Hotărârea nr. 170/2011

Hotãrârea nr. 170 privind includerea unei locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti în fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeazã sã fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, repartizarea unor locuinte din acest fond conform prevederilor legale si modificarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Ploiesti nr. 76/28.02.2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 170 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale si modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Nicolescu Sava Mihai, Neagu Puiu Daniel, Sugă Nicolae, Tincu Marin, raportul comun de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și Administrației Serviciilor Sociale Comunitare precum si procesul verbal din 20.04.2011 al Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții și reclamații prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având in vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

_ ___

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hoărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 289/2010 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințe sociale;

în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unei unități locative identificată în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a unei unități locative identificată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă repartizarea unor spații cu destinația de locuință persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4. Aprobă modificarea poziției 2 din Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011, în sensul că unitatea locativă situată în Ploiești, str. Poștei nr. 3, este compusă din 2 camere în suprafață de 30,76 m.p. și dependințe în suprafață de 24,15 m.p. și cota indiviză de teren curte în suprafață de 19,00 m.p.

Art. 5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, in baza repartițiilor emise.

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 mai 2011.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale si modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare Consiliul local asigură potrivit competențelor sale si in condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unități locative aflate in administrarea sa.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 289/2009;

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006 fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate in proprietatea unităților adminstrativ teritoriale si devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996- legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede ca închirierea si administrarea locuințelor

“ l r

■ t

i Ș urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea

> -prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborată cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor sa se stabilească odata cu incheierea contractelor de închiriere.

In evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ se află 3 unitati locative. în vederea repartizării acestora, Comisia pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii s-a întrunit in data de 20.04.2011 si a făcut următoarele propuneri de repartizare:

 • 1. Repartizarea către doamna Matei Cornelia care se afla la poziția 2 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Poștei nr. 3 format din doua camere in suprafața de 30,76 mp, dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 24,15 m.p. si cota indiviza de teren curte in suprafața de 19,00 m.p. Spațiul a devenit liber ca urmare a punerii in executare a Sentinței Civile nr. 11961/2001 pronunțata de Judecătoria Ploiești privind evacuarea din spațiu a fostului chiriaș Rotaru Claudiu.

Doamna Matei Cornelia are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 334/07.10.2005. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Matei Cornelia s-a născut la data de 19.11.1968 in comuna Peris, Județul Ilfov. Petenta locuiește impreuna cu soțul sau, Matei Gabriel si cei doi copii, Matei Alexandra Daniela in varsta de 21 ani si Matei Anca in varsta de 13 ani, in imobilul situat in str. Italiana nr. 2, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din salariul domnului Matei Gabriel in suma de 996 lei, pensia doamnei Matei Cornelia in suma de 385 lei si indemnizația pentru persoane cu handicap in suma de 234 lei a acesteia.

Conform Certificatului medical existent la dosar, doamna Matei Cornelia suferă de neoplasm mamar stâng operat.

 • 2. Repartizarea către doamna Nicolae Elena care se afla la poziția 6 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Sabinelor nr.l8, bl. 12B, ap. 2 format din doua camere in suprafața de 34,65 mp, dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 24,27 m.p. Spațiul a devenit liber prin predarea acestuia la data de 07.04.2011 de către fostul chiriaș.


Petenta împreuna cu nepotul sau Alexandrescu Cătălin, au locuit in imobimTsftuat in str. Ștefan Greceanu nr. 2, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din pensia doamnei Nicolae Elena in suma de 561 lei si indemnizația pentru persoane cu handicap in suma de 234 lei a acesteia si salariul domnului Alexandrescu Cătălin in suma de 610 lei.

Conform Certificatului medical existent la dosar, doamna Nicolae Elena este persoana cu handicap(grad accentuat).

 • 3. Doamna Stoican Maria are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, înregistrat la nr. 298/30.06.2005, întrucât locuiește intr-un imobil situat in str. I.L. Caragiale nr. 58 care a fost restituit foștilor proprietari.

Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Stoican Maria a depus cerere in data de 11.10.2010, prin care solicita transferarea dosarului privind obținerea unei locuințe de pe numele sau pe numele fiului Dinu Alexandru. Astfel, domnul Dinu Alexandru figurează pe poziția 5 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010.

In ședința din 20.04.2011, Comisia pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii, a propus repartizarea spațiului situat in Ploiești str. Neagoe Basarab nr.6, către domnul Dinu Alexandru.

Prin cererea nr. 7525/03.05.2011, domnul Dinu Alexandru, renunța la repartizarea spațiului situat in Ploiești str. Neagoe Basarab nr.6 si solicita menținerea dosarului privind obținerea unei locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, pe numele mamei sale Stoican Maria.

Având in vedere cele de mai sus, se constata necesitatea includerii in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unei unitati locative identificate in Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare, trecerii acestei unitati locative din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniul public al municipiului Ploiești in conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuate sau care urmeaza sa fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008, cu modificările si completările ulterioare ( intrucat celelalte locuințe deja fac parte din


f

evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor / proprietari) si repartizării tuturor locuințelor sus menționate persoanelor indreptatitg/ conform propunerilor Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii, propuneri identificate in Anexa 2 la prezentul proiect de Hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

DIRECȚIA DE GESTIUNE


PATRIMONIU^ DIRECTOR EXECUTIV, Florin Pefrache


ADMISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE  DIRECTOR, Constantin Pietr^ritDrandusaAVIZAT
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR, Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTABILJUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale si modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local asigura potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 si Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din

>                                                                                    »                                     ?                                                                                                           9

locuințele retrocedate foștilor proprietari care prevăd ca fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie si prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, precum si faptul ca închirierea si administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constata necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietarii cu unitati locative din fondul de locuințe destinat inchirierii devenite vacante identificate in Anexa nr. 1 la priectul de hotarare alaturat.

Repartizarea unităților locative se va realiza conform procesului verbal din 24.02.2011 al Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții si reclamatii intocmit conform listelor de prioritari aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/23.12.2010.

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIERI:

Nicolescu Sava Mihai

Neagu Puiu Daniel Sugă Nicolae_____

Tincu Marin

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR._______

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Sabinelor nr.

18, Bl. 12B, Ap. 2

2 camere in suprafața de 34,65 m.p.

dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 24,27 m.p.

Bloc A.N.L.

ÎNTOCMIT BRANZA ELENA

t

«•

I                      ’-r


*■


ANEXA NR. 2


>' > 'A

« T

> a


r'

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA i SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

MATEI CORNELIA

Poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Poștei nr.3

2 camere in suprafața de 30,76 mp

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 24,15 mp Cota indiviza de teren curte in suprafața de 19,00 mp

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

2.

NICOLAE ELENA

Poziția 6 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Sabinelor 1 nr.18, bl. 12B, ap. 2

2 camere in suprafața de 34,65 m.p.

dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 24,27 m.p.

Bloc A.N.L.

ÎNTOCMIT BRANZA ELENA<l“


•zj..«..
A* '


-I*


*

A


r1


!


A<QJJl/Vn

r-t d'■'*>


AZ/


UA/fV1 •■•■•'*

■’ '-.v:


A '
DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ

NR._^____


(I

REFERAT,


Prin prezenta va facem cunoscute următoarele:

Imobilul situat in strada Poștei nr. 3 are regim de proprietate mixta.

In baza Deciziei nr. 208/1968 s-a trecut in administrarea I.L.L parterul clădirii si teren in suprafața de 274,71 mp.

In baza Deciziei nr. 682/14.12.1971 s-a trecut in proprietatea statului, etajul clădirii format din: 3 camere, hol, bucătărie, baie, WC, oficiu, vestibul, terasa, casa scării si mansarda formata din: 2 camere, coridor, WC, bucătărie, casa scării, in suprafața de 64,70 mp precum si podul clădirii. Parterul si etajul clădirii a fost cumpărate in baza Legii nr.112/1995 de foștii chiriași.

Mansarda imobilului a fost inchiriata diferitelor persoane fizice, ultimul chiriaș al municipiului Ploiești fiind domnul Rotaru Claudiu. Potrivit contractului de închiriere nr. 26545/15.07.1999 spațiul cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Poștei, nr. 3, era format dintr-o camera in suprafața de 27,17 mp si dependințe in suprafața del9,02 mp si teren curte in suprafața de 19,02 mp. In anul 2001 domnul Rotaru Claudiu a fost acționat in instanța de judecata pentru rezilierea contractului de închiriere din cauza nerespectarii unor clauze contractuale (neplata chiriei si pentru neuz spațiu). Prin Sentința Civila nr. 11961/2001 pronunțata de Judecătoria Ploiești s-a dispus rezilierea contractului de închiriere nr. 26545/15.07.1999 si evacuarea paratului din spațiul proprietatea municipiului Ploiești. Sentința a fost pusa in executare in data de 31.07.2007 de către Executorul judecătoresc Matei Sebastian.

Din studierea dosarului tehnic al imobilului a reieșit faptul ca eronat s-a întocmit contractul de închiriere pentru o camera si dependințe.

In urma documentației întocmită de către Oficiul Public Proiect, mansarda are următoarele suprafețe:

-camera in suprafața de 19,17 mp;

-camera in suprafața de 11,59 mp;

-terasa in suprafața de 7,74 mp;

-bucătărie in suprafața de 8,73 mp;'

-WC in suprafața de 2,06 mp;

-coridor in suprafața de 5,62 mp

In prezent spațiul este liber, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011, s-a propus repartizarea acestuia către doamna Bogdan Elena.

Având in vedere cele expuse mai sus propunem modificarea Hotărârilor Consiliului Local ale Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 si nr. 76/28.02.2011 si întocmirea noului contract de închiriere pentru suprafețele menționate in documentația întocmită de Oficiul Public Proiect.

DIRECTOR ECUTIV,


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,Amedeo Florin Tabircă’

Jf


Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ,

23 03.2011TUl V


PROCES VERBAL

încheiat astazi 20.04.20111a întrunirea Comisiei nr. 5 A Consiliului Local al municipiului Ploiești

Comisia nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii s-a întrunit in următoarea componenta:

Președinte: Nicolescu Sava Mihai

Secretar: Neagu Puiu Daniel Membru: Sugă Nicolae Membru: Tincu Marin

ORDINEA DE ZI

 • 1. Alegearea noului secretar al Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii

 • 2. Analizarea cererilor domnilor Carlan Vasile si Bogdan Elena si memoriul depus de doamna Matei Cornelia privind refuzul spatiilor cu destinația de locuint repartizate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011.

 • 3. Situația unităților locative disponibile spre a repartizate chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

 • 4. Analizarea cererii doamnei Udila Domnica domiciliata in Ploiești str. Gheorghe Doja nr. 84 prin care solicita prelungirea termenului contractual pentru locuința situata la adresa de mai sus, pentru o perioada de 5 ani.

 • 5. Analizarea cererii doamnei Nae Maria domiciliata in Ploiești str. Gazetei nr.l prin care solicita repartizarea unui alt spațiu de locuit întrucât imobilul in care locuiește cu titlu de chiriaș se afla intr-o stare avansata de degradare.

HOTĂRĂȘTE:

 • 1.   Comisia nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii, constituita in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 87/29.03.2011 propune ca secretarului acestei comisii sa fie domnul Neagu Puiu Daniel.

 • 2.   In cecea ce privește cererilor domnilor Carlan Vasile si Bogdan Elena privind refuzul spatiilor cu destinația de locuint repartizate prin Hotararea-1* • ” • - --r /T s                                        ” r*

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011 cphîisia prcmiuh^ ca susnumitii pierd dreptul de a i se repartiza o alta unitate locativa in:, conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local ? al municipiului b Ploiești nr. 260/08.08.2009. Referitor la memoriul depus de doamna Matei-Cornelia comisia propune repartizarea spațiului situat in str. Poștei nr. 3^ întrucât spațiul situat in str. Ulierului nr. 9, propus spre repâtti^âiș/ -pin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011, necesita lucrări de reparații majore. In prezent se afla in derulare reînnoirea contractului subsecvent de lucrări nr. 12580/2010 avand ca obiect „ reparații curente la imobilele aflate in patrimoniul municipiului Ploiești” încheiat intre Primăria municipiului Ploiești si firmele selectate S.C.Paulus S.R.L. si S.C. Caten S.R.L.

 • 3.   Analizând anchetele sociale întocmite de salariatii A.S.S.C. Ploiești, punctul de vedere al Serviciul Juridic din cadrul A.S.S.C. Ploiești si respectând ordinea de priorități aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 418/18.12.2009, Comisia propune repartizarea către:

Dinu Alexandru care figurează la poziția 5 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane spațiul situat in str. Neagoe Basarab nr.6

Nicolae Elena care figurează la poziția 6 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane spațiul situat in str. Sabinelor nr. 18, bl. 12B, ap.2.

 • 4.   Referitor la cererea doamnei Udila Domnica domiciliata in Ploiești str. Gheorghe Doja nr. 84 prin care solicita prelungirea termenului contractual pentru locuința situata la adresa de mai sus, pentru o perioada de 5 ani, comisia propune prelungirea termenului contractual la contractul de inchiriere nr. 9389/11.08.2009, pentru aceasi perioada pentru care a fost încheiat, respectiv 1 an.

 • 5. Cu privire la solicitarea doamnei Nae Maria domiciliata in Ploiești str.

Gazetei nr. 1 privind repartizarea unui alt spațiu de locuit, întrucât imobilul in care locuiește cu titlu de chiriaș se afla intr-o stare avansata de degradare, comisia a luat act de adresa Serviciului Investiții nr. 769/2010 potrivit cărei solicita mutarea familiei Nae intr-o alta locație si propune expertizarea

acestiu imobil in regim de urgenta.


Președinte: Nicolescu Sava Mihai Secretar: Neagu Puiu Daniel Membru: Șuga Nicolae Membru: Tincu Marin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale si modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5                          7

•*                          b

*

*

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale si modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 76/28.02.2011

și a emis:

x/-1//REȘEDINȚE,

~T