Hotărârea nr. 154/2011

Hotãrârea nr. 154 privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plãtii online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar în sistemul national electronic

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 154

privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma plătii online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar in sistemul național electronic

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale prin care se propune stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma plătii online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar in sistemul național electronic;

in conformitate cu prevederile art. 10 alin 2 din Hotararea nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar;

ținând cont de prevederile cap.2 din Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar;

avand in vedere prevederile art. 36 al. 9 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba suportarea comisionului bancar de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, in cazul plătii online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar.

Art.2 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.


EXPUNERE DE MOTIVE


//

Ir /

i ■■ C’ d rn

\c

a e.. » w3 r \ <■ V Ax> w,la proiectul de hotarare privind stabilirea modului in care este suportat comisionul

bancar in urma plătii Online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar in

sistemul național electronic

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar si a Ordinului nr. 168/19.01.2011 emis de Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar, Consiliul Local are obligația de a stabili modul in care este suportat comisionul bancar, cu respectarea art. 10 alin. 2 din Hotararea de Guvern nr. 1235/2010.

Serviciul Public Finanțe Locale suporta cheltuielile privind inregistrarea in SNEP si interfatarea, inclusiv cele aferente conectării la acesta, si comisionul bancar, acesta fiind stabilit in momentul incheierii convenției cu instituția de credit acceptatoare selectata, înregistrata de către operatorul SNEP. Comisionul va fi stabilit cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 168/2011, cap.2 privind inregistrarea instituțiilor publice in SNEP.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma plătii online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar in sistemul național electronic.

PRI

ANDREI LIVI


SEVICIRAPORT DE SPECIALITATE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE la proiectul de hotarare privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma plătii online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar in sistemul național electronic

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar si a Ordinului nr. 168/19.01.2011 emis de Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, are obligația sa se înregistreze in SNEP pana la data de 14 iulie 2011.

înregistrarea instituției publice in SNEP se face conform cap. 2 art 2.2 din Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind SNEP, fiind necesara si o copie a hotărârii consiliului local prin care se stabilește modul in care este suportat comisionul bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. 2 din HG nr. 123 5/2010.

Cheltuielile privind înregistrarea in SNEP si interfatarea, inclusiv cele aferente conectării la acesta, sunt suportate de către instituția publica. Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8 alin. (2) din Hotararea nr. 1235/06.12.2010 aferent efectuării plătii electronice, poate fi suportat de către contribuabil, de către instituția publica sau in orice alta varianta aleasa de către instituția publica la momentul înregistrării in SNEP.

In scopul încurajării achitării prin mijloace electronice de plata online a obligațiilor fiscale datorate bugetului local, a reducerii timpului si a colectării creanțelor fiscale, Serviciul Public Finanțe Locale , considera oportuna suportarea comisionului de către instituția noastra.

Astfel comisionul perceput de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare online aferente incasarii prin intermediul SNEP, se va oferta procentual fara a depăși 2% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 lei in situația in care prin aplicarea cotei de 2% rezulta o suma mai mare de 30 lei.

Fata de cele prezentate supunem aprobării proiectul de hotarare privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma plătii online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar in sistemul național electronic.

DIRECTOR

/o

/.j Serviciu? I?


S1MQN A1

.— \>

<  \O- —


M^WCUTIV,

Public 'iA

^’ANTE LOCALE/0 | tCEANU 7^/


SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE,

DOINA NITA I »


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plății online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar în sistemul național electronic
Data:           * 2zS>//