Hotărârea nr. 161/2011

Hotãrârea nr. 161 privind aprobarea înfiintãrii în structura sportivã a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti a Centrului de echitatie si agrement pe Hipodromul Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea înființării Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în conformitate cu prevedirile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, a Hotărârii Guvernului nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;

In temeiul prevederilor art.36 alin.6, lit.a, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă înființarea Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești.

Art.2. Aprobă Studiul de oportunitate privind înființarea Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. împuternicește Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești să efectueze demersurile necesare înființării Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești.

Art.4. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrația Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați, prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 mai 2011

PREȘEDINTE DE ȘEJ Gheorghe Sirbuf


FĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SEC Oana Cristina Iacob i


TAR,


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești este organizat ca persoană juridică de drept public, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățenilor, primind în administrare Complexul Hipodrom Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010.

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciului public de interes local privind sportul și susținerea acestuia.

Primăria Municipiului Ploiești se află într-un proces de dezvoltare a serviciilor sportive pe care le oferă la nivel local prin Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Pe lângă serviciile ce vizează sportul de performanță, amenajarea bazelor sportive, sportul pentru toți și realizarea unui Centru de echitatie si agrement in cadrul Complexului Hipodrom Ploiești, reprezintă noile sale direcții de acțiune, în conformitate cu Strategia Consiliului Local pentru implementarea Planului Strategic pe Sport al Municipiului Ploiești.

Sumele provenite din tarife și sponsorizări vor constitui sume ce vor intra în bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești și vin în completarea subvențiilor de la bugetul local.

In scopul susținerii activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, Str. Milcov nr.l, jud. Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești este organizat ca persoană juridică de drept public, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.l08/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățenilor, primind în administrare Complexul Hipodrom Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010.

Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportului stabilește faptul că statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului desfășurate de autoritățile administrației publice în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toți factorii interesați.

înființarea Centrului de echitație și agrement în cadrul secției Sportul Pentru Toți a Clubului Sportiv Municipal Ploiești acoperă o gamă de activități sportive pentru sănătate, echitație și agrement ecvestru.

Crearea Centrului de echitație și agrement face parte din grupa de proiecte “Eu si prietenii mei” la nivelul Municipiului Ploiești, care urmărește să creeze în viitorul apropiat grupuri de servicii complementare activității sportive de masă. Se vizează:

 • •  Participarea și implicarea cetățenilor în evenimentele sportiv-recreative;

 • •  Crearea unor programe sportive municipale pentru ploieșteni;

 • •  Implicarea instituțiilor de învățământ din Ploiești în activitățile educativ-sportive;

Obiectivele înființări Centrului de echitație și agrement:

 • - Crearea și deschiderea Centrului de echitație și agrement;

 • - Intrarea în funcționalitate normală a Centrului de echitație și agrement;

 • - Sensibilizarea și responsabilizarea factorilor de decizie a opiniei publice a sferei civice și a sectorului economic local asupra caracterului comunitar al activității;

 • - încurajarea cetățenilor pentru a exprima opinii și stări sufletești proprii prin mișcare pentru sanatate și pentru motivarea lor.

 • - însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare pozitivă, care promovează strategii pozitive de depășire a conflictelor și care dezvoltă respectul de sine;

 • - Dezvoltarea unor sentimente specifice și a dorinței de a practica sportul ecvestru;

 • - Adaptarea strategiilor și a mediului pentru a răspunde nevoilor de mișcare ale ploieștenilor;

 • - Implicarea cetățenilor și a unor factori educaționali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect;

 • - Organizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative diverse și atractive pentru atingerea scopului propus;

 • - Cultivarea unui tip comportamental și moral care să reprezinte un model de comportare pentru cetateni, arătând respect față de semenii lor;

 • - Asigurarea resurselor materiale și umane necesare;

 • - Asigurarea unui climat socio-afectiv și sportiv-educativ optim în timpul .și în afara desfășurării proiectului;

 • - Creșterea numărului de conducători în alergările de trap (driver-lor) organizate de C.S.M. Ploiești pe Hipodromul Ploiești.

Având în vedere prevederile art.36 al.(6) lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, potrivit cărora Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și administrarea serviciilor publice de interes local pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea funcționării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de echitație și agrement la Complexul Hipodrom Ploiești.Direcția Administrație publică, Juridic, Contencios, Achiziții publice, Contracte Director,


la HCL nr.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTISTUDIU DE OPORTUNITATE

ÎNFIINȚARE centru de echitatie si agrement pe hipodromul ploiești

Primăria Municipiului Ploiești se afla intr-un proces de dezvoltare a serviciilor sportive pe care le oferă la nivel local prin Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Pe langa serviciile ce vizeaza sportul de performanta, sportul penru toti, amenajarea bazelor sportive, realizarea unui Centru de echitatie si agrement, reprezintă noile sale direcții de acțiune, in conformitate cu Stategia Consiliuli Local pentru implementarea Planului Strategic pe Sport al Municipiului Ploiești.

In acest sens, Clubul Sportiv Municipal propune infiintarea unor servicii complementare, in Comunitatea Locala, pentru ploiesteni, prin amenajarea in incinta Complexului Hipodrom a centrului, cat si pentru incurajarea exprimării identității cultural-sportive si socializare.

Centrul va fi realizat de Clubul Sportiv Municipal Ploiești in “parteneriat” cu propietarii de cai de agrement de pe Hipodromul Ploiești.

Motivația

Expresia cetățenilor ploiesteni de a avea un centru de echitatie si agrement pe Hipodromul Ploiești.

Nevoia de sprijin a cetățenilor, atunci când problemele socio-cultural-sportive incep sa apara, a condus la crearea Clubului Sportiv Municipal Ploiești - secția Sportul Pentru Toti.

Centrul răspunde cel mai bine unui set de deziderate dintre care menționam:

 • •  Acoperirea unei game de activitate sportiva - echitatie si agrement ecvestru;

 • •  Flexibilitate si suplețe a acestui serviciu, in funcție de așteptările cetățenilor si a celor in situație de implicare directa in fenomenul Sport;

 • •  îmbinarea naturala, propusa prin acest program, a activităților de tip recreativ-sportive cu cele de tip formativ-educativ, aspect vital pentru o abordare corecta si eficienta a potențialilor beneficiari;

 • •  Cointeresarea si convergenta eforturilor structurilor si instituțiilor de la nivelul comunității in susținerea acestui program /creșterea increderii "actorilor" de la nivelul Comunității Locale in viabilitatea si eficienta acestui tip de abordare;

 • •  Atragerea si polarizarea de resurse, de diferite feluri pentru C.S.M. Ploiești - Centrul de echitatie si agrement;

./

X

t

J

/ *•

',-•••

Oferirea unei alternative "nebulversante", intr-un mediu organizat, dincolo, de, cetățenii Municipiului Ploiești dobândesc in familie, școala si locul de munca;

*b

/


Problema

Crearea unui Centru de echitatie si agrement, astfel incat sa ajutam cetățenii, sa-si inteleaga mai bine rolul in societate si sa poata sa răspundă nevoilor acesteia.

Consecințele neintervenției

In planul Comunității Locale, avem in vedere consecințele:

Pe termen scurt:

 • •  Lipsa interesului de implicare a cetățenilor in problemele Comunității Locale;

 • •  Lipsa interesului de implicare a tinerilor in activitatea hipica - curse de trap;

Pe termen lung:

 • •  Creșterea numărului de tineri care vor fi pasivi la implicarea in comunitatea moderna; aceștia vor fi indivizi potențial dezadaptati la viata in societate;

 • •  Accentuarea sentimentului de nesiguranța atunci când se solicita o participare la programele Autorității Locale sau ne aflam in diverse locuri publice;

 • •  Accentuarea sentimentului de singurătate, de neincredere in semeni;

 • •  Creșterea numărului de personane intereseate de serviciile ecvestre de timp liber;

Filosofia

Sistemul de "colaborare" cu cetateanul se axeaza in principal pe intervenții de tip curativ. In același timp nu se beneficiază de suficiente servicii capabile sa furnizeze informații despre:

 • •  Nevoile multiple ale cetățenilor;

 • •  Rolul Comunității Locale in diverse etape de dezvoltare a individului;

 • •   Importanta depistării din timp a dificultăților in dezvoltarea serviciilor sportive pentru populație;

 • •  Rolul comunități in dezvoltarea personalității cetățeanului;

Sunt la dispoziție insuficiente modalitati de dialog cu unele instituții din comunitate, precum si oportunități reduse de informare si invatare a asumării responsabilităților privind educarea si dezvoltarea individului prin activitatea sportiva.

Consideram ca este nevoie de un Centru de echitatie si agrement pe Hipodromul Ploiești, unde cetățenii pot participa si se pot implica.

