Hotărârea nr. 151/2011

Hotãrârea nr. 151 privind modificarea unor tarife pentru folosinta spatiilor aferente Sãlii de sport Leonard Doroftei

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr. 151

privind modificarea unor tarife pentru folosința spațiilor aferente Sălii de sport „Leonard Doroftei”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a dlui. viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Gheorghe Adina, Tincu Marin, Avramescu Teodor, Lupu Adrian, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune modificarea tarifelor aferente activității de gimanstică aerobică desfășurată în incinta Sălii de sport „Leonard Doroftei”;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, și H.G. nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, oreșelor și comunelor din județul Prahova;

In conformitate cu Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată, și Legea nr.3/2003 pentru aprobarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

In temeiul art.36 alin.(6) lit.a pct.6, art.45 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea unor tarife pentru folosința spațiilor aferente Sălii de Sport „Leonard Doroftei” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.72/03.03.2010, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.72/03.03.2010, se modifică corespunzător.

Art. 3. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrația Publică, Juridic, Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.■r


^CONTRASEMNEAZĂ s ? A Oana Cristina Ia

1 ’ \

)                    QY)'

r1

I •

<1

. < /■

v ■"&//

,    / s

X J * r

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor tarife pentru folosința spațiilor aferente Sălii de sport „Leonard Doroftei”
fost aprobate tarifele în lei pentru folosința spațiilor aferente Sălii de Sport „Leonard Doroftei” pentru desfășurarea activităților sportive și comerciale.

Propunem modificarea tarifelor aferente activității de gimnastică aerobică desfășurată în incinta Sălii de sport „Leonard Doroftei”, atât pentru l(una) ședință cât și pentru 4(patru) tipuri de abonament.

Față de aceste aspecte supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre anexat.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea unor tarife pentru folosința spațiilor aferente Sălii de sport „Leonard Doroftei”

Tarifele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.72 din 03.03.2010 privind folosința spațiilor din incintă Sălii de sport „Leonard Doroftei” pentru desfășurarea activității de gimnastică aerobică, se impun a fi modificate, deoarece nivelul tarifelor stabilite prin acest normativ cu caracter local, se situează sub prețurile practicate la nivelul Municipiului Ploiești.

In urma studiului de piață efectuat de către Serviciul achiziții publice, investiții, administrativ, s-au stabilit următoarele tarife pentru activitatea sportivă - gimnastică aerobică ce se desfășoară în incinta sălii de sport:

  • - Ședință gimnastică aerobică - lora/pers- 10 lei față de tariful aprobat prin H.C.L. nr.72/03.03.2010 - 5 lei/oră/pers.;

  • - Abonament gimnastică aerobică - 4 sedințe/lună/pers. - 40 lei (nu exista);

  • - Abonament gimnastică aerobică - 8 sedințe/lună/pers. - 65 lei (nu exista);

  • - Abonament gimnastică aerobică - 12 sedințe/lună/pers. - 85 lei (nu exista);

  • - Abonament gimnastică aerobică - 12 sedințe/lună/pers.+ 2 ședințe saună - 95 lei (nu exista);

Menționăm că tarifele includ contravaloarea utilităților (acces la grupuri sanitare și vestiare, energie electrică, energie termică, curățenie).

Față de aceste considerente supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

Director,                                         Serviciu achiziții publice,


Avizat,Municipiul Ploiești,

Direcția Administrație publică, Juridic,

Contencios, Achiziții publice, Contracter f

* / c

ș; c

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Str. Milcov nr. 1

Tel. / Fax : 0244 574699


' ' *■                    •

// Anexa nr.l |

la H.C.L. nr.: , •   /

\      j

■<< '

r            t O X.Z

Tarife gimnastică aerobică

In ceea ce privește activitatea de gimnastică aerobică ce se desfășoară în incinta Sălii de sport „ Leonard Doroftei “ propunem următoarele tarife:
Nr. crt.

Tarif aprobat prin

H.C.L. nr.72/03.03.2010

Tarif nou propus a se aproba

1.

5 lei/sedință/pers.

10 lei/sedință/pers.

2.

-

40 lei/4 ședințe pe lună/pers.

3.

-

65 lei/8 ședințe pe lună/pers.

4.

-

85 lei/12 ședințe pe lună/pers.

5.

-

95 lei/12 ședințe pe lună/pers +2 ședințe saună ______________________________a__________________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE B UGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor tarife pentru folosința spațiilor aferente Sălii de sport „Leonard Doroftei”


PREȘEDINTE,
Data: 3^' O '5'' I'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor tarife pentru folosința spațiilor aferente Sălii de sport „Leonard Doroftei”

și a emis:
Data: