Ploiești punctul de vedere cu privire la solicitarea nr. 22195/08.10.2009 a Parohiei Sf. Antonie cel Mare.

Prin adresa nr. 1656/11.11.2009 Serviciul Juridic Contencios comunică punctul de vedere cu privire la solicitarea Parohiei Sf. Antonie cel Mare în sensul că : întrucât concesionarea directă a terenului situat în str. Bradului, nr. 3A, a fost aprobată prin hotărâre de consiliu și având în vedere faptul că termenul contractului de concesiune nu s-a împlinit, solicitarea poate fi soluționată favorabil, prin promovarea unui proiect de hotărâre, care va fi supus analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Urmare acestei adrese, solicitarea Parohiei Sf. Antonie cel Mare privind realizarea pe terenul concesionat a unui centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament, a fost avizată favorabil de către Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 09.12.2009.

Având în vedere faptul că obiectul contractului de concesiune FN/30.04.1993 îl constituie extindere biserică, schimbarea destinației construcției propusă a fi edificată pe terenul care face obiectul contractului de concesiune în centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament presupune modificarea prin act adițional a Capitolului II - Obiectul Contractului, art. 2 din contractul de concesiune FN/30.04.1993.

Conform rezoluției Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale emisă în ședința din data de 06.10.2009, termenul de obținere a autorizației de construire și de începere a lucrărilor la obiectivul de investiție este de 1 an de la data semnării actului adițional privind modificarea obiectului contractului de concesiune FN/30.04.1993. Termenul de obținere a autorizației de construire și de începere a lucrărilor la obiectivul de investiție va fi prevăzut în actul adițional menționat mai sus.


Facem precizarea că redevența datorata conform contract^ FN/30.04.1993 este achitată la zi.

Având în vedere cele prezentate vă supunem spre analii de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRI


SERVICIUL CONTRACTE ȘEF SERVICIU Mădăliiv^egoiță

p

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS DIRECTOR, Luminița Gaborfî

b I

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR,

,/J

Nicoleta Crăciurtoiu0

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ ARHITECT ȘEF,

Simona Munteanu

<• V


V              !

Anexa nr. 1 la HCL nr.


Intre,


ACT ADIȚIONAL NR. .


la contractul de concesiune FN/30.04.1993


încheiat astazi


’f

’î n* ' /> <\

’i'                             r                        k

-■ .      ■ r < ■,p'


**”5 *

%


•<


X

<

X        <

t .• f : • 4


-s S s


11,

*


t'


Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul in Ploiești, Bulevardul

Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, denumit in continuare concedent, pe de o parte

Și Parohia Sf. Antonie cel Mare cu sediul in Ploiești, str. Salcâmului, nr. 2, reprezentata prin Paroh Preot Sala Traian, in calitate de concesionar, pe de alta parte.

a intervenit prezentul act adițional, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.........../.............prin care se modifica următoarele clauze

contractuale:

Capitolul II - Obiectul Contractului, art. 2 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„Terenul situat în str. Bradului, nr. 3A, lot. 601 se predă către concesionar în vederea realizării unei construcții cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament”.

Capitolul VI — încetarea Concesiunii, art. lO.c.2 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„Concesiunea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament în termen de 1 an de la data încheierii prezentului act adițional.”

Capitolul VI - încetarea Concesiunii, art. 11 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament în termen de 1 de la data încheierii prezentului act adițional, concesiunea se retrage fără nicio pretenție din partea concesionarului.”

Capitolul VII — Obligațiile Părților, art. 14.1 din contractul de concesiune FN/30.04.1993 se modifică și va avea următorul conținut:

„Concesionarul are obligația să realizeze lucrările la construcția cu destinația de centru social ce va cuprinde o bibliotecă cu sală de lectură și un cabinet medical cu sală de tratament numai pe baza autorizației de construire și a altor avize și acorduri, în conformitate cu legislația în vigoare, cu obligativitatea obținerii autorizației de construire și începerii lucrărilor în termen de 1 an de la data încheierii prezentului act adițional.”


CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONCESIONAR,

Parohia Sf. Antonie cel Mare


PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU

DIRECTOR,

Simona Dolniceanu

SERVICIUL CONTRACTE ȘEF SERVICIU, Mădălin Negoiță

VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR, Nicoleta Crăciunoiu

VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

SEF SERVICIU,

Simona Albu


.4


I<


ZPKT’


*-


4*

-r x 4 ••

*4

*14 P a

» *4irȚHtfî

I i 4- Wl I


’.t

a —


v<-


z J

’z


z

A

• a »d •’b     *    . |

• .


.^■v'

1,


al *


<1


I-

f f


•P % •


aa


COon stilul Ujocâl qal


dl. '-'"Victor SSăvulescu


O- v


_b


%

ag


. •' '* *•*•%’ > *•1/

I K V

* •

> ’ * * «


*    • ’ "*4*

• •’ -  • Vi

v •’* .

^i-k * I


I «4


■Xe pub 11 cil, rnr. 22

•r Sf. Antonie ccel^Mare ’•• ^reprezentații, ipr'in îprdot Sfiala


IK

V -te

t


'î*


•-I


,T


fep


«A


* Lb


*N


PK

P -


b

a* i'V*

*> • •


y’e

A1 '


Il.OObiectul țprezeritiîlui ?act

■s


,       - ;•                                                                                                                                                         '                                                                           .         . x .x-ț-

/obiectLviiluicde 'investiții tce ‘urmă aa se ^realiza


* , *•

iÎD'’ext indexe Wiser’ică

< . • *


iS£<


I..


V.. ‘

. 9. r


,F


,d


k4


*• *


1 "


tl


%• b 1.*4

4

-^•p b


a 'I


rJ *>•»•''

y,♦ *x •

„71 >


p .


<r


■,


I- ■


. •*


♦  ,  -4

P k

4


1-^

' t


. .u e , ’^-T . a b' • ■

_ 9 j


r

•A


J-

•4


"4


III. ile:


b

Pa


’v


b.


l'


'         a

1

1 p

a.


A .

ia

(


b1


b    ia

I* b


•5

.<Ti


► -

• • c * *4*


/*

> ' •

I 4

4 1

■ 41


4,


4

Z f

• a

'. 9


•b

' a


** "♦ p ’

* jT- *'

1 k

J        b


A * p’

x


*p7


'•■tef

a ’P ' 4  •   


1

ll


4*


aart


*12,


r-

• *■


.«Z-


[ 4

,>4


3fot

b


ploiești,


««


' s 7

'z

F '


" - • .', A?* *•; .

, a . %


-MV


Ploiești,rnr


•a

4


9 a

/*


3;

J--


*7


Pa


"'i

• *

*4


a * b <** </V


.118/1993,

*    X


r“


_ -b


'iHot


a« .■ :->.■ *• **■<*

k

J-: *7'

• ,

*/>


ff


-b^T -4

«.**1 T ■- a < L

,            ■/ - ?      4 Și **

tAf l >- •■TA v 'X —:***.• -A.*!

i


< ” f-’b. a’ "


A b •*


v

a. - -1,


z*l


rb 1

r •


1

. ♦ • d

B *


r4


T

jj

• ***


tf Z


7.'


• *-*

'. 49- -■x ■

>fc


aa *■


• ♦ - •

«9 a

a

4

- ’


•»


-   r1-. •

r ' *.        v *  .

f4*r

* ► .


d

*^’a

a* /.»4.^

* *     4    * Z '

-’b * a* Xrf.V , v'..-;* ...^T

■ I

X


p ’ib


1,

z       r *


fr


•b


co Noife


- **


*■•   ’’ i-r* <


}' - -

»" .


b


■r

- J* *

4


Rp*


d

P.


i»a

r


Pb


*>■ -


’»


b*

• 4

J9

c.


•; : -*?

b .• J

a •


■r

z


<Z .4'


a^ •


•7 •


a           V -r>* - '■

•* >**1*   ' >4

,~‘v A <?. Jf *1.a/i »s •ivr*’.*

a r¥" ■ q , • . 7*


. p"

b


k ,4


*4


. 4- '

*x


b          *


j* r

. n

4 .           •


* 1 * ' •  +" * •

< *  .    "mi

‘      ■  * TS

p


.’.W-

9

*P


b*


<4


t*A,

*•’ k. f


V

■ 9

-r


***** \ F - * ’

7./;


z


*Z. c kb *^*a

•'Ta •.•.*•'» 1>

b ♦,

; * *


*'■ .v< t r' ar.- f

* V **

. ■ **.> -


P*


' l-


• * •

*

• fr. •; •


' ,

’. s* >

•< r#'


r 4

.’ < t              '

fc; > V . . >1 z " *-/ *Ț*.   • ♦ k i|

>'*b.