Stategia si programul

A vând in vedere Strategia Locala privind participarea cetățenilor la viata sociala, strategie locala structurata pe mai multe direcții:

 • •  Servicii Sport-Cultura-Agrement;

 • •  Servicii comunitare pentru cetateni;

 • •   Informarea opiniei publice cu privire la aceste servicii sportive, monitorizare si evaluare;

înființarea Centrului de echitatie si agrement, face parte dintr-un proiect mai vast la nivelul Municipiului Ploiești, care urmărește sa creeze grupuri de servicii complementare activitatii sportive de masa. Caracterul complementar este asigurat de crearea, in viitorul apropiat, a unei diversități de servicii care sa se adreseze unei anumite arii de nevoi ale grupurilor tinta.

Se va urmării promovarea unor relații firești intre cetateni si comunitate.

Justificarea

Infiinatarea Centrului este o inițiativa a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a societății civile locale, pentru infiintarea si susținerea unui centru de echitatie si agrement pentru copii, tineret si adulti, pe Hipodromul Ploiești. Pe parcursul desfășurării activitatii in acest scop, (in prezent), s-a conturat mai multe dezbateri. S-au primit multe solicitări de punerea in aplicare a acestui proiect. Prin realizarea acestui Centru, urmărim sa menținem un interes pentru ploiesteni. Astfel se oferă o alternativa socio-cultural-sportiva.

Prin modelul propus, Clubul Sportiv Municipal Ploiești oferă un cadru adecvat de comunicare, de exprimare si de informare pentru ploiesteni in procesul desfășurării unor activitati cu implicare sufleteasca, reprezentând prin abordările specifice propuse un răspuns la nevoile si intereselor cetățenilor pentru activitatile sportive pentru sanatate si agrement, ceea ce face ca, sub aspect psihologic si uneori chiar educațional, Clubul Sportiv Municipal Ploiești sa reprezinte "centru de interes public", menit a contribui la dezvoltarea personalității individului.

Ploiestenii care vor participa si susține activitatile Clubului Sportiv Municipal Ploiești, nu numai ca vor sa-si petreacă util timpul liber, dar, vor descoperii o implicare in fenomen si vor participa la a cultiva talentele si abilitățile sportiv-recreative. Toate acestea vor avea repercursiuni pozitive asupra formarii personalității indivizilor.

Obiectivul general:

• Crearea unui cadru legal specific pentru dezvoltarea activitatii sportive pentru sanatate in Municipiul Ploiești, cu accent pus pe creșterea disponibilităților si imbunatatirea condițiilor privind implicarea cetățenilor, educație pentru comunitate si sanatate prin activatati sportiv-recreative, informare si agrement, in cazul diferitelor categorii de populație.

Obiective specifice, pe termen scurt, mediu si lung.

1.

2.

3.


4.


5.


6.

 • 7.

 • 8.


9.


Obiectivele pe termen scurt:

Crearea si deschiderea Centrului de echitatie si agrement;

Intrarea in funcționalitate normala a Centrului de echitatie si agrement;

Sensibilizarea si responsabilizarea factorilor de decizie a opiniei publice a sferei civice si a sectorului economic local asupra caracterului comunitar al activitatii;

încurajarea cetățenilor pentru a exprima opinii și stări sufletești proprii prin mișcare pentru sanatate și pentru motivarea lor.

însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare pozitivă, care promovează strategii pozitive de depășire a conflictelor și care dezvoltă respectul de sine. Dezvoltarea unor sentimente specifice și a dorinței de a practica sportul ecvestru. Adaptarea strategiilor și a mediului pentru a răspunde nevoilor de mișcare ale ploiestenilor. Implicarea cetățenilor și a unor factori educaționali în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect;

Organizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative diverse și atractive pentru atingerea scopului propus;


 • 10. Cultivarea unui tip comportamental și moral care să reprezinte un model de comportare pentru cetateni, arătând respect față de semenii lor.

 • 11. Asigurarea resurselor materiale, temporale și umane necesare pentru activitățile planificate;

 • 12. Asigurarea unui climat socio-afectiv și sportiv-educativ optim.

 • 13. Creșterea numărului de conducători in alergările de trap (driver-lor) organizate de C.S.M. Ploiești pe Hipodromul Ploiești

Rezultate concrete, impact si indicatori de performanta


Rezultate scontate:

 • •   Funcționalitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești - Centrului de echitatie si agrement;

 • •  Creșterea gradului de participare a ploiestenilor la viata comunității locale;

 • •  Implicarea cetățenilor in susținerea activitatilor sportive de masa;

 • •  Schimbarea mentalitati cu privire la activitatea sportiva cu impact la public;

 • •  încurajarea si imbunatatirea activitatii de susținere a sportului ploieștean;

Se vor lua in calcul:

 • •  Activitate sportiva pentru 50 cetateni/saptamana;

 • •  Punerea la dispoziția cetățenilor a unui centru de echitatie si agrement pe Hipodromul Ploiești;

 • •  îndrumarea in activitati sportiv-educative ale clubului a unui număr de 100 de tineri;

 • •   1000 cetateni solicitanti de informații privind susținerea activitatii sportive/2 ani;

 • •  Organizarea a 5 acțiuni sportive de interes local / 3 ani cu implicarea partenerilor;

 • •   15.000 cetateni beneficiari ai serviciului Centrului / 3 ani;

Impact:

 • •  Adaptarea structurii C.S.M. Ploiești - secția Sportul pentru Toți la cerințele in continua schimbare ale problematicii cetățenilor si ale societăți;

 • •  Conștientizarea necesitați susțineri de către Primăria Municipiului Ploiești a unor proiecte sportive pentru cetateni prin serviciile create;

 • •  Sensibilizarea si responsabilizarea opiniei publice locale asupra caracterului comunitar al activitati sportive de masa;

 • •  Crearea unor alternative pentru cetateni, viabile, ușor reproductibile de către structurile sportive din Ploiești, servind drept model de urmat;

 • •  Sensibilizarea agentilor economici locali asupra importantei contribuției lor la susținerea activitatii C.S.M. Ploiești;

Indicatori de performanta:

 • •  Creșterea gradului de participare a cetățenilor la acțiunile Autorității Locale cu 5 %;

 • •  Numărul cetățenilor care vor practica regulat activitati sportiv - recreative va creste cu 10-15 %;

 • •  Creșterea numărului de tineri din Ploiești, implicați in activitatea sportiva cu 2 %;

 • •  Creșterea procentului de participare la parteneriatele public-private cu 2 % din totalul societatelor private, cu activitate in Municipiul Ploiești / 3 ani;

Grupuri tinta si beneficiarii directi

Grupuri tinta: Elevii unitarilor de invatamant preunersitar din Municipiul Ploiești

Beneficirii directi sunt cei ce participa si vor susține activitatea sportiva in Minicipiul Ploiești.

Baza materiala a Centrului va fi prevăzută pentru a primi un număr de 10 d£ indivizi pe ora. Pe parcursul primului an de desfășurare a activitatilor din cadrul centrului, beneficiarii directi vor fi aproximativ 300 pe luna.


Descrierea si programarea activităților centrului:

 • •  Proprietarii de cai de pe Hipodromul Ploiești vor pune la dis)tyzitia\ Centrului,

echipamente si caii de agrement,                             \.

 • •  Funcționarea tehnica a Centrului va ti asigurata de o echipa formata din angajați, colaboratori, voluntari ai Clubului Sportiv Municipal Ploiești si ai propietarilor de cai;

 • •  Depozitatrea echipamentelor si materialelor va ti făcută de către Clubul Sportiv Municipal Ploiești si proprietarii de cai de pe Hipodromul Ploiești;

 • •   Tinerii, părinții lor, sau alte categorii de populație vor solicita accesul la “atelierele/modulele” Centrului - prin cerere si contracost.;

încasările vor fi efectuate de propietarii de cai parteneri la activitatile Centrului de echitatie si agrement. Un procent de 25% din incasari vor revenijz Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin punerea la dispoziție a padock-ului desfășurării activitatii hipice iar un procent de 75 % va ajunge la propietarii de cai de agrement, prin punerea la dispoziție a personalului tehnic, a cailor, a echipamentelor necesare desfășurării activitatii Centrului. Propietarii de cai, hrana si potcovirea cabalinelor, plata cazarii pe Hipodromul Ploiești. Propietarii de cai se vor ocupa de incalzirea cabalinelor pentru activitatea hipica.

C.S.M. Ploiești se va ocupa de întreținerea padock-ului si anexelor unde se vor desfasura activitatile Centrului, se va ocupa de atragerea de copii si tineri si va verifica acțiunea de încasare a taxelor pentru ședințele de activitate hipica.

Director,MIHAELA STAMBOLCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a Centrului de echitație și agrement pe Hipodromul Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE,SECRETAR^

Lupu Adrian 0elu
Data: &&>* 6^ • Zojf