Hotărârea nr. 169/2011

Hotãrârea nr. 169 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un numãr de douã unitãti locative cu destinatia de locuinte de necesitate

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 169 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unităti locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Costel Horghidan, Adina Gheorghe, Teodor Avramescu, Iulian Bolocan, Lupu Adrian si Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune prelungirea contactelor de închiriere pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate;

9                                           7

având în vedere prevederile art. 2, lit. f) si art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

ținând cont de Procesul - Verbal al Comisiei Speciale constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 363 / 19.12.2008;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOT ĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Gheorghe Sirbbt


Z Z/ Z / / /

Z //

r     * X

F       * J     f

// r* z ,   __


CONTRASEMNEAZĂ SE<

Oana Cristina Iacob


TAR,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I

Viceprimar, x Cristian Dumitru

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelo închiriere pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/ 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela, această familie locuind într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Familia Dicu este compusă din șapte persoane, după cum urmează:

 • -  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852;

 • -  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 36 ani;

 • -  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 14 ani, elev in cl. a - V - a ;

 • -  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 12 ani, elevă in cl. a - IV -a;

 • -  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 10 ani, elevă în cl. a-1;

 • -  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 7 ani;

 • -  Dicu David Andrei, în vârstă de 5 ani;

Prin Sentința Civilă nr. 6228  /  27.05.2009 s-a dispus evacuarea

necondiționată a acestei familii din imobilul situat in str. Industriei, nr. 2, imobil care a făcut obiectul legilor proprietății.

Veniturile familiei se compun din alocațiile copiilor în valoare de 210 lei; precizăm că această familie este beneficiara prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, în valoare de 335 lei.

Cu privire la starea de sănătate facem precizarea că aceștia sunt aparent sănătoși.

D-na Moise Cristina Mihaela este născută în Ploiești, în anul 28.01.1982, posesoare a C.I PH nr. 558976 și este căsătorită cu d-ul Moise Vasile, având împreună doi copii: Moise Mihai Raimondo, în vârstă de 10 ani și Moise Elis Gabriel Ștefan, în vârstă de 1 an și 2 luni.

Veniturile familiei se compun din indemnizația creștere copil în valoare de 600 lei, beneficiara acestei forme de venit fiind d-na Moise Cristiana Mihaela și alocațiile copiilor, în valoare de 242 lei.

Cu privire la starea de sănătate facem precizarea că minorul Moise Elis Gabriel Ștefan suferă de bronșită asmatică.

In cursul anului 2009 această familie a fost evacuată din imobilul situat in str. Mărășești, nr. 23.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului

prin H.C.L nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 14 din imobilul de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13 familiei Moise Cristina Mihaela și unitatea locativă 45 din același imobil familiei Dicu Daniela Mihaela.

Potrivit art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată - Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar. Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești a propus, prin H.C.L nr. 362 / 28.10.2010, stabilirea destinației de locuințe de necesitate celor două unități locative mai sus amintite, precum și repartizarea acestora pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate, familiilor Moise Cristina Mihaela și Dicu Daniela Mihaela. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni.

Comisia Specială, constituită la nivelul Municipiului Ploiești prin H.C.L. nr. 363 / 19.12.2008, s-a întrunit și a analizat situația economico - socială în care se găsesc aceaste familii și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești; punctul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele prezentate anterior propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


ȘEF SERVICIU,Brîndușa Constantin - Pietraru


Ovidiu Bădulescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, DIRECTOR,foștilor proprietari, situat în str. Industriei, nr. 2 și locuia într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico -sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Aceasta familie este compusă din șapte persoane, din care cinci sunt minori. Singurele surse de venit ale familiei Dicu le reprezintă ajutorul social în valoare de 335 lei și alocațiile minorilor, in valoare de 210 lei.

D-na Moise Cristina Mihaela este născută în Ploiești, în anul 28.01.1982, posesoare a C.I PH nr. 558976 și este căsătorită cu d-ul Moise Vasile, având împreună doi copii: Moise Mihai Raimondo, în vârstă de 11 ani și Moise Elis Gabriel Ștefan, în vârstă de 1 an și 2 luni.

Singurele surse de venit ale acestei familii sunt indemnizația creștere copil, în valoare de 600 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 242 lei.

In cursul anului 2009 această familie a fost evacuată din imobilul situat in str. Mărășești, nr. 23.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin H.C.L nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale a repartizat unitatea locativă 14 din imobilul de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13 familiei Moise Cristina Mihaela și unitatea locativă 45 din același imobil familiei Dicu Daniela Mihaela, pentru o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Comisia Specială, constituită la nivelul Municipiului Ploiești prin H.C.L. nr. 363 / 19.12.2008, s-a întrunit și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești, motiv pentru care a confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de această situație propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,


Costel Horghidan Adina Gheorghe Teodor Ax


Iulian Bol Adrian Lu

PROCES-VERBAL

la ședința Comisiei Speciale constituita conform Hotărârii Consili


Local al Municipiului Ploiești nr. 363 / 19.12.2008

Comisia Speciala, constituita la nivelul Municipiului Ploiești,

Hotărârii Consiliului Local nr. 363 /19.12.2008 s-a întrunit si următoarea ordine de zi:

- prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate, situate in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 14, deținuta de d-na Moise Cristina Mihaela in baza contractului de închiriere nr. 8793 / 09.11.2010 si camera 45, deținuta de d-na Dicu Daniela Mihaela, in baza contractului de închiriere nr. 8787 / 09.11.2010.

Comisia Specială s-a întrunit și a analizat situația sociala deosebita, reprezentata de cazul familiilor Dicu Daniela Mihaela si Moise Cristina Mihaela.

Familia Dicu a fost evacuată din imobilul revendicat si restituit foștilor proprietari, situat în str. Industriei, nr. 2 și la sfârșitul anului 2010 locuia intr-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Aceasta familie este compusă din șapte persoane, din care cinci sunt minori, după cum urmează:

 • -  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852;

 • -  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 36 ani;

 • -  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 14 ani, elev in cl. a - V - a ;

 • -  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 12 ani, elevă in cl. a - IV -a;

 • -  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 10 ani, elevă în cl. a-1;

 • -  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 7 ani;

 • -  Dicu David Andrei, în vârstă de 5 ani;

Veniturile familiei se compun din alocațiile copiilor in valoare de 210 lei; precizam ca aceasta familie este beneficiara prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, in valoare de 335 lei.

Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca aceștia sunt aparent sanatosi.

D-na Moise Cristina Mihaela este născută in Ploiești, in anul 28.01.1982, posesoare a C.I - PH nr. 558976 si este căsătorită cu d-ul Moise Vasile, avand împreuna doi copii: Moise Mihai Raimondo, in varsta de 10 ani si Moise Elis Gabriel Ștefan, in varsta de 1 an si doua luni.

Singurele surse de venit ale acestei familii sunt indemnizația creștere copil, in valoare de 600 lei si alocațiile copiilor, in valoare de 242 lei.

Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca minorul Moise Elis Gabriel Ștefan suferă de bronșita asmatica.

In cursul anului 2009 aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str. Marasesti, nr. 23.

Potrivit art. 55 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată - Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar. Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești a propus, prin H.C.L/nr./362 / , 28.10.2010, stabilirea destinației de locuințe de necesitate celor dpuă unități locative mai sus amintite, precum și repartizarea acestora pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate; familiilor Moise Cristina Mihaela și Dicu Daniela Mihaela.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni.

Comisia a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești, motiv pentru care

HOTĂRĂȘTE

- prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate, situate in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camerele 14, respectiv 45 pentru o perioada de sase luni, cu posibilitatea de prelungire in cazuri temeinic justificate.

Consilieri,          '

Costel Horghidan, ' Adina Gheorghe, * Teodor Avramescu, Adrian LupUj^-^Lz-Iulian Bolocan</% /

£    H 0 £/'

ROM ANI A                                  n . ..


JUDEȚUL PRAHOVA             CJLf /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr.362


privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate in fondul de locuințe sociale si repartizarea acestora conform prevederilor legale


L t

X z \

X


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a domnului viceprimar Cristian Dumitru si a domnilor consilieri Costel Horghidan, Adina Gheorghe, Teodor Avramescu, Iulian Bolocan, Lupu Adrian si Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune stabilirea destinației de locuința de necesitate unei locuințe libere aflate in fondul de locuințe sociale si repartizarea acesteia conform prevederilor legale;

avand in vedere prevederile art. 2, lit. f), art. 43 si art. 56 din Legea nr. 114 / 1996, republicata si actualizata, Legea privind locuințele si prevederile art. 22 din Hotararea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizata, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței;

ținând cont de Procesul - Verbal al Comisiei Speciale constituita conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 363 / 19.12.2008;

in temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate in fondul de locuințe sociale, situate in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camerele numărul 14 si 45.

Art. 2 Aproba repartizarea unitatii locative cu destinația de locuința de necesitate situata in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 14 familiei Moise Cristina Mihaela, pentru o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire in cazuri temeinic justificate.

Art. 3 Aproba repartizarea unitatii locative cu destinația de locuința de necesitate situata in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 45 familiei Dicu Daniela Mihaela, pentru o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire in cazuri temeinic justificate.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5 Direcția Administrație Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 28 octombrie 2010.

t.


Președinte Adinș G f. \


țe Ședință jtebrghe

1V V

*■

•s

A

’V


’t


•V


.V

z


z.


!*■


■_


<*•


s

z, *• i

• • •

•» • •• > ■■ ' • ' .% ;

•          Z ••

•••

_■ ■*

z1*PROCES - VERBAL încheiat in data de 19.10.2010 la ședința Comisiei Speciale constituita conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr, 363 /

19.12.2008

Comisia Speciala, constituita la nivelul Municipiului Ploiești, in temeiul

Hotărârii Consiliului Local nr. 363 /19.12.2008 s-a întrunit si a stabilit următoarea ordine de zi:

- Stabilirea destinației de locuința de necesitate locuinței libere aflata in fondul de locuințe sociale, situata in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 14; aceasta unitate locativa se afla in administrarea A.S.S.C. Ploiești.

Comisia Specială s-a întrunit și a analizat situația sociala deosebita, reprezentata de cazul familiei Moise Cristina Mihaela.

D-na Moise Cristina Mihaela este născută in Ploiești, in anul 28.01.1982, posesoare a C.I - PH nr. 558976 si este căsătorită cu d-ul Moise Vasile, avand impreuna doi copii: Moise Mihai Raimondo, in varsta de 10 ani si Moise Elis Gabriel Ștefan, in varsta de 10 luni.

Singurele surse de venit ale acestei familii sunt indemnizația creștere copil, in valoare de 600 lei si alocațiile copiilor, in valoare de 242 lei.

In cursul anului 2009 aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str. Marasesti, nr. 23.

D-na Moise se afla in evidentele serviciului nostru cu dosar nr. 4947 / 21.06.2010.

A.S.S.C. Ploiești are in administare imobilele cu destinație de locuințe sociale aflate in domeniul public al Municipiului Ploiești.

Comisia a luat act ca in acest moment in fondul de locuințe sociale aflat in administrarea A.S.S.C. Ploiești exista o unitate locativa disponibila, camera numărul 14, in imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, in suprafața de 21,4 m.p. si dependințele in folosința comuna.

Comisia Speciala, in virtutea dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 114/ 1996, republicata si actualizata, legea locuințelor,

HOTĂRĂȘTE

- Stabilirea destinației de locuința de necesitate locuinței libere aflate in fondul de locuințe sociale, situate in str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 14, unitate locativa aflata in administrarea A.S.S.C. Ploiești, precum si repartizarea acesteia familiei Moise Cristina Mihaela, pentru o perioada de 6 luni.

•z.


’v’ K.


PROCES - VERBAL


încheiat astazi, 13.10.2010 la ședința Comisiei


//

U •


•A'.

A'

/


1 ’m

le vț

b ■*

• ?•


• • • V/ .

• *•

A ' K        v.       *

A /     ?•• Z ' ? •

,A

f

A

uita


conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

363 /19.12.2008


«•

•l

h


■ ? > / ■ / ! ?