* A** .

r'<


• 4 ■;

bZ 9dl*


**    -4 ’


4V"


a dl


’-fi


♦      ■*     <. e


ir,'

2,1 > 1

3, & *1


f Z-țz. Zfi:; ; : * vZ ’? x " j:

% i •        k '

<•■•>■■■/ ,' r :^Sv*z •

X F *> i •<- / * l** •      / f <' >

: - f • ''

V\. / X. /COliTHXCT DE CONCESIUNE

fr

încheiat în Ploiești


>       T

la data


I. Părțile contractante

«•

ft


fr

Intre Consiliul Local al municipiului Ploiești repreze* tat prin Victor Săvulesdu . primar cu sediul în Ploiești       ,

Bulevardul Keoublicii nr. 2 avînd calitatea de concedent și nuA> tă în continuare partea întîia pe de o parte și Parohia Sf. Anton; cel Mare cu domiciliul în Ploiești» strada Salcâmului nr» F"__

avînd calitate de concesionar și numită în continuare partea a do

In temeiul Legii nr.5o/1991 ș'i ă Hotărîrii nr.18/1993 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin care se aprobă concesionarea directă fără licitație publică, către Parohia "Sf. Antonie cel.Mare” Ploiești a terenului situat îj nr. 3A (lat.Gol) Ploiești s-a încheiat prezentul contract de cori ;

*                                                                                       X      «

strada Bradului


cesiune•


II® Obiectul contractului


s

Obiectul contractului este preluarea în strada Bradului


I

i

V

l

I. concj?


Ar t. 1

siune a terenului situat în Ploiești

nr. 3 A în suprafață de 357__ mp.

de situație anexat.

Art. 2. Terenul precizat partea întîi Cconcedent) către partea

Jh

de proces verbal de predare - primire, anexa

rea realizării obiectivului de investiții,avînd destinația precizată în certificatul de urbanism eliberat de serviciul de urbar/ și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al munij piului Ploiești în condițiile caietului de sarcini care face pa integrantă din contradt și a autorizației* de construcții.      \

* . •


<1


la art. doua

_____w


4

1

I

rezultă din planul .'

< *

L

t

b

1 se predă de cătro (concesionar) pe bej la contract în vedei


IMDurata de execuție este de maximum data atacării lucrărilor, ce se va consemna IeLe între cele 2 oărți înainte de înceoerea execu

J»                                                                                                         *’

f

I

I

p

f

r t

î

i

4

f

d


III. Termenul contractului

•/ /


99 ani, începînd cu primirii terenului, în condițiile stipulate în


Art.3. Durata concesiunii este de

K

j

data predării - primirii terenului, prezentul contract și anexele sale.

fr                                    •> r

Art.4. Partea întîi (concedentul) va, comunica părții a doua (concesionarul) cu 2 ani înainte de încetarea concesiunii, punctul său de vedere asupra încetării concesiunii.

• s.

IV.

c

■=


Art.5. Prețul concesiunii date de 25-de ani, rezultat din valoarea d

-fc"                          *

I*


3

Je*s.


Art.6. Prețul concesiunii prevăzut la art.5 va fi indexat anual curata inflației, valoare rezultată stînd la baza indexă

I» din anul următor

a

X


la 31


lk


V.


Eventualele ratei inflației se următ or»

Plata se va

f


*

Art.7. Suma prevăzută ' e a anului în curs.

regularizări, < vor face odată

$


nului.


părții


Art,8. întîia

Art.9.

3i .din


art.5 se vor plăti în contul deschis la Trezoreria Ploie


'(/5^ pe

3o de zile,

VI


„Intîrzierile la plata ratelor se vor penaliza cu **

suma datorată, urmînd ca dacă întârzierile depășesc să se orocedeze la retragerea concesiunii.

p                                                           %


• încetarea concesiunii

* *

s

Concesiunea poate înceta prin :

1

expirarea duratei prevăzute la art.3.

răscumpărare

retragere

renunțare


Art.lo,.

Io.a.

Io. b.

lo.c.

lo.d.


.. //

T

b

4

X


•l


rr


’l


'J


te

• ’ i

b


; < x-■ c. . ,-<X

•> '< ■ v. .

V. -V IX ’X .,*s- +

4> ’ k _ 1

t


1o.1. încetarea concesiunii prin expirarea duratei

b


••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    r

b 4

lo.a.l. La termenul de încetare a concesiunii^

#      T       *                                            »

r-

are obligația de a preda către concedent bunul ce a tul contractului concesiunii și cele ce au rezultat tualelor investiții făcute de el, gratuit și libere sarcini.


w

r t

■ s '

I

I


loa. 2. Concesionarul va prezenta din partea Administrație: Financiare în raza căreia se află bunul, dovada eliberării de orice sarcini a bunului concesionat, după care între concedent și concesionar se va încheia un proces verbal de predare a bunu-lui cît și a eventualelor bunuri dobîndite în perioade concesie* nării și destinate concesiunii.


lob. încetarea concesiunii prin răscumpărare


lob.l. Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi răscumpărată, concedentul asigurînd despăgubirea corespunzătoare valorii investiției, care trebuie să fie promptă, adecvat? și efectivă. .Cazul de interes public se probează prin acte autei

a >> " *

tice emise de autoritatea municipală sau Hotarîre a Guvernului.

lob.2. Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului de răscur parare, urmează a se adresa instanței de judecată sau arbitrale-


r

LJ


lo.c. încetarea contractului prin retragere

loc.l. Coneesiunea se retrage și contractul se reziliază

în situația în care concesionarul nu respectă obligațiile asumai

> prin contract, constatarea făcîndu-se de organele de control

t,

autorizate.

• t


loc.2. Concesiunea se retrage și în cazul în <^are nărui nu a început execuția ții în termen de 1*an de la


concesio-lucrărilor la obiectivul de investi-data concesionării.

s

putea rezilia contractul numai duoă1 , cu precizarea cauze-


loc. 3. Concedentul vs notificarea intenției șale concesionarului lor ce au determinat-o-»

Rezilierea va opera de deplin drept, la expirarea , dacă concesionarul își îndeplinește obligațiile în acest interval de timp.

lod.   încetarea concesiunii prin renunțare

lod.l. Concesionarul poate renunța la concesiune, în cazi care cauze obiective, justificate, fac imposibilă realizar


unei perioade de 3o zile de la notificare nu "


în


Ș t’

V i*

• b

V* ">

>

■ >

4 I vX

j

, h

>-s- ,

pupă

' z

A


investiției,sau exploatarea ei după punerea verificarea celor semnalate de concesionar d

P                                                                                                                                                                          rr       <       *

mată din reprezentanți ai Consiliului Local al mun£bip±tîlui Ploiești care împreună cu concesionarul vor hotărî asupra sonti-nuării sau încetării contractului.

4

Iod.2. Forța majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sșu parțială a obligațiilor ce le revip cu mențiunea că prin forța majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să-și execute parțial obligațiile.

sau integral


forță majora

bZ                      W<                                |

în scris, cu de către organe-


Iod.3. Apariția și încetarea cazului d

va comunica celeilalte părți în termen de .5 zile,

k - - *                                                                                     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *                                                                          .. . .                                              -b

mențiunea constatării evenimentelor de acest gen,

le competente române, în prezența părților.

Iod.4. In caz de forță majoră, constatată și comunicată în condițiile de mai sus, executarea ob,igațiilor părților se deca

! *

lează în consecință, cu perioada corespunzătoare acesteia, cu me țiunea'că nici una din părți nu va pretinde penalizări dau des-

A       9

păgubiri pentru întîrzierea și executarea construcției. Partea care nu a îndeplinit obligație comunicării, va suporta irevocabil consecințele cazului.de £orță majoră cît și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații

•f -    * r

Iod.5. In condițiile în care forța majoră conduce la ■■

/

decalare a obligațiilor părților mai-mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotărî asupra exercitării în viitor a clauzelor * incluse în contract. In cazul disparițieipsau imposibilității de , exploatare a bunului concesionat, situația verificată și constatată 4© comisia legal constituită, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

- - • <

Art.1,1. In cazul în care partea a doua nu a început execuția lucrărilor în termen-de 1 an de l.a data- acordării concesiunii, concesiunea se retrage fără nici o pretenție din partea părții a.doua.

