Hotărârea nr. 158/2011

Hotãrârea nr. 158 privind aprobarea unor mãsuri în domeniul resurselor umane din cadrul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 158

privind aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate comun al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane în cadrul Administrației Serviciilor Sociale

*

Comunitare Ploiești;

având în vedere prevederile art.64 din Legea nr.l88/1999(r2) - Statutul funcționarilor publici, modificată și completată, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată, referitoare la promovarea funcționarilor publici de execuție în grad profesional;

în temeiul art.36 alin.(3) lit.“b” din Legea nr.215/2001 republicată, cu privire la administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Aprobă transformarea a cinci funcții publice de execuție în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, după cum urmează:

 • -  doua posturi de consilier, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior în cadrul Serviciului Ajutoare Sociale, Alocații si Anchete Sociale ;

 • -  un post de consilier, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Autoritate Tutelara;

 • -  un post de consilier, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior în cadrul compartimentului Achiziții Publice;

 • -  un post de consilier, clasa I din grad profesional asistent în grad profesional principal în cadrul compartimentului Achiziții Publice.

Art.2 - Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.06.2011.

Art3 - Prevederile anexei nr.3 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2011 se

modifică conform prezentei.

Art.4 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios,Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.CONTRASEMNEAZĂ SECR Oana Cristina Iacob 0


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri in domeniul resurselor umane din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Funcționarii publici de execuție pot promova in grad profesional, prin transformarea posturilor ocupate, ca urmare a promovării examenului organizat semestrial conform prevederilor art.64 din Legea nr.l88/1999(r2) - Statutul funcționarilor publici, modificata si completata, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificata si completata.

Având in vedere promovarea examenului organizat in acest sens, propun Consiliului Local transformarea a 5 (cinci) posturi de execuție de consilieri din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si pe cale de consecința modificarea corespunzătoare a anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local nr. 6/31.01.2011, privind aprobarea statelor de funcții.

Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.

VICEPRIMAR, CRISTIAN DUMITRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCIIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri in domeniul resurselor umane din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata în 2007 privind Statutul funcționarilor publici, funcționarii publici de execuție au dreptul sa participe la examenele de promovare în gradul profesional superior, examene ce se organizează semestrial, daca îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) sa aiba cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se

promovează;

 • b) sa fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în

ultimii 2 ani;

 • c) sa nu aiba în cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiata în condițiile legii.

Totodată promovarea se poate face numai daca posturile de funcție publica de execuție sunt prevăzute în Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2011, iar cheltuielile cu personalul nu depasesc bugetul aprobat.

Pentru Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.403/29.11.2010, a fost modificat conform prevederilor Legii nr.284/28.12.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2011 și a fost transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

In semestrul I al anului 2011, în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești 5 (cinci) funcționari publici de execuție au îndeplinit cumulativ condițiile de mai sus si au promovat examenul, conform raportului final al concursului nr.2801/05.05.2011, anexat.

Ca urmare, propunem transformarea următoarelor posturi:

 • -  doua posturi de consilier, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior în cadrul Serviciului Ajutoare Sociale, Alocații si Anchete Sociale ;

 • -  un post de consilier, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Autoritate Tutelara;

 • -  un post de consilier, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior în cadrul compartimentului Achiziții Publice;

un post de consilier, clasa I din grad profesional asistent în grad profesional principal în cadrul compartimentului Achiziții Publice.

Astfel urmare solicitării Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a verificat în baza de date îndeplinirea condițiilor cumulative de către funcționarii publici propuși, în vederea participării acestora la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut și a eliberat adresa nr.881654/Conexat cu nr.877235/15.04.2011 în care a nominalizat membrii în comisiile de concurs și de soluționarea contestațiilor, anexata.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciul Resurse Urna


Organizare, Ad-tiv, Protecție pivRă ^Protecția Muncii Ange            anielaDirecția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte Simona Albu
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești Z' Director executiv// Brindusa ConstanțiRAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7)         '

__________________l_____________________________________________________________________________________-  - ’■ Funcția publica sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul 8):          ,

•f -Promovare in grad profesional din consilier clasa I grad principal in consilier clasa I grad superior din cadrul Serviciului Ajutoare sociale, alocații si anchete sociale (2 posturi), Serviciul Juridic, Resurse umane, autoritate tutelara (1 post), compartiment Achiziții publice (1 post)

- Promovare in grad profesional din consilier clasa I grad asistent in consilier _____clasa I grad principal din cadrul compartimentului Achiziții publice (1 post)

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor :... 02.05.2011

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1... STOIC A EC ATERIN A

ADMIS

2...VERGU ANAMARIA MIRELA

ADMIS

3......NEACSU CLAUDIA

NICOLETA

ADMIS

L

4...GEORGESCU MIHAELA..

ADMIS

5...SIBIU SIMONA.

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei : nu este cazul

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise .05.05.2011 ora 9.30

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : nu este cazul

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul ***)

1...STOICA ECATERINA

100.00

ADMl S

2...VERGU ANAMARIA MIRELA

100.00

ADMIS

3...NEACSU CLAUDIA NICOLETA

100.00

ADMIS

4...GEORGESCU MIHAELA

100.00

ADMIS

5...SIBIU SIMONA.

100.00

ADMIS

Informații privind interviul


Data si ora desfășurării interviului:.. .05.05.2011 ora ... 14.30.ll

H

Numele si prenujnele candidatului

Punctajul final al interviului

1...STOICA ECATERINA

99.67

N£.>7'ova   Qy--

ADMIS

2...VERGU ANAMARIA MIRELA

99.67

ADMIS

3...NEACSU CLAUDIA N1COLETA

99.00

ADMIS

4...GEORGESCU MIHAELA

100.00

ADMIS

5....S1BIU SIMONA

100.00

ADMIS


Rezultatul final al concursului


Functiapublica:...CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)

1 ...STOICA ECATERINA

199.67

ADMIS

2... VERGU ANAMARIA MIRELA

199.67

ADMIS

3...NEACSU CLAUDIA NICOLETA

199.00

ADMIS

4...GEORGESCU MIHAELA

200.00

ADMIS


Funcția publica:...CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

5...SIBIU SIMONA

200.00

ADMISComisia de concurs:

Numele si prenumele

/ / semnătură

1...DINU ION DAN.

2...BOSCORNEA ELENA NISTORA

3...CURELEA ION

U—-- • 7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

 • 8) Se vor menționa : denumirea funcției publice , gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

***) Se va completa cu mențiunea « admis », respectiv « respins ».


MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR.


r ' ••

■*

Agenția Națională a Funcționarilor Publici


/

p

4

• < ■' ; IA                                 J

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la AutoritateaNațion^jcțș^S^pfaveghere a R

i       •   ■ ■            XJ/i'-'u i'X zuljaU

■elucrârii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

I

J

p

l

r-

j r *

? Ș H ,

+ 4.'r.\ I.      .conexat cu nr. 877235

1 5 £ Pn


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV BRÎNDUȘA CONSTANTIN PIETRARU

Referitor la adresele dumneavoastră nr. 1885/2011 și nr. 2801/2011, înregistrate la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 877235/2011 și nr. 881654/2011, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 05 mâi 2011 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Ion Curelea, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Ion Mihăescu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Cu stimă,


Mihaela Baciu

Director D.G.P.A

întocmit: Iuliana Niculescu

consilier

”2011-04-13


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


o ol

§ j]

5 ff

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, O^ț^^UmCĂ,

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTffPffTTȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:

Ă-Y/2