Hotărârea nr. 150/2011

Hotãrârea nr. 150 privind modificarea Hot\r@rii Consiliului Local nr. 32/2010 privind instituirea si/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã în sensul modificãrii taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 150 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2010 privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană în sensul modificării taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune modificarea taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, taxă specială în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

A

In baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

A

In lumina prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

A

In baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a Regulamentului de stabilire a procedurii de aprobare a taxelor speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 50/30.03.2004;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2006 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010;

A

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art.3 alin. 1 privind taxa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2010, după cum urmează:

 • -  taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate : 300,00 lei

 • -  taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism:

o pentru P.U.Z. : 285,00 lei

o pentru P.U.D. : 250,00 lei o pentru studii de amplasament, D.T. A.C. : 180,00 lei

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2010 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Public Finanțe Locale Ploie[ti și Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011

- ‘i


. r

""


A.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

i ■ t ■


Sir


Ir              S ’

s

g - s •

,1

b

CONTRASEMNEAZĂ S

Oana Cristina Iac


TAR,
I

\'

./• w , R *

- 1 ■.

- V

1

-

I?

r

i ' *

/ /*'.•

z \

r                    U         ' f *-


A-,

RAPORT DE SPECIALITATE        \/

,z


privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr.32/2010 privind institwrea^Șătlf modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generălede Dezvoltare Urbană în sensul modificării taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Taxa specială de aviz al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/26.02.2009 reprezintă taxa specială instituită în interesul persoanelor fizice sau juridice care, prin proiectele de investiții propuse nu se încadrează în indicatorii urbanistici stabiliți prin documentațiile de urbanism aprobate (Plan Urbanistic General sau alte documentații de urbanism elaborate și aprobate) și care pot obține o derogare de la acestea prin realizarea unor documentații de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu) solicitate prin certificatele de urbanism emise, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Legea nr.242/2009 de aprobare a Ordonanța Guvernului nr.27/2008 specifică noțiunea de aviz prealabil de oportunitate”/ art. 32.-(1) lit. b)).

Serviciul public realizat de secretariatul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism poate fi stucturat astfel:

 • -  înregistrarea, verificarea, întocmirea fișelor de proiect și redactarea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu, studii de aplasament, documentații tehnice pentru autorizarea construcțiilor care simt supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

 • -  înregistrarea, verificarea documentației pentru obținerea avizului prealabil de oportunitate supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism și aprobat de Primarul municipiului Ploiești

 • -  coordonarea și gestionarea procesului de informare și consultare a publicului conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul nr.2.701/30.12.2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului

Procesul de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este instituit în baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art. 57.

Participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism.

Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare și acces la justiție, referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor și documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Autoritățile administrației publice centrale și locale au responsabilitatea organizării, desfășurării și finanțării procesului de participare a publicului în cadrul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Conform art.61 din legea 350/2001 informarea și consultarea publicului se desfășoară diferențiat, în funcție de amploarea și de importanța documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism.

în acest sens, propunem modificarea taxei speciale de avizare în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism după cum urmează:

 • -  taxă aviz al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate : 300,00 lei

 • -  taxă aviz al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism:

o

o

o


pentru Plan Urbanistic Zonal: 285,00 lei pentru Plan Urbanistic de Detaliu: 250,00 lei

pentru studii de amplasament, documentații tehnice pentru autorizarea construcțiilor, etc. : 180,00 lei (valoarea taxei pentru aceste documentații rămâne neschimbată, conform celei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.32 2010)

Aceste valori au fost stabilite prin NOT A DE FUNDAMENT ARE anexată.

în situația în care avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism sau Avizul prealabil de oportunitate nu este favorabil, taxa nu se retumează.

Valorile taxei, pe diferitele categorii, poate fi modificată anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situațiile care o impun.

Având în vedere cele de mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2010 privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, în sensul modificării taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing.Rita MarcelaȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

în stabilirea valorilor propuse pentru valoarea taxei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism s-au luat în calcul costurile suplimentare impuse de procesul de informare și consultare a publicului:

CORESPONDENȚĂ :

PLAN URBANISTIC ZONAL:

corespondență:

o notificări persoane din zona de studiu (aproximativ 10 persoane):

■ scrisoare recomandată cu confirmare de primire - 4,90 lei

■ consumabile

-1,10 lei

• Total 1 :          10 x 6,00 = 60,00 lei

o comunicări către proiectant/beneficiar a obiecțiunilor (1):

■ scrisoare recomandată cu confirmare de primire - 4,90 lei

■ consumabile

- 1,10 lei

• Total 2 :           1 x 6,00 = 6,00 lei

o comunicări a modului de soluționare (aproximativ 5):

■ scrisoare recomandată cu confirmare de primire - 4,90 lei

■ consumabile

-1,10 lei

• Total 3 :           5 x 6,00 = 30,00 lei

TOTAL I

96,00 lei

PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

corespondență:

o notificări persoane din zona de studiu (aproximativ 5 persoane):

■ scrisoare recomandată cu confirmare de primire - 4,90 lei

■ consumabile

-1,10 lei

• Total 4 :          5 x 6,00 = 30,00 lei

o comunicări către proiectant/beneficiar a obiecțiunilor (1):

■ scrisoare recomandată cu confirmare de primire - 4,90 lei

■ consumabile

- 1,10 lei

• Total 5 :           1 x 6,00 = 6,00 lei

o comunicări a modului de soluționare (aproximativ 3):

 • ■  scrisoare recomandată cu confirmare de primire - 4,90 lei

 • ■  consumabile                                     - 1,10 lei

TOTAL II


54,00 leiAFIȘAJ :

 • -  confecționat panouri (8 bucăți de l,00m x 2,50m) : 600,00 lei

■ se preconizează 100 documentații

 • •  Total 7 :    6,00 lei

 • -  consumabile:

 • •  Total 8 :    4,00 lei

TOTAL III           10,00 lei

TAXĂ AVIZ CTATU STABILITĂ PRIN H.C.L. nr.32/2010 :

 • -  Studii de oportunitate                                          200,00 lei

 • -  Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu, studii de aplasament,

documentații tehnice pentru autorizarea construcțiilor, etc.:     180,00 lei


PROPUNERI TAXE :

 • - TAXĂ AVIZ al COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM pentru STUDIU DE OPORTUNITATE :

o TAXĂ AVIZ CTATU STUDIU DE OPORTUNITATE 200,00 lei o TOTAL I                                  96,00 lei

o TOTAL III                                    10,00 lei

 • •  TOT A L : 306.00 lei ~ 300,00 lei

 • - TAXĂ AVIZ al COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM pentru PLAN URBANISTIC ZONAL :

o TAXĂ AVIZ CTATU PLAN URBANISTIC ZONAL 180,00 lei o TOTAL I                                        96,00 lei

o TOTAL III                                         10,00 lei

 • •  TOTAL : 286.00 lei ~ 285,00 lei

TAXĂ AVIZ al COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE

A TERITORIULUI ȘlURBANISM pentru PLAN URBANISTIC DE DETALIU : o TAXĂ AVIZ CTATU PLAN URBANISTIC ZONAL o TOTALII o TOTAL III

• TOTAL : 244.00 lei ~ 250,00 lei

TAXĂ AVIZ al COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI

URBANISM pentru STUDII DE AMPLASAMENT, DOCUMENTAȚII

TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILORJtc..:

• TOTAL : 180,00 lei .?

--------5-----------

*

. *

p

t:

i ■ -. c \

\ X

' s t 1

\'-J

'•. X

b


SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2010 privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană în sensul modificării taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Taxa specială de aviz al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/26.02.2009 reprezintă taxa specială instituită în interesul persoanelor fizice sau juridice care, prin proiectele de investiții propuse nu se încadrează în indicatorii urbanistici stabiliți prin documentațiile de urbanism aprobate (Plan Urbanistic General sau alte documentații de urbanism elaborate și aprobate) și care pot obține o derogare de la acestea prin realizarea unor documentații de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu) solicitate prin certificatele de urbanism emise, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Procesul de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este instituit în baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art.57.

Participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism.

Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare și acces la justiție, referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor și documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Autoritățile administrației publice centrale și locale au responsabilitatea organizării, desfășurării și finanțării procesului de participare a publicului în cadrul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Conform art.61 din legea 350/2001 informarea și consultarea publicului se desfășoară diferențiat, în funcție de amploarea și de importanța documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism.

Procesul de informare și consultare a populației, coordonat și gestionat de Primăria municipiului Ploiești prin Direcția Generală de Dezvoltare Urbană/Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană presupune o serie de costuri care au impus modificarea taxei de aviz al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism în funcție de importanța documentației de urbanism supuse avizării, respectiv aprobării.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/2010 privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană în sensul modificării taxei de aviz al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 32

privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune instituirea și /sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, pentru serviciile prestate în regim de urgență și/sau pentru servicii complementare de emitere a unor avize/copii documente;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată și actualizată;

Conform prevederilor art.69 din Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în lumina prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a Regulamentului de stabilire a procedurii de aprobare a taxelor speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.50/30.03.2004;

în baza art.29 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2006 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă taxele speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare în regim de urgență, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

(2) Eliberarea în regim de urgență a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare pentru executarea lucrărilor de construcții conform Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, se va realiza cu respectarea condițiilor obligatorii prevăzute în Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

/L

// ' ■

•v-F F

Art.2. (1) Aprobă modificarea art.l alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr. 185/2006 privind instituirea obligativității eliberării certificatelor de urbanism în scopul legalizării actelor de înstrăinare, partajare, comasare a bunurilor imobile pe raza municipiului Ploiești, în sensul că termenul de eliberare a certificatelor de urbanism se mărește de la 48 ore la 2 (două) zile lucrătoare, iar valoarea taxei speciale va fi de 60 lei.

 • (2) Prevederile art. 1 alin. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 185/2006 își încetează aplicabilitatea;

 • (3) Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2006 rămân neschimbate.

Art.3. (1) Aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 -h) -taxe speciale, pct. III la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, care va avea următorul conținut:

„Aprobă taxa de eliberare copii de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești, astfel:

 • -  100 lei/mp hartă format pdf, scara l:1000(adica 120 lei/format hârtie A3,scara 1:1000,echivalent pdf)

 • -  200 lei /ha teren, format dxf, scara 1:1000 (adica 2400 lei/formatA3 harta dxf,scara 1:1000-echivalent 12 ha teren)

 • -  taxă aviz C.T.A.T.U. -180 lei

 • -  taxă aviz C.T.A.T.U pentru studiu de oportunitate : 200 lei”

(2) Taxele prevăzute potrivit prezentului articol sunt fundamentate conform Anexei nr. 3 la prezenta.

Art.4. Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotărâri se încasează în contul special deschis la Trezoreria Ploiești și are ca destinație acoperirea cheltuielilor efectuate cu funcționarea serviciului public de specialitate.

Art.5. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 26 februarie 2010.

Președinte de ședință,

Florin Sicoie
Anexa 1


La Hotararea nrO Cl

( *Q x 'A\


Taxele speciale pentru eliberarea în regim de urgență a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare

Nr. Crt.


Tip taxa speciala


Taxa pentru    eliberarea

certificatului de urbanism in

regim de urgenta

Taxa pentru    eliberarea

autorizației de   construire/

desființare în regim de urgență


Cuantum (lei)          Termen de emitere

Funcție de valoarea obiectivului de investiție ______________________

200                       I 7 zile lucratoare


1000 cuantumul autorizare investiții


lei+10% din 7 zile lucratoare taxei de pentru de pana laTaxa pentru eliberarea autorizației de construire/ desființare în regim de urgență


1.000.000 lei 1000 cuantumul autorizare


lei+5%     din 7 zile lucratoare

taxei de pentruTaxa pentru eliberarea autorizației de construire/ desființare în regim de urgență


investiții cuprinse intre I 1.000.001 lei si 8.500.000 lei___________J________________

1000 lei + 2,5% din | 7 zile lucratoare cuantumul autorizare

taxei de pentru


investiții peste 8.500.000 lei

Anexa 2

La Hotararea nr.................


Condiții de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire/desfiintare in regim de urgenta:

 • 1. Documentațiile care se depun la registratura DGDU trebuie sa fie complete, drept pentru care se va realiza o verificare preliminară a conținutului documentației din punct de vedere al componentei obligatorii atat la faza de certificat de urbanism cat si la faza de autorizație de construire sau desființare , in caz contrar cererea nu se va inregistra.Aceasta verificare asigura doar faptul ca exista cadrul conținut al dosarului, conform legii, dar nu reprezintă verificarea de conformitate a documentelor;

 • 2. In cazul in care la verificarea de conformitate inspectorul de specialitate constata ca documentația este incompleta ,va intocmi o notificare de completare a documentației, in termen de maxim 2 zile de la depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism sau a AC/AD in care va prezenta lista documentelor care lipsesc sau care trebuie modificate/completate, împreuna cu motivațiile corespunzătoare, precum si termenul de depunere al acestor documente, respectiv in maxim 10 zile lucratoare de la primirea notificării. In acest caz, termenul de eliberare a certificatului de urbanism sau a AC/AD se decaleaza cu termenul limita de depunere a actelor solicitate;

Taxa de emitere a CU, respectiv AC/AD, după caz, precum si taxa speciala de urgenta aferenta ramane aceeași.

 • 3. In situația in care, după expirarea celor 10 zile, beneficiarul nu completează documentația conform notificării de completare, inspectorul de specialitate întocmește notificarea de retumare definitiva a documentației. In acest caz, taxa speciala de urgenta nu se restituie;

 • 4. La înregistrarea cererii de emitere a certificatului de urbanism sau a autorizației de construire/desfiintare in regim de urgenta , investitorul trebuie sa faca dovada achitării taxei de CU, respectiv AC/AD si a taxei de urgenta aferente.Neplata taxei de urgenta sau plata parțiala a acesteia atrage respingerea cererii.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

Nota privind fundamentarea taxelor speciale instituite de autoritatea administrației publice locale prin Direcția Generala de Dezvoltare Urbana pentru emiterea avizelor C.T.A.T.U. si pentru eliberarea de copii xerox si pe suport electronic

Prin H.C.L. nr. 182/28.05.2009, s-au aprobat următoarele taxe speciale : taxă eliberare copii Xerox de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local : 30,00 lei echivalent metru pătrat sau fracțiune de metru pătrat;

taxă eliberare copii pe suport electronic : 100 lei echivalent format A3, scara 1:500 taxă aviz C.T.A.T.U. : 150,00 lei

în Legea nr.242/2009 de aprobare a OG nr.27/2008 la art. 32.-( 1) lit. b) este

specificată noțiunea de aviz prealabil de oportunitate”, aviz care este solicitat prin certificatul de urbanism în cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se dorește o modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun.

în cazul în care documentația depusă pentru obținerea acestui aviz prealabil de oportunitate este completă, compartimentul de specialitate o supune avizării Comisiei 4 în termen de 30 de zile de la înregistrarea ei. După analiza și avizare în Comisia 4, prin grija structurii specializate condusă de arhitectul-șef documentația este prezentată în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism.

Potrivit Legii 242/2009 art I, punctul 6, Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism.

în baza punctului de vedere emis de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism, structura specializată condusă de arhitectul-șef întocmește Avizul prealabil de oportunitate care va fi înaintat spre aprobare primarului municipiului Ploiești.


Având în vedere cele de mai sus si luând in considerare majorarea procent de 20% a taxelor locale aprobate prin HCL nr.405 din 18.42.2009, următoarele propuneri pentru taxele speciale aferente anului 2010:  /

cu uh

7

se fac


■S taxă eliberare copii pe suport electronic de pe planuri cadastrale' deținute de Consiliul Local:

 • - 100 lei/mp harta format pdf, scara 1:1000 (adică 120 lei/format hârtie A3, scara 1:1000,echivalent pdf)

 • - 200 lei /ha teren, format dxf, scara 1:1000 (adică 2400 lei/formatA3 harta dxf,scara

1:1000-echi valent 12 ha teren)

J taxă aviz C.T.A.T.U.: 180,00 lei

J taxă aviz C.T.A.T.U. la studiu de oportunitate : 200,00 lei

Conturile deschise pentru încasarea acestor taxe se vor menține.

La stabilirea taxelor pentru eliberarea copiilor pe suport electronic s-a avut in vedere valoarea cheltuielilor efectuate de Primăria Municipiului Ploiești pentru realizarea lucrării de “Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si constituirea băncii de date cadastrale”conform contractului 8/1999 încheiat cu S.C. THEOTOP S.R.L, cheltuieli J                            «

care se ridica la valoarea de 12.007.407 lei.

Raportând la suprafața municipiului (5800 ha) , rezulta o valoare de 2070,24 lei/ha.

Taxele propuse pentru anul 2010 vor încerca sa recupereze cheltuielile cu aceasta lucrare precum si cheltuielile cu consumabilele (plotter, imprimanta, CD) si cheltuielile legate de prelucrarea planurilor.


SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR SI EDILITAR, IANCU CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

SERVICIUL AUTORIZAȚII, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

Nota privind fundamentarea taxelor speciale promovate de autoritatea administrației publice locale la propunerea Direcției Generale de Dezvoltare Urbana pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizaților de construire/desfiintare in regim de urgenta

Prin referatul nr.300118/07.01.2010, aprobat de Primarul municipiului Ploiești, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana propune instiuirea următoarelor taxe de urgenta :

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta ( in termen de 7 zile lucratoare) in valoare de 200 lei, care se adauga la taxa de baza.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desfiintare in regim de urgenta (in regim de 7 zile lucratoare) , diferențiata funcție de valoarea /complexitatea obiectivului de investiție, astfel:

 • •  1000 lei+10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de pana la 1.000.000 lei

 • •  1000 lei+5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse intre 1.000001 lei si 8.500.000 lei

 • •  1000 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții peste 8.500.000 lei

care se adauga la taxa de baza.

Aceste taxe speciale, numite in continuare taxe de urgenta sunt create pentru asigurarea funcționarii operative a serviciului autorizații disciplina in constrcutii, respectiv emiterea acestor documente intr-un termen mult mai mic decât prevederea legala de 30 de zile (potrivit art.6,alin(3) al Legii nr.50/1991)

Plata taxelor de urgenta presupune emiterea certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire/desfiintare in termen de 7 zile lucratoare si asigurarea întregului flux operațional legal stabilit prin Legea nr.50/1991 cat si prin Ordinul 839/2009 astfel incat sa se reducă la minim riscurile posibile datorate verificării superficiale a documentelor si sa nu se creeze un deserviciu celorlati solicitând de certificate de urbanism si AC/AD care nu doresc eliberarea acestora in regim de urgenta.

In determinarea cuantumurilor taxelor speciale propuse s-a avut in vedere asigurarea tuturor condițiilor necesare indeplinirii acestui serviciu asigurarea bazei materiale necesare (calculatoare,consumabile si asistenta tehnica prompta pentru fluxul de date) .

SEF SERVICIU

AUTORIZAȚII, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

J <■


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA


DE DEZVOLTARE URBANA

NR.................................

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană

Prezentul raport reprezintă cadrul general de adoptare a unor taxe speciale pentru instituite de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana pentru:

1 .emiterea certificatelor de urbanism si a autorizaților de construire/

desființare in regim de urgenta

2. întocmirea avizelor C.T.A.T.U.

3.eliberarea copiilor extrase din planurile cadastrale


eliberare copiilor pe suport electronic a planurilor cadastrale

1. Emiterea certificatelor de urbanism si a autorizaților de construire/desfiintare in regim de urgenta

La solicitarea investitorilor interesați in obținerea certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire intr-un termen mai mic decât prevederea legala de 30 zile, motivați fiind de deschiderea unor linii de finanțare sau de începerea cat mai rapida a lucrărilor de construire pentru investiții de o importanta deosebita, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a analizat capacitatea de realizare a eliberării acestor documente (certificate de urbanism, autorizație de construire, autorizație de desființare) , intr-un termen optim ,denumit in continuare ,regim de urgenta precum si cuantumul taxelor speciale pentru emiterea CU si AC/AD in acest mod.

Emiterea CU si AC/AD in regim de urgenta reprezintă serviciul public asigurat de DGDU si presupune instiuirea unor taxe speciale, denumite in continuare taxe de urgenta, in concordanta cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata si a Regulamentului de stabilire a procedurii de aprobare a taxelor speciale aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.50/30.03.2004

Aceste taxe speciale, numite in continuare taxe de urgenta sunt create pentru asigurarea funcționarii operative a serviciului autorizații disciplina in constrcutii, respectiv emiterea acestor documente intr-un termen mult mai mic decât prevederea legala de 30 de zile (potrivit art.6,alin(3) al Legii nr.50/1991)

Plata taxelor de urgenta presupune emiterea certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire/desfiintare la termenele propuse in continuare si asigurarea

'                                t.                        -

<                    .

''

- • ■■ întregului flux operațional legal stabilit prin Legea nr.50/1991 cat si ;;prin Ordinul^ $ 839/2009 astfel încât sa se reducă la minim riscurile posibile datotrâțjp verificării'^x$ superficiale a documentelor si sa nu se creeze un deserviciu celorlalț^sâ^icitanți d^^' certificate de urbanism si AC/AD care nu doresc eliberarea acestora in regiiwș^fefflenț^X

Prin referatul nr.300118/07.01.2010, aprobat de Primarul municipiuluî:Phrfești, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana propune instituirea următoarelor taxe de urgenta:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta ( in termen de 7 zile lucrătoare ) in valoare de 200 lei, care se adaugă la taxa de baza.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare in regim de urgenta (in regim de 7 zile lucrătoare) astfel:

 • •  1000 lei+10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de pana la 1.000.000 lei (250.000 euro)

 • •  1000 lei+5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse intre 1.000001 lei si 8.500.000 lei(2.000000 euro)

 • •  1000 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții peste 8.500.000 lei(2.000.000 euro)

care se adaugă la taxa de baza. Condițiile de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire/desființare in regim de urgenta sunt următoarele:

documentațiile care se depun la registratura DGDU trebuie sa fie complete, drept pentru care se va realiza o verificare preliminară a conținutului documentației din punct de vedere al componentei obligatorii atât la faza de certificat de urbanism cat si la faza de autorizație de construire sau desființare , in caz contrar cererea nu se va înregistra. Aceasta verificare asigura doar faptul ca exista cadrul conținut al dosarului, conform legii dar nu reprezintă verificarea de conformitate a solicitării. In cazul in care la verificarea de conformitate inspectorul de specialitate constata ca documentația este incompleta ,va întocmi o notificare de completare a documentației, in termen de maxim 2 zile de la depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism sau a AC/AD in care va prezenta lista documentelor care lipsesc sau care trebuie modificate,împreuna cu motivațiile corespunzătoare precum si termenul de depunere al acestor documente,respectiv in maxim 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. In acest caz, termenul de eliberare a certificatului de urbanism sau a AC/AD se decalează cu termenul limita de


o depunere a actelor solicitate.

Taxa de emitere a CU, respectiv AC/AD, după caz, precum si taxa speciala de urgenta aferenta rămâne aceeași.

o Daca după expirarea celor 10 zile, beneficiarul nu completează documentația conform notificării de completare, inspectorul de specialitate întocmește notificarea de retumare definitiva a documentației. In acest caz, taxa urgenta nu se restituie.

o La înregistrarea cererii de emitere a certificatului de urbanism sau a autorizației de construire/desființare in regim de urgenta ,investitorul -trebuie sa facă dovada achitării taxei de CU, respectiv AC/AD si a taxei de urgenta aferente. Neplata taxei de urgenta sau plata parțiala acesteia atrage respingerea cererii.

activității asigurarea bazei materiale necesare (calculatoare,consumabile si asistenta -tehnica prompta pentru fluxul de date) cat si stimularea din punct de vedere financiar a personalului implicat, din sumele colectate din taxa de urgenta.

Referitor la taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism de informare in regim de urgenta pentru operațiuni notariale, menționam ca aceasta taxa a fost instituita prin HCL nr. 185/27.07.2006 iar cuantumul acesteia a fost stabilit la valoarea 50 lei.

In baza prevederilor Art.267 al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal se propune majorarea acestui cuantum cu 20% , respectiv la valoarea de 60 lei luând in calcul majorarea cheltuielilor efectuate pentru emiterea acestor certificate (consumabile, calculatoare, imprimanta) in raport cu majorarea coeficientului de inflație pe anul 2009. De asemenea DGDU propune modificarea termenului de emitere a certificatelor de urbanism pe informare in regim de urgenta de la 48 de ore la 2 zile lucrătoare motivat de numărul mare de solicitări de emitere a certificatelor de urbanism de acest gen care presupun verificarea rapida a documentațiilor depuse si alocarea unui timp optim de redactare si emitere a acestor certificate de urbanism .

la acestea prin realizarea unor documentații de urbanism (PUZ sau PUD) solicitate prin certificatele de urbanism emise , potrivit prevederilor Legii nr.350/2001 amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările ulterioare.

Legea nr.242 de aprobare a OG nr.27/2008 apăruta in 23.06.2009 specifica noțiunea de aviz prealabil de oportunitate”/ art. 32.-(l) lit. b))

Serviciul public realizat de secretariatul C.T.A.T.U. poate fi structurat astfel:

- înregistrarea, verificarea documentațiilor si redactarea avizului C.T.A.T.U. pentru : studii de amplasament, PUD - uri ,PUZ - uri care simt supuse avizării in Comisia CTATU

- înregistrarea, verificarea documentației pentru obținerea avizului prealabil de oportunitate supuse avizării in Comisia C.T.A.T.U. si aprobat de Primarul municipiului Ploiești

In acest sens, propunem instituirea taxelor speciale de avizare in C.T.A.T.U.,

astfel:

 • - taxa aviz C.T.A.T.U. -180 lei

 • - Taxa aviz C.T.A.T.U pentru studiu de oportunitate :200 lei

o In situația in care avizul CTATU sau Avizul prealabil de oportunitate nu este favorabil, taxa nu se mai retumează.

3.Eliberare copii de pe planuri cadastrale


Prin HCL nr. 182/2009 s-au aprobat taxele de eliberare a copiilor de pe planurile cadastrale din lucrarea de “Introducere a cadastrului imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane in municipiul Ploiești” atât in format electronic cat si copii xerox.

S-a constatat pe parcursul anului 2009 ca taxele stabilite prin Hotărârea mai sus menționata nu acoperă cheltuielile determinate de constituirea băncii de date si comparând cu tarifele practicate de Oficiul Cadastru si Publicitate Imobiliara, propunem emiterea de copii după aceste planuri, după cum urmează:

Extras din planul cadastral:

 • - 100 lei/mp harta format pdf, scara l:1000(adică 120 lei/format hârtie A3, scara

1:1000,echivalent pdf

 • - 200 lei /ha teren, format dxf, scara 1:1000 (adică 2400 lei/format A3 harta dxf,

scara 1:1000-echivalent 12 ha teren)

Colectarea acestor taxe speciale pentru serviciile prestate de DGDU se va realiza in conturi speciale deschise la Trezoreria municipiului Ploiești si vor avea ca destinație acoperirea cheltuielilor efectuate cu funcționarea serviciului public de specialitate.

Aceste taxe pot fi modificate anual.

Având in vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale instituite de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.SEF SERVICIU AUTORIZAȚII .DISCIPLINA INCONS


Daniela Octăvî

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană

La solicitarea investitorilor interesați in obținerea certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire intr-un termen mai mic decât prevederea legala de 30 zile, motivați fiind de deschiderea unor linii de finanțare sau de inceperea cat mai rapida a lucrărilor de construire pentru investiții de o importanta deosebita, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a analizat capacitatea de realizare a eliberării acestor documente (certificate de urbanism, autorizație de construire, autorizație de desființare), intr-un termen optim ,denumit regim de urgenta precum si cuantumul taxelor speciale pentru emiterea CU si AC/AD in acest mod.

De asemenea Direcția Generala de Dezvoltare Urbana propune modificarea unor taxe aprobate prin hotarari de consiliu anterioare (Hotararea Consiliului Local nr. 185/27.07.2006 si Hotararea Consiliului Local nr. 182/2009), respectiv:

 • - modificarea art.2, alin(3) din Hotararea Consiliului Local nr. 185/27.07.2006

privind instituirea obligativității eliberării certificatelor de urbanism in scopul legalizării actelor de înstrăinare, partajare, comasare a bunurilor imobile pe raza municipiului Ploiești, în sensul că termenul de eliberare a certificatelor de urbanism se mărește de la 48 ore la 2 (două) zile lucratoare, iar valoarea taxei speciale va fi de 60 lei.

 • - modificarea și completarea Anexei nr. 1 -h) -taxe speciale, pct. III din Hotararea

Consiliului Local nr. 182/2009, după cum urmeaza:

 • - instituirea de taxa de eliberare copii de pe planurile cadastrale sau alte asemenea

planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești,astfel:

100 lei/mp harta format pdf, scara l:1000(adica. 120 lei/format hârtie A3,scara 1:1000,echivalent pdf)

200 lei /ha teren, format dxf, scara 1:1000 (adica 2400 lei/formatA3 harta dxf,scara 1:1000-echivalent 12 ha teren)

 • - taxa aviz C.T.A.T.U. -180 lei

*

 • - taxa aviz C.T.A.T.U pentru studiu de oportunitate :200 lei

Colectarea acestor taxe speciale pentru serviciile prestate de DGDU se va realiza in conturi speciale deschise la Trezoreria municipiului Ploiești si vor avea ca destinație acoperirea cheltuielilor efectuate cu funcționarea serviciului public de specialitate.

Aceste taxe pot fi modificate anual.

Având in vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor speciale instituite de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA L UCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTE! OR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

I

RAPORT

Comisia a luat în discuție :                    |

!

I

I

p r

i

I

Proiect de hotarare privind aprobareaunor taxe speciale instituite de Direcția Generală de Dezvoltare UrbanăPREȘEDINTE,


SECRETAR,
PROCES VERBAL

ședința Comisie de specialitate nr.4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești 08.02.2009, ora 1430

2. Solicitare: amplasare chioșc comercializare flori;

J Nr. 300541/21.01.2010;

 • V Solicitant: Direcția Valorificare Patrimoniu pentru IF Gheorghe Cornelia;

 • V Amplasamente: B-dul Independentei, staria R.A.T.P. Bobalna ;

ft 1/1 A/F FA VQ £ "fi £>        țuJ—•)

e) .Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiul de fezabilitate (SF 01, SF 02, SF 03, SF 04, SF 05, SF 06), aferenta obiectivului de investiții „Extindere rețea canalizare cartier Bereasca” -initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

f). Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe speciale instituite de Direcția de Dezvoltare Urbana

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULA ȚIE R UTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție :


PREȘEDINTE,


SECRETAR,

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind instituirea si/sau modificarea unor taxe speciale in domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană


PREȘEDINTE, Palas Paul

Data:


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2010 privind instituirea și/sau modificarea unor taxe speciale în domeniul de activitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană în sensul modificării taxei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

și a emis:         .


cm


PREȘEDINTE, i