Hotărârea nr. 172/2011

Hotãrârea nr. 172 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Manole Alexandru-Rozini în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, str. Cameliei nr. 23, bl. 117, sc. B, ap. 23, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 172 privind concesionarea directă a unui teren către Manole Alexandru - Rozini în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.117, sc.B, ap.23, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor Consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către domnul Manole Alexandru - Rozini în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 14.12.2010 și 07.04.2011;

In temeiul art.36 alin.(2), lit. c) și alin.(5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, în suprafața de 4,32 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Mocănescu Liviu care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU -EVALUATOR pentru terenul situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, în suprafața de 4,32 mp, care constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3 - Aprobă concesionarea directă către Manole Alexandru - Rozini, a terenului situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, în suprafață de 4,32 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art.4 — Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani și anume 83,52 lei/an pentru terenul situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23, în suprafață de 4,32 mp atribuit către domnul Manole Alexandru - Rozini.

Art.5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

A

Art.6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe Sîrbu

^CONTRASEMNEAZĂ S Oana Cristina Ia

t-f -■!» V

; ' ■■ r \\

* ►

c 1             '

/. 7

\’v

1 .     1 •      ,*       *ZP-?

L Oj^


t

*1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


VICEPRIMAR,RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Manole Alexandru - Rozini în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 18608/21.10.2010 și nr.5025/22.03.2011 cu documentația aferentă anexată, domnul Manole Alexandru - Rozini, în calitate de proprietar, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.2144/22.12.2009, al apartamentului situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23, parter, solicită concesionarea terenului în suprafață de 4,32 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafață de 4,32 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr.806/02.06.2010, terenul ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești adiacent apartamentului situat în str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, propus spre concesionare are folosința actuală - curți construcții și se încadrează în zona valorică B conform prevederilor Hotărârii nr.316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Domnul Manole Alexandru - Rozini a obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.806/02.06.2010.

Cererea domnului Manole Alexandru - Rozini prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 4,32 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, parter prin edificarea unui balcon a fost analizată în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 14.12.2010 și a fost avizată favorabil.

Prin adresa nr.5025/22.03.2011 domnul Manole Alexandru - Rozini a transmis un raport de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU -EVALUATOR, solicitând aprobarea cererii în vederea construirii unui balcon.

b

t r                  •       "

în cadrul ședinței din data de 07.04.2011 a Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului;. Șervicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR. N. ALEXANDRU, transmis prin adresa nr.5025/22.03.2011, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23, în suprafață de 4,32 mp a fost stabilită la 116 euro/mp, rezultând o valoare totală de 501 euro echivalentul a 2.088 lei la un curs de 4,1683 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafață de 4,32 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23, către domnul Manole Alexandru - Rozini în vederea extinderii apartamentului proprietate personală prin edificarea unui balcon, pe o perioadă de 49 ani. Considerăm că este necesară recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redevență anuală de 83,52 lei. Redevență stabilită se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Florin —kfeȘEF SERVICIU,

Viorica, Pătrașcu
ȘEF SERVICIU, Gabriela Mândruțiu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTAB1L, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Cristina Vlaicu
întocmit: Ruxandra Ionescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Manole Alexandru - Rozini în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23, parter, prin edificarea unui balcon

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art.15, litera e, din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Manole Alexandru - Rosini, în calitate de proprietar, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.2144/22.12.2009, al apartamentului situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23, parter, a solicitat prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Ploiești la nr. 18608/21.10.2010 si nr.5025/22.03.2011, concesionarea terenului în suprafață de 4,32 mp situat la adresa sus menționată, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea municipiului Ploiești în suprafață de 4,32 mp situat în Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23, către domnul Manole Alexandru - Rozini pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționată.

Fata de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Viceprimar:

Cristian Dumit

Județul Prahova

Teritoriul: Municipiul Ploiești

Localitatea: Municipiul Ploiești INTRAVILAN

Proprietar: MANOLE ALEXANDRU-ROZINI

Domiciliu: Municipiul Ploiești, Aleea Aeroportului Nr. 3, Bl. 125F, Etl, Ap. 8 Adresa corpului de proprietate: Str. Cameliei nr. 23, Bl. 117, Sc. B, Parter, Ap. 23 Act de proprietate: Contract de Vanzare-Cumparare Nr. 2144/22.12.2009 Suprafața masurata bloc: 1325 mp


PLAN DE

Scara 1 :5


IJUATIE


PIAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Scara 1:10000Nr. Pct

X

Y

5

385086.76

579444.81

6

385085.79

579445.51

7

385083.65

579442.62

8

385084.62

579441.92


Nr. Pct.

X

Y

1

385134.62

579511.43

2

385126.55

579517.34

3

385047.88

579411.25

4

385056.01

579405.30
Vizat O.C.P.I. Prahova cf.Lg.50/1991 Republicata 2001


i \ •

Mareo. Negfa 1975

— ‘I ~


. Suport topografic pent&r obținere Autorizație de Recp/Tipartimentare apartamentul  construire si închidere \țâlcpn parter z


BUCUR N. ALEXANDRU EVALUATOR


M-FC.


 • *  T

'-•> /'i

r'


RAPORT DE EVALUARE


P.F.A.UCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR


str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești tel: 0720 546 418, e-maii: sandetbucur@vahco.coiT!RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETATII IMOBILIARE TIP

fe *

“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. CAMELIEI, NR.23, BL.l 17,

SC.B, PARTER AP.23 JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL.345-C1-B-U23

PENTRU VÂNZ ARE


PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:

VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

MANO LE ALEXANDRU ROZI N I

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTHUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:


MANOLE ALEXANDRU ROZINI


2.088 LEI ECHIVALENT 501 EURO


470/21 MARTIE 2011>7      t

f\

U

i /              . »: /

</ • / :

f

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi, reproduse fiara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator                                          \ '' - o.

■- J u c *

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com

BUCUR ALEXANDRU


ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.470/ 21.03.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

L EVALUATOR

Legitimație ANEVAR


Nr. 9919/2011


Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO
Str. înfrățirii nr. 5A bl. 67 bis, sc. C, ap. 116,


Ploiești, Prahova


Tel. : 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com


Persoană fizica:

MANOLE ALEXANDRU ROZINI

Mun. Ploiești, jud. Prahova

Aleea Aeroportului, nr 3, bl. 125F, et. 1, ap.8

Tel:0729159871

Persoană fizica:

MANOLE ALEXANDRU ROZINI

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA
DE GESTHUNE PATRIMONIU, SERVICIU
VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 4,32 mp


Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Mun. Ploiești, jud. Prahova

Sțr. Cameliei,nr 23,bl. 117, sc.B, parter, ap.23             & 9919^'

f/x?'

—                               ----- _            _          ........n                                    -                                                                                —r       -fr        V

jf I                                             Jr c- x

al X.

r'<

‘-Valii*

U V / »• v


4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ

2.088 LEI echivalent

501 EUR

BUCUR ALEXANDRU

Expert Evaluator Proprietăți Iții Membru Titular ĂNEVĂRBAZA DE EVALUARE SCOPUL EVALUĂRII DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE


Valoarea de piață

Vanzare/Concesionare

Inspecția a fost efectuată Ia data de 18.03.2011, de către mg. Bucur Alexandru


21.03.2011


1 EURO = 4,1683 LEI


6. DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE


 • ■ Descrierea proprietății,

 • ■   Adresa: mun. Ploiești, Str. Cameliei, nr 23, bl. 117, sc.B, parter, ap.23,Jud Prahova

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 4,32 mp poziționat in partetea din spate a blocului 117 in dreptul sufrageriei apartamentului 23.

 • ■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 23 - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009, încheierea de intabulare nr. 47613/15.10.2009,

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății : Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009, încheierea de intabulare nr. 47613/15.10.2009, Releveu apartament, Plan de încadrare in zona,

Documentație balcon: Memoriu tehnic justificativ, Plan de situație, Plan de încadrare in zona, Plan balcon

Sarcini, - din informațiile existente la momentul întocmi evaluare —Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza caffism .

lonata nt>

« W î v liber de orice fel __r * I -j tT^g <

i!*

ț
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,32mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.23, bl. 117, sc.B, parter, ap.23, Jud Prahova,

t


sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

■ Pentru apartament situat in mun. Ploiești, Str. Cameliei, nr 23, bl. 117^ șc.B, parter, ap. 2 3, Jud Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară 62609/Ploiesti

Număr cadastral: 345-C1-B-U23

. J •

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

(I


Extras de Cartea Funciară: -neprezentat

în ANEXA este prezentată copia xerox : Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009, încheierea de intabulare nr. 47613/15.10.2009, Releveu apartament, Plan de încadrare in zona,

Documentație balcon: Memoriu tehnic justificativ, Plan de situație, Plan de încadrare in zona, Plan balcon

din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare —Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzacționala liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare.
rezidențial

9. | DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE I Urban: zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. lOOm de fostul Complex Ideal (poziționat in partea din spate a blocului 177)

ARTERE IMPORTANTE » Auto:

DE CIRCULAȚIE ÎN          - Str. Cameliei

APROPIERE             I - Str. Gageni

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate______________________________________

Tipul zonei

zona semicentrala in cartierul Nord in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. 1 OOm de fostul Complex Ideal

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


Tipul zonei -

■ Cartier blocuri de locuințe în zonă se află:

Rețea de transport în comun în apropiere       _____

suficiente, autobuz,_________________________a & 9919 & '

BisCbit

f I           & 3 £V as îv m .!

Unități comerciale în apropiere : (mag aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agi MihaiBravu) ,supermarket InterEx

Unități de învățământ , Sc. genenerala

Unități medicale -Spital Municipal Ploiești Instituții de cult- Biserica

9

Sedii de banci;-

Instituții guvernamentale -r*


UTILITĂTI EDILITARE


Rețea urbană de energie electrică: existentă

Rețea urbană de apă: existentă

Rețea urbană de termoficare: existentă

Rețea urbană de gaze: existentă

Rețea urbană de canalizare: existentă

Rețea urbană de telefonie: existentă


GRADUL DE POLUARE ■ Poluare in limitele orașului Ploiești ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


AMBIENT


■ Trafic auto intens


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. 1 OOm de fostul Complex Ideal (poziționat in partea din spate a blocului 177) Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


10.


DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE


Amplasare : mun Ploiești cartier Nord Suprafața S = 4,32mp

Deschiderea la drum: -


DESCRIERE


 • ■ Dimensiuni: l,2mx3,6 m

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit-neimprejmuit


VECINĂTĂȚI IMEDIATE


VECINĂTĂȚI


 • ■ N - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ S- bloc 117

 • ■ E - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ V - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ Cartier de blocuri


UTILITĂTI

ÎMPREJMUIRE CERTIFICAT DE URBANISM NR.

 • ■ Gaze — da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da

 • ■ Apa-da_____

 • ■ neimprejmut

 • ■ neprezentat

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI • Piața terenurilor SUBPIETEI

9                                                            I


NATURA ZONEI


OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE


CEREREA DE

PROPRIETĂȚI SIMILARE1 ,•

■ t,

‘■1 l i

. t c


•dZonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat


medie


medie


Ml


ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

tendința spre echilibru

Minim:87 EURO/mp Maxim: 133 EURO/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piața cuprinse în prezentul raport

12. EVALUARE
REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

IVS 1 - Valoarea de piață—baze de evaluare

IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

IVS 3 - Raportarea evaluării

GN 1 — Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea


ai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietarii selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezul mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situa^fS^

■ cea mai buna utilizare a terenului liber                  fi


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,3 2mp situat in mun. Ploiești, str Cameliei, nr.23, bl. 117, sc.B, parter, ap,23, Jud Prahova.


O /

! I '

■ cea mai buna utilizare a terenului construit.                           ; I, ~

i1 J "t t- 1       \                      -            -      . //                                   i

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca patra; critqiii./Ea *■/ trebuie sa fie:


 • ■   permisibila legal                                                             o

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2, Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (116EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 117, respectiv 1325 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 4,32 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

2.088 LEI echivalent 501 EUR

13, DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

- VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au/âcțyonat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.                                  / /


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai joș. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, "pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. In cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificatorul urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a rapo


Al!

> din ată fi

8/

J
ifO c?; .     *' '    ■   ' ., X

utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului,șau a « < / altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris^iâprobarea /

■ " ' '    '         *'"v/

.> c


altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în rai

$

// X\v // ?V\ X<Ztrebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată tirnodi sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientuK§âtj aJțcțf v categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, V&^^= sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate,

--V

iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

1.


Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 20.03.2011.

2.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

3.


Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezent rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatgțulevghj de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în fui^e^e’offifi

g I                                             j *4

01                       V             B 3’S j** T a


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4.3 2mp situat in mun. Ploiești Cameliei, nr.23, bl.l 17, sc.B. parter, ap.23, Jud Prahova,5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acesțiii râport,

/V           i                                   •    11T-.1                                      -V Ă..         •/. Z


în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.                          < 'K; v.3

6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent.             v

persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o alta persoană nu mi-a acordat asiste^țâ ^ profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.


16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:


VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.088 LEI echivalent 501 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

* '

Intoc
mg. Alexandru Bucu Expert Evaluator Membru Titular* 9919 ‘ gurua

ÂLEXÂÎțyRu

20Ă

' f'/ALU^'X
ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietar

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009/17.02.1992

ANEXA:

încheiere de intabulare 47613/15.10.2009

ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA:

Plan de încadrare in zona

ANEXA:

Memoriu tehnic justificativ

ANEXA:

Plan de situație

ANEXA:

Plan balcon


•i


9ES3Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (Eur/mp.)

Preț corectat___________

Acces__________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat


Destinația (utilizarea


terenului)


Valoarea corecției (%)


Valoarea corecției (Eur/mp)


Valoarea corecției (%)


Valoarea corecției (Eur/mp)


constructie demola bila pe


Valoarea corecției (%)


Valoarea corecției (EUR/mp)


înclinație__________________

Valoarea corecției (%) Valoarea corecției (EUR/mp)

Preț corectat___________

raportul l/L_______________

Valoarea corecției (%)_____

Valoarea corecției (EUR/mp)

Preț corectat


0,076
138,25


6,913


145,17


similar_______

0% __________0 145,17 ________0,67

-20% -29,033 116,13


inferior

_____10%

__________9

93,56


50% 39,375 118,13 inferior

10% 11,813 129,94


50% _____27

82,22 inferior

10% _______0

82,22


93,56


4,678


98,23


98,23


similar

_____0%

__________0

98,23

0,065

_____3%

3


101,1$?


129,94


136,43


0%


similar 0%

__________0

136,43

0,429 -15%


similar

_____0% _________0

123,32

0,489 -15%


îl

Mi *

B     j                  b*


A

<• *K

IF

■ /

Suprafața blocului (mp.)

1.325,00

600

3.000

1.700

460' p

Valoarea corecției (%)

-5%

15%

0%

.-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-7,258

15

0,000

‘<6,166

Preț corectat

108,87

115,91

115,97

98,66

Total corecție bruta

146,878

92,515

124,400

125,367

Total corecție bruta procentual

110,43%

102,79%

99,52%

144,10%

corecție bruta cea mai mica

1*

X

Valoarea unitara estimata (rotund) (eur/mp.)

116,0

EURO/mp

Suprafața teren -construcție balcon

4,32

mp

, ' • * ’                                     .4

Valoarea estimata teren suprafața de 4,32mp(roti

in

.... '.

1 b

501 €

r“

'4

I Curs valutar ( lei/eur)_______

Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 177 ( 1325mp) valoare suprafeței de 4,32mp pe care se va realiza balconul

este : 4,32 mp x 116 EUR/mp = 501 EURIHVH9010H


r

p

4 ) s

iHARTA


o rrt


4 f 7

1

r


d A J b

d


<1


<1 s

t.


p

4

ii

p


1“   • *

*  V >


-2


b“

9


’V


4

i.\


,r-•'bV -


i*


,4


\\

Vb t

Z

L


r p

4 *■


1

J

d

<


d* I

4

t

«•4


><   * ’l.


’.-v.1 • / b-


V-'”


■ < •J.' \p

, d


*4 . A*’ ' 4-   - . “r|

i.\       .,v-        .

- X- ••d”’-T"p;.,u   :

Z' -' V’ ''v /      ’ L-* . - r • • $*•

• •, J-*‘              “ vA-;"


* . J; ' ’ •■ ' •      ■ -A

. - J ’   • - '

;>?•'/• z.


’-A *


I.


-d


z > r* '’

7.9 •


p 1* î« ' •


p\V ’x ,• b. «-S . ț/. £7';

.Y *


"" 4 +


■4   • ’J


'r •’1 d?'

, j '


*4


/• f?

-J


;

1   •*. .’p*


.p


J.


!• r'


P-


fa


p .1 ••


.• %   4.

- ? t ' b ' :/

* fcT

f. • >


p(


v 1 * •,.'/ al

>

J iTt


•u


bp

• ’ • d ’ ■r '


xA


>b


• • ■ •“ ■      4 . • • •

>r<


* 4 4. <


•’s? a t -Vrf.


v-.


■V.


Pmsil 20V. ; iV.ALUAV' >dNEVA>. *


COMPARABILA 1

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri

Ploiești, zona Nord

0.000

EUR

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 600 mp Front stradal: 20 m

Marshall Imobiliare - vanzari terenuri♦ Caracteristici

Suprafața teren: 600 mp Front stradal:      20 m

Nr. fronturi:        —

Lățime drum acces:—


h,Înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—


• Specificații


Modificat ia: 16/03/2011


 • •  Apa

 • •  Gaz

 • •   Curent

Alte informații

*

• Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-iinobiliare.ro

www.imobiliare.ro/marshallimobiliare•u


COMPARABILA 2

Imobil #34645 (Teren de vanzare) .• • • •

Județ: Prahova Localitate: Ploiești Zona: Cartier Albert

Suprafața: 3000 mp

Preț: 270000 EUR

Detalii:

teren intravilan 3 000 mp, deschidere 14 ml, oferit cu 90 euro/ mp, vinde si vecinul aceeași suprafața si aceeași deschidere, văzut MT - teren pretabil inevestitie, apoi dezmembrare pe loturi mici - toate utilitățile inclusiv canalizare, zona de vile noi

Truism imobiliare

Telefon fix: 0244 530«Fax: 0244 599 973 «Astral: 0344 101 076


COMPARABILA 3

Imobiîl #33885 (Teren de vanzare)

I,


s

i-Z

f


Județ: Prahova Localitate: Ploiești h Zona: Cartier Albert

Suprafața: 1700 mp

Preț: 212500 EUR

Detalii:

teren 1 700 mp, deschidere 27 ml, cu drum lateral pe lungimea terenului pentru acces , oferit cu 125 euro / mp, aparține de Primăria Blejoi, toate utilitățile in fata terenului, zona de vile noi, văzut MT

Telefon fix: 0244 530

244 599 973 BAstral: 0344 101 076
COMPARABILA 4

Imobil #27958 (Teren de vanzare)

Județ: Prahova

Localitate: Ploiești

Zona: Cartier Albert


Suprafața: 390 mp

Preț: 40000 EUR


Telefon fix: 0244 530dFax: 0244 599 973 Astral: 0344 101 076
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Manole Alexandru - Rozini în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Cameliei nr. 23, bl. 117, sc. B, ap. 23, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

PREȘE Bolocan Iu
SECRETAR V alentinData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale

PROCES VERBAL

încheiat astazi 07.04.2011


Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Marcu Valentin, Popa Constantin, Horghidan Costel, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

 • l.Cu privire la solicitarea d-lui. Stan P. Ion înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr.12258/2010, va comunicam următoarele:

In baza de date a instituției noastre figurează formulata de către d-nul. Stan P. Ion o notificare, înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr.5648/2002, soluționată prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr.7979/11.11.2005 privind respingerea cererii notificate.

împotriva acestei dispoziții, persoana indreptatita a formulat conterstatie pe rolul instanțelor de judecata, soluționată definitiv si irevocabil prin Decizia nr.248/18.05.2007, pronunțata de Curtea de Apel Ploiești.

In vederea punerii in aplicare a hotărârii judecătorești sus invocate, Primarul Municipiului Ploiești a emis Dispoziția nr. 13012/13.03.2008 prin care s-a restituit terenul in suprafața de 1690 m.p. situat in Ploiești, str. Fierarilor FN, ulterior Fierarilor nr.26A (potrivit adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr.310211/2008).

Această dispoziție a rămas definitivă la data de 09.05.2008.

In baza acestei Dispoziții, la solicitarea petentului s-a incheiat protocolul de predare preluare potrivit prevederilor art.25(5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, in data de 19.005.2008.

Ulterior, tot la solicitarea petentului s-a intocmit procesul verbal de punere in posesie pe care petentul a înscris următoarea mențiune « refuz punerea în posesie terenul este ocupat peste 50% cu construcții».

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 12258/2010 a solicitat un alt amplasament in schimbul terenului situat in Ploiești, str. Fierarilor nr.26A.

Aceasta solicitare a fost analizata de Comisia 2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din cadrul Consilului Local al Municipiului Ploiești în ședința din data de 03.08.2010.

Comisia sus amintită, a apreciat că, până la finalizarea procedurii de aplicare a legilor proprietății, nu se poate proceda la efectuarea unui schimb de terenuri, urmând ca odată această procedură încheiată, să se analizeze oportunitatea efectuării schimbului de terenuri pe care-1 solicită d-nul. Stan P. Ion prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 12258/2001.

«'■i                    ........

i          t

z ! /■■

C -


,s


1*

%


după încetarea contractului de concesiune nr. 12150/23.11.2006 (bi^n expirarea duratei **" *• “•'* stabilite sau prin reziliere (conform art. 9 din contract).

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 5, lit. b) din Legea administrația publica locala, republicata, cu modificările si corn consiliul local hotărăște vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orașului sau municipiului, după caz, in condițiile legii.

Conform prevederilor art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale si consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, in condițiile legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii.

întocmit: Georgiana Ilie


■p


7:      N-;"

^W/2001J^ivind ^pmaril^jtdterioare,8. Cu privire la solicitarea inaintata de domnul Manole Alexandru Rozini, va comunicam următoarele:

Prin adresa nr.18608/21.10.2010 domnul Manole Alexandru Rozini solicita concesionarea terenului situat in Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl. 117, sc.B, ap.23 parter, in vederea construirii unui balcon. Dosarul este completat cu documentația solicitata.

Urmare verificărilor efectuate in teren s-a constatat ca nu este edificat balconul in vederea extinderii locuinței proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit la adresa mai sus menționata.

Prin adresa nr. 5025/22.03.2011 domnul Manole Alexandru Rozini a transmis Raportul de evaluare intocmit de către P.F.A. Bucur N.Alexandru pentru terenul situat in Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.117, sc.B, ap.23 in suprafața de 4,32 mp; far a pretenții de recuperare a sumei cheltuiete pentru intocmirea acestuia.

Conform raportului de evaluare intocmit de către P.F.A. Bucur N.Alexandru valoarea de piața recomandata pentru terenul situat in str.Cameliei nr.23, bl.117, sc.B, ap.23, parter, in suprafața de 4,32 mp a fost stabilita la 2.088 lei echivalentul a 501 EURO, rezultând o redeventa anuala de 83,52 lei.'     9. Cu privire la solicitarea nr. 5166 inaintata de către dl Manoiu Adrian Virgiliu,

va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si dna Manoiu Oana Maria au fost încheiate contractul de concesiune nr.514219/11.08.2005 pentru exploatarea terenului in suprafața de 4.18 m.p.,


care s-a dispus respingerea cererii notificate. Aceasta Dispoziție nu a fost. contestata in instanța de judecata.

Contractul de inchiriere a fost prelungit in baza referatelor aprobate de conducerea instituției noastre, pentru perioade de cate un an. Facem precizarea ca familia Udila a a


acestei locuințe. Chiria este achitata inclusiv luna februarie.

Potrivit H.C.L nr. 269/30.11.2002, s-a aprobat repartizarea unei louinte sociale in strada Rafov nr. 2K, doamnei Udila Domnica, care a refuzat repartiția.

In ședința din 16.03.2010, Comisia Valorificarea Patrimoniului, Servicii Către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consilului Local al Municipiului Ploiești, a aprobat prelungirea acestui contract pe o perioada de un an, pana la data de 07.04.2011.

Prin adresa nr. 3189/16.02.2011, S.C. Apa Nova S.R.L, ne-a informat ca doamna Udila Domnica figurează cu facturi restante in valoare de 1208,66 lei si penalitati aferente.

Prin cererea nr. 5334/25.03.2011, doamna Udila Domnica a solicitat prelungirea contractului de inchiriere.Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Popa Constantin
Horghidan Costel

Bolocan Iulian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Cornet!, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 14.12.2010

Comisia este compusa din domnii consilieri: Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin, Horghidan Costel, Dumitru Cristian.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

1. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Popescu Raluca — Ioana, va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si doamna Popescu Raluca - Ioana este încheiata convenția nr. 2107/11.05.2010 pentru folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public al localității, in perioada 07.05.2010-31.12.2010, teren in suprafața de 11,74 mp. pe care se va amenaja cale de acces cu pavele inierbate, trepte si rampa înclinată din metal la imobilul situat in municipiul Ploiești, str. Branciog nr. 3, bl. 41, sc. C, ap. 41.

Prin adresa nr. 20963/24.11.2010, doamna Popescu Raluca — Ioana a solicitat prelungirea convenției nr. 2107/11.05.2010. Precizam faptul ca taxa datorata pentru folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public al localității a fost achitat^ integral.

 • 2. Cu privire la solicitarea inaintata de domnul Anton Gheorghe Marian, reprezentant al IF Anton Gheorghe Marian, va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si IF Anton Gheorghe Marian au fost incheiate convențiile :

 • - nr. 7952/20.05.2010 pentru folosința temporara a terenului apartinand domeniului public al localității, situat in Ploiești, zona Piața Aurora Vest, pentru amplasarea unui chioșc metalic in suprafața de 10 m.p. cu obiect de activitate "comercializare articole de incaltaminte " ;

 • - nr. 7952/1/20.05.2010 pentru folosința temporara a terenului apartinand domeniului public al localității, situat in Ploiești, zona Piața Aurora Vest, pentru amplasarea unui chioșc metalic in suprafața de 10 m.p. cu obiect de activitate "comercializare flori" . Prin scrisoarea inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. 20093/12.11.2010,

domnul Anton Gheorghe Marian ne comunica faptul dorește modificarea obiectului de activitate al firmei cu " carmangerie si produse lactate" .

Facem mențiunea ca, cele doua chioșcuri au fost amplasate in baza Autorizației de Construire nr. 357/05.07.2010.15. Cu privire la solicitarea inaintată de domnul Manole Alexandri Rozini, vă comunicam următoarele’.

Prin adresa nr. 18608/21.10.2010 domnul Manole Alexandru Rozini solicita concesionarea terenului situat in Ploiești, str.Cameliei nr.23, bl.l 17, sc.B, ap.23 parter, in vederea construirii unui balcon. Dosarul este completat cu documentația solicitata.
inaintata de către dl Barbu Viorel, va comunicam


6. Cu pffîvifelă''solicitarea

următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si dl Barbu Viorel a fost incheiat contractul de concesiune nr.217244/15.12.2003 pentru exploatarea terenului in suprafața de 3,90 m.p., apartinand domeniului privat al localității, in vederea realizării unui balcon situat in Ploiești, str.Carol Davillanr.5, bl.l 19C, sc.A, ap.l, parter.

Prin adresa nr.20786/22.11.2010, dl Barbu Viorel solicita acordul in vederea 'înstrăinării construcției edificata pe acest teren.

Domnul Barbu Viorel a obtinut Autorizația de construire nr. 294/2004 pentru construirea si închiderea balconului.

Conform art.13.1 din contractul de concesiune nr.217244/15.12.2003 - ”Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului către un tert, in caz de succesiune sau de instrainare a construcției pentru realizarea careia a fost concesionat, este permisa numai cu acordul prealabil, scris, al concedentului si cu respectarea condițiilor impuse prin contractul de concesiune ’

w O iddd. ck.


7

*

* J

*


//

f

/

s

4


17. Cu privire la solicitarea inaintata de SC CONI SRL cu sediul in Manesti str. Principala nr. 238 va comunicam următoarele:

între municipiul Ploiești și SC CONI SRL a fost incheiat contractul de inchiriere , nr. 14005/17.11.2006 pentru terenul care are destinația de cale de acces, situat in Ploiești, B-lul Republicii nr.l 19, bl.3C, ap.2. Termenul contractului a expirat la 12.11.2010.

Prin adresa nr.2043 8/17.11.2010, SC CONI SRL a solicitat prelungirea contractului de inchiriere nr. 14005/17.11.2006. Precizam faptul ca pentru contractul de inchiriere mai sus menționat chiria este achitata pana la expirarea contractului.

In urma verificării s-a constatat ca accesul nu se realizează pe zona verde, menționam faptul ca SC CONI SRL a obtinut autorizația de construire nr.1281/2006 pentru realizarea treptelor

fcwAA oba. O'tf

/

/

18. Cu privire la solicitarea inaintata de SC BALEXIM Corn SRL cu sediul in Ploiești str. Brancoveanu Vodă nr. 4, va comunicam următoarele:

între municipiul Ploiești și SC BALEXIM COM SRL a fost incheiat contractul de inchiriere nr.221889/25.11.2003 pentru terenul care are destinația de cale de acces, situat ir Ploiești, B-dul Republicii nr.l69, bl.26F, ap.2. Termenul contractului expira la 10.12.2010.


parțiala a clauzelor contractuale”. Totodată va facem cunoscut, ca au mai existat solicitări din partea unor chiriași, insa pentru motivul menționat mai sus, nu ș doleanțelor petentilpr.                         eb,


curs

■ 3

ll

'o *“

-r.


47. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna

nr.38, prin care solicita scutirea de la plata chiriei conform prevederilor Le comunicam următoarele :


Tanase Elena,' str. fiemi.

k_titiei,

009, vaDoamna Tanase Elena deține in str. str.Democrației, nr.38, un spațiu de locuit format dintr-o camera in suprafața de 17,63m.p., wc in curte in suprafața de 1,00 m.p.si teren curte in cota indiviza in suprafața de 24,00 m.p. in baza contractului de închiriere nr. 12334/29.06.2009. Chiria lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului României nr.310/2007, respectiv 40,25 lei si este achitata inclusiv luna octombrie 2010. In contractul de închiriere figurează singura. Termenul contractului de închiriere expira la data de 18.05.2014.

Prin cererea nr.21101/25.11.2010, doamna Tanase Elena solicita scutirea de la plata iriei conform prevederilor Legii 359/2009, motivat de faptul ca este persoana cu handicap gradul accentuat, asa cum rezulta din Certificatul de încadrare in gradul de handicap cu caracter temporar nr.6881/17.06.2010 (12 luni) , eliberat de către Consiliul Județean Prahova,Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti.

Având in vedere Legea nr.359/20.11.2009 pentru modificarea art.20 alin (2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevede „scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosința acestor persoane”, se constata ca persoana sus menționata este indreptatita sa beneficieze de scutirea de la plata chiriei de la data depunerii cererii, respectiv 25. 11 2010 pana la data de 17.06.2011, data expirării certificatului de handicap.%

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri:


P.EA.


BUCURN. ALEXANDRU EVALUATOR


(U4i'uh II >*»i H l *• *♦»****' * mintt’WtMW’WZ!!! mh« *•• *»«•**• •*** '522U2 » <T***     *******


RAPORT DE EVALUARE


P.F.A.UCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR


str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești

tel: 0720 546 418, e-mail: sandeibucur@yahco.corr!RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP “TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. CAMELIEI, NR.23, BL.l 17, SC.B, PARTER AP.23 JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL:345-C1-B-U23

PENTRU VÂNZ ARE

PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

MANOLE ALEXANDRU ROZINI

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTHUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

MANOLE ALEXANDRU ROZINI

VALOARE DE

PLATA:

RAPORT NR.:

2.088 LEI ECHIVALENT 501 EURO


470/ 21 MARTIE 2011
Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si         putea fi

reproduse far a consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destfntâaridui..

‘ ■, ■ /

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

f'


Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova


■' L V

Tel. : 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com

Persoană fizica:

M ANOLE ALEXANDRU ROZINI


ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.470 / 21.03.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANE VAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

J

Firma             |

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR   |

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5 A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com

2. CLIENT

Adresa


Mun. Ploiești, jud. Prahova

Aleea Aeroportului, nr 3, bl. 125F, et. 1, ap.8 Tel:0729159871

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:


MANOLE ALEXANDRU ROZINI

Persoană Juridica:
PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA
DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 4,32 mp


Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI
 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Cameliei, nr 23, bl. 117, sc.B, parter, ap.23


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,32mp situat in mun. PloiesțLșfc—~

Cameliei, nr.23, bl. 117. sc.B. parter, ap.23. Jud Prahova.                                  Ă

/

-


condiții limitative deosebite


NU a fost prezentat extras de carte funciara pentru informau Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orie pot fi tranzactionat liber pe piața

DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ

2.088 LEI echivalent


501 EUR


EVAisg^

'   *9919©Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular A NE VAR

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 18.03.2011, de către ing. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

21.03.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,1683 LEI • ■ Descrierea proprietății,

* Adresa: mun. Ploiești, Str. Cameliei, nr 23, bl. 117, sc.B, parter, ap.23,Jud Prahova

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 4,32 mp poziționat in partetea din spate a blocului 117 in dreptul sufrageriei apartamentului 23.

 • ■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 23 - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009, încheierea de intabulare nr. 47613/15.10.2009,

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății :Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009, încheierea de intabulare nr. 47613/15.10.2009, Releveu apartament, Plan de încadrare in zona,

Documentație balcon: Memoriu tehnic justificativ, Plan de situație, Plan de incadrare in zona, Plan balcon


Sarcini, - din informațiile existente la momentul intoc^ir^pm^ilm evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca^&§ liber de orice fel tw

" " ' 1 Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 432mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.23, bl.l 17, sc.B, parter, ap.23, Jud Prahova,                               -
sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

■ Pentru apartament situat in mun. Ploiești, Str. Cameliei, nr 23, bl. 117, sc.B, parter, ap.23,Jud Prahova                              /

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară 62609/Ploiesti

Număr cadastral: 345-C1-B-U23

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

Extras de Cartea Funciară: -neprezentat

în ANEXA este prezentată copia xerox : Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009, încheierea de intabulare nr. 47613/15.10.2009, Releveu apartament, Plan de incadrare in zona,

Documentație balcon: Memoriu tehnic justificativ, Plan de situație, Plan de incadrare in zona, Plan balcon


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare. • ■ Documentația cadastrala:

 • ■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: Si =4,32 mp


rezidențialDESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE


Urban: zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. lOOm de fostul Complex Ideal (poziționat in partea din spate a blocului 177)


ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE


 • ■ Auto:

 • -  Str. Cameliei

 • -  Str. Gageni

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate


CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


Tipul zonei

zona semicentrala in cartierul Nord in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. 1 OOm de fostul Complex Ideal


Tipul zonei -

• Cartier blocuri de locuințe

9

în zonă se află:

Rețea de transport în comun în apropiere suficiente, autobuz,

■p

piață agro aii meniră, (Piața


v.

f


Rețea urbană de energie electrică: existentă Rețea urbană de apă: existentă Rețea urbană de termoficare: existentă Rețea urbană de gaze: existentă Rețea urbană de canalizare: existentă

■ Rețea urbană de telefonie: existentă

_        _9 _     ...      _____ ______ ______ _____. _______________________________________________

GRADUL DE POLUARE I ■ Poluare in limitele orașului Ploiești ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


1


AMBIENT


■ Trafic auto intens


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL
zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei), zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. 100 fostul Complex Ideal (poziționat in partea din spate a blocului 177) Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE• Amplasare : mun Ploiești cartier Nord

« Suprafața S = 4,32mp

■ Deschiderea la drum: -


 • ■ Dimensiuni: l,2mx3,6 m

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit-neimprejmuit


 • ■ N- poprietate Primăria Ploiești

 • ■ S- bloc 117

 • ■ E- poprietate Primăria Ploiești

 • ■ V - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ Cartier de blocuri


 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da

 • ■ Apa-da_____

 • ■ neimprejmut

 • ■ neprezentat


/ > /

ri. ;


Tkstr.

«*

/■


Sr


11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI


Piața terenurilor


NATURA ZONEI


OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE


CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILAREZonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat


■ medie


ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

tendința spre echilibru

 • ■ Minim:87 EURO/mp

 • ■ Maxim: 133 EURO/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport


12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE -EDIȚIA A VID-A, 2007

 • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea

ai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezulța^cea mai mare valoare.


Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situațrO^

■ cea mai buna utilizare a terenului liber•s

.5


J7 a

rw6/

h • ZA

tP iZ I


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,32mp situat in mun. Ploiești, stj^-~—.

Cameliei, nr.23, bl.l 17, sc.B, parter, ap.23, Jud Prahova,

_

cea mai buna utilizare a terenului construit.


{

1            ta»*-

h r 1 ' \ >'* \

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa fie:                                                                                     \ z p .

....... ■■ /.


«1permisibila legal posibila fizic fezabila financiar

■ maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții* Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietarii imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

  12.2.

  Abordarea (evaluarea) prin metoda con

  parației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (116EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 117, respectiv 1325 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 4,32 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ

2.088 LEI echivalent 501 EUR


DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE
13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au^cțyonat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.                                  / /

VO\ ț /

l\ c

13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodifîcate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificatoj^^^Fa^a&eștuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportylmii£ evaluare1 'Stopată fi


__________ .'Z V U ? / vJ> ă-

utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorul, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris șt aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată ft’toejdifîcat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, Vâ^gare; \ sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate^ iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

•IC


11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

»!•


Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 20.03.2011.

2.


3.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezent rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destina de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în fu

7 r

!

W-A-*»—-

\<se?o0ima-

*J 9    '

fi * ?■                  Z* > -1 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistența-''' profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

L

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.088 LEI echivalent 501 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE


ANEXE

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietar

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 2144/22.12.2009/17.02.1992

ANEXA:

încheiere de intabulare 47613/15.10.2009

ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA: ANEXA:

Plan de incadrare in zona Memoriu tehnic j ustificativ

ANEXA:

Plan de situație

ANEXA:

Plan balconMETODA COMPARAȚIEI DIRECTE


Suprafața bloc________

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp) _______

Drepturi de proprietate

Valoarea corecției (%)________

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat__________

Condiții vanzare (°/o din oferta)___________________

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectatconcesionare


-10%


Localizare


semicentrai (Cameliei)


600integrai

-30%

-40


93,10


oferta -9,310

83,79


Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4


3.000


460


90


integrai

-30%

______-27

63,00


oferta -6,300

56,70integrai

-30%

______-38

87,50


oferta -8,750

78,75


87


integrai

-30%

-26


60,90


oferta

-6,090

54,81


Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp.)

Preț corectat____________

Acces__________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Destinația (utilizarea terenului)_________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Utilități          _____________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

construcție demolabila pe teren_____________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

înclinație__________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp)

Preț corectat___________

raportul l/L_______________

Valoarea corecției (%)_____

Valoarea corecției (EUR/mp)


periferic

(Aibert)

_____50%

41,895

125,69


periferic (Aibert)


periferic (Aibert)


periferic (Aibert)


asfaltat


inferior

_____10%

__________13

138,25similar


0%

_____0

138,25


pe teren


ia strada

______5%

6,913

145,17
0%

_____0

145,17


plat


0,076


similar_______

_____0%

__________0

145,17

________0,67 -20%

-29,033


50%

28,350

85,05


inferior

10%

_________9

93,56


50% 39,375 118,13 inferior

10% 11,813 129,94


50% _____27

82,22 inferior

10% _______0

82,22


similar


similar


similar


0%

____0

93,56


ia strada

_____5%

4,678

98,23


_____0% _________0

129,94

ia strada


5%

6,497

136,43
0%

____0

82,22


ia 200m


50%

410%

____0

98,23


0%

_____0

136,43


similar

_____0%

_________0

98,23

0,065

_____3%

3


similar

_____0% _________0

136,43

0,429

-15%


< !>■ xz >

r <

î ? b

j i — 7/^ ♦f j .^.

T

vy<\< V. * .<■ y

<K           R


101,18


.-20,465

115,97


r*


'4


• 1

r

■>

►■r ‘ ’

' ’ t a


ll


i. i

. \


0% _________0 123,32 similar

0% ______0 123,32 0,489 -15% >18,498 /104,82

A V

!

> 7


l

J

t *1 % '


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,32mp situat in mun. PloiestMȘtt '"'x Cameliei, nr.23. bl.l 17, sc.B, parter, ap.23. Jud Prahova.                      /

f ■            x -

t I

I

/

t                        s

/ s <27

*7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f-----u.--------------------------------;-----

i)

■ I . 1

\/ < ■ ,

Suprafața blocului (mp.)

1.325,00

600

3.000

i.200

460  .

Valoarea corecției (%)

-5%

15%

.0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-7,258

15

0,000'

' ° --8,166

Preț corectat

108,87

115,91

115,97

98,66

Total corecție bruta

146,878

92,515

124,400

125,367

Total corecție bruta procentual

110,43%

102,79%

99,52%

144,10%

corecție bruta cea mai mica

-

X

Valoarea unitara estimat (eur/mp.)

a (rotund)

116,0

EURO/mp

Suprafața teren -construcție balcon

4,32

mp______

Valoarea estimata teren in suprafața de 4,32mp(rotund)

501 €

1 Curs valutar (lei/eur)

|       4,1683

Valoare estimata

2.088 lei

Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 177 ( 1325mp) valoare suprafeței de 4,32mp pe care se va realiza balconul

este : 4,32 mp x 116 EUR/mp = 501 EUR. Jud Prahova.


r.*COMPARABILA 1

Marshali Imobiliare - Vanzari terenuri Ploiești, zona Nord

80.000

EUR

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 600 mp Front stradal: 20 m

Marshall Imobiliare - vanzari terenuriCaracteristici

Suprafața teren: 600 mp Front stradal:      20 m

Nr. fronturi:         —

Lățime drum acces:—


Cameliei, nr.23, bl. 117, sc.B, parter, ap.23, Jud Prahova.                               H,


•? M A

înclinație teren:


Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—

• Specificații

Modificat la: 16/03/2011

Utilităti

t• Curent

Alte informații

Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliare1

X—

J

î ’l

j

r


■f


COMPARABILA 2

Imobil #34645 (Teren de vanzare)

Județ: Prahova

Localitate: Ploiești

Zona: Cartier Albert

Suprafața: 3000 mp

Preț: 270000 EUR

Detalii:

teren intravilan 3 000 mp, deschidere 14 ml, oferit cu 90 euro/ mp, vinde si vecinul aceeași suprafața si aceeași deschidere, văzut MT - teren pretabil inevestitie, apoi dezmembrare pe loturi mici - toate utilîtatile inclusiv canalizare, zona de vile noi

Truism imobiliare

Telefon fix: 0244 530«Fax: 0244 599 973 «Astral: 0344 101 076


COMPARABILA 3

Imobil #33885 (Teren de vanzare)

I !

TRUISM

IMOBILIARA


Județ: Prahova

Localitate: Ploiești

Zona: Cartier Albert

Suprafața: 1700 mp


Preț: 212500 EUR

Detalii:

teren 1 700 mp, deschidere T7 ml, cu drum lateral pe lungimea terenului pentru acces , oferit cu 125 euro / mp, aparține de Primăria Blejoi, toate utilîtatile in fata terenului, zona de vile noi, văzut MT

CONTACT * ÎNAPOI ___

Telefon fix: 0244 530 81«Fax: 0244 599 973 «Astral: 0344 101
EĂLCCN PROPUS

I


1


PLAN BALCON ScT50.


Ut

l----1

f                 l

/                 4

-

1

1

l

l

1

J

r”

i

i

i

i

i t

l u _

i l t

} \

- J

- -■

4-090 xz


i'jsxto


(I1 PUN WAȚII.

tScJ:


balcon timp&fe. metalica dh mare .sau .TQBlSamDmsara qj ochiuri fixe .si mobila cu ' w 3 mm vopsime ulei pe

Oph'onaS, închiderea se posta -jace și ou aluminiu (pvta) cu §<zam tamopnh.


erorile om

U.M'iasi

oeom inco fîmplârie-culoare brun.


PUWL E5TL IKTOCHrT CONFORM* CERTIFICAT DE URBW6M

Hm/OZMO ELIBERAT DE FRIHAWA MUNIC.PffilESn

/                                                                                                                                 z j          .ț »     »


• Nota ,

IH TIMPUt. EXKlHiet, țtNERtWiiL YAANUmta b& iMDATTL ffolec.WTJ’- PENTVU ORice PSD.' BL01A- AfAPUTA, Al CAZAIL PSXTEKȚĂWi ’JMCfi. "RASAT; S0&TW4JC be MTEtC, se UtX sifTV LUCftîpjl£ $i VA Ti cHfeWr PWțe«rADTOL


NotA


SUPIW.U CONsmilTA s.^32.^.

SUPRAWrt UTILA«IfjDZ;p

ir


a


s if £ a


&CONDUCERE


DIRECTOR GENERAL * t

ing, Dabija Mihai

Bogdan

1

DIRECTOR PROIECTARE

aih.

Alexandra

coordonator |   C-M,.

srX,M(^*î’

■ Â^^feseu

COORDONARE


b

aZLSTUJTA-

— --    -ț J


toG .GX.M/rUesU;■l

tO0O

AL


SECȚIE 1-1 5cT

(CONSPROIFC'T^

i e Ș.-"SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CLF.UNSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPJUETaTE INTELECTUALA ’5 c CONSPROIECT S A PLOIEȘTI- 51 POT n UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL F.AEV >ZUT IN CONTRACT. ■

DOCUMENTAR,’, NU POATE FI REPRODUS\ INTEGRAL SAU PARȚIAL FAKA ACORDUL SCRIS AL •SC. CONSPROIECT SA PLOIEȘTI*.


INC. AKOH gh.

CERINȚA:

cKvsnAN

REFERA T7EXPERTIZA nn:      /


MAN0LțAI£^î>RU'Wl

BrCaLcpUs proiect     pj-esL CsiieUfc>r.z3

PLOIEȘTI ROMAN IA   COWSTtÂMțlE <


PR. NR.


&HCON Fwrn ti.^7 A?,2S. b.TAO.


| desenat ,-1 VEK (FICAT -.'■-*.

■ *AWeSftM^LU 5. ,__I •


.3^


Âjw,c-gzafaKx-ș-. ■ | y—y'


Plan nr.r 2^2.

Pukum secn^ V&teiue PE^+par £A<COlO PAfTț^l .


SCARA

' <50

DA.U “

Q9, 2010


Județul Prahova

Teritoriul: Municipiul Ploiești

Localitatea: Municipiul Ploiești INTRAVILAN

Proprietar: MANOLE ALEXANDRU-ROZINI

Domiciliu: Municipiul Ploiești, Aleea Aeroportului Nr. 3, Bl. 125F, Et1, Ap. 8

Adresa corpului de proprietate: Str. Cameliei nr. 23, Bl. 117, Sc. B, Parter, Ap. 23 Act de proprietate: Contract de Vanzare-Cumparare Nr. 2144/22.12.2009 Suprafața masurata bloc: 1325 mp


DE SITUAȚIE

1 :500Nr. Pct

X

Y

n

5

385086.76

579444.81

1 20

6

385085.79

579445.51

3.60

7

385083.65

579442.62

1 20

8

385084.62

579441.92

3.60


SCHIȚA DCTALIU REPER C€ HNEUEKT


r1         A


102

167.70


Nr. Pct.

X

Y

1

385134.62

579511.43

2

385126.55

579517.34

3

385047.88

579411.26

4

385056.01

579405.30

Suprafața masurata bloc = 1 325mp


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Scara 1: 10000

* fii 6!Mi'Vizat O.C.P.I. Prahova

cf.Lg.50/1991

Republicata 2001


JUDtTEKK


t.


i*.