Art.12. In cazul încetării concesiunii din una din cauzele prevăzute la art.9,lo și 11 partea a .doua (concesionarul) are i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              •                                      s

următoarele obligații :

F-          t


«• • a) • să predea părții întîia documer

referitoare la obiectivul de investiții-ce urmâ

»                                                                                                                                  *b *

(sau s-a realizat) pe terenul concesionat î în ac.,      * ..... . .

z''

toate investițiile realizate se predau QoncedentuluT=rărM nici o obligație din partea acestuia.

* * /

 • b) . să prevadă în actele'juridice pe care le încheie și prin care își i asumă obligații faț| de terți părți sau dobîn-

.dețte drepturi în legătură cu exploatarea bunului, o clauză specială prin^partea întîia se va substitui părții a doua în toat dreoturile Drevăzute. Imobilul realizat,nu poate fi vîndut, închi-Jb»                                          A

riat sau concesionat fără avizul concedentului.

 • c) . să prezinfe păr ții a întîia toate actele în curs de executare, pentru ca aceasta să-și poată exercita opțiunea.

  /I


 • d) • sa plătească concedentului despăgubirile ce vor rezulta din nerespectarea obligațiilor ce-i reveneau' prin semna-rea contractului de concesiune.

-*                                  Ir                                                                                                                                »

Art.13. Partea întîia are următoarele drepturi și obli

/•c


1

••b


va

Și în


v _J —                                                                                                        • H

 • 13.1. De a acorda sprijin părții a doua, în obținerea avizelor -și acordurilor legale pentru realizarea investiției.

13»2. Partea întîia are .dreptul ca împuterniciții săi urmărească mersul lucrărilor de construcții la obiectivul ce s realiza pe terenul concesionat în vederea asigurării calității stabilității construcției și încadrarea în termenul de punere funcțiune stabilit prin prezentul oo.ntract.

13«3» Parte.a întîia are dreptul să retragă concesiunea fără nici o răscumpărare dacă partea a doua nu începe lucrările

* în termen de 1 an de la data predării terenului concesionatîn cazul în care nu se respectă termenul de punere în funcțiune.

Situația de forță majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obl' s

gațiilor de le revin.

*

Art.14. Partea a doua are următoarele obligații : 14.1* Să realizeze lucrările de investiții în conform:

J

tate cu caietul de sarcini și numai pe baza autorizației de construcție eliberată de cei în drept, precum și ,a altor acorduri și avize conform prevederilor Legii nr.5o/1991.

' /

■)

/'

 • 14.2. Să obțină

%>

realizarea construcției

14.3. Să dare la rețelele deținătorilor .


execute din fondurile tehnico-edilitare din


*■


sale zona


\ 1  .."l

n *

\\


lucrările

X

și să db-yJfaM':<cordul


respecte și alte obligații14.5. Proiectul construcției ce se va realiza, sa fi prezentat obligatoriu pentru viza concedentului.

Art. 15. Litigiile de orice fel decurgînd din exercitarea prezentului contract de concesiune, daca nu pot fi soluționate pe cale amiabilă se vor prezenta instanțelor judecătorești.

.**r »*!*


Art. 16. Pe toată durata concesiunii, partea întîia(con-cedent) și partea a doua (concesionar) se vor supune legislației în vigoare în Komânia.

jEX. Clauze speciale-

<1


Art.

*•*•*«&•*■***■•• W*

17. Nu este' cazul.

t

X. dispoziții finale
Art. 18. Modificarea sau

se poate face numai prin acordul

19. Caietul de sarcini și proceeul-verbal de predare sc parte integrantă din prezentul contract, ■ contractului.

*

privind concesionarea teren~-

s-a


ri


adaptarea prezentului contract

* **                              ' ' -Jbț

părților.


Art

primire al terenului f; prevederile lor completînd prevederile

Contractul de concesionar

'♦g

lui din str. Bradului nr. 3 A(lat.6ol ) din Ploiești

*


Bradului


*RMM»WW «

exemplare.

w*                  .»


•faț

* V


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 5/28.01.2010


PREȘEDI Bolocan IulBan
SEC

Valentiri Mărcu
Data: