Hotărârea nr. 159/2011

Hotãrârea nr. 159 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformãrii gradelor profesionale a posturilor pentru functionarii publici ce au promovat examenul

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcționarii publici ce au promovat examenul

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului ca urmare a transformării gradelor profesionale a patruzeci de posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au promovat examenul;

în conformitate cu prevederile art.128 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificata cu H.G.nr.l 173/2008 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici coroborate cu prevederile art.64 și art.65 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007 privind Statutul funcționarilor publici, care reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata în 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.-Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a patruzeci de posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au promovat examenul, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.04.2011.

Art.3 .-Prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.9/31.01.2011 se

modifică conform prezentei.

Art.4. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 15 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘE Gheorghe Sîrbd

J

I

j

2


s

l'


i )

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, h .                                                                                                                                                                                      A           M

Oana Cristina Iacob

■V. • ;

■ •

' f I                       . *

r x C. 4 p - 1

■■ • //

• b -' i . • i

’“!-7

A     r           / /


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcționarii publici ce au promovat examenul

Art.128 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificata cu H.G.nr. 1173/2008 coroborate cu prevederile art.64 și art.65 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007 privind Statutul funcționarilor publici, reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a patruzeci de posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au promovat examenul.

PRI

ANDREI L


OLOSEVICI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

1

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcționarii publici ce au promovat examenul

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata în 2007 privind Statutul funcționarilor publici, funcționarii publici de execuție au dreptul sa participe la examenele de promovare în gradul profesional superior, examene ce se organizează semestrial, daca îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) sa aiba cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • b) sa fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani;

 • c) sa nu aiba în cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiata în condițiile legii.

Totodată promovarea se poate face numai daca posturile de funcție publica de execuție sunt prevăzute în Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2011, iar cheltuielile cu personalul nu depasesc bugetul aprobat.

Pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești, Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.403/29.11.2010, a fost modificat conform prevederilor Legii nr.284/28.12.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2011 și a fost transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Astfel urmare solicitării Municipiului Ploiești, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a verificat în baza de date îndeplinirea condițiilor cumulative de către funcționarii publici propuși, în vederea participării acestora la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut și a eliberat adresa nr.880476/Conexat cu nr.876361/21.03.2011 în care a nominalizat membrii în comisiile de concurs și de soluționarea contestațiilor.

Având în vedere ca toți funcționarii publici de execuție au promovat examenele ce au fost organizate în perioada 22.03.2011 - 25.03.2011, propunem transformarea posturilor începând cu data de 01.04.2011.

Anexăm adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.880476/Conexat cu nr.876361/21.03.2011 precum și rapoartele finale ale examenelor.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELQ^o^ A


Agenția Națională a Funcționarilor Publi/t

O     9            9                              9                                / C


Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Pers

—w-.-m.T  .   —    1--■■■■-■   ----


I §-■ WW ILrrt                . i

NR.8W^

Conexat cu nr.876361

21.03.2011


(J ■ i ■ !■ Z-C V 777 c4^<

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


DOMNULUI PRIMAR ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Referitor la adresele dumneavoastră nr. 3364/2011 și nr. 4983/2011, înregistrate la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 876361/2011 și nr. 4983/2011, vă comunicăm următoarele:

In conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 22 martie 2011 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs nr. 1:

Luminița Ilie, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de concurs nr. 2:

Elena Atanasiu, consilier, Instituția prefectului j udețul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor nr. 1:

Ion Mihăescu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor nr. 2:

Ion Curelea, consilier, Instituția prefectului j udețul Prahova

Cu stimă,

Președinte — Secretar de Stat


Mihaela Baciu

Director D.G.P.A

--------—1----------

^'O3'<L0ff

întocmit: Iuliana Niculescu

consilier

_______________— _ _                 l   J____________

2011-03-21

«

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul *:

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat;

 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat;

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte ;

 • 4 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Evidență și Administrare Fond Locativ ;

 • 5 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Compartiment Organizare Evenimente, învățământ, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală;

 • 6 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor ;

 • 7 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Asociații de Proprietari;

8-9 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

10-11 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

 • 12 Promovare în grad profesional -referent din III principal (1) în III superior (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

 • 13 Promovare în grad profesional -referent din III asistent (1) în DI principal (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

14-15 Promovare în grad profesional - consilier juridic din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Juridic Contencios, Contracte ;

16 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Juridic Contencios, Contracte ;

17-19 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Achiziții Publice și Contracte .

Data selecției dosarelor : 21.03.2011

► /

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

3

Motivul      1

respingerii dosarului4

1.

CÂRSTEA MIRELA

ADMIS

2.

CORBU ELENA IULIA

ADMIS

3.

BUCUR CARMEN DANIELA

ADMIS

4.

SIMA SORIN GHEORGHE

ADMIS

5.

ILIESCU LILIANA

ADMIS

6.

NĂSTASE RODICA

ADMIS

7.

IORDĂCHESCU ȘTEFAN

ADMIS

8.

STĂNESCU CRISTINA

ADMIS

9.

CONSTANTIN OANA LAURA

ADMIS

10.

LUPU DOINIȚA MIHAELA

ADMIS

11.

BELU ADRIANA ELENA

ADMIS

12.

VÂRCEOROVEANU CHRISTODOR

ADMIS

13.

DIMACHE ANGELICA

ADMIS

14.

ALEXANDRU IULIA ALINA

ADMIS

15.

BURLACU MĂDĂLINA

ADMIS

16.

COSTACHE ELENA LOREDANA

ADMIS

17.

TĂNASE ANAMARIA DANIELA

ADMIS

18.

CĂRBUREANU CLAUDIA ELENA

ADMIS

19.

GRIGORE FLORENTINA SEBIANA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:Data și ora desfășurării probei scrise : 22.03.2011

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. CÂRSTEA MIRELA

lOOp

ADMIS

2. CORBU ELENA IULIA

95p

ADMIS

3. BUCUR CARMEN DANIELA

lOOp

ADMIS

4. SIMA SORIN GHEORGHE

93p

ADMIS

5. ILIESCU LILIANA

86p

ADMIS

6. NĂSTASE RODICA

87p

ADMIS

7. IORDĂCHESCU ȘTEFAN

92p

ADMIS

8. STĂNESCU CRISTINA

84,66p

ADMIS

9. CONSTANTIN O ANA L AURA

96p

ADMIS

10.LUPU DOINIȚA MIHAELA

lOOp

ADMIS

11. BELU ADRIANA ELENA

lOOp

ADMIS

12.VÂRCEOROVEANU CHRISTODOR

87p

ADMIS

13.DIMACHE ANGELICA

99p

ADMIS

14. ALEXANDRU IULIA ALINA

93p

ADMIS

15. BURL ACU MĂDĂLINA

85p

ADMIS

16.COSTACHE ELENA LOREDANA

89p

ADMIS

17.TĂNASE ANAMARIA DANIELA

94p

ADMIS

18.CĂRBUREANU CLAUDIA ELENA

95p

ADMIS

19.GRIGORE FLORENTINA SEBIANA

92p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".


Informații privind interviul


Data și ora desfășurării interviului: 25.03.2011

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. CÂRSTEA MIRELA

95,66p

ADMIS

2. CORBU ELENA IULIA

90,66p

ADMIS

3. BUCUR CARMEN DANIELA

94,33p

ADMIS

4. SIMA SORIN GHEORGHE

91,33p

ADMIS

5. ILIESCU LILIANA

90p

ADMIS

6. NĂSTASE RODICA

86p

ADMIS

7. IORDĂCHESCU ȘTEFAN

94p

ADMIS

8. STĂNESCU CRISTINA

85,66p

ADMIS

9. CONSTANTIN O ANA L AURA

96,66p

ADMIS

10.LUPU DOINIȚA MIHAELA

96,66p

ADMIS

11 .BELU ADRIANA ELENA

93,66p

ADMIS

12. VÂRCEOROVE ANU

CHRISTODOR

89p

ADMIS

13.DIMACHE ANGELICA

88,33p

ADMIS

14. ALEXANDRU IULIA ALINA

95,66p

ADMIS

15. BURLACU MĂDĂLINA

94,66p

ADMIS

16.COSTACHE ELENA LOREDANA

lOOp

ADMIS

17.TĂNASE ANAMARIA DANIELA

88,66p

ADMIS

18. CĂRBURE ANU CLAUDIA

ELENA

96p

ADMIS

19.GRIGORE FLORENTINA

96p

ADMIS

SEBIANA

Rezultatul final al concursului

Funcția publică :

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat;

 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat;

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte ;

 • 4 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Evidență și Administrare Fond Locativ ;

 • 5 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3)

A

Compartiment Organizare Evenimente, învățământ, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală;

 • 6 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor ;

 • 7 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Asociații de Proprietari;

8-9 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

10-11 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

 • 12 Promovare în grad profesional -referent din III principal (1) în III superior (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

 • 13 Promovare în grad profesional -referent din III asistent (1) în III principal (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății;

14-15 Promovare în grad profesional - consilier juridic din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Juridic Contencios, Contracte ;

16 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Juridic Contencios, Contracte ;

17-19 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Achiziții Publice și Contracte .

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

1. CÂRSTEA MIRELA

195,66p

ADMIS

2. CORBU ELENA IULIA

185,66p

ADMIS

3. BUCUR CARMEN DANIELA

194,33p

ADMIS

4. SIMA SORIN GHEORGHE

184,33p

ADMIS

5. ILIESCU LILIANA

176p

ADMIS

7. IORDĂCHESCU ȘTEFAN


8. STĂNESCU CRISTINA


9. CONSTANTIN O ANA L AURA


10.LUPU DOINIȚA MIHAELA


11 .BELU ADRIANA ELENA


12. VÂRCEOROVEANU


CHRISTODOR


13. DIM ACHE ANGELICA


14. ALEXANDRU IULIA ALINA


15. BURL ACU MĂDĂLINA


16.COSTACHE ELENA LOREDANA


17.TĂNASE ANAMARIA DANIELA


18. CĂRBURE ANU CL AUDI A ELENA


19. GRIGORE FLORENTINA


SEBIANA


Comisia de concurs


1. ALBU SIMON A


2. TĂBÎRCĂ AMEDEO FLORIN


3. ATANASIU ELENA


186p


170,32p


192,66p


196,66p


193,66p


176p


187,33p


188,66p


179,66p


189p


182,66p


191p


188p


Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA - DANIELA


Semnătură:
ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul *:


1-4 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Buget, împrumuturi;

5-6 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Financiar;

 • 7 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Compartiment Contabilitate Proiecte Europene ;

 • 8 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Contabilitate Proiecte Europene ;

9-10 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Informatică;

11 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Dirigenție și Urmărirea Comportării în Timp a Construcțiilor ;

12-13 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Autorizații Construcții;

 • 14 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Control Documentații Publice, Disciplină în Construcții;

 • 15 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere și Rețele Edilitare ;

 • 16 Promovare în grad profesional - referent din III asistent (1) în III principal (3) Compartiment Autorizare Transport Public Local;

 • 17 Promovare în

Serviciul Investiții;

 • 18 Promovare în

Serviciul Investiții;

19-21 Promovare în grad

Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție civilă și Protecția Muncii.


grad


grad


profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3)


profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3)


profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3)


Informații privind selecția dosarelor


,<■ ■

■h/      ■;

>ci -X .

_r\


•l


• b

<7 a * p ■; 7

4 p

S.’Data selecției dosarelor : 21.03.2011

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor3

Motivul respingerii | dosarului4     1

1.

STANCIU ERJI LAURA

ADMIS

---- 1

2.

CONSTANTIN VICTORIA

ADMIS

---- 1

3.

DIBU GEORGETA AGRIPINA

ADMIS

---- 1

4.

NICODIM LAURA ELENA

ADMIS

---- 1

5.

SIMA FLORENTINA GEANINA

ADMIS

---- 1

6.

STANCU GEORGETA

ADMIS

---- 1

7.

MIHĂILĂ MIHAI DAN

ADMIS

---- 1

8.

MARCU RAMONA OANA

ADMIS

---- 1

9.

NAE MARIANA

ADMIS

---- 1

10.

BAICU MIHAIL

ADMIS

---- 1

11.

NUȚĂ BOGDAN

ADMIS

---- 1

12.

GHEORGHE ELENA ROXANA

ADMIS

b

---- 1

113. CONSTANTIN MIHAELA

LAVINIA

ADMIS

14.

STANCIU ANDREI

ADMIS

---- 1

15.

GHEORGHE VALERICA

ADMIS

---- 1

16.

GEAMĂNU CORINA ELENA

ADMIS

---- 1

17.

ȘOM SORINA GABRIELA

ADMIS

---- 1

18.

TĂNASE LAURENȚIU MIHAIL

ADMIS

---- 1

19.

ȚABOIIULIA

ADMIS

---- 1

20.

DINA ELENA MIHAELA

ADMIS

---- 1

21.

ȘERBAN MIRELA

ADMIS

---- 1

Observații formulate de către membrii comisiei:


r#                                                                                                                                                                                             *

// ' • ■■■' -

Informații privind proba scrisă


•«

l

. .                                                                                                                                                                           i P- 5 '

< {                                                                                                                                                                    : f

.pi*

Data și ora desfășurării probei scrise : 22.03.2011

1 ..........*■*' ■ - 1 1 |

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. STANCIU ERJI LAUR A

100 p

ADMIS

2. CONSTANTIN VICTORIA

100 p

ADMIS

3. DIBU GEORGETA AGRIPINA

100 p

ADMIS

4. NICODIM LAURA ELENA

100 p

ADMIS

5. SIMA FLORENTINA GEANINA

100 p

ADMIS

6. STANCU GEORGETA

100 p

ADMIS

7. MIHĂILĂ MIHAI DAN

100 p

ADMIS

8. MARCU RAMONA OANA

100 p

ADMIS

9. NAE MARIANA

100 p

ADMIS

10.BAICU MIHAIL

100 p

ADMIS

11 .NUȚĂ BOGDAN

100 p

ADMIS

12. GHEORGHE ELENA ROXANA

96.66p

ADMIS

13. CONSTANTIN MUIA EL A LA VINI A

97.66p

ADMIS

14. STANCIU ANDREI

75.33p

ADMIS

15. GHEORGHE V ALERIC A

86.33p

ADMIS

16.GEAMĂNU CORINA ELENA

89.33p

ADMIS

17. ȘOM SORINA GABRIELA

100 p

ADMIS

18. TĂNASE LAURENȚIU MIHAIL

100 p

ADMIS

19.ȚABOI IULIA

100 p

ADMIS

20. DINA ELENA MIHAELA

100 p

ADMIS

21. ȘERB AN MIRELA

100 p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul


Data și ora desfășurării interviului : 24.03.2011

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. STANCIU ERJI LAURA

92,33p

ADMIS

2. CONSTANTIN VICTORIA

93,33p

ADMIS

3. DIBU GEORGETA AGRIPINA

93,33p

ADMIS

4. NICODIM LAURA ELENA

93,66p

ADMIS

5. SIMA FLORENTINA GEANINA

94,66p

ADMIS

6. STANCU GEORGETA

94,00p

ADMIS

7. MIHĂILĂ MIHAI DAN

93,33p

ADMIS

8. MARCU RAMONA OANA

92,33p

ADMIS

9. NAE MARIANA

94,66p

ADMIS

10.BAICU MIHAIL

93,66p

ADMIS

11 .NUȚĂ BOGDAN

93,00p

ADMIS

12.GHEORGHE ELENA ROXANA

94,00p

ADMIS

13. CONSTANTIN MIHAELA

LAVINIA

94,00p

ADMIS

14. STANCIU ANDREI

91,66p

ADMIS

15. GHEORGHE VALERICA

93,00p

ADMIS

16.GEAMĂNU CORINA ELENA

93,66p

ADMIS

17.ȘOM SORINA GABRIELA

95,33p

ADMIS

18.TĂNASE LAURENȚIU MIHAIL

93,33p

ADMIS

19.ȚABOI IULIA

95,66p

ADMIS

20.DINA ELENA MIHAELA

93,33p

ADMIS

21. ȘERB AN MIRELA

95,00p

ADMIS

Rezultatul final al concursuluiFuncția publică :   ___________________________________________________________

1-4 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Buget, împrumuturi;

5-6 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Financiar;

 • 7 Promovare în grad profesional — consilier din I principal (1) în I superior (3) Compartiment Contabilitate Proiecte Europene ;

 • 8 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Contabilitate Proiecte Europene ;

9-10 Promovare în grad profesional — consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Informatică ;

11 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Dirigenție și Urmărirea Comportării în Timp a Construcțiilor ;

12-13 Promovare în grad profesional — consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Autorizații Construcții;

 • 14 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Control Documentații Publice, Disciplină în Construcții;

 • 15 Promovare în grad profesional — consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere și Rețele Edilitare ;

 • 16 Promovare în grad profesional — referent din III asistent (1) în III principal (3) Compartiment Autorizare Transport Public Local;

 • 17 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Investiții;

 • 18 Promovare în grad profesional — consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Investiții;

19-21 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție civilă și Protecția Muncii.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul * * *    1

1. STANCIU ERJILAURA

192,33p

ADMIS

2. CONSTANTIN VICTORIA

193,33p

ADMIS

3. DIBU GEORGETA AGRIPINA

193,33p

ADMIS

4. NIC ODIM LAURA ELENA

193,66p

ADMIS

5. SIMA FLORENTINA GEANINA

194,66p

ADMIS


Z        ’                                                ,                          S ’

L

1

- 1

S                                 < '

J ’l

6. STANCU GEORGETA

194,OOp

ADMIS .1

7. MIHÂILĂ MIHAI DAN

193,33p

ADMIS

8. MARCU RAMONA OANA

192,33p

ADMIS

9. NAE MARIANA

194,66p

ADMIS

10.BAICU MIHAIL

193,66p

ADMIS

ll.NUȚĂ BOGDAN

193,OOp

ADMIS

12.GHEORGHE ELENA ROXANA

190,66p

ADMIS

13.CONSTANTIN MIHAELA

LAVINIA

191,66p

ADMIS

14.STANCIU ANDREI

166,99p

ADMIS

15.GHEORGHE VALERICA

179,33p

ADMIS

16.GEAMĂNU CORINA ELENA

182,99p

ADMIS

17.ȘOM SORINA GABRIELA

195,33p

ADMIS

18.TĂNASE LAURENȚIU MIHAIL

193,33p

ADMIS

19.ȚABOI IULIA

195,66p

ADMIS

20.DINA ELENA MIHAELA

193,33p

ADMIS

21. ȘERB AN MIRELA

195,OOp

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. MARIN TEODORA

2. VLAICU CRISTINA

3. ILIE MIRELA LUMINIȚA

Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA -

Semnătură: C Z

--

DANIELA

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".PRIMAR


Demnitar


VICEPRIMAR


Demnitar


VICEPRIMAR


DemnitarSECRETAR


Funcționar public de conducereCABINET PRIMAR


INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


IA


INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


IA


INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


IAINSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


IA


ADMINISTRATOR PUBLIC


ADMINISTRATOR PUBLIC


Personal contractual


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE


10   DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


11 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere12 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


13 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


14 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


15 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


16 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


17 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior

Personal contractual


Personal contractual


COMPARTIMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE


34 DIR EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducere30 CONSILIER

Funcționar public de execuție

I superior

31    CONSILIER

Funcționar public de execuție                 S              I principal

32   CONSILIER

I

Funcționar public de execuție                 S              I asistent

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

33   ARHfTECT SEF

Funcționar public de conducere              S              I

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIUL AUTORIZAT!! CONSTRUCȚII

35 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere

36


CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


37


CONSILIER


Funcționar public de execuție38

L..„.......


CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


L.


39 CONSILIER


40 CONSILIER


41 CONSILIER


42 CONSILIER


43 CONSILIER


44 CONSILIER


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


I principal


I principal


I principal


I principal


I asistenti

î 45 CONSILIER


Funcționar public de execuție46 REFERENT DE SPECIALITATE


Funcționar public de execuție


SSD


II superiorFuncționar public de execuție


SSD           II superior


48 REFERENT


Funcționar public de execuție


M               III superior


COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE


CONSILIER


Funcționar public de execuție


S               I superior


 • 50   CONSILIER

 • 51    CONSILIER


Funcționar public de execuție


S               I superior


52 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S               I superior


Funcționar public de execuție


i

S                I superior                      i


zi


A'


COMPARTIMENT CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII


54 CONSILIER


Funcționar public de execuție


55 CONSILIER


Funcționar public de execuție


56 CONSILIER


Funcționar public de execuțieREFERENT DE SPECIALITATE


Funcționar public de execuție


SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA


58 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


59 CONSILIER


Funcționar public de execuție


60 CONSILIER


Funcționar public de execuție


61 CONSILIER


Funcționar public de execuție


62 CONSILIER


Funcționar public de execuție


63 CONSILIER


Funcționar public de execuție


64 REFERENT


Funcționar public de execuție


! 65 REFERENT

I___


Funcționar public de execuție


SERVICIUL CADASTRU SI GJ.S.


66 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


67 CONSILIER


Funcționar public de execuție


68 CONSILIER


Funcționar public de execuție


69 CONSILIER


Funcționar public de execuție


70 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I--

71 CONSILIER


Funcționar public de execuție


72 REFERENT DE SPECIALITATE


Funcționar public de execuție


73 REFERENT


Funcționar public de execuție


74 REFERENT


Funcționar public de execuție


75 REFERENT


Funcționar public de execuție


76 REFERENT


Funcționar public de execuție


77 REFERENT


Funcționar public de execuție


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


78 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


79 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


80 CONSILIER


Funcționar public de execuție


Zo

Jl §! ' '-     / '

Arjesxa nr. J

La H.C.L. nr. v./Z\    /

l"l.',“ f \---"---

\ f X

vz Z y-f • ' '! *

I           ’ ’V.

* H

b ..   •» +


S               I superior


S                I principal


,’U

i'


*

_     t

f

. d I

> < '


•v

/

V


* g 'Iu •s * X -

t


a*


<■


S                I asistent                       ;


SSD           II superior


SSD
I superior


I asistent


I debutant


I debutant


III superior


III superior


I superior


I superior


I principal


I principal


I asistent


II superior


III superior


III superior


III superior


III superior


III principal


I superiorPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa nr.

La H.C.L. nr.STAT DE FUNCȚII88888w3Sx<î?5sS8î388w

S83 CONSLIER


84 CONSILER


85 CONSLIER


86 CONSLIER


87 CONSLIER


88 CONSILIER


89 CONSILER


90 CONSLIER


91 REFERENT


92 REFERENT


93 REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE


94 CONSILIER


Funcționar public de execuție


95 REFERENT


Funcționar public de execuție


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


96 DR. EXECUTIV ADJ


Funcționar public de conducere


SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


97 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


98 CONSILIER


Funcționar public de execuție


99 CONSILER


Funcționar public de execuție


100 CONSLIER


Funcționar public de execuție


101 CONSILIER


Funcționar public de execuție


102 CONSILIER


Funcționar public de execuție


103 REFERENT


Funcționar public de execuție


104 REFERENT


Funcționar public de execuție


COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


105 CONSILIER


Funcționar public de execuție


106 CONSILER


Funcționar public de execuție


107 CONSILER


Funcționar public de execuție


I principal


I principal


I principal


I principal


asistent


asistent


I asistent


I asistent


III superior


III superior


III asistent


I superior


III superior


I superior


I superior


I principal


I principal


I principal


III superior


III superior


I superior


I principal


I principalI 109 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


110 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principalr \

X?


111

CONSILIER

112

CONSILIER

113

REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


I L ..


I asistent


III superior


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


114 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA INVATAMANT, SANATATE


115 SEF SERVICIU


116 CONSLIER


117 CONSILIER


118 CONSLER


119 CONSLIER


120 CONSLIER


121 CONSLIER


122 CONSLIER


123   REFERENT DE SPECIA LITATE


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


124 DIR. EXECUTIV ADJ.


SERVICIUL INVESTIȚII


125 SEF SERV IQU


126 CONSILIER


127 CONSLIER


128 CONSLIER


129 CONSILIER


130 CONSLER


I .......


131 CONSLIER


132 CONSILIER


133 CONSILIER


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de conducere


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


COMPARTIMENT AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL


134  CONSLER


135 CONSLIER


136 REFERENT DE SPECIALITATE


137 REFERENT


138 REFERENT


SSD


*b

I


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


SSD


I superior


1 superior


I superior


I principal


I asistent


I asistent


I asistent


II superior


I superior


I superior


I superior


I superior


I superior


I principal


I principal


I asistent


I superior


I asistent


II superior


III superior


III principal

1

i .j


Anexa nr._

La H.C.L. nr.__________139 SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

l

140 CONSLIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

[ 141 CONSLER


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

154 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducereSERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G

[ 155 SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere


156 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


157   CONSILER


Funcționar public de execuție


I superior158   CONSILER


Funcționar public de execuție


I principal


[ 159 CONSLER


Funcționar public de execuție


I principal


160 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistentCOMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECT

161   CONSLER - MANAGER PROIECTE


Personal contractual


IA


162  CONSLER - MANAGER PROIECTE


Personal contractual


IA


163 CONSLER-MANAGER PROECTE


Personal contractual


IA


COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE, INVATAMANT, CULTURA, CULTE, MANAGEMENT ASISTENTA MEDICALA

 • 164   CONSLIER

 • 165   CONSLIER

i 166 CONSLIER


Funcționar public de execuție


S               I superior


Funcționar public de execuție


S               I superiorI

I asistent                         ;


i 168 REFERENT


Funcționar public de execuție


III superior


SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

169

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

170

CONSILIER

Funcționar public de execuție

171

CONSILIER

Funcționar public de execuție

i 172

1___________

CONSILIER

Funcționar public de execuție

173

CONSILIER

Funcționar public de execuție

174

CONSILIER

Funcționar public de execuție

175

CONSILIER

Funcționar public de execuție

176

CONSILIER

Funcționar public de execuție

177

REFERENT

Funcționar public de execuție


I superior


S                I principal


S                I principal


S                I asistent


S                I asistent


S               I asistent


S                I asistent


M                III superior


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII


178 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


..

s


179 CONSILIER


180 CONSILIER


181 CONSILIER


182 CONSILIER


183 CONSILIER


184 CONSILIER


185 CONSILIER


186 REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


I superior


I superior


I superior


I superior


I superior


I principal


I principal


III superior


___J
pag- 7


"T f ■ J '                                                            'f '

Anexa nr. /

La H.C.L. nr.            /       :      A

!

* f198 INGRUTOR


Personal contractual


199 ÎNGRIJITOR


Personal contractual


200 INGRUTOR


Personal contractual201 INGRUTOR


Personal contractualCOMPARTIMENT DESERVIRE AUTO


202 ȘOFER


Personal contractual203 ȘOFER


Personal contractual204 ȘOFER


Personal contractual


205 ȘOFER


Personal contractual206 ȘOFER


Personal contractual


207 ȘOFER


Personal contractual


208 ȘOFER


Personal contractual


209 ȘOFER


Personal contractualȘOFER


Personal contractual211 ȘOFER


Personal contractual212 ȘOFER


Personal contractual213 ȘOFER


Personal contractual


SERVICIUL INFORMATICA


214 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere215 CONSILIER


Funcționar public de execuție


216 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


217 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


218 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior219 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


220 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


221 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


i 222 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


SERVICIUL AUDITARE INTERNA


223 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere224 AUDTOR


Funcționar public de execuție


I superior


225 AUDrrOR


Funcționar public de execuție226 AUDITOR


Funcționar public de execuție


I superior
AUDrTOR                                    Funcționar public de execuție                S              I superior

228

AUDrTOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

229

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

230

AUDrTOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

231

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

232

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l

I superior

1

SERVICIUL DIRIGENTIE SI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

233

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

1

234

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

235

i______________________________________________

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

f------------- ■■ ■■

I

236

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1

1 superior

237

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1

1 superior

238

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

239

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

240

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

241

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

1

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

242 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA, REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

243 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere

244 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


245 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


246 CONSLIER


Funcționar public de execuție


I principal247 CONSILER


Funcționar public de execuție


I asistent


248 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


249 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I debutant


I 250 CONSLIER


Funcționar public de execuție


I debutant


COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

 • 251   CONSILER

 • 252   CONSILIER


Funcționar public de execuție


S              I superior


253 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S                I principal


Funcționar public de execuție


S                I principal


La H.C.L. nr.           /

i_ ,


254

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

255

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

256 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere257 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


•l.

258 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


' 259 CONSILIER

i_________._______________________.__. .           ..__—. ._______

î 260 CONSILIER

I____________________________________________________________________________________________________________________________________________

r

l 261 CONSLER


Funcționar public de execuție


I superior


Funcționar public de execuție


I principalDIR. EXECUTIV ADJ


Funcționar public de conducere


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

J                                                                                                                                                                                                                                                                                                          '                                 '              ■                                                                          '                                '


285 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


I

j 286 CONSLER

f------------------'--

287 CONSLIER


Funcționar public de execuție


I superior


288 CONSILIER


289 CONSILIER


290 CONSILIER


291 CONSILIER


292 CONSILIER


293 CONSILER


294 CONSILIER


SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII


295   SEF SERV OJ


296 CONSILIER


297 CONSILIER


298 CONSILIER


299 CONSILIER


300 CONSILIER


301 CONSILIER


302 CONSILIER


303 REFERENT


305 REFERENT


306 REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


I superior


I principal


I principal


I principal


I principal


I asistent


I asistent


I asistent


I superior


I superior


I superior


I principal


I principal


I principal


I principal


III superior


III superior


III superior


III superior


III principal


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcționarii publici ce au promovat examenul
Data: 3 A @5' ^2^0 /1