Hotărârea nr. 167/2011

Hotãrârea nr. 167 privind repartizarea de locuinte sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 167

privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Nicolescu Sava Mihai, Calotă Emil, Popa Gheorghe, Tincu Marin, Marcu Valentin și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 323 / 29 septembrie 2010, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 452 / 23 decembrie 2010, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

ținând seama de Procesul - Verbal din data de 25.03.2011 al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 alin. 1) Aprobă repartizarea locuințelor sociale conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

alin. 2)Persoanele îndreptățite au obligația ca în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 2         Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la

îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

■■MMa      9          >7              7     9       7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ȚRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Str. Mihai Bravu, nr. 231

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

9

1.

Pavel Cristina

28, în suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună

5

Poziția numărul 3 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale; familie formata din cinci persoane din care trei sunt minori.

Str. Rafinorilor, nr. 13

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

9

1.

Ion Samir

4, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

9

Poziția numărul 1 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale; familie compusă din patru persoane, din care un copil minor; d-ul Samir este încadrat în grad de handicap accentuat.

2.

Stoica Nicolae

34,în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 2 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale; familie compusă din șapte persoane; d-ul Stoica este încadrat în grad de invaliditate.

3.

Rădulescu Corina Magdalena

38, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

9

Poziția numărul 4 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale; persoană încadrată în grad de handicap accentuat.

4.

Mehterian

Eugenia

68, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

9

Poziția numărul 5 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale; persoană încadrată în grad de handicap accentuat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 452 / 23.12.2010 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2011.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2011, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Camera numărul 28 situată în Ploiești str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp și dependințe în folosință comună d-nei Pavel Cristina; această unitate locativă a devenit liberă în urma Sentinței Civile definitive și irevocabile nr. 9434 / 09.09.2010 prin care s-a dispus rezilierea contractului de închiriere și evacuarea familiei Gogolan Florian. Familia Pavel Cristina este compusă din mai multe persoane după cum urmeză: d-na Pavel Cristiana, născută în Ploiești la data de 10.06.1975, concubinul d-nei Pavel, numitul Gavrilă Iulian, născut la data de

25.11.1967 și copii minori: Pavel Denis Alexandru, născut la data de 14.11.2000, Gavrilă Iuliana Alondra, născută la data de 25.11.1998, Pavel Andreea Silvia, născută la data de 15.03.1993. Veniturile acestei familii se compun jifp’salariulicL


7/     * •

nei Pavel Cristina în valoare de 850 lei, salariul d-lui Gavrilă IuVjaii' în; Cu de 797 lei și alocațiile copiilor. In ceea ce privește starea de sănă d-na Pavel suferă de afecțiuni cardiace. Această familie locuiește imobilul proprietate a d-lui Pavel Constantin, tatăl d-nei Pavel, format din două

camere în suprafață de 45 mp și nu beneficiază de apă curentă, gaze sau canalizare. In lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 3, cu un total de 39 puncte.

Camera numărul 4 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-lui Ion Samir; această unitate locativă a devenit liberă în urma evacuării de către executorul judecătoresc a familiei Răducanu Mircea. Familia Ion Samir este compusă din mai multe persoane după cum urmeză: d-ul Ion Samir este născut în Ploiești la data de 14.12.1968, soția sa, numita Ion Vasilica, născută la data de 09.12.1966 și copii Ion Loredana Alexandra , născută la data de 30.05.1988, Ion Roberto Alexandru, născut la data de 29.12.1996. Veniturile acestei familii se compun din indemnizația de handicap a d-lui Ion valoare de 234 lei și alocațiile copiilor. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că d-ul Ion Samir este încadrat în grad de handicap accentuat revizuibil. In lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 1, cu un total de 41 puncte.

Camera numărul 34 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-lui Stoica Nicolae; această unitate locativă a devenit liberă în urma punerii în aplicare a prevederilor H.C.L nr. 18 / 2011 privind modificarea anexei H.C.L nr. 40 / 2005 pentru repartizarea de locuințe sociale care dispunea mutarea familiei Pîrvu Georgiana de la camera 34 la camera 66. Familia Stoica Nicolae este compusă din mai multe persoane după cum urmeză: d-ul Stoica Nicolae este născut în Ploiești la data de 11.06.1963,

concubina sa, numita Nica Mariana, născută la data de 21.12.1963 și copii Stoica Alexandru Fabian , născut la data de 05.02.2002, Nica Ionut Laurentiu, născut la data de 05.06.1988, Nica Elena, născută la dat născut la data de 15.01.1982 și Stoica Mirel, Veniturile acestei familii se compun din pensia < valoare de 444 lei și alocațiile copiilor. In ceea precizăm că d-ul Stoica Nicolae este încadrat în3; Nica, Florin,

e.. 03

. !|Vr ^ata c

invaliditate a d-LuF^^^a în nătategrad de invalid!ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 2, cu un total de 39 puncte.

Camera numărul 38 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-nei Rădulescu Corina Magdalena ; această unitate locativă a devenit liberă în urma Sentinței Civile definitive și irevocabile nr. 6771 / 20.05.2010 prin care s-a dispus rezilierea contractului de închiriere și evacuarea familiei Molotcă Iulian; precizăm că, înainte de a fi pusă în executare această sentință, familia Molotcă a părăsit unitatea locativă mai sus amintită. D-na Rădulescu Corina Magdalena este născută în Ploiești la data de 21.11.1977 și este încadrată în grad de handicap accentuat permanent. Venitul d-nei Rădulescu se compune din indemnizația de handicap în valoare de 234 lei. In lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 4, cu un total de 39 puncte.

Camera numărul 68 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-nei Mehterian Eugenia; această unitate locativă a fost ocupată ilegal de numitul Iorgu Nicolae care în prezent execută pedeapsă privativă de libertate. Familia Mehterian Eugenia este compusă din două persoane după cum urmeză: d-na Mehterian Eugenia este născută în București, sect. 5 la data de 15.06.1955 și fiul său, numitul Mehterian Marian, născut la data de 11.09.1992. Veniturile acestei familii se compun din pensia d-nei Mehterian în valoare de 395 lei. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că d-na Mehterian este încadrată în grad de invaliditate. In lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această

familie ocupă poziția 5, cu un total de 39 puncte.

’ x                ■

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de

hotărâre alăturat.

s I                                                                                                                                                                                                           t

s x •

y

DIRECTOR EXECUTIV,

PietraruDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


j ■. - *

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR, Simona Albu


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

\ *

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001., republicată și£j actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în *         wjy


legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local pri sociale.                                                                                  r

Potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele prin locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

A

In conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 452 / 23.12. 2010 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a decis aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2011;

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații in temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2011 a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Camera numărul 28 situată în Ploiești str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp și dependințe în folosință comună d-nei Pavel Cristina; această familie este compusă din cinci persoane, din care trei sunt minori. Veniturile acestei familii se compun din salariul d-nei Pavel Cristina în valoare de 850 lei, salariul d-lui Gavrilă Iulian, în cuantum de 797 lei și alocațiile copiilor. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că d-na Pavel suferă de afecțiuni cardiace. In lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 3, cu un total de 39 puncte.

- Camera numărul 4 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-lui Ion Samir. Familia Ion Samir este compusă din patru persoane din care un copil minor. Veniturile acestei familii se compun din indemnizația de handicap a d-lui Ion valoare de 234 lei și alocațiile copiilor. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că d-ul Ion Samir este încadrat în grad de handicap accentuat revizuibil. In lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 1, cu un total de 41 puncte.

- Camera numărul 34 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-lui Stoica Nicolae. Familia Stoica Nicolae este compusă din șapte persoane. Veniturile acestei familii se compun din pensia de invaliditate a d-lui Stoica în valoare de 444 lei și alocațiile copiilor. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că d-ul Stoica Nicolae este


valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 4, cu un total de 39 puncte.

- Camera numărul 68 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-nei Mehterian Eugenia; Familia Mehterian Eugenia locuiește împreună cu fiul său, numitul Mehterian Marian. Veniturile acestei familii se compun din pensia d-nei Mehterian în valoare de 395 lei. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că susnumita este încadrată în grad de invaliditate. In lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2011 această familie ocupă poziția 5, cu un total de 39 puncte.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Viceprimar,


Consilieri,


Cristian DumitruNicolescu Savr Calotă Emil,


Tincu Marin,


Popa Gheorghe.


Marcu Valenxin )PROCES - VERBAL încheiat astazi, 25.03.2011 la ședința Comisiei nr. 5 protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petitii si reclamatii

Comisia nr. 5 protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii s-a următoarea componenta:

intrunit in

1

i

p

- i

k 4

s            /

t

e

''


b

XV > \xJ -\\ ,

*


Președinte: Niculescu Sava Mihai

Membrii: Popa Gheorghe

Secretar: Marcu Valentin

ORDINEA DE ZI:

  • 1) Discutarea cererilor de extindere formulate de numitii Militaru Georgeta, chiriașa a imobilului de locuințe sociale situat in str. Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 19, Dragan Iuliana, chiriașa a imobilului de locuințe sociale situat in str. Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 12, Calatan Gavril, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 68, Bacanu Valerica, chiriașa a imobilului de locuințe sociale situat in str. Al. Catinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 16, Chelaru Ion, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 30, Dobre Ion, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, Lisita Eugen, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 44; d-ul Stoica Toma, chiriaș al imobilului din str. Rudului, nr. 92, solicita spațiul situat la aceeași adresa, compus din o cam. in suprafața de 12,09 m.p si dependințe in suprafața de 7,74 m.p, devenit liber prin decesul fostei chiriașe, Nicolae Vasilica.

  • 2) Informare asupra unităților locative cu destinația de locuințe sociale disponibile.

  • 3) Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate chiriașilor proveniti din imobile revendicate si restituite foștilor proprietari.

  • 4) Situația racordării la energia termica a blocului de locuințe sociale FERO.

  • 5) Situația azilului de noapte.

HOTĂRĂȘTE:

1) In ceea ce privește solicitările privind extinderile Comisia a precizat ca unitățile locative deținute de chiriași pe baza de contract de închiriere au fost obținute in baza unei repartiții a Consiliului Local si orice alta repartizare a unei alte unitati locative este de natura sa incalce prevederile Legii nr. 114/ 1996, Legea locuinței.


Comisia a luat act de unitățile locative cu destinația de locuințe sociale si a decis repartizarea acestora după cum urmeaza:       z ,    ' ' z .

/ ' \

r           k**                                                                                                                           *1

/ '■ <2

- \.

Camera nr. 28 din imobilul situat in str. Mihai Bravii, nr. 234, familiei Pavel Cristina, ocupanta poziției 3 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuintela sociale valabila pe anul 2011.


Camera nr. 4 din imobilul situat in str. Rafinorilor^ițK;?13y familiei Ion Samir, ocupanta poziției 1 in Lista cu ordinea de^pHodtate privind locuintela sociale valabila pe anul 2011.

Camera nr. 34 din imobilul situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Stoica Nicolae, ocupanta poziției 2 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuintela sociale valabila pe anul 2011.

Camera nr. 38 din imobilul situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Radulescu Corina, ocupanta poziției 4 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuintela sociale valabila pe anul 2011.

Camera nr. 68 din imobilul situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Mehterian Eugenia, ocupanta poziției 5 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuintela sociale valabila pe anul 2011.

Modalitatea de comunicare a repartitilor se va face in termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de consiliu.

3) Au fost amanate pentru ședința următoare propunerile privind repartizarea locuințelor destinate chiriașilor proveniti din imobile revendicate si restituite foștilor proprietari, precum si repartizarea locuințelor de necesitate aflate in administrarea Direcției de Gestiune a Patrimoniului pana la stabilirea unor criterii de repartizare a chiriașilor care locuiesc in imobile cu risc seismic 1-demolare, cu efecuarea anchetelor sociale; totodată Comisia a propus ca o parte din celelalte spatii libere sa primească destinația de locuințe de necesitate.

4)


a fost discutata situația racordării la energia termica a blocului de locuințe sociale FERO si a azilului de noapte si s-a propus ca acesta sa fie efectuata  cu cota parte de participare din partea S.C DALKIA S.A.


Niculescu Sava Mihai


Membrii: Popa Gheorghe

Secretar: Marcu ValentinCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

și a emis:


ȘEDINJE, locan IulianData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


*   4

\ / '<• r

r                       ■

' * < *

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ, ORDINAI


K.

*


A,


RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

și a emis:

________________Ă YĂg- 7=& l/O<24