Hotărârea nr. 157/2011

Hotãrârea nr. 157 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 157

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Cristian Dumitru Viceprimar al Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate comun al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.400/29.11.2010 prvind completarea organigramei și statului de funcții prin preluarea personalului care acorda asistenta medicala si de medicina dentara in unitățile de invatamant preuniversitar din municipiul Ploiești;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.”a” si alin.(3) lit.”b” din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.2 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 5                                            $                                s                                                             2                        5                               7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

-F              I


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Oana Cristina IaLttb

EXPUNERE DE MOTIVE

1                                                                '                  f

' f                           i

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ăl Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a fost înființata prin Hotararea Consiliului Local nr.307/2002, ca serviciu public de interes local. Obiectul de activitate al instituției este prestarea serviciilor sociale la nivel local, nominalizate in Regulamentul de Organizare si Funcționare, asa cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.398/29.11.2010, odata cu completarea organigramei cu cele 500 de posturi de asistent! personali pentru persoanele cu handicap grav.

Ulterior, prin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.400/29.11.2010 s-a transferat Administrației Serviciilor Sociale Comunitare activitatea de asistenta medicala si de medicina dentara acordata in unitățile de invatamant preuniversitar din municipiul Ploiești completandu-se organigrama cu un număr de 123 de posturi.

Ca urmare se impune adoptarea unui nou Regulament de Organizare și Și se

Funcționare, în cuprinsul căruia să se regăsească atribuțiile, sarcinile responsabilitățile pe care le au această categorie de salariați și în baza cărora întocmesc fișele de post.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare proiectul hotărâre anexat.


de


VICEPRIMAR, CRISTIAN DUMITRU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr.307/2002.

Odata cu completarea organigramei cu cele 500 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.398/29.11.2010, s-a aprobat si Regulamentul de Organizare si Funcționare care cuprinde obiectul de activitate a instituției, respectiv asigurarea de servicii prestarea serviciilor sociale la nivel local:

 • -  acordarea venitului minim garantat conform Legii nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  susținerea familiei în vederea creșterii copilului, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si acordarea concediului si indemnizației lunare de creștere a copilului conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010;

 • -  acordarea alocației de susținere a familiei, precum și alocația de stat, în conformitate cu Legea nr.277/2010 și respectiv ale Legii nr. 61/1993 modificata si republicata;

 • -  asigurarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbune și combustibili petrolieri conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/2003, modificată și completată;

 • -  protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap conform Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare și a persoanelor vârstnice conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicata si actualizata;

 • -  protecția persoanelor aflate în dificultate prin: asigurarea hranei zilnice în conformitate cu alocația stabilită prin legislația în vigoare, pregătirea și servirea hranei și transport gratuit la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa, conform Legii nr. 208/1997;

 • -  administrarea locuințelor sociale conform Legii nr. 114/1996 republicata si actualizata și Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000, modificată și completată;

 • -  protecția minorilor si declararea copiilor nou-nascuti abandonați in unitati spitalicești, conform prevederilor Codului Familiei, Legii nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • -  acordarea unor servicii de educare și îngrijire pentru copii preșcolari, proveniti din familii cu posibilități reduse;

 • -  protecția si găzduirea pe timpul nopții, pentru o perioada limitata, a

persoanelor adulte fara adapost, cu domiciliul sau reședința, in municipiul Ploiești ;                                                     ■ 'AW:

* , *    *              , i                                            < •'

X * x

începând cu data de 01.12.2010 Administrația Serviciilor Sociale'Comunitare Ploiești a preluat activitatea de asistenta medicala si de medicina dentara acordata in unitățile de invatamant preuniversitar din municipiu, prin Hotararea Consiliului Local nr.400/29.11.2010, iar in organigrama a fost infiintat un compartiment subordonat directorului executiv, cu un număr total de 123 posturi.

Activitatea acestui compartiment se desfasoara conform prevederilor Ordinului nr. 653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerul Sanatatii si Familiei, in anexele caruia sunt stabilite atribuțiile medicilor, medicilor stomatologi si cadrelor medii sanitare in ceea ce privește:

 • -  asigurarea asistentei medicale preventive si curative referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților ;

 • -  examinările medicale periodice de bilanț a stării de sanatate pentru preșcolari si elevi;

 • -  activitatile lunare in cabinetele medicale din grădinițe si scoli de-a lungul unui an de invatamant;

Atribuțiile detaliate ce revin medicilor si cadrelor medii sanitare, sunt inscrise in fisa postului - anexa la contractual individual de munca.

Astfel, se impune modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în sensul completării acestuia cu atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile pe care le au cadrele sanitare ce isi desfasoara activitatea in unitățile Ploiești.

de invatamant preuniversitar din Municipiul


Urmare celor menționate mai

sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre


9

anexat.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE

COMUNITARE PLOIEȘTI


DIRECTOR EXECUTIV BR1NDUSA CONSfĂNTIN PIETRARUSERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE. ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA. PROTECȚIA MUNCII

TCIU, NGELESCU


ANA- BANIAVIZAT:

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

SIMONA ALBU


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COM serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Co Municipiului Ploiești

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

Art. 1 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a fost înființată potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/19 decembrie 2002. liste serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și iși desfășoară activitatea în conformitate cu legislația in domeniu și cu prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 2 - Sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este în municipiul Ploiești, str.Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 46 cu următoarele puncte de lucru: str. Poștei, nr.6 (sediu secundar), str. Mihai Bravu, nr.231 (cantina municipala), str.Rasnovenilor, nr.,46 (centru de zi pentru copii preșcolari), str.Bdul Petrolului, nr.8 (centrul social de urgenta).

Art, 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfășoară la nivelul Municipiului Ploiești și care vor fi nominalizate în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

5

Art. 4 - Bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se asigură din bugetul local, bugetul de stat și venituri proprii.

Sponsorizările și donațiile în bani și natură, făcute de persoanele fizice și juridice, române și străine, pot fi folosite numai în scopul și destinația pentru care au fost acordate. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare administrează si gestionează bugetul de venituri si cheltuieli in calitate de ordonator tertiar de credite.

Art. 5 - Contabilitatea patrimoniului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este bazata pe contabilitatea de angajamente fiind condusa si organizata pana la nivelul de dare de seama inclusiv, fiind parte componentă a contabilității generale a bugetului local al Municipiului Ploiești.

Corespunzător celor de mai sus, darea de seama financiar contabila intocmita in conformitate cu prevederile legale privind contabilitatea instituțiilor publice sc întocmește și predă Direcției Management Financiar-Contabil, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploiești, trimestrial si anual, insotita de contul de execuție si anexe.

b w *"

IJ


Art.6 - Patrimoniul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare' PI compus din bunuri proprii si bunuri primite in administrare de lauMunidijiMtPloiesti prin hotarari ale Consiliului Local.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare adniinisti^z^/Uuiiuri^c aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești in baza


Art. 7 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este condusă dc director executiv numit prin dispoziția primarului Municipiului Ploiești.

un


Art. 8 - Statul de funcții cuprinde funcțiile pe categorii de personal in limita numărului de personal si a organigramei aprobate prin Hotarare a Consiliului Local .

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Art. 9 - Principalul obiect de activitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare constă în asigurarea de servicii de asistență și protecție socială, după

cum urmeaza:

asigurarea venitului minim garantat conform Legii nr.416/2001, modificată și completată;

susținerea familiei în vederea creșterii copilului, în conformitate cu Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 148/2005,cu modificările si completările ulterioare, precum si acordarea concediului si indemnizației lunare de creștere a copilului conform Ordonanței de Urgenta nr.l 11/2010;

asigurarea alocației de susținere a familiei si alocația de stat pentru copii in conformitate cu Legea nr.277/2010 si Legii nr.61/1993, modificata si completata; asigurarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbune și combustibili petrolieri conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/2003, modificată și completată;

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap conform Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare și a persoanelor vârstnice conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicata si actualizata; protecția persoanelor aflate în dificultate prin: asigurarea hranei zilnice în conformitate cu alocația stabilită prin legislația în vigoare, pregătirea și servirea hranei și transport gratuit la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa, conform Legii nr. 208/1997;

administrarea locuințelor sociale conform Legii nr. 114/1996 republicata si actualizata și Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000, modificată și completată; servicii de educare și îngrijire copii preșcolari;

distribuire lapte praf persoanelor îndreptățite, conform legii;


pretectia minorilor, declararea copiilor nou-nascuti aban spitalicești conform prevederilor Codului Familiei si Legii protecția si promovarea drepturilor copilului;

găzduirea si protecția pe timpul nopții pentru o perioada lin|Tt^a adulte fara adapost;

administrarea centrelor de informare pentru cetateni si de sț Wz pentru pensionari.

Art. 10 - Ca obiect secundar de activități în vederea obținerii de venituri proprii, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare prestează următoarele servicii:

 • -  organizare de mese festive contra cost;

 • -  servicii de pregătire și distribuire preparate alimentare pentru terți, la cerere;

 • -  servicii de închiriere de bunuri contra cost;

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, SARCINILE, ATRIBUȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE CONDUCĂTORILOR ȘI SERVICIILOR

Art. 11 - Structura organizatorică a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prezentată în organigrama anexată, cuprinde compartimentele funcționale cu legăturile de subordonare.

Art. 12 - Directorul executiv al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești are următoarele atribuții:

 • a) conduce activitatea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și reprezintă acest serviciu public în relațiile cu alte instituții publice, persoane fizice sau juridice;

 • b) este ordonator terțiar de credite;

 • c) asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite de legislația vigoare, hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești dispozițiile Primarului Municipiului Ploiești;

 • d) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

 • e) semnează contractele de muncă si actele adiționale la acestea;

 • f) elaborează și propune strategii și măsuri de atragere a altor surse finanțare, altele decât cele din bugetul aprobat;

  in

  Și


  de


 • g) asigură cadrul legal pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante, in limita organigramei aprobate;

 • h) angajeaza, sancționează, numește si eliberează din funcție persoanele angajate in condițiile legii;

 • i) asigură inventarierea anuală a patrimoniului;

 • j) aprobă trecerea personalului angajat în clase, grade, trepte și categorii superioare, conform legislației;

 • k) întocmește și supune spre aprobare Consiliului Local alr Municipiului

Ploiești Regulamentul de Organizare și Funcționate al. Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;                                    t

 • l) angajează, suspenda sau încetează contracte de nra^că ^fâ^u asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si a ing^jithrimiMa domiciliu pentru persoane vârstnice dependente, angajați con foi^A legii;■


 • m) asigură in permanența mijloacele necesare pentriT'perfecționarea pregătirii profesionale a personalului;

 • n) prezintă Primarului Municipiului Ploiești și Consiliului Local rapoarte de activitate ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și face propuneri pentru buna desfășurare a activității;

 • o) colaborează cu comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești și cu alte servicii publice, pentru realizarea atribuțiilor de serviciu;

 • p) întocmește Regulamentul Intern si verifică respectarea acestuia; In exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul executiv emite decizii.

Art. 13 — Directorul executiv adjunct se subordonează directorului executiv si il inlocuieste pe acesta pe perioada de absent si in caz de vacantare a postului, avand următoarele sarcini, atribuții si răspunderi:

 • a) conduce activitatea serviciilor aflate în subordinea sa, conform organigramei;

 • b) este reprezentantul serviciului public în relațiile cu terții, cu acordul directorului executiv;

 • c) emite note interne în limita competențelor stabilite;

 • d) participă la întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;

 • e) răspunde de întocmirea programului anual al achizițiilor publice și al documentațiilor pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

 • f) verifică modul de derulare al contractelor de achiziție publică;

 • g) verifică și propune măsuri de eficientizare a activității aducătoare de venituri;

 • h) răspunde de asigurarea pazei punctelor de lucru ale A.S.S.C., de protecția și securitatea muncii și de paza contra incendiilor;

Art, 14 - Serviciul Ajutoare Sociale, Alocații și Anchete Sociale își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,cu modificările si completările ulterioare (Legea nr.276/2010, HG nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001) precum și în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2005, privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, Ordonanța de Urgenta nr.l 11/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, HG nr.52/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.l 11/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei si HG nr.38/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii

nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei; Legea nr.44; protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si ale L


privind alocația de stat, modificata: • a) monitorizează beneficiarii venitului minim garantat;

 • b) efectuează calculul lunar al sumei de bani care reprezintă ajutoruL social cuvenit fiecărui beneficiar funcție de numărul de membri din familie și de veniturile nete realizate;

 • c) intocmeste lunar: borderou stabilire plăti drepturi noi, situație centralizatoare plăti VMG, situație privind persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, precum si activitatile realizate de acestea , conform planului de acțiuni in vederea transmiterii acestora la

 • A.J.P.S Prahova;

 • d) efectuează anchete sociale;

 • e) intocmeste listele cu beneficiarii de ajutor social care trebuie sa presteze acțiuni sau lucrări de interes local, verifica pontajele si le operează in baza de date;

 • f) intocmeste lunar raportul statistic prevăzut de lege;

 • g) eliberează adeverințe privind ajutorul social, la solicitarea beneficiarilor;

 • h) gestionează informațiile privind ajutoarele de urgență, înregistrând solicitările și efectuează evaluarea situației conform Legii nr. 416/2001;

 • i)  primește, verifică și înregistrează cererile privind acordarea alocației de stat pentru copii, în baza Legii nr. 61/1993, modificată și completată ulterior, pe care le transmite A.J.P.S Prahova;

 • j) primește, verifică și înregistrează actele necesare în vederea acordării alocației pentru susținerea familiei acordata in conformitate cu Legea nr.277/2010, pe care le transmite la A.J.P.S Prahova;

 • k) primește, înregistrează și verifică cererile pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului pentru copii până la 2 ani, respectiv 3 ani, pe care le transmite A.J.P.S. Prahova;

 • l) primește, înregistrează și instrumentează cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/2003, modificată și completată;

Art. 15 - Atribuții și răspunderi ale Serviciului Persoane aflate în dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri si Mass-Media:

 • a) asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata, cu modificările si completările ulterioare referitoare la indemnizația de însoțitor cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav;

 • b) asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata, cu modificările si completările ulterioare referitoare la întocmirea

  anchetelor sociale necesare persoanelor cu handicap șL asistenților personali a persoanelor cu handicap grav;


  ■ *1.-J- V


  urban cu mijloace de transport în comun conform ijegii 0^^^^2006| privind protecția și promovarea drepturilor persoaneloA c^pj^^igapj

  j*'     »•   <      &

  Wde


 • c) asigură îndeplinirea prevederilor referitoare la gratii iț/iteâ țr^sport u luj^ urban cu mijloace de transport în comun conform Lțegti nj|l^ republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • d) soluționează cererile privind întocmirea anchetelor soci^k^iW evaluare medicală în vederea internării temporare sau permanente în unităti de asistentă medico-socială;

 • e) monitorizează solicitările privind acordarea de porții de hrană la Cantina Fundației Constantin si Elena, precum și situația persoanelor care beneficiază de această măsură de protecție socială;

 • f) monitorizează solicitările privind includerea în programul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente, precum și situația beneficiarilor acestui program;

 • g) monitorizează solicitările persoanelor cu o situație familială, materială și/sau medicală deosebită in vederea identificării unor măsuri de sprijin;

 • h) tine evidenta contractelor de vânzare-cumpărare a locuinței, cu sau fără clauză de întreținere si drept de abitație viagera, încheiate de persoane vârstnice și transmise instituției noastre de notarii publici;

 • i) întocmește actele necesare în vederea înhumării persoanelor decedate, lipsite de susținători legali sau ai căror aparținători nu au posibilități financiare, care se afla la Serviciul de Medicina Legala;

 • j) colaborează cu instituții publice sau private, ONG - uri din domeniul protecției sociale în vederea soluționării problemelor cu care se confrunta persoanele cu o situație familială, materială și/sau medicală deosebite;

 • k) centralizează date privind activitatea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, elaborând periodic rapoarte si alte materiale informative;

 • l) organizează acțiuni cu prilejul Sărbătorilor Pascale, Crăciunului si pentru persoanele vârstnice ce împlinesc 100 de ani;

 • m) organizează schimburi de experiență cu alte instituții de profil în scopul îmbunătățirii activității ASSC;

9                                      9                             "

 • n) monitorizează raportul de activitate depus semestrial ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav si a ingrijitorilor la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente;

 • o) monitorizează activitatea categoriilor de personal sus-mentionate si sesizează eventualele nereguli constatate;

 • p) primește si verifica dosarele cuprinzând actele necesare in vederea internării in centrele rezidențiale publice sau de zi pentru persoanele cu handicap din municipiul Ploiești si depune aceste dosare la registratura DGASPC Prahova, in termen de 5 zile de la înregistrarea acestora;

 • q) întocmește lunar raportarea activitatii mediatorilor sanitari, ce presupune in principal întocmirea bazei de date ce cuprinde informații esențiale despre comunitatea romilor;

 • r) colaborează cu Centrul de Sanatate Mintala, Spitalul Județean, Serviciul de Ambulanta Prahova, Autoritatea de sanatate Publica Prahova, Casa


de Asigurări de Sanatate( medicii de familie), Voila, unitățile spitalicești, pentru rezolvarea dive

 • s) se ocupa de întocmirea documentației si depun Prahova, in vederea obținerii de acreditări pent obiective de activitate;

Art,16 — Compartimentul „Asistenți personali si ingrijitori la domiciliu” funcționează in subordinea Serviciului Persoane aflate în dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri si Mass-Media in scopul menținerii persoanelor aflate in situația de dependenta sociala in mediul familial.

Sunt angajate persoane fizice (asistenți personali si îngrijitori la domiciliu) care acorda supraveghere, asistenta, îngrijire la domiciliu, in baza unui program individual de servicii si recuperare,cat si a Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice - pentru a preveni sau limita degradarea stării de sanatate, autonomiei funcționale, asigurării unei vieți decente si demne, cat si institutionalizarea.

In ceea ce privește atribuțiile categoriilor de personal sus-mentionate, acestea se regăsesc in Fisele de atribuții- anexe la contractul individual de munca, cat si in Procedura privind asigurarea furnizării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice dependente sociomedical si Procedura pentru buna desfășurare a activității de resurse umane, in ceea ce privește asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav încadrați cu contract individual de munca, in principal fiind:

 • -  realizează activitatea de igiena personala si a camerei si dependințelor persoanei cu dizabilitati, de pregătire a hranei si administrarea acesteia, monitorizarea stării de sanatate a acesteia si administrarea medicatiei prescrise;

 • -  asista persoana aflata in situația de dependenta, in fata autoritatii, in protecția si exercitarea drepturilor acesteia;

 • -  asigura asistenta si ingrijirea sociomedicala la domiciliu a persoanei dependente, categorie vulnerabila datorita limitării fiziologice, discriminării si excluziunii sociale;

 • -  asigura transportul persoanei asistate in diferite locații;

 • -  ajuta persoana asistata sa-si dezvolte si sa-si antreneze deprinderile;

 • -  trateaza cu respect, buna credința si intelegere, nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea acesteia si pastreaza confidențialitatea diagnosticului persoanei asistate.

Art. 17- Serviciul Juridic, Resurse Umane și Autoritate Tutelară

I. Activitatea juridica la nivelul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se concretizează in principal prin:

 • a) asigura reprezentarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești in fata instanțelor judecătorești;

 • b) analizeaza oportunitatea si legalitatea formulării cererilor de chemare in judecata cat si a cailor de atac impotriva hotărârilor pronunțate;

  • c) formulează intampinari, invoca excepții, propune probe, depune concluzii scrise,

  note de ședința in dosarele in care Administrația Serviciilor SoQfdlc Coriitihitarc Ploiești este citata;                                                 z™

  • d) solicita legalizarea si investirea hotărârilor judecătorești; / î

  • e) intocmeste dosarele in vederea executării silite;               L”

  • f) acorda consultanta juridica tuturor compartimentelor din cadrul Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;
  ' \-}

  :■ - H

  7     i t     3

  • <             J . i7

  p

  Istfati^i

  > <■ .■'

  IS

  •' i '.

  .S' :V

  ?

  *•

  gyy

  n - din


■ ••

 • g) acorda consultanta juridica reprezentanților legali ai Asociațiilor de11 oca imobilele cu statut de locuințe sociale care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești;

 • h) vizeaza pentru legalitate contractele pe care instituția le incheie cu terti;

 • i) participa la comisii de licitații sau alte comisii, in baza dispozițiilor directorului executiv;

 • j)  soluționează petițiile, cererile, adresate serviciului;

 • k) răspunde in scris la notele interne, transmise serviciului;

II.Autoritatea Tutelara

A .Atribuțiile și competența Autorității tutelare , sunt prevăzute în Codul familiei:

 • a) - atribuții cu privire la ocrotirea părintească;

 • b) - atribuții de asistare a unor categorii de persoane;

 • c) - atribuții cu privire la tutela, curatela interzisului judecătoresc;

 • d) - atribuții cu privire la curatela capabilului aflat în situații speciale;

 • e) - atribuții cu privire la depistarea, monitorizarea și consilierea copilului și a familiilor carentate.

 • B. Competenta pentru :

 • a) - ocrotirea părintească cea de la domiciliul minorului;

 • b) - pentru tutela persoanei pusă sub interdicție, cea de la domiciliul acesteia;

 • c) - pentru curatela prevăzută în art. 152 litera a) sau c), cea de la domiciliul persoanei reprezentate sau al minorului;

 • d) - în cazul prevăzut în art. 152 litera b), fie Autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei reprezentate, fie la autoritatea tutelară de la locul unde trebuie luate măsuri urgente;

 • e) - pentru curatela prevăzută în art. 152 litera d) sau e), cea de la ultimul domiciliu al celui lipsă ori al celui dispărut.

____                                  V*

 • C. ANCHETA SOCIALA - Autoritatea tutelară efectuează anchete sociale la solicitarea instanței de judecată în următoarele cauze :

 • - divorț cu minori;

 • - încredințare minor(i);

 • - reîncredințare minor(i);

 • - stabilire domiciliu minor(i);

 • - stabilire legături personale cu minorul;

 • - stabilire pensie de întreținere.

 • - întrerupere sau amânare executare pedeapsă pentru persoanele care au săvârșit o faptă penală și răspund penal;

Toate anchetele sociale se efectuează numai cu deplasare în teren la domiciliile indicate de instanța de judecată la solicitarea organclbr de cercetare; .) - Autoritatea tutelară întocmește anchete sociale pentru minora^ pân^l^y vârsta ^dc 14 ani, care comit infracțiuni.                                    \ • -Tvî?'

Întocmește anchete sociale și oferă consiliere cazurilor speciale dfn unitățile de învățământ, în vederea prevenirii abandonului școlar;

* întocmește anchete sociale pentru minorii care doresc să se căsătorească înaintea împlinirii vârstei de 18 ani, pentru stabilirea condițiilor sociale.

Eliberează dovezi conform H.G. 683/2006, pentru părinții care pleacă să lucreze în străinătate și notifică Autoritatea tutelară în acest sens;

Toate anchetele sociale se efectuează numai cu deplasare în teren la domiciliile petenților.

 • D.PLANUL DE SER VICII - în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, autoritatea tutelară întocmește planul de servicii în vederea acordării sistematice a serviciilor și prestațiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informare, consiliere, terapie și mediere a părinților. In situația în care planul de servicii nu are finalitate și se constată că menținerea copilului alături de părinții săi nu este posibilă, se propune Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, instituirea unei măsuri de protecție specială a copilului.

 • - efectuarea anchetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, privind situația familiei din care provine copilul aflat în dificultate;

 • - monitorizează minorii reintegrați în familiile naturale conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 272/2004.

 • E. DISPOZIȚIA DE CURATELA - în funcție de măsura de protecție care se impune asupra persoanei fizice (minor, capabil sau incapabil), curatela se instituie în următoarele situații :

 • - reprezentarea/asistarea minorului la încheierea actelor juridice, în situațiile în care

părinții sunt în imposibilitatea de a exercita atribuțiile ce le revin față de copil și bunurile acestuia;

 • - instituie curatela pentru reprezentarea adulților în situațiile prevăzute de art. 152 și art. 146 din Codul Familiei;

 • - întocmește dispoziții de nume/prenume pentru copiii care au fost găsiți sau părăsiți de mame în Maternitate și înregistrează la Serviciul de Stare Civilă nașterea acestora.

Autoritatea tutelară comunică dispozițiile petenților și urmărește aducerea lor la îndeplinire.

 • F. DISPOZIȚIA DE TUTELA - se instituie pentru persoanele puse sub interdicție judecătorească. In acest se întocmește un dosar, care cuprinde copii xerox după actele de identitate ale celui pus sub interdicție și ale persoanei numită tutore, sentința civilă de punere sub interdicție emisă de instanța de judecată, rămasă definitivă și irevocabilă, acte medicale ale interzisului judecătoresc, adeverință de venit pentru tutore, cazier judiciar, precum și o adeverință medicală, din care să reiasă că are capacitatea de a fi numit tutore.

- se întocmește ancheta socială ;

«A                                                                                                                                                                                                 '

IILIn ceea ce privește activitatea în domeniul resurselor umane, se aplică prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat in 2011, Legii nr.188/1999, republicată in 2007 cu modificările si completările ulterioare, privind Statutul Funcționarilor Publici, Hotărârii de Guvern nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, ale Legii nr. 7/2004, privind Codul de Conduită a funcționarilor publici, republicata in 2007, ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual, Legea nr.448/2006 republicata, privind protecția persoanelor cu handicap, Legea nr.263/2010 - legea pensiilor, precum și alte acte normative care se referă la reglementarea drepturilor salariale și altor drepturi ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din sectorul bugetar.

Aplicând actele normative în vigoare, se gestionează problemele de personal ale angajaților proprii, ale asistenților personali, ai persoanelor cu handicap grav și îngrijitorilor la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, cadrelor medicale de la cabinetele medicale școlare, coroborându-se și cu legislația specifică aplicabila acestor categorii de personal.

Totodată, se monitorizează activitatea si fluctuația personalului instituției -funcționari publici si personal contractual - si se intocmesc documentațiile specifice : situații bilunare, lunare, semestriale către diverse servicii sau instituții si in format electronic ( baza de date a salariatilor in Asesoft si registrul de evidenta al salariatilor

REVISAL).

Principalele atribuții sunt:

 • a) gestionează dosarele personale ale salariatilor - personal contractual si funcționari publici si le actualizeaza permanent;

 • b) întocmește statul de personal pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local si ori de cate ori apar modificări legale;

 • c) intocmeste contracte individuale de munca, acte adiționale la acestea, decizii, adeverințe, note de lichidare;

 • d) intocmeste anual planul de ocupare a funcțiilor publice;

 • e) permanent actualizeaza baza de date privind modificările aparute in cariera salariatilor, face raportările specifice;

 • f) intocmeste documentele legale pentru încetarea, angajarea, suspendarea, reluarea activitatii salariatilor, documente ce vor fi semnate de directorul executiv al instituției;

 • g) urmărește respectarea legislației cu privire la stabilirea salariilor de baza si a sporurilor acordate salariatilor;

 • h) prezintă lunar Serviciului Financiar Contabilitate, situația privind angajările, încetările de contracte de munca, modificări salariale survenite in cursul lunii, certificate medicale si concedii de odihna;

 • i) urmărește intocmirea fiselor de post si evaluarea personalului, precum si declarațiile de avere si de interese pentru funcționarii publici.

* z 1

 • j)  asigura secretariatul concursurilor/examenelor organizate la nivelul instituției pentru angajare/recrutare, promovare, etc '

  /        y’- 4 ,4 - a'

  p r ob 1 c m e -tfc- ieg i s 1 at ia muncii si salarizare, cat si a cetățenilor care solicita informații in domeniu.

  L


De asemenea, se ocupa de consilierea personalului pe

Art. 18 - Serviciul Financiar-Contabilitate își desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicata, Ordinului 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, precum și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, avand următoarele atribuții:

 • a) asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat și normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor;

 • b) ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, asigura înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne, cât și în relațiile cu alte instituții publice, Direcția de Finanțe, Trezorerie, Case de sigurari, precum si alte persoane fizice si/sau juridice;

 • c) Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul instituției si a bunurilor primite în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului;

 • d) întocmește lunar, trimestrial, anual balanța de verificare pentru verificarea exactitatii înregistrărilor contabile și controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și cea analitica, precum și principalul instrument pc baza căruia se întocmesc situațiile financiare;

 • e) Utilizează sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul instituției prin care se asigura prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul și păstrarea acestora pe suporturi tehnice;

 • f) situațiile financiare anuale, stabilite si intocmite potrivit legii, trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli este situația financiară trimestrială și anuală;


propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesitați privind execuția, pana la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizeaza și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificatiei bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare, pentru fiecare rectificare de buget;

j) Controlul financiar preventiv propriu se exercita asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul și este exercitat conform Ordinului 522/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, si are ca obiective:

angajamentele legale și angajamentele bugetare; deschiderea și repartizarea de credite bugetare;

modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de

credite;

ordonantarea cheltuielilor; constituirea veniturilor nu

autorizării și stabilirii


titlurilor de încasare;

alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 • k) Organizează si supraveghează inventarierea, care are ca scop principal, stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.

 • l)  Completează registrele de contabilitate obligatorii Registrul-jumal,

Registrul-inventar și Cartea mare. întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

 • m) monitorizează circuitul documentelor în instituție.

 • n) întocmește contul de execuție bugetară, lunar, trimestrial, anual care va cuprinde toate operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul;

  !x*


 • o) Tine evidenta patrimoniului instituției, inclusiv a activelor fixe corporale care se amortizează pe o durata normala de funcționa^g cuprinsă în Cadrul unei plaje de ani (durata minima și maxima), existând posibilitatea numărului de ani de amortizare în cadrul acestor dhrajte^ durata normală de funcționare a activului fix rămâne fiesbi

  i alegerii țfel stabilită, '                                                              ' T

  ita paha la

  ",

  -                           A                       A


  •i5

recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia. //'j/

 • p) Tine evidenta zilnica, lunara, trimestriala, anuala a stocuriIbMle*materiale si obiecte de inventar, prin organizarea evidenței pe grupe și feluri de stocuri;

 • q) Contabilitatea decontărilor cu personalul evidențiază drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizațiile pentru concediile de odihna, precum și cele pentru incapacitate temporară de munca, plătite din fondul de salarii și alte drepturi în bani și/sau în natura datorate de instituția publica personalului pentru munca prestata (Drepturi plătite conform legislației privind salarizarea salariatilor funcționari publici si contractuali existenta in vigoare la momentul respectiv);

 • r) Contabilitatea drepturilor de natura sociala evidențiază drepturile salariale,

indemnizațiile plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap, indemnizații pentru concediile de odihna, precum și cele pentru incapacitate temporară de munca, venitul minim garantat, ajutoare de urgenta si ajutoare de încălzire, legitimații gratuite de transport, plătite din fondul de salarii și din alte fonduri cu destinație sociala; (Drepturi plătite conform legislației existenta in vigoare la momentul respectiv);

 • s) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau

la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva instituției timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

 • t) Depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Art.19 - Serviciul Locuințe Sociale Așezăminte Sociale, P.S.I.si Protecția Muncii aplică legislația în vigoare, astfel:

 • a) înregistrează și actualizează dosarele de acordare a locuințelor sociale și dosarele depuse de chiriașii imobilelor restituite foștilor proprietari;

 • b) monitorizează solicitările și asigură întocmirea listelor de priorități, conform legislației în vigoare, pentru categoriile de mai sus;

 • c) încheie contracte de închiriere pentru locuințele sociale;

 • d) urmărește derularea acestora și asigură administrarea locuințelor sociale, monitorizând modul de folosire;

 • e) monitorizează dosarele pentru acordarea hranei, conform Legii nr. 208/1997;

 • f) implementează Legea nr. 307/2006 legea apărării împotriva incendiilor și Legea nr. 319/2006, legea securității și sănătății în muncă;

 • g) răspunde de evidența, selecționarea, păstrarea și casarea documentelor întocmite și deținute în arhiva instituției;

 • h) stabilește atribuțiile și răspunderile în domeniul protecției muncii și P.S.I. ce revin salariaților, verificând modul de respectare.


  acelor de


Art. 20 — Atribuțiile Serviciului administrativ:

 • a) monitorizează cheltuielile pentru utilități și propune măs acestora;

 • b) propune ori de câte ori este cazul executarea lucrărilor de\r£vj instalațiilor și de igienizare a clădirilor, asigurând întrcținereâq^

 • c) urmărește și răspunde de modul de exploatare și funcționarei transport din instituție;

 • d) monitorizează ofertele pentru produsele necesare funcționării instituției;

 • e) lansează comenzi către furnizori în baza graficului de aprovizionare;

 • f) efectuează studii de piață și prezintă ofertele în vederea achizițiilor efectuate prin cumpărare directă.

 • g) asigura curățenia, întreținerea si reparația spatiilor in care isi desfasoara activitatea intreaga instituție;

 • h) răspunde de administrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotare;

 • i) urmărește si răspunde de modul de exploatare si funcționare a mijloacelor de transport din unitate, verificând consumul de carburanți si intocmeste lunar fisa activitatii zilnice pentru autovehicule.

Art. 21 — Atribuțiile compartimentului de achiziții publice:

Compartimentul de „achiziții publice” isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile exprese ale Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, ale Hotărârii de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii si ale Hotărârii de Guvern nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Principalele atribuții ale compartimentului achiziții publice sunt:

 • a) intocmeste programul anual al achizițiilor publice;

 • b) elaborează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publica;

 • c) asigura transmiterea pe SEAP a informațiilor legate de achiziția publica;

 • d) asigura transmiterea către toti operatorii economici a clarificărilor legate de documentația de atribuire;

 • e) participa la procedura de inregistrare a ofertelor;

 • f) face parte din comisia de evaluare a ofertelor;

 • g) notifica operatorii economici cu privire la rezultatul procedurii si încheierea acordului- cadru/contractului de achiziție publica;

 • h) intocmeste acordul - cadru/contractul de achiziție publica si are grija sa se respecte termenii legali in incheierea contractelor;


conformitate cu prevederile legale;

k) pastreaza evidenta cumpărărilor directe;                      .

 • l) scaneaza si introduce in aplicațiile Sistemului Informatic contractele in derulare;

 • m) face parte din comisia de recepție a lucrărilor si serviciilor;

 • n) constituie si pastreaza dosarele de achiziție publica;

 • o) face demersurile necesare pentru obținerea certificatului de urbanism si a avizelor aferente acestuia, in vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de lege;

 • p) intocmeste si transmite raportul anual al achizițiilor publice către Autoritatea Naționala de Reglementare si Monitorizare in Domeniul Achizițiilor Publice ( A.N.R.M.A.P.).

Art. 22 - Atribuțiile Secției preparare și distribuire hrană :

 • a) asigură pregătirea și distribuirea hranei beneficiarilor Legii nr. 208/1997 , legea cantinelor de ajutor social;

 • b) întocmește necesarul de alimente pe categorii de produse în vederea achiziționării lor;

 • c) întocmește meniul zilnic pe baza calculului caloric;

 • d) prepară și distribuie hrana beneficiarilor.

 • e) urmărește funcționarea în parametrii normali a utilajelor și instalațiilor specifice desfășurării activității;

 • f) monitorizează cererile pentru organizarea meselor festive;

 • g) asigură pregătirea și servirea preparatelor pentru mesele festive, (în vederea realizării veniturilor proprii), conform contractelor de prestări servicii încheiate de către conducere cu solicitanții, aplicându-se la produsele finite adaos 100%;

 • h) asigură pregătirea și servirea meselor pe bază de abonament săptămânal, aplicându-se adaos 50%, iar pentru elevi, studenți și salariați din cadrul Consiliului local, aplicându-se adaos 30%;

 • i) asigura pregătirea meniului pentru preșcolarii aflati la „Centrul de zi pentru copii preșcolari”, urmărind respectarea principiilor unei alimentații sanatoase si atingerea necesarului zilnic de calorii.

Art. 23 - „Centrul de zi pentru copii preșcolari” funcționează in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2002.

De serviciile Centrului de zi, pot beneficia un număr de 24 copii cu vârste cuprinse intre 3-7 ani, proveniti din familii aflate in dificultate, ce intampina probleme diverse:

 • a) existenta in familie a unor boli cronice grave, cazuri de consum de alcool;

 • b) părinți șomeri;

 • c) familii monoparentale sau in divorț;

 • d) nivel de trai foarte scăzut;

 • e) imposibilitatea de a-si ajuta copiii (din motive independente sau nu de voința lor) deoarece aceștia au cerințe educative speciale.


Centrul de zi oferă servicii de îngrijire cu titlu gratuit și edupj$& preșcolari în sensul:                                                '

 • - asigurării integrității fizice și psihice a acestora;

 • - crearea unui mediu de viață securizat și a cadrului de d conform nevoilor specifice vârstei;

 • - observarea permanentă a stării de sanatate a copilulu îmbolnăvirilor;

 • - educare corespunzătoare vârstei și asigurarea hranei zilnice;

 • - monitorizarea cazurilor si comunicarea interinstitutionala.

 • - consilierea părinților pentru atingerea scopurilor propuse;

 • - evaluarea și monitorizarea gradului de dezvoltare educațională a celor 24 de copii.

De asemenea, copiii preșcolari asistați ai centrului, beneficiază de servicii de recuperare fizica și psihică.

Art.24 - Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapost constituie un obiectiv de interes local in domeniul asistentei sociale, precum si in domeniul protecției drepturilor persoanelor fara adapost:

 • a) asigura servicii de găzduire intre orele 19-09, pentru o perioada de cel mult 60 de zile persoanelor adulte fara adapost, cu domiciliul sau reședința in municipiul Ploiești si 7 zile pentru cei cu alt domiciliu;

 • b) asigura pregătirea si servirea micului dejun persoanelor fara adapost asistate;

 • c) sprijin pentru obținerea documentelor de identitate;

 • d) asigura consilierea persoanelor asistate in vederea integrării sociale a acestora (reintegrare in familie, loc de munca, etc)

 • e) asigura facilitarea la alte tipuri de servicii sociale ( locuința sociala).

Art.25 — Compartimentul cabinete medicale școlare a fost infiintat prin preluarea activitatii si personalului cabinetelor medicale școlare pentru acordarea asistentei medicale si de medicina dentara in unitățile de invatamant preuniversitar — preșcolarilor si elevilor de pe raza municipiului Ploiești.

Ordinul nr.653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților, emis de Ministerul Sanatatii si Familiei reglementează aceasta activitate, stabilind atribuțiile medicilor, medicilor stomatologi si cadrelor medii sanitare in ceea ce privește:

 • a) asigurarea asistentei medicale preventive referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților;

 • b) asigurarea asistentei medicale curative;

 • c) asigurarea asistentei stomatologice preventive si curative;

 • d) activitatile de perfecționare a pregătirii profesionale si activitatea in perioada vacantelor școlare;

 • e) examinările medicale periodice de bilanț a stării de sanatate pentru preșcolari si elevi;

 • f) activitatile lunare in cabinetele medicale din grădinițe si scoli de-a lungul anului școlar;

 • g) dotarea cabinetelor medicale din grădinițe si scoli cu instrumentar medical, materiale sanitare, medicamente si mobilier, conform baremurilor stabilite.

eficacității intervențiilor de sanatate publica.

Mediatorii sanitari deservesc o populație de romi numarand 500-700 de persoane.

Lunar prezintă raport de activitate in scris, pe activitati si ore de munca indeplinite, medicului desemnat de direcția de sanatate publica județeană, avand in principal următoarele atribuții:

 • a) facilitează comunicarea intre membrii comunității de romi si personalul medical, cultivând increderea intre autoritatile publice locale si comunitățile de romi;

 • b) catagrafiaza gravidele, lăuzele si populația infantila in vederea efectuării controalelor medicale;

 • c) explica avantajele includerii in sistemul asigurărilor de sanatate si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;

 • d) semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității pentru prevenirea situațiilor deosebite: focare de boli transmisibile, intoxicații, probleme de igiena a apei, etc

 • e) insoteste cadrele medicale in activitatile legate de prevenirea si controlul situațiilor epidemice, facilitează implementarea masurilor adecvate

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art. 27 - Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activității Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este obligatorie pentru toți angajatii instituției.

Art. 28 - Atribuțiile și sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat se concretizează în cadrul fiecărui compartiment prin fișa postului, care se întocmește de către șeful compartimentului iar după aprobare, se comunică salariatului. Sarcinile și atribuțiile de serviciu vor fi completate sau modificate în raport cu schimbările legislative ce survin, fie din cauza reducerii de personal, fie ca urmare a apariției de noi sarcini de serviciu.

Art. 29 - Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești poate fi modificat sau completat prin cadrul legislativ în vigoare.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Serviciilor Sociale și Comunitare

și a emis:

Data:


I PREȘEDINTE,

«2C oC.