Hotărârea nr. 152/2011

Hotãrârea nr. 152 privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri si a accesoriilor aferente, în cazul asociatiilor, fundatiilor si cultelor care desfãsoarã activitãti social umanitare si care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosintã imobile

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE nr. 152 privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri si a accesoriilor aferente, in cazul asociațiilor, fundațiilor si cultelor care desfasoara activități social umanitare si care au inchiriat, concesionat, primit in administrare sau folosința imobile

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2011, acordarea de facilitați fiscale asociațiilor, fundațiilor si cultelor care desfasoara activități social umanitare si precum si scutire de la plata accesoriilor pentru persoanele juridice cu caracter non - profit, care au ca obiect de activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura găzduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, alte tipuri de activitati social-umanitare de întrajutorare sau acordare gratuita de consiliere juridica, medicala sau de alta natura.

In conformitate cu:

prevederile art. 250 alin (1) punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile art. 125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA NAȚIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA - FILIALA TERITORIALA A SURZILOR PLOIEȘTI.

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 4.078 lei reprezentând taxa clădire.

Art.2. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA -FILIALA PRAHOVA.

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 4.953 lei reprezentând taxa clădire.

Art.3. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA HANDICAPATILOR PRAHOVA .

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 48.083 lei reprezentând taxa clădire.

Art.4. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri clădiri stabilita in conformitate

cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si

completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR

HANDICAPAȚI FIZIC DIN ROMANIA-FILIALA PRAHOVA .

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 1.826 lei reprezentând taxa clădire.

Art.5. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru FUNDAȚIA OAMENILOR DE STIINTA PRAHOVA .

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 1.859 lei reprezentând taxa clădire.

Art.6. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMANIA .

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 5.332 lei reprezentând taxa clădire.

Art.7. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMANIA-FILIALA PRAHOVA.

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 3.875 lei reprezentând taxa clădire.

Art.8. Aproba scutire de la plata taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA BOLNAVILOR DE CANCER-FILIALA PRAHOVA.

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 1.694 lei reprezentând taxa clădire.

Art.9. Aproba scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri stabilita in conformitate cu art.249 prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru ASOCIAȚIA ROMANA DE LUPTA ÎMPOTRIVA DROGURILOR.

Facilitățile acordate constau in scutire de la plata sumei de 10.771 lei reprezentând taxa clădire.

Art.10. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.ll. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

... t ■

< ■■

. * A \

• f Ă *L-b*     **


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


• ■*

,.r                ‘

EXPUNERE DE MOTIVE             C V

la proiectul de hotarare privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri si a accesoriilor aferente, in cazul asociațiilor, fundațiilor si cultelor care desfasoara activități social umanitare si care au închiriat, concesionat, primit in administrare sau folosința imobile

In conformitate cu prevederile art.250, punctul 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare :“Clădiri pentru care nu se datorează impozit prin efectul legii sunt clădirile utilizate pentru activități social umanitare , de către asociații, fundații și culte potrivit hotărârii consiliului local.”

Având in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederile art.249 alin (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare: "pentru clădirile proprietate publica sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosința, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri”, iar aceste entitati au primit in concesiune, administrare sau folosința clădiri proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, care pana la data prezentei hotarari, nu au fost reevaluate, iar art. 253 alin (6) din același act normativ stipulează " in cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, cota impozitului pe clădiri se Stabilește de consiliul local intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare" , in scopul sprijinirii acestora si pentru buna desfășurare in continuare a activitatilor prevăzute prin statut, Primăria Municipiului Ploiești vine in sprijinul acestor entitati prin acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri si a accesoriilor aferente .

In cursul anului fiscal 2011 la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 9 (noua) cereri cu solicitări pentru scutirea de la plata impozitului, respectiv a taxei clădire pentru acele clădiri nereevaluate proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Ploiești primite in concesiune, administrare sau folosința.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2011, entităților care au ca obiect de activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura găzduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate sau care desfasoara alte tipuri de activitati social-umanitare de intrajutorare sau acordare gratuita de consiliere juridica, medicala sau de alta natura precum si de scutire de la plata accesoriilor datorate.


OLOSEVICI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE VIZAT

VI

CĂTĂLINĂ NICOL1

BflRIMAR BOZIANU


RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei accesoriilor aferente, in cazul asociațiilor, fundațiilor si cultelo activități social umanitare si care au închiriat, concesionat, primit in administrare sau folosința imobile

pe clădiri si care desfasoara


In cursul anului fiscal 2011 la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 9 (noua) cereri prin care s-a solicitat scutire de la plata impozitului, respectiv a taxei clădire pentru acele clădiri nereevaluate, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Ploiești primite in concesiune, administrare sau folosința, perioada anul fiscal 2011.

Aceste cereri au fost insotite de documente justificative, iar in urma analizării acestora de către consilierii Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești s-a constatat:

1.ASOCIAȚIA NAȚIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA - FILIALA TERITORIALA A SURZILOR PLOIEȘTI - cu sediul in Ploiești, Str.Stadionului nr.2, Cod Fiscal: 18633056 -a depus cererea înregistrata sub nr.23161/03.03.2011, insotita de balanțe de verificare incheiate la data de 30.06.2010, respectiv 31.12.2010, din verificarea acestora s-a constatat ca veniturile principale ale acestei asociații provin din cotizațiile membrilor si subvenții. Obiectul principal de activitate il constituie intrajutorarea persoanelor cu deficiente de auz din județul Prahova;


2.ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA


Cod fiscal: 10285401 - a depus cererea inregistrata sub nr.24078/07.03. de balanțe de verificare incheiate la data de 30.06.2010, respectiv 31.1 verificarea balanței de verificare s-a constatat ca veniturile principale ale acestei asociații provin din cotizațiile membrilor si subvenții.

3 .ASOCIAȚIA HANDICAPATILOR PRAHOVA- cu sediul in Ploiești, str.Marasesti nr.204, Cod Fiscal: 3283068 — a depus cererea inregistrata sub nr.33508/31.03.2011 insotita de balanța de verificare încheiata la 31.12.2010, din verificarea acesteia s-a constatat ca veniturile principale ale acestei asociații non-profit provin din donații, subvenții. Obiectul principal de activitate il constituie intrajutorarea persoanelor cu handicap neuromotor si neuropsihic ;

  • 4.ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC DIN

ROMANIA-FILIALA PRAHOVA cu sediul in Ploiești, str.Basarabi nr.5, Cod Fiscal: 3283262 - a depus cererea inregistrata sub nr.23727/04.03.2011, insotita de balanțe de verificare incheiate la data de 30.06.2010, respectiv 31.12.2010, din verificarea acestora s-a constatat ca veniturile principale ale acestei asociații non-profit provin din cotizații, sponsorizări si cote parti din impozitul pe venit(2%). Obiectul principal de activitate il constituie sprijinirea prin diferite modalitati prevăzute in statut a copiilor handicapați;

  • 5.FUNDAȚI A OAMENILOR DE STIINTA PRAHOVA cu sediul in Ploiești, Str.Tache Ionescu nr.2, Cod fiscal: 9307506 - a depus cererea inregistrata sub nr.29659/22.03.2011, insotita de balanțe de verificare incheiate la data de 30.06.2010, respectiv 31.12.2010, din verificarea acestora s-a constatat ca veniturile principale ale acestei fundații provin din sponsorizări, ajutoare si împrumuturi nerambursabile din străinătate. Obiectul principal de activitate il constituie consilierea jsi informarea

.s                                                                                                              •         . •

*   •                                                                                                                                                         «I

s

J.

gratuita a cetățenilor care fac parte din categorii defavorizate ale populației;

1 k

  • 6.ASOCIATIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

I I II————“—■——MM——»MMM— ■ I I I          | ■ II —MM............... MM■ ■ IM

DIN ROMANIA cu sediul in Ploiești, Str.Panselei nr.5-7, Cod fiscal: 10985057 - a depus cererea inregistrata sub nr.29965/23.03.2011, insotita de bilanț contabil intocmit la data de 31.12.2010, din verificarea acestora s-a constatat ca veniturile principale ale acestei asociații provin din venituri din vanzarea mărfurilor. Obiectul principal de activitate il constituie acționarea prin forme si modalitati specifice pentru a face cunoscute interesele profesionale si sociale ale membrilor sai. Potrivit

art.250 alin(l) pct.l se acorda scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire pentru
Pentru spațiul cu valoarea de inventar de 17.106,86 lei, in suprafața de 33,47 mp, contribuabilul nu poate beneficia de scutire de la plata impozitului/taxei clădire, potrivit dispozițiilor punctului 22 alin (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care stipulează faptul ca, pentru spatiile care sunt folosite pentru desfasurarea unor activitati economice se stabilește impozit/taxa clădire.

  • 7. ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMANIA -FILIALA PRAHOVA cu sediul in Ploiești, Str.Stefan Greceanu, B1.J5, ap.3, Cod fiscal: 5427615 - a depus cererea inregistrata sub nr.27955/17.03.2011, insotita de balanțe de verificare incheiate la data de 30.06.2010, respectiv 31.12.2010, din verificarea acestora s-a constatat ca veniturile acestei uniunii provin din cotizații. Obiectul principal de activitate il constituie apararea drepturilor si intereselor membrilor sai.

I

..

V'r                                      *■

  • 8.ASOCIAȚIA BOLNAVILOR DE CANCER FILIALA PRAHOVA cu sediul in

Ploiești, Str.Mihai Eminescu nr.22, B1.3, Ap. 17, Cod fiscal :25116729 - a depus cererea înregistrata sub nr.28910/21.03.2011, insotita de balanțe de verificare încheiate la data de 30.06.2010, respectiv 31.12.2010, din verificarea acestora s-a constatat ca veniturile acestei uniunii provin din cotizații. Obiectul principal de activitate il constituie apararea drepturilor si intereselor bolnavilor de cancer, infiintarea unor servicii medico-psiho-sociale pre si post diagnosticare pentru pacientii de cancer.

  • 9.ASOCIATIA ROMANA DE LUPTA ÎMPOTRIVA DROGURILOR cu sediul in Ploiești, P-ta.Victoriei nr.5, Bl.B-EST, Cod fiscal: 19226530 - a depus cererea înregistrata sub nr.23033/02.03.2011 insotita de balanțele de verificare încheiate la data de 31.06.2010, respectiv 31.12.2010, din verificarea balanței de verificare s-a constatat ca veniturile acestei asociații provin din cotizații, donații si sponsorizări. Obiectul principal de activitate il constituie consilierea persoanelor care au consumat sau depind de droguri.

In evidentele fiscale ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești cei 9 (noua) contribuabili figurează cu obligații de plata in suma de 82.471 lei reprezentând taxa clădire.

Având in vedere prevederile alin (2) si alin (3) al art.249 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care stipulează „Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri,

precum și taxa pe clădiri prevăzuta la alin. (3) se datorează către bugetul comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădireagrfesp fir 5?

pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori I»șunitâților

v- <


a

k .-**"**.....

1 ectiv

>. J

• I

- î .                         '

* r ■

i*

A

r

t, •r s

’l t

t!

/

j'

/ >■

n* *


>                      4

X                               *          •

\

administrațiv-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori îii folosință^ după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri” s-a procedat la instituirea taxei pe clădire pentru persoanele juridice care au concesionat, închiriat, primit in administrare ori în folosință, după caz, clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale fapt ce a determinat calculul de accesorii.

Scutirea de la plata taxei/impozitului pe clădire se poate acorda in conformitate cu prevederile art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare /‘Clădiri pentru care nu se datorează impozit prin efectul legii sunt clădirile utilizate pentru activități social umanitare, de către asociații, fundații și culte potrivit hotărârii consiliului local”.

Deasemenea, scutirea de la plata accesoriilor datorate se poate acorda in conformitate cu prevederile art.125 al Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Menționam ca prin adresa de la Ministerul Administrației si Internelor înregistrata la Serviciul Public Finanțe Locale sub nr. 652805/.30.10.2006 s-a făcut precizarea ca actele normative cu caracter special stipulate la art.125 lit.d din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare sunt asimilate Hotărârilor de Consiliu Local.

Precizam faptul ca cererile au fost analizate de către consilierii din cadrul

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești din punct de vedere fiscal, verificandu-se in mod special următoarele documente:

  • a) certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul entitatea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

  • b) statutul entitatii;

  • c) situații financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie, insotita de balanța de verificare din care sa reiasa ca desfasoara activități social-umanitare prin acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura găzduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte

persoane aflate in dificultate sau care desfasoara activitati umanitare de întrajutorare sau acordare gratuita de consiliere juridica, medicala sau de alta

natura;

  • d) in cazul in care in incinta clădirilor deținute de către acești contribuabili se desfasoara activitati cu caracter economic, aceștia erau obligați sa aduca la cunoștința acest aspect.

Având in vedere ca aceste entitati au primit in concesiune, administrare sau folosința clădiri proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, pentru care datoreaza chirii către bugetul local, dar in același timp in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare datoreaza si impozit/taxa pe clădire pentru aceleași imobile


iî-Zuj!'                                  ’ z X \

fapt ce a condus la ingreunarea desfășurării activitatii prevăzute prin/Statutul acestor% // t’7           1’ b ! ^-^3    *5^ T

asociații si fundații, mai mult in unele cazuri activitatea nu se mai poal edesfasurâ; jU ■ • ■' ■               •/ /

-;iJ ■                             ■ ■;/j (l'

In aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine in întâmpinarea ace

■ \ . ■ - , - ■* «

■ ■                 L

* asociații si fundații si propune Consiului Local al municipiului Ploiest

reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de

facilitați fiscale care constau in scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădire celor

10 (zece) entitati, pentru anul fiscal 2011, care au ca obiect de activitate acordarea

gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura găzduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, care desfasoara alte tipuri de activitati social-umanitare de întrajutorare, sau care acorda consiliere juridica, medicala sau de alta natura gratuita.

,.A . p'
Avizat,


Compartiment juridic Zamfir iști a


întocmit,

Consilier Fior niiiia Leescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a accesoriilor aferente, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile

și a emis:


PREȘEDINTE,
Data: Z\-Ot5-'^Olf

M

i*


-/ <

I *24 '

Kt-1 ’ ^ >\ '■

\vT j j

s 11

Z. ,  .

"v 'r

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE


X


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


4

>

A

* w *


/ z z

ICĂ,


RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a accesoriilor aferente, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile

și a emis:


Data: