Hotărârea nr. 164/2011

Hotãrârea nr. 164 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 90/2010 – de modificare si completare a Hotãrârii Consiliului Local nr. 320/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apã si de canalizare în municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 164 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2010 - de modificare si completare a Hotărârii Consiliului Local nr.320/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si a domnilor consilieri Iulian Teodorescu, Adrian Lupu, Florin Sicoie si Horghidan Costel si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr.90/2010 de modificare si completare a Hotărârii Consiliului Local nr.320/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipul Ploiești;

Luând act de avizul comisiei de utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului;

Având in vedere prevederile art.6, alin.l din anexa 1 (normele tehnice) la Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare a apelor uzate in mediul acvatic, modificata si completata cu Hotararea Guvernului nr.3 52/2005;

Având in vedere art. 44 alin. 7 din Constituția României care prevede „Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protecția mediului si asigurarea bunei vecinătăți, precum si la respectarea celorlalte sarcini care potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului";

Având in vedere prevederile art.261 alin 1, art. 152 alin. 1 ,alin.3 din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

In conformitate cu prevederile art. 12, alin.(l), punctul a),b) din Legea nr.241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2010, in sensul ca Art. 141 alin. 3 se va reformula astfel:

(3) Proprietarii imobilelor care au acces la rețele noi de canalizare si /sau existente de canalizare prevăzute cu racorduri, cuprinse in programele anuale de investiții ale operatorului sau ale municipalității, aprobate de autoritatea publica, au obligația de a isi conecta instalațiile interioare la rețeaua publica in termen de 6 luni de la notificarea transmisa de către operator, cu confirmare de primire, referitoare la aceasta obligatie.Totodata, ei au obligația ca, in același termen, sa dezafecteze fosele septice sau puțurile absorbante in care deversau apele uzate.

Sunt exceptați de la prevederile menționate mai sus proprietarii imobilelor care dovedesc ca au statutul de asistat social, conform legii.

Daca in termen de 6 luni de la luarea la cunoștința a notificării privind conectarea la sistemul de canalizare, utilizatorii, cu excepția celor cu statutul de asistat social nu procedează la conectarea la sistemul de canalizare existent prevăzut cu racord si la incheierea contractului de deversare a apelor uzate in rețeaua publica, autoritatea locala, prin reprezentanții imputemiciti, va aplica sancțiuni contravenționale conform art. 8.1 pct. 52 din „Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea localității precum si constatarea faptelor ce constituie contravenții” aprobat prin HCL nr. 228/2006.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.90/2010 raman neschimbate.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Regia Autonoma de Servicii Publice si S. C. Apa Nova Ploiești S.R. L.

Art.4. Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorshe SîifruZ?’


CONTRASEMNEAZĂ SEC

Oana C riști na IacROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Local nr. 90/2010 - de modificare si completare a Hotărârii Consiliului nr.320/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești;

Reanalizand, la sesizarea cetățenilor Municipiului Ploiești a prevederilor HCL 90/2010 privind obigativitatea de a-si racorda instalațiile interioare in termen de 3 luni de la finalizarea execuriei racordului, după aceasta data operatorul avand dreptul sa factureze prestația de canalizare a apei uzate, indiferent daca utilizatorul si-a racordat sau nu instalațiile la racordul de canalizare si renunțarea la fosele septice , consideram oportuna modificarea si completarea ari. 141 alin. 3, aferent acestei hotarari.

O prevedere importantă a Hotărârii de Guvern nr. 188/2002 -este legata de obligativitatea deținătorilor de locuințe individuale sau colective ori de incinte in care se desfasoara activitati socioeconomice, ale căror ape nu pot fi epurate separat, de a se racorda la rețeaua publica de canalizare ceea ce implica asigurarea condițiilor optime pentru toti utilizatorii sistemului public.

Avand in vedere dificultățile tehnice sau financiare semnalate de cetateni cu ocazia realizării lucrărilor de racordare a rețelelor interioare de canalizare ale imobilelor la rețelele publice de canalizare existente, consideram oportuna modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90/2010 in sensul măririi termenului in care un utilizator isi poate racorda rețeaua interioara la rețeaua publica de canalizare prevăzută cu racorduri, de la 3 la 6 luni de la notificarea transmisa de către operator, exceptării de la prevederile menționate, a proprietarilor imobilelor care dovedesc ca au statutul de asistat social,conform legii, precum si prin eliminarea din textul hotărârii a prevederii referitoare la dreptul operatorului de a proceda la facturarea prestației de preluare a apelor uzate la canalizare după expirarea termenului acordat pentru racordare.

Fata de cele menționate, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Vicerrimar

Cătălină Nicoleta Bozianu
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-m a i I: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.roRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2010 - de modificare si completare a Hotărârii Consiliului Local nr.320/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești;

Conform dispozițiilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, autoritatilor administrației publice locale le revine obligația de a adopta regulamente proprii pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, in baza Regulamentului -cadru al serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Ordinul nr.88/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

Regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare este adoptat de Consiliile Locale in funcție de particularitățile locale si de interesele actuale si de perspectiva ale comunitarii respective, cu respectarea prevederilor Regulamentului -cadru.

Regulamentul cadru prevede cu caracter imperativ ca in situația in care exista un sistem public de canalizare, obligația legala de a deversa apele uzate in sistemul de canalizare, este in sarcina tuturor utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa, daca a fost efectuat racordul necesar pentru preluarea apelor in acest sistem:

„ In cazul in care in localitate exista un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu branșament propriu, au obligația de a deversa apele uzate provenite din activitatile specific fiecărui tip de utilizator, numai in rețeaua de canalizare" (Art.152 alin.l );

„Vidanjarea este interzisa in zonele in care exista realizat un sistem public de canalizare daca operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate in sistemului de canalizare si s-a angajat ca va realize racordul (art.152 alin.3)"

Cea mai importanta reglementare interna in domeniul apelor uzate, în transpunerea Directivei UE 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (modificată prin

Directiva 1998/15/CE), este Hotararea de Guvern nr. 188/2002, modificată prin Hotararea de Guvern nr. 352/2005, care aprobă Normele tehnice NTPA-011/2002 privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești^-NTPA-002/2002

privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare și NTPA-001/2002 privind stabilirea         de încărcare cu


Romania cu privire la asigurarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru toti locuitorii si necesitatea conformării tarii noastre la acquis-ul comunitar, in special in ceea ce privește mediul corespunzător.

Municipiul Ploiești a finanțat si a realizat rețele publice de canalizare si racordurile la aceasta tocmai in vederea respectării obligațiilor asumate de Romania de conformare la acquis-ul comunitar.

Obligativitatea racordării utilizatorilor la rețelele de canalizare este stipulata si in Constituția României, care la art.44 alin.7 prevede „Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protecția mediului si asigurarea bunei vecinătăți, precum si la respectarea celorlalte sarcini care potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului"

Având in vedere ca in municipiul Ploiești constatarea si sancționarea contravențiilor la Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare se fac in conformitate cu prevederile HCL 228/2006, apreciem ca modificarea termenului in care un utilizator isi poate racorda rețeaua interioara la rețeaua publica de canalizare prevăzută cu racorduri de la 3 la 6 luni de la notificarea transmisa de către operator, este o măsură care vine in sprijinul cetățenilor care nu dispun de resurse materiale sau intampina dificultăți tehnice in efectuarea lucrărilor de cuplare la rețeaua publica si dezafectarea foselor septice sau puțurilor absorbante in care deversau apele uzate, intr-un interval de timp de numai 3 luni.

Având in vedere necesitatea extinderii rețelei de canalizare a municipiului Ploiești si asigurarea condițiilor necesare pentru racordarea la sistemul public de canalizare pentru toti utilizatorii sistemului, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.90/2010.

DIRECTOR ing. Raz van LUNGU


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIUL UI

RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind zz

oA 7 4?/ <7               Ă/'<r)tt/ci/       <// <2 7/ ''&/

tt/


■ ■ y 1       /-----------------/ j ........ ? /        ..... '

4V     cp/)# £7 /o zz

/

/

și a constatat:

p/VT* 7         77S/ L


SECRETAR, Sava Valentin

Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2010 - de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ploiești