Hotărârea nr. 171/2011

Hotãrârea nr. 171 privind includerea unor mijloace de transport `n comun `n Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti si transmiterea acestora `n administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 171 privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena și Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești;

în temeiul art. 36 alin (2) litera c), alin.5 lit.a) si alin.6 lit.a), pct.14 și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă includerea mijloacelor de transport în comun identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”,

Art.2. (1) Aprobă transmiterea bunurilor menționate la art.l în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

(2) Mijloacele de transport in comun menționate vor fi utilizate in condițiile prevăzute in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Predarea - primirea mijloacelor de transport în comun se face pe baza de proces verbal.

Art.4. Aprobă modificarea corespunzătoare a Contractului de administrare încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte și Regia Autonoma de Transport Public Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE Ș Gheorghe Sirb


TĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRE Oana Cristina Iacd

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


APROBAT, VICEPRIMAR, Cristian Dumitru


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind includerea unor mijloace de transport in comun in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmiterea acestora in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si a Hotărârii de Guvern nr.548/08.07.1999 “sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente:

 • - rețelele electrice de contact, aeriene sau la șina;

 • - liniile de tramvai;

 • - stațiile electrice de transformare și racordurile de energie electrica;”

fac parte din domeniul public al localității si la nivelul municipiului Ploiești figurează in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova. Acest inventar a fost intocmit pe baza documentelor existente in evidentele serviciilor de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești.

Potrivit dispozițiilor art.14 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, serviciile de transport public local se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specific care, împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul de transport public local. Conform acestui act normativ, prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de persoane se înțeleg:

 • a) autobuze - autovehicule destinate și echipate pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora, asa cum sunt definite în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006 , cu modificările ulterioare;

 • b) tramvaie;

 • c) troleibuze;

 • d) trenuri de metrou;

 • e) mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu;

 • f) autoturisme;

 • g) nave de transport de pasageri sau mărfuri pe caile navigabile interioare.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.229/29.07.2009 s-a aprobat achiziția de autobuze si troleibuze pentru Regia Autonoma de Transport

Public Ploiești. In baza acestei hotarari a fost incheiat Contractul de furnizare achiziție troleibuze nr.5691/26.03.2010, intre Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. MHS TRUCK&BUS S.R.L.

In temeiul acestui contract, s-au achiziționat un număr de 18 troleibuze "care au fost incluse in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmise in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform Hotărârilor nr.248/02.08.2010 si nr.74/28.02.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In baza contractului menționat mai sus au mai fost achiziționate un număr de 6 troleibuze, enumerate cu toate datele de identificare in anexa la prezentul proiect de hotarare.

Prin adresa nr. 15/2011 Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte a comunicat faptul ca valoare totala a celor 6 troleibuze a fost de 3.909.095,04 lei.

Legea nr.92/2007 prevede doar faptul ca “Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local se pot afla în proprietatea publica sau privata a statului, a unităților administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept privat.”

Chiar daca acest act normativ nu reglementează includerea mijloacelor de transport in comun in domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriale, avand in vedere afectatiunea acestora, se constata ca troleibuzele menționate in Anexa 1 la prezentul proiect de hotarare trebuie incluse in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Avand in vedere cele sus menționate si faptul ca activitatea de transport public de persoane, la nivelul municipiului Ploiești este desfasurata de Regia Autonoma de Transport Public Ploiești, se impune transmiterea acestor bunuri in administrarea acestei regii, in vederea administrării si exploatării acestora.

Avand in vedere cele menționate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu,

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte, Director,


Direcția Management

Financiar-Contabil, Contracte
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind includerea unor mijloace de transport in comun „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești si transmiterea acestora in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Necesitatea asigurării unui sistem de transport public de persoane eficient la nivelul municipiului Ploiești constituie un obiectiv major al municipalității. In acest sens, in permanenta se realizează investiții in infrastructura tehnico-edilitara specifica si in modernizarea parcului auto.

Astfel, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.229/29.07.2009 s-a aprobat achiziționarea de autobuze si troleibuze pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploiești. In temeiul acestei hotarari a fost incheiat Contractul de furnizare achiziție troleibuze nr.5691/26.03.2010, intre Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. MHS TRUCK&BUS S.R.L.

Având în vedere necesitatea modernizării sistemului de transport public in comun al municipiului Ploiești, precum si faptul că la nivelul municipiului Ploiești activitatea de transport public de persoane este desfasurata de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești se impune ca mijloacele de transport achiziționate pana in prezent sa fie exploatate de aceasta.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind includerea unor mijloace de transport in comun in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmiterea acestora in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

VICEPRIMAR,


ConsilieriAnexa nr. 1 la HCL nr__________

Mijloace de transport in comun ce se includ in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si se transmit in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Nr. crt

Denumirea Bunului

Nr. înv.

Date de identificare

An fabricație

Valoare

(lei)

Nr. si data factura

Nr. si data proces verbal de recepție

1

Troleibuz Neoplan Tip N6121

21

WAG 36121X1PN32171

2001

651.515,84

MHS 1100001/05.01.2011

12270/26.07.2010

2

Troleibuz Neoplan Tip N6121

22

WAG 36121X1PN32622

2001

651.515,84

MHS

1100002/05.01.2011

12272/26.07.2010

3

Troleibuz Neoplan Tip N6121

23

WAG 36121X1PN32173

2001

651.515,84

MHS

AF 1100131/01.02.2011

STI 12269/26.07.2010

4

Troleibuz Neoplan Tip N6121

24

WAG 36121X1PN32174

2001

651.515,84

MHS

AF 1100132/01.02.2011

1/15.10.2010

5

Troleibuz Neoplan Tip N6121

25

WAG 36121X1PN32619

2001

651.515,84

MHS

AF 1100133/01.02.2011

STI 15122/10.09.2010

6

Troleibuz Neoplan Tip N6121

26

WAG 36121X1PN32625

2001

651.515,84

MHS

AF 1100134/01.02.2011

STI 12275/26.07.2010

TOTAL

3.909.095,04 lei

* s_                      •         *                  \ s

Anexa nr.2 la H.C.L.nr.

1 Rff

ANEXA

ti •        .                                                                                                     i

îl " r

\\~                                 ,.x '

A ■■■

’\'.r 1 .                                       <*

>                                                                               ' ’ / * t'     7       ••

■ X -        / .                     . L ■ V

' ■ J

l        !>

privind condițiile de utilizare a mijloacelor de transport in comun de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești

 • - va păstră destinația mijloacelor de transport in comun;

 • - va asigura exploatarea eficienta, in regim de continuitate si de permanenta a mijloacelor de transport transmise;

 • - va efectua la timp lucrările de intretinere si reparații, in conformitate cu cartea tehnica a bunurilor si legislația in vigoare;

 • - va instrui personalul de deservire a mijloacelor de transport in comun, in scopul exploatării normale si in condiții de siguranța a acestora;

 • - va asigura utilizarea mijloacelor de transport in comun in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu necesitățile si obiectivele municipalității, intreaga răspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i in exclusivitate;

 • - va lua orice alte masuri referitoare la aceste bunuri prevăzute de legislația in vigoare, intocmai ca un bun proprietar.

• J

■■               -7

. ’*

’ r . ’              \             "

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICĂTRE

POPULA ȚIE, COMER Ț, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VARE OPERA ȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești
PREȘEDINTE, Mateescu RaduData:
COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TECII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

‘Pfr > L'PREȘEDINTE,Data:

f ragWWFîPBiVMuîiril


3 MAR 2011
Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu „,

/?

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Dom.Public si Privat

Prin prezenta va transmitem “Situația mijloacelor fixe, achizi ionate conform contract nr.5691/26,03,2010 de la SC TRUCK &BUS SRL apartinand domeniului public al municipiului

Ploiești -sistemul de transport public “ pentru nr.inv.21-26 si anexat copie xerox a proceselor verbale de recepție.

Va mulțumim pentru colaborare.


Sef Serv. Financiar , Cristina Vlaicu

întocmit,

Alina Botezatu

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR


Situația mijloacelor fixe, achiziționate conform contract nr.5691/26,03,2010de ia SC TRUCK &BUS SRL apartinand domeniului public al municipiului Ploiești -sistemul de transport public


Nrcrt Nrlnv


Mijloace fixe


Finanțare


An P.LF.


Cod clasificare


Valoare de


Inentar


Factura Fiscala


Proces verbal
21


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN32171


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121


22 WAG36121X1PN32622


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121


23 WAG36121X1PN32173


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121


4    24 WAG36121X1PN32174


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121


25 WAG36121X1PN32619
TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121

WAG36121X1PN32625


TOTAL


INVESTIȚIE CREDIT BCR


INVESTIȚIE


CREDIT BCR


INVESTIȚIE


CREDIT BCR


INVESTIȚIE


CREDIT BCR


INVESTIȚIE

CREDIT BCR


INVESTIȚIE CREDIT BCR


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


2.3.5.2


2.3.S.2


2.3.5.2


2.3.5.2


2.3.52


2.35.2


651.515,84


651.515,84


MHS 1100001/05,01,2011


MHS 1100002/05,01,2011


651.515,84 MHS AF 1100131/01,02,2011


651.515,84 MHS AF 1100132/01,02,2011


651.515,84 MHS AF 1100133/01,02,2011


651.515,84

3.909.095,04


MHSAF 1100134/01,02,201112270/26-07-2010


12272/26-07-2010


STI 12269/26,07,2010


1/15,10,2010


STI 15122/10,09,2010


STI 12275/26,07,2010CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

Data:     V