Hotărârea nr. 153/2011

Hotãrârea nr. 153 privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2011 în calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã Polul de crestere Ploieşti-Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr. 153

privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2011 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale prin care se propune modificarea cotizației anuale a municipiului Ploiești pe anul 2011, prevăzut in art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 299/2008;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2011 și a Hotărârilor Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova și nr. 299/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”;

Luând act de Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare

*

Intercomunitară din data de 10 februarie 2011;

In baza art. 59 alin. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;

în temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin.2 lit e. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă cotizația anuala a Municipiului Ploiești pe anul 2011 reprezentând echivalentul in lei a 50.000 EURO, in calitate de membru al Asociației de Dezvoltare 7 »

Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”, pentru promovarea proiectelor prioritare „Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”.

Art 2 Hotararea Consiliului Local nr. 299/2008 se va modifica corespunzător prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.


PREȘEDINTE DE Ș Gheorghe Sipl/u
/ • •

CONTRASEMNEAZĂ/SECRETAR, Oana Cristina

J , ■

4                  ••

' -

L

I

/

L j

■ 4

• V.’- •'

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2011 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Municipiul Ploiești a fost declarat pol național de creștere pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) elaborat de Guvern, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor. în această calitate trebuie să elaboreze planul integrat de dezvoltare urbană menit să rezolve disfuncționalități în infrastructura urbană, economică și socială la nivelul polului de creștere.

Polul de creștere este compus din municipiul Ploiești și localitățile cuprinse în aria de influență.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2008 a fost aprobată participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova, urmând ca prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2008 să fie aprobat Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”. Totodată, a fost aprobată și contribuția Municipiului Ploiești în vederea funcționării asociației.

Asociația reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică și exprimă voința de asociere și de cooperare a unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

Scopul și obiectivele, relațiile dintre asociați, drepturile și obligațiile acestora precum și alte articole prin care se reglementează regimul de funcționare al asociației în vederea dezvoltării și implementării planului integrat de dezvoltare în municipiu și arealul de influență sunt definite în Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” TEN IV.

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, constituită sub forma unei întruniri de analiză și hotărâri, cu participarea reprezentanților legali ai membrilor

Asociației, personal sau prin mandatar. Adunarea Generala se întrunește în ședință ordinară o

X ■

dată pe an, în ultimul trimestru al anului curent și ori de câte ori este, necesar, în Ședință

*1

I extraordinară, la convocarea Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 20 % din numărul

s                                                                                                                                                               s

i

t membrilor Asociației.

s

S                                  -

Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la: stabilirea strategiei și planificarea obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a scopului Asociației; analiza si evaluarea activității si aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusa discuției; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și a raportului Cenzorului; descărcarea de gestiune a Consiliului Director, pentru anul bugetar precedent; modificarea Actului Constitutiv și a Statutului, ș.a.

în data de 10 februarie 2011, a fost convocată Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare - Polul de Creștere Ploiești Prahova - ședință extraordinară, printre punctele ordinii de zi figurând stabilirea contribuției membrilor ADI pe anul 2011. Astfel, contribuția Municipiului Ploiești este de 50000 euro, această contribuție fiind absolut necesară având în vedere cheltuielile materiale obligatoriu a fi realizate pentru buna funcționare a structurii executive ADI.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, ONG, Șef Serviciu,


Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director, Simo Albu L.


Direcția Management Firihnciar - Contabil, Contracte Director, Cristina Vlaicu


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului anul 2011 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 230/2008 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova și nr. 299/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat participarea la Asociația de Dezvoltare Comunitară „Polul de Creștere Ploiești-Prahova”, stabilind și aportul în numerar la patrimoniul inițial, adoptând de asemenea Actul constitutiv și Statutul asociației.

Asociația a devenit funcțională prin angajarea aparatului executiv.

Prin aportul acestui aparat, au fost demarate activitățile specifice privind realizarea proiectelor prioritare cu finanțare pe Axa prioritară 1, stabilită de comun acord cu ceilalți membrii ai asociației (conform Anexei).

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a propus, în ședința din 20 februarie 2011, un buget de finanțare pe anul 2011, în care contribuția Municipiului Ploiești este de 50 000 Euro.

Având în vedere cele expuse, supunem Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

ANDREI LOLOSEVICIac

5 Ui

O cn____

‘•1PLOIEȘTI > PRAHOVA/


ROMÂNIA


a 1 i Nr®™"

A|CU ORIGINALUL w_ .                .     ________._■___■__.___

7

7

/


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară


“Polul de Creștere Ploiești-Prahova»


Ploiești, Bd Republicii nr. 2-4, et.8, camera 824, COD 100066


Tel/Fax:0244/522999; Fax:0344 81


566; email: adi polcrestereph@yahoo.com

Hotărârea nr. 6


Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare-Polul de Creștere Ploiesti-Prahova, întrunită in ședința extraordinara in data de 10.02.2011


In conformitate cu prevederile art. 4.10 alin.2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de Creștere Ploiești Prahova."


In temeiul Actului Constitutiv si al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara-'Polul de Creștere Ploiesti-Prahova" autentificate sub nr. 1405/2009


Hotărăște:


Art.1 Stabilește cotizația anuală pentru membri A.D.I. "Polul de Creștere Ploiești Prahova", astfel:

Municipiul Ploiești                        - 50.000 euro


Consiliul Județean Prahova


50.000 euro


Orașul Băicoi


- 5.000 euro


Orașul Plopeni


Orașul Boldești -Scăieni


  • - 5.000 euro

  • - 5.000 euro


Comuna Ariceștii Rahtivani


- 3.000 euro


Comuna Bărcănești


- 3.000 euro


Comuna


erceni


- 3.000 euro


Comuna Blejoi


Comuna


razi


  • - 3.000 euro

  • - 3.000 euro


Comuna Bucov

Comuna Dumbravești

Comuna Păulești

Comuna Târgșoru Vechi

Comuna Valea Călugărească


  • - 3.000 euro

  • - 3.000 euro

  • - 3.000 euro

  • - 3.000 euro

  • - 3.000 euro


Prezenta Hotărâre a fost votată cu unanimitate de voturi.


Prezenta Hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Consiliul Director al

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Ploiești Prahova.

<< O C A J

Data in Ploiești, azi 10.02.2011


sLDirector


<1° PLOIEȘTI


PRAHOVA


Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de Creștere Ploiești Prahova."

t b I. s


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

7.      „ .• J

> r

■■ < '

■■


4 ți

*


\

, p

* *

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2011 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

și a emis:
PREȘEDINTE,
Data: