Hotărârea nr. 163/2011

Hotãrârea nr. 163 privind prelungirea Contractului de cooperare nr. 233/7545/2010 `ncheiat între Municipiul Ploiesti si Serviciul de Telecomunicatii Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informatiei si de comunicatii

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nn 163 privind prelungirea Contractului de cooperare nr.233/7545/2010 încheiat între Municipiul Ploiești si Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a domnului primar Andrei Li viu Volosevici si raportul de specialitate al Serviciului Informatica din cadrul Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune prelungirea Contractului de cooperare al Municipiului Ploiești încheiat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 93/31.03.2010;

Având în vedere prevederile Art. 3 și 4 din Contractul de cooperare aprobat prin Hotararea Consiliului Local 93/31.03.2010;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 7 lit. «a» si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba prelungirea și modificarea Contractului de cooperare nr. 233/7545/2010 incheiat între municipiul Ploiești și Serviciul de Telecomunicații Speciale , conform Actului Adițional nr. 1, anexă la prezenta.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 1.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Contractului de cooperare nr. 233/7545/2010 incheiat intre Municipiul Ploiești și Serviciul de Telecomunicații Speciale rămân neschimbate .

Art. 4 Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 31 mai 2011.


K I ’ b k


•l


J.


X

j

1

b


CONTRASEMNEAZĂ SE

V,

 • ■ - ' V-

 • ■           u

’d

î • • l b

..-t - r

i * 1

.J

;   >  ••       t           r

’i r \ - •

*

\            / r’

\ >//


Oana Cristina IacobROMANI A JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de cooperare

nr.233/7545/2010 încheiat între Municipiul Ploiești si Serviciul de Telecomunicații

Speciale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/31.03.2010 s-a aprobat Contractul cooperare între Municipiul Ploiești și Serviciul de Telecomunicații Speciale având ca obiectiv general cooperarea pentru finanțarea si realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care sa conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații necesare desfășurării activităților curente specifice administrației publice locale.

Având în vedere buna colaborare între cele două instituții publice în realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Contractului, prin proiectul de hotarare anexat, se propune prelungirea și modificarea prin Actul adițional nr. 1 ( anexat) a Contractului de cooperare nr. 233/7545/2010.

Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alăturat.

PRIMM Andrei Lhdn Volosevici

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INFORMATICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de cooperare

nr.233/7545/2010 încheiat între


Municipiul Ploiești si Serviciul de Telecomunicații Speciale

Obiectul Contractului de cooperare l-a constituit cooperarea Municipiului Ploiești cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru finanțarea și realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații necesare desfășurării activităților curente specifice administrației publice locale.

Pe parcursul derulării contractului s-au realizat următoarele :

 • 1. Conectarea sediilor Direcției Generale de Dezvoltare Urbană și a Direcțiilor de Gestiune Patrimoniu și Tehnic Investiții, prin fibră optică, proprietatea Municipiului sau a Serviciului de Telecomunicații Speciale, la sediul central al Primăriei municipiului Ploiești;

 • 2. Asigurarea gratuită a accesului la internet, pentru toți utilizatorii Primăriei municipiului Ploiești, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale ;

 • 3. Asigurarea de către STS a asitenței tehnice de specialitate pentru administrarea rețelei de fibră optică proprietatea Municipiului;

 • 4. Asigurarea serviciilor de comunicații de bucla locală pentru conectarea la punctul de prezență tehnică al STS, a punctelor terminale ale rețelei de comunicații a Municipiului, pentru conectarea cărora STS nu deține resurse proprii, prin furnizorii cu care colaborează în acest sens ;

 • 5. Achiziționarea și punerea în funcțiune a aparaturii terminale necesare pentru accesul la infrastructura de radiocomunicații TETRA ;

Pentru perioada următoare preconizăm extinderea rețelei de fibră optică proprietatea Municipiului și către sediul Poliției Locale și a Serviciului Public pentru Finanțe Locale și continuarea tuturor activităților în derulare care au condus la îmbunătățirea calității serviciilor și reducerea efortului financiar al Municipiului.

Având în vedere importanța continuității activității ce se desfășoară în baza Contractului de cooperare nr.233/7545/2010, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de cooperare nr.233/7545/2010 încheiat între Municipiul Ploiești si Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Șef serviciu,

Anca Grigore

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE Nr.          din      2011


Anexa

Nr.             dfii'Z 2011

i             -i,    •«•

4


ACT ADIȚIONAL NR. 1 la CONTRACTUL DE COOPERARE nr. 233 din 20.04.2010/7545 din 28.04.2010

H'


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr.2, reprezentat legal prin dl. Andrei Liviu Volosevici - Primar, denumit în continuare municipiu, pe de o parte

Și

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE, cu sediul in București, str. Splaiul Independenței nr. 323A, reprezentat prin Director general locotenent ing. Marcel Opriș, denumit în continuare STS

A

In conformitate cu art. 3 și art. 17 din Contractul de cooperare nr. 233 din 20.04.2010 și nr. 7545 din 28.04.2010, părțile convin încheierea prezentului Act Adițional.

Art, 1 Contractul de coperare se prelungește cu încă un an calendaristic începând cu data de 20.04.2011.

Art 2 Se modifică art. 4 și va avea următorul conținut:

“Art 4 Prezentul contract de cooperare se va prelungi automat pe o perioadă succesivă de un an, în cazul în care niciuna dintre părți nu aduce la cunoștința celeilalte voința sa de încetare a contractului.”

Art 3 Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Art 4 Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Director

General-locotenent

ing. Marcel OPRIȘ

Șeful U.M. 0319 București

General de brigadă

ing. Ionuț AXINIA

Șeful U.M. 0328 București

Colonel

ing. Mihail BĂRĂNESCU

Șeful U.M. 0823 - Prahova

Colonel

ing. Radu STOIAN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Primar

Andrei Liviu VOLOSEVICI

Secretar

Oana Cristina Iacob

Serviciul Informatică

□ ef serviciu

Anca Grigore

Serviciul Juridic Contencios

Șef Serviciu


Cătălin Dobrescu

Consilier Juridic

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 93


privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/26.02.2010 în sensul aprobării Contractului de cooperare între Municipiul Ploiești si Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici si raportul de specialitate al Direcției Informatice si Politiei Comunitare, prin care se propune cooperarea Municipiului Ploiești cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații în baza Protocolului aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 30/26.02.2010;

Având în vedere adresa Serviciul de Telecomunicații Speciale nr. 5671/26 martie 2010;~

In conformitate cu prevederile Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 7 lit. «a» si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba modificarea art. 1 din Protocolul de cooperare - anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 30/26.02.2010, care va avea următorul conținut:

< Ari. 1 Părțile:

SER VICIUL DE TELECOMUNICA ȚII SPECIALE, cu sediul în București , str.

Splaiul Independenței, nr. 323 A, reprezentat prin director general locotenent ing. Marcel Opriș, denumit în continuare STS

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat legal prin dl. Andrei Liviu Volosevici - Primar, denumit în continuare Beneficiar>

Art» 2 Aprobă Contractul de cooperare a Municipiului Ploiești cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de

comunicații, in baza Protocolului de cooperare modificat si completat, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art 3 Se imputemiceste Primarul Municipiului Ploiești sa negocieze si semneze Contractul de cooperare.

Art, 4 Direcția Informatica si Politia Comunitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art 5 Direcția Administrație Publica Locala va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 martie 2010

Președinte de ședință Florin Sicoie


Contrasemnează Secretar, ^/MVIaria Magdalena Mazâlu

CONTRACT DE COOPERARE încheiat astazi_______________________

In temeiul Legii nr. 92/1996 privind organizarea si funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu art.36, alin 7, litera a din Legea nr.215/2001, s-a încheiat prezentul contract de cooperare, in baza Hotărârii nr.............................a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr.2, reprezentat legal prin dl. Andrei Liviu Volosevici - Primar, denumit in continuare municipiu, pe de o parte

Si

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE, cu sediul in București, str. Splaiul Independentei nr. 323A, reprezentat prin director general locotenent ing. Marcel Opris, denumit in continuare STS

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 (1) Obiectul prezentului contract il constituie cooperarea Municipiului Ploiești cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, fara a constitui o noua persoana juridica, pentru finanțarea si realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației si de comunicații necesare desfășurării activităților curente specifice administrației publice locale.

Art. 2 Aportul pârtilor

 • 2.1. Aportul municipiului:

 • 2.1.1 sa permită Serviciului de Telecomunicații Speciale de a utiliza cu titlu gratuit infrastructura proprie de fibra optica pentru a cărei dezvoltare STS asigura serviciile de consultanta si asistenta tehnica de specialitate. Serviciul de Telecomunicații Speciale va putea asigura astfel conectarea altor instituții publice de pe raza municipiului Ploiești la rețelele administrate de STS si la serviciile de comunicații de date furnizate de STS beneficiarilor sai legali.

 • 2.1.2 sa asigure fonduri bănești din bugetul local pentru serviciile de comunicație de bucla locala achiziționate de STS conform legislației în vigoare și puse la dispoziția municipiului, în cazul în care STS nu dispune de rețea proprie de conectare pentru zona vizată.


1 ’l

I b


’ I

4 * ,-c

 • 2.2. Aportul STS                                                                ' '

  • 2.2.1 Să asigure cu titlu gratuit, în limita resurselor proprii deținute si in conformitate cu solicitările municipiului Ploiești:

   • 2.2.1.1 servicii de comunicații securizate de arie extinsa, de tip Intranet VPN;

   • 2.2.1.2 servicii de comunicații de cooperare cu alte instituții si structuri ale statului (interconectare);

2.2.13 administrare tehnica a echipamentelor;

 • 2.2.1.4 servicii Internet;

 • 2.2.1.5 servicii de acces la infrastructura de radiocomunicatii TETRA;

 • 2.2.1.6 servicii de consultanta si asistenta tehnica de specialitate pentru proiectele de comunicații ale municipiului, inclusiv pentru proiectul privind constituirea infrastructurii de comunicații de date a municipiului, pe suport de fibra optica;

de acces la infrastructura de

2.2.2 sa asigure, adiacent serviciului radiocomunicatii TETRA, următoarele servicii:

2.2.2.1 servicii administrare, dezvoltare subsistemului TETRA-STS; 2.2.2.2 servicii de avizare a utilizării terminalelor


și mentenanță a infrastructurii

Municipiului Ploiești în cadrul

subsistemului TETRA-STS, atât din punct de vedere tehnic, cât și operațional; 2.2.23 servicii de întreținere a terminalelor Municipiului Ploiești, care funcționează în cadrul subsistemului TETRA-STS

ni DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Durata cooperării este de 1 an de la data semnării prezentului contract, cu drept de prelungire, cu acordul de voință, în scris, al părților .

Art.4 Cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului oricare dintre asociati poate notifica celuilat intenția sa cu privire la prelungirea termenului contractului de cooperare. In lipsa acestei notificări, contractul se considera incetat prin ajungerea la termen.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 5 Obligațiile Municipiului Ploiești:

 • (1)  asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice adecvate instalării si funcționarii echipamentelor și serviciilor STS in sediile ce vor fi conectate la rețeaua de comunicații, acolo unde este cazul.

 • (2) încheierea de procese verbale de predare-primire intre reprezentanții pârtilor, in cazul in care STS instalează echipamente proprietatea sa in spatiile structurilor administrației publice locale, ce vor fi conectate la rețea. Echipamentele rămân în proprietatea STS, municipiul răspunzând de ele în calitate de depozitar.


</ U

4/ -c;: Lm.

 • (3) achiziționarea, in cadrul proiectelor realizate, pe baza prezenței Ct Cooperare, a următoarelor echipamente:

 • a) Echipamentele terminale pentru rețelele de comunicații de date;

 • b) Aparatura terminala necesara pentru accesul la infrastructura de radiocomunicatii TETRA.

 • (5) achiziționarea echipamentelor si aparaturii precizate la punctul (4) respectând specificațiile si standardele tehnice precizate de STS, astfel incat sa fie asigurata compatibilitatea acestora cu infrastructura STS.

 • (6) respectarea procedurii de avizare si de gestionare a aparaturii terminale aferenta utilizării serviciilor de acces la infrastructura de radiocomunicatii TETRA .

 • (7) asigurarea de fonduri bănești din bugetul local pentru serviciile de comunicații de bucla locala si efectuarea plătii pe baza de documente doveditoare (facturi, deconturi, etc.), in conformitate cu procedura de decontare stabilita de comun acord de către parti

 • (8) Municipiul Ploiești va transmite în scris STS solicitările de servicii. în acest sens va specifica în cererile sale adresa/adresele în care se dorește asigurarea serviciilor, tipurile de servicii dorite, caracteristicile tehnice ale serviciului/serviciilor solicitate, alte date necesare instalării serviciilor. Termenul de punere în funcțiune a serviciilor va fi stabilit de comun acord între STS și primărie, în funcție de complexitatea lucrărilor.

Art. 6 Obligațiile Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS)

 • (1) asigurarea bunei funcționări a serviciilor de comunicații, in conformitate cu proiectul tehnic convenit, luarea măsurilor aferente implementării serviciilor si alocarea de resurse de comunicații, in limita resurselor proprii.

 • (2) asigurarea suportului si consultantei tehnice de specialitate in toate etapele de derulare a proiectelor de comunicații, la solicitarea municipiului.

 • (3) administrarea rețelei de comunicații a municipiului, cu caracter de infrastructură critică, ce urmeaza a fi realizata in baza prezentului Contract de Cooperare.

 • (4) asigurarea accesului la infrastructura de radiocomunicatii TETRA in vederea realizării comunicațiilor mobile de voce si date, atat pentru folosința directa a municipiului, cat si pentru cooperarea municipiului cu alte instituții publice. Serviciile de acces la infrastructura de comunicații TETRA vor fi utilizate și de structurile municipiului care executa activitati de ordine publica si de management al situațiilor de urgenta.

 • (5) efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea serviciilor de comunicații de bucla locala pentru conectarea la punctul de prezență tehnică al STS, a punctelor terminale ale rețelei de comunicații a municipiului, pentru conectarea carora STS nu deține resurse proprii, prin furnizorii cu care colaborează in acest sens;

 • (6) alocarea de resurse proprii pentru conectarea punctelor terminale ale rețelei de tip Intranet VPN a municipiului, la sediul OJTS Prahova sau la orice alt punct de prezență al STS, în funcție de posibilitățile și resursele tehnice administrate de STS: cabluri telefonice, fibră optică, legaturi radioreleu.

 • (7) punerea in funcțiune a serviciilor, in baza solicitărilor municipiului, la adresele, la termenele si cu parametrii solicitați de municipiu, in limitele resurselor proprii ale STS

 • V. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art.7 Este strict interzisă cesiunea contractului.


 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe arbitrale sau judecătorești, în următoarele situații:

 • a.    ajungerea la termen;

 • b.    acordul de voință, exprimat în scris, al părților;

 • c.    rezilierea pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul contract;

 • (2) încetarea contractului, în oricare din situațiile menționate, nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente ale părților.

 • VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 9 Pentru fiecare proiect de comunicații, părțile stabilesc de comun acord termenul fezabil pentru asigurarea serviciilor, graficul de implementare a proiectelor, numărul de sedii si adresele poștale ale acestora, caracteristicile tehnice ale serviciilor solicitate etc.

Art. 10 în cadrul proiectelor realizate, pe baza prezentului Contract de Cooperare, STS nu are nicio responsabilitate în situația în care:

 • (1) municipiul Ploiești a transmis către STS informații eronate privind natura serviciilor solicitate, caracteristicile tehnice ale acestora, locul în care trebuie puse in funcțiune serviciile sau alte neconcordanțe.

 • (2)   Echipamentele proprii ale municipiului necesare în furnizarea serviciilor au defecțiuni, vicii de fabricație sau deteriorări produse din cauza manevrării necorespunzătoare sau din alte cauze ce nu pot fi imputate STS.

Art. 11 Modalitatea de furnizare a serviciilor va fi stabilită de comun acord, prin proiecte tehnice stabilite de către părți sau orice alte documente similare.

Art. 12 In baza prezentului Contract, părțile vor încheia proceduri pentru îndeplinirea obiectului Contractului, documente în care se vor stabili toate detaliile privind:

(1) Procedura de lucru pentru fiecare proiect în parte;

 • (2) Etapele de implementare a proiectului;

 • (3) Modalitatea de decontare a serviciilor efectuate de către terti pentru furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract;

 • (4) Alte detalii, dacă este cazul.

Art. 13 Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune, care vor fi determinate in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 14 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost

cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția noțifțparii

I              •

10 zile de la producerea evenimentului.

4                              *

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

  I -

  •v

  1 '                *


  in termenJtle

  X • ti " * v/7

  X


Art. 15 (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în maxim 24 ore, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • IX. COMUNICĂRI

Art. 16 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisă în scris. Orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin poștă/curierat rapid, sub formă de scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate în termen de 24 ore prin modalitatea prevăzută mai sus.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional.

Art. 18 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca patile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din Ploiești.

Art. 19 Prezentul contract de cooperare s-a incheiat astazi_________________, in doua

exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Serviciul de Telecomunicații Speciale            Municipiul Ploiești

Director,                                               Primar,

General locotenent

ing. Marcel OPRIȘ


Andrei Liviu VOLOSEVICISecretar, Maria Magdalena Mazâlu

Direcția Economică Director, Nicoleta Crăciunoiu

Direcția Informatica Director, Anca Grigore

Serviciul juridic contencios,

Sef serviciu, Albu Simona

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de cooperare nr. 233/7545/2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații

9

și a emis:
PREȘEDINTE,
Data: Sa      v