Hotărârea nr. 148/2011

Hotãrârea nr. 148 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012

ROMANI A1

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 148

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012

Având in vedere expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești cu privire la instituirea pentru anul fiscal 2012 a taxei hoteliere in municipiul Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 278 alin.(l) respectiv art.279 alin (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare si pct. 185 alin (1) si (2) din HGnr. 44 pertru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art. 9- pct. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997.

In temeiul art. 36 alin.(2) lit. b). alin. (4) lit. c) si art. 45 alin.(2 ) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012.

Art.2 Taxa hoteliera se determina pe baza cotei de 2% aplicata la tarifele de cazare practicate de unitățile hoteliere, exclusiv T.V.A..

Art.3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic — Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta.

Data in Ploiești, astazi, 31 mai 2011.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALERAPORT DE SPECIALITATE

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012

Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale si sunt reglementate prin Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Punctul 185 alin (2) din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, stipulează ca “ Hotararea privind instituirea taxei hoteliere se adopta in cursul lunii mai si se aplica in anul fiscal următor, in condițiile prezentelor norme metodologice. Neadoptarea hotărârii pana la data de 31 mai a fiecărui an fiscal corespunde opțiunii autoritatii deliberative de a nu institui taxa hoteliera pentru anul fiscal următor.”

In conformitate cu prevederile art. 278 alin.(l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, “Consiliul local poate institui o taxa pentru șederea intr-o unitate de cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea...”

Articolul 279 alin. (2) din același act normativ menționează: “cota taxei se stabilește de consiliul local si este cuprinsa intre 0.5% si 5%”. Taxa hoteliera se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare.

Având in vedere cele expuse mai sus, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești propune menținerea cotei taxei hoteliere la nivelul anilor precedenti, respectiv 2% .

înaintam Consiliului Local proiectul de hotarare pentru dezbatere si aprobare in ședința publica.


ROMANLA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012

Conform prevederilor legale in vigoare competenta de instituire a taxei hoteliere revine Consiliului Local.

Astfel, in temeiul punctului 185 alin (1) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, instituirea taxei hoteliere constituie atribuția opționala a consiliilor locale ale comunelor, orașelor sau ale municipiilor , după caz.

Articolul 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, menționează: "cota taxei se Stabilește de consiliul local si este cuprinsa intre 0.5% si 5%”.

Precizez faptul ca taxa hoteliera constituie integral venituri proprii ale bugetelui local.

Hotararea privind instituirea taxei hoteliere se adopta in cursul lunii mai si se aplica in anul fiscal următor, in baza punctului 185 alin (2) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare

Având in vedere cele prezentate mai sus si ținând cont de Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, supun dezbaterii si aprobării Consiliului Local proiectul de hotarare privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012.

P

ANDREI LT


OLOSEVICICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012

și a emis:
PREȘEDINTE
Data:     < OS '     /