Hotărârea nr. 147/2011

Hotãrârea nr. 147 privind protectia socialã acordatã unor categorii de cãlãtori

ROM ANI A


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREANR. 147

privind protecția sociala acordata unor categorii de calatori

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil, Contracte prin care se propune protecție sociala unor categorii de persoane si pensionari prin acordarea unor facilitați pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr.51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

luând act de prevederile Legii 92/10.04.2007 privind serviciile de transport public local;

avand in vedere prevederile Ordonanței nr.97/30.08.1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata ;

avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In temeiul cu art. 36 alin. 2 lit.d si art.45 alin.l, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă protecție sociala prin acordarea de gratuitati de transport pe mijloacele de transport in comun ce aparțin Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, începând cu data de 01.06.2011, pentru următoarele categorii de calatori:

  • a) persoane        - femei cu varsta de peste 65 de ani,

si

barbati cu varsta de peste 70 de ani, care nu au venituri

  • b) pensionarii indiferent de varsta si cu pensii lunare de pana la 3000 lei, inclusiv.

Facilitățile se acorda pe baza unei legitimații de călătorie sub forma unei autorizații nominale gratuite care reprezintă echivalentul a 50 lei/luna fara T.V.A.

Art. 2 Aproba eliberarea legitimațiilor de călătorie si tinerea evidentei lunare conform bazei de date de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești, care va intocmi lunar, decont pentru aceasta categorie de calatori si il va depune cu număr de înregistrare la Primăria Municipiului Ploiești in vederea decontării.

Art. 3 Sumele necesare acoperirii gratuitatilor acordate potrivit art. 1 se suporta din bugetul local al Municipiului Ploiești.

Art 4 La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 5 Direcția Management Finanaciar-Contabil, Contracte si Regia Autonoma de Transport Public Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Gheorghe Si

%CONTRASEMNEAZĂ SEC


o faOana Cristina Iaco

\ \

'■v\\

- * 1

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACT


RAPORT DE SPECIALITATE


privind proiecția sociala acordata unor categorii de calatori

Autoritatea publica locala are o serie de atribuții expres prevăzute de lege, privind protecția sociala ce trebuie asigurata anumitor categorii defavorizate de cetateni, din punct de vedere financiar.

Prin protecție socială se înțelege ansamblu de politici, măsuri, instituții, organisme care asigură sprijinul persoanelor și grupurilor aflate în dificultate și care nu pot să realizeze prin efort propriu un mediu decent de viață.

Obiectivul protecției sociale este de a nu crea o stare cronică de dependență a acestor categorii de cetățeni ci de reintegrare a lor la un trai decent și a creșterii capacității lor de a face față problemelor de zi cu zi.

In acest context considerăm că la acordarea protecției sociale directe prin Regia Autonoma de Transport Public Ploiești , persoanelor de 65/70 ani, femei/bărbați și pensionarilor pe mijloacele de transport, pentru o redistribuire cât mai judicioasă a resurselor financiare ale colectivității către acele persoane care chiar au nevoie de aceste facilități și în ideea de a elimina decalajele mai mari dintre aceste categorii și restul cetățenilor comunității, propunem un nou mod de acordare de gratuități pe mijloacele de transport ce aparțin Regiei Autonome de Transport Public Ploiești astfel:

  • a) . Persoane: femei cu vârste de peste 65 de ani,

bărbați cu vârste de peste 70 de ani, care nu au venituri

  • b) . Pensionarii indiferent de varsta si cu pensii lunare de pana la 3000 lei, inclusiv.

Cadrul juridic privind infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciilor de transport public in commune, orașe si municipii a fost creat prin Legea nr.92/10.04.2007. Potrivit art.l(4) serviciul de transport public local de persoane se organizează de autoritatile administrației publice locale, pe raza administrativ-teritoriala cu respectarea unor principii printre care menționam protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local.

Având in vedere prevederile art.2 din Ordonanța nr.97/30.08.1999 cu privire la acordarea de facilitați unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile, propunem ca gratuitatile sa fie acordate persoanelor cu un cuantum lunar al pensiei de pana la 3.000 lei, inclusiv.

fr b                                                                                                                                                                                   e

Regia Autonoma de Transport Public Ploiești va intocmi decontul care va fi depus lunar cu numărul de inregistrare la Primăria Municipiului Ploiești in vederea decontării.                                                                                  >•'

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de FÎotarare alaturat.

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTRACTE


VIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Dir. Simpna Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind proiecția sociala acordata unor categorii de calatori

Autoritatea publica locala are o serie de atribuții expres prevăzute de lege, privind protecția sociala ce trebuie asigurata anumitor categorii defavorizate de cetateni, din punct de vedere financiar.

Prin protecție socială se înțelege ansamblu de politici, măsuri, instituții, organisme care asigură sprijinul persoanelor și grupurilor aflate în dificultate și care nu pot să realizeze prin efort propriu un mediu decent de viață.

Obiectivul protecției sociale este de a nu crea o stare cronică de dependență a acestor categorii de cetățeni ci de reintegrare a lor la un trai decent și a creșterii capacității lor de a face față problemelor de zi cu zi.

Cadrul juridic privind înființarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciilor de transport public in commune, orașe si municipii a fost creat prin Legea nr.92/10.04.2007. Având in vedere prevederile art.2 din Ordonanța nr.97/30.08.1999 cu privire la acordarea de facilitați unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile propunem ca gratuitatile sa fie acordate persoanelor cu un cuantum lunar al pensiei de pana la 3.000 lei, inclusiv. Regia Autonoma de Transport Public Ploiești va intocmi decontul care va fi depus lunar cu numărul de înregistrare la Primăria Municipiului Ploiești in vederea decontării.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


4           i            tvî?' v'*J )          ’ *•

rJk w


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENmAJI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind protecția socială acordată unor categorii de călători

și a emis:


//

---------./=--------U.------------------------------------
PREȘEDINTE,SECRETAR.

*Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5                           * ;

b

r            r

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind protecția socială acordată unor categorii de călători

și a emis:

4-V/2

'PREȘEDINTE,

Data:


2a. cf<CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

*

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind protecția socială acordată unor categorii de călătoriSEC


Sava


Data:TAR,


lentin