Hotărârea nr. 155/2011

Hotãrârea nr. 155 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 10/2011 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 155 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2011 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.403/2010 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2011 ca urmare a modificării condițiilor de promovare pentru funcțiile publice de execuție;

având în vedere prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicata în 2007, cu modificările ulterioare, care stipulează că planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata în 2007, modificata și completata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2011 privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011, conform anexelor nr. 1 - nr.6, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și compartimentele de resurse umane din cadrul Serviciilor Publice de subordonare locala vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘE Gheorghe Sirb
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2011 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011

în conformitate cu prevederile art.23, alin.(2), lit”b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicată în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Urmare solicitărilor instituțiilor din subordinea Consiliului Local se propune modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011, conform anexelor.

Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011.

PRIM

ANDREI L


VOLOSEVICI


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

t.


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

I)


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2011 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicata în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acesteia sau finanțată prin bugetul său.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.7/2011 privind înființarea, organizarea si funcționarea Politiei Locale a municipiului Ploiești și a prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.9/2011 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a reorganizării activității instituției; precum și solicitările instituțiilor din subordinea Consiliului Local se propune modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011, conform anexelor.

Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești a transmis proiectul modificat al planului de ocupare a funcțiilor publice către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, atât centralizat cât și anexele acestuia.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu ResurseJJmane, Organizare, Administrativ, Protecție Ci


Angețlesc


â - DanielaDirecția Administrație Publică                v

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Albu Simona

p

...../

ConsHjul Local Ploiești

' J. 1

• -'li1.

------

ȘT ;                              Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite

din administrația publică locală                                   |

*•;. \ . . > '•

<             t

q .

; ■ ■ .

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim | de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

1

1

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

1

0

1

0

0

0

0

11

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

1

4

0

0

0

0

4

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

3

3

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propri al autorităților administrației publice locale

4

3

1

0

0

0

0

1

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor public subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

37

30

7

0

0

0

0

7

sef birou

10

6

4

0

0

0

0

4

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

64

47

17

0

0

0

0

17

auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

8

8

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

7

7

0

0

4

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

0

4

0

4

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

6

6

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

5

3

2

0

3

0

0

3

consilier clasa I grad profesional asistent

125

120

5

47

74

47

0|

3|

consilier clasa I grad profesional principal

145

142

3

73

68

73

3

1 3I

consilier, clasa I grad profesional superior

116

109

7

68

0

68

0

7

expdrf clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

funcții publice specifice clasa I

0

0

0

0

0

0

0

0

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

0

0

0

0

0

T otal funcții publice clasa I

414

396

18

192

149

192

3

17

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

0

0

1

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

1

0

1

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

9

9

0

0

1

0

0

0

funcții publice specifice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

10

10

0

1

2

1

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

34

34

0

0

29

0

0

1

referent clasa III grad profesional principal

22

22

0

24

14

24

0

0

referent clasa III grad profesional superior

139

136

3

11

34

11

0

r        4

funcții publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa III

195

192

3

35

77

35

0

5

Total funcții publice execuție

619

598

21

228

228

228

3

22

Total funcții publice

683

645

38

228

228

22t

3j


icipiului Ploiești


Plan de ocuparepentru anul2011


Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală


N r. maxim de funcții publice


Nr. de funcții publice ocupate


Nr.maxim

..   ,     .,      .   .    ..       .   . Kt           . Nr. maxim de de funcții

Nr.de Nr.maxim de Nr. maxim de Nr. maxim de ,    ..   . ..       . ..

funcții funcții publice funcții publice funcții publice unc^11 Pu ce Pu ce ...                „                              ,       rezervate care vor fi

publice care vor fi supuse       rezervate

.       . _ . .               . _ ..            ... promovării ocupate

vacante infintate reorganizam promovării         .

I        ’ I                                        rapide         prin

recrutare


secretar al județului_____________________________________

secretar al consiliului local

director general________________________________________

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale________________

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere auditor clasa I grad profesional asistent_________________

auditor clasa I grad profesional principal auditor clasa I grad profesional superior consilier juridic clasa I grad profesional debutant_______

consilier juridic clasa I grad profesional asistent________

consilier juridic clasa I grad profesional principal consilier juridic clasa I grad profesional superior consilier clasa I grad profesional debutant______________

consilier clasa I grad profesional asistent


8

1

  • 4

1

  • 5

4

56


consilier clasa I grad profesional principal consilier clasa I grad profesional superior


41


38


38


41


38


expert clasa ,1 grad profesional debutant_________________

expert clasa I grad profesional asistent expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior_________________

inspector clasa I grad profesional debutant inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal______________

inspector clasa I grad profesional superior funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)_________

Total funcții publice clasa I_________________________

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant referent de specialitate clasa II grad profesional asistent referent de specialitate clasa II grad profesional principal referent de specialitate clasa II grad profesional superior funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II_________________________

referent clasa III grad profesional debutant______________

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal referent clasa III grad profesional superior funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III Total funcții publice execuție

Total funcții publice


10


94


84


94


10


21


12


97


97


97


11


97


97


Ai


•• I

•k


t?


Si


• -.Al A S,,,„


/ .        '''     __Plan de ocupare pentru anul 2011

:\

-4 fl

1

ctia publica


ț-'-


•s.

•f


V

z

u b ‘

p-

-’bAnexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală


Nr. maxim de funcții publice


Nr. de funcții publice ocupate


Nr. de funcții publice vacante


Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate


Nr. maxim

WT .                   , Nr. maxim de de funcții

Nr. maxim de | Nr. maxim de L „

-    ...   ,.. L    ...   ... functn publice   publice

functn publice functu publice

rezervate care vor fi supuse        rezervate

. w ..             . .. I promovării     ocupate

reorganizam promovării         .,

rapide        prin

recrutare


secretar al județului

secretar al consiliului local

director general_________________________________

director general adjunct_________________________

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

propriu al autorităților administrației publice locale____________________________________________

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

sef birou

funcții publice de conducere specifice Total categoria funcționari publici de conducere_______________________________

auditor clasa I grad profesional asistent auditor clasa I grad profesional principal auditor clasa I grad profesional superior consilier juridic clasa I grad profesional debutant consilier juridic clasa I grad profesional asistent consilier juridic clasa I grad profesional principal consilier juridic clasa I grad profesional superior consilier clasa I grad profesional debutant


ad profesional asistent laă^'i^ad profesional principal d profesional superior rofesional debutant profesional asistent ișI^Fad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent______

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior funcții publice specifice clasa I________________

alte funcții publice specifice (manageri publici) Total funcții publice clasa I_________________

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal_______________________________________

referent de specialitate clasa II grad profesional superior_____________________________________

funcții publice specifice clasa II________________

Total funcții publice clasa II________________

referent clasa III grad profesional debutant referent clasa III grad profesional asistent referent clasa III grad profesional principal referent clasa III grad profesional superior funcții publice specifice clasa III_______________

Total funcții publice clasa III_______________

Total funcții publice execuție


administrația Serviciilor sociale comunitare ploiești

/i '  ’  1    /         /      \                \

4       \                                  Plan de ocupare pentru anul 2011secretar al județului__________________________________________

secretar al consiliului local

director general____________________________________________

director general adjunct____________________________________

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale________________________________

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate sef serviciu

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

auditor clasa I grad profesional asistent_____________________

auditor clasa I grad profesional principal___________________

auditor clasa I grad profesional superior consilier juridic clasa I grad profesional debutantNr.maxim del Nr. maxim de funcții publice care vor fi infintate


Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide


Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare


■* •*

consilier clasa I jgrad profesional principal

21

20

1

6

14

6

| 1

consilier clasa I grad profesional superior

18

17

1

14

14

| 1

expert cfasâi -J grad profesional debutant

•W    —                  ,        4 .  ■ J

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice ( manageri publici)

Total funcții publice clasa I

46

44

2

20

20

20

0

2

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

6

6

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

6

6

0

0

0

0

o

0

Total funcții publice execuție

52

50

2

20

20

20

0

2

Total funcții publice

59

57

2

20

20

20 1

1 2


*

(pi


OFINANTE LOCALE

A


Pian de ocupare pentru anul 2011


„ "V / f

in


Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală


nctia publica


Nr. maxim de funcții publice


Nr. de funcții publice ocupate


Nr. de funcții publice vacante


Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate ------------------------------------- * . _.


Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării


Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării


Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide


Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare


secretar al județului_________________________________

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct___________________________

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale__________

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate____________________________

sef serviciu_______________________________________

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere auditor clasa I grad profesional asistent____________

auditor clasa I grad profesional principal auditor clasa I grad profesional superior consilier juridic clasa I grad profesional debutant consilier juridic clasa I grad profesional asistent consilier juridic clasa I grad profesional principal consilier juridic clasa I grad profesional superior consilier clasa I grad profesional debutant consilier clasa I grad profesional asistent consilier clasa I grad profesional principal


13


1

0

1

o

  • 40

  • 41


11


1

0

1

0

  • 40

  • 41


8

21


22

7


8

21^xpert clasai gr ad profesional superior________

inspector claga T grad profesional debutant inspector clasa I grad profesional asistent______

inspector clasa I grad profesional principal inspector clasa I grad profesional superior funcții publice specifice clasa I alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

funcții publice specifice clasa II___________

Total funcții publice clasa II___________

referent clasa III grad profesional debutant referent clasa III grad profesional asistent referent clasa III grad profesional principal referent clasa III grad profesional superior funcții publice specifice clasa III Total funcții publice clasa III Total funcții publice de execuție

3

41


•• i

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

1 '

< - s

i S

? *

7 ■■'■■■■             .

i?                  r

1 • <.<•‘■-<”<4                  V

A                 .. ■<                                K -•     • -i ’ x

■. •• f <’ ■                                         7                -

V     : X              *       '

V    /'■ —

\x

*v ,                                                • .                     .   .<■

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

WT      . Nr. maxim

Nr. maxim ,      ...     _T      .

de funcții     *unct11    Nr.maxim de

...       publice funcții publice care

publice                                      . 1

rezervate vor fi ocupate pnn rezervate           _ ,.|

_ .. promovam     recrutare

promovam      .,

rapide

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

1

1

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

3

3

sefbirou

5

2

3

3

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

10

6

4

0

0

0           ol                   4

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal        1

1

1| | |

POLITIA LO

*Plan de ocupare pentru anul 2011


L'/ ' vm* 1 V

/kx^gllier clas

/ / I

J J J                                 IM k

r > i


d profesional debutant y profesional asistent jjfl profesional principal d profesional superior


SCOnsmer cias^iAg

expertclasa I grad profesional asistent_________________

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior inspector clasa I grad profesional debutant inspector clasa I grad profesional asistent_______________

inspector clasa I grad profesional principal inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I_________________________

debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

referent clasa III grad profesional debutant referent clasa III grad profesional asistent referent clasa III grad profesional principal_____________

referent clasa III grad profesional superior funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III Total funcții publice execuție


d profesional debutant


1


41


26

20

102


148

190


  • 13

  • 14

7


36


26

20

100


146

183


2001     189


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 10/2011 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011

și a emis:PREȘEDINTE,
Data: 6^^^’    !f