Hotărârea nr. 173/2011

Hotãrârea nr. 173 privind concesionarea directã a unui teren cãtre P@ndaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 173 privind concesionarea directă a unui teren către Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor Consilieri Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către doamna Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

A

In conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 19.10.2010, 15.02.2011, 22.02.2011 si 10.03.2011;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, în suprafața de 3,15 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Măruțoiu Ion care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR pentru terenul situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, în suprafața de 3,15 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3Aprobă concesionarea directă către Pândaru Olimpia a terenului situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, în suprafața de 3,15 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art.4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât sa se asigure recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani și anume 92,88 lei/an pentru terenul situat în Ploiești, Aleea Petrochimiștilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, în suprafața de 3,15 mp atribuit către doamna Pândaru Olimpia.

Art.5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

*                                                                                                  9

Art.6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Gheorghe Sirbu

Oana Cristina


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unui teren către Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, se. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art.15, litera e), din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna Pândaru Olimpia, în calitate de proprietar, în baza contractului de vanzare-cumparare nr. 36273/23.07.1992, al apartamentului situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, parter, a solicitat prin adresele inregistrate la Primăria municipiului Ploiești la nr.15130/31.08.2010, nr.2654/08.02.2011,  nr.3437/21.02.2011 si nr.3869/01.03.2011, concesionarea

terenului în suprafață de 3,15 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea municipiului Ploiești in suprafața de 3,15 mp situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, către doamna Pândaru Olimpia pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

w y*       •

II


Vicepnmar:

CristianDumitru

,__________

Consilieri:

Radu Mateescu


Marilena Stanciu

Costel Horghidan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unui teren către Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr.15130/31.08.2010, nr.2654/08.02.2011, nr.3437/21.02.2011 si nr.3869/01.03.2011 cu documentația aferentă anexată, doamna Pândaru Olimpia, în calitate de proprietar, în baza contractului de vanzare-cumparare nr. 36273/23.07.1992, al apartamentului situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2, parter, solicită concesionarea terenului în suprafață de 3,15 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafață de 3,15 mp situat in Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl.l2C, sc. A, ap. 2, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 190/04.03.2010, terenul ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești situat in Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc.A, ap. 2, propus spre concesionare, are folosința actuală - curți construcții si se încadrează în zona valorică B conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Doamna Pândaru Olimpia a obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 190/04.03.2010.

Cererea doamnei Pândaru Olimpia prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 3,15 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, Aleea Petrochimiștilor nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata in cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de 19.10.2010 si a fost avizata favorabil.

In cadrul ședințelor din 15.02.2011 si 22.02.2011 ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a hotarat ca evaluarea sa fie efectuata de evaluator atestat ANEVAR pe cheltuiala petentei, urmând ca raportul de evaluare sa fie aprobat in ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești, sens in care va fi initiat proiect de hotarare.

Prin adresa nr. 3869/01.03.2011 doamna Pandaru Olimpia a depus J&aportul de evaluare intocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVA           tru


terenul in suprafața de 3,15 mp. situat în Aleea Petrochimistilor nr, ap.2.                                                                 /

I ' J

Conform raportului de evaluare intocmit de către P.MqA\ /-Bl^ylRiN. ALEXANDRU, transmis prin adresa nr. 3869/01.03.2011, valoarea'tef^nultiisi' Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2, în suprafață de 3^5‘’trt$r stabilită la 175 euro/mp, rezultând o valoare totală de 551 euro echivalentufa 2.322lei la un curs de 4,2139 lei/euro. In ședința din data de 10.03.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 acesta a fost avizat favorabil.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului in suprafața de 3,15 mp situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B, bl. 12C, sc. A, ap. 2 către doamna Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioadă de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU -EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redevență anuală de 92,88 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXE
VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECTOR EXECUTIV,


Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Cristina Vlaicu
întocmit: Ruxandra Ionescu

ț

7 i M


'TWFuA^, pPOTecne i


PLAN BALCON Se.1-50


r-i


PflZÂ PfePUWrra DE Ae£| PfoT£7ÂTÂr Cu ZUJCA-TÂ.f

l fxxyvyx * rKXX?vV

J 1

*

-

r-T / l '.. . ,1

: 1

■ I „J

i.....

r i i i


In f e


supfo.coNsrfc-- 3ri5^


2

Ct.

iu


o o â-


<n Q» 


a IU (4

t

0_

3


CM'


1 1

1 1

T

r"'

i

!

1

!

1

1

r

1

i

I


SUPRAFAȚA CONSTRUITA-x 5,45 Mp . SUPPAWȚV UtuX= 2,80   .


OFWM^ BfrUWiu st tarte si W'T&MPUWLB bțoo ĂrUJHCîoiU ^AuJ?.UC

GEAM WJfvWAM .


<□ U) $ ts

o.


ssss

h kIHCVJDERE BALCON -ȚIHPLARIt METALICA OIU PR0F1LE LAMINATE BAU TABLA AHBUTSATA HM. !A5I 0! OCHIURI FIXE 51 MOBILE, CU BEAM INCOLOR,.     -

VOPSITORI? ULEI PE T1MPLARIE -CULOARE BRUN.

DACA IN TIMPUL SABATURILOR 5E VOR JECOFERTA ANUMITE REȚELE 5UBTERAHE REIDENTIF|CATE,5EYA ANUNȚA PTOIECWWL 5) 5E VOR OPRJ TEMPORAR LUCRĂRILE PW LA 6A51REA MUTEI TEHNICE.OE REZOLVARE A PROBLEMEI.


svpiumx conwu ^lcon -3fis SOțWFMA- ITHLA--2(2)0^.         ’


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CLFVME IN PREZENTA DOCUMENTAU! SUNT PROWFTaTE INTELECTUALA *SC. COsSPROIECT sa PLOIEȘTI* SI POT FI UTILL"ATE NUMAI IN SCOPUL PitEV’JUT IN CONTRACT.'

DOCUMENTA HA NU POATE FI REPRODUS \ INTEGRAL SAU PARȚIAL FaRA ACORDUL SCÎU3 AL *5 C. CONSPROIECT S A PLOIEȘTI*


b

CONDUCERE

COORDONARE

DIRECTOR GENERAL

ing. Dab<ja Mihai Bogdan

CEMSTMJT^

MQ. GK MAUeStU

>

DIRECTOR PROIECTĂRI

arh. Mircca

Alexandru

COO«XX>UTC* C.TA

tA.MlWf

R5<Jotescu

*PANDARU OLIMPIA-PM p5 CoH^nUMRE ’UÎNWtoJE' PM^Mt2BM2X$c afeta Pehcchimiștilor nr. 2&, Pltnor.:, 2/z


’BAteow pa^TEK


79 /2(M0 Vtac.

SCARA 4’-5*0


DATA

0S,2M0-


lA 4¥U_


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500
-INTRAVILAN- Mun. Ploiești

Adresa amplasamentului:

Mun. Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B,

Bl. 12C, Sc.A, parter, Ap. 2, Jud. Prahova Proprietar :PANDARU OLIMPIA

Domiciliul: PI o ies ti, Ale. Petro chimistilor nr. 2B, B1.12C , Sc. B, parter, Ap. 2, Jud. PRAHOVA

Suprafața bloc=282mp

Suprafața teren propus spre concesiune=3.15mp


1

NORD


382750


382750                            382750                            382750

O

10

O

10

F*

o

F-

F*

X

CM

CM

CM

X

X

X

IO

10

10


10

CM CO

CM CO

10


382750


INVENTAR COORDONATE BLOC

SUPRAFAȚA - 282mp

PUNCT

CONTUR

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

1

382721.785

582796.841

11.200

2

382710.585

582796.851

8.040

3

382710.575

582788.811

1.540

4

382709.035

582788.811

7.200

5

382709.025

582781.611

1.540

6

382710.565

582781.611

7.990

7

382710.555

582773.621

11.200

8

382721.755

582773.611

5.890

9

382721.762

582779.501

2.100

10

382721.765

582781.601

1.500

11

382723.265

582781.601

7.200

12

382723.275

582788.801

1.500

13

382721.775

582788.801

8.040

1

382721.785

582796.841


10 CM

00

10


o o F* w x IO


io F-X CM C0

10


382750


382750


Nota:

Sistem de proiecție Stereo 70.14S2Jra:

145.144.97


382750


144.91 45.03

144.93CM

X

CM

0

1071    7.99    6

BALCON)

®145.19 KS

te) HV --

1S.94144'7” «kl4'75

ALEEA PETRO CHIMISTILOR145.06


J--

13144.941382750


^145.15svORDINUL AkHITECTILOR

DIN ROMÂNIA 4173

Tudor Ssrban

BROASCA


144.77


Je semnitfi®

144.80

K3


« 144.73IO F* r* cm (O 10


o o co cm

00

10382750


382750


10 CM 0 CM


10


INVENTAR COORDONATE

TEREN PROPUS SPRE CONCESIUNE

SUPRAFAȚA -3.15mp

PUNCT

CONTUR

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

13

382723.262

582779.501

2.100

11

382723.265

582781.601

1.500

10

382721.765

582781.601

2.100

9

382721.762

582779.501

1.500

13

382723.262

582779.501CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către doamna Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2, parter prin edificarea unui balcon

și a emis:1
ET

<3 5U3S0L H15TEHT

g-

o


1 l

1

1

l

1

1

l                  l

1 t           l

l

1

1

1

.LlL: a


v> t-r <r


us,


«□

v-»

•t

A-SECȚIUNE 2=2 Sc.W

> •


SUPpAFATXr CONSTRUITA- - ^,15" Su PPvWȚr UVt LA = 2,80   .


5ELT1UHE î:î 5c.1:50.


II-OIliERE. BALCON -ȚfHPLARlE METALICA CUI PRIME

LftHIHATE. SAU TABLA AHEUT5ATA ILM. 1.A51 qj OCMIUR!

FIXE SI MOBILE, CU BEAM INCOLOR.

VOPSITURIE ULEI PE TIMPURIE -CULOARE. KOI ■

DACA l« TîHRJL SARffîURlUJR 5E WR SEffiPSTA AHUHEt PETELE H9K HEinEMT'.RCA7t,5E VA AMUMTA PRDiECTAMTUL Si SE 'TOR OPRI TEMPORAR UiCRARILE PiHA LA EA5IREA SOLUȚIEI TEHNICE QE REZOLVARE A PROBLEMEI.


SUPWfra CONSTOllU ^LCon - 3,15 SOfWFÂȚA- lTHUA = 2fSO (up.


NOTA-

• HO.3UL TIMFLARIEi SE Yfi FACE LA FATA IN W ARA’ A PARAPETULUI.


(JFHOMA-L, emzcuil- s» mț 'iuc«i-be Ș< W TiWPLMlfe bț jj V4IHCW IU «u PAIL ’țu îbam Tee.M£;pAM.


CONDUCERE


01KSCT0R

CENTRAL

DtitfCTOR ^CtTCTARE


inj Dibiji MJui Boj dxn

irh. Murea

A.'<<xvL\,


TTXXorXATC*i arVMikiZ CTXCOORDONARER5<4<j$E$eu

h     —— III    b —ifc


C’NUL ^I’eC’ELOR □m ECmÂNÎA

4i'3


I ț h

-for Serban i

••OAi^A

I

________________ _______________ 4

, I


f •

«• j

r , ( ■ 1 !

■\ ■

• 1

•h *


l.

■\ ■

^7* * —

SI (CONC.MKE CLPUME iN\FH£I^T


soii/Tiiif rtBMcs 1

r-mccrvALA *sc cuMPROticr sa r.oierr^r '■ IN COsTIaCT '                                  *

DOCUMENTA HA Mj KJaTZ fi U

•ic. C0SSP1Q1ECT Sa K0»£3Tl*

' ÎTMFÎCATQR

/I.XPCRT;îrtC.AK^ GH

CAi^TSAM


CUIMa.^rriconsproiect

PLOIEȘTI ROMANA •■


>£f HOECT              |

5^2

»


PlLlOf,, 2/2


FftCtfCTAT


VV^LiRCsecmîNț jt         p^mtzxi

’SAUctu paPTSK


SCARA 1:50


D A TA

C&.2D-1O


j <01*


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500


-INTRAVILAN- Mun. Ploiești

Adresa amplasamentului:

Mun. Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2B,

Bl. 12C, Sc.A, parter, Ap. 2, Jud. Prahova Proprietar :PANDARU OLIMPIA

DomiciliukPloiesti, Ale. Petrochimistilor nr. 2B, B1.12C , Sc. B, parter, Ap. 2, Jud. PRAHOVA -

Suprafața bloc=282mp

Suprafața teren propus spre concesiune=3^5mp


1382750

& s


1382750


1382750INVENTAR COORDONATE SLCC SUPRAFAȚA - 2S2mp

PUNCT

CONTUR

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

382721.785

582796.841

2

382710.585

582796.851

3

382710.575

582788.811

4

382709.035

582788.811

5

382709.025

582781.611

6

382710.565

582781.611

7

382710.555

582773.621

8

382721.755

582773.611

9

382721.762

582779.501

10

382721.765

582781.601

11

382723.265

582781.601

12

382723.275

582788.801

13

382721.775

582788.801

1

382721 785

582796.841


Nota:

Sistem de proiecție Stereo 70.


DIST

[m]


11.200

8.040

1.540

7.200

1.540

7.990

11.200

5.890

2.100

1.500

7.200

1.500

8.040
145.144.83


382750


r* cu ® ic


Î3827S0 i£ 1

CC

CJ

C

G


144.81 ^144.80 S1RN1E.9414472 «KS*”

ALEEA PETROCHIMISTILOR <*144 70002750


r*

>

c

i/2

1362750

8

®


_J38275C ri*

G

W

G

GTudor Serban BROASCA


Scara:

1/500 1/5000


INVENTAR COORDONATE

TEREN PROPUS SPRE CONCESIUNE SUPRAFAȚA »3.15mp

PUNCT

fONTUR

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

13

382723.262

582779.501

2.100

! 11

382723.265

582781.601

1.500

i     10

1

382721.765

582781.601

2.100

9

382721.762

582779.501

1.500

13

382723.262

582779.501

e

P

b


<•


V.

r -SUPORT TOPO&Rs IN VEDEREA CONCESIONARII TEREN


NR.

PL.

1


Beneficiar:

PANDARU OLIMPIA

P.EA.BUCUR N. ALEXANDRU EVALUATOR


.‘-fcj

șfc£&;

^Ti>B

- "jriLl _■


<*


. ,-r.


p»«p wî *« H* 1* «*■ «***•**♦ m»4 mH î W<«*« HI W«W J * w< *  *«»•* * *h ^£***j*;

**** <**£!!

*** I*««***W * *

RAPORT DE EVALUARE


P.F.A.UCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR


str. Înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești tek 0720 546 418, e-maii: sandelbucur@yahco.com
RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP

“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI, ALEEA PETROCHIMISTELOR, NR.2B, BL.12C, SC.A, AP.2

JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL: -PENTRU VANZARE

PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:


PANDARU OLIMPIA


Persoana juridica:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

VALOARE DE

PLATA:

RAPORT NR.:


DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

PANDARU OLIMPIA

2.322 LEI ECHIVALENT 551 EURO

462/ 28 FEBRUARIE 2011
Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nfi. vor putea fi reproduse far a consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5 A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116,

Ploiești, Prahova

Tel. : 0720546418

E-mail: sandelbucur^vahoo.com

............. mim !■■ ■■

Persoană fizica:

PANDARIJ OLIMPIA

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Aleea Petrochimistilor, nr 2B, 12C, sc.A, ap.2

 • ■  Tel: 0720530225


Adresa


DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:


PANDARU OLIMPIA

Persoană Juridica:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 3,15 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI^ )

Adresa proprietății

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova                                         /

 • ■   Aleea Petrochimistilor, nr 2B, 12C, sc.A, ap.2     X u      :

fi fi?"           WK

e.

j

V

v

\ * *1-

p,.t'


ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.462/28.02.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANEVAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

| PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel. : 0720546418

E-mail: sandeIbucur-Zvahoo.com

2. CLIENT

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15mp situat in mun. Ploiești, Aleea


condiții limitative deosebite


nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare.

Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fej de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


DECLARAREA VALORII

VALOAREA DE PIAȚA

2.322 LEI echivalent

ESTIMATA

BUCUR ALEXANDRU

Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare

Membru Titular ANEVAR
-• -w-

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

V anzare/ Conces ionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 25.02.2011, de către mg. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

28.02.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,2139 LEI■ Descrierea proprietarii,

Adresa: mun. Ploiești, Aleea Petrochimistilor,nr. 2B, bl. 12C,sc. A, ap 2 Jud Prahova

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp poziționat in partetea din spate a blocului 12C in dreptul bucătăriei apartamentului 2.

Proprietar si dobândire,

- Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 36273/23.07.1992

In ANEXA este prezentata copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății,

Contract de vanzare cumpărare nr. 36273/23.07.1992 înscris in registru de transcripriuni si inscriptiuni sub nr. 26048/11.09.1992 de Notariatul de Stat județean Prahova

Certificat de urbanism nr. 190/04.03.2010 emis de Primăria Ploiești

Dovada de luare in evidenta emisa de ordinul Arhițectilor dm J

Filiala Teritoriala Prahova                                           \

Memoriu tehnic justificativ

— .. ...... -.............. - • •• z - ... .

y • X                                -- .•* £ ♦. l- z ».

* r                                               ..‘P- Sîi- j •

il                 X'

V. > A ~ >     ~ ■■ f''

V l r,< '       ' .• ' ’ '

‘W v - v v* 'x.    ' <*.

•* -- usj.Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan de amplasament si delimitare

Releveu (Consproiect SA)■ Sarcini, - din informațiile existente ia momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară -

Număr cadastral: -

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -Extras de Cartea Funciară: -neprezentat

în ANEXA este prezentată copia xerox Memoriu tehnic justificativ,Plan de încadrare in zona,Plan de situație,Plan de amplasament si delimitare, Releveu (Consproiect SA)


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare —Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare.
DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


 • ■ Documentația cadastrala:

 • ■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: -3,15 mpUTILIZAREA ACTUALAA PROPRIETĂȚII


rezidențial


9. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE


ZONA DE AMPLASARE


ARTERE IMPORTANTE

DE CIRCULAȚIE ÎN

APROPIERE


CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


Urban: zona semicentrala in cartierul Mihai Bravu in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. 50m de Piața Agroalimentata -Mihai Bravu


 • ■ Auto:

 • -  Str. Mihai Bravu

 • -  Str. Sabinelor

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate______________________________________

Tipul zonei

zona semicentrala in cartierul Mihai Bravu in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este la aprox. 5 Agroalimentata -Mihai Bravu


Tipul zonei -

■ Cartier blocuri de locuințe în zonă se află:


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15mp situat in mun. Ploiești, Aleea Petrochimistilor, nr.2B, bI.12C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,

• z

r                                                                   ,

* li a '1 I '^^p***.

>

/•

. I                                                                   / r '      ' •

-Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de trans suficiente, autobuz,

Unități comerciale în apropiere : (magazine )stjficiente<bin^ aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimenfată, (Piăta Mihai Bravu) , supermarket Plus

Unități de învățământ , Sc. genenerala

Unități medicale (cabinete particulare )

Instituții de cult- Biserica

Sedii de bănci; BRD, ING, RAIFFEISEN

Instituții guvernamentale -


■ +

{ i

) .

9

t

J ’


UTILITĂTI EDILITARE

1


GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de tennoficare: existentă

 • •   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă_________

 • • Poluare in limitele orașului Ploiești


AMBIENT


 • ■ Liniștit

 • ■ Trafic auto mediu


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


Zona semicentrala a orașului Ploiești in cartier Mihai Bravu— in apropierea Pieței Agroalimentare. Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.DESCRIEREA TERENULUI


 • ■ Amplasare : mun Ploiești cartier Mihai Bravu

 • ■ Suprafața S = 3,15mp

 • ■ Deschiderea la drum: -


 • ■ Dimensiuni: l,50mx2,10m

 • ■ Forma: regulată

• înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit-neimprejmuit


 • ■ N - poprietate Primăria Ploiești « S - bloc 12C

• E - bloc 12C

 • ■ V - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ Cartier de blocuri


 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate — da

 • ■ Canalizare-da

 • ■ Apa —da______

 • ■ neimprejmut

 • ■ 190/04.03.201011.


ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE


DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI


■ Piața terenurilor

9
NATURA ZONEI


OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE


 • ■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

 • ■ medie

CEREREA DE

medie


PROPRIETĂȚI

SIMILARE

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

tendința spre echilibru

Minim: 150 EURO/mp

Maxim:300 EURO/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendința: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul I raport

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE -EDIȚIA A VID-A, 2007

 • ■ 1VS 1 - Valoarea de piață — baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

• IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietarii selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber  sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca ț^zulțat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

■ cea mai buna utilizare a terenului liber

cea mai buna utilizare a terenului construit.                „x

s •l

•     . s                  'S

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa trebuie sa fie:

indeplmeasca patru criterii. Ea


 • ■   permisibila legal                                                                    '

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor extravilane agricole, precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber — curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

In ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (173EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 12C , respectiv 282mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 3,15mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

*

2.322 LEI echivalent 551 EUR

 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

£

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț de obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

minat acționat r

l

!

i

f

7

i


x<;'

/ // C' '

! - S-W**  < ( A


J *

l'


4

<1


d*


** ’ '*1 >1 /

-Ț.Z

A


H*.

. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

V'>7

A,


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu^sfe pejȚTîJs folosirea raportului de către o terța persoană fără obținerea, în prealabil, a acordfiîfe^f clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.


Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. In cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clien în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al adestuih din  urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportuluȚo^ evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientulâHî a^iredfteru '

V                                    fi £ î j*

\

V r.r ‘ a                W1             h .ți ::

...

-T. ■ 2

* r-A;_______


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15mp situat in mun. Ploiești; Aleea Petrochimistilor, nr.2B, bl.!2C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,

p                    •    "                                     *

I*

*

r              r        r

s

?•’                                                                                                                                                                  ’

I I ■! II ■ ■ I ■■ II I ■ I I I I ■ .......... .......... I III —I ...... ■■■ ■!                              ...... ■! I I ■ I ■ ■ II ■ ■                                               ■ ■■■■ *|| j

altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

In procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții incheiate

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE

  Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

  Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 25.02.2011.

  Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

  Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

  Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezen rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și Jegat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcțiejie-opini Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și îptocnîiiJearaGC^t în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

  u <

  %


  1.


  2.


  3.


  4.
6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod comp^eitt


•> .                > AX

I Cu excepțk persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o alta persoană nu mi-ai acordaț asistența profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

4VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.322 LEI echivalent 551 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

întocmit

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15mp situat in mun.

Petrochimistilor, nr.2B, b!.12C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,ANEXE

ANEXA:

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Documente de proprietateProprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3J5mp situat in mun. Ploiești, Aleea Petrochi miști lor. nr.2B. b!.12C, se. A, ap.2. Jud Prahova,                        x_.Suprafața bloc_________

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)_____________

Drepturi de proprietate

Valoarea corecției (%)_________

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Condiții vanzare (°/o din oferta)____________________

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Localizare_________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp.)

Preț corectat___________

Acces__________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Destinația (utilizarea terenului)_________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Utiiitati_______________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (Eur/mp) Preț corectat___________

construcție demoiabiia pe teren____________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

înclinație__________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

raportul i/L_______________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

Suprafața blocului (mp.)

Valoarea corecției (%)300


327,000

concesionare I integrai -30%

-98


-10%


oferta -22,890

206,01


semicentrai centrai_____

-15%

-30,902

I 175,11


asfaltat


rezidențial


pe teren£laț


0,445


Comp. 2 Comp. 3


321,00

integrai

-30%

-96


oferta -22,470

202,23

centrai


-20% -40,446 161,78


517


300,00

integrai

-30%

-90


210,00


oferta

-21,000


189,00

centrai


Comp. 4


1.063


376,00

integrai

-30% -113 263,20


oferta

-26,320

236,88

ultracentral


similar______

_____0%

__________0

175,11


similar

_____0%

_________o

161,78


-20% -37,800 151,20 similar


0%

0,000

151,20


similar


similar


similar

-25%

-59


177,66

similar


0%

_____0

177,66


similar


_____0% _________0

177,66

pe teren-5%

__±

174,67


similar_______

_____0%

0,000

174,67

________0,48

_____0%

0,000

174,67

300

0%


0%


______0

169,87


0%

______0

151,25


similar 0%

_________0

169,87

0,255 _____5% __________8

178,37

327


similar

_____0%

_________0

151,25

0,255

_____5%

7,563


k A - ■■

•“fc-u                    t


"r.f

>   • • 4


-f


«•'


e.


-5%

_

168,78 similar _____0% _________0

168,78 __0,753

-10% -16,87
Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 12C ( 282mp) valoare suprafeței de 3,15mp pe care se va realiza balconul

este : 3,15 mp x 175 EUR/mp = 551 EURProprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15mp situat in mun. Ploiești, Aleea

Petrochimist!lor, nr,2B, BL12C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,

HARTA
(g) SofiAgencf wmf>.hartionline.!v

■-■■■■ ■ .....

c?£

9, % a


.1


Sk


AA O


a

5*Str. Mulează


COMPARABILECOMPARABILA 1

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri in Ploiești, Ploiești, zona Central

98.000

EUR

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții

Suprafața teren: 300 mp Front stradal: 25 m Construcție pe teren


7-      * ■


d_,


• Caracteristici

Suprafața teren:   300 mp

Front stradal:      25

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Da Suprafața construită:—


Apa

Canalizare

tZh

t


«■


Alte detalii zona

 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •   iluminat stradal

Alte informații

• Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază inchîrierî si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul

nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliare

Contactează prin telefon

0731-348133

0344-140152


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3.15mp situat in mun. Ploiești, Aleea Petrochimist!lor, nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,

t

X.

(I                                                                                    d

. \ -M.

• ~ ----- - . -                        ‘ - — ‘ ---------- ----- ......— ■ '‘ - — \


COMPARABILA 2

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri

Ploiești, zona Central

105.000

EUR

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 327 mp Front stradal: 9.14 m


• Caracteristici

Suprafața teren: 327 mp

Front stradal:      9.14 m

Nr. fronturi:          1

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:---

• Specificații

Modificat Ia: 14/02/2011

Utilitatî

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent

Alte detalii zonă


Amenajare străzi: asfaltate

Mijloace de transport

Iluminat stradal

Alte informații

«

* Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro

MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliare

Contactează prin telefon

0731-348133 0344-140152COMPARABILA 3

Imobil #22714 (Teren de vanzare)

Județ: Prahova Localitate: Ploiești

1RUISM

(MO8IUARA


Zona: Mihairavu - Piața


Suprafața: 517 mp


Preț: 156000 EUR

Detalii:

teren intravilan 517 mp, deschidere 11,5 ml, teren liber, utilitati: apa in curte, lumina si gaze in fata terenului, canalizare, oferit cu 300 euro/mp, oferta neg.,


COMPARABILA 4

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri

Ploiești, zona Ultracentral


400.000

EUR

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 1.063 mp Front stradal: 28.2 m

Construcție pe teren


J'Ztf .L-/;.- j*-, t. Z>, -. f;/1 JȘ 4Ș • t.-r5 î - «T ț.*L

-/-3    1 ’^ro

; -        î’-’-'i* -v>' <: "rJV • r<* r>         «7.<                           .6.^: * <>          .

.'. A’ ■?■ Z'*-x                       J -■/. ■ .*» ,v-,. rjr.
Suprafața teren:


Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:—

«

înclinație teren:

1

Tip teren:            construcții

Clasificare teren: intravilan


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15mp situat in mun. Ploiești, Aleea

Petrochirn iști lor. nr.2B, bl. 12C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,
Construcție pe teren:Da

Suprafața construită:200 mp

• Specificații


Utilităti

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •   Mijloace de transport

 • •   Iluminat stradal

Alte informații

• Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.rnarshall-imobiliare.ro


MARSHALL IMOBILIARE


Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl 34A1, et. 1, ap. 5
rf-


DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA TERITORIALA PRAHOVA str MAR^I^ES.nr.12, PLOIEȘTI / feL/fax .0244 / 597515 l! Ț nr. 19854 / 15.09.201$

t,

r


I

V\


F*


Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA 1)

I

t

I

I

I


-I-


Vă comunicăm că sub nr. 19854 din 15.09.2010 am luat in evidenta Filialei Teritoriale PRAHOVA a O.A.R. proiectul de arhitectura din cadrul documentației tehnice pentru autorizare D.T.A.C. (care se constituie ca parte integrantă din proiectul tehnic) pentru:

 • - obiectul de investiție CONSTRUIRE Șl ÎNCHIDERE BALCON (P)2>

 • - aria desfasurata 72,05 m2, categoria de importanta "D"

-amplasat in MUN. PLOIEȘTI, STR. PETROCHIMIȘTILOR, NR.12C, BL.12C, SC.A, ET.P, AP.2 2)

 • - solicitantul autorizației de construire PĂNDARU OLIMPIA

 • - proiectul nr. 4/82 31 elaborat la data de SEPT. 2010, de către

 • - (biroul/societatea comercială, înregistrat/înregistrată în Tabloul Național al arhitecților) « SC CONSPROIECT SA»4)

 • - conductor arhitect BROASCA Tudor Șerban 5>, aflat in evidenta Filialei Teritoriale Prahova a O.A.R., inscris in Tabloul National al Arhitectilor la nr. 4178 si care exercita dreptul de semnătură pentru proiectarea de arhitectura in condițiile legislației in vigoare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (republicată), intreaga responsabilitate profesională față de client (beneficiar) și autoritățile publice cu privire la conținutul și calitatea soluțiilor cuprinse in proiectul de arhitectura - din cadrul documentației tehnice D.T.A.C. ii revine conductorului arhitect cu drept de semnătură.

Prezenta s-a eliberat in vederea emiterii autorizației de construire pentru obiectul de investiție menționat mai sus, in condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, art. 46 alin (1) lit. I) și pct. 5 lit. f) din Formularul F6.

Conductorul arhitect BROASCA Tudor Serban a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii pentru investiția menționată în prezenta să se vireze la ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA

COD FISCAL 14083510


PIAȚA ROMANAPRECIZĂRI privind modul de completare:

 • 1) - emitetul autorizației de construire: consiliul județean sau primăria, după caz de municipiu, oraș, sector sau comuna;

 • 2) - denumirea lucrării, in faza D.T.A.C. său D. T.A.D. si adresa acesteia, a sa cum sunt in seri se in formularul de cerere pentru autorizația de construire sau in foaia de titlu si lista de semnaturi a proiectului de arhitectura;

 • 3) -numărul de proiect inscris in cererea pentru autorizația de construire/desființare;

 • 4) -biroul individual de arhitectura sau societatea comerciala cu obiect principal de activitate proiectarea de arhitectura și in registrat/in registrata ca atare, la adresa profesionala, in TNA;

 • 5) - numele si prenumele arhitectului / conductorului arhitect care semnează olograf si stampilează cu parafa O.A.R. partea de arhitectura din D. T.A. C. /D. T.A.D., prezentata pentru luarea in evidenta.

OFICIUL DE CADASTRU cartografie jud prawS S

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICA*™****


™_____l ■E s""E

A. DATELE GENERALE 1.


julmzz: ~ ■

r

Denumirea lucrării si scopul acesteia: PLAN DE SITUAȚIE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

2.


 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.


Executant: Filip Carolica

Autorizație OJCGC PH 116/2000 Cod fiscal: 13311122/2000 Beneficiar. PANDARU OLIMPIA Acte: Contract de vanzare-cumparare nr. 36273/23.07.1992 Suprafața utila apartament: S.u. - 54.70 mp.

Cota indiviza: 5.16%

Teren aferent locuinței: 17.03 mp. Suprafața bloc: 282 mp.

Scopul lucrării: construire balcon


s.


 • 10. Suprafața propusa pentru construire: S= 3.15 mp.

 • B. STUDIUL ZONEI

'                                i                                                                                                                                                                                                                                        r

1. Descriere amplasament Imobilul este situat in intravilanul mun. Ploiești, strada Petrochimistilor, nr.2B, bL12C, ap .2, parter • Vecinii blocului sunt următorii:

NORD: domeniu public EST: str. Petrochimistilor SUD: domeniu public VEST: str. Matei Basarab

• Accesul la calea publica se realizează pe latura de Est a blocului.

 • C. BAZA TOPOGRAFICA SI CARTOGRAFICA

Pentru încadrarea in zona s-au folosit planuri la scara 1:10000, furnizate de OCGC PH cu factura nr.

 • D. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

S-a executat o ridicare topografica in sistem de proiecție Stereo 70 si sistem de referința Marea Neagra 1975 cu o drumuire de trei stafii, sprijinita pe punctele 8 si 9 din rețeaua de poligonatie a orașului Ploiești.

Pe baza datelor preluate la teren cu ocazia măsurătorilor a fost întocmit un plan de situație la scara 1:200, pe care sunt evidențiate: configurația, dimensiunile si vecinătățile blocului, natura împrejmuirilor, amplasarea construcțiilor existente si învecinate, rețelele exterioare si interioare, cotele terenului, reperi de nivelment, coordonatele blocului si ale construcției propuse.

Rețele existente in zona: apa, gaze, electrice, canalizare si termoficare. Documentația întocmită conține:

plan de situație scara 1:200


lan de încadrare in zona scara 1:10000

memoriu tehnic

 • •  copii acte de proprietate

 • •  copie act de identitate proprietar

 • •  inventar de coordonate construcții

Pentru ridicare s-au folosit următoarele Instrumente: SOKKIA SET1.


382720

1582740

I

I

1

1

1382700


Legenda:BLOC 12A


38272


ui


oo


parter


oo


BLOC 12C


UI


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Teritoriul: Municipiul Ploiești

Județul: Prahova

Intravilan

Strada: Petrochimistilor

Nr.: 2B

Bloc 12C, sc. A, ap. 2, parter

Proprietar: PANDARU OLIMPIA

Acte: Contract de vanzare cumpărare nr. 36273/23,07.1992 Suprafața bloc: 282 mp.


04 oo m
CZ----1


constricții existente balcon propus


@144.71

str. PetrochimistilorIOirtciții National de Cadastru Geodezie si Cartografie

Ofic«»i J/Ktedesfî cadastru geodezie si cartografe ' Nr. de înregistrare data ----—Verificat si receptionat /?

.               Fi ’ ? i % er/'

4, b'7lZA O.C.^tfgiAHOVA . Conf.L453&ffț\

-       ; ’-V ■■ :     '

p         •

" + *

■ ■ ■ \ \ •'

7^7144.76a fizic^autorizAta FILIP CAROLICA AUTORIZAȚIE NR. 1154/2000

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

SCARA 1*200 bLAKA 1:10000

AUTORIZAȚIE SERIA PH Nr. 116

Data

Iulie 2003


A

*7 ..

II

r—


Denurritea4!Jcrăii^Sîe^i--J./ NO^ESITUATIE^hW COOMMQW

V                   A. _J


Mc. -v

Beneficiar: PANDARU OLiMifi

adresa: str. Petrochimistilor, nr.2B, bl.12C, ap.2, parter mun. Ploiești, Jud. Prahova


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii c'atre Populație Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale r

4

PROCES VERBAL încheiat astazi 10.03.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin, Horghidan Costel, Dumitru Cristian.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

'       1. Cu privire, la solicitarea înaintată de către SC Calliope SRL, vă comunicam

următoarele'.

între municipiul Ploiești și SC Calliope SRL a fost încheiat contractul de închiriere nr. 287043/31.05.2004 pentru terenul aparținând domeniului public al municipiului situat în zona Aurora Vest - amplasament nr. 13 pe care este amplasata o construcție provizorie - chioșc. Termenul contractului expira lă data de 31.03.2011.

Prin adresa nr. 2376/03.02.2011 SC Calliope SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere nî. 287043/31.05.2004. Precizăm faptul că pentru contractul de închiriere mai sus menționat chiria este achitata pana la expirarea contractului.

fr                                                                                                                                                          *

Propunem prelungirea contractului de închiriere nr. 287043/31.05.2004 pe o perioada de trei ani de zile conform si celorlalte solicitări aprobate deja de comisie.

întocmit: Mana Draghici

-L/f 4 ml -           '

2. Cu privire la solicitarea înaintată de către SC Calliope SRL, vă comunicam următoarele'.

între municipiul Ploiești și SC Calliope SRL a fost încheiat contractul de închirierenr. 277519/03.05.2004 pentru terenul aparținând domeniului public al municipiului situat în zona Aurora Vest - amplasament nr. 19, pe care este amplasata o construcție provizorie - chioșc. Termenul contractului expira la data de 29.04.2011.

Prin adresa nr. 2375/03.02.2011 SC Calliope SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 277519/03.05.2004. Precizăm faptul că pentru contractul de închiriere mai sus menționat chiria este achitata pana la expirarea contractului.

Propunem prelungirea contractului de închiriere nr. 277519/03.05.2004 pe o perioada de trei ani de zile conform si celorlalte solicitări aprobate deja de comisie.

întocmit: Mari a Draghici

.1publicitara, astfel incat traficul pietonal sa nuTie stânjenit. Perioada m acest caz este de 14 zile, iar dimensiunea recomandata a panoulu^-1 ml/1.20ml/fata.”

Conform art. 5.2.4.6. “Se pot amplasa panouri mobile pe trotuar pe meniurilor unităților de alimentație publica la o distanta de maximum 1.00 ml fata de intrarea in local si astfel incat traficul pietonal sa nu fie stânjenit”

Conform art. 5.2.4.7 “Orice alta forma de reclama avand ca suport un panou mobil amplasat pe trotuar este interzisa.”

Conform art. 54.1.2. alin. 2 “Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local Ploiești este obligatoriu pentru orice propunere care nu se incadreaza in prevederile prezentului Regulament aviz transmis de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana prin adresa nr. 300015/2011

întocmit: Cristina Denisa Trofin

*                           V

9. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Pandaru Olimpia, va comunicam următoarele :

Prin adresa nr. 15130/31.08.2010 doamna Pandaru Olimpia solicita concesionarea terenului situat in Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2 parter, in vederea construirii unui balcon. Dosarul este completat cu documentația solicitata.

Urmare verificărilor efectuate in teren s-a constatat ca este edificat balconul in "l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    b .

vederea extinderii locuinței proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit la adresa mai sus menționata.

r

Prin adresa nr.3869/01.03.2011 doamna Pandaru Olimpia a transmis Raportul de evaluare intocmit de către P.F.A. Bucur N.Alexandru pentru terenul situat in Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2 in suprafața de 3,15 mp.

Conform raportului de evaluare intocmit de către P.F.A. Bucur N.Alexandru valoarea de piața recomandata pentru terenul situat in Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl,12C, sc.A, ap.2, parter, in suprafața de 3,15 mp a fost stabilita la 2.322 lei echivalentul a 551 EURO, rezultând o redeventa anuala de 92,88 lei.

întocmit: Ruxandra Ionescu


10.- Cu privire la solicitarea inaintată de domnul Filip Constantin, vă comunicam următoarele:

Prin adresa nr.2118/31.01.2011 domnul Filip Constantin solicita concesionarea terenului situat in Ploiești, str.Sabinelor nr.4, bl.6C, sc.A, ap.2 parter, in vederea construirii unui balcon. Dosarul este completat cu documentația solicitata, întocmit: Ruxandra Ionescu


/>

. X \\

•         ■’s. s

%

't- V b                                            / • • •• 1 - j > \                   T c

care prevede „scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu d^stiîiatie “c|e locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia si /     sipț ja

folosința acestor persoane”, se propune incetarea chiriei incepand cu data de 27.01,7014, data depunerii cererii de către petenta.                     .  .___ n

* ,

32. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Bartoiu Niculina, domiciliata in str. Italiana, nr. 18, prin care solicita scutirea de la plata chiriei conform prevederilor Legii 359/2009, va comunicam următoarele :

 • - Spațiul situat in Ploiești, str. Italiana, nr. 18, format din 2 camere in suprafața de 21,24 m.p. si dependințe in suprafața de 15,64 m.p este detinut in baza contractului de închiriere nr.7924/12.10.2009 de doamnul Bartoiu Cristian.

In contractul de închiriere figurează următorii membrii:

 • -  Bartoiu Cristian — fiu ;

 • -  Bartoiu Niculina - mama ;

 • -  Dumitru Daniela Ioana - sora..

Chiria lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului României nr.310/2007, respectiv 71,88 lei.

Prin cererea nr. 3496/2202.2011, doamna Bartoiu Niculina, solicita scutirea de la plata chiriei potrivit prevederilor Legii 359/2009, motivat de faptul ca este persoana cu handicap (gradul accentuat - permanent), asa cum rezulta din Certificatul de încadrare in grad de handicap nr. 9793/08.10.2008.

Având in vedere Legea nr.359/20.11.2009 pentru modificarea art.20 alin (2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevede „scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosința acestor persoane”, se propune incetarea chiriei incepand cu data de 22.02.2011, data depunerii cererii de către petenta.

■ /


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,

Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:

dl. Mateescu Radu

y. <

XĂ W-"'' 0 i .

d-na Stanciu Marilena

-

1

dl. Popa Constantin

dl. HOrghidan Costel

dl. Dumitru Cristian^==
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

l-

PROCES VERBAL încheiat astazi 22.02.2011

l.Cu privire la solicitarea înaintata de domnul Lazar Ion, va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si domnul Lazar Ion a fost încheiata convenția nr. 22893/21.06.2010 pentru folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public al localității, in perioada 21.06.2010-31.12.2010, teren in suprafața de 7 mp. pe care se va amenaja cale de acces cu pavele inierbate la imobilul situat in municipiul Ploiești, str.. L Anotimpului nr. 1, bl. 3 8B, sc. B, ap. 23.

Domnul Lazar Ion avea ca obligație compensatorie sarcina de a planta in regie proprie gard viu de-a lungul aleii, luandu-se in același timp masuri permanente de igienizare a zonei respective, obligație stabilita ca urmare a adresei nr. 5669/26.03.2010 transmisa de către Administrația Domeniului Public si Privat.

Potrivit răspunsului transmis de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. nr. 5689/08.02.2011, domnul Lazar Ion a îndeplinit obligația compensatorie, constatata in urma verificărilor făcute in teren, fiind construita aleea si plantarea arbuștilor (gard viu).

Prin adresa nr. 627/10.01.2011, domnul Lazar Ion a solicitat prelungirea convenției nr. 22893/21.06.2010. Menționam faptul ca potrivit art. 3, lit. o) din convenție, domnul Lazar Ion avea obligația ca înainte de expirarea termenului sa solicite in scris reînnoirea convenției.

Domnul Lazar Ion avea obligația, conform convenției, ca in termen de 6 luni de la încheierea convenției sa obțină autorizația de construire. In acest sens, domnul Lazar Ion a '} .obținut autorizația de constuire nr. 353/01.07.2010.

• -1 V

Precizam totodată faptul ca taxa datorata pentru folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public al localității a fost achitata integral pentru anul 2010.
2. Cu privire la solicitarea nr. 3110/15.02.2011 înaintata de către Asociația Habitat for Humanity Romania, va comunicam următoarele:

Prin adresa înregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr.16181/2010, domnul Iulian Badescu supune atenției cazul familiei Bobeica prin care se solicita acordarea unui teren domnului Bobeica Andrei Vasile in vederea construirii unei locuințe. Precizam faptul ca acesta a obtinut promisiunea de la Fundația Habitat si Compania Timken ca va fi ajutat in construcția unei locuințe daca ar deține un teren cu aceasta destinație.

41i;1 Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Pandaru Olimpia, v armatoarele:

•F


unicam >> « 5  '

*-   </' Jt 4

<? * w •1                            '*\ *

Prin adresa nr.2654/08.02.2011, doamna Pandaru Olimpia solicițipărticiparea la ședința Comisiei nr.2, insotita de un evaluator autorizat in vederea clarificării aspectelor ij referitoare la adresa nr.15130/31.08.2010 prin care solicita concesionarea terenului situat/ in Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2 parter, in vederea construirii unui balcon. Dosarul este completat cu documentația solicitata.

Urmare verificărilor efectuate in teren s-a constatat ca este edificat balconul vederea extinderii locuinței proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit adresa mai sus menționata.

onescu
in la


întocmit: Ruxandral

r 7 * -        JU/ilttQ. /ktâfy CijL&Ut i

1/1 i

f r J Jl

/ ? J1

/


U/lLbl/JCUL

O fi

J                             ir

/ A J i /       J/l

/CT

>z


li


ctt,

/ r zj t-t m


O - V. ’                    -  -'V t                    —

u privire la solicitarea nr. J1726/2011 inaintata de către Regia Autonoma de 'Transport Public, inregistrăta la Primăria municipiului Ploiești la nr.2248/2011 va comunicam armatoarele:

- In baza prevederilor Hotărârii nr.69/2006 a Consiliului Local al municipiului

*

Ploiești “s-a infîintat ca terminal (capat traseu) in incinta Depoului Tramvai al R.A.T.P. Ploiești pentru direcțiile Văleni, Plopeni, Slanic, Baicoi, Soimari, Carbunesti, Starchiojd


etc.” aprobandu-se totodată si traseul pentru plecările si sosirile din terminalul situat in

*

incinta acestui Depou.

Terenul situat in incinta Depoului Tramvai R.A.T.P., folosit ca terminal de imbarcare debarcare calatori de către transportatorii particulari, a fost dat in administrarea R.A.T.P. Ploiești de către Primăria Municipiului Ploiești, in baza Contractului de Administrare nr.011768/25.05.2009.

f

Deși in fapt acest teren nu este folosit de către R.A.T.P., Regia plătește impozitul pe aceasta suprafața de teren.

Mai mult, R.A.T.P. Ploiești nu are in obiectul de activitate acordarea/stabilirea de

trasee si rute pentru transportatorii privați ori monitorizarea si verificarea respectării

acestor trasee de către acești transportatori in Municipiul Ploiești. Datorita acestui fapt R.A.T.P.-ul este in imposibilitatea perceperii de tarife de utilizare a acestor terminale de la


'43. Cu privire la solicitarea nr.3477/2011 a Parlamentului României, Camera Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.D.L. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase va comunicam următoarele:

Parlamentul României, Camera Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.DX. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase solicita aprobarea desfășurării unui Târg de martifeoare in Centrul de Informare pentru Cetateni si Spațiu de Recreere pentru pensionări din str.Magurii, Cartier Malu Roșu, in data de 28.02.2011, intre orele 10,0 O^â     cîi

participarea copiilor din școlile si grădinițele din cadrul Colegiului 11.

Ji


'fi

-      44. Cu privire la solicitarea nr.3478/2011 a Parlamentului României, Camera

Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.D.L. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase va comunicam următoarele:

Parlamentul României, Camera Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.D.L. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase solicita aprobarea desfășurării unui Târg de martisoare in Centrul de Informare pentru Cetateni si Spațiu de Recreere pentru pensionari din str.Inffatirii, Cartier Vest, in data de 28.02.2011, intre orele 10,00-13,00, cu participarea copiilor din școlile si grădinițele din cadrul Colegiului 11.

r


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,

Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:


dl. Mateescu Radu

4

d-na. Stanciu Marilena

dl. Popa Constantin -p

dl. Horghidan Costel

dl. Dumitru Cristian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


I


PROCES VERBAL încheiat astazi 15.02.2011

1. Cu privire la solicitarea înaintata de către S.C. Sabina Intercom S.R.L., va comunicam următoarele:

Prin Hotărârea nr. 22/09.05.1994 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a încheiat contractul de colaborare nr. 25952/22.07.1994 în vederea realizării și exploatării unei stații pentru mijloacele de transport în comun dotată cu spații comerciale și dotări de interes public (spații de așteptare pentru călători, spații comerciale, telefon public), nplasată în municipiul Ploiești, în zona str. Găgeni între blocurile 110 și 111, aparținând domeniului public, de cca. 100 m.p.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 231/28.07.2009 a fost aprobata prelungirea contractului de colaborare nr. 25952/22.07.1994, până la data de

«•

31.03.2011, restul clauzelor ramanand neschimbate. Totodată, la expirarea termenului, Consiliul Local al municipiului Ploiești va hotari cu privire la prelungirea duratei contractului de colaborare, conform clauzelor contractuale si prevederilor legale in vigoare.

Prin actul adițional încheiat la contractul de colaborare termenul contractului de colaborare nr. 25952/22.07.1994 a fost prelungit pana la data de 31.03.2011, fiind prevăzut faptul ca la expirarea termenului, Consiliul Local al municipiului Ploiești va hotari cu privire la prelungirea duratei contractului de colaborare, conform clauzelor contractuale si prevederilor legale in vigoare.

Prin scrisoarea nr. 2502/04.02.2011, S.C. Sabina Intercom S.R.L. a solicitat prelungirea termenului contractului de colaborare nr. 25952/22.07.1994 încheiat cu Municipiul Ploiești.

Menționam faptul ca S.C. Sabina Intercom S.R.L. nu figurează in evidentele noastre cu debite aferente contractului de asociere.

întocmit: Carmen Bucur


trafic

/

2. Cu privire la solicitarea înaintata de către S.C. Leto S.jR.L., va comunicam următoarele:

b

1

Prin Hotărârea nr. 22/09.05.1994 s-a aprobat asocierea cu S.C. Leto S.R.L. in vederea construirii si exploatării in comun a unei stafii pentru mijloacele de transport in comun dotata cu spatii comerciale, amplasata pe Sos. Vestului, stafia Crâng.

b

77. Cw privire la solicitarea inaintata de doamna Pandaru Olimpia comunicam următoarele:


4

*

Prin adresa nr.2654/08.02.2011, doamna Pandaru Olimpia solicita ședința Comisiei nr.2, insotita de un evaluator autorizat in vederea clarifî referitoare la adresa nr.15130/31.08.2010 prin care solicita concesionareațțt in Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl.l2C, sc.A, ap.2 parter, in vedșre^ c unui balcon. Dosarul este completat cu documentația solicitata.

Urmare verificărilor efectuate in teren s-a constatat ca este edificat fia vederea extinderii locuinței proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit la adresa mai sus menționata.

întocmit: Ruxandra Ionescu18. Cu privire la solicitarea inaintata de Ionita Rahovici Cătălin , va comunicam ^-armatoarele:

A

Intre municipiul Ploiești și d-nul Ionita Rahovici Cătălin a fost încheiat contractul de închiriere nr. 5173/20.03.2008 pentru terenul care are destinația de cale de acces, situat in Ploiești, str.Mihai Bravu nr. 169, bl.23A, parter.

A fost obtinuta Autorizația de construire nr. 279/2008 pentru schimbare destinație din locuința in frizerie — coafura, recompartimentare interioara si creare acces din exterior.

Termenul contractului expira la 19.03.2011.

Prin adresa nr. 2696/08.02.2011, d-nul Ionita Rahovici Cătălin a solicitat prelungirea. contractului de închiriere nr. 5173/20.03.2008. Precizam faptul ca pentru contractul de închiriere mai sus menționat chiria este achitata pana la expirarea contractului. In urma verificării s-a constatat ca accesul se realizează pe zona verde.

întocmit Licu Elena

19. Cu privire la solicitarea inaintata de S. C. Coral Impex S.R.L., va comunicam următoarele:                  -

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Coral Impex S.R.L. a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public,

colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, in Municipiul Ploiești nr. 14393/17.08.2010.

In cadrul documentației de atribuire a serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a fost menționat ca factor de evaluare “valoarea investițiilor propuse pentru

Zx

- Mediatizarea si sprijinirea parteneriatului inclusiv pentru generareade .Wsiffse

suplimentare din fonduri private.

-Participarea si/sau asistarea in crearea unui Consiliu Director consultativ

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *-r '


-V bitat

for Humanity Ploiești care sa fie relevant si reprezentativ pentru comunitate si angajamentul ei social.                                                  .....

-Asigurarea fluenta si in timp util a autorizațiilor si avizelor necâșafe:.iîi cazuj-intervențiilor pe construcție sau reabilitări.                                      ' J

In principal organizația se angaj eaza si se angrenează in construcția si facilitarea de locuințe pentru persoanele defavorizate care sunt selectate conform unor anchete sociale proprii, de cele mai multe ori complemetare anchetelor sociale existente deja in cadrul diferitelor servicii sociale ale autorităților locale.

Exemplificativ pentru grupul tinta in cazul construcțiilor noi, sunt criteriile financiare de selecție:

 • - Venitul trebuie sa fie la maxim 70-80% din venitul mediu net pe comunitate.

 • - Retumarea costurilor de construcție nu trebuie sa împovăreze bugetul familiei cu mai mult de 30% din veniturile nete. Bineînțeles ca exista excepții in care subvenția

ordata familiilor aflate in sărăcie sau sărăcie extrema este mai mare si acopera pana la orr»0% din costurile de construcție, insa programul de construcții noi se adreseaza in principal celor care au un venit stabil, chiar daca insuficient pentru o viata decenta.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1459/12.11.2008, Asociația Habitat for Humanity Romania a fost recunoscuta ca fiind de utilitate publica.

Proiectul invocat in adresa nr. 3110/15.02.2011, desfasurat in orașul Băltești, județul Prahova a fost derulat in baza Hotărârii Consiliului Local Băltești nr. 94/16.12.2008.

întocmit: Carmen Bucur

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:
dl. Popa Constantin

dl. Horghidan Costel

dl. Dumitru Cristian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii

Către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERB AL încheiat astazi 19.10.2010

Comisia este compusa din domnii consilieri: Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin, Horghidan Costel, Dumitru Cristian.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

1. Cu privire la obligația S.C. Adgida Com S.R.L.,sa marcheze cele doua treceri de nietoni din vecinătatea spațiului comercial situat in Ploiești, str. Malu Roșu nr. 126, bl. 10, in .rmen de 60 de zile de la semnarea actului adițional, respectiv pana la data de 15.11.2010 va comunicam următoarele’.

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Adgida Com S.R.L. a fist încheiat contractul de concesiune nr. 5652/2/19.05.2003 pentru terenul situat in str. Malu Roșu nr. 126, bl. 10F, parter, in suprafața de 5,30 m.p., in vederea extinderii construcției existente.

Potrivit Capitolului VI, art. 1.4. din contractul de concesiune nr. 5652/2/19.05.2003: "Concesionarul are obligația sa amenajeze, pe cheltuiala sa, fara a afecta bugetul local parcarea publica din vecinătatea magazinului cu suprafața de 5,3 0 m.p".

Conform procesului verbal al Comisiei nr. 2 din data de 10.08.2010, intre Municipiul Ploiești si S.C. Adgida Com S.R.L. a fost încheiat actul adițional nr. 9219/16.09.2010 la contractul de concesiune nr. 5652/2/19.05.2003, prin care a fost modificat art. 1.4, in sensul ca S.C. Adgida Com S.R.L. are obligația sa marcheze cele doua treceri de pietoni din vecinătatea spațiului comercial situat in Ploiești, str. Malu Roșu nr. 126, bl. 10, in termen de 60 de zile de la semnarea actului adițional, respectiv pana la data de 15.11.2010,^

La discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții Direcției Tehnic-Investitii a reieșit faptul ca una dintre străzile pe care urmeaza a se marca trecerea de pietoni va intra in reparatie/reabilitare si ca ar fi mai bine sa se marcheze după terminarea acestei lucrări. Insa, ținând cont de faptul ca lucrarea depinde de condițiile meteo, dl. Dobre din cadrul Serviciului Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare a considerat ca termenul ar trebui


Intre municipiul Ploiești și Ifrim Pompiliu a fost încheiat contractul de închiriere nr. 83559/ 26.11.2001 pentru terenul aparținând domeniului privat al municipiului situat în Ploiești str. Persani, amplasamentul nr.3, pe care este amplasat un garaj - construcție provizorie. Termenul contractului va expira la 30.10.2010.

. In urma verificării in teren s-a constatat ca are 2 trepte acces la balcon si nu se afla pe zona verde.


Propunem prelungirea contractului de închiriere nr.49208/18.10.2010 e o perioada de 3 ani copform si celorlalte solicitări aprobați deja de coiții sie.

 • 25. Cu privire la solicitarea înaintata de STANCA FLORIN domiciliata in Ploiești str.Spațar Milescu nr.13, bl,105B2, ap. 14 ,va comunicamurmatoarele:

între municipiul Ploiești și d-nul Stancu Florin a fost încheiat contractul de închiriere nr.245813/24.02.2004 pentru terenul care are destinația de cale de acces, situat in Ploiești, str.Vestului nr.l6,bll03,ap.48. Termenul contractului expira la 29.10.2010.

Prin adresa nr. 17596/07.10.2010,d-nu Stancu Florin solicita prelungirea contractului de închiriere nr.245813/24.02.2004. Precizam faptul ca pentru contractul de închiriere mai sus menționat chiria este achitata pana la expirarea contractului.

In urma verificării in teren s-a constatat ca deține 2 trepte la accesul in magazin nu se c^ia pe zona verde.

Propunem prelungirea contractului de închiriere nr.24813/24.02.2004 pe o perioada de 3 ani co


 • 26. Cu privire la solicitarea înaintata de Dobre Robert OTTO domiciliata in Ploiești str.Erou Mateescu Ghe.nr.7, bl.42A, ap.2,va comunicamurmatoarele:

între municipiul Ploiești și d-nul Dobre Robert Otto au fost încheiate contractele de închiriere nr.l7803/28.11.2007si 17801/28.11.2007 pentru terenul care are destinația de cale de acces, situat in Ploiești, str.Gageni nr.117, bl. 118, ap.23 si ap. 141 parter. Termenele contractelor expira la 18.11.2010.

Prin adresa nr. 17664/08.11.2010,d-nul Dobre Robert Otto solicita prelungirea /i ntractelor de închiriere nr.l7803si 17801/28.11.2007. Precizam faptul ca pentru contractele de inchiriere mai sus menționat chiria este achitata la zi.

In urma verificării in teren s-a constatat ca deține 2 cai de acces amenajate cu dale ienerbate la accesul in apartament se afla pe zona verde.

Propunem prelungirea contractului de inchiriere nr. 17801 si 17803/08.11.2007 pe o perioadafle 3 ani conformai celorlalte solichari aprobate deja de comisie.

 • 27. Cu privire'la solicitarea inaintata de doamna Pandaru Olimpia, va comunicam următoarele:

Prin adresa nr.15130/31.08.2010 doamna Pandaru Olimpia solicita concesionarea terenului situat in Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B, bl,12C, sc.A, ap.2 parter, in vederea construirii unui balcon. Dosarul este completat cu documentația solicitata.

Urmare verificărilor efectuate in teren s-a constatat ca este edificat balconul in vederea extinderii locuinței «proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit la adresa mai sus mentionata'

destinate închirierii in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.                                     /

Ca atare, s-a procedat la recalcularea chiriilor aferente locuințelor ai căror titulari de contracte au împlinit varsta de 35 de ani, situația acestora fiind prezentata in Anexa nr. 1.

Facem precizarea ca la recalcularea chiriilor aferente locuințelor ai carOr titulari'de contracte au implinit varsta de 35 de ani, s-a folosit exemplul de calcul prezentai in apetx^-16 din Hotararea Guvernului nr. 962/2001, rezultând chirii maximale.

O Cr, Jtr,..n.n _  / \.n K/t Or
OM~C>& 'fa                 tâțj-tlF M ,faj/)


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, /Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:


dl. Popa Constantindl. Horghidan Costel dl. Dumitru Cristian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr. 2 B, bl. 12 C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

PREȘED Bolocan Iuli
Data:        CV.