< - w

*  ' VZjf>

* >.z


•>


f.

Comisia Speciala, constituita la nivelul Municipiului Ploiești, in temeiul

Hotărârii Consiliului Local nr. 363 /19.12.2008 s-a intrunit si a stabilit următoarea ordine de zi:

 • -  Stabilirea destinației de locuința de necesitate locuinței libere aflate in fondul de locuințe sociale, situata in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 45; aceasta unitate locativa se afla in administrarea A.S.S.C. Ploiești.

 • -  Stabilirea destinației de locuința de necesitate unitatii locative situate in Ploiești, str. Gageni, bl. 128, ap. 4; aceasta unitate locativa se afla in administrarea Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu.

Comisia Specială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale deosebit de grave, reprezentate de cazul familiilor Dicu Daniela Mihaela, Apostolescu Constantin si Raduta Virginia;

In acest moment familia Dicu locuiește intr-o locuința improvizata amplasata pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, in condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atat pentru sanatatea membrilor familiei, cat si pentru mediu înconjurător.

Familia Dicu este compusa din șapte persoane, după cum urmeaza:

 • -  Dicu Daniela Mihaela, născută in Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852;

 • -  Raducanu Gabriel, concubin, in varsta de 35 ani;

 • -  Dicu Ionut Dragos, in varsta de 13 ani, elev in cl. a - V - a;

 • -  Dicu Iuliana Carmen, in varsta de 11 ani, eleva in cl. a - IV -a;

 • -  Dicu Mihaela Georgiana, in varsta de 9 ani, eleva in cl. a-1;

 • -  Dicu Diana Gabriela, in varsta de 6 ani;

----------

. •;4 R O

- Dicu David Andrei, in varsta de 4 ani;

Prin Sentința Civila nr. 6228 / 27.05.2009 s-a dispus ./^acuarea’ V

necondiționata a acestei familii din imobilul situat in str. Industriei, nit'2, imobil/

care a făcut obiectul legilor proprietății.                                -V' %

Singurele surse de venit ale familiei Dicu le reprezintă ajutorul sodid valoare de 283 lei si alocațiile minorilor.


r*          a      ț •        j fl <        * -g                           •    4                                                                                                                                      ■........ f

.“fc.

D-na Dicu Daniela Mihaela figurează in evidentele Serviciului Locuințe si Așezăminte Sociale cu dosar nr. 1750/24.02.2010, in vederea obținerii unei

locuințe, in calitate de chiriaș provenit din mobil revendicat si restituit foștilor proprietari.

A.S.S.C. Ploiești are in administare imobilele cu destinație de locuințe

sociale aflate in domeniul public al Municipiului Ploiești.

Comisia a luat act ca in acest moment in fondul de locuințe sociale aflat in administrarea A.S.S.C. Ploiești exista o unitate locativa disponibila ( camera numărul 45) in imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, in suprafața de 21,4 m.p. si dependințele in folosința comuna.

D-na Raduta Virginia figurează in evidentele A.S.S.C. Ploiești cu dosar nr. 462 / 08.02.2007 in vederea obținerii unei locuințe, iar in Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2010 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane ocupa poziția 11, cu un total de 36 puncte.

D-ul Apostolescu Constantin, fratele d-nei Raduta, figurează in evidentele A.S.S.C. Ploiești cu dosar nr. 463 / 08.02.2007 in vederea obținerii unei locuințe, iar in Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2010 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoana ocupa poziția 38, cu un total de 28 puncte.

Aceste familii au locuit in imobilul situat in str. Anton Pann, nr. 3, imobil revendicat si restituit foștilor proprietari.

In anul 1997 susnumitii au achiziționat imobilul mai sus menționat prin contract de vanzare - cumpărare, incheiat cu S.C. CONȚI S.A.

In anul 2006 Curtea de Apel Ploiești, prin Decizia nr. 1142, a dispus anularea contractului de vanzare - cumpărare si recunoașterea dreptului de proprietate asupra imobilului numitei Iorgulescu Mariana.

Deasemenea, prin Sentința Civila nr. 7103 / 10.06.2009 Judecătoria Ploiești a dispus evacuarea necondiționata a familiei Raduta si Apostolescu.

