Hotărârea nr. 168/2011

Hotãrârea nr. 168 privind suplimentarea numãrului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 168 privind suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

potrivit prevederilor Legii nr. 208 / 1997 privind cantinele de ajutor social;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești de la 900 de persoane la 1200 de persoane.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.CONTRASEMNEAZĂ S

Oana Cristina Iac

*■


L

*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMIMT^E '

Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I


'               X ■“ z . > **?*

v

’Wk - *»»• *»,Sj***   /    1

RAPORT DE SPECIALITATE


"■•- Z x

^DE'fu V S/

la proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 208 / 1997 privind cantinele de ajutor social, cantinele de ajutor social sunt unități publice de asistență socială, cu personalitate juridică, care funcționeză în subordinea Consiliilor Locale.

Conform art. 2 din același act normativ pot beneficia de serviciile cantinelor de

ajutor social următoarele categorii de persoane:


copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează

5                                          5                                                    5

în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai marc de 5 ani, aflati în întreținerea acelor familii al căror venit net

'                5                              5

mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;


- persoanele care beneficiază de ajutor social sau alte ajutoare bănești acordate

în condițiile legii și al căror venit este până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

  • -  pensionam;

  • -  persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate întruna din următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

  • -  invalizii sau bolnavii cronici;

  • -  orice persoană care, temporar, nu realizează venituri; această categorie de persoane poate beneficia de serviciile cantinei de ajutor social pe o perioadă de cel mult 90 de zile.

In acest moment beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social din cadrul A.S.S.C. Ploiești un număr de 900 de persoane. In ultima perioadă instituția noastră are în evidență și înregistrate un număr de 293 de solicitări privind acordarea unei porții de hrană la cantina de ajutor social, aparținând, cu preponderență, persoanelor încadrate

I            , •

întrun grad de handicap și familiilor cu mulți copii.

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, precum și a altor cetățeni aflați în situații sociale deosebite, ar fi necesară suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești de la 900 de persoane la 1200 de persoane.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Brîndușa Constau ti iC~ PietraruDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Dan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR,

s

EXPUNERE DE MOTIVE

■ *

la proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local.

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 208 / 1997, cantinele de ajutor social sunt unități publice de asistență socială, cu personalitate juridică, care funcționeză în subordinea Consiliilor Locale.

Pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social următoarele categorii de persoane: copiii în vârstă de până la 18 ani, tinerii care urmează cursuri de zi la instituții de învățământ organizate conform legii, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pensionarii, invalizii și bolnavii cronici, persoanele izolate social, fără susținători legali și lipsite de venituri, orice persoană care, temporar, nu realizează venituri; această categorie de persoane poate beneficia de serviciile cantinei de ajutor social pe o perioadă de cel mult 90 de zile.

în acest moment beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social din cadrul A.S.S.C. Ploiești un număr de 900 de persoane.

/V

In ultima perioadă Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a înregistrat un număr de 293 de solicitări privind acordarea unei porții de hrană la cantina de ajutor social, aparținând, cu preponderență, persoanelor încadrate într-un grad de handicap și familiilor cu mulți copii.

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, precum și a altor cetățeni aflați în situații sociale deosebite, ar fi necesară suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești de la 900 de persoane la 1200 de persoane.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar, Cristian Dumitru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

F*

Q UCOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMNULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE,
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5                        < J

' • /

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTE-P^TIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești