Hotărârea nr. 166/2011

Hotãrârea nr. 166 privind aprobarea protocolului încheiat între Municipiul Ploiesti si SC Dalkia Termo Prahova SRL

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARARE A NR. 166 privind aprobarea protocolului încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea unui protocol intre S.C.Dalkia Termo Prahova SRL si Municipiul Ploiești prin care S.C.Dalkia Termo Prahova SRL se angajeaza sa nu mai perceapă taxe pentru eliberarea avizelor de racordare la rețelele publice de alimentare cu energie termica si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si persoanelor juridice de pe raza administrativa a Municipiului Ploiești care achita taxe si impozite locale in condițiile in care acestea nu solicita debransarea de la SACET, iar Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L, pe raza Municipiului Ploiești;

Având in vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL nr.5246/29.04.2004 privind gestiunea serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești;

Având in vedere art. 8 (2) litera f) din Legea nr.325/2006 -serviciului public de alimentare cu energie termica ;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba Protocolul încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L., anexa la prezenta.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești in calitate de Ordonator principal de credite sa semneze acest protocol.

Art.3 Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011

PREȘEDINTE DE Gheorghe Șj


A.

/


•tfc

CONTRASEMNEAZĂ SEC O Oana Cristina Iac - H h


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea protocolului incheiat intre

Ploiești si S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune nr. 5246/29.04.2004. incheiat cu Municipiul Ploiești privind serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producere — transport - distribuție, S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L este concesionarul serviciului public de alimentare cu energie termica( pentru apa calda si incalzire) din Municipiul Ploiești.

Ca urmare a unor sesizări primite de la locuitorii Municipiului Ploiești prin care aceștia si-au exprimat nemulțumirea privind costurile ridicate ale lucrărilor de racordare la rețelele publice de energie termica practicate de operator, Primarul Municipiului Ploiești a solicitat operatorului sa reanalizeze costurile lucrărilor de racordare la rețeaua de alimentare cu energie termica si sa renunțe la perceperea taxelor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețelele publice de alimentare cu energie termica si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice, persoanelor juridice de pe raza administrativa a Municipiului Ploiești care achita taxe si impozite locale in condițiile in care acestea nu solicita debransarea de la SACET.

S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. se angajeaza sa nu mai perceapă taxe pentru eliberarea avizelor de racordare la rețelele publice de alimentare cu energie termica si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire persoanelor fizice si persoanelor juridice de pe raza administrativa a Municipiului Ploiești.

Prin protocolul propus operatorului, acesta urmeaza sa renunțe la perceperea de taxe pentru eliberarea avizelor de racordare la rețelele publice de alimentare cu energie termica si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si persoanelor juridice de pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, iar Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., racorduri, lucrări de intervenții, pe raza Municipiului Ploiești.

Aplicarea protocolului propus conduce la realizarea unor economii care vor fi directionate către executarea de lucrări de investiții cu caracter urgent, stabilite de către operator de comun acord cu municipalitatea.

Fata de cele prezentate,propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiul Ploiești, proiectul de hotarare alaturat. <

primar-"—

Andrei LiviilWLOSEVICI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea protocolului incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L.

S.C.Dalkia Termo Prahova este concesionarul serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de productie-transport-distributie pentru Municipiul Ploiești, in temeiul Contractului de delegare prin Concesiune nr.5246/29.04.2004 .

Municipiul Ploiești deține 6,4% din capitalul social al Dalkia Termo Prahova SRL, fiind proprietarul bunurilor concesionate către aceasta in conformitate cu Anexa 5 la contractul mai sus menționat.

Conform dispozițiilor art.8 (2) litera f) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, Secțiunea a 2-a „ Atribuții ale autoritatilor publice locale in domeniul energiei termice” '.«aprobarea programului de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care trebuie sa cuprindă atat sursele de finanțare, cat si termenele de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului » coroborat cu art.18 (1 ) litera a) , respectiv art.18 (2) din Capitolul IV , Secțiunea 1” Surse de finanțare”si Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica , art.242 (2; 4) «Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistenta tehnica, consultanta, recepție si punere in funcțiune revin in sarcina autoritatii publice locale»precum si in cazul gestiunii delegate se stabilesc condițiile de realizare a racordurilor termice noi si modul de decontare, de către autoritatea administrației publice locale, a contravalorii acestora in condițiile aplicării prevederilor alin. (2)