Facem precizarea ca pe data de 24.09.2010 aceste familii au fost evacuate.

’-S


•.             <• .<           H

D-na Raduta este o persoana in varsta de 82 de ani si pana in luna iulie 2010 a locuit împreuna cu soțul sau, Raduta Alexandru, care a decedat. Singurul sau venit il constituie pensia in valoare de 300 lei.                       H

•                     v’î* '' r!

' >        ,       X-'-   *.

D-ul Apostolescu locuiește sigur, iar singurul sau venit il reprezintă pensia in valoare de 872 lei.

% -•

Comisia a luat act ca in acest moment in fondul de locuințe aflat in administrarea Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu exista o unitate locativa disponibila, situata in str. Gageni, bl. 128, ap. 4.

Comisia Speciala, in virtutea dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 114 / 1996, republicata si actualizata, legea locuințelor,

•J.


X.

. X

’ X

;•      \ x

b’ '•••A

•. x

. ,• • j.' i

•A

r

> •

i

■■ ;

l' 1 «*

•X,.


HOTĂRĂȘTE

-Stabilirea destinației de locuința de necesitate locuinței libere aflate in fondul de locuințe sociale, situata in str. Rafinorilor, nr. 13, camera numărul 45, unitate locativa aflata in administrarea A.S.S.C. Ploiești, precum si repartizarea acesteia familiei Dicu Daniela Mihaela pentru o perioada de 6 luni.

- Stabilirea destinației de locuința de necesitate unitatii locative situate in Ploiești, str. Gageni, bl. 128, ap. 4, unitate locativa ce se afla in administrarea Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu, si repartizarea acesteia d-nei Raduta Virginia si d-lui Apostolescu Constantin, pentru o perioada de 6 luni.


Consilieri,

Costel Horghidan, Adina Gheorghe, Teodor Avramesi Adrian Lupu, Iulian Bolocan

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 363

privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 conta inere/mod ule

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate a Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu si Direcției Tehnic Investiții prin care se propune stabilirea regimului de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere/module si modul de repartizare al acestora persoanelor indreptatite;

In baza prevederilor art. 2, litera f si art. 56 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicata, cu modificările completările ulterioare si art. 20 din Hotararea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

In baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in temeiul Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 5, litera b si art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere/module ce vor fi achiziționate de municipiul Ploiești, conform contractului nr. 024755/09.12. 2008;

Art. 2 Aproba ca după recepție, containerele sa fie transmise in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

Art. 3. Repartizarea locuințelor (module/containere) se va face la propunerea comisiei special constituita, potrivit legii. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, in cazuri temeinic justificate, confirmate si avizate de comisia special constituita in acest scop.

Art. 4(1) Aproba constituirea comisiei speciale de analiza a solicitărilor in vederea repartizării locuințelor prevăzute la Art. 1, in următoarea componenta:

 • - dna. Adina Gheorghe

 • - dl. Teodor Avramescu

 • - dl. Adrian Lupu

 • - dl. Iulian Bolocan

 • - dl. Costel Horghidan

Comisia se completează cu doi reprezentanți din executiv ce vor fi desemnați de primar prin dispoziție.

(2) împuternicește comisia numita sa aprecieze asupra unor situații speciale de natura sociala si sa propună după caz, schimbarea destinației din locuințe de necesitate in locuințe sociale.

Art. 5. Mandateaza Directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare sa semneze contractele de inchiriere;

Art. 6. Direcția Administrație Publica, Juridic — Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2008. Contrasemnează, Președinte de ședința;                        Secretar,

O M \ Maria Magdalena Mazâlu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL LOCUINȚE SI AȘEZĂMINTE SOCIALE, P. Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr.46 Tel: 0244/522724 -106

SI P.S.I

o


ANCHETA SOCIALA


f b

*   4

■ ij -■ •

1-r- •" I

k

*

In urma deplasării la imobilul situat in str. RAFINORILOR, nr.'^â,

iV


data de 04.04.2011, am constatat următoarele: familia Moise Cristina compusa din patru persoane, după cum urmeaza:

 • -  Moise Cristina Mihaela, născută in Ploiești, jud. Prahova la data de 28.01.1982, posesoare a C.I, seria P.H nr. 558976;

 • -  Moise Vasile, sot, in varsta de 35 ani;

 • -  Moise Mihai Raimondo, in varsta de 10 ani, elev in cl. a - IV - a ;

 • -  Moise Elis Gabriel Ștefan, in varsta de 1 an si doua luni.

In cursul anului 2009 aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str.

Marasesti, nr. 23.

Pentru a veni în sprijinul familiei Moise Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin H.C.L nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 14 pentru o perioada de sase luni, cu posibilitatea de prelungire in cazuri temeinic justificate.

A.S.S.C. Ploiești a încheiat cu familia Moise contract de inchiriere nr. 8793 / 09.11.2010 pentru unitatea locativa cu destinația de locuința de necesitate mai sus amintita pe o perioada de sase luni ( 15.11.2010 - 14.05.2011 ).

Singurele surse de venit ale acestei familii sunt indemnizația creștere copil, în valoare de 600 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 242 lei.

Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca minorul Moise Elis Gabriel Ștefan suferă de bronșita asmatica.

D-na Moise Cristina Mihaela figurează in evidentele serviciului nostru cu dosar nr. 4947 / 21.06.2010 in vederea obținerii unei locuințe sociale, iar in Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale ocupa poziția 121 cu un total de 28 puncte.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL LOCUINȚE SI AȘEZĂMINTE SOCIALE, P.M SI P.S.I Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr.46

Tel: 0244/522724 -106

f •

• - ■ ■

ANCHETA SOCIALA

In urma deplasării la imobilul situat in str. RAFINORILOR, nr. 13, cam. 45, in data de 04.04.2011, am constatat următoarele: familia Dicu Daniela Mihaela este compusa din șapte persoane, după cum urmeaza:

 • -  Dicu Daniela Mihaela, născută in Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852;

 • -  Raducanu Gabriel, concubin, in varsta de 36 ani;

 • -  Dicu Ionut Dragos, in varsta de 14 ani, elev in cl. a - V - a ;

 • -  Dicu Iuliana Carmen, in varsta de 12 ani, eleva in cl. a - IV -a;

 • -  Dicu Mihaela Georgiana, in varsta de 10 ani, eleva in cl. a-1;

 • -  Dicu Diana Gabriela, in varsta de 7 ani;

 • -  Dicu David Andrei, in varsta de 5 ani;

Prin Sentința Civila nr. 6228 / 27.05.2009 s-a dispus evacuarea necondiționata a familiei Dicu din imobilul situat in str. Industriei, nr. 2, imobil care a făcut obiectul legilor proprietății. La sfârșitul anului 2010 această familie a locuit într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Pentru a veni în sprijinul familiei Dicu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin H.C.L nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 45 pentru o perioada de sase luni, cu posibilitatea de prelungire in cazuri temeinic justificate.

A.S.S.C. Ploiești a incheiat cu familia Dicu contract de inchiriere nr. 8787 / 09.11.2010 pentru unitatea locativa cu destinația de locuința de necesitate mai sus amintita pe o perioada de sase luni ( 15.11.2010- 14.05.2011 ).

Veniturile familiei se compun din alocațiile copiilor in valoare de 210 lei; precizam ca aceasta familie este beneficiara prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, in valoare de 335 lei.

Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca aceștia sunt aparent sanatosi.

D -na Dicu Daniela Mihaela figurează in evidentele serviciului nostru cu dosar nr. 1750 / 24.02.2010 in vederea obținerii unei locuințe iar in Lista cu ordinea de

prioritate pe anul 2011 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane ocupa poziția 90 cu un total

/ÂO /is de 23 puncte.                                                               v

de 23 puncte.


//*

U li &

11 ;Director executiv; Brindusa Constantin Pietraru

întocmit,


Stoica Andreea Galiceanu Viorel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5I. ■

V-* v

V

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, O RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, RECLAMA ȚII


h -

\ \ J*

fâ&rUBLICA,

TIȚII ȘI
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

și a emis:

Ăl// 2              <3//

^PREȘEDI^TE,


Data:    2-S.ck-,