Hotărârea nr. 160/2011

Hotãrârea nr. 160 privind înfiintarea sectiei de karate traditional în structura sportivã a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 160 privind înființarea secției de karate tradițional în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Sîrbu Simion Gheorghe și Eparu Ion și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune înființarea secției de karate tradițional;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, a Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.884/2001;

A

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/ 31.08.2004 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

având în vedere art. 36 alin. 6, lit. a, pct.6, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

A

Art. 1 înființarea secției de karate tradițional în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

A

Art. 2 împuternicește Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești să efectueze demersurile necesare afilierii secției de karate tradițional la Federația >   ÎS

Română de Karate Tradițional și înregistrarea acesteia în Certificatul de Identitate Sportivă la Registrul Sportiv al Agenției Naționale de Sport.

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrația Publică, Juridic Contencios, Achiziții publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.


PREȘEDINTE DE ȘE Gheorghe SirCONTRASEMNEAZĂ SEC Oana Cristina Iacob

f ■

EXPUNERE DE MOTIVE              %

JT O privind înființarea secției de karate tradițional în

structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 în scopul promovării, susținerii sportului de performanță și încurajarea sportului de masă în Municipiului Ploiești.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești în baza atribuțiilor stabilite prin Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, referitor la gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciului de interes local privind sportul.

Originile karate-ului se pierd în istoria insulei Okinawa, ai cărei locuitori aflați permanent sub teroarea a numeroase invazii au pus la punct metode originale și eficiente de apărare cu mâinile goale sau folosind unelte agricole. Acestea metode nu au fost cunoscute în afara insulei până la începutul secolului nostru, când arta luptei cu mâinile goale a căpătat denumirea de karate.

Karate-ul este o tehnică de luptă fără arme provenită din străvechi arte marțiale orientale, perfecționată în decursul timpului de mai multe generații de maeștri care au studiat posibilitățile naturale ale organismului uman în scopul utilizării acestora pentru atingerea unei eficacități absolute în cursul unei confruntări. Astfel karate-ul a devenit o adevărată știință a mișcărilor de care este capabil corpul omenesc combinând o gamă variată de lovituri, blocaje, eschive sau proiectări la sol.

Rezultatele obținute în acest sport de cluburile ploieștene sunt motive suficiente pentru a susține înființarea acestei secții Și formarea piramidei performanței în acest sport pentru depistarea, pregătirea, selecția Și promovarea copiilor talentați.

A

In temeiul acestor considerente, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

Consilieri,          fi / n

Sîrbu Simion Gheorghe^yry „    -

Eparu Ion

■*


?/

v’

t

/•

?

/r

t .< . !■ -

L. ' ’7

i ’ /■

EXPUNERE DE MOTIVE

t L


s.

X.


•l


I

X

\

I*


privind înființarea secției de karate tradițional în

•r

structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 în scopul promovării, susținerii sportului de performanță și încurajarea sportului de masă în Municipiului Ploiești.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești în baza atribuțiilor stabilite prin Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, referitor la gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciului de interes local privind sportul.

Originile karate-ului se pierd în istoria insulei Okinawa, ai cărei locuitori aflați permanent sub teroarea a numeroase invazii au pus la punct metode originale și eficiente de apărare cu mâinile goale sau folosind unelte agricole. Acestea metode nu au fost cunoscute în afara insulei până la începutul secolului nostru, când arta luptei cu mâinile goale a căpătat denumirea de karate.

Karate-ul este o tehnică de luptă fără arme provenită din străvechi arte marțiale orientale, perfecționată în decursul timpului de mai multe generații de maeștri care au studiat posibilitățile naturale ale organismului uman în scopul utilizării acestora pentru atingerea unei eficacități absolute în cursul unei confruntări. Astfel karate-ul a devenit o adevărată știință a mișcărilor de care este capabil corpul omenesc combinând o gamă variată de lovituri, blocaje, eschive sau proiectări la sol.

Rezultatele obținute în acest sport de cluburile ploieȘtene sunt motive suficiente pentru a susține înființarea acestei secții Și formarea piramidei performanței în acest sport pentru depistarea, pregătirea, selecția Și promovarea copiilor talentați.

In temeiul acestor considerente, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.1

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Vizat, Viceprimar, Dumitru Cristian

RAPORT DE SPECIALITATE privind înființarea secției de karate tradițional în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

în baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești se situează astăzi printre cele mai importante structuri sportive din administrația publică locală, având înființate unsprezece secții sportive: handbal, fotbal, fotbal în sală, baschet, șah, patinaj viteză, volei, sportul pentru toți, gimnastică ritmică, box și hochei pe gheață.

Legea nr. 69/2000, Legea educației fizice și sportului stabilește faptul că statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului desfășurate de autoritățile administrației publice în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toți factorii interesați.

Practicarea sportului la un nivel mai avansat trebuie susținută și încurajată prin mijloace adecvate și specifice, în colaborare cu organizațiile competente. între altele, sprijinul va consta în identificarea și susținerea talentelor, punerea la dispoziție a echipamentelor și materialelor adecvate; acordarea de sprijin sportivilor în colaborare cu medicina și cu științele sportive; promovarea antrenamentului pe baze științifice, formarea.

Pentru a asigura și ameliora, de la o generație la alta, buna stare fizică, socială și mentală a populației, este absolut necesar ca activitățile fizice să fie în perfectă armonie cu principiile unei dezvoltări durabile și ale unei gestiuni echilibrate a mediului înconjurător.

înființarea secției sportive de karate tradițional în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești asigură formarea și promovarea spre sportul de înaltă performanță.


Originile karate-ului se pierd în istoria insulei Okinawa, ai cărei locuitori aflați permanent sub teroarea a numeroase invazii au pus la punct metode și eficiente de apărare cu mâinile goale sau folosind unelte agricole. Acestea metode nu au fost cunoscute în afara insulei până la începutul secolului nostru, când arta luptei cu mâinile goale a căpătat denumirea de karate.

Karate-ul este:

  • 1. o tehnică de luptă fără arme provenită din străvechi arte marțiale orientale, perfecționată în decursul timpului de mai multe generații de maeștri care au studiat posibilitățile naturale ale organismului uman în scopul utilizării acestora pentru atingerea unei eficacități absolute în cursul unei confruntări. Astfel karate-ul a devenit o adevărată știință a mișcărilor de care este capabil corpul omenesc combinând o gamă variată de lovituri, blocaje, eschive sau proiectări la sol;

  • 2. o metodă de apărare eficientă - un karateka (practicant de karate) experimentat nu este un om violent, dar deține mijloace sigure de anihilare a violentei;

  • 3. un mijloc de dezvoltare fizică armonioasă;

  • 4. o cale de înnobilare a spiritului, a modului de a gândi și acționa;

  • 5. un sport de competiție - concursul fiind considerat ca fiind o metodă de testare a progresului realizat până la un moment dat. Intr-un concurs de karate nu exista învinși și învingători, există competitori egali între ei datorită luptei pe care o duc în primul rând cu ei înșiși, cu emoțiile inevitabile pe care le trăiesc, cu dorința de a se autodepăși.

Afilierea la Federația Română de Karate Tradițional și menționarea acestui sport în Certificatul de Identitate Sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești urmează să se efectueze ulterior.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Director StămServiciul achiziții publice, investiții, administrativ, Stere Mgdi Tania

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

*

,                                    t                            • ■ *             :■                  ■ >

'              . ■ S r :<

* • M ' <

'           <T..;                       »

•   ‘          -w A > \ '

, -■ ■*

i.

> - *

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea secției de karate tradițional în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:
Data:           ‘     //

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6                          v

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea secției de karate tradițional în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:SECRETAR, Lupu Adri Gelu
Data: