Hotărârea nr. 156/2011

Hotãrârea nr. 156 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R E A Nr. 156

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a viceprimarului Nicoleta Cătălină Bozianu si a consilierilor Radu Mateescu, Gheorghe Sirbu, Ion Iancu, Constantin Popa, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Ion Eparu si Adrian Lupu si Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002;

având in vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 219/28.07.2010;

in baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 302/18.12.2006 privind schimbarea denumirii de Regie Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiești in Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 82/28.03.2008 privind modificarea si completarea obiectului principal de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ale Hotărârii Consiliului Local nr.4/28.01.2010 privind completarea obiectului de activitate si aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si ale Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.02.20210 privind completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

având in vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești; in baza contractului de prestări servicii nr.l din/01.07.2002 incheiat intre Regia Autonoma de Servicii Publice si Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

in conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii actualizata;

in temeiul art . 36 alin. 2, lit a si lit. d si alin. 6 lit. a din Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Aproba modificarea art.6 si art.7 din Hotararea Consiliului Local nr.l 14/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, după cum urmeaza:

”Art. 6. Stabilește ca urmărirea si monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor incheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, salubritate, precum si activitățile desfășurate de către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SA, sa fie realizate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, in baza unui contract de prestări servicii incheiat cu Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu fonduri asigurate de la bugetul local.

Art. 7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa incheie actul adițional nr. 32/2011 la contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 cu reprezentantul legal al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, corespunzător activităților prevăzute la articolul anterior”.

Art.2 - Aproba modificarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr.3 care fac parte integranta din prezenta hotarare, incepând cu data de 01.06.2011.

Art.3 - La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Local nr.78/28.02.2011 privind modificarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4 - Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 - Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.


Gheorghe Sirb


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Oana Cristina Iăcob

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE     ,O/

I -^1

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local* nț*./ privind modificarea si completarea obiectului de acmdfi organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de ura si funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice PR

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si ale Hotărârii Consiliului Local nr.302/2006 privind modificarea si completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești cu activitatea de colectare si tratare ape uzate, ale ale H.C.L. nr. "82/28.03.2008 privind modificarea si completarea obiectului principal de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ale H.C.L. nr.4/28.01.2010 privind completarea obiectului de activitate si aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ale H.C.L. nr. 63/26.02.20210 privind completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, coordonează si monitorizează activitatile desfășurate de operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate si alimentare cu energie termica produsa centralizat.

In conformitate cu Capitolul IV Drepturile si obligațiile pârtilor, art. 4.1 Drepturile concedentului, lit. i), j), k), 1), m) din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va urmări si monitoriza activitatile desfășurate de către S.C. Servicii de

Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in baza contractului sus menționat.

Având in vedere cele mai sus menționate se impune modificarea organigramei si a Regulamentului de organizare si funcționare ale R.A.S.P. Ploiești, in sensul infiintarii Compartimenului Domeniul Public si Privat.

Totodată, conform contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 14393/17.08.2010 incheiat intre Municipiului Ploiești si Coral Impex SRL, prin care aceasta incepand cu anul 2011 in baza unui grafic de lucrări, executa activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, unitati de invatamant cat si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației, propunem infiintarea Compartimentului Deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie.

Fata de cele menționate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare anexat.


Viceprj Bozianu Nicdlet

<         r J


Radu Mateescu


Ion Iancu


Iulian Teodoresc


Ion Eparu
Consilieri:


Gheorghe SirbuV alentin Sa vaf\

\ \  1

\ / \ \ /

Adrian Lupu NL


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si ale Hotărârii Consiliului Local nr.302/2006 privind modificarea si completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești cu activitatea de colectare si tratare ape uzate, ale ale H.C.L.nr. 82/28.03.2008 privind modificarea si completarea obiectului principal de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ale H.C.L.nr.4/28.01.2010 privind completarea obiectului de activitate si aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ale H.C.L.nr.63/26.02.20210 privind completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, coordonează si monitorizează activitatile desfășurate de operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate si alimentare cu energie termica produsa centralizat.

Având in vedere Capitolul IV Drepturile si obligațiile pârtilor, art.4.1 Drepturile concedentului, lit. i), j), k), I), m) din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va urmări si monitoriza activitatile desfășurate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in baza contractului sus menționat, după cum urmeaza:

R.A.S.P. Ploiești prin reprezentanții sai, va monitoriza si va exercita controlul cu privire la furnizarea produselor/prestarea serviciilor de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. privind activitatile mai jos menționate :

 • -  activitatea de intretinere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarilor.si a zonelor verzi din municipiul Ploiești;

 • -  administrarea cimitirelor si a parcărilor publice cu plata, a terminalelor folosite de operatorii care efectuează transport de persoane, administrare wc-uri publice cu plata si bai publice, activitatea de ridicare, blocare si transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor parcate ilegal pe drumurile publice sau pe terenurile apartinand domeniului public sau privat, desființarea construcțiilor ilegale de pe domeniul public si privat si asigurarea mentenantei spatiilor publice date in administrare;

 • -  sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciile publice mai sus menționate;

De asemenea R.A.S.P. Ploiești va asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta.

Având in vedere cele mai sus menționate se impune modificarea organigramei, statului de funcții si Regulamentului de organizare si funcționare al R.A.S.P. Ploiești, in sensul înființării Compartimenului Domeniul Public si Privat, care va fi in subordinea directorului Tehnic si va funcționa cu structura de 4 posturi de execuție din care doua posturi preluate, respectiv : un post de economist de la Biroul Financiar Contabilitate si un post vacant de referent de la Biroul Salubritate, iar doua posturi vor fi înființate, respectiv un post de subinginer si un post de inspector de specialitate.

corkjesiune Jpr.' F$t./ Driri care

ce


Totodată avand in vedere contractul de delegare de gestiune prin c 14393/17.08.2010 încheiat intre Municipiului Ploiești si S.C. Coral Impex S.FKț../ priri dâre aceasta, începând cu anul 2011, in baza unui grafic de lucrări executa activitatile iie£dezinsect'țe, “ deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale d0-^ domeniul . J'* public, unitati de invatamant cat si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodarWiJppulatiQi, propunem înființarea Compartimentului Deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie caM?.y^'^^' subordinea Serviciului Salubritate si Protecția Mediului si va funcționa cu structura de 3~posturi de execuție din care : doua posturi vacante de inspector de specialitate preluate de la Biroul Salubritate si un post înființat de referent.

Ca urmare a acestor modificări numărul total de personal se va suplimenta de la 112 posturi la 115 posturi, respectiv cu trei posturi din care : un post de studii superioare de lunga durata, un post de studii superioare de scurta durata si un post de studii medii.

Urmare celor menționate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare anexat.

Sef Serviciu Resurse Umane, Organizare Administrativ,Proiecție QtVfla si Protecția Muncii ANA D        GELESCU


Direcția Administrație Publica Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv, SIMONA ALBU

Director R.A.S.P. Ploiești RAZVAN LUNGUSef Birou Juridic Contencios si Resurse Umane TACHE MADALINAORGANIGRAMA

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


ZZZZ


•z.


:w


l'z. <-z


WO1IH

zzXvzzzzzzz.'.'zzzzzzXvzi'zzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.


ANEXA NR.1 LAH.C.L. NR.


y               •         • x-x

R


ț zzzzX ii r.’.’.Vi

I


,y


rfl

’î:i


I

î'.'.'zzzz,1


•xx-r-x-: 'ZZZZZ.V.

li


.V


T’zzZ’Z’zzzT

?5z::x;xr:


'Zi


i j.


ț®

XzzzzzX

zzzzzzzX

zzzXXXX xxxx-l

•: xxixzx:


::x

......

^<xr^rx<

B

yvz.v.v

Szz.z .X.•••.•.

xxrxi

•zzzJX

X'?X .•zz,' z, /L'X'X


:x-x-:-:

vX-zz.-z . vrzzzzzz


•.f •.f..

'.VZ.

1


r.


z.


•zz.

XX


.V


ZZ


Z.


. •,' A ’.W. XzzzZZZ z z. • z           vzzzzi •

zzzzzzzzzzzXVz

?::yzx-:xxx:vzz>?;:::::::zzx-:zz :•• A* zXXXzzzzz. -zz. v z z z z z z z zz zz zz zz. ' z X-zzZz.Xv. v.v. • z. -z • • z .v zz .v. •. MfZ                    1 * .M|*L*ZZZ i

:MOR«>

• ZZ.V.V .v .v. • zz z. v. • z z z Z ZZZZZ-*.


.'Zi'i’Z.’ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.’ZZZZZZZZZZZZZZ. l'jzzzX-XvzXv.XX,zzzzzzz.'.,zzXvX-X,z!,zzjz.

1 X> i'!\-zzzzzzzzzzzzzi<-i******'******’v-V-*-’^ •'•' •' X’X '.'Z.'Z.VZZZZZ .•ZZZZZZZZZZZZZZZZ.VZZZZZZZ,'Z,,.'Z.' ;;:;;;:;;*x:::x<y

:::;tt;^x<z^

:C:<v:wC:Vzz-r;l::;l:v:Tzl:vzz:xC::x:x:.>: .'zz/zzz. vr< •zzzrzrrrzrzzzzz.v •• ’zzzzzzzzzz. r.-.-.•zzzzz.bz.b ’zzzzzzzzzzzzzzz.’z ’zzz ’zzzzzzr.


•z.


•z


•z ..                      •

’• ’•         ?iv


yîy.y


::>■$:

;XXz!y X'ZZ

$z-X'X*

* X'

z:

■z

i> <• ’• 'ZZ|

!:>yz


SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIA MUNCII, P.S.I.


/zzzzzzzzzzzzzzzzzXv zzzzzzzzX zzX-X« vz.•:•:•:•.zz’z -zzz.y.y.y.y.•:«:•:• yz.v.y.v.yzz.:zz.vy:zzzzzz. ::x:x:x:x:x:x:x;xx’xY:x:x:x:x:>x:x:x:x?:’x-:x:x:x:x:TzX-:>’:T:xS:;?;’i’:T;^;xxT:x:xx>xx:x:<rx:x^^^

:;z<; L-jyzxlxyYiyizzzzzzzzzzzzzzzXXzzzzzzV


"Z.C1

. •'%; . . ‘A■z’z ??.•’z’’.'


.’ZZZZZZZZZZZZZ.’ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.’ZZZZZZZZZZZZZJZ

:•: zz!-zLz!<s;zX<<<<r-zzzzzzzzzzzzz!zzz:-r zzzx:;:::

OMBll

X.Xliyi^X^X^z^^i^i^i^i^zlf.zzzI’zX.zilili.zX-zzzz:

li,’\\\'i,.'’,zzz’,z’,zi'r*'i'*,i'*'i'        'z’ zz’vzz’,zzzzzX,z.,zz

'•'i,zi,.'zz’-z*“ • •.' •i'.'i'.'i'.'i'.'i'.'i'. z . ,,,z*'zzzzzzz,,i'rz •X•’.•’•z’• . Tyil.'l        ix«x*x«x«XA;i.. . X <; i;i i;zz.

^uXYjxxvî'zzX'jîzz’ >             ,z.e...


.IZ


z.


y,


'Z.


•y


.V


,«Z


•z.


•z.


'Z,


•r<s.


y/


.•z


E£,


•Z


z.


«•


z.


«z,


r*


Zi


■z.


SERVICIUL


l\‘


X»:


,"i


y,


■y


y-l-.


r.


y.1 14


rit


z.


i :... :O-

PROTECȚIA .

9 MEDIULUI


< CONTABIL

v!vx^-: •XvXfrX'


'•zi

Xv/


CCC

1- , j--Ș*r fa»k t:::’       '--xȘ

.••••• •.•ZZ ’Z.'ZZZ •.•.•.•ZZZZZZZZZZZZ.’ZZZZZZZZZZZ.VZ.

,izXX ZZZZZZZZZZ.” ZZZZZZZZ.* • ’ZZZZZZZZZ •.*. •?%•’.• zi’zzziXzzzzzzzzzzX XzzzzzzzzX X ’’Z

. . •.’ZZZZZZZ.'. z.. zzzzzzzzzzzz.’zzzzzzzzzzz’ zz

’ÂV. .•zzzzzzzzzz. zzzzzzzzzzz. "•zzzzzzzzzzz.X".


la»»


115


>:<•


•j.


•.v


S;


y.*5

•V

4


’Z.'Z, '. ZJ.

z/z.


Wx-iX.SJ .T.3.!

• zi Xi •x'x'j

zzziv


••.:•:•:•.

X'X'zX'XZX X X’/X’X XX' aMMÎMMririiMMiiiMriiMM


111


■> 4


iiMOiș

?>ol

W LLl

• .•Z.-.IZT^^^','.'*'ZZZZ'Zz •

ja*z.x vzzRJ'zzz^^^^^R’ z.’zzz

K N y uj

■^l—

te#

SsMI

«i«i

IMtg ■MBK

zzzz.XzzzzX z.v.Xzzz.Xzz. •’•.•. Oi

.’.,,’.’.,,,.’.’Xv.7 zzzz.Xzzzzzzzzzzi


■z.


•j.

z.


.h1


>X-


Z.


A'

•zzzi


•s


■y


Z.


Vi Jl i

;<


'Z'


•v


.* ZZ X'*'


y.. : y
lf£

z’ z z’ z’ zzzzX'X'X X'i' •■*■•.' ZZ. Z          ’.'z.'.'z Jz*' • .

zz.’X’zzzzzzzzzzzz.’zz.'r z.


tu

Om


.•.IZ.


■r.


•y


■ j,


1 to


lllfi

UJ

Ol

liiMii

Z.                Z.Jt .“b’^i’z.

x (VF

i: N

x • wiww

IMIBI ISIBi *^1 ' JjJ: ----< ■■i tSiSfSîiilJl

X’zXw’z.'zzzXvzljJ^jVrz / o» !■

• I*                                   I I • •

Wlll:tliBg

: •> :• x<•: •: • *WWț: :■ :•

WîBi ■IbI -J ££ o g CE =

*•*•*•* ***** *~ *******

1®..

fx-x-xrxx-x-x

XvX’X’’ }•}«“" •-•*•. ?î iji/. rx yiyiji z ,


,y

'z.


j.


'js.'


TOTAL 115 posturi - din care 18 posturi de conducere si 97 posturi de execuție


.;’A

:;S:

X j !vz

'ZZ j


r<

•A-’


\ \ . X

. X

•■;' x.

>

d

S b


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Anexa nr.2 la H.C.L. nr.STAT DE FUNCȚII 2011

NR.CRT.     |

FUNCȚIA                           |

Stupii

CONDUCERE

V.                      .

DIRECTOR

\V          v

\V < v '......

W-'

1

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII (RMC)

2

DIRECTOR TEHNIC

3

ECONOMIST - CONTABIL SEF

S

COMUNICARE

4

CONSILIER COMUNICARE

s

5

ASISTENT MANAGER

s

BIROUL

JURIDIC - CONTENCIOS SI RESURSE UMANE

6

1

CONSILIER JURIDIC - SEF BIROU

s

7

1

ECONOMIST

s

2

CONSILIER JURIDIC

s

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIA MUNCII, P.S.I.

9

INGINER

s

SERVICIUL APA - CANAL

10

1

INGINER-SEF SERVICIU

s

11

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

12

2

REFERENT

M

BIROU APA CANAL

13

1

INGINER-SEF BIROU

S

14

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

15

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

16

3

REFERENT

M

BIROUL EPURARE APE UZATE

17

1

MAISTRU-SEF BIROU

M

18

1

OPERATOR

19

2

OPERATOR

20

3

OPERATOR

21

4

OPERATOR

22

5

OPERATOR

23

6

OPERATOR

24

7

OPERATOR

25

8

OPERATOR

26

9

OPERATOR

27

10

OPERATOR

28

11

OPERATOR

29

12

OPERATOR

30

13

VIDANJOR

31

14

VIDANJOR

SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI

32

1

INGINER-SEF SERVICIU

S

33

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

34

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

35

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL SALUBRITATE

36

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE - SEF BIROU

S

37

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

38

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

39

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

40

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

41

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

42

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

43

7

REFERENT

M

44

REFERENT

M

45

9

REFERENT

M

46

10

REFERENT

M

47

11

REFERENT

M

48

12

TEHNICIAN

M

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

49

1

INGINER-SEF BIROU

S

50

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

51

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

52

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

53

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

54

5

REFERENT

M


NR.CRT.     |

FUNCȚIA

STUDII

COMPARTIMENTUL DERATIZARE DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE

’ 4 *

55

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S /’;>

56

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

57

3

REFERENT

M

BIROUL ILUMINAT PUBLIC

r

t i

58

1

INGINER - SEF BIROU

s

59

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

60

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

61

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

62

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

63

5

SUBINGINER

SSD

BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA

64

1

INGINER- SEF BIROU

S

65

1

INGINER

S

66

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROUL REȚELE, CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

67

1

INGINER - SEF BIROU

s

68

1

INGINER

s

69

2

INGINER

s

70

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

71

4

REFERENT

M

COMPARTIMENTUL

DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

72

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

73

2

ECONOMIST

S

74

3

SUBINGINER

SSD

75

4

REFERENT

M

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

76

1

ECONOMIST-SEF BIROU

S

77

1

ECONOMIST

S

78

2

ECONOMIST

S

79

3

ECONOMIST

S

80

4

CONTABIL

M

81

5

CASIER

M

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

82

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

83

2

ȘOFER

M

84

3

ȘOFER

M

85

4

ȘOFER

M

86

5

ȘOFER

M

87

6

ȘOFER

M

BIROUL ADMINISTRATIV

88

1

REFERENT-SEF BIROU

M

89

1

SECRETARA

M

90

2

ÎNGRIJITOR

COMPARTIMENT INFORMATIZARE

91

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

92

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL MANAGEMENTUL INTEGRAT

93

1

INGINER-SEF BIROU

S

94

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

95

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

96

3

ECONOMIST

S

BIROUL DISPECERAT SI MONITORIZARE RECLAMATII

97

1

INGINER-SEF BIROU

S

98

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

99

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

100

3

INGINER

S

101

4

SUBINGINER

SSD

102

5

SUBINGINER

SSD

103

6

SUBINGINER

SSD

104

7

TEHNICIAN

M

105

REFERENT

M

106

9

REFERENT

M

107

10

REFERENT

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE

108

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

109

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE-

S

110

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

111

4

REFERENT

M

UNITATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI - STATIE DE EPURARE

112

1

INGINER - SEF UNITATE

S

113

1

INGINER

S

114

2

INGINER

S

115

3

TRANSLATOR

M
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

X       ’

x • % v

CAPITOLUL I

ART.1. REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI (denumita in


DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE continuare R.A.S.P. Ploiești sau Regia), este unitate de interes local si funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare si este reprezentata de domnul ing. Lungu Razvan in calitate de director, cu domiciliul in Ploiești ap.18, județul Prahova, avand Municipiului Ploiești.

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.1 A, bl. D, sc. A, et. 6, actul de identitate CI, seria PH 772399 eliderat de Politia


ART.2. R.A.S.P. Ploiești a fost

înființata prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Prahova (sub


denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) si a fost reorganizata prin : Hotăra rea Consiliului Local nr. 13/1995, Hotararea nr. 65/1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si Hotararea Consiliului Local nr. 114/28.06.2002.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin : Hotararea Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotararea Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotararea Consiliului Local nr. 82/28.03.2008, Hotararea Consiliului Local nr. 179/28.05.2009 si Hotararea Consiliului Local nr. 371/24.11.2009.

ART.3. R.A.S.P. Ploiești, cu sediul social in Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17, județul Prahova are personalitate juridica in baza Certificatului de inregistrare cu seria B nr.1547743 eliberat la data de 26 iunie 2008 de Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 29/378/1991 si cod unic de inregistrare RO 1343872.

ART.4. Unitățile bancare si conturile prin care isi derulează operațiunile economice Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sunt:

 • a) Trezoreria Ploiești:     - R031TREZ5215069XXX000714

- R004TREZ5215043XXX000269

 • b)  Banca Comerciala Ploiești:

 • -  R005RNCB0205044878000001

 • -  R005RNCB0205044878000195

 • -  R010RNCB0205044878000008

 • -  R077RNCB0205044878000063

 • -  R080RNCB0205044878000009

 • -  R095RNCB0205044878000030

 • c) Raiffeisen Bank Ploiești: - RO91RZBR0000060008924889

ART.5. Durata de funcționare a R.A.S.P. Ploiești este nelimitata.

ART.6. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare - denumit in continuare R.O.F., se avizeaza de Consiliul de Administrație si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE A CTIVITA TE

J

J

/ fi


ART.7. Obiectul de activitate al R.A.S.P Ploiești a fost stabilit in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002, Hotararea Consiliului Local nr. 43/30.03.2004,y Hotararea Consiliului Local nr. 161/29.09.2005 si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 207/29.11.2005' coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotărârii Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotărârii Consiliului Local nr. 82/ 28.03.2008 si Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.02.2010, avand la baza sarcinile ce revin autorităților publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor de gospodărie comunala.

Corespunzător acestor prevederi, RASP Ploiești, in baza contractului de prestări servicii incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește si monitorizează activitatile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului si asigura primirea, înregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor si reclamatiilor transmise telefonic de cetateni, prin Biroul Dispecerat si Monitorizare Reclamatii.

R.A.S.P. Ploiești, ca imputemicit al Consiliului Local asigura monitorizarea programelor de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, salubrizare, apa-canal, iluminat public.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești desfasoara următoarele activitati:

8411


3530 3700

 • 3811

 • 3812

 • 3821

 • 3822 3832 3900 4312

 • 4321

 • 4322 4329 4941 4520 4950 4669 6209 6399 7021 7120 7490 8121 8129 8219


8220


Servicii de administrație publica generala (Monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice; Prestări servicii de interes public către persoane fizice si juridice)

Furnizarea de abur si aer condiționat Colectarea si epurarea apelor uzate Colectarea deșeurilor nepericuloase Colectarea deșeurilor periculoase Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase Recuperarea materialelor reciclabile sortate Activitati si servicii de decontaminare Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de instalații electrice

Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer condiționat Alte lucrări de instalații pentru constuctii

Transporturi rutiere de mărfuri întreținerea si repararea autovehiculelor Transporturi prin conducte

Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente Alte activitati de servicii privind tehnologia informației Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării Activitati de testări si analize tehnice

Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

Activitati generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor Alte activitati de curățenie

Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center).

8299

8412,._n -A

1 -,.i A


Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Reglementarea activitatilor organismelor care prestează servicii in domeniul irtAirîiirîî mnn+n + ii inx/ntomnnh iii ii /-*! il+i irîî oi ol olfrir oo+i\/if-otiî              ■ av/*li!ren/     |

J f f h

I


ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitatii sociale, exclusiv . protecția sociala.                                                   X              o

• /

\ / ■ • ♦ ■ /

ART.8. Pentru realizarea acestor activitati Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti>exercita următoarele atribuții:                                                                      - -   -


A. Reglementare


a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)


h)


i)


j)


k)


face propuneri privind regulamentele de organizare si funcționare ale serviciilor publice de producere-transport-distributie energie termica, de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa si de canalizare in vederea aprobării de către Consiliul Local;

pune in aplicare si urmărește respectarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor publice de către furnizori si utilizatori;

exercita in numele Consiliului Local si al Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciilor publice de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa, de canalizare, de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție; prezintă Primarului un raport anual detaliat privind starea sistemelor si calitatea serviciilor publice din municipiul Ploiești. Raportul cuprinde o descriere a sistemelor si a performantelor tehnico-economice ale activitatii pe parcursul anului încheiat, stadiul investițiilor in sisteme, evoluția tarifelor si preturilor acestor servicii si o caracterizare a activitatii operatorilor sistemelor in conformitate cu dispozițiile regulamentelor si ale reglementarilor in vigoare, pentru aducerea la cunoștința Consiliului Local;

verifica documentațiile de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciilor publice de interes local, mai sus menționate si prezintă Primarului si Consiliului Local rapoarte de specialitate in vederea aprobarii/avizarii lor conform prevederilor legale in vigoare;

analizeaza si promovează programele anuale de eficientizare a serviciilor publice propuse de furnizorii care operează in sistemele de alimentare cu apa, canalizare, salubrizare si iluminat public;

monitorizează, supraveghează si controlează modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele si regulamentele serviciilor, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

urmărește organizarea de către operatori a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentele serviciilor publice;

verifica documentele depuse de agenții economici, care transporta deșeuri pe teritoriul municipiului, in vederea notificării acestora;

exercita activitatea de dispecerat la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești operativ reclamatiile si sesizările primite de la cetateni si agenti economici; administrează si gestionează statia de epurare ape uzate a Municipiului operarea acesteia in condiții de eficienta si siguranța.


rezolvând


Ploiești si


B. Monitorizare, supraveghere si control privind activitatea desfășurată serviciilor comunitare de utilitati publice:


de


operatorii


 • a) monitorizează, ca instituție subordonata Consiliului Local, implementarea investiții legate de modernizarea sau extinderea sistemului public de energie termica produsa centralizat, distribuție apa si canalizare, salubrizare, iluminat public conform contractelor de delegare de gestiune sau concesiune incheiate cu operatorii;

 • b) prezintă rapoarte de specialitate către Primar in vederea aducerii la cunoștința Consiliului Local, privind proiectele de investiții prevăzute in contractele de delegare si concesiune care se refera la sistemele publice de producere, transport, distribuție si furnizare de energie termica, distribuție apa si canalizare, salubrizare, iluminat public in municipiul Ploiești;


proiectelor de alimentare cu


c)


d)


e)


f)


 • g)

 • h)


i)


ț -

x..                        ■ >

4             ■

monitorizează, supraveghează si controlează menținerea in exploatare normala a intregului sistem public de interes local, inclusiv realizarea de reparații ''si-ihterventii la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni;                                Ji ~

monitorizează, supraveghează si controlează asigurarea parametrilor utiliwtîfor publice, in scopul realizării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării^ monitorizează împreuna cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, apa canal, salubrizare, iluminat public;

asigura monitorizarea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte, reglementările legale in domeniu si prin licențe; raportează periodic către Primar modul in care operatorul se achita de obligații;

organizează acțiuni de educare si conștientizare a cetățenilor privind protecția mediului; monitorizează calitatea factorilor de mediu, precum si respectarea legislației de protecția mediului si prezintă Primarului informări asupra stării mediului din municipiu;

monitorizează implementarea proiectului investitional „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, conform Convenției 5546/13285/25.10.2006 încheiata intre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Ploiești.


C. Prestator de servicii


a)


 • b)

 • c)


d)


e)


asigura activitati de relații cu publicul privind: in registre rea, investigarea, soluționarea sesizărilor si reclamatiilor cetățenilor privind calitatea serviciului si informarea acestora de termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute;organizeaza programe de audiente si de lucru cu persoane fizice si juridice, pune la dispoziție, in condițiile legii, informațiile de interes public privind domeniul specific de activitate; realizează contorizarea individuala rezidențiala;

realizează repartizarea lunara a costurilor si cantitatii de energie termica pentru încălzire la imobilele echipate cu repartitoare si robineti termostatati;

realizează repartizarea costurilor si cantitatilor pentru apa rece, apa rece pentru prepararea apei calde de consum si a energiei termice consumate pentru prepararea apei calde;

asigura activitati de vidanjare ale puțurilor absorbante pentru persoane fizice si juridice.


CAPITOLUL III

PATRIMONIUL R.A.S.P. PLOIEȘTI


ART. 9. R.A.S.P. Ploiești are la data prezentului regulament de organizare si funcționare un patrimoniu propriu in valoare 1006591,99 lei. Pentru desfasurarea activitatii Regiei i-au fost date spre administrare bunuri din domeniul public in valoare de 5.011.178,09 lei cu terenuri in suprafața de 66.036,5 mp si bunuri apartinand domeniului privat in valoare de 53.306,18 lei cu o suprafața de teren de 32 mp, conform contractului de administrare nr. 11767/25.05.2009 si a procesului verbal de predare primire din aceeași data.


CAPITOLUL IV

STRUCTURA DE ORGANIZARE A R.A.S.P. PLOIEȘTI


ART.10. Organigrama, statul de funcțiuni si numărul de personal ale R.A.S.P. Ploiești se avizeaza de către Consiliul de Administrație al Regiei si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, la propunerea Primarului.


ART.11. Atribuțiile compartimentelor funcționale ale R.A.S.P. Ploiești, relațiile dintre acestea, delegările de autoritate pentru reprezentarea R.A.S.P. Ploiești in relațiile cu tertii, se stabilesc de către Consiliul de Administrație al Regiei, conform propriului sau regulament.


/V

* Tjr


. ? %L x •

* x

/

ART.12. Structura organizatorica este formata din următoarele elemente componente:

// f '           > \ ■

FUNCȚIA (POSTUL) - al cărei conținut este format din totalitat^șarcinilor ele serviciu care sunt atribuite in sarcina unui salariat si care trebui^' realizate de acesta.                                                                                  '\< z.' •,

’f's

NORMA DE CONDUCERE - reprezintă numărul de salariati sau de compartimente care se afla in subordinea nemijlocita a unei funcții de conducere si este reprezentata in organigrama Regiei.


a)


b)


*T


- p

r

z

zCOMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE, (la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt: servicii, birouri, compartimente), formate dintr-un număr de salariati subordonați unei autoritati unice (sef ierahic) si care sunt delimitate in organigrama.


NIVELELE (TREPTELE) IERAHICE - la nivelul R.A.S.P.


Ploiești sunt:


1)

2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

9)


Consiliul de Administr


Director

Director ethnic


Contabil sefReprezentant management integrat Consilieri

Șefi servicii

Șefi birouri


Personal de execuție.


e) RELAȚIILE ORGANIZATORICE - sunt stabilite in cadrul structurii organizatorice descrisa in organigrama din ANEXA I.


f) ANEXA II conține structura de personal.


CAPITOLUL V CONDUCEREA


ART.13. Conducerea R.A.S.P. Ploiești este asigurata de:


A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. DIRECTOR


 • C. DIRECTOR TEHNIC

 • D. CONTABIL-SEF

 • E. REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT

A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


ART.14. Membrii Consiliului de Administrație au următoarele atribuții, răspunderi si competente: se numesc si sunt eliberați din funcție prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiest in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare pe o perioada de 4 ani, jumătate din ei putând fi inlocuiti la fiecare 2 ani;

Președintele Consiliului de Administrație este ales cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație al Regiei;

isi pastreaza calitatea de angajați la instituția sau societatea de la care provin si toate drepturile si obligațiile derivând din calitatea de salariat la acea instituție;

sunt platiti pentru activitatea desfășurată in aceasta calitate, cu o indemnizație stabilita de Consiliul Local, conform legii;

*


 • e) nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit fegii sunt

■a y

incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni care ii fac incompatibili cu aceasta calitate (ca de exemplu: gestiune frauduloasa, abuz de incredefe,fals si uz de j fals, mărturie mincinoasa, delapidare, furt, înșelăciune, dare sau luare de ipita, s.a.).;     /.

 • f) sunt incompatibili cu activitatea de membru al Consiliului de Administrație cei care, / personal ori soțul (soția), rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv, sunt,

în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu același profil, sau care se găsesc în același profil, sau cu care se găsesc în relații comerciale directe cu societăți comerciale de același profil, cei care dețin calitatea de consilier ales în administrația publică locală, deputat sau senator.


ART.15. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.


 • 7.

 • 8.

9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


 • 17.

 • 18.

19.


20.


21.


avizeaza elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local; aplica respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător normelor de securitate și sănătatea muncii în cadrul Regiei;

avizeaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome Publice Ploiești și face propuneri cu privire la diferențele constatate Comisiei inventariere;

aproba încheierea contractului de mandat al directorului Regiei;

aproba salariile de baza si indemnizațiile de conducere ale directorilor Regiei cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

avizeaza contractul colectiv de munca al Regiei precum si modificarea si completarea acestuia;

avizeaza Regulamentul Intern al Regiei;

aproba masurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiaral Regiei;. aproba deplasările în străinătate ale personalului din cadrul Regiei cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli;

aproba si propune tarife pentru lucrările si serrviciile prestate de către Regie altele decât cele aprobate de către Consiliul Local, in conformitate cu obiectul de activitate si prevederile legale in vigoare;

avizeaza studiile de fezabilitate si documentațiile tehnico-economice care urmeaza a fi aprobate, conform legii;

aproba programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri si cheltuieli;

avizeaza structura organizatorica a Regiei pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

avizeaza Regulamentul de Organizare si Funcționare al Regiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local;

propune spre aprobare Consiliului Local, modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru după caz, precum si modificări ale Regulamentului de Organizare si Funcționare al Regiei;

aproba încheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa înstrăineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local, atunci când legea impune acest lucru;

aproba încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului Regiei; isi însuseste prevederile actelor normative specifice domeniului de activitate al Regiei; răspunde de administrarea eficienta, cu respectarea legii, a patrimoniului Regiei precum si a celui format din bunurile aflate în administrare si folosința;

aproba programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico-edilitare cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri si cheltuieli;

aproba scoaterea din funcțiune si valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul Regiei, conform legislației în vigoare;

informează Consiliul Local despre situația bunurilor fixe proprietate publica si privata a municipiului Ploiești aflate în administrarea Regiei;


reorganizare


respectarea


de Servicii centrale de


 • 23. aproba acțiuni de cooperare economica cu

organizații de interes național si informează Consiliului Local despre aceste^           ,,»<

 • 24. aproba bugetul de venituri si cheltuielial Regiei, defalcat pe activitati principale, pe careul supune aprobării Consiliului Local;

 • 25. aproba trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recppera, dupȘ-

parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege;                              M' ?v' v

avizeaza situațiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pe care le supună aprobării Consiliului Local;

analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare, propune masuri de imbunatatire a activitatii acesteia si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor, iar în situația în care masurile le depasesc competentele, informează Consiliul Local;

analizeaza modul cum au fost indeplinite hotărârile anterioare și propune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndepllnirea acestora; indeplineste orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.


agenti economici din străinătate și cu 'iliiihii I nroi rlacnra onactno           Z !


i i                                                        .

.1» J

• > >

\\ ■

4


26.


27.


28.


29.


ART.16. Membrii Consiliului de Administrație care au intr-o anumita operațiune, direct sau indirect interese contrare intereselor Regiei, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune;

a)

aceeași obligație o are orice membru in Consiliul de Administrație, in cazul in care, intr-n oniimito nnorotiim^ cti^ pg ciint intnroQotn cntio n iHnlo cqii ofinii coi nono Io

b)

li iii u diiuiniLd upcidLiui ic, uliu Ud oUiil niiuiuudiu uUUd, lUUClu udU dilllii odl pdiid Id gradul al-IV-lea inclusiv;

administratorul care nu a respectat prevederile alineatelor de mai sus va răspunde in formele prevăzute de lege, de daunele ce au rezultat pentru Regie.

ART.17. Consiliul de Administrație va putea exercita orice act legat de administrarea Regiei.

a)

membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz fata de Regie pentru prejudiciile cauzate prin infracțiuni, nerespectarea dispozițiilor lonolo oKotori Hn Io nro*mntiil Romilomont nontni nrocolilo in orlminietroroo

b)

luydiu, dUdlull Uu id pic£c11IU 1 rvtsyUld 11 l“l ily pulllIU yIcoc 11 Iu Iii dUHHlllulidlud Regiei, omisiunea sau aplicarea greșita a legii.

In situații de acest fel ei pot fi revocați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

B. DIRECTORUL

ART.18. Directorul Regiei este numit prin Dispoziție de către Primar si este președintele Consiliului de Administrație.

Eliberarea din funcție a directorului Regiei este de competenta Primarului Municipiului Ploiești.

ART.19. Directorul Regiei asigura conducerea, organizarea si funcționarea R.A.S.P. Ploiești cu eficienta maxima.

ART.20. Directorul Regiei are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.

2.

 • 3.

 • 4.


asigura conducerea si continuitatea activitatii curente a Regiei, in limitele competentelor legale aprobate si a celor stabilite de Consiliul de Administrație, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

angajeaza Regia in relațiile cu tertii;

incheie sau desface contracte de munca pentru angajatii Regiei, selectează personalul cu calificarea necesara in vederea angajarii, semnează actele administrative emise de Regie, acorda recompense si Stabilește sancțiuni, după caz;

stabilește sarcinile de lucru pentru serviciile/birourile/compartimentele funcționale care privesc realizarea obiectului de activitate al Regiei, urmărește permanent prin intermediul șefilor de servicii/birouri/compartimente funcționale realizarea acestora si ia masurile necesare pentru ducerea lor la indeplinire;

• ■“

f .A?

I’1             /

coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale si Verifica j                             e

permanent modul in care se duc la indeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente, pentru asigurarea optimului organizational; \ răspunde de derularea in bune condiții si in conformitate cu cerințele Ișgale si de reglementare a tuturor activitatilor Regiei;

asigura respectarea cerințelor legale privind sanatatea si securitatea muncii, situațiile de urgenta, apararea impotriva incendiilor si protecția mediului, in activitatile desfășurate de Regie;

organizează paza si urmărește asigurarea integrității bunurilor materiale ale Regiei si ia masurile legale pentru recuperarea oricăror prejudicii;

analizeaza si avizeaza propunerile de achiziționare de materii prime, materiale, utilaje etc, selectează ofertele impreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale de specialitate;

dispune premierea personalului Regiei in funcție de posibilitățile financiare ale acesteia, de fondurile de premiere aprobate de Consiliul de Administrație si de criteriile de premiere stabilite in Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca;

propune Consiliului de Administrație masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatilor Regiei, inclusiv in ceea ce privește introducerea de noi mecanisme de administrare a riscurilor;

negociază, personal sau prin delegat, Contractul Colectiv de Munca si il semnează in numele Regiei;

urmărește periodic pregătirea si perfecționarea personalului angajat in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatilor Regiei;

stabilește politicile si obiectivele de dezvoltare a activitatii Regiei prin planificări anuale a activitatilor care conduc la realizarea obiectivelor, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele inregistrate in scopul realizării obiectivelor si adecvării continue a strategiei de dezvoltare;

analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe baza rapoartelor si planurilor elaborate de șefii de servicii /birouri/ compartimente funcționale responsabili cu gestionarea riscurilor in desfășurarea activitatii;

pe baza datelor culese si analizate de șefii de servicii/birouri/compartimente funcționale, analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor , pentru imbunatatirea performantelor si pentru atenuarea manifestării riscurilor ce ar putea avea impact negativ asupra derulării activitatii; răspunde in fata Consiliului de administrație pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta; desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești situația economico-financiara a R.A.S.P. Ploiești, informează asupra derulării activitatilor, prezintă toate situațiile si informațiile necesare din obiectul de activitate privind serviciile publice de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție, produsa centralizat, alimentare cu apa si de canalizare, salubritate, iluminat public;

prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare, la termenul stabilit, bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești;

verifica indeplinirea recomandărilor si masurilor dispuse de echipele de control sau de auditori;

analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile anterioare proprii si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfășurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

ia masuri pentru efectuarea inventarierii bunurilor aflate in administrarea Regiei; răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate prin:

r*

v;

■t’

j;

3


--«****"<

. . K..

’F.     »

V- ■ <

comunicarea in cadrul organizației a importantei cerințelor legale £i de 'i


 • a) reglementare;

 • b)      stabilirea politicii in domeniul gestionarii riscurilor mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • c)     asigurarea faptului ca sunt stabilite si analizate protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • d)     asigurarea planificării sistemelor de management implementate;

 • e)     conducerea analizelor efectuate de management;

 • 26. numește responsabilul cu protecția mediului si responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 27. răspunde de asigurarea planificării si integralității sistemelor de management implementate;

 • 28. răspunde de alocarea resurselor pentru realizarea planurilor de management si realocarea acestora in concordanta cu modificarea ierarhizării priorităților;

 • 29. răspunde de asigurarea ca cerințele cetățenilor sunt identificate si satisfăcute in scopul creșterii satisfacției acestora;

 • 30. răspunde de asigurarea ca politica in domeniul calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale :

 • a) este adecvata fata de scopul organizației;

 • b) include angajamentul pentru satisfacerea cerințelor sl pentru imbunatatire continua ;

 • c) asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;

 • d) este comunicata si inteleasa in cadrul organizației si disponibila pârtilor interesate;

 • e) este analizata pentru adecvarea ei continua;

 • 31. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul organizației, responsabilitățile si autoritatile;

 • 32. răspunde de asigurarea ca procesele stabilite in cadrul sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor sunt implementate si menținute conform documentelor aplicabile;

 • 33. răspunde de asigurarea ca sunt stabilite in cadrul organizației procese adecvate de comunicare;

 • 34. răspunde de protecția si promovarea intereselor Regiei printr-o politica de apropiere de organizații naționale sau internaționale in domeniile de activitate;

 • 35. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 36. coordonează activitatea de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de regie.

C. DIRECTORUL TEHNIC:

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei.;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  fata de Directorul Regiei.

ART.21. Directorul tehnic are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.


3.


angajeaza Regia cu tertii in toate relațiile contractuale care privesc serviciile publice din subordinea sa;

răspunde direct de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si asigura bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate si alimentare cu energie termica produsa centralizat;

coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale din subordine si verifica permanent modul in care se duc la îndeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente din subordine, pentru asigurarea optimului organizational;

urmărește permanent derularea conforma cu cerințele legale si de reglementare a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si implicit a contractelor


J /

J

r’ , '

/

f                                             u

r

aferente serviciilor publice monitorizate de Regie, prin indrumare, verificarea aprobare a inregistrarilor elaborate de aceștia;

răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate, in derularea propriei activitati;

propune spre analiza si aprobare Conducerii masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele obținute prin monitorizarea activitatii operatorilor serviciilor publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate si alimentare cu energie termica produsa centralizat, documentate prin rapoartele de activitate ale serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si elaborează programe de activitate pentru imbunatatirea performantelor si reducerea șanselor de apariție a riscurilor, impreuna cu aceștia;

analizeaza si evalueaza,periodic,rezultatele monitorizării activitatii proprii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor , iar în situația în care masurile ii depasesc competentele, informează Directorul;

analizeaza si avizeaza propunerile anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) elaborate de șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, in vederea derulării optime a activitatii si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzătoare Regia

 • 10. verifica si propune spre aprobare Conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc si specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire elaborate impreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale din subordine;

 • 11. răspunde in fata Conducerii pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 12. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 13. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 15. răspunde de aplicarea, in activitatea proprie, a politicilor in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. participa la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 17. asigura coordonarea derulării activitatii serviciilor /birourilor funcționale din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare , in limitele competentelor aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 18. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in derularea activitatii de care este răspunzător;

 • 19. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfășurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 20. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor.


5.


6.


7.


8.


9.


D.


CONTABILUL -SEF

Relații de colaborare si subordonare

a) Relații de colaborare:

cu celelalte compartimente funcționale

b). Relații de subordonare: se subordonează Directorului are in subordine Biroul Financiar-Contabilitate.


at'X

li

ART.22. Contabilul -Sef are următoarele atribuții, răspunderi si competențe^


r

V *+,■   *•

ti


p

I

/

4 .


'•H        ■ —

kt;

5 1             tZ)- »


’ ■'

1.


2.


asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integrității intreg patrimorfi^'.^l# Regiei, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare; ^ovA'^’y^ urmărește execuția anuala a bugetelor, a listelor de investiții, confor^4aJantânlor aprobate;

3.


organizează contabilitatea in cadrul Biroului financiar contabilitate, asigurând pregătirea, insusirea si aplicarea corecta a reglementarilor legale in vigoare privind contabilitatea operațiunilor patrimoniale;

4.


asigura intocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei;

 • 5.

 • 6.


asigura verificarea inregistrarii in contabilitate a operațiunilor patrimoniale;

asigura si organizează inventarierea patrimoniului R.A.S.P. Ploiești, aceasta presupunând inventarierea generala a acestuia cel puțin o data pe an, de regula, cu ocazia închiderii exercițiului financiar, rezultatul inventarierii consemnandu-se intr-un proces verbal de inventariere;

 • 7.

 • 8.


asigura controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

9.


asigura furnizarea, publicarea, păstrarea - după caz- a informațiilor cu privire la situația patrimoniului si rezultatele obținute de Regie;

organizează, urmărește si răspunde in legătura cu reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, a tuturor bunurilor cu potențial economic, a disponibilităților bănești, a titlurilor de valoare, a datoriilor si creanțelor Regiei, precum si mișcările si modificările intervenite in urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obținute prin acestea;

 • 10. asigura asistenta de specialitate la negocierea contractelor;

 • 11. participa la elaborarea documentației de stabilire, modificare/ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

 • 12. urmărește incadrarea in valoarea prevederilor bugetare asigurate pentru serviciile publice din obiectul de activitate al Regiei;

 • 13. informează conducerea Regiei asupra tuturor problemelor de natura economica ce rezulta din derularea operațiunilor economico-financiare, contractuale, cele privind tarifele, precum si asupra realizărilor economico-financiare ale Regiei, evaluarea riscurilor si propuneri de masuri de diminuare a acestora;

 • 14. efectuează controlul financiar preventiv care are ca scop sa asigure respectarea stricta a legii in utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si preîntâmpinarea oricăror forme de risipa;

 • 15. asigura verificarea bilanțului contabil anual, precum si la alte perioade, conform cu normele elaborate de Ministerului de Finanțe si obligația depunerii in termen a acestuia la Direcția de Finanțe Publice Prahova, după ce acesta a fost aprobat de către Consiliul Local;

 • 16. organizează in concordanta cu dispozițiile primite de la Primăria Municipiului Ploiești, derularea activitatilor legate de rambursarea împrumutului BERD;

 • 17. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului din subordine responsabilitățile si autoritatile;

 • 18. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale:

 • 19. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 20. răspunde de monitorizarea derulării activitatii serviciului privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii financiar-contabile, documentata prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;

 • 21. elaborează programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării Conducerii;

 • 22. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele

de control sau de auditori;                                                                     ■

 • 23. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale ■


A

4

b

.■?

.          f

Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru .

T        <

realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare Conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora

 • 24. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 25. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 26. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii, inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile;

 • 27. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

 • 28. indruma si instruireste personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 29. analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor , documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 30. planifica anual activitatile pentru realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza progresele inregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei, raportează anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți;

 • 31. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la indeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine.

E.REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT - RMI

Relații de colaborare si subordonare

 • a)

 • •  cu

 • b)

 • •  se


Relații de colaborare: celelalte compartimente funcționale

Relații de subordonare: subordonează conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Management Integrat

ART.23. Reprezentantul managementului integrat (RMI) are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.


 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


8.

9.


asigura stabilirea, implementarea si menținerea sistemului de management integrat; in acest scop va asigura elaborarea si respectarea programelor de lucru ale echipelor implicate in PSMI;

raportează managementului la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management integrat si despre orice necesitate de imbunatatire ;

coordonează auditurile de prima si secunda parte

urmărește funcționarea eficace si eficienta a sistemului de analize si de audit; urmărește aplicarea acțiunilor corective;

asigura pregătirea organizației pentru recertificarea sistemului de management integrat si interfața cu organismele terte privind auditarea;

asigura promovarea, in cadrul Regiei, a conștientizării referitoare la cerințele clientilor si a cerințelor legale si de reglementare privind calitatea, protecția mediului si la sanatatea si securitatea ocupationala;

menține relația cu părțile externe in chestiuni legate de sistemului de management integrat este subordonat si raportează nemijlocit directorului Regiei. Masurile luate de către reprezentantul managementului integrat pot fi schimbate sau invalidate numai de către directorul Regiei;

? -

If ■

*-b                o

"X

t A I

>


 • 10. are autoritatea sa dea instrucțiuni pentru rezolvarea problemelor referitorirș; la calitate,

protecția mediului, sanatate si securitate ocupationala si sa aplice maȘuri corective, preventive si de îmbunătățire a sistemului de management integrat in toate compartimentele organizației;                                                            ;

 • 11. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii biroului management integrat privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta ;

 • 12. aplica masuri pentru imbunatatirea performantelor si pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in activitatea biroului management integrat;

 • 13. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile) ce ii revin in competenta;

 • 14. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 15. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului , sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 17. elaborează programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării Conducerii;

 • 18. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului management integrat, responsabilitățile si autoritatile;

 • 19. răspunde de asigurarea unității de acțiune prin punerea de acord cu serviciile /birourile /compartimentele funcționale privind calitatea serviciilor lor, importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor/petenților ca și a standardelor și a reglementărilor aplicabile serviciului oferit si verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale.

CAPITOLUL VI

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE

A. CONSILIER COMUNICARE :

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei.;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

ART.24. Consilierul de comunicare are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.

3.


4.


5.


6.


7.


asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiile privitoare la activitatea si imaginea Regiei si stabilește canalele de comunicație cu mass-media;

asigura si menține relațiile de comunicare dintre R.A.S.P. Ploiești și mass-media; stabilește portofoliul de informații din care selectează pe cele relevante în relația cu mass-media, neîncălcând prevederile legii privind confidențialitatea;

elaborează comunicate de presa, le supune aprobării Conducerii și le transmite mass -mediei, realizând astfel o imagine corectă asupra activității Regiei;

formulează, propune spre aprobare și transmite „dreptul la replică” în cazul în care apar în mass-media aspecte nereale privind activitatea Regiei;

organizează periodic, la solicitarea sau cu acordul conducerii, conferințe de presă tematice in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in activitatea proprie;


 • 8.  aplica masuri corective pentru dispariția disfunctionalitatilor si masuri preventive pentru imbunatatirea procesului de comunicare si reducerea șanselor de apariție ă riscurilor;

 • 9.  mediaza conflicte si consiliază negocierile, gestionează relațiile Regiei cu mass-media in calitate de purtător de cuvânt;

 • 10. monitorizează informațiile din mass-madia referitoare la imaginea Regiei;

 • 11. elaborează, creeaza sau selectează materiale scrise, video, foto, audio pentru Regie,;

 • 12. prelucrează informații către jurnaliști, acționari, investitori, instituții publice si toate categoriile de public care fac parte din sfera de interes a Regiei;

 • 13. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legalesi de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului , sanatatii si securității ocupationale;

 • 14. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 15. indeplineste recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 16. răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație privind activitatea proprie;

 • 17. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 18. răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației in vigoare specifica domeniului de activitate.

ASISTENTUL MANAGER:

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART. 25. Asistentul manager are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.

 • 3.

 • 4.


 • 5.

 • 6.


7.


8.


9.


primește persoanele romane sau străine, angajați ai organizației sau reprezentanți ai diferitelor instituții publice, colaboratori, reprezentanți ai societăților comerciale care vin in contact cu directorul Regiei in interes de serviciu;

asigura activitatile de protocol in cadrul întâlnirilor, in conformitate cu cerințele zilnice; recepționează, preia si transmite mesajele telefonice la timp, in mod corect și complet; primește corespondenta (trimisa prin posta, electronic sau fax), o evidențiază in registrul de corespondenta, o prezintă directorului Regiei si o distribuie personalului caruia i-a fost repartizata;

elaborează programele de audiente pentru cetateni si asigura evidenta acestora;

expediază corespondenta elaborata de personalul Regiei, prin posta, electronic sau fax, după caz;

păstrează și utilizează ștampilele Regiei, conform prevederilor legale si de reglementare in vigoare;

asigura, după caz, tehnoredactarea de note interne, scrisori, răspunsuri la scrisori, precum si multiplicarea materialelor la solicitarea Directorului;

asigură evidenta si arhivarea documentelor, dosarelor si înregistrărilor Directorului;


 • 10. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in activitatea proprie;

 • 11. aplica masuri corective pentru dispariția disfunctionalitatilor si masuri preventive pentru îmbunătățire si reducerea șanselor de apariție a riscurilor specifice activitatii proprii;

 • 12. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul Directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 13. difuzează șefilor de birouri/servicii/compartimente din cadrul R.A.S.P, atunci când este cazul, decizii, note interne, proceduri, instrucțiuni de lucru;


14. urmărește documentele interne daca sunt înregistrate, semnate si stampilate ifiăinte de a-fi

expediate;                                                                                //                      ’i

I

I!


 • 15. realizează “agenda directorului” constând in programarea ședințelor, a divețrsSor intalniri,

efectuarea de rezervări;v5i<?

 • 16. pastreaza confidențialitatea cu privire la problemele de serviciu în cadMA^hJciijlaț^ informațiilor prin orice mijloace;

 • 17. îndeplinește recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de corifrol sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 18. răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație privind activitatea proprie.


C. BIROUL JURIDIC CONTENCIOS SI RESURSE UMANE : Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

 • •  are in subordine Responsabilul Resurse umane


ART. 26. Biroul Juridic Contencios si Resurse Umane are următoarele atribuții:


1.


asigura asistența de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor birourilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul R.A.S.P. Ploiești;

asigura interpretarea si informarea unitara a dispozițiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei; susține interesele si apara drepturile R.A.S.P. Ploiești , conform legii, în fata instanțelelor de judecată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;

reprezintă R.A.S.P. Ploiești , pe bază de delegare/imputernicire, în domeniile proprii de activitate în fața instanțelor judecătorești, arbitrate, a altor organe jurisdicționale, organe ale puterii sau administrației de stat, organe de urmărire penală, cabinete notariale, precum și în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejând drepturile și interesele Regiei, în condițiile legii;

depune toate diligentele pentru protejarea intereselor Regiei in fata instanțelor judecătorești, in exercitarea atribuțiilor de reprezentare a interesului R.A.S.P. Ploiești , in conformitate cu legislația in vigoare;

in litigiile in fata instanțelor judecătorești in care R.A.S.P. Ploiești are calitate procesuala, obligația de reprezentare si diligenta a consilierului subzista pana la investirea cu formula executorie a hotărârii judecătorești definitive si irevocabile pronunțate in dosarul respectiv; avizează actele cu implicații juridice, din punct de vedere al legalității conținutului; participă la pregătirea și negocierea contractului colectiv de muncă, în condițiile legii; răspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legătură cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza;

 • 10. promovează, cu avizul conducerii, cereri de chemare in judecata si alte cereri solicitate si justificate cu acte de personalul/responsabilii de procese din cadrul compartimentelor/birourilor/serviciilor;

 • 11. prelucrează normele legale cu caracter normativ, la solicitarea conducerii sau șefilor compartimentelor/birourilor/serviciilor in scopul cunoașterii și corectei aplicări a acestora de către salariații Regiei;

 • 12. semnalează eventualele deficiențe in aplicarea dispozițiilor legale constatate în activitatea desfășurată de R.A.S.P si propune măsuri de remediere și prevenire a unor astfel de deficiente;

 • 13. urmărește, in măsura in care este sesizat, aplicarea corectă a legislației în activitatea Regiei și propune masurile corective în cazul în care se constată abateri;

 • 14. realizează orice lucrări cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;


2.


3.


4.


5.


6.


 • 7.

 • 8.

9.


• —. J. -            ,

*•

 • 15. gestionează si pastreaza publicațiile de specialitate în domeniu (Monitorul Oficial, legislații,

  -L


practică judiciară, literatură de specialitate etc.) repartizate;                      /

 • 16. îndruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea Conceptului de

* gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la îndeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

  s:


 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 20. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite deciziile directorului regiei si hotărârile Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta;

 • 21. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta planifica anual activitatile pentru realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele inregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

 • 22. analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 23. analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 24. asigura confidențialitatea informațiilor juridice care au caracter secret, conform legii;

 • 25. intocmeste apararea cauzelor, intocmind in acest caz: intampinare, nota de probatorii, obiectiuni la rapoartele de expertiza, concluzii scrise. De asemenea, are obligația sa solicite documentele de la toate compartimentele regiei in timp util, sa conspecteze dosarele aflate in arhiva instanțelor si sa asigure evidenta acestora si a termenelor de judecata;

 • 26. declara si motivează caile de atac in termenele prevăzute de lege;

 • 27. intocmeste cereri de chemare in judecata, in baza referatului aprobat, înaintat de compartimentul de specialitate;

 • 28. colaborează la intocmirea proiectelor de hotarari, a regulamentelor, instrucțiunilor si altor acte cu caracter normativ elaborate de birourile/compartimentele/serviciile din cadrul Regiei;

 • 29. avizeaza deciziile de încadrare, desfacere a contractelor de munca, incetarea contractelor de munca sau de reincadrare a personalului precum si deciziile de sancționare;

 • 30. formulează răspunsuri cererilor pe linie de contencios administrativ;

 • 31. participa la intocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale Regiei;

 • 32. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in domeniul propriu de activitate.

ART.27. Responsabilul resurse umane are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.


urmărește și asigura aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea și promovarea personalului din Regie;

asigura organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigură secretariatul comisiilor de concurs (anunțuri, bibliografii, decizii, procese verbale, primire si verificare dosare angajare);

participa la elaborarea structurii organizatorice a Regiei - organigrama și statului de funcții care vor fi inaintate spre avizare Conducerii si ulterior spre aprobare Consiliului Local; intocmeste contractele individuale de munca ale salariatilor si orice acte prin care se completează, modifica sau inceteaza acestea (decizii, acte adiționale, preavize, delegări, detasari, anexe, etc);

tine evidenta contractelor individuale de munca si a modificărilor acestora;

tine evidenta si comunica salariatilor aspecte legate de drepturile de perșQnal prevăzute in legislația in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca exe salariu, zilele de concediu,etc); întocmește contracte de munca cu timp parțial si tine evidenta speciaî$zpi;evazutade, lege a persoanelor angajate cu contracte de munca cu timp parțial;t

elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau su^pertdarea raportului de serviciu/muncă, sancționare pentru personalul Regiei; inregistreaza in termen actele prevăzute de lege la Direcția Județeană de Munca Ploiești sau Inspectoratul Teritorial de Munca Ploiești;

 • 10. întocmește documentele necesare pensionarii personalului R.A.S.P. Ploiești conform cerințelor legale in vigoare ;

 • 11. întocmește adeverințe de venituri si sporuri pentru foști salariati;

 • 12. asigura întocmirea, completarea permanentă, pastrarea și evidența dosarelor profesionale ale tuturor angajatilor Regiei;

 • 13. verifica foile colective de prezenta ale salariatilor si intocmeste pontajul general - lunar;

 • 14. asigura elaborarea fișelor postului pentru toate funcțiile din structura de personal, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Regiei, in colaborare cu șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor;

 • 15. acordă asistența de specialitate șefilor de birouri/servicii și salariatilor Regiei pentru aplicarea corectă a legislației în vigoare;

 • 16. elaborează documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salariații Regiei, o supune aprobării Directorului și urmărește modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;

 • 17. urmărește transmiterea declarațiilor de avere si interese ale directorului Regiei si membrilor Consiliului de Administrație (conform cerințelor legale in vigoare) la A.N.I. București;

 • 18. prezintă Biroului Financiar Contabilitate situația privind noi angajari, incetari ale unor contracte de munca, indexări, sporuri de vechime ale salariatilor sau oridecateori apar modificări;

 • 19. participa la intocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale Regiei;

 • 20. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 21. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta ;

 • 22. indeplineste recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 23. răspunde de asigurarea menținerii integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate.


6.


7.


8.


9.


D. SERVICIUL APA CANAL Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Apa Canal si Biroul Epurare Ape Uzate


ART.28.


Serviciul Apa Canal are următoarele atribuții:


1.


2.


piu sporurile^de

.monitorizează si verifica permanent respectarea prevederilor din contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;

urmărește si verifica respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești;


3.


4.


5.


urmărește elaborarea documentației autorizațiilor si contractelor necesare pentru administrarea patrimoniului STEP, prin indrumare, verificare si avizare a tuturor inregistrarilor elaborate;

asigura baza de date tehnice necesare elaborării documentației privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru epurarea apelor uzate ;                                        \ '

asigura si urmărește permanent:

derularea activitatii de colectare si epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii:

respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Convenției privind deversarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare a municipiului Ploiești;

respectarea cerințelor de licențiere si autorizare;

monitorizarea derulării contractelor incheiate in scopul colectării și epurării apelor uzate si administrarea STEP;

organizarea, coordonarea si monitorizarea derulării activității în sistemul de tratare a apelor uzate la parametrii calitativi și cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

elaborarea, modificarea și actualizarea Regulamentul de exploatare al STEP si verificarea aplicării acestuia;

 • 1. BIROUL APA CANAL

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează serviciului Apa Canal si Conducerii Regiei

ART.29. Biroul Apa Canal are următoarele atribuții:

 • 1. pune in aplicare si urmărește respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

 • 2. exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, obiect al contractului de concesiune;

 • 3. analizeaza si promovează programele anuale de investiții din Fondul de lucrări si fondurile proprii ale concesionarului;

monitorizează si controlează periodic modul de realizare a indicatorilor de performanta prevazuti in licența operatorului si regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare;

primește si analizeaza rapoartele tehnice si financiare conform Contractului de concesiune privind activitatea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, si propune masuri de imbunatatire;

urmărește permanent aplicarea si respectarea de către concesionar a obligațiilor stabilite prin contract si a cerințelor legale si de reglementare in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

verifica, când este necesar, documentația de modificare si ajustare a tarifelor, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune ;

asigura interfața intre operator si Consiliul Local in cadrul Comitetului de Coordonare; monitorizează si controlează permanent menținerea in exploatare normala a întregului sistem public de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni, documentate prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

10. monitorizează implementarea proiectelor de investiții generate de contractul de concesiune privind serviciul public de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Ploiești, si corelarea acestora cu celelalte programe ale Consiliului Local si cu nevoile populației, documentata prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;


4.


5.


6.


7.


8.

9.


 • 11. intocmeste documentația de specialitate pentru realizarea proiectelor ^e hotarare a Consilului Local, în cadrul contractului de concesiune; ajustarea tarife^ programulde investiții al operatorului, elaborarea, modificarea, actualizarea regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

 • 12. contribuie la formarea unui comportament civilizat al cetățenilor orientat rețelelor de apa si de canalizare la nivelul de funcționare optim;

 • 13. primește (in regim controlat), analizeaza, verifica in teren (daca este cazul) si soluționează cererile, sesizările si reclamatiile privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, documentate prin note de constatare;

 • 14. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare a reclamatiilor prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii , constatare in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului) .aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 15. monitorizează relația cu cetățenii prin centralizarea situației sesizărilor scrise si a audientelor;

 • 16. informează asupra masurilor luate de municipalitate in domeniul asigurării alimentarii cu apa potabila a localității si canalizării;

 • 17. evalueaza periodic calitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe baza informațiilor culese de la cetateni si din sistemele de monitorizare;

 • 18. respecta si îndeplinește sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

 • 19. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii , constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • 2. Biroul Epurare Ape Uzate

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Apa Canal si conducerii Regiei

ART.30. Biroul Epurare Ape Uzate are următoarele atribuții:

1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.

 • 7.

 • 8.


9.


asigura permanent derularea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare a STEP in regim de continuitate, funcționarea si intretinerea instalațiilor, construcțiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;

asigura utilizarea raționala a utilităților si materialelor tehnologice necesare in derularea optima a activitatii;

asigura controlul si monitorizarea procesului de epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte supuse analizei si aprobării șefului ierarhic;

asigura întocmirea bazelor de date necesare monitorizării si gestionarii calitatii apei epurate; organizează colectarea reziduurilor reținute de grătarele statiei si transportul lor la rampa ecologica a orașului;

asigura depozitarea, evacuarea si valorificarea nămolului provenit din procesul de epurare; monitorizează cantitativ deversările produselor rezultate din vidanjare;

asigura execuția vidanjari ale puțurilor absorbante la populație, instituții publice si agenti economici;

gestionează si urmărește rezolvarea situațiilor de criza, a incidentelor si a alertelor la STEP;


 • 10. îndeplinește responsabilitățile stabilite prin Autorizațiile de gospodărire a apelor si de mediu;

 • 11. asigura continuitatea procesului de epurare la parametrii claitativi si cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • 12. urmărește efectuarea lucrărilor prevăzute in :

V programul de mentenanta al echipamentelor din STEP ;

v programul de întreținere utilaje ;

A**

v planul de conformare ;

V planul de etapizare si asigura condițiilor necesare respectării acestora si diminuării riscurilor de neindeplinire ;

 • 13. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii , aplicarea de masuri in vederea soluționării operative șf %Z' monitorizarea rezolvării acestora.

E. SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI - este format din:

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Salubritate, Biroul Protecția mediului si Compartimentul Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie.

ART.31. Serviciul Salubritate are următoarele atribuții:

1.


2.


 • 3.

 • 4.


asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

elaborează si propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale, după caz, specificații tehnice pentru documentațiile de atribuire a gestiunilor delegate prin concesiune si cerințele de reglementare privind serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești;

urmărește permanent indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata; urmărește realizarea indicatorilor de performanta la Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești;

1.

Biroul Salubritate


Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Protecția Mediului si Conducerii Regiei;

ART.32. Biroul Salubritate are următoarele atribuții:

1.


2.


3.


4.


5.


asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

gestionează, monitorizează si urmărește permanent indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

urmărește respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare a municipiului;

exercita coordonarea, controlul si monitorizarea calitatii serviciului de salubrizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

verifica documentele de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciului de salubritate si prezintă Consiliului Local rapoarte in vederea aprobarii/avizarii lor in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;


o

■ ■■ , asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorului servrcîEilui public xle salubrizare;

* 1 [ '■

urmărește organizarea de către operator a sistemului de monitorizare â'\ifîdicatorilor de: performanta prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare, i acestora;                                                                  'V'■

analizeaza rapoartele transmise de operatori privind desfasurarea serviciului de salubrizare a municipiului, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin lucrări specifice;

asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul salubrizării localităților;

 • 10. participa, impreuna cu reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei, la realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciului public de salubrizare;

 • 11. analizeaza rapoartele primite de la Operator privind îndeplinirea planurilor de mentenanta si reparații conform prevederilor contractuale pentru bunurile din sistemul public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 12. monitorizează derularea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea serviciului public de salubrizare;

 • 13. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 14. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.


6.


7.


8.


9.


•b \

b

• i.

' l ’

4

in vederea,. îndeplinirii/

J - - *’ •     '4''


a programelor


identificarea reprezentantul


 • 2. Biroul Protecția Mediului

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Protecția Mediului si Conducerii Regiei

ART.33. Biroul Protecția Mediului are următoarele atribuții:

1.

2.


coordonează si implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor; monitorizează activitatile de colectare selectiva a deșeurilor, transportul si eliminarea lor. Deseurile gestionate sunt: ambalaje, echipamente electrice si electronice, uleiuri si grăsimi comestibile si deseurile de baterii si acumulatori;

 • 3.

 • 4.

 • 5.


notifica transportatorii de deșeuri care activează pe raza municipiului Ploiești; gestionează intreaga baza de date privind deșeurile municipale;

6.


desfasoara acțiuni de conștientizare a populației privind aspecte legate de protecția mediului, cu ocazia unor evenimente de referința pentru protecția mediului;

antrenează asociațiile de proprietari și studenții în acțiuni de curățenie și intreținere a blocurilor, spațiilor verzi aferente acestora și camerelor din campusul studențesc prin participare la concursurile “Cel mai frumos bloc” și “Cea mai frumoasă cameră studențească”;

7.


participa saptamanal si de cate ori se impune la Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru emiterea acordurilor, avizelor si autorizațiilor de mediu pentru activitatile generatoare de impact asupra mediului din județ; raportează periodic, conform prevederilor legale situația gestiunii deșeurilor si transmite periodic situații:

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Registrul Poluantilor Emisi si Transferati( E-PRTR), cu referire la Statia de epurare municipala;

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, datele necesare evaluării dispersiei poluantilor atmosferici din municipiul Ploiești,;

> '. ■

? ••

 • •  anual către Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, realizare^ Raportului National de Implementare a Strategiei CEE/ONU privind educația pentru dezvoltare durabila;

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova informațiile referitoare la inventarul de emisii rezultate din activitatea RASP Ploiești;

 • •  bianual datele centralizate de la ADPP, APA NOVA, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Parcul Memorial „Constantin Stere,, , RATP, Direcția Tehnic-lnvestitii, pentru Planul Local de Acțiune pentru Mediu( PLAM) si Planul Regional de Acțiune pentru Mediu ( PRAM);

  9.


 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova chestionarele “Generarea si gestionarea deșeurilor”.

răspunde de întocmirea Harților strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești si participa la evaluarea nivelului acustic urban;

10.


participa la Comisia Județeană de implementare a Strategiei județene de gestionare a deșeurilor;

11.


12.


colaborează cu Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Integrare Europeana, la implementarea de proiecte privind protejarea/ conservarea mediului urban;

13.


elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător

întocmește documentații in vederea obținerii următoarelor acte de reglementare: modificarea/reactualizarea autorizației de mediu, pentru Centrul municipal de colectare DEEE-uri, uleiuri si grăsimi comestibile si baterii portabile;

14.


modificarea/reactualizarea autorizației de mediu si autorizației si avizului de gospodărire a apelor, pentru statia de epurare municipala.

15.


analizeaza, evalueaza si eliberează Acorduri de deversare a apelor uzate menajere provenite de la agenti economici, in canalizarea municipala;

16.


monitorizează, pe baza datelor furnizate lunar de ANP, conformarea calitatii apei distribuite in rețeaua municipala si respectarea cerințelor legale;

17.


colaborează împreuna cu Inspectoratul Școlar Prahova la realizarea de acțiuni informativ -educative in școlile municipiului Ploiești;

colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii , constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

18.


Responsabilul cu protecția mediului are următoarele atribuții, responsabilități, competente: solicită și obține actele de reglementare, potrivit reglementarilor legale in vigoare; respectă condițiile din actele de reglementare obținute;

 • a)

 • b)

 • c)


nu pune in exploatare instalații ale căror emisii depășesc valorile limită stabilite prin actele de reglementare;

d)


organizează structuri proprii specializate pentru protecția mediului când desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului;

e)


asistă persoanele imputernicite cu activități de verificare, inspecție și control, punindu-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și prelevarea de probe;

f)


asigură accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și in spațiile sau in zonele aferente acestora;

9)


h)


realizează, in totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele imputernicite cu activități de verificare, inspecție și control; se supune deciziei scrise de încetare a activității;

i) gestionează plățile pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";

j)


k)


I)


RO A

z/ r ■■ -------------' * a

asigură sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceselor^ehnologice și -1 pentru automonitorizarea emisiilor poluante;

asigură evidența rezultatelor și raportează autorității competente^pentru protecția mediului rezultatele automonitorizării emisiilor poluante, conform-, prevederilor / actelor de reglementare;                                     A         A'

informează autoritățile competente, in caz de eliminări accidentale de^ofoanțlfa mediu sau de accident major;


m) depozitează deșeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens;

n) aplică măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului pe suprafețele terestre și acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le gestionează precum și pentru refacerea ecologică a acestora;

o) asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional.

V

3. Compartimentul Deratizare Dezinsectie si Dezinfectie Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Protecția Mediului si Conducerii Regiei

Art.34. Compartimentul Deratizare Dezinsectie si Dezinfectie are următoarele atribuții:

 • 1. verifica activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie care se executa prin 3 moduri: larvicidare, tratamente de sol, tratamente spațiale;

 • 2. verifica graficul de execuție cu numărul de perioade dintr-un an, respectiv numărul de etape;

 • 3. verifica activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie la unitățile de invatamant;

 • 4. verifica si semnează procesel verbale de execuție a lucrărilor;

 • 5. verifica cantitatile de substanța folosite;

 • 6. verifica operatorul de salubritate daca are asigurat numărul necesar de utilaje si personal calificat;

 • 7. cunoaște locațiile unde se executa activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie;

 • 8. verifica operatorul de salubritate daca a făcut anunțuri prin mass-media cu programul de lucru (afișe): zona, data, ora si cine executa lucrarea;

 • 9. verifica amplasamentele si locațiilor stațiilor de intoxicare care trebuie sa fie etichetate corespunzător;

 • 10. verifica prin sistem GPS a mijlocelorde transport ale operatorului;

 • 11. verifica operatorul de salubritate daca a realizat traseele de lucru pe care le parcurge fiecare mijloc de transport de la momentul inceperii execuției serviciilor pana la finalizarea acestora;

 • 12. semnaza schema cu sistemul de monitorizare prin GPS impreuna cu reprezentanții operatoru lui de salubritate, care va conține toate informațiile de mai sus si vor fi anexate fiecărui proces verbal de recepție a activitatii de dezinsectie;

 • 13. verifica daca operatorul de salubritate a ridicat cadavrele de animale in termenul legal;

 • 14. verifica si semnează rapoartele de constatare a colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public si a deșeurilor animaliere din gospodăriile populației

 • F. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează : Conducerii Regiei

/

A'

-                                                                                s

/ f

r

d


ART.35. Biroul Iluminat Public are următoarele atribuții:

1.


2.

3.


4.


5.


e

4         V ■

b

asigura permanent gestionarea si monitorizarea derulării Contractului de Delegare al Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești;

asigura coordonarea si controlul calitatii serviciului de iluminat public;

propune, spre aprobare, autoritatii administrației publice locale, programul anual de investiții al serviciului de iluminat public si urmărește realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual aprobat;

elaborează, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale regulamentul serviciului de iluminat public;

elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire, privind delegarea, prin


concesiune, a serviciului de iluminat public;

 • 6. gestionează, monitorizează si urmărește respectarea clauzelor contractuale cuprinse in contractul de delegare a serviciului;

 • 7.  analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului, de realizare a indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public si propune masuri pentru eliminarea aspectelor negative;

 • 8. comunica periodic datele solicitate de autoritățile de reglementare competente;

 • 9.  monitorizează implementarea proiectelor de investiții privind sistemul de iluminat public din municipiul Ploiești;

 • 10. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător

 • 11. controlează starea tehnica si modificările patrimoniului public al sistemului de iluminat public, conservarea si dezvoltarea patrimoniului public, inclusiv realizarea planului anual de intretinere si reparații, intervenții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecțiunilor;

 • 12. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a sistemului de iluminat public;

 • 13. participa, in calitate de membrii ai comisiilor de specialitate, la ședințele din cadrul D.G.D.U. in vederea eliberării certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire;

 • 14. colaborează, impreuna cu operatorul serviciului de iluminat public, in vederea eliberării avizelor de amplasament aferente rețelei de iluminat public;

 • 15. asigura monitorizarea contractului de prestări servicii pentru asistenta tehnica si service a ceasurilor publice din municipiul Ploiești;

 • 16. planifica si monitorizează activitati de iluminat ornamental (periodic);

 • 17. planifica si monitorizează derularea contractelor de execuție a focurilor de artificii;

 • 18. asigura alimentarea cu energie electrica a instalațiilor necesare pentru manifestările care au loc la Sala Sporturilor, Parcul Nichita Sta ne seu, Statuia Mihai Viteazul;

 • 19. colaborează, permanent, cu reprezentanții Biroului Dispecerat si Monitorizare Reclamatii prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • G. BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA Relații de colaborare si subordonare:

 • a)      Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b)      Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.36. Biroul încălzire Urbana are următoarele atribuții:

 • 1. monitorizează modul de respectare si de derulare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești si a bunurilor aferente acestuia in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;

X


//     C-.' - z. "•

f / Ax * .

r y          f j                      '        *

’ *• propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale programul anuaRde investiții a SACET;

elaborează, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.S.C.,\\srsupune spre aprobare autoritatii administrației publice locale următoarele:

regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica X , ,' caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cuXhergie termica si pentru exploatarea SACET;

contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz;

monitorizează periodic realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual de investiții SACET;

urmărește indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata; comunica periodic datele solicitate de autoritățile de reglementare competente; elaborează si urmărește realizarea programului de contorizare a SACET;

9. elaborează si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;

analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica ;

urmărește si controlează menținerea in exploatare normala a punctelor termice din municipiul Ploiești, prin vizualizarea permanenta a sistemului de monitorizare online, documentat prin fisa de constatare;

monitorizează si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai intregului sistem de alimentare cu energie termica;

verifica documentația de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica, elaborează proiectul de hotarare in vederea aprobării Consiliului Local;

monitorizează proiectele de investiții care privesc sistemul de alimentare cu energie termica, finanțate din fonduri publice prin participarea la recepții;

colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați


2.


3.


5.


6.

 • 7.

 • 8.


10


11


12


13


14


15Biroul Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri Relații de colaborare si subordonare:


9 Relații de colaborare:


• cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei b) Relații de subordonare:


se subordonează conducerii Regiei


ART.37. Biroul Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri are următoarele atribuții:


1.


2.


urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si funcționare a rețelelor de agent termic primar si secundar;

monitorizează si supraveghează starea sistemului public (rețelele termice de agent primar si agent secundar, branșamente pana la punctele de delimitare/separare), inclusiv respectarea planului de investiții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecțiunilor;

urmărește si asigura derularea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de proprietari privind :

 • •  montajul si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire (repartitoare de costuri);

 • •  repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica pentru încălzire ;

 • •  activitatea de service a repartitoarelor de costuri.


*

 • 4.  participa in comisiile de inventariere periodica si recepție a bunurilor proprii Regiei si ale sistemului de alimentare cu energie termica din municipiul Ploiești;

 • 5. monitorizează implementarea de proiecte noi privind masurarea si repartizarea consumurilor din sistemul de alimentare cu energie termica ( contorizare, repartitoare de costuri etc.);

 • H. COMPARTIMENTUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

Art.38. Compartimentul Domeniul Public si Privat are următoarele atribuții:

 • 1. verifica si monitorizează activitatea de intretinere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiești;

 • 2. verifica si monitorizează administrarea cimitirelor municipiului Ploiești;

 • 3. verifica si monitorizează administrarea, intretinere si exploatarea parcărilor publice cu plata, precum si a terminalelor folosite de operatorii care efectuează transport de persoane prin curse regulate in trafic județean sau național aflate pe domeniul publicai municipiului Ploiești;

 • 4. verifica administrarea wc-uri publice cu plata si a băilor publice;

 • 5. verifica si monitorizează activitatea de ridicare, blocare si transport, depozitare si eliberare a autovehicule parcate ilegal pe drumurile publice sau terenuri apartinand domeniului public sau privat ale municipiului Ploiești, precum si a vehiculelor fara stapan sau abandonate;

 • 6.  verifica desființarea pe cale administrativa a construcțiilor ilegale de pe domeniul public si privat;

  verifica asigurarea mentenantei spatiilor publice date in administrare; asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta.


 • 7.

 • 8.

  I.


BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Contabilului Sef si Conducerii Regiei

ART. 39. Biroul Financiar Contabilitate are următoarele atribuții:

1.

2.


3.


4.


5.


asigura derularea activitatii conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

asigura intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jurnal, registru l-inventar si cartea mare, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

intocmeste evidenta contabila privind mișcările patrimoniale si actualizeaza registrul bunurilor de capital;

urmărește disponibilitățile in lei privind contul serviciului datoriei BERD, asigura efectuarea viramentelor pentru rambursarea imprumutului BERD, elaborează lunar si transmite Ministerului Finanțelor Publice, raportul privind imprumuturile/creditele primite pe termen mediu si lung;

contabilizează facturile emise de clienti si de furnizori cu urmărirea incasarilor/platilor in termen a creantelor/datoriilor;

contabilizează stocurile, materiile prime si materialele, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, imprumuturile, veniturile si cheltuielile;

asigura evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit si elaborează lunar/trimestrial decontul de taxa pe valoare adaugata respectiv declarația privind obligațiile de plata privind impozitul pe profit;

elaborează statele de salarii, intocmeste si depune declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate,

Pag 26

/ C/z zx y ?  \\

asigura decontarea cu BASFS (Bugetul de asigurări sociale si fonduri special^) respectiv BS■ < (Bugetul statului) a obligațiilor ce decurg din remunerarea personalului; H

 • 9.  derulează si monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in j^iA/aluta, aflate jri.,. conturi la banei si in casierie ;

 • 10. asigura evidenta deconturilor privind deplasările si a celor de aprovizionare;        ..... x

 • 11. elaborează bugete de venituri si cheltuieli, le rectifica, urmărește incadrarea irf?euMele aprobate si bugetare pe tipuri de activitati, de costuri;

 • 12. raportează pe baza de analiza pe activitati si tipuri de costuri privind incadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 13. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al incadrarii in sursele de finanțare aprobate si a obiectivelor de investiții cuprinse in listele anuale;

 • 14. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea activitatii financiare necesare desfășurării activitatii proprii Regiei;

 • 15. asigura gestiunea si urmărirea garanțiilor bancare, a altor titluri de valoare si a altor valori;

 • 16. derulează activitatii de incasari si plăti prin casierie ;

 • 17. derulează activitati privind disponibilitățile bănești si mișcarea acestora: transferuri bancare si rentabilizarea sub forma de depozite bancare, s.a.;

 • 18. intocmeste bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, supus aprobării, verificării si avizării șefului ierarhic si Conducerii;

 • 19. elaborează anual declarația privind impozitul pe profit;

 • 20. asista la auditarea activitatii si a bilanțului;

 • 21. elaborează analize privind evoluția mișcărilor patrimoniale, a costurilor si a veniturilor pe tipuri de activitati si pe perioade;

 • 22. elaborează fundamentări - baza pentru negociere a tarifelor pornind de la costuri înregistrate si influente nefavorabile/favorabile;

 • 23. asigura evidenta veniturilor si a cheltuielilor inregistrate pe tipuri de activitati;

 • 24. elaborează si transmite raportări către Institutul National de Statistica, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, avizate de șeful ierarhic ;

 • 25. asigura evidenta scriptica pentru inventarierea patrimoniului unitatii;

 • 26. asigura furnizarea, publicarea, pastrarea - după caz - a informațiilor cu privire la situația patrimoniului si rezultatele financiare obținute de Regie ;

 • 27. furnizează date de specialitate la negocierea contractelor;

 • 28. urmărește derularea din punct de vedere economic a contractului cu Primăria Municipiului Ploiești, conform clauzelor specifice;

 • 29. furnizează informații pentru intocmirea de tarife si asista negocierea lor cu autoritățile de reglementare in domeniu;

 • 30. răspunde de corectitudinea înregistrărilor efectuate in conturile din balanța contabila si corespondenta analiticelor cu contul sintetic ;

 • 31. informează șeful ierarhic asupra tuturor problemelor privind deficiente întâmpinate in derularea activitatii in vederea analizei si rezolvării lor.

J. COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART. 40. Compartimentul Deservire Auto are următoarele atribuții:

 • 1.  organizează activitatea de exploatare, intreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizează verificarea stării tehnice a acestora și remedierea deficiențelor constatate;

 • 2.  monitorizează periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune Conducerii masuri de optimizare;


K. BIROUL ADMINISTRATIV:

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


ART. 41.iroul Administrativ are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.


7.


8.


9.


asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru intretinere si alte materiale in vederea executării reparațiilor din Regie ;

urmărește respectarea aplicării cerințelor legale referitoare la confecționarea ștampilelor, folosirea si evidenta acestora in colaborare cu Biroul Financiar Contabilitate si consilierul juridic;

monitorizează derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie si canalizare si asigura continuitatea prin masuri privind reparația si mentenanta instalațiilor, urmărește executarea lor si participa la recepții;

participarea la inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar; monitorizează (cantitativ si calitativ) derularea contractelor privind aprovizionarea compartimentelor funcționale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participare la recepții;

coordonarea permanenta a activitatii arhivarului, privind intocmirea a nomenclatorului arhivistic, verificarea și confirmarea acestuia de Arhivele Statului, verificarea și preluarea documentata a inregistrarilor de la compartimentele funcționale, asigurarea evidentei din depozitul de arhiva, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare specifice; monitorizează periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din dotare, convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica , analizeaza rezultatele si propune Conducerii masuri de optimizare; coordonează derularea activitatii de secretariat, inregistrarea si repartizarea documentelor interne si externe prin personal specializat;

asigura comunicarea operative cu toate compartimentele funcționale ale Regiei prin centrala telefonica.


L. COMPARTIMENT INFORMATIZARE :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) . Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei.


ART. 42. Compartimentul Informatizare are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


instalează, menține și intretine calculatoarele din rețeaua locală administrată, în acord cu contractele de licențiere;

creeaza si administrează conturile de utilizatori pe

comunicații din Regie;

asigura securitatea rețelei administrate și previne calculatoarelor din rețea, intreține și administrează echipamentele de conectare;


rețeaua locala si pe serverele de


/ rezolva situațiile de virusare a rețeaua locală de calculatoare și


4.


 • 5.

 • 6.


intervine prompt in localizarea, izolarea, remedierea si restaurarea funcționării rețelei la parametrii maximi optimi;

contribuie la extinderea rețelei locale asigurând integrarea noilor echipamentelor de calcul; coordonează / realizează activitatile de intretinere a echipamentelor din cadrul rețelei pe care o coordonează;


7.


8.


 • 9.

 • 10.


11.


12.


13.


14.consiliază și asista personalul din Regiei asupra modului de utilizare a softw£re-lui,atat â celui destinat aplicațiilor locale cat si a celui dedicat serviciilor Internet;'Sa diversei&r programe deja instalate si funcționale;                                        a ‘      ■/


asigura asistenta software, pentru aplicațiile existente sau nou achizitionMe;țn ftiasyrșf^ competentelor sau contactează firmele specializate sau persoanele autori^ătecareV realizat aplicațiile respective;

administrează securitatea domeniului local, prin gestionarea resurselor si a utilizatorilor; concepe si actualizeaza site-ul R.A.S.P - www.ratsp.ro pe baza informațiilor aprobate de consilierul de comunicare;

colaborează cu personalul Compartimentului Informatizare din PMP pentru intreținerea soft-urilor dedicate, asigurând configurările hard și soft necesare instalării și funcționarii acestora;

urmărește depanarea hardware a echipamentelor defecte impreună cu furnizorii de echipamente de calcul;

instalează în rețeaua administrata, în colaborare cu furnizorii, dispozitive periferice specifice: scannere, inscriptoare de CD, imprimante etc.;

elaborează specificațiile tehnice necesare elaborării documentațiilor de atribuire pentru achizițiile de tehnica de calcul.M. BIROUL MANAGEMENTUL INTEGRAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte birouri/servicii/compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei

ART. 43. Biroul Management Integrat are următoarele atribuții:

 • 1.  planifica, menține si dezvolta sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala la nivelul Regiei;

 • 2. monitorizează elaborarea, implementarea si actualizarea documentației sistemului de management integrat:;

 • 3. verifica menținerea eficace a sistemului de management integrat prin audituri interne, recomanda acțiunile de corecție si imbunatatire si supravegheeaza aplicarea acțiunilor corective si preventive;

  4.


  5.


pune de acord cu serviciile/birourile/compartimentele implicate, pilotarea, verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale;

6.

7.


asigura evaluarea periodica a realizării planurilor de obiective ale calitatii, mediului, sanatatii si securității ocupationale, a fiselor de neconformitati, rapoartelor de audit, rapoartelor de acțiuni corective, rapoartelor de acțiuni preventive si a altor înregistrări care cuprind informații privind conformitatea cu cerințele si satisfacția clientilor si a altor parti interesate si raportare către reprezentantul managementului integrat;

elaborează planificarea auditurilor interne ;

8.


pregătește organizația si coordonează activitatea compartimentelor funcționale in vederea auditurilor de secunda/terta parte;

asigura permanent consultanta privind aplicarea cerințelor legale si de reglementare privind sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in toate serviciile/birourile/compartimentele organizației.

N. BIROUL DISPECERAT SI MONITORIZARE RECLAMATII Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

  V

  ■h»

  *                         K

  4 k                                             s

  ■ ■ <• ■/ '

  K

  e

  1

  P / primește, inregistreaza si verifica operativ sesizările telefonice din pkrtea cetățenilor^, informează directiile/serviciile/agentii economici din subordinea Primăriei Municipiului Ploiești/ Consiliului Local Municipal, asupra necesității soluționării operative a problemelor, aparute si monitorizează rezolvarea lor, aducand la cunoștința cetățenilor numărul de evidenta al sesizării cit si termenul estimativ de rezolvare ;

  asigura evidenta sesizărilor, solicitărilor de servicii si/sau intervențiilor telefonice in regim de urgenta primite de la cetateni, date despre autorii apelurilor, descrierea si domeniul problemelor, cauza care a creat problema, operatorul serviciului public răspunzător de rezolvarea acesteia sau spre care s-a redirectionat apelul in vederea rezolvării; răspunsuri care presupun reveniri sau confirmări de rezolvare din partea celui care a emis apelul; evidenta, in format elecronic, se afiseaza permanent prin intermediul rețelelor de intranet a Regiei si a Primăriei municipiului Ploiești;

  asigura , telefonic, consiliere cetățenilor constând in ghidarea si indrumarea cetățenilor privind parcursul diverselor etape birocratice in vederea rezolvării problemelor semnalate si informează cetățenii privind masurile luate de municipalitate în domeniul serviciilor publice si/sau activitatile de interes general sau local;

  centralizează apelurile telefonice in funcție de tipul sesizării, iar acestea sunt transmise prin raportări zilnice/ saptamanale/ lunare/anuale directorului, primarului sau persoanelor desemnate de către aceștia ;

  urmare apelurilor telefonice verifica disfunctionalitatile punctelor termice din municipiul Ploiești si transmite informații despre acestea celor interesați;

  transmite imediat comunicatul privind by-pass-area apei uzate colectata in statia de epurare(deversare in emisar), cat si cauzele producerii acestuia celor in drept;

  informează Primăria, conducerea si consilierul de comunicare ai Regiei despre avariile, evenimentele deosebite si/sau situațiile de urgenta aparute in prestarea serviciilor publice, masurile aplicate sau necesitatea adoptării masurilor operative de cei direct răspunzători; asigura legătură cu organele de politie, pompieri, salvare, politie locala atunci când este cazul;

  participa, in colaborare cu compartimentele funcționale ale Regiei, la evaluarea periodica a calitatii serviciilor publice pe baza monitorizării informațiilor culese de la cetateni.


  p

  ART.44. Biroul Dispecerat si Monitorizare Reclamatii are următoarele atribuții

  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.


  9.


O. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.45. Compartimentul Achiziții Publice si Urmărire Contracte are următoarele atribuții:

1.


2.


3.


> >

>

>

>


răspunde de lansarea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziții publice si face propunerile de validare a rezultatelor;

asigura respectarea cerințelor legale si de reglementare in ceea ce privește: inițierea procedurii de atribuire;

stabilirea criteriilor de calificare, selecție si atribuire; publicarea anunțurilor de intenție, participare si de atribuire; evaluarea ofertelor;

garanția de participare, garanția de buna execuție.

propune conducerii, spre aprobare, componenta comisiilor de evaluare si adjudecare a ofertelor;

participă în comisiile de evaluare a ofertelor sau atribuirea contractelor de achiziții publice, în comisiile de recepție a bunurilor achiziționate, de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția finală, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

5.


6.


7.


8.


 • 9.

 • 10.


11.

12.


13.


14.


 • 15.

 • 16.


.// %u 1: x. .. //

h <        • ...       ■

asigura evitarea apariției unor situații de natura sa determine existentului conflict de interese si/ sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt dâfifilte de actele

..                                                                                                                    HO C-

normative;

\\ Z; .   >

asigura eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului cqnptlrential si a V criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publica; M-' \

* .              •                                          r            fr

elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților si priorităților comunicate prin referate de către compartimentele funcționale, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare;

elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs; îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, conform actelor normative in vigoare; organizează efectuarea studiului pieței si constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanti sau prestatori, potențiali si acceptați, al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care Regia intenționează sa le achiziționeze;

elaborează note justificative, conform cerințelor legale,;

utilizează mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizițiilor directe;

constituie si pastreaza dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de achiziție publica atribuit, pe toata durata în care contractul produce efecte juridice;

elaborează, ulterior încheierii contractelor de achiziție publica, rapoartele, fisele si documentele care trebuie înaintate, conform prevederilor legale, la ANRMAP, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generala a Finanțelor Publice;

asigura analiza si monitorizarea derulării proceselor de achiziții;

monitorizează derularea contractelor pana la recepția finala, pe baza informațiilor de la compartimentele de specialitate din Regie si informează conducerea, periodic, privind respectarea disciplinei contractuale.


P. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor si Primăriei municipiului Ploiești;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


ART.46. Unitatea de implementare a proiectului are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


4.


5.


răspunde de coordonarea implementării subprogramului, prelucrarea si managementul informațiilor și datelor statistice privind implementarea acestuia;

intocmeste, în cursul verificărilor, documentele aferente dosarelor deconturilor de cheltuieli certificate, supuse avizării/aprobării factorilor de decizie și incluse ulterior în dosarul administrativ al subprogramului;

intocmeste documentația de verificare elaborata de structurile implicate pe parcursul efectuării verificărilor tehnice și financiare ale subprogramului;

asigura controlul operațional asupra derulării in condiții de eficacitate si eficienta a investiției;

respecta cerințele convenției incheiate cu MMP în vederea finanțării și implementării programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărirea apelor;


 • 6. răspunde de obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor legale pentru execuția lucrărilor;

 • 7. răspunde de gestionarea investiției, monitorizarea contractelor si realizarea lucrărilor, de recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții, utilizând in acest scop sistemul propriu de coordonare tehnico-economică, verificare și control cantitativ și calitativ privind lucrările executate, serviciile si produsele achiziționate;


8. elaborează prognozele pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul MMP si din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor ’


R. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIE A MUNCII SI PSI: Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


ART.47. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIE A MUNCII SI PSI are următoarele atribuții:


 • 1. asigura respectarea documentațiilor, reglementarilor, normelor si instrucțiunilor specifice la locurile de munca;

 • 2. asigura cunoașterea si aplicarea politicii, responsabilitățile si atribuțiile privind securitatea si sanatea in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor;

 • 3. asigura conștientizarea aspectelor legate de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor si face propuneri de imbunatatire;

identifica pericolele și evalueaza riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de munca, respectiv executant, sarcină de munca, mijloace de munca/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de munca/posturi de lucru;

elaborează și actualizeaza planul de prevenire și protecție;

elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sanatate în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, ținând seama de particularitățile activităților și ale Regiei, precum și ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

propune atribuții și răspunderi în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 8. verifica cunoașterea și aplicarea de către toți lucratorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

 • 9.   intocmeste necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucratorilor în domeniul securității și sanatatii în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigura instruirea personalului și verificarea cunoașterii și aplicării de către acesta a informațiilor primite;

elaborează programul de instruire-testare la nivelul organizației;

asigura întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și asigurarea ca toti lucratorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

asigura evidenta zonelor cu risc ridicat și specific;

stabilește zonele care necesita semnalizare de securitate și sanatate în munca situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, precum si tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;

asigura evidenta meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si/ sau care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

18. verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum și a sistemelor de siguranța;


4.


 • 5.

 • 6.


7.


10.


11.

12.


 • 13.

 • 14.


15.


16.


17.


■/ V- - '

| V;-------1   ' T

19. informează Directorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul cohtVoaiăiorV efectuate la locurile de munca și propune masuri de prevenire și protecție; intocmeste rapoarte și/sau liste prevăzute de cerințele legale si de reglementar^ asigura evidenta echipamentelor de munca și urmărește ca verificările periodice și; ;cțacă"eșî|<;7 cazul, încercările periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoah^'' competente;

identifica echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile din organizație și intocmeste necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție; urmărește intretinerea, manipularea și depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în alte situații; participa la cercetarea evenimentelor;

elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucratorii din organizație; urmărește realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

colaborează cu lucratorii și/sau reprezentanții lucratorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

colaborează cu lucratorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de munca; urmărește actualizarea planului de avertizare, planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

propune clauze privind securitatea și sanatatea în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, la incheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori; efectuează activitati legate de supravegherea stării de sanatate a lucratorilor în conformitate cu cerințele legale in vigoare;

asigura comunicarea șefului locului de munca in cazul ne conformități lor si problemelor posibile sau existente referitoare la securitatea si sanatatea in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

aduce la cunoștința șefului locului de munca orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

aduce la cunoștința conducătorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajați sau accidentele de mediu; oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 37. refuza intemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 38. asigura relații din proprie inițiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul sanatatii si securității ocupationale.


20.

21.


22.


23.


 • 24.

 • 25.

 • 26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


S.


Șefii de serviciu/birou/compartiment funcțional au următoarele atribuții, răspunderi si competente:


1.


2.


3.


4.


conduc si asigura continuitatea activitatii curente a serviciului /biroului /compartimentului, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora ;

stabilesc sarcinile de lucru pentru personalul din subordine, care privesc realizarea activitatii proprii, urmăresc permanent realizarea acestora si iau masurile necesare pentru ducerea lor la indeplinire;

răspund direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii serviciului /biroului /compartimentului, de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

răspund de derularea in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este răspunzător, raportează lunar Conducerii gradul de conformare si respecta bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorul de servicii publice;


t                             .                                                       s %

au obligația notificării conducerii Regiei si Primăriei municipiului Ploiești, in timp util, oricăror v aspecte importante ce tin de derularea contractelor aferente serviciului pqblic de a cărui < \ monitorizare este direct răspunzător;                                       P                 - j

asigura permanent derularea activitatii serviciului/biroului/compartimentuluiyin conformitate cu / cerințele legale si de reglementare, prin indrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor / elaborate in activitatea proprie;                                                  \        \

planifica anual activitatile care conduc la realizarea obiectivelor specifice activitatii' proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele inregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite conducerii in vederea avizării;

analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

in urma analizei “efort-efect” si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare Conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii proprii si a programelor investitionale (de a căror monitorizare este răspunzător) si/sau masuri in vederea concentrării resurselor in zonele de interes pentru atingerea obiectivelor, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei;

răspund de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta;

asigura culegerea datelor din activitatea proprie si din activitatea operatorului (de a cărui monitorizare este răspunzător), analiza rezultatelor obținute prin monitorizare, masurile corective luate pentru eliminarea neconformitatilor si propuneri de masuri preventive referitoare la posibile disfunctionalitati si/sau diminuare a riscurilor, documentata prin rapoarte de activitate lunare pe care le supune analizei si aprobării Conducerii;

aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

propune spre analiza si aprobare conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

indruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la indeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine, desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora; răspund, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

răspundere privind asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate;

elaborarea de programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării conducerii;

răspunde in ceea ce privește asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul serviciului/biroului/ compartimentului, responsabilitățile si autoritatile;

25.


26.

27.


-...........

//

analizeaza si propun spre aprobare conducerii achiziționarea de materii pomfe; materiale, utilaje etc,elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuirp gi selecte a Za ofertele împreuna cu compartimentele funcționale de specialitate; asigura imbunatatirea comunicării, participării si consultării;


V.

'<■


\\

* I

? V

■■ \\ t i)


•fr


28.


asigura permanent si monitorizează derularea activitatii de relații cu publicul inscoput creșterii satisfacției cetățenilor;                                                             ■—_!.■■■■

asigura documentarea derulării activitatii prin raportări:

 • •  saptamanale - transmise conducerii in vederea analizei si aprobării, in vederea publicării acestora pe site-ul Regiei si site-ul Municipiului Ploiești, cu scopul de creștere a gradului de informare si implicit de satisfacție a cetățenilor;

 • •  periodice - transmise conducerii in vederea monitorizării si evaluării progreselor înregistrate in scopul imbunatatirii performantelor, realizării politicilor si obiectivelor Regiei si dispunerea de masuri corective de eliminare a deficientelor si/sau masuri de imbunatatire a activitatii si diminuare a apariției riscurilor

 • •  anuale - transmise spre analiza, verificare, evaluare si aprobare conducerii si ulterior primarului, in scopul prezentării activitatii Regiei, conforme cu prevederile contractuale.


Q.


Angajatii R.A.S.P. Ploiești au următoarele atribuții, răspunderi si competente:


1.


2.


3.


4.


5.


6.

7.


8.


9.


răspund de cunoașterea si aplicarea cerințelor legale si de reglementare specifice domeniului de activitate;

au obligația sa-si desfasoare activitatile cu profesionalism si spirit de răspundere , comportandu-se astfel incat Regia si Primăria municipiului Ploiești sa nu sufere nici o paguba sau prejudiciu moral;

răspund de cunoașterea, respectarea si aplicarea cerințelor sistemelor de management implementate;

răspund de indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

răspund, conform principiului subordonării ierarhice, pentru indeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților si competentelor incredintate, inclusiv a celor privind calitatea, protecția mediului, sanatatea si securitatea ocupationala si gestionarea riscurilor;

asigura necondiționat si intocmai deciziile scrise sau verbale ale șefilor ierarhici;

asigura cunoașterea si respectarea cadrul normativ specific funcției si atribuțiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale;

executa lucrări de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea cerințelor legale si de reglementare si la termenele cerute sau, după caz, prevăzute in actele normative incidente in vigoare;

aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;


 • 10. comunica șefului ierarhic apariția neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala sau posibile disfunctionalitati ce duc la apariția riscurilor;

 • 11. informează șeful ierarhic de orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

 • 12. informează șefului ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, accidentele de munca suferite de persoana proprie sau altl angajați si/sau accidentele de mediu;

 • 13. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 14. refuza intemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 15. utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

 • 16. in caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa șefului ierarhic, masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajați.


EVIDENTA CONTABILA SI BILANȚUL CONTABIL

ART.48. R.A.S.P. Ploiești întocmește anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor in vigoare.

r                                                                               V

ART.49. Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliului de Administrație si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.50. R.A.S.P. Ploiești tine evidenta contabila in lei, prin compartimentele de specialitate.

ART.51. Operațiile de incasari si plăti ale R.A.S.P. Ploiești se efectuează de regula prin conturi deschise la banei care sunt persoane juridice române sau prin banei finanțatoare străine in cazul unor imprumuturi avizate de Consiliul de Administrație si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Pentru necesitați curente, R.A.S.P Ploiești poate efectua operațiuni de incasari si plăti in lei prin casieria proprie, in limitele stabilite de Banca Naționala a României.

ART.52. Relațiile comerciale ale R.A.S.P. Ploiești privind aprovizionarea, execuția de prestații si desfacerea serviciilor ce fac obiectul de activiate, se realizează pe baza de contracte guvernate de principiul libertății contractuale si de reglementările cuprinse in legislația româna, in Codul Civil, Codul Comercial Român si celelalte acte normative in vigoare.

CAPITOLUL VII

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

ART.53. Profitul R.A.S.P. Ploiești se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.54. Profitul impozabil se Stabilește conform legii.

ART.55. Repartizarea profitului net se stabilește de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legii.

ART.56.ln cazul in care se inregistreaza pierderi, Consiliul de Administrație va analiza cauzele si va dispune masurile care trebuie luate si perioadele de timp pentru recuperarea pierderilor, anunțând totodată Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre aceasta.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ART. 57. (1) R.A.S.P. Ploiești isi poate modifica forma juridica si se poate transforma in societate comerciala numai in conformitate cu legea si/ sau aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) Reorganizarea R.A.S.P. Ploiești este de competenta Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ART.58. (1) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești poate avea loc in următoarele situații:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

 • b) faliment;

 • c) in alte situații prevăzute de lege.

 • (2) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești trebuie sa respecte prevederile legale si sa fie înscrisa la Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • (3) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

 • (4) Lichidarea R.A.S.P. Ploiești si repartiția patrimoniului se vor face in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART.59. Litigile R.A.S.P. Ploiești cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturi contractuale comerciale dintre R.A.S.P. Ploiești si persoane române sau străine pot fi soluționate atat de instanțele de judecata, cat si prin arbitraj, potrivit legii.CAPITOLUL IX                                              J ¥

DISPOZIȚII FINALE                                        V

ART.60. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se complet^» actelor normative in vigoare.

ART.61. Regulamentul de Organizare si Funcționare sta la baza intocmirii Regulamentului Intern al R.A.S.P. Ploiești.

Regulamentul de Organizare si Funcționare a fost avizat in ședința Consiliului de Administrație al R.A.S.P.Ploiești din data de 31.05.2011 prin Hotararea nr. 6.

HOTĂRÂREA NR. 6

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIEAPROBĂRI:


31.05.2011 ora 10 00


1. Avizarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții si Regulamentului de organizare si funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.


HOTĂRĂȘTE:


1. Consiliul de Administrație avizeaza modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții si Regulamentului de organizare si funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.


PREȘEDINTE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,


Ing. Razvan LUNGU v


Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.6/31.05.2011, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

întocmit * consilier juridic - Madalina TACHE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1COMISIA DE BUGETFINANJE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENTUEUI* PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea și completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
Data:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                ' î / '

COMISIA DE SPECIALITATE NR 3                               /

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002 privind modificarea și completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiSECRETAR, Sa va Valentin