Dalkia Termo Prahova percepe taxe pentru eliberarea avizelor de racordare, precum si pentru eliberarea avizelor de amplasament necesare pentru obținerea unei autorizații de construire.Municipiului Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de Dalkia Termo Prahova racorduri, lucrări de intervenții, pe raza Municipiului Ploiesti.Dalkia Termo Prahova se angajeaza sa nu mai perceapă taxe pentru eliberarea avizelor de racordare la rețelele publice de alimentare cu energie termica si a


directionate către executarea de lucrări de investiții cu caracter urgent stabilite de către

t                             r

operator de comun acord cu municipalitatea, precum si la reducerea semnificativa a sumelor plătite in prezent de către consumatori pentru execuția racordurilor la rețelele publice de alimentare cu energie termica.

Având in vedere cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR ing. Razvan LIINGU


SEF BIROU ÎNCĂLZIRE URBANA

ing. Cozeta SIMION

PROTOCOLîncheiat in Ploiești,intre


reprezentata prin


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul.Republicii nr.2, dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar,


SC Dalkia Termo Prahova SRL, cu sediul in Ploiești, Str. Văleni reprezentata prin dl.Gilles Humbert, in calitate de Administrator Unic, denumite in mod colectiv « Părțile »,

nr.1-3, bl 33 l-K,


Având in vedere următoarele :

de alimentare cu


Dalkia Termo Prahova este concesionarul serviciilor publice energie termica produsa in mod centralizat in sistem de productie-transport-distributie pentru Municipiul Ploiești, in temeiul Contractului de delegare prin Concesiune nr.5246/29.04.2004 ;

Municipiul Ploiești deține 6,4% din capitalul social al Dalkia Termo Prahova SRL, fiind proprietarul bunurilor concesionate către aceasta in conformitate cu Anexa 5 la contractul mai sus menționat;

Conform dispozițiilor art.8 (2) litera f) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, Secțiunea a 2-a ,, Atribuții ale autorităților publice locale in domeniul energiei termice”:

«aprobarea programului de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care trebuie sa cuprindă atat sursele de finanțare, cat si termenele de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului »

coroborat cu art.18 (1 ) litera a), respectiv art.18 (2) din Capitolul IV , Secțiunea 1 ” Surse de finanțare”

si

Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 91 / 2007, art.242 (2; 4)

«Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistenta tehnica, consultanta, recepție si punere in funcțiune revin in sarcina autoritatii publice locale»

• Dalkia Termo Prahova percepe taxe pentru eliberarea avizelor de racordare, precum si pentru eliberarea avizelor de amplasament necesare pentru obținerea unei autorizații de construire

Părțile înțeleg sa încheie prezentul protocol, in următoarele condiții:

J.


1.


• •l

Municipiului Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de SC Dalkia Termo Prahova SRL extinderi, racorduri, lucrări de intervenții, ai căror beneficiari sunt persoane fizice si persoanelor juridice de pe raza Municipiului Ploiești, care achita taxe si impozite locale;


2.


Dalkia Termo Prahova se angajeaza sa nu mai perceapă taxe pentru eliberarea avizelor de racordare la rețelele publice de alimentare cu energie termica si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire persoanelor fizice si persoanelor juridice de pe raza administrativa a Municipiului Ploiești care achita taxe si impozite locale in condițiile in care acestea nu solicita debransarea de la SACET;


3.


Prezentul Protocol isi produce efectele de la data semnării, fiind valabil pana la data revocării acestuia de către parti.


4.


Prezentul Protocol este guvernat de legea romana.


Prezentul Protocol a fost semnat la data de originale in limba romana.


, la Ploiești, in doua exemplare


Municipiului Ploiești


SC Dalkia Termo Prahova SRL


Andrei Liviu VOLOSEVICI Primar


Gilles Humbert Administrator Unic


Cristina VLAICU Director Economic


Lavinia Saniuta Director Economic


Simona ALBU

Director Direcția Administrație Publica, Juridic, Contencios


H /v>

o

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘIPROȚECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. PloieștiData:             ?zZ/COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA E MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești


PREȘEDINTE TeodorescSECRETAR, Sava Valentin


Data: