Hotărârea nr. 165/2011

Hotãrârea nr. 165 privind aprobarea protocolului încheiat între Municipiul Ploiesti si SC Apa Nova Ploiesti SRL

ROMANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 165 privind aprobarea protocolului încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Valentin Sava, Radu Mateescu, Ion Iancu, Iulian Teodorescu si Iulian Bolocan, membri ai Comitetului de Coordonare la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea unui protocol intre S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L. si Municipiul Ploiești prin care S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.se angajeaza sa nu mai perceapă taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, iar Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L pentru realizarea de branșamente de apa /racorduri de canalizare, extinderi rețele de apa/ canalizare si lucrări de intervenții, pe raza Municipiului Ploiești;

Având in vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. in 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in municipiul Ploiești;

Având in vedere art. 11, alin.(l), alin.(2) litera.h, art.14 litera.e, f si art.36 din Legea nr.241/2006 -serviciului de alimentare cu apa si de canalizare modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.9, alin(l) litera.d,g, alin.(2) litera.e si alin.(4) litera.d din Legea 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba protocolul incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., anexa la prezenta.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești in calitate de Ordonator principal de credite sa semneze acest protocol.

Art.3 Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Sirtiu' /"


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Oana Cristina Iacob /

PROTOCOL

încheiat in Ploiești, astazi,_______________________________intre


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul.Republicii nr.2, reprezentata prin

dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar,


SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL, cu sediul in Ploiești, Str. Bobalna nr.10, reprezentata prin dna. Anca lonascu, in calitate de Director General,

denumite in mod colectiv « Părțile »,

Având in vedere următoarele

Apa Nova Ploiești este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Ploiești, in temeiul Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare încheiat la data de 14.06.2000 ;

Municipiul Ploiești este asociat al Apa Nova Ploiești, deținând 26,78% din capitalul social, fiind proprietarul bunurilor concesionate către Apa Nova Ploiești;

Conform dispozițiilor art. 36 al Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare apa si de canalizare :

cu


si in


«Finanțarea investițiilor pentru infiintarea, dezvoltarea, reabilitarea modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare intra competenta autoritatilor administrației publice locale »

de


Apa Nova Ploiești percepe taxe pentru eliberarea avizelor de bransare si racordare, precum si pentru eliberarea avizelor de amplasament necesare pentru obținerea unei autorizații de construire

Părțile inteleg sa încheie prezentul protocol, in următoarele condiții:

1. Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de Apa Nova Ploiești pentru realizarea de branșamente de apa/racorduri de canalizare, extinderi rețele de apa/canalizare si lucrări de intervenții, avand ca beneficiari persoane fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza Municipiului Ploiești;

  • 2. Apa Nova Ploiești se angajeaza sa nu mai perceapă taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apa si de

canalizare si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiești,care achita taxe si impozite locale;

ir


  • 3. Aplicarea prevederilor menționate la punctele 1 si 2 din prezentul protocol va conduce la diminuarea costurilor suportate de beneficiari/utilizatori cu cca. 40% pentru execuția unui branșament de apa/racord de canalizare ;

  • 4. Prezentul Protocol isi produce efectele de la data semnării, fiind valabil pana la data revocării acestuia de către parti.

  • 5. Prezentul Protocol este guvernat de legea romana.

    la Ploiești, in doua exemplare


Prezentul Protocol a fost semnat la data de originale in limba romana.

Municipiului Ploiești

Primar

Andrei Liviu VOLOSEVICI

SC Apa Nova Ploiești SRL

Director General Anca IONASCU

Director,

Director Economic

Constanta GRIGORE


Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte

Cristina VLAICU

Director,

Direcția Administrație Publica Juridic -Contencios, Achiziții Publice Contracte

Simona ALBU

ROMANIA


c/>

1


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea protocolului incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la data de 14.06.2000, S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Ploiești.

Ca urmare a unor sesizări primite de la locuitorii Municipiului Ploiești prin care aceștia si-au exprimat nemulțumirea privind costurile ridicate ale lucrărilor de bransare/racordare la rețelele publice de apa si de canalizare practicate de operator, Primarul Municipiului Ploiești a solicitat operatorului in ședințele Comitetului de Coordonare din luna noiembrie 2010, sa reanalizeze costurile lucrărilor de racordare la rețeaua de apa si de canalizare si sa renunțe la perceperea taxelor pentru eliberarea avizelor de bransare/ racordare la rețelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiești.

S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.a procedat la reanalizarea costurilor aferente execuției lucrărilor de racordare la rețelele de apa sau de canalizare, constatând ca valoarea finala a devizului de execuția a unui branșament de apa sau racord de canalizare, in situația in care s-ar elimina costurile aferente lucrărilor de refacere a carosabilului, avizelor si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire , se reduce cu cca.40%, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra prețului final ce ar urma sa fie achitat de către beneficiarul bransamentului/racordului executat de operator, costul mediu fara asfaltare si taxe pentru eliberare avize pe branșament este de 2700 lei cu TVA si 3541 lei cu TVA pentru racord de canalizare.

Prin protocolul propus operatorului, acesta urmeaza sa renunțe la perceperea de taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, iar Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L pentru realizarea de branșamente de apa/racorduri de canalizare, extinderi rețele de apa/canalizare si lucrări de intervenții, pe raza Municipiului

t.


t.


/.

jl '

Ploiești.                                                                                 li.

ii'

Aplicarea protocolului propus conduce la realizarea unor economii) de lucrări care vor fi directionate către executarea de lucrări de imi caracter urgent, stabilite de către operator de comun acord cu municipal


•i


t.idi w ț          « i

L

Fata de cele prezentate, avand in vedere avizul Comitetului de Coordonare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiul Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.


;• J

*

I


4 ' . ?•

1


t.


//

1 7


Ion Iancu


Valentin Sava


CONSILIERI


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail;

Web:

+4 0244-513670 serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro
Ca urmare a solicitărilor d-lui primar exprimate in ședințele din noiembrie 2010 ale Comitetului de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. privind reducerea tarifelor de execuție a branșamentelor de apa si racorduri de canalizare de către operatorul serviciului public, S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. a reanalizat costurile aferente execuției si a procedat la reducerea acestora in ceea ce privește lucrările de hidraulica ce revin in sarcina exclusiva a operatorului conform art.57 din Contractul de Concesiune.

Solicitarea d-lui Primar survine ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la locuitorii Municipiului Ploiești prin care aceștia si-au exprimat nemulțumirea privind costurile ridicate ale lucrărilor de bransare/racordare la rețelele publice de apa si de canalizare practicate de operator.

In urma analizei noilor devize, s-a constatat ca un procent important in structura devizului il reprezintă costurile aferente lucrărilor de refacere a carosabilului după finalizarea lucrărilor de execuție a branșamentelor de apa sau a racordurilor de canalizare, lucrări de refacere contractate de operator cu tertii in baza legislației care reglementează achizițiile publice.

Având in vedere simulările de costuri făcute de operator cu privire la valoarea finala a devizului de execuția a unui branșament de apa sau racord de canalizare in situația in care s-ar elimina costurile aferente lucrărilor de refacere a carosabilului, avizelor si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, s-a constatat ca valoarea devizului de execuție a bransamentului/racordului s-ar reduce cu cca.40%, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra prețului final ce ar urma sa fie achitat de către cetateanul beneficiar al bransamentului/racordului executat de operator, costul mediu fara asfaltare si taxe pentru eliberare avize pe branșament este de 2700 lei cu TVA si 3541 lei cu TVA pentru racord de canalizare.

O varianta posibila de reducere a costurilor de refacere a carosabilului care intra in structura devizului final de execuție a bransamentului/racordului este cea prezentata in

h

protocolul supus avizării Consiliului Local Ploiești, justificata de aceea ca Primăria r-

Municipiului Ploiești a contractat lucrările de refacere a carosabilului pe raza Municipiului Ploiești la preturi mult inferioare celor practicate - im prezent de contractorul operatorului.

Prin Protocolul propus , S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.se angâjeaza sa nu mai perceapă taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediulsocial/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, iar Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma

lucrărilor efectuate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L pentru realizarea de branșamente de apa/racorduri de canalizare, extinderi rețele de apa /canalizare si lucrări de intervenții, pe raza Municipiului Ploiești.

Prin aplicarea acestui Protocol s-ar ajunge la realizarea unor economii la fondul de lucrări care vor fi directionate către executarea de lucrări de investiții cu caracter

urgent stabilite de către operator de comun acord cu municipalitatea, precum si la reducerea semnificativa a sumelor plătite in prezent de către beneficiari pentru execuția bransamentor sau a racordurilor de canalizare.

Având in vedere cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR

ing. Razvan, LUNGUil^AE


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCUDIRECTOJ ing. Alexandrii NIC

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești

și a constatat:

7


SECRETAR, Sava Valentin