Hotărârea nr. 162/2011

Hotãrârea nr. 162 privind aprobarea înfiintãrii în structura sportivã a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti a Centrului de înot si agrement pentru copii si tineret la Bazinul Vega Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 162

privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea înființării Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în conformitate cu prevedirile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, a Hotărârii Guvernului nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.6, lit.a, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOT ĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă înființarea Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești.

Art.2. Aprobă Studiul de oportunitate privind înființarea Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul „Vega” Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești să efectueze demersurile necesare înființării Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul ”Vega” Ploiești.

Art.4. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați, prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 mai 2011.

■«

• ■«.,

a “a


.•X


PREȘEDINTE DE ȘȚ Gheorghe Șj


CONTRASEMNEAZĂ SE

*1


Oana Cristina Iaco

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești este organizat ca persoană juridică de drept public, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățenilor, primind în administrare Bazinul “Vega” Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010.

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciului public de interes local privind sportul și susținerea acestuia.

Primăria Municipiului Ploiești se află într-un proces de dezvoltare a serviciilor sportive pe care le oferă la nivel local prin Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Pe lângă serviciile ce vizează sportul de performanță, amenajarea bazelor sportive, sportul pentru toți și realizarea unui Centru de înot și agrement pentru copii și tineret, în cadrul Bazinului “Vega” Ploiești, reprezintă noile sale direcții de acțiune, în conformitate cu Strategia Consiliului Local pentru implementarea Planului Strategic pe Sport al Municipiului Ploiești.

Sumele provenite din tarife și sponsorizări vor constitui sume ce vor intra în bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești și vin în completarea subvențiilor de la bugetul local.

/V

In scopul susținerii activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, Str. Milcov nr.l, jud. Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești este organizat ca persoană juridică de drept public, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.l08/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățenilor, primind în administrare Bazinul “Vega” Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010.

Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportului stabilește faptul că statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului desfășurate de autoritățile administrației publice în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toți factorii interesați.

înființarea Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret în cadrul secției Sportul Pentru Toți a Clubului Sportiv Municipal Ploiești acoperă o gamă de activități sportive pentru sănătate, înot și agrement Aqua Gym.

Crearea Centrului de înot și agrement pentru copii și tineri face parte din grupa de proiecte “Eu și prietenii mei” la nivelul Municipiului Ploiești, care urmărește să creeze în viitorul apropiat grupuri de servicii complementare activității sportive de masă. Se vizează:

 • •  Participarea și implicarea cetățenilor în evenimentele sportiv-recreative;

 • •  Crearea unor programe sportive municipale pentru ploieșteni;

 • •  Implicarea instituțiilor de învățământ din Ploiești în activitățile educativ-sportive; Obiectivele înființării Centrului de înot și agreement pentru copii și tineret:

 • - Crearea și deschiderea Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret;

 • - Intrarea în funcționalitate normală a Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret;

 • - Sensibilizarea și responsabilizarea factorilor de decizie a opiniei publice a sferei civice și a sectorului economic local asupra caracterului comunitar al activității;

 • - încurajarea cetățenilor pentru a exprima opinii și stări sufletești proprii prin mișcare pentru sanatate și pentru motivarea lor;

A

 • - însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare pozitivă, care promovează strategii pozitive de depășire a conflictelor și care dezvoltă respectul de sine;

 • - Dezvoltarea unor sentimente specifice și a dorinței de a practica sportul - inotul;

 • - Adaptarea strategiilor și a mediului pentru a răspunde nevoilor de mișcare ale ploiestenilor;

 • - Implicarea cetățenilor și a unor factori educaționali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect;

 • - Organizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative diverse și atractive pentru

atingerea scopului propus;

jf:

 • - Cultivarea unui tip comportamental și moral care să reprezinte un model, de

comportare pentru cetateni, arătând respect față de semenii lor;

 • - Asigurarea resurselor materiale și umane necesare;

• • • * ■ \

 • - Asigurarea unui climat socio-afectiv și sportiv-educativ optim în timpuF și în afara desfășurării proiectului;

 • - Creșterea numărului de participanți la activitățile organizate de C.S.M. Ploiești la Bazinul „Vega” Ploiești.

Având în vedere prevederile art.36 al.(6) lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, potrivit cărora Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și administrarea serviciilor publice de interes local pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești.


St;


Inspector             e,

Tud


Avizat,

Municipiul Ploiești,Direcția Administrație publică, Juridic, Contencios, Achiziții publice, Contracte

Director,

la HCL nr. /


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


STUDIU DE OPORTUNITATE

ÎNFIINȚARE CENTRU DE ÎNOT SI AGREMENT PENTRU COPII SI TINERET LA BAZINUL ”VEGA ” PLOIEȘTI

Primăria Municipiului Ploiești se afla intr-un proces de dezvoltare a serviciilor sportive pe care le oferă la nivel local prin Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Pe langa serviciile ce vizeaza sportul de performanta, sportul penru toti, amenajarea bazelor sportive, realizarea unui Centru de inot si agrement pentru copii si tineret, reprezintă noile sale direcții de acțiune, in conformitate cu Stategia Consiliuli Local pentru implementarea Planului Strategic pe Sport al Municipiului Ploiești.

In acest sens, Clubul Sportiv Municipal propune infiintarea unor servicii complementare, in Comunitatea Locala, pentru ploiesteni, prin amenajarea in incinta Bazinului “Vega” Ploiești, a centrului, cat si pentru incurajarea exprimării identității cultural-sportive si socializare.

Centrul va fi realizat de Clubul Sportiv Municipal Ploiești in “parteneriat” cu antrenorii de inot ce desfasoara activitatea la Bazinul “Vega”, pentru instituțiile sportive din Ploiești.

Motivația

Expresia cetățenilor ploiesteni de a avea un centru de inot si agrement pentru copii si tineret la Bazinuil “Vega’Ploiesti.

Nevoia de sprijin a cetățenilor, atunci când problemele socio-cultural-sportive incep sa apara, a condus la crearea Clubului Sportiv Municipal Ploiești - secția Sportul Pentru Toti.

Centrul răspunde cel mai bine unui set de deziderate dintre care menționam:

 • •  Acoperirea unei game de activitate sportiva - inot si activitati Aqua Gym;

 • •  Flexibilitate si suplețe a acestui serviciu, in funcție de așteptările cetățenilor si a celor in situație de implicare directa in fenomenul Sport;

 • •  îmbinarea naturala, propusa prin acest program, a activităților de tip recreativ-sportive cu cele de tip formativ-educativ, aspect vital pentru o abordare corecta si eficienta a potențialilor beneficiari;

 • •  Cointeresarea si convergenta eforturilor structurilor si instituțiilor de la nivelul comunității in susținerea acestui program /creșterea încrederii "actorilor1' de la nivelul Comunității Locale in viabilitatea si eficienta acestui tip de abordare;Atragerea si polarizarea de resurse, de diferite feluri pentru C.S.M. Ploiești -si agrement pentru copii si tineret;


Oferirea unei alternative "nebulversante", intr-un mediu organizat, dincolo de ceea ce cetățenii Municipiului Ploiești dobândesc in familie, școala si locul de munca;

Problema

Crearea unui Centru de inot si agrement pentru copii si tineret, astfel incat sa ajutam cetățenii, sa-si inteleaga mai bine rolul in societate si sa poata sa răspundă nevoilor acesteia.

Consecințele neintervenției

In planul Comunității Locale, avem in vedere consecințele:

Pe termen scurt:

 • •  Lipsa interesului de implicare a cetățenilor in problemele Comunității Locale;

 • •  Lipsa interesului de implicare a tinerilor in activitatea de inot controlata de specialiști;

Pe termen lung:

 • •  Creșterea numărului de tineri care vor fi pasivi la implicarea in comunitatea moderna; aceștia vor fi indivizi potențial dezadaptati la viata in societate;

 • •  Accentuarea sentimentului de nesiguranța atunci când se solicita o participare la programele Autorității Locale sau ne aflam in diverse locuri publice;

 • •  Accentuarea sentimentului de singurătate, de neincredere in semeni;

 • •  Creșterea numărului de personane intereseate de serviciile de timp liber la Bazinul de inot “Vega” Ploiești;

Filosofia

Sistemul de "colaborare" cu cetateanul se axeaza in principal pe intervenții de tip curativ. In același timp nu se beneficiază de suficiente servicii capabile sa furnizeze informații despre:

 • •  Nevoile multiple ale cetățenilor;

 • •  Rolul Comunității Locale in diverse etape de dezvoltare a individului;

 • •   Importanta depistării din timp a dificultăților in dezvoltarea serviciilor sportive pentru populație;

 • •  Rolul comunități in dezvoltarea personalității cetățeanului;

Sunt la dispoziție insuficiente modalitati de dialog cu unele instituții din comunitate, precum si oportunități reduse de informare si invatare a asumării responsabilităților privind educarea si dezvoltarea individului prin activitatea sportiva.

Consideram ca este nevoie de un Centru de inot si agrement pentru copii si tineret la Bazinul “Vega” Ploiești, unde cetățenii pot participa si se pot implica.

Stategia si programul

Având in vedere Strategia Locala privind participarea cetățenilor la viata sociala, strategie locala structurata pe mai multe direcții:

 • •  Servicii Sport-Cultura-Agrement;

 • •  Servicii comunitare pentru cetateni;

 • •  Informarea opiniei publice cu privire la aceste servicii sportive, monitorizare si evaluare;


>  ' X-

înființarea Centrului de inot si agrement pentru copii si tineret, face'^lfâ^c proiect mai vast la nivelul Municipiului Ploiești, care urmărește sa creeze grupu complementare activitatii sportive de masa. Caracterul complementar este asigurat de crearea, in viitorul apropiat, a unei diversități de servicii care sa se adreseze unei anumite arii de nevoi ale grupurilor tinta.

Se va urmării promovarea unor relații firești intre cetateni si comunitate.

Justificarea

Infiinatrea Centrului este o inițiativa a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a societății civile locale, pentru infiintarea si susținerea unui centru de inot si agrement pentru copii si tineret, la Bazinul “Vega” Ploiești. Pe parcursul desfășurării activitatii in acest scop, (in prezent), s-a conturat mai multe dezbateri. S-au primit multe solicitări de punerea in aplicare a acestui proiect. Prin realizarea acestui centru, urmărim sa menținem un interes pentru ploiesteni. Astfel se oferă o alternativa socio-cultural-sportiva.

Prin modelul propus, Clubul Sportiv Municipal Ploiești oferă un cadru adecvat de comunicare, de exprimare si de informare pentru ploiesteni in procesul desfășurării unor activitati cu implicare sufleteasca, reprezentând prin abordările specifice propuse un răspuns la nevoile si intereselor cetățenilor pentru activitatile sportive pentru sanatate si agrement, ceea ce face ca, sub aspect psihologic si uneori chiar educațional, Clubul Sportiv Municipal Ploiești sa reprezinte "centru de interes public", menit a contribui la dezvoltarea personalității individului.

Ploiestenii care vor participa si susține activitatile Clubului Sportiv Municipal Ploiești, nu numai ca vor sa-si petreacă util timpul liber, dar, vor descoperii o implicare in fenomen si vor participa la a cultiva talentele si abilitățile sportiv-recreative.Toate acestea vor avea repercursiuni pozitive asupra formarii personalității indivizilor.

Obiectivul general:

• Crearea unui cadru legal specific pentru dezvoltarea activitatii sportive pentru sanatate in Municipiul Ploiești, cu accent pus pe creșterea disponibilităților si imbunatatirea condițiilor privind implicarea cetățenilor, educație pentru comunitate si sanatate prin activatati sportiv-recreative, informare si agrement, in cazul diferitelor categorii de populație.

Obiective specifice, pe termen scurt, mediu si lung.

Obiectivele pe termen scurt:

 • 1.  Crearea si deschiderea Centrului de inot si agrement pentru copii si tineret;

 • 2.  Intrarea in funcționalitate normala a Centrului de inot si agrement pentru copii si tineret;

 • 3.  Sensibilizarea si responsabilizarea factorilor de decizie a opiniei publice a sferei civice si a sectorului economic local asupra caracterului comunitar al activitatii;

 • 4.  încurajarea cetățenilor pentru a exprima opinii și stări sufletești proprii prin mișcare pentru sanatate și pentru motivarea lor.

 • 5. însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare pozitivă, care promovează strategii pozitive de depășire a conflictelor și care dezvoltă respectul de sine.

 • 6.  Dezvoltarea unor sentimente specifice și a dorinței de a practica inotul.

 • 7.  Adaptarea strategiilor și a mediului pentru a răspunde nevoilor de mișcare ale ploiestenilor.

 • 8.  Implicarea cetățenilor și a unor factori educaționali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect;

 • 9.  Organizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative diverse și atractive pentru atingerea scopului propus;

  K

  I

  H

  <


  I

  J

  J

  *1


  t.


 • 10. Cultivarea unui tip comportamental și moral care să reprezinte un model de Comportare

  i4

  *


pentru cetateni, arătând respect față de semenii lor.                                 L

 • 11. Asigurarea resurselor materiale, temporale și umane necesare pentru activitățile planificate

 • 12. Asigurarea unui climat socio-afectiv și sportiv-educativ optim.

Rezultate concrete, impact si indicatori de performanta

Rezultate scontate:

 • •   Funcționalitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești - Centrului de inot si agrement pentru copii si tineret;

 • •  Creșterea gradului de participare a ploiestenilor la viata comunității locale;

 • •  Implicarea cetățenilor in susținerea activitatilor sportive pentru sanatate;

 • •  Schimbarea mentalitati cu privire la activitatea sportiva cu impact la public;

 • •  încurajarea si imbunatatirea activitatii de susținere a sportului ploieștean;

Se vor lua in calcul:

 • •  Activitate sportiva pentru 250 cetateni/saptamana;

 • •  Punerea la dispoziția cetățenilor a unui centru de inot si agrement la Bazinul “Vega ” Ploiești;

 • •  îndrumarea in activitati sportiv-educative ale clubului a unui număr de 100 de tineri;

 • •  5000 cetateni solicitanti de informații privind susținerea activitatii sportive / 2 ani;

 • •  Organizarea a 15 acțiuni sportive de interes local / 3 ani cu implicarea partenerilor;

 • •   25.000 cetateni beneficiari ai serviciului Centrului / 3 ani;

Impact:

 • •  Adaptarea structurii C.S.M. Ploiești - secția Sportul pentru Toți la cerințele in continua schimbare ale problematicii cetățenilor si ale societăți;

 • •  Conștientizarea necesitați susțineri de către Primăria Municipiului Ploiești a unor proiecte sportive pentru cetateni prin serviciile create;

 • •  Sensibilizarea si responsabilizarea opiniei publice locale asupra caracterului comunitar al activitati sportive de masa;

 • •  Crearea unor alternative pentru cetateni, viabile, ușor reproductibile de către structurile sportive din Ploiești, servind drept model de urmat;

 • •  Sensibilizarea agentilor economici locali asupra importantei contribuției lor la susținerea activitatii C.S.M. Ploiești;

Indicatori de performanta:

 • •  Creșterea gradului de participare a cetățenilor la acțiunile Autorității Locale cu 5 %;

 • •  Numărul cetățenilor care vor practica regulat activitati sportiv - recreative va creste cu 10-15 %;

 • •   Creșterea numărului de tineri din Ploiești, implicați in activitatea sportiva cu 2 %;

 • •  Creșterea procentului de participare la parteneriatele public-private cu 2 % din totalul societatelor private, cu activitate in Municipiul Ploiești / 3 ani;

Grupuri tinta si beneficiarii directi

Grupuri tinta: Elevii unităților de invatamant antepreșcolar, școlar, preuniversitar si tinerii din Municipiul Ploiești

► ' Beneficirii directi sunt cei ce participa si vor susține activitatea sportiva in Mihicipiul Ploiești.

•l

Baza materiala a Centrului va fi prevăzută pentru a primi un număr de 50 de indivizi pe ora. Pe parcursul primului an de desfășurare a activitatilor din cadrul centrului, beneficiarii directi vor fi aproximativ 1000 pe luna.

Descrierea si programarea activitatilor centrului:

• Antrenorii de inot vor fi parteneri si vor pune la dispoziție echipamentele necesare activitatii de inot.

 • •       C. S. M. Ploiești va pune la dispoziție bazinul de inot zilnic intre orele 10.00-11.15 si 15.00-16.00, autocarul pentru transport copii, după caz si se va ocupa de atragerea clientilor si susținătorilor.

 • •       Activitatea destinata publicului va fi făcută contracost de către antrenorii de inot, iar procentul de 25 % din incasarii ii revine Clubului Sportiv Municipal Ploiești, pentru cheltuielile de intretinere a bazinului.

 • •  Funcționarea tehnica a Centrului va fi asigurata de o echipa formata din antrenorii de inot angajați, colaboratori, ai instituțiilor sportive ce desfasoara activitati la Bazinul “Vega’ Ploiești si voluntari din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

 • •  Depozitatrea echipamentelor si materialelor va fi făcută de către Clubul Sportiv Municipal Ploiești;

 • •   Tinerii si copii vor solicita accesul la “atelierele/modulele” Centrului - prin cerere si contracost.;

încasările vor fi efectuate de antrenorii parteneri la activitatile Centrului de inot si agreement pentru copii si tineret. Un procent de 25% din incasari vor revenir Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin punerea la dispoziție a bazinului intre orele sus amintite, iar un procent de 75 % va ajunge la antrenorii de inot, prin participare ca personal tehnic, a echipamentelor necesare desfășurării activitatii Centrului.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești se va ocupa de atragerea de copii si tineri si va verifica acțiunea de încasare a taxelor pentru ședințele de inot.

MIHAELA ST.c‘i


Inspector de specialitate, VIOREL TUDOR


Kl


/ ' // ‘

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


/

\

* ' <k-

V                      ’JJ- - r*’*                      ' Z

>                *»"*- î x *,

’ ' u- .' <»                 * yz

/    *   1 r ’ ' ■  :        '  •/

■ ■ •.

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂCULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de înot și agrement pentru copii și tineret la Bazinul “Vega” Ploiești

și a emis: