Hotărârea nr. 149/2011

Hotãrârea nr. 149 referitor la completarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administratia Parcului Memorial Constantin Stere

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 149 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune stabilirea unui tarif ce se va percepe pentru folosirea terenului cu destinația terasă de vară începând cu data de 01.06.2011;

avand in vedere prevederile art.28 lit “j” din Ordonața Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

in baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a legii nr.213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 privind înființarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”;

in temeiul art 36 alin. 4 lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Aprobă completarea Anexei nr.l pct. A) “Tarifele pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor de agrement către terți” din Hotărârea Consiliului Local nr. 143/31.05.2010 în sensul că se adaugă un nou tarif, astfel:

- “tariful pentru folosirea terenului cu destinația terasă de vară este de 12 lei /mp/lună cu TVA”.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.06.2011.

Art. 3. Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.


PREȘEDINTE DE ȘE


PA,CONTRASEMNEAZĂ SE

Oana Cristina Iaco


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIVIZAT,

VICEPRIMAR Cristian Dumitru


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109 / 28.06.2002 prin care se înființează Serviciului Public «Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești» precum și faptul că întreținerea grădinii zoologice, a spațiului verde și a zonelor de agrement (lac, locuri de joacă) presupune cheltuieli ridicate, se impune asigurarea unor venituri proprii care să acopere o parte din cheltuielile ocazionate de aceste activități.

Datorită lipsei unităților proprii de alimentație publică și având în vedere faptul că au existat solicitări de desfășurare a unor activități comerciale din partea agenților economici, a apărut necesitatea amenajării unor spații comerciale care sa acopere nevoile curente ale cetățenilor municipiului, dar și ale turiștilor care vizitează Grădina Zoologică.

In anul 2010, Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești a achiziționat 6 căsuțe din lemn în suprafață de 15 mp fiecare, precum și panouri de gard confecționate din lemn, având ca scop amenajarea unor spații corespunzătoare desfășurării de activități de alimentație publică (terase vară). Deși au fost depuse numeroase cereri, în sezonul trecut au fost date spre folosință numai două căsuțe, datorită cuantumului mare al tarifului.

In anul 2011, deoarece până la această dată nu s-au dat spre folosință decât 3 (trei) dintre aceste spații, iar o parte dintre persoanele care au soliciat inițial spații pentru desfășurarea de activități de alimentație publică (terase de vară) au renunțat din cauza tarifelor prea mari pe care trebuia să le achite, a apărut necesitatea aprobării unui alt tarif de folosire a terenului cu destinația terasă de vară.

A

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și acualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor și folosirea bunurilor administrate de către Administrația Parcului Menlorial "Constantin

Stere” Ploiești.

DIRECTOR, Vlad Costel Cătălin


•l
Consilier juridic

Serv. Fin.- Contabilitate

Serviciul Agrement
AVIZAT

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte: | Djj^tor,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte: Director - Albu Simona J“L

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”

Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, așa cum este organizată și funcționează, are un obiect de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Astfel, datorită lipsei unităților proprii de alimentație publică și având în vedere faptul că au existat solicitări de desfășurare a unor activități comerciale din partea agenților economici, a apărut necesitatea amenajării unor spații comerciale care sa acopere nevoile curente ale cetățenilor municipiului, dar și ale turiștilor care vizitează Grădina Zoologică, precum și a aprobării unui alt tarif de folosire a terenului cu destinația terasă de vară.

7\

In temeiul art.36 alin 4 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor și folosirea bunurilor administrate de către Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești.

VICEPRIMAR, Cristian Dumitru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”

*

și a emis:


Data: 3f C>e5 •      7 /