Hotărârea nr. 146/2011

Hotãrârea nr. 146 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri: Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010;

având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr. 5/11.05.2011, art.l privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010;

având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991 cu modificările si completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare;

luând in considerare Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/ 2009 privind aplicarea reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă situațiile financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, astfel:

 • -  venituri totale

 • -  cheltuieli totale

 • - profit brut contabil din prezenta hotărâre.

  72.368.651 lei

  72.345.748 lei

  22.903 lei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă


Art.2 Regia Autonomă de Transport Public Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești,


astăzi, 31 mai 2011.


PREȘEDINTE DE Ș Gheorghe Sîj
Ă, CONTRASEMNEAZĂ S^RETAR, Oana Cristina Iaco

>. ■'             '-■ ■ A-/                            t)

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

La 31.12.2010 situația veniturilor și cheltuielilor Regiei se prezintă astfel:

Veniturile totale la 31.12.2010 sunt în sumă de 72.368.651 lei, iar cheltuielile totale în sumă de 72.345.748 lei.

Cifra de afaceri la 31.12.2010 este în sumă de 67.638.492 lei.

Structura veniturilor înregistrate la data de 31.12.2010 este următoarea:

-lei-

VENITURI TOTALE

72.368.651

- venituri din exploatare

72.282.063

- venituri financiare

86.588

Cheltuielile totale înregistrate de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești la 31.12.2010 sunt următoarele:

- lei-

CHELTUIELI TOTALE

72.345.748

- cheltuieli din exploatare

72.310.720

- cheltuieli financiare

35.028

Regia a înregistrat la 31.12.2010 un profit brut contabil în sumă de 22.903 lei.

Conform OUG 34/2009 s-a calculat si înregistrat impozit pe profit minim in suma de 16.500 lei profitul net fiind de 6.403 lei.

începând cu 01.07.2010, conform HCL 194/01.07.2010 s-au actualizat tarifele de

călătorie cu cota standard de TVA de 24%, după cum urmeaza:

-lei/buc.-

Nr.

crt.

Denumire

Tarif

1

1.

Bilete:

-1 călătorie

1,60

-2 calatorii

3,20

2.

Abonamente lunare:

-1 traseu

52

-2 trasee

78

- toate traseele

104

3.

Legitimație de 1 zi

6,3

4.

Abonament nenominal ag.ec.

177

5.

Abonament saptamanal

-1 traseu

13,00

-2 trasee

19,50

-toate traseele

26

Este important să precizăm faptul că în prezent Regia execută un serviciu de interes public conform L 51/2006 si L 92/2007. Anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revoluționari , deținuți, elevi, studenti beneficiază de protecție sociala conform L 448 si HCLM 107/31.08. 04, 59/28.03.07, 175/24.07.07, 235/30.09.08 si 275/30.10.08.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/26.02.2010 s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, care prevede alocații bugetare în sumă de 2.126,25 mii lei. Prin HCL 275/30.08.2010 s-a aprobat rectificarea BVC-ului RATP, cu suma de - 45,25 mii lei pentru lucrarea de investiții Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești Conform HCL 435/23.12.2010, s-a rectificat prevederea bugetara privind leasingul, de la 2.081 mii lei la 2.003 mii lei.

SITUAȚIA ALOCAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2010

-lei-

ALOCAȚII BUGETARE DE PRIMIT 2010

ÎNCASAT LA 31.12.2010

CHELTUIELI ALOCATH

LA 31.12.2010

DIF. DE

ÎNCASAT PÂNĂ LA 31.12.2010

CoI.1-2

0

1

2

3

4

Leasing financiar contract expirat la 28.05.2010

2.003.000

2.037.088

2.002.751

- 34.337

Suma de 34.337 lei ramasa neconsumata la ctr. 11605/2004, a fost restituita cu OP9/07.07.2010.

Protecția socială calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/31.08.2004, HCL59/28.03.07, HCL175/24.07.07, HCL235/30.09.08 si HCL 275//30.10.08, a fost la 31.12.2010, în sumă de 37.412.581 lei;

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LA 31 DECEMBRIE 2010

-lei-

TIP SUBVENȚIE

SOLD INIȚIAL

ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL

CALC.

LA 31.12.2010

ÎNCASAT LA

31.12.2010 Inclusiv sold inițial

DIF. DE

ÎNCASAT LA 31.12.2010 Col. 1+3-4

0

1

2

3

4

5

Facilități și gratuități acordate ca protecție soc.

- pensionari

1.716.606

1.716.606

29.834.600

29.032.906

2.518.300

- persoane cu dizabilitati

0

0

4.516.400

4.516.400

0

28.654

28.654

344.271

348.640

24.285

- studenți

86.798

86.798

768.414

824.063

31.149

- elevi

123.733

123.733

1.948.896

1.922.944

149.685

1.955.791

1.955.791

37.412.581

36.644.953

2.723.419

Trebuie menționat că în soldul de încasat la data de 31.12.2010 sunt cuprinse sumele aferente lunii decembrie.

Totalul datoriilor la 31.12.2010 - sunt în sumă de 6.631.014 lei, din care:

Datorii curente                                                    =   6.631.014 lei

 • a) furnizorii neachitați ai Regiei, din care :                    =   2.775.487 lei

furnizorii peste 30 de zile sunt în sumă de                   =      22.231 lei

 • b) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)            =   3.855.527 lei;

Totalul creanțelor 31.12.2010 sunt în sumă de 4.042.945 lei, din care :

 • 1. Sumele neîncasate ca protecție socială dețin ponderea în totalul creanțelor

(reprezentând sume curente din luna decembrie 2010 )         =      2.723.419 lei;

 • 2. Clienți neîncasati                                                 =       739.554 lei.

din care :   121.546 lei, clienți în urmărire juridică;

618.008 lei clienți curenți:

Evoluția călătoriilor din bilete și abonamente în luna decembrie a anilor 2008, 2009, 2010 se prezintă astfel:Nr. |

Crt.

Luna/anul

Total călătorii, din care:

Călătorii din bilete

'r Ț        ......... 1          f         fr       1

Hiăto&diil

1

IANUARIE

2008

6.501.631

1.255.981

5.245.650

2009

6.842.997

1.144.572

5.698.425

1 2010

6.839.904

1.151.829

5.688.075

2

FEBRUARIE

2008

6.515.932

1.228.747

5.287.185

2009

6.755.789

1.095.644

5.660.145

2010

6.956.527

1.048.432

5.908.095

3

MARTIE

2008

6.721.799

1.287.674

5.434.125

2009

7.167.776

1.247.456

5.920.320

| 2010

7.293.998

1.245.353

6.048.645

4 1

APRILIE

| 2008

6.324.300

1.219.875

5.104.425

2009

6.595.898

1.158.668

5.437.230

| 2010

6.823.700

1.050.860

5.772.840

5

MAI

2008

6.584.350

1.255.045

5.329.305

2009

6.680.262

1.178.712

5.501.550

1 2010

6.903.864

1.120.479

5.783.385

6

IUNIE

| 2008

6.129.582

1.248.447

4.881.135

2009

6.496.841

1.222.316

5.274.525

2010

6.513.585

1.084.110

5.429.475

7 1

IULIE

| 2008

5.780.401

1.247.071

4.533.330

2009

6.075.427

1.139.872

4.935.555

| 2010

6.191.148

1.033.368

5.157.780

8 I

AUGUST

| 2008

5.650.317

1.128.672

4.521.645

2009

5.995.716

1.049.466

4.946.250

| 2010

6.116.761

938.986

5.177.775

9

SEPTEMBRIE

1 2008

6.620.877

1.372.947

5.247.930

2009

6.911.626

1.304.716

5.606.910

| 2010

7.006.997

1.165.892

5.841.105

10 |

OCTOMBRIE

2008

7.030.658

1.396.748

5.633.910

2009

7.203.345

1.209.300

5.994.045

2010

7.151.539

1.048.864

6.102.675

11 1

NOIEMBRIE

1 2008

6.635.191

1.166.296

5.468.895

2009

7.026.817

1.169.782

5.857.035

| 2010

7.427.828

1.084.628

6.343.200

12 |

DECEMBRIE

2008

6.502.469

1.205.444

5.297.025

2009

6.865.455

1.110.990

5.754.465

| 2010

6.621.301

956.956

5.664.345TOTAL

A

2008

76.997.507

15.012.947

.4 .6.1.984.560

2009

80.617.949

14.031.494

|'i ■   60,5864.^

2010

81.847.152

12.929.757

< 68.917:39^5

Se observă că numărul călătorilor din abonamente în luna decembrie 2010 este în creștere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009, ca urmare a creșterii numărului de persoane beneficiare de protecție socială (pensionari și persoane cu dizabilități) după cum se vede și în tabelul următor.

Numărul călătorilor din bilete în luna decembrie 2010 este în scădere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009.

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de tarifîil pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna iulie 2010:

 • - tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

 • - tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41 % din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din tariful pe o călătorie pe bază de bilete.

Situația călătorilor celor care beneficiază de protecție socială la 31.12.2008, 2009, 2010

călătorii-

Nr. crt.

ANUL

Veterani, deținuți politici, revoluțion.

Elevi

Studenți

Pensionari + pers, peste 70 de ani

Pers, cu dizabilitati

Total

Din care orfani

Total

Din care orfani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2008

932.220

5.948.600

1.157.160

2.586.140

43.840

33.512.520

7.785.360

2

2009

810.720

5.777.500

1.031.280

2.389.940

66.120

34.661.760

12.423.420

3

2010

737.460

5.446.740

973.680

1.986.570

42.840

35.794.500

16.259.760

Se constată că:

-la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază de protecție socială a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 21% și față de anul 2009 cu 9 O / •

/o ,

- la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 8%, și cu 5% față de 2009 ;

 • - la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 23%, și față de 2009 cu 17% ; • - la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2010 față de 2008 anul 2009 cu 3%, urmare gratuității pe toate mijloacele de pensionarilor;

  s*

  CU u

  *

  ftâta se


- la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază

crescut în anul 2010 față de 2008 cu 109 % iar față de anul 2009 cu 3 datoreaza prevederilor Legii 448/2006 cu modificările și completările ulterioare, care prevede acordarea de autorizații nominale de transport pe toate traseele, echivalentul unui abonament pe toate traseele cu valoare de 83,87 lei/buc. fără TVA. Până la apariția legii sus menționate această categorie de călători beneficia de gratuitate în limita unui abonament pe două trasee, cu valoare de 62,90 lei /buc. fără TVA.

Din numărul total de călători transportați de RATP Ploiești, 74% reprezintă călătorii beneficiari de protecție socială, din care 45% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani și 70 ani femei și bărbați. Se constată că numărul de călători nesubvenționat este într-o continuă scădere ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Situația indicatorilor economici la 31.12.2010 se prezintă astfel:

- lei-

ANUL

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

I. VENITURI TOTALE

65.838.734

65.289.050

72.368.651

l.VENITURI EXPLOATARE

65.727.331

65.167.901

72.282.063

a) Bilete+abonamente +bilete

21.324.785

19.992.769

24.064.019

suprataxa+legit.o zi

b) Subvenție chelt. materiale

c) Protecție socială

31.345.100

34.792.957

37.412.582

d) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate,inspecție tehnică,etc)

13.057.446

10.382.175

10.805.462

2. VENITURI FINANCIARE

111.403

121.149

86.588

H. CHELTUIELI TOTALE

65.837.577

72.690.465

72.345.748

1.CHELTUIELI EXPLOATARE

64.398.110

71.892.715

72.310.720

a) Ch. cu personalul

38.364.892

47.794.152

46.931.101

* Salarii (inclusiv tichete de masă)

30.547.932

38.116.212

37.047.755

Ch.cu asigurările și protecția socială

7.816.960

9.677.940

9.883.346

b) Ch. materiale

26.033.218

24.098.563

25.379.619

2. CHELTUIELI FINANCIARE

1.439.467

797.750

35.028

din care, ch. cu dobânzile:

752.165

408.338

31.327

• aferente creditelor bancare

-

-

• aferente leasing financiar

752.165

408.338

31.327

HLREZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI

 • -   profit

 • -  pierdere

1.157

7.401.415

22.903

Salariu mediu brut realizat

2.030

2.590

2.699

________ — -........—

Salariu mediu net realizat

1.476

1.870

V 1.92'8

.......... —

Nr.mediu de personal

1.174

1.159

1112

Număr călătorii

76.997.507

80.617.949

r 81.801.789

CUP

Autobuze

70,64

68,51

1J               1               .                             •        ;

i          ►

r \                                                                                              ■■                  ț

A *<•-'.       W1-'.,'? '■ ■■

V     65,49

V r   j                         Vf *

Tramvaie

71,20

71,48

Troleibuze

71,00

71,74


Regia Autonomă de Transport Ploiești la 31 decembrie 2010 a realizat investiții din surse proprii si alocații bugetare pentru leasing financiar în sumă totală de 2.027.819 lei, astfel:


l.Surse proprii:


25.068 lei


 • - Interfața, licența Market, licența Windows

 • - Bariere auto (2 buc.)


3.428 lei

7.698 lei


 • - Aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie

 • - Licența electronica ESET NOD 100 statii


7.619 lei

6.323 lei


2. Alocații bugetare:

 • - Rate 50 buc. BMC

 • - Asigurare CASCO aferenta 50 buc. BMC


2.002.751 lei

1.972.019 lei

30.732 lei
AHftOQ VA «O MCH^OOO"?!


REGISTR. Nr.__

t

HOTĂRÂREA NR. 5 DIN11.05.2011 )20l2Luna     _

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI

X • r

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin HOTĂRÂRILE

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 214/15.08.2008, 305/23.09.2009 și 80/03.03.2010 respectiv:

Domnul Radu Popescu—Președinte Doamna Chirițescu Carmen—Membru Domnul Gabriel Nedea - Membru

• fc f

Domnul Ioan Gheorghe - Membru Domnul Cosmin Stoicescu - Membru

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. Avizează situațiile financiare ale R.A.T.P. Ploiești la data de 31.12.2010 conform referatului nr. C 6321/26.04.2011 în baza raportului administatorilor R.A.T.P. și al raportului auditorului financiar precum si îndeplinirea criteriilor de performanta la R.A.T.P. Ploiești pe anul 2010.

 • ■   bilanțul;

 • ■   contul de profit și pierderi;

 • ■  situația modificărilor capitalului propriu;

 • ■  situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2010;

 • ■  note explicative la situațiile financiare anuale,  rtul de audit financiar la 31.12.2010 întocmit conform


  ordinului Ministerului Finanțelor


nr.3055/2009

■ situația privind gradul de îndeplinire a criteriilor de performanta la RATP Ploiești pe anul 2010 și le transmite spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.


\

A

I

4


V:-

*


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


•st yi/bEȚV'^j

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUtm PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Data:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești


PREȘEDINTE,

Teodor^șcuTjtjian

SECRETAR, Sava Valentin


Data:

DECLARAȚIEîn conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/19

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC Județul: 29—PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI, str. GAGENI, nr. 88 Număr din registrul comerțului: J29/329/1991 Forma de proprietate: 11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931—Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători Cod de identificare fiscală: 1355770

Administratorul societății, POPESCU RADU, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2010 și confirma că:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

 • c) Persoana juridica își desfasoarâ activitatea în condiții de continuitate.

S*UI III I HIIIIP PI P|PBB 00 * 0°0 p ••k


41

:*a


r/>‘


rkj

<5 *
J b

. b. _   fi 5

J          * '—u"' —

fcdț^/'IQ

■W irr, ••, T

• ’•! iî ji»5*A. • • •


.țly


’7*î*      »?*■*<*


V-


<V


rRK'tr

p,        "aV*


k*em


[r“.


s’j*'


* î*v - .-v A’-


V.T.5/Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

Localitate

Sector

Județ

[Prahova                                          | (

(ploiești                                              |

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

T elefon

GAGENI

88

EZ

1355770

J29/329/1991

Număr din registrul comerțului


Forma de proprietate


11—Regii autonome


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane șl metropolitane de călători


BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

Denumirea elementuluiNr. rd.


A. ACTIVE IMOBILIZATE

L IMOBILIZĂRI NECORPORALE


1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)


2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)


3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și Ite imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)


 • 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

 • 5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933) TOTAL (rd.Ol la 05)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE


1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

b


 • 2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

 • 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

 • 4. Avansuri și imobilizări corporale In cuts de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) TOTAL (rd. 07 la 10)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE


 • 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

 • 2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 4- 2672 - 2964)


 • 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

--------- - • • , _. ,. ■ . „ - -• • ■              ■ • ■ ■ ■ ___________________ _ _ _ . .. _________________ ________ ____ _____ • ••••■■,••

 • 4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

 • 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)


02


03


04

49.293


25.896


12


13


14


15


6.471.96


5.867.895


12.606.041


34.984


24.966


19.366.75


14.839.67

B. ACTIVE CIRCULANTE


I. STOCURI


1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 +328+/-388-391 -392-3951 -3958-398)2.684.777


2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
 • 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

 • 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)


22


134.186


1.526


TOTAL (rd. 20 la 23)


3.090.272


2.818.963


II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)


26
 • 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

 • 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** -496 + 5187)


27
28


2.610434


3424.936


5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)


29


TOTAL (rd. 25 la 29)


III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
3.134.464


1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)


31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)


TOTAL (rd. 31+32)
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)


2.219.893


ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)6.980.202


C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)


5.000.086


9.081.801 (

4.032.941


D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
 • 1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

 • 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 +1625 +1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

 • 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

 • 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

 • 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

 • 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

 • 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)
39


40


131


1.381


1.912.025


2.775.487
F10^|

8. Alte datorii, indusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 371a 44)


F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)


G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN


 • 1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

 • 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)’<7-

□ /


22.620.621


16.149.130


493. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)


50

 • 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

I»» II IBIUI |                                                  , »!!■■■ ■■ II I ■! |                     M

 • 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)


51


52
 • 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

 • 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)


53


54
8. Alte datorii, indusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)


TOTAL (rd. 48 la 55)


H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare {ct. 1515)


57


2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)


S8


56.823


3. Alte provizioane {ct. 1511 +1512 +1513 + 1514 +1518)


TOTAL (rd. 57 la 59)

I. VENITURI ÎN AVANS


 • 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

 • 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) Fond comercial negativ (ct.2075)

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)


J. CAPITAL Șl REZERVE


I. CAPITAL


1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)


 • 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

 • 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)


TOTAL (rd. 67 la 69)


II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)


III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ivTrezerve


59


641.583.437


308.87


14.126.546


3.647.963


10.478.583


14.435.42411.929.982


5.202.267


6.727.7153.479.174


3.479.174

FIO - pag. 4

 • 1. Rezerve legale (ct. 1061)

 • 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)


73


1.291


1.611


3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)


75


125.809


4. Alte rezerve (ct. 1068)


26.893


26.893


TOTAL (rd. 73 la 76)

Acțiuni proprii (ct. 109)

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)


146.506


154.313


79
SOLD C (ct. 117)

SOLD D (ct 117)


81


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)


SOLD D (ct. 121)


84


Repartizarea profitului (ct. 129)


CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)


Patrimoniul public (ct. 1016)


CAPITALURI -TOTAL (rd. 86 + 87)


2,231,274


5.182.4337.416.082
6.403


320Suma de control FI 0 :

394163270/275189897

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

»**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele sî prenumele


ÎNTOCMIT,


POPESCU RADU


SemnăturaFormular VALIDATFormular 20CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE


la data de 31.12.2010

- lei -


Denumirea indicatorilor


Nr. rd.


Exercițiul financiar


2009


2010


1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)


Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)


Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)


Reduceri comerciale acordate (ct. 709)


Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)


Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)


2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)


SotdC


Sold D


3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)


4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)


-din care, venituri din fondul comercial negativ


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10)


5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)


Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)


b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct605-7413)


c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:


a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644-7414)


b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)


7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)


a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)


a.2) Venituri (ct.7813)


b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)


b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)


b.2) Venituri (ct.754+7814)8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)61.259.512


67.638.492


02


03


04


05


06


07


08


11


13


14


15


16


17


20


25


26


28


29


30


25.972.728


493.82734.792.957


29.777.580


448.330
65.167.901


161.427


3,682,690


445.805


47.794.152


9.677.940


4.416.553


37.412.582


33.076
130.267


130.267


4.705.249


3.193.319


1.389.063


4.610.495


72.282.063


10.997.642


110.680


3,946,599


392.643


128,797


46.931.101


9,883.346


5.497.369


5.497.36912.188


5.214.304


3.211.542


1.349.996


122.867


652.766)-Venituri (ct.7812)


34


149.884


728.549


CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)71.892.715


72.310.720


PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35)


- Pierdere (rd. 35-12)


 • 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

 • 10. Venituri din alte investiții ți împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)


- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate


11. Venituri din dobânzi (ct.766*)


- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)


VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)


-Cheltuieli (ct.686)


- Venituri (ct.786)


13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)


- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate
1.785


Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)


CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)


PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):


- Profit (rd. 45 - 52)


- Pierdere (rd. 52 - 45)


14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):


- Profit (rd. 12+45-35-52)


- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)


15. Venituri extraordinare (ct.771)


16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)


17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:


- Profit (rd. 57 - 58)


- Pierdere (rd. 58 - 57)


VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)


CHELTUIELI TOTALE (rd, 35 + 52 + 58)
51


121.149


389.412


3.702
35.02851.560


22.90372.368.651


72.345.748


PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

 • - Profit (rd. 61 - 62)

 • - Pierdere (rd. 62 - 61)

 • 18. Impozitul pe profit (ct.691)

 • 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

 • 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)


Suma de control F20:

1123398510/2751898978

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice”.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

BIRLIGIU DANIELADATE INFORMATIVE


f

/ , •

/

•l


Formular 30

la data de 31.12.2010

I. Date privind rezultatul înregistrat


Unităti care au înregistrat profit


Unităti care au înregistrat pierdere


II Date privind plățile restante


Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:


Furnizori restanți - total (rd, 05 la 07), din care:


- peste 30 de zile


- peste 90 de zile


 • - peste 1 an

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

 • - Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate


- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate


 • - Contribuția pentru pensia suplimentară

 • - Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru soma)


- Alte datorii sociale

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri


Obligații restante fata de alti creditori

' - ■                                                                          - - ■ ■ ■ ■ ---- ------- • -----

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

•----.....-   ---- ~                 ~                                          ~ j---- - •

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale


Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:


- restante după 30 de zile


- restante după 90 de zile


- restante după 1 an

........JWC1WU UMMUIMIUJUI

Dobânzi restante


III. Număr mediu de salariati


Număr mediu de salariati


Nr. rd.


Nr.urtitătiNr. rd.05


0609


10


11


12


13


14


15


6.403


T otal, din care:


Pentru activitatea curentă


Pentru activitatea de investiții


22.231


201.714
22.231

19


20


21


22


Nr. rd.


23


31.12.2009


1.159


31.12.2010


1.112


IV. Plăti de dobânzi si redevente


Nr. rd.


F30 - pag. 2

Sume (lei)


Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezîdente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

 • - impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

 • - impozitul datorat la bugetul de stat2527


Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:- impozitul datorat la bugetul de stat


29


V. Tichete de masă


Nr. rd.


Sume (lei)Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatîlor

30


VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)


Nr rd


31.12.2009


31.12.2010


A

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

 • - din fonduri publice

 • - din fonduri private


VII. Cheltuieli de inovare ***)


33

Nn rd.


31.12.2009


31.12.2010


A

Cheltuieli de inovare -total (rd. 35 la 37), din care:

 • - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

 • - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

 • - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei
36


37


VIII. Alte informații


Nr rd


31.12.2009


31.12.2010Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 4- 47), din care:

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:

- acțiuni cotate emise de rezidenți1

2.095


2

2.095- acțiuni necotate emise de rezidenți


 • - părți sociale emise de rezidenți

  • 42

  • 43


 • - obligațiuni emise de rezidenți

 • - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți

- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți

 • - obligațiuni emise de nerezidenți

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 4- 49), din care:

 • - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)


2.095


2.095


48


2.095


2.095


- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)


Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418)

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilorsociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)


51


52Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)


53


Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)

(rd. 57 la 63), din care:

 • - acțiuni cotate emise de rezidenți

 • - acțiuni necotate emise de rezidenți

9                                                                                      a

 • - părți sociale emise de rezidenți

 • - obligațiuni emise de rezidenți

 • - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)


54


55 • 57

 • 58

 • 59

 • 60


61


42632            2.576


 • - acțiuni emise de nerezidenți

 • - obligațiuni emise de nerezidenți Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:

- în lei (ct. 5311)

-în valută (ct. 5314)


Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: -în lei (ct. 5121)


 • - în valută (ct. 5124)

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:

 • - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct 5112 + 5125 + 5411)


- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)


Datorii (rd, 75 + 78 + 81 +84 + 87 + 90 + 91 +94 la 100), din care:

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681 )(rd. 76 + 77), din care:


 • - în lei

 • - în valută

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 +5192 + S197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:


-în lei


- în valută

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:


 • - în lei

 • - în valută

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 +1622 +1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:


-în lei

- în valută


62


63


72


73 • 76

 • 7779
85


86


(rd.


- Credite externe pe termen lung (ct 1623 +1624 +1625 + din ct. 1682) + 89), din care:

-în leî27.300

27.300


14.970

14.970


727.024


722.79;


4.226


7.117.259


2.163.636

2.159.351


4.285

39.464


39.464


6.631.013- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

90


* Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:


- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

92- în valută

 • - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

 • - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)


94


95


 • - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct, 431 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

 • - Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

 • - Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455)

 • - Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

 • - Dobânzi de plătit (ct. 5186)

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:

 • - acțiuni cotate

 • - acțiuni necotate

 • - părți sociale

 • - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)

Brevete si licențe (din ct.205)


96


 • 97

 • 98


99


100


103


104


105


106


1.912.156


1.442.820


1.563.803


211.071


2.776.867


1.711.032


57.016


IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii


Nr. rd.


31.12.2009


31.12.2010


Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

107


1.56


1.265


Suma de control F30 :  45192295 / 2751898978

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cerceta re-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

Semnătura


ADMINISTRATOR^^


Stampila unitățiiNumele si prenumele SIRL1GIU DANIELA


Calitatea


Semnătura


ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular 40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2010


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizări


Nr. rd.


Sold Inițial


Amortizare in cursul anului


Amortizare aferenta imobilizărilor scoase


din evidenta


Amortizare la sfârșitul anului (cot9=6+7-8)Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare


Alte imobilizări


TOTAL (rd.13+14)


Imobilizări corporale


I-


Terenuri
 • 571.995

 • 571.995
33.148
605.143

605.143
Construcții

Instalații tehnice si mașini
16.498.705


604.073


2.51 î69.428.95


3.928.306


187.600


17.100.267

73.169.664
Alte instalații,utilaje si mobilier553.260TOTAL (rd.16 la 19)86.480.923


AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)4.542.397

4.575.545


. 15.904

i

206.015

206.015


547.37491.422.448


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


F40 - pag. 2

-lei-


Elemente de Imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

11®

Imobilizări corporale

1

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

■ii

Imobilizări financiare

32

AJUSTAM PENTRU DEPREQERE -TOTAL (rd.25+31+32)

WSIi

1189144903/ 275189897Suma de control F40:ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

BIRLIGIU DANIELA
SC EXFINCONT AUDIT SRL

Sediul: Ploiești, str. Rudului nr. 16A

Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J29/1636/2004

Cod fiscal: 16673747


RAPORT DE AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ALERATP PLOIEȘTI LA DATA DE 31.12.2010,

ÎNTOCMITE CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI FINANȚELOR NR. 3055/2009

în baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, a Legii Contabilității nr. 82/1991, republicata, a O.G. nr. 75/1999, aprobata prin Legea nr. 133/2002, societatea de audit financiar S.C. EXFINCONT AUDIT S.R.L. având autorizația nr. 176/01.03.2001, eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România, a procedat la efectuarea auditului situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2010 în conformitate cu Ordinul nr.3055/2009 al Ministerului Finanțelor privind aplicarea reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene.

Responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, revine conducerii RATP PLOIEȘTI .

Această responsabilitate include menținerea înregistrărilor contabile adecvate și al controlului intern, selecția și aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor regiei.

Auditarea situațiilor financiare se referă la :

-Total Active minus datorii curente 16.149.130 lei -Capitaluri proprii

-Rezultatul net al exercițiului

8.271.092 lei


6.403 lei


Auditul s-a desfasurat in conformitate cu reglementările naționale privind auditul financiar. Aceste reglementari sunt stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania si sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca planificarea si realizarea auditului sa fie efectuate astfel incat sa se obțină o asigurare rezonabila asupra situațiilor financiare, pentru a constata daca acestea nu conțin anomalii semnificative. Un audit include examinarea , pe baza de teste, a documentelor ce au stat la baza valorilor si informațiilor prezentate in situațiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile aplicate si a estimărilor semnificative făcute de conducere, precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare. Consideram ca auditul desfasurat constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

Responsabilitatea auditorului este ca pe baza verificărilor efectuate să exprime o opinie asupra situațiilor financiare întocmite de societate la 31.12.2010.

Raportul auditorului este adresat Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conducerii executive a Regiei și organelor Ministerului Finanțelor Publice.

Datele și perioadele expertizate la conturile anuale sunt redate în programul de verificare și funcționare al procedurilor, programul de control al conturilor, foile de lucru și anexa la raportul auditorului extern independent.

Responsabilitatea părților potrivit contractului de audit financiar constă în: Auditorul în calitate de prestator răspunde de:

 • -  examinarea profesională, sistematică a activităților financiar contabile auditate;

 • -  exprimarea unei opinii asupra datelor din conturile anuale întocmite de beneficiar;

 • -  examinarea respectării regulilor și metodelor contabile;

 • -  respectarea dispozițiilor legale în legătură cu:

 • •   înregistrarea patrimoniului regiei

 • •  inventarierea patrimonului

 • •  preluarea sumelor in balanța de verificare din conturile sintetice

 • •  întocmirea bilanțului contabil pe baza balanței de verificare cu conturile anuale conform OMF nr.3055/2009

• contul de profit și pierdere


situația creditelorRATP. în calitate de beneficiar răspunde de:

- punerea la dispoziția auditorului a documentelor și informațiilor

necesare auditării;

 • -  asigurarea condițiilor necesare realizării lucrărilor contractate;

 • -  soldurile inițiale , rulajele din an și soldurile finale la conturile anuale;

plata onorariului negociat pe bază de factură emisă de prestator conform contractului.

ÎNTINDEREA LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN PLANUL DE MISIUNE

• »

*

 • a. Auditul s-a efectuat conform normelor minimale de audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România aliniate la standardele internaționale.

 • b. Controlul sumelor prevăzute în conturile anuale a fost planificat și executat de așa manieră încât să confirme inexistența unor anomalii semnificative de înregistrare.

 • c. Examinarea documentelor care Justifică sumele și informațiile conținute în conturi.

 • d. Evaluarea principiilor și metodelor contabile folosite pentru elaborarea conturilor.


 • e. Revederea prezentării pe ansamblu a conturilor anuale.

OPINIA AUDITORULUI

Din verificările efectuate prin sondaj nu s-au constatat erori care să conducă la modificarea rezultatelor financiare ale anului 2010.

Fara sa exprim o rezerva asupra situațiilor financiare, atrag atentia asupra următoarelor aspecte :

 • > Regia Autonoma figurează in sold cu provizioane in suma de 856.823 lei constituite din anul 2006, reprezentând impozit pe profit amanat (sold cont 4412 înregistrat conform omf 1752/2005).

 • > Pentru stocurile deteriorate sau cu mișcare lentă nu s-au înregistrat provizioane, transferând astfel riscurile de constatare a pierderii in exercițiile următoare .

Din revizuirea analitica rezulta ca Regia Autonoma a înregistrat in anul 2010 cheltuieli din exploatare mai mici cu 0,58 % fata de anul 2009 , la o cifra de afaceri mai mare cu 10,08% din cifra de afaceri realizata in anul 2009.

Cheltuielile de exploatare in anul 2010, au crescut cu 418.004 lei fata de cheltuielile din exploatare ale anului 2009.

Cifra de afaceri a crescut cu suma de 6378980 lei fata de cifra de afaceri realizata in anul 2009 (in suma de 61.259.512 lei).

Veniturile din exploatare au înregistrat o creștere cu 11% fata de veniturile din exploatare ale anului 2009. Veniturile din exploatare au crescut cu 7.114.162 lei fata de veniturile din exploatare ale anului 2009(in suma de 65.167.901 lei).

> Indicatorii si criteriile de performanta au fost realizați asa cum rezulta din analiza acestora ,RATP înregistrând la 31.12.2010 un profit brut de 22.903 lei si un profit net in suma de 6.403 lei.

 • •  înregistrările semnificative făcute de administrarea regiei pentru închiderea conturilor anuale furnizează o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei auditorului.

 • •  Situațiile financiare intocmite la data de 31.12.2010 prezintă imaginea reală a rezultatului financiar al societății.

 • •  Auditorul atestă conformitatea conturilor cu evidențele contabile conduse de regie.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate și notele sunt întocmite în conformitate cu Ordinul M.F nr 3055/2009 și sunt conforme cu procedurile Codului fiscal, Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Legii nr. 31/1990 republicată, și HCL

AUDITOR FINANCIAR:

S. C. EXFINCONT AUDIT S. R. L.,

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI REGIEI

AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI

LA 31 DECEMBRIE 2010

La 31.12.2010 situația veniturilor și cheltuielilor Regiei se prezintă astfel:

Veniturile totale la 31.12.2010 sunt în sumă de 72.368.651 iei, iar cheltuielile

totale în sumă de 72.345.748 lei.

Cifra de afaceri la 31.12.2010 este în sumă de 67.638.492 lei.

Structura veniturilor înregistrate la data de 31.12.2010 este următoarea:

-lei-

VENITURI TOTALE

72.368.651

- venituri din exploatare

72.282.063

- venituri financiare

86.588

Cheltuielile totale înregistrate de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești la

31.12.2010 sunt următoarele:

CHELTUIELI TOTALE

72.345.748

- cheltuieli din exploatare

72.310.720

- cheltuieli financiare

35.028

Regia a înregistrat la 31.12.2010 un profit brut contabil în sumă de 22.903 lei.

Conform OUG 34/2009 s-a calculat si inregistrat impozit pe profit minim in suma de 16.500 lei profitul net fiind de 6.403 lei.

începând cu 01.07.2010, conform HCL 194/01.07.2010 s-au actualizat tarifele de călătorie cu cota standard de TVA de 24%, după cum urmeaza:

-lei/buc.-

Nr. crt.

Denumire

Tarif

1.

Bilete:

-1 călătorie

1,60

-2 calatorii

3,20

2.

Abonamente lunare:

-1 traseu

52

-2 trasee

78

- toate traseele

104

3.

Legitimație de 1 zi

6,3

4.

Abonament nenominal ag. ec.

177

5.

Abonament saptamanal

-1 traseu

13,00

-2 trasee

19,50

-toate traseele

26

Este important să preeizăm faptul că în prezent Regia execută un serviciu de interes public conform L 51/2006 si L 92/2007. Anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revoluționari , deținuți, elevi, studenti beneficiază de protecție sociala conform L 448 si HCLM 107/31.08. 04, 59/28.03.07, 175/24.07.07, 235/30.09.08 si 275/30.10.08.                                C

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/26.02.2010 s-a

aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, în sumă de 2.126,25 mii lei. Prin HCL 275/30.08.2010 s-a aprobat rectificarea BVC-ului

care prevede alocații bugetare


RATP, cu suma de - 45,25 mii lei pentru lucrarea de investiții" Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești ".Conform HCL 435/23.12.2010, s-a rectificat

SITUAȚIA ALOCAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2010

-lei-

ALOCAȚII I

BUGETARE DE PRIMIT 2010

ÎNCASAT 1

LA

31.12.2010

CHELTUIELI | ALOCAȚII LA 31.12.2010

DIF.DE   J

ÎNCASAT PÂNĂ LA 31.12 2010

Col.1-2

0

1

2

3

4

Leasing financiar contract expirat la 28.05.2010

2.003.000

2.037.088

2.002.751

- 34.337

Suma de 34.337 lei ramasa neconsumata la ctr. 11605/2004, a fost restituita cu

OP9/07.07.2010.

Protecția socială calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/31.08.2004, HCL59/28.03.07, HCL175/24.07.07, HCL235/30.09.08 si HCL 275//30.10.08, a fost la 31.12.2010, în sumă de 37.412.581 lei;

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ Șl ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LA 31 DECEMBRIE 2010

TIP SUBVENȚIE


SOLD INIȚIAL


Facilități și gratuități acordate ca protecție șoc.

 • - pensionari_____________

 • - persoane cu dizabilitati

 • - veterani

 • - studenți________________

 • - elevi_____________________

Total1.716.606

______________0_

28.654

86.798

123.733

,   1.955.791


ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL 21.716.606

_______0

28.654

86,798

123.733

1.955.791


CALC. LA 31.12.201029.834.600

4.516.400

344.271

768.414

1.948.896

37.412.581


ÎNCASAT LA 31.12.2010 Inclusiv sold inițial36.644.953


-lei-

DIF. DE ÎNCASAT LA 31.12.2010 Col.1+3-42.518.300 0 24.285 31.149 149.685


2.723.419


Trebuie menționat că în soldul de încasat la data de 31.12.2010 sunt cuprinse

sumele aferente lunii decembrie.

Totalul datoriilor la 31.12.2010 - sunt în sumă de 6.631.014 lei, din care:

Datorii curente

=   6.631.014 lei

=   2.775.487 lei

=     22.231 lei

=   3.855.527 lei;furnizorii neachitați ai Regiei, din care:

furnizorii peste 30 de zile sunt în sumă de b) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale )

Totalul creanțelor 31.12.2010 sunt în sumă de 4.042.945 lei, din care:

 • 1. Sumele neîncasate ca protecție socială dețin ponderea în totalul creanțelor

(reprezentând sume curente din luna decembrie 2010 )       =     2.723.419 lei;

 • 2. Clienti neîncasati                                                  =      739.554 lei.


(

din care:

121.546 lei, clienți in urmărire juridică;

618.008 lei clienți curenți:

Evoluția călătoriilor din bilete și abonamente în luna decembrie a anilor 2008, 2009, 2010 se prezintă astfel:

- calatori i-

Nr. Crt.

1


Luna/anul


IANUARIE

2008

 • 2009

 • 2010


2008

 • 2009

 • 2010 MARTIE

2008

 • 2009

 • 2010

APRILIE

2008

 • 2009

 • 2010

MAI

2008

 • 2009

 • 2010

IUNIE

200


Total călătorii, din

care:


6.501.631

6.842.997

6.839.904


6.721.799

7.167.776

7.293.998


6.324.300

6.595.898

6.823.700


6,584,350

6.680.262

6.903.864


Călătorii din bilete


1.219.875

1.158,668

1.050.860


1.248.447


Călătorii din abonamente


5.287.185

5.660.145

5.908.095


5.434.125

5.920.320

6.048.645


5.104.425

5.437.230


5.772.840


5.329.305

5.501.550

5.783.385


4.881.1352009

6.496.841

1-2^16

7   8.27-4.525

2010

6.513.585

1.084.410

...... . .        : i w

5.429:475

7

IULIE

- -

i ;                        ,                                                                      *

•ii’                   .    '

'                     'J/'

2008

5.780.401

1.247,671

4.5331330

2009

6.075.427

1.139.872

,.,4.936.555

2010

6.191.148

1.033.366/

C’o     57.780

8

AUGUST

2008

5.650.317

1.128.672

4.521.645

2009

5.995.716

1.049.466

4.946.250

2010

6.116.761

938.986

5.177.775

9

SEPTEMBRIE

2008

6.620.877

1.372.947

5.247.930

2009

6.911.626

1.304.716

5.606.910

2010

7.006.997

1.165.892

5.841.105

10

OCTOMBRIE

2008

7.030.658

1.396.748

5.633.910

2009

7.203.345

1.209.300

5.994.045

2010

7.151.539

1.048.864

6.102.675

11

NOIEMBRIE

2008

6.635.191

1.166.296

5.468.895

2009

7.026.817

1.169.782

5.857.035

2010

7.427.828

1.084.628

6.343.200

12

DECEMBRIE

2008

6.502.469

1.205.444

5.297.025

2009

6.865.455

1.110.990

5.754.465

2010

6.621.301

956.956

5.664.345

TOTAL

1 ...........

2008

76.997.507

15.012.947

61.984.560

2009

80.617.949

14.031.494

66.586.455

2010

81.847.152

12.929.757

68.917.395


Se observă că numărul călătorilor din abonamente în luna decembrie 2010 este


în creștere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009, ca urmare a creșterii numărului de persoane beneficiare de protecție socială ( pensionari și persoane cu dizabilități) după cum se vede și în tabelul următor.
Numărul călătorilor din bilete în luna decembrie 2010 este în scădere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009.

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament,

față de tariful pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna iulie

2010 :

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din

tariful pe o călătorie pe bază de bilet

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41%

din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

tariful pe o călătorie aferent unui abonament

pe toate traseele reprezintă

36% din tariful pe o călătorie pe bază de bilete.

Situația călătorilor celor care beneficiază de protecție socială la 31.12.2008, 2009, 2010

călătorii-

Nr. crt.

ANUL

Veterani, deținuți politici, revoluțion.

Elevi

Studenți

Pensio-nari + pers, peste 70 de ani

Pers, cu dizabilitati

Total

Din care orfani

Total

Din care orfani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2008

932.220

5.948.600

1.157.160

2.586.140

43.840

33.512.520

7.785.360

2

2009

810.720

5.777.500

1.031.280

2.389.940

66.120

34.661.760

12.423.420

3

2010

737.460

5.446.740

973.680

1.986.570

42.840

35.794.500

16.259.760

Se constată că:

-la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază de protecție socială a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 21% și față de anul 2009 cu 9% ;

 • - la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 8%, și cu 5% față de 2009 ;

 • - la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 23%, și față de 2009 cu 17% ;

 • - la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2010 față de 2008 cu 7%, iar față de anul 2009 cu 3% , urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordată pensionarilor;

- la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a crescut în anul 2010 față de 2008 cu 109 % iar față de anul 2009 cu 31%. Aceasta se datoreaza prevederilor Legii 448/2006 cu modificările și completările ulterioare, care prevede acordarea de autorizații nominale de transport pe toate traseele, echivalentul unui abonament pe toate traseele cu valoare de 83,87 lei/buc. fără TVA. Până la apariția legii sus menționate această categorie de călători beneficia de gratuitate în limita unui abonament pe două trasee, cu valoare de 62,90 lei/buc. fără TVA.

Din numărul totalcălătorii beneficiari de protecție socială, din care 45% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani și 70 ani femei și bărbați. Se constată că numărul de călători nesubvenționat este într-o continuă scădere ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Situația indicatorilor economici la 31.12.2010 se prezintă astfel:

- lei-

ANUL

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

1. VENITURI TOTALE

65.838.734

65.289.050

72.368.651

1.VENITURI EXPLOATARE

65.727.331

65.167.901

72.282.063

 • a) Bilete+abonamente +bilete suprataxa+legito zi

 • b) Subvenție chelt. materiale

 • c) Protecție socială

 • d) Alte venituri din exploatare (convenții transport, reclamă și publicitate,inspecție tehnică,etc)

21.324.785

31.345.100

13.057.446

19.992.769

34.792.957

10.382.175

24.064.019

37.412.582

10.805.462

2. VENITURI FINANCIARE

111.403

121.149

86.588

II. CHELTUIELI TOTALE

65.837.577

72.690.465

72.345.748

1.CHELTUIELI EXPLOATARE

64.398.110

71.892.715

72.310.720

a) Ch. cu personalul

38.364.892

47.794.152

46.931.101

• Salarii (inclusiv tichete de masă)

30.547.932

38.116.212

37.047.755

• Ch.cu asigurările și protecția socială

7.816.960

9.677.940

9.883.346

b) Ch. materiale

26.033.218

24.098.563

25.379.619

2. CHELTUIELI FINANCIARE

1.439.467

797.750

35.028

din care, ch. cu dobânzile:

752.165

408.338

31.327

• aferente creditelor bancare

• aferente leasing financiar

752.165

408.338

31.327

III.REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI

 • -   profit

 • -  pierdere

1.157

7.401.415

22.903

Salariu mediu brut realizat

2.030

2.590

2.699

Salariu mediu net realizat

1.476

1.870

1.928

Nr.mediu de personal

1.174

1.159

1.112

Număr călătorii

76.997.507

80.617.949

81.801.789

CUR Autobuze T ramvaie Troleibuze

70,64

71,20

71,00

68,51

71,48

71,74

65,49

70,95

50,23

Regia Autonomă de Transport Ploiești la 31 decembrie 2010 a realizat investiții din surse proprii si alocații bugetare pentru leasing financiar în sumă totală de 2.027.819 lei, astfel:


1. Surse proprii:


25.068 lei


- Interfața, licența Market, licența Windows


3.428 lei


- Bariere auto (2 buc.)


7,698 lei


- Aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie


7.619 lei


- Licența electronica ESET NOD 100 statii


6.323 lei


2. Alocații bugetare:

2.002.751 lei (.

- Rate 50 buc. BMC

1.972.019 lei

- Asigurare CASCO aferenta 50 buc. BMC

30.732 leiPREȘEDINTELE CONS
z“\


I i. c

t.


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2010


Cont

Denumirea elementului

Solduri la 01.01.2010

Rulaje an 2010

Solduri 31.12.2010

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

1015

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

3 479 173.46

0.00

0.00

0.00

3 479 173.46

105

REZERVE DIN REEVALUARE

0.00

9 821 442.35

7 487.29

0.00

0.00

9 813 955.06

1061

REZERVE LEGALE

0.00

1 291.35

0.00

320.00

0.00

1 611.35

1065

REZERVE REPR SURPLUS DIN REEV

0.00

118 321.46

0.00

7 487.29

0.00

125 808.75

1068

ALTE REZERVE

0.00

26 893.42

0.00

0.00

0.00

26 893.42

1171

REZ. REPORTAT: PROFIT NEREPARTIZAT,PIERDERE

0.00

2 648 909.06

7 416 082.47

0.00

4 767 173.41

0.00

1172

REZ REPORTAT PROV DIN IAS, MAI PUȚIN 1AS29

42 932.58

0.00

0.00

2 376.11

40 556.47

0.00

1174

REZ REP PROV DIN CORECT ERORI FUNDAMENTALE

374 702.84

0.00

0.00

0.00

374 702.84

0.00

1211

P&P EXPLOATARE

6 724 813.63

0.00

73 039 268.53

79 735 424.40

28 657.76

0.00

1212

P&P FINANCIARE

676 601.84

0.00

35 027.80

763 190.02

0.00

51 560.37

1215

IMP PROFIT

14 667.00

0.00

16 500.00

14 667.00

16 500.00

0.00

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

320.00

0.00

320.00

0.00

134

PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZĂRILOR

0.00

415.73

415.73

0.00

0.00

0.00

138

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT.INV.

0.00

308 462.32

308 462.32

0.00

0.00

0.00

1511

PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1516

PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE

0.00

856 823.22

0.00

0.00

0.00

856 823.22

1518

ALTE PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI

0.00

726 614.00

726 614.00

0.00

0.00

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00

1 987 409.39

2 037 327.24

49 917.85

0.00

0.00

1687

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR ÎMPRUMUTURI, DAT ASIM

0.00

0.00

31 326.38

31 326.38

0.00

0.00

TOTAL CLASA 1

7 833 717.89

19 975 755.75

83 618 831.76

80 604 709.06

5 227 910.47

14 355 825.64


t,

a

t.


i

i c

c i.
ANCIAR irliaiu


•l

i i.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2010


ÎNTOCMIT,Denumirea elementului

LEI

Exercițiul financiar

PRECEDENT

CURENT

A

1

2

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

1

Încasări de la clienti si sume protecție sociala

70 853 443

72 758 462

2

Plat! către furnizori si angajați

74 355 232

71272 035

3

Dobânzi plătite

-

-

4

Impozit pe profit plătit

9167

22 000

5

Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor

*

6

Numerar net din activitati de exploatare

3 510 956

1464 427

7

Fluxuri de numerar din activitati de investiție:

8

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

-

-

9

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-

10

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

-

-

11

Dobânzi încasate

-

12

Dividende încasate

-

13

Numerar net din activitati de investiție

-

-

14

Fluxuri de numerar din activitati de finanțare:

15

Incasari din emisiunea de acțiuni

-

16

Incasari din împrumuturi pe termen lung

1 987 409

2 068 654

17

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

1987 409

2 068 654

18

Dividende plătite

-

19

Numerar net din activitati de finanțare

-

-

20

Creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

3 510 956

1464 427

21

Numerar si echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

4 266 422

755 466

22

Numerar si echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financia

755 466

2 219 893

SERV. FINANCIAR


obilizari necorporale


ACTIVE IMOBILIZATE
Valoare de înregistrare

Amortizare inregistrata

Sold la

1.01.2010

Creșteri

Reduceri    Sold la

31.12.2010

Sold la

1.01.2010

Depreciere inregistrata in cursul exercițiului

Sold la

31.12.2010

-k

1

621.288

9.751

631.039

571.995

33.148

605.143


Soldul imobilizărilor necorporale la data de 31.12.2010 este in suma de 631.039 lei si cuprinde:

- lei -


IMOBILIZĂRI NECORPORALE DE TRECUT PE COSTURI PE 0 PERIOADA DE 5 ANI CF. HCAnr. 6/20.06.2003 ari. 8


97.859


BITDEFENDER__________________________________________

SISTEM DE CITIRE SI EVALUARE A DIAGRAMELOR________________

SOFT DISPECERAT_______________________________________

SOFT PANOU________________________________________

SOFT VERIFICARE________________________________________

WINDOWS XP 40 buc_____________________________________

LICENȚA SERVER________________________________________

WINDOWS VISTA ULTIMATE (256 buc.)___________________________

ESET NOD 32 ANTIVIRUS (100 buc.)_______________________________

CDG CORELțl buc.)___________________________________________

LICENȚA WIND, LIC.MARKET NAVIGATOR, INTERFAȚA PUMAFOSZ LICENȚA ELECTRONICA 100 STATII ESET NOD BUSINESS EDITION1 AN


13.983

8.240 353.331 44.321

1.964

14.000

1.794

81.273

2.605

1.918


3.428

6.323


Metoda de amortizare utilizata este cea liniara .obilizari corporale

active imobilizate


Valoarea brutaSold la

01.01.2010


Creșteri


Reduceri


Sold la

31.12.2010


Construcții

22.970.673

2.511

22.968.162

Aparate de măsură si control

508.075

7.619

0

515.694

Echipamente tehnologice

6.734.785

7.698

61.788

6.680.695

Mijloace de transport

74.792.139

125.812

74.666.327

Alte imobilizări corporale

588.244

-

15.904

572.340

TOTAL

105.593.916

15317

206.015

105.403.218


Elemente de active imobilizate


Amortizare


Sold la Amortizare in


1.01.2010 cursul anului


Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta


Sold la

31.12.2010


Terenuri


Construcții______________16.498,705

Aparate de măsură 69.428.958 si control,echip.teh., mijl.de transp.

Alte imobilizări

Corporale              553,260

TOTAL           86.480.923


604,073

3.928.306


10.018

4.542397


2,511

187.600


15,904

206.015


17.100,267

73.169.664


547.374

90.817.305

# ' o

In anul 2010, intrările de mijloace fixe au fost in suma de 15.317 lei confom^<affexa nr. 1 .

Reducerile de mijloace fixe in anul 2010 au fost in suma de 206.015 IeReor

2.1,2.2.

Metoda de amortizare utilizata este cea liniara, duratele normale de funcționare ăunt'stâbilitetemi

z

* 1


conform catalogului aprobat prin H.G. nr. 2139/2004.Imobilizările financiare la data de 31.12.2010 sunt in suma de 2.095 Iei

Investițiile in curs de execuție la data de 31.12.2010 sunt in suma de 253.765 lei , cuprinzând-

- lei -

DENUMIRE OBIECTIV

AMEN PARC. AUT OBUZE

3.024

AUTOMATE BILETE

10.845

DISP. TRAF. TR.

208.776

CANAL VIZIT. AUTO

6.446

INTEGRARE SISTEM TICKETING

24.674

TOTAL

253.765

DIRECTOR FINANCIAR Ec.Danie       BIRLIGIU

Anexa 1SITUAȚIA INTRĂRILOR DE MIJLOACE FIXE IN ANUL 2010


Nr. Crt.

Nr de inventar

Denumire

Valoare

1

2395

Bariera auto moovi 50

7 698

2

2396

Bariera auto moovi 50

3

2711

Aparat de masurat rezistenta de dispersie a prizelor de pamant

7 619

TOTAL

J

15 317      |

SITUAȚIA CASĂRILOR DE MIJLOACE FIXE IN ANUL 2010

NR. CRT

NR.INV.

DENUMIRE

VAL. INVENTAR

1

1034

CABINA DISPECERI

1061

2

1105

TONETA

1450

3

2054

INST. MEC.ALIM.ULEI

23 692

4

2077

INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294

4 207

5

2078

INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294

4 207

6

2079

INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294

4 207

7

2082

INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294

5 623

8

2090

DISPOZITIV SUPERTECH

3 600

9

2091

DISPOZITIV SUPERTECH

3 600

10

3036

SET INDICATOARE DE TRASEU

13 074

11

3038

SET AFISAJE ELECTRONICE

2 830

12

2013

INSTALAȚIE SUDURA ISPA

2 699

13

2031

COLOANA SURSA SUDURA

1542

14

2071

INSTALAȚIE SONORIZARE AUTO

4 207

15

2080

INSTALAȚIE SONORIZARE AUTO

4 207

16

26003

APARAT RIDICAT TRACTAT

7

17

26004

APARAT RIDICAT TRACTAT

7

18

26005

MACARA HIDRAULICA T

88

19

26011

MACARA HIDRAULICA 1,5 T

39

20

26024

VINCI MANUAL TOP BT10

121

21

26025

VINCI MANUAL TOP BT10

121

22

26026

VINCI MANUAL TOP BT10

121

23

26027

VINCI MANUAL TOP BT10

121

24

26028

VINCI MANUAL TOP BT5

74

25

26029

VINCI MANUAL TOP BT5

74

26

26030

VINCI MANUAL TOP BT5

74

27

26031

VINCI MANUAL TOP BT5

74

28

26032

VINCI MANUAL TOP BT5

74

29

26037

CRIC HIDRAULIC 12T

32

30

26038

CRIC HIDRAULIC 12T

32

31

26039

CRIC HIDRAULIC 12T

32

32

26041

CRIC HIDRAULIC 12T

32

331  22170

AUTOBUZ IKARUS 280.02

2 380

TOTAL

83 705

SITUAȚIA VÂNZĂRILOR DE MIJLOACE FIXE IN ANUL 2010

NR. CRT

NR.INV.

DENUMIRE

VĂL. INVENTAR

1

23021

MICROBUZ ISUZU MD27A

108 000

2

22879

REMORCA UTILITARA COMPA 2000 AE

14 310

TOTAL

122 310Nota privind provizioanele
- lei -

Denumirea provizionului

Sold 01.01.2010

Modificări

Sold 31.12.2010

Constituire

Diminuare

0

1

2

3

4 = 1 +2-3

Proviz. ptr. deprecierea creanțelor clienți

57.941,06

65.539,93

1.934,62

121.546,37


Conform IAS 37 și Legii 571/2003 privind Codul fiscal s-au constituit provizioane, astfel:

S-au constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor, aferente clienților neîncasați la 31.12.2010, în sumă de 65.539,93 lei.

Din provizioanele pentru deprecierea creanțelor clienți constituite pana la 01.01.2010, s-au anulat provizioanele constituite in anii precedent! in sumă de 1.934,62 lei.

Suma totală, de 1.934,62 lei a fost încasată astfel: 420 lei cu ordin de plata prin contul curent bancar, iar 1.514.62 lei a fost incasata cu numerar in casieria centrala.

Anexez centralizatorul « SITUAȚIA PROVIZIOANELOR AFERENTE CLIENȚILOR AFLATI IN

URMĂRIRE JURIDICA LA 31.12.2010 »DIRECTOR F CIAR, ec. Daniela Elei^a Bțrligiu


R.A.T.P. PLOIEȘTI


ȘITPĂI1A PRQVizțPANEl.g

4                                 *1

a

a • - DIN PRESTĂRI:

1 I                     II I w II >■■■■11                .........

ASOC.SPORT."ULTRAS“ PL.-CP

 • - ........— -------


SE ADVERTISING

TOTAL BSAb^m!NG

BEGA REAL PLEASA-CP BEGA REAL PLEASA-CP

BEGA REAL PLEASA^CP

TO TAL BEGA REAL PLEASA:


IOROM TRADING BUCUREȘTI scadenta

imediat-penalitate

*' .............—................ 11

IOROM TRADING BUCUREȘTI

lunii.un ■■■»n*n


F.6740257/16.06.04

F.1565673/25.04 06


F.22325/30.08.2010


I             UMiHIMMIIIHi I...... '

F .22329/30.08.2010


F.12603/16.02.2009


F.18816/29.01.2010

F. 18812/29.01.2010


F.18955/05.02.2010

F. 19320/26.02 2010

F. 19925/06.04.2010


10 643-35 ■ | !■!

573-02

573-02 ........ - li "illli"

13 643.35

.....»'w"" -2 630A2 22 793.32


F .6491992/26.01.04

F .6564582/03.03^04 F.6564871/25.03.04 —****te«—>W !■■■«!■ —


I IIIII»■ III ■■■iii........

F .21314/28.06.2010


-             III 11

F .21315/28.06.2010


F.2O647/I9.O5.26ÎO

—......in n^ai...... i      nl^""'

F.1150/04.07.2007


— ■ 1 ...... uimii  11,1

F.18496/06.01.2010

F. 16936/08.10.2009

****^**tell«MWWW***Wt**<*Mt^^^"-

F. 17226/27.10.2009

F17792/27.11.2009

III ■■>■■■—                         , li


F.3017/02.10.2007

1 —* 1        >

F .3634/01.11.2007

—ta—I     I |l " 1

F .4360/05.12.2007


F.4893/07.01.2008


F.4918/07.01.2008


1

F.5489/06.02.2008

— I —— I ’


F.6000/04.03.2008


721-01

ta—«i

583-94

^taW^***“

17-35

1 li

741-35


4 257.50

1 824.64Constituit    Constituit

2007 2008


Constituit


2009


261.32


2 706.79


525.56


850.33


721.01


583.94


17.35


741.35


376.15


per >270 zile
682.00

40.9210 643.35

573.02

573.02

- — --•

13 643.35

■WmMMMRMWMR^

-2 639.42


573,02

2 658.70

............

341.30

11 mu ■


28 630.10


76.35

III          if

2 015.30

n.W.H       U1F

2 499.00


-832.95

tf"


2 015.30

2 499.00

-832.98

1 111

C’W30'’/-

” <   ------/     W

x xA

__            \ r* \X

j

/ h


4.


t

.           f

■■ I


PARTIDUL DEMOCRATLIB

i.awn.       ■«■■.  „.,         „|MM|               i

PARTIDUL NATIONAL LIB


F. 18338/29.12.2009

.........

F. 18339/29.12.2009


PETROTRANS

PETROTRANS

mmmmnmtantatam


F.2030829/02,08,05

F.2031501/06.09,05


PETROTRANS

TOTAL PETROTRANS:


•ta


4 841.41

* II ■ III I

235.30

1 383.78

1 310.73ta


1 322.52


I*4 017.03


ta


*ta


taft


2383.78

1 310.73

1 322.52


Mwmt


<•


ta


ta


•*ta


4 841.41


235.30


*•


GHENCEA FLORIN


ta


ta


541.04


BAU CONSTRUCT


UNICREDIT LEASING BUC.

TOTAL UNICREDIT LEASING

DIFERIT MEDIA


tfi


ri


EVOLVA BUC


ri*


EXTRAPAN PL


EXTRAPAN PL

EXTRAPAN PL


ta


4 841.41


4 841.41


235.301       235.30


w*


4 017.03


EXTRAPAN PL


EXTRAPAN PL

EXTRAPAN PL


m*


EXTRAPAN PL


EXTRAPAN PL

..............."....... IlF

TOTAL EXTRAPAN

ft


ta


MEGA METAL INOXBUDESTl mmta^

RAKNET SOFT PLOIEȘTI


RAKNET SORȚ PLOIEȘTI TOTAL RAKNET

SIND BRAZI


fttf


ta


| F.8437560/04.09,2006

|F.8436610/21.07,06


4 760.00


F.8435969/22.06,06


DIFF.2033150/17.11.05

«MWtaM'M

F.1562704/05.12,05


[F.1563337/04.01,06

*

[F.1563897/31.01,06

F.1564040/02.02,06


|F.1564549/28.02,06

■■'■■■4*—

F.1566269/19.05,06


F.24/14.05.07


ti


I*•ri


F.6789/08.04.2008


F.13965/29.04.2009


ta


ta


Mi


Mim


•S»


*ta


Mm


taw


79.18

79.18


6 756.76


9 999.99


144.38


165.64

.......

281.45

■ mm*..........

159.79


274.42


247.41


I IIPWI^BII

322.84

215.22


1 811.15


ta


541.04

Mwww »

4 760.00

79.1 sl


ta


/•*


taft»


+*


6 756.76


9 999.99

*— ...........»l f

144.38


ta


«W


ta


tam


ta


ta


ta


ta


ta


•ta


ta


IWl/


taft


165.64


ta


ta


ta


ta


p*


281.45


159.79


274.421

W HIWHiimX*

247.411


322.84


ti


ta


ta


215.22


>ri


tam


*ta


541.04

4 760,00


79.18

6 756,76


9 999.99


ta


ta


Mft


SMART PLOIEȘTI

SMART PLO/ES77

SMART PLOIEȘTI


ta»


F.15573/28.07.2009

..........a,          uF i '

F.15044/29,06.2009

1 11

F.15478/23.07.2009


2 105.95

2 663.65

II I » IIIMlta"”1"11

-655.34

2 008.31

32.00


ta

5 229-86

‘^■■■'■“ll            Hl 11

-2 046.47

ta


ta


ari


taw


tafti


409.28


ti


•*


ta


VMtM*


•ta


ri


ve


TOTAL SMART3 592.67


ta


<*•


tai


2 105.95


2 663.65


ta


ta


ti


1811.15

2 105,95


ta


'655.34


ta«


■M


32.00

5 229.86

.....» '

-2 046.47

—'■■'■ '*■■■ mini I a

409.28

...............I  i ia


v*


2 008.31

32.00


TOTAL TRIPLE MEDIA

ZECASIN BUCUREȘTI

''        ...... I        ■ ■


F. 21885/30.07.2010

m ,;W !■!■


F.15725/04.08.2009


taft


ri


ipt


3 592.67


1 559.20


502.11


taft


tti


ta


ta*


1 559.20

ta


1 559.20


«*


502.111

MW "iiftwii^


ta*


502.23

tattaft

502.23

ZECASIN BUCUREȘTI

F.16232/16.09.2009

■'■'"■■Wllll      ......

[ZECAS/N BUCUREȘTI

116829/05.10,2009

I        -271.671

*271.57

| TOTAL ZECASIN BUC

732.77)

732.77

[TOTAL

|    121 546.37|

6 671.26

3 082.14^

5 136.65)

23 732.9o|    13 420.181

3 963.42|

65 539.93

121 546.37

34 267.131NOTA 3

/          I          \

s

p


REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net la 31.12.2010 a fost de 6.403 lei.


Conform OMF 3055/2009, repartizarea profitului s-a efectuat astfel:

 • -  5% din profitul net la rezerva legală;

 • -  profitul contabil rămas se preia la începutul exercițiului financiar 2011, în contul

117 - Rezultat reportat - in vederea acoperirii pierderii din anii precedenti.
DIRECTO


FINANCIAR,

ec. Daniela Birligiu.fch.ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2010Indicatorul
Exercițiul precedent

1


Exercițiul curent

--------2--------1 .Cifra de afaceri__________________________________

 • 2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)

 • 3. Cheltuielile act. de bază (Ct.921)


 • 4. Cheltuielile act auxiliare(Ct.922)

 • 5. Cheltuielile indirecte de producție (Ct.923)


6. Rezultatul brut aferent cifra de afaceri nete (1-2)


7.Cheltuielile de desfacere (Ct. 925)9.Alte venituri din exploatare

259 512

901 626

724461


273Director Financiar Ec. Daniela Bfrligiu


65 645 549


60 644 4414 532 311


1 992 943


0

7 393 720

5 372 120

Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești cod 2000 str. Găgeni nr. 88, tei, (40-244) 543761, fax. (40-244)513228, e-mail office@ratph.ro
NOTA NR. 5


La data de 31 decembrie 2010


circulante în sumă de 4.042.945 lei.


Nota privind creanțele


Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a avut creanțe din activeLei

i

1

1

1

i

1

creanțe

sold la 31.12.2010

termen de lichiditate sub 1 an

termen de lichiditate peste 1 an

0

l='2+3

2

4092- furnizori debitori

0

0

0

41 11.4118- clienți si client incerti

739.554,34

684.194,17

55.360.17

41 8- client fact de întocmit

0

0

0

425- avansuri chenzinale

303,00

303,00

0

428-alte dat.și creanțe cu personalul

29.230,53

9.553,87

19.676,66

4424-tva de recuperat

0

0

0

4428-tva neexigibilă

47480.15

47480.15

0

4458-subvenții

2.723.418,99

2.723.418,99

0

446-alte impozite, taxe, varsaminte asimilate

0

0

0

447-fonduri speciale

621.928,34

274.725,00

347.203.34

461 -debitori diverși

2.575,79

1538,91

1.036,88

1

i

1

1

473-decontări din op. In curs de clarificare

0

0

0

i

491-provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți

-121.546,37

-65.539,93

-56.006,44

1

î

496-provizioane pentru deprecierea

creanțelor-debitori diverși

0

0

0

total

L

4.042.944,77

3.675.674,16

367.270,61


Structura creanțelor a fost următoarea:

 • 1)  Contul 4092 „furnizori debitori-prestări” nu a avut sold la 31.12.2010.

 • 2)  Contul 4111 „clienți ” si contul 4118 „clienti incerti” a avut un sold la data de 31.12.2010 în sumă

739.554,34 lei, care s-a compus din:

-clienți din prestări de servicii si materiale cu termen de lichiditate sub un an in suma de 684.194J 7 lei ;

-clienți în urmărire juridcă, în sumă de 55.360,17 lei, care au fost cu termen de lichiditate peste un an .Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești cod 2000 str. Găgeni nr. 88; tei. (40-244) 543761, fax. (40-244)513228, e-mail office@ratph.ro


3) Contul 41„clienți facturi de întocmit”


la31.12.2010 nu aavut sold.4) Contul 425 „avansuri acordate personalului” a avut sold 303,00 lei, suma care s-a achitat in ianuarie


5) Contul 428 „alte datorii și creanțe în legătură cu personalul ” a avut un sold debitor de 29.230,53 lei, care


a avut următoarea componență:

-debitori din pagube materiale si accidente 29.230,53 lei,

 • 6) Contul 4424 ” tva de recuperat” nu a avut sold ;

 • 7) Contul 4428 ”taxa pe valoarea adăugată neexigibilă” a avut un sold de 47.480,15 lei, suma care a devenit exigibilă in ianuarie 2011;.


8) Contul 4458 ”subvențiî „ a avut un sold de 2.723.418,99 lei, care in ianuarie 2011 s-a încasat integral.Componența contului a fost următoarea:


a) subvenții din facilități si gratuități acordate ca protecție socială conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești


nr. 248/31.10.2007 modificata de H.C.L.M. 235/30.09.2008 pentru pensionari in suma de 2.518.300,00 lei;


 • b) gratuități acordate conform: Decret -lege nr. 118/ 1990 republicată, Legea 44/1994 republicată. Legea 341/

2004 republicată, H.C.L.M. 107/2004, H.C.L.M. 124/2005 in suma de 24.284,67 lei;

 • c) facilități si gratuități acordate conform H.G. 309/ 06.05.1996, Ordiniul 4055/005.06.1996 și H.C.L.M. 107/

2004 pentru studenti, in suma de 31.148,75 lei;


d) facilități si gratuități acordate conform H.G. 309/ 06.05.1996, Ordiniul 4055/005.06.1996 si H.C.L.M. 107/


2004 pentru elevi, in suma de 149.685,57 lei;


e) subvenție pentru persoane cu dizabilități care se calculează conform Ordinului nr. 62/ 2007, legii 448/

2008. H.C.L.M. nr. 29/09.02.2007 si H.C.L.M. 275/30.10.2008 astfel:


-nevăzători:


0,00 iei-handicapați:                                                         0,00 lei

9) Contul 461 „debitori diverși” cu soldul de 2.575,79 lei, la sfârșit de an a fost constituit din:

-debitori externi din accidente, in suma totală de 2.575,79 lei, din care sub 1 an au fost în sumă de 1.538,90 lei,


iar peste 1 an 1.036.88 lei;

 • 10) Contul 473 „decontări din operațiuni în curs de clarificare” nu a avut sold la 31.12.2010.

 • 11) Contul 491 ”provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți” la 31.12.2010 a avut un sold de -121.546,37 lei reprezentând provizioane constituite conform listei clienților în litigiu, din care cu termen de lichiditate sub un an -65.539,93 lei, iar cu termen de lichiditate peste un an in suma de -56.006,44 lei .

 • 12) Contul 496_„provizioane pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși” la 31.12.2010 nu a avut sold.

NOTA NR. 5


Notă privind datoriile

Respectând reglementările contabile pentru agenti economici, privind întocmirea notelor explicative la situațiile financiare, menționăm că R.A.T.P Ploiești nu are datorii care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar.

Datoriile centralizate se prezintă astfel:


Datorii

J

i

j

1

1

Sold la 31.12.2010

( col. 2+3+4 )

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1

2

4

Total datorii

d

6.631.014

6.631.014

0

0

Datoriile cu termen de exigibilitate sub un an sunt constituite din avansuri încasate de la clienti, datorii către furnizori, datorii către salariati, datorii fiscale si către asigurările sociale.

Menționam ca


Regia nu a mai avut contracte de leasing si nu a angajat credite bancare in cursul anului

2010.
NOTA nr. 6


Notă privind politicile contabileanul 2010 nu s-au produs modificări ale principiilor, politicilor și metodelor contabile ce au stat la baza întocmirii situațiilor financiare, conform OMF. 3055/

2009.

Notă privind salariații

Pentru exercițiul financiar 2010 numărul mediu de salariați a fost de 1112, din care:

-numărul mediu de muncitori a fost de 1013,

-numărul mediu de maiștri a fost 6,

-numărul mediu de personal T.E.A. a fost de 93.

Corespunzător numărului mediu de personal, in cursul exercițiului financiar 2010 s-a cheltuit pentru salarii suma de 46.931.101 lei. Această sumă înregistrată în contabilitate, a fost cheltuită astfel:

 • a)  cheltuieli cu salariile brute ale personalului ~ 36.007.580,48 lei, din care:

muncitori si maiștri ~ 33.126.974,04 lei

personal T.E.A. = 2.880.606,44 lei;

 • b)  cheltuieli cu asigurările sociale suportate de Regie = 9.883.011,00 Iei, din care:

muncitori si maiștri =9.092.370.12 lei,

personal T.E.A. = 790.640,88 lei.

Pentru membrii Consiliului de Administrație ai R.A.T.P. care au fost in număr de 4, in cursul anului 2010 s-a cheltuit suma bruta de 1.265,00 lei, iar cheltuielile cu asigurările si protecția sociala au fost de 335 lei.

Menționam că președinte al consiliului de Administrație a fost directorul general - ing. Radu Popescu.

In cursul anului 2010 suma cheltuită cu tichetele de masa acordate salariaților a fost de 1.038.909,52 lei. Suma datorată ca fond de participare a personalului la profit, sumă constituită ca obligație înainte de 01.01.2010, a fost de 1.422,10 lei.(4OTA <3

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-F1NANCIARI ANUL 2010


 • 1. Indicatori de lichiditate:  ctive curente (Indicatorul capitalului circulant)


  Datorii curente


  9324893

  6631014


  1.406254


  • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

  • * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.


  b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid) ________________Active curente - Stocuri______________ C                       Datorii curente


  9324893


  2818963


  6631014


  0.981137


  • 2. Indicatori de risc:


  a) Indicatorul gradului de indatorare _______Capital imprumutat_______ Capital propriu


  100


  0 8271093


  X 100  Capital imprumutat Capital angajat


  X 100


  0 8271093


  X 100  unde:

  • * capital imprumutat = credite peste un an;

  • * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

  b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

  Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția entitatii este considerata mai riscanta.  Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda


  54229


  31326


  1.731118


 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti calculează eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor


* exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către entitate.

Sold mediu clienti Cifra de afaceri767 217 67638492


X365


4.14016


O valoare in creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecința, creanțe mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea il obține de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)


4 687 512

15268745.8


X 365


112.0552


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate                 /

67638492

14867669


*1

s

s


Cifra de afaceri Active imobilizate

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri Total active


67638492

24192562


2.795838


 • 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entității in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit


54229


Capital angajat


17561540.003088


unde capitalul angajat se refera la banii investiți in entitate atat de către acționari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b( larja bruta din vanzari

______Profitul brut din vanzari Cifra de afaceri


X 100


28657 67638492


X 100


0.042368


O scădere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producție sau sa obțină prețul de vanzare optim.


DIRECT


DIRECTOR


NCIAR
ALTE INFORMAT»

Informații referitoare la calculul impozitului pe profit


/■■'

// -■>

/' se

// x

//a* 1/

I t

!• r

I i


■»?-'.w>


c:

v,

\\C ;

Nota 10^ Jz


\ %

\\


t.


*»-u


Impozitul pe profit a fost calculat in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 si a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Regia Autonoma de Transport Public Ploiești a înregistrat la Sfârșitul anului 2010 pierdere fiscala in valoare de 6.190.426 lei, avand ca baza de calcul următoarele:


Rezultatul brut contabil Venituri neimpozabile Cheltuieli deductibile fiscal amortizare fiscala 5 MAN


amortizare fiscala 15 MAN amortizare fiscala 15 MAN


amortizare fiscalaTRAMV


amortizare fiscala Mașina de montat-demontat anvelope amortizare fiscala Dispozitiv Imersie

amortizare fiscala 20 BMC

amortizare fiscala 19 BMC

Cheltuieli nedeductibile fiscal


 • - trecere pe cheltuieli debitori cfHCA -ch.amenzi, maj.la bugete -amortizare contabila

 • - diurna


- protocol -TVA protocol -combustibil ned.


-TVA combustibil ned. -amortizare reevaluare 2006


-provizioane clienti neincasati

-impozit profit

Rezultat fiscal per 01.01.- 31.12.2010

Pierdere fiscala la 31.12.2009 REZULTAT FISCAL


6 403 728 423

 • 2 584 675

154 575

751 764

465 630

76 799 1 161 -933

582 399

553 280

 • 3 828 199

12188

31 785

3 524 758 945

3 231 776

25 393

5 369

151 994 55260 16500

521 504 -6 711 930 -6 190 426DIRECTO Ec. DaiAlte informații


A 'V " x

NOTA nr.10 '-

' /

> / ‘ :

4

► fRegia Autonomă de Transport Public Ploiești, înființată

15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 din 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară , sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, activitatea desfășurându-se atât la sediul Regiei cât și în punctul de lucru " Podul înalt" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr.Cantacuzino, Nr. 283.


în baza Legii nr. regii autonome și


Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J 29 / 326 / 23.04.1991, are cod unic de înregistrare 1355770, cod CAEN - 4931.


Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transport în comun


de persoane cu autobuzul, troleibuzul,


tramvaiul și alte mijloace de transport


specifice, pe teritoriul municipiului Ploiești și în zonele limitrofe acestuia.


Regia Autonomă de Transport Public Ploiești are o structură organizatorică


formatăa) Structură funcțională care cuprinde:

 • - director general

 • - directori executivi


- consilier special

- birouri Icontrol financiar de gestiune

contencios


comunicare - proiecte - relații cu publicul management al calității

P.M.-P.S.I.


protecție civila buget-tarife-analize economice achiziții


- servicii


resurse umane-relatii munca+laborator psihologic administrativ


siguranța circulației - control bilete aprovizionare expoatare+dispecerizare computerizata financiarcontabilitate


securitatea si sanatatea muncii - cabinet medical


Informatica si mentenanta echiptehnic - investiții


b) Structură de producție care cuprinde:

- secții


întreținere și reparații auto autobuzetransport electric coloana autospeciale stație inspecție tehnică tipografieConducerea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se asigură de către Consiliului de Administrație al cărui președinte este Directorul General al Regiei. Consiliul de Administrație este constituit cu respectarea art. 12 din Legea nr. 15/1990, numit prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 214/ 15.08.2008, 18/26.02.09 si 305/23.09.09 și este compus din de Administrație își desfășoară activitatea cu respectarea 161/2003 cu modificările si completările ulterioare.

Activitatea curentă a R.A.T.P. Ploiești este condusă de


5 membri. Consiliul


prevederilor Legii


Directorul General, numit conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 46/ 01.04.2005 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 184/27.07.2001, prin care aprobă Contractul de Performanță al Directorului Regiei.


Registre ale Regiei:

 • -  Registru procese verbale ale Consiliului de Administrație al R.A.T.P. Ploiești;

 • -  Registru unic de evidență a cursanților școlii R.A.T.P. Ploiești pentru categoria “D”, “Tv” și“Tb”;


 • -  Registru procese verbale ale comisiei municipale pentru transport și siguranța circulației;

 • -  Registru de evidență fiscală;

• r

, i

 • -  Registru jurnal;

 • -  Registru inventar;

s       «I        ’                                                  •                                    . r            •

 • -  Registru unic de control;

 • -  Registrul proiectelor de operațiuni prevăzute să fie prezentate la viza C.F.P.P.

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată .Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a -IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Regia a înregistrat la 31.12.2010 un profit net în sumă de 6.403 lei.

Cifra de afaceri a Regiei la 31.12.2010 este în sumă de 67.638.492 lei, fiind formată din veniturile aferente producției vândute, venituri din vânzarea de mărfuri și veniturile din sume de la bugetul local privind facilitățile acordate călătorilor.
COMPONENTA CONTULUI 4754 “PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZĂRILOR”

Soldul contului la 31.12.2010 in suma de 352,58 lei este format din:

Transformator trafo.TTU

352,58

COMPONENTA CONTULUI 4758 “ALTE SUME CU CARACTER DE SUBVENȚII PENTRU

INVESTIT!!”

Soldul contului la 31.12.2010 in suma de 293.147


4758.03”ALOCATU NEPUSE IN FUNCȚIUNE”:

53.260,75


53.260,75


dispecerizare trafic tramvai

- 4758.04”ALOCATII PUSE IN FUNCȚIUNE”:    188.476,25

- 4758.08 “ALOCAȚII CIVITAS” :                51.410,33Ec. Daniela ElGNOMIC,


1 Societate:

Nr.reg.com.:

Cod fiscal:


RATP PLOIEȘTI

J29/326/1991

R01355770
Total sinteticSolduri inițiale


Debit i

1

j

______1

0.00


1061


DIN REEVALUARE

REZERVE LEGALE

I                        _       _      _      ________ _                       r.......

REZERVE REPR SURPLUS DIN REEV


I

0.00

I

0.00 *

0.00 •

0.00


Perioada: 01/12/2010 - 31/12/2010 Societatea: % Cont: %


Rulaje curente


Rulaje cumulate


Solduri finale


Credit

î

4


Debit i

h

I

!


0.00


Credit'

J

L

i

• -f . ..

r

I


Debit


Debit


Credit


0.00


0.00


0.00


320.00


0.00


0.00


0.00


0.00


3 479 173.46


3 479173.46


9 813 955.06


1611.35


0.00

0.00

125 808.75

1065

’T •••

1068

Total sintetic 106

ALTE REZERVE 'rezerve

0.00 ;

o.oo r

b

4

26 893.42 :

F

146 506.23 i

0.00 i

o.oo............

I

0.00

1

320.00

0.00

o.oo’

; 0.00

1807.29

0.00 1

...........1..

0.00

26 893.42

154313.52

TOTAL GRUPA 10

4

3

0.00 :

I

13 447 122.04 |

I

0.00

!

320.00

7 487.29

7 807.29

0.00 '

13 447 442.04

1171

: REZ. REPORTAT: PROFIT

0.00 !

2 648 909.06 ;

0.00 i

0.00 i

7 416 082.47

0.00

4 767 173.41

0.00

NEREPARTIZAT,PIERDERE

b

h

p

t

I

b

1172

■ REZ REPORTAT PROV DIN IAS, MAI PUȚIN

42 932.58 ;

0.00 '

0.00 i

t

153.89

0.00

2 376.11

40 556.47 :

0.00

IAS29

1

1

I

1

E

l

!

!

1174

■ REZ REP PROV DIN CORECT ERORI

374 702.84

o.oo~T

0.00

0.00 :

I

0.00

0.00 ;         374 702.84 ’

0.00

; FUNDAMENTALE

i

i

1

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________i

i

Total sintetic 117

■REZULTATUL REPORTAT

417 635.42 F

2 648 909.06 i

i

0.00 :

153.89 î

7416 082.47

2 376.11

5 182 432.72

0.00

TOTAL GRUPA 11

417 635.42

I

2 648 909.06 1

0.00 ;

1

153.89

7 416 082.47

2 376.11

5 182 432.72

i

0.00

1211

P&P EXPLOATARE

6 724 813.63 i

0.00 i

6 196 321.79

d

5 811 318.55 :

r

73 039 268.53

79 735 424.40

28 657.76 i

0.00

1212

P&P FINANCIARE

676 601.84 :

p

0.00 :

0.00 ’

3 986.49

I

35 027.80

~       763 190.02 ■

i

0.00

51 560.37

1215

i IMP PROFIT

b

14 667.00 :

0.00

0.00 i

0.00 :

16 500.00

14 667.00 ■

16 500.00

OW

Total sintetic 121

PROFIT S! PIERDERE

7 416 082.47 '

0.00 :

6 196 321.79

5 815 305.04 :

73 090 796.33 ;

320 00

80 513 281.42 '

J

45 157.76

51 560.37

129

.....REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00 r

320.00 ;

o.oo :

0.00 '

320.00

0.00

TOTALGRUPA 12

7 416 082.47 '

0.00

6 196 641.79 ‘

r

5 815 305.04 :

73 091 116.33 i

I

80 513 281.42

1

45 477.76

51 560.37

134

PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA

0.00 ■

415.73

o.oo:

0.00

415.73 :

0.00

0.00

0.00

IMOBILIZĂRILOR

I

1

’                                      •                        p

138

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT.INV.

0.00

308 462.32

0.00

1

0.00

1

308 462.32 :

0.00

1

0.00

0.00

TOTAL GRUPA 13

0.00

308 878.05

0.00

0.00

308 878.05 ’

0.00 ■

0.00

0.00

1511

PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00 i

0.00

0.00

1516

PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE

0.00

856 823.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

856 823.22

1518

ALTE PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI

0.00

726 614.00

0.00

0.00

726 614.00 '

0.00

0.00

0.00

Total sintetic 151

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIE

0.00

1 583 437.23

0.00 ’

0.00

726 614.00 ;

0.00 :

0.00

856 823.23

b

1.

b


«■ ■Solduri inițiale


4

Debit>


Credit’


Rulaje curente


Rulaje cumulate


Solduri finale


DebitI

I


Credit


Debit |

I


856 823.23

0.00

jTOTAL GRUPA 15

i ...        j

1 583 437.23 -

0.00 ’

I

I

0.00

p

167

,ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00 i

I

1 987 409.39 j

0.00

0.00

2 037 327.24

49 917.85

0.00

0.00

1687

DOBÂNZI AFERENTE ALTOR ÎMPRUMUTURI,

0.00

0.00 ;

0.00

0.00

31 326.38

31 326.38

0.00

0.00

DAT ASIM

1

............ j -

i

Total sintetic 168

DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR SI D

J

0.00 1

1

0.00 ;

1

1

0.00

0.00 ■

i

31 326.38

31 326.38

0.00

0.00

TOTAL GRUPA 16

1

0.00

1 987 409.38

1

0.00

0.00 i

1

2 068 653.62

81 244.24

0.00

0.00

TOTAL CLASAI

1

7 833 717.89 Ș

I

19 975 755.75

6 196 641.79

5 815 778.93 j

I

83 618 831.76

80 604 709.06

5 227 910.47

14 355 825.64

208

;ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE         |

621 288.05 j

0.00 i

1

6 322.58

0.00 !

9 751.07

0.00

631 039.12

0.00

TOTAL GRUPA 20

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1

I

621 288.05 i

0.00

—......... 1

6 322.58

0.00 !

9 751.07

0.00

631 039.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•l

0.00 1; CONSTRUCȚII

I

^ECHIPAMENTE TEHNILOGICE


! MIJLOACE DE TRANSPORT

I

Total sintetic 213   ' INSTALAȚII TEHNICE SI MAȘINI


82 034 999.46


2 095.15


0.00 ■


0.00 *

0.00


0.00


o.oor

oon


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 ;


0.00


0.00


571 994.79


0.00


0.00


0.00


2 379.66


125 812.24


187 599.69


0.00


0.00


0.00


2 515.87 '


2 515.87


0.00


15 904.42


206 015.11


-----------------------------------------------------------r

105 403 218.39 ;


0.00


0.00


25 068.17


25 068.17


0.00 .


0.00


0.00


25 068.17


253 764.83 i


253 764.83


2 095.15


0.00


0.00


0.00


0.00

1 .........1  'F

o.oo i

I


2 095.15


0.00


0.00


AMORTIZAREA MAȘINILOR, UTILZAJELOR SI IN

AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

Total sintetic 281 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALI


49 910.53

327 034.27


2 511.00


33 148.44 |

33 148.44 j

604 072.89 ?

3 928 306.46 î

I


0.00


0.00


0.00


605 143.23


605 143.23


17 100 266.41


0.00

69 428 958.45

I

0.00 :

553 260.52

0.00 :

I

801.04

0.00 :

86 480 923.50

2 379.66

377 745.84

0.00

87 052 918.29

2 379.66 :

380 261.71

106 471 064.43 =

87 052 918.29 ’

8 702.24

388 963.95

1 113 166.42 :

(L00

93 331.36 •

73 175.02

180 830.21

0.00

705 654.93

708 433734 575 545.21


Perioada: 01/12/2010 - 31/12/2010 Societatea: % Cont: %


3024


3028


303


308


331


332


346


351


354


3711


3712


Cont


- Denumire cont

* ■ -

'                                                          '          •' <■ X

<         __ș* *

i PIESE SCHIMB .

: ALTE MATERIALE CONSUMABILE

£'MATERIALE CONSUMABILE ............

materiale detiAt^ra obiectelor de

V' iwy^i ;   \ '.......

'-DIFERENTE DEPRET LA MATERII PRIME SI MATERIA


TOTAL GRUPA 30


PRODUSE IN CURS DE EXECUȚIE

LUCRĂRI SI SERVICII IN CURS DE EXECUȚIE


TOTALGRUPA 33

I

'PRODUSE REZIDUALE

I


TOTAL GRUPA 34


î MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI

j______ _             ________'_______________________________.................

PRODUSE AFLATE LA TERTI

b

ÎTOTAL GRUPA 35


Ș VANZARI MĂRFURI

I

i DEVIZE MĂRFURI

I               _       _ _      _______

DEVIZE ACCIDENTE


Solduri inițiale

Rulaje curente

Rulaje cumulate

Debit

i

Credit

Debit

i

Credit

I

I

Debit

Credit

1

1

Debit

J

1

1 493 988.53 ș

0.00 !

94 907.72 i

111 422.95 ;

2 156 799.06

2 314 369.20 I

I

1 336 418.39

44 477.90 i

0.00 j

13 826.69 i

i

16 382.42 i

204658.46

213 516.18 !

35 620.17

2 832 463.06 i

0.00 '

907 720.70 ,

909 414.12 !

I

11 463 255.00

11 655 918.14 !

r

2 639 799.92

41 452.14 =

b

o.oo i

I

1

9 824.77 -

8134.76

i

I

105 669.60

i

110408.23 i

I

36 713.50 j

t

0.00

1

•l

0.00

0.01

0.01

0.14 1

4

I

0.14 :

o oo;

Solduri finale

ț

I

b


0.00 i

0.00 !


917 545.48


6 504.40


-9 460.00


I I

i f


48 706.58


140 857.92


0.00


0.00 i


0.00


-2 955.60


13 785.20 ;

p


13 785.20


216 954.85


524.60


0.00


0.00


0.00


31 821.95


423.71


352.11

3713

I

Total sintetic 371 MĂRFURI

5 162.66

0.00

46 889.36

32 597.77 |

t

407 560.91

TOTAL GRUPA 37

5162.66

0.00

46 889.36 I

32 597.77

407 560.91

1

i


381


i AMBALAJE


iTOTAL GRUPA 38

I

I

^TOTALCLASA3


401


404


.FURNIZORI

I__ _   _  _    ___ .

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI


408


FURNIZORI-FACT NESOSITE


4091


4092


AVANSURI PT CUMPĂRĂRI STOCURI

CREANȚE SERVICII EXECUȚII LUCRĂRI


Total sintetic 409   : FURNIZORI - DEBITORI

I


TOTAL GRUPA 40


4111


4118


: CLIENTI

CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU


Total sintetic 411 CLIENTI


4158.99


4 158.99


3 088 745.94 '

r

I


0.00 -


3 462.71


3 462.71


0.00


0.00


0.00


46.29


0.00


0.00


11 766 326.51


306 822.51


114 105.77 i

F


4 104.36 ;

10 532.40 !


46.29 :


4158.99 i


2 818 963.06


1 912 025.23 ;


2 263 377.81


0.00

0.00 ’’

0.00 ■


0.00

0.00 '


141.26


11 063.72


1 912 025.23


0.00 ;

I


0.00


10 922.46


919.00


11841.46


2 275 219.27


2 368 096.10


11518.00


11 518.00


0.00

0D0


22 032.27

37 161.80 '


59 194.07


23 967 961.37


23 558.12


62 656.78


24 834 885.64


0.00

0.00


0.00


0.00521 634.24 :

0.00

1 874 568.86

1 873 282.91

24 340 318.96

24 243 945.23

618 007.97

0.00

57 941.06 i

0.00

27 870.03

1 600.00

67 898.21

4 292.90

121 546.37 ...........

0.00

579 575.30

0.00

1 902 438.89

1 874 882.91

24 408 217.17

24 248 238.13

739 554.34

0.00

•4-

1
 • 418

 • 419


CLIENTI - FACT DE ÎNTOCMIT i

CLIENTI - CREDITORI

I .TAL GRUPA 41


459.00

oioo

580 034.30


0.00

130.70

130.70


421

I PERSONAL - SALARII DATORATE

I

423

PERSONAL - AJUTOARE MATER DATORATE

424

1 PARTICIPAREA PERS LA PROFIT

1

425

'AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

426

i DREPTURI DE PERS NERIDICATE

427

'rețineri din remun datorate terților

428

‘ALTE DATORII SI CREANȚE IN LEG CU PERS

1

4282

"ALTE CREANȚE IN LEG CU PERS

Total sintetic 428

ALTE DATORII SI CREANȚE IN LEG CU PERS


TOTAL GRUPA 42


 • 4311            i CONTR.ASIG.SOC.FD.SAN FIRMA

I

 • 4312           CONTRIB PERS PT PENSIA SUPLIMENTARA

 • 4313           ! CONTRIBUȚIE ANGAJATOR ASIGURĂRI

•SOCIALE_____________________________________________

 • 4314            CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR PT ASIG SOC

DES_______________________________________________

Total sintetic 431    ASIGURĂRI SOCIALE


4371


4372


CONTRIB UNIT LA FD DE ȘOMAJ

CONTRIBPERS LA FD DE ȘOMAJ


Total sintetic 437 AJUTOR DE ȘOMAJ


TOTAL GRUPA 43

I


441


4423


4426


4427


4428


Total sintetic 442


444


4458


Total sintetic 445


446


447


0.00

0.00 ;

0.00 ’

782.00

0.00

0.00 :

38 030.89 !

0.00 7

I

38 030.89 j

I

38 812.89 ;

0.00 :

J

0.00

0.00

E

0.00 i

i

0.00 7


981 108.94 I

71 000.48 :

1 422.10 :

0.00 ‘

714.48 î

387 417.77 j

0.00

1 156.00 :

1 156.00 i

I

1 442 819.77 |

I

566 119.92 i

i

285 801.17 ’

143351.001

147 749.93


1 143 022.02


27 994.73


1 171 016.75 '


IMPOZITUL PE PROFIT

1

0.00

1

5 500.00 :

TVA DE PLATA

0.00

33 294.77

TVA DEDUCTIBILA

0.00 :

0.00 1

TVA COLECTATA

0.00 ■

0.00

TVA NEEXIGIBILA

37 599.25

0.00

’ TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

37 599.25 ■

33 294.78 ’

IMPOZITUL PE SALARII

0.00

353 991.49

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE

1 955 791.25

0.00

SUBV.PT.INV

SUBVENȚII

1 955 791.25

0.00

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE

o.oo :

-55.00

FD SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIM

0.00 '

-535 544.00

’ .... ... .....

-


Rulaje curente

Rulaje cumulate

Solduri finale

Debit \

1

b

L

Credit

Debit

i

Credit

I

1

Debit

Credit

0.00 :

0.00 ;

-459.00

0.00

0.00

0.00

265.20 i

1 500.56

15 390.73

16 640.62

0.00

1 380.59

1 902 704.09

I

1 876 383.47 ,

24 423 148.90

24 264 878.75

739 554.34

1 380.59

2 806 214.24

2 722 115.00

36 168 423.82

35 977 453.62 :

1

0.00

790 138.74

51 756.48 i

52 962.00 i

1

894768.48

868 806.00 :

0.00

45 038.00

0.00

0.00 ■

1

oxjcT

0.00 :

i

0.00

1 422.10

599 406.00 ’

I

599 103.00

7 266 276.50

7 266 755.50

303.00

0.00

0.00......

-497.00

0.00

-715.00

0.00

-0.52

417 951.56 ;

448 780.19

4 820 400.54

4 881 762.96

0.00

448 780.19

6 064.51 :

18 337.17 ■

79 662.47

88 462.83 ■

1

29 230.53

0.00

L                                  _   ......„ „  ..

1 824.99

968.01 ;

292 018.70

291 582.32 i

I

0.00

719.62

7 889.50 :

19 305J8 7

371 681.17

380 045.15 1

29 230.53

719.62

1 286 098.13

29 533.53

3 883 217.78

I

I I

I

I

I I

I

I

r

i


3 762 237.17


3 758 753.00


0.00

0.00


14 316.68


0.00 !


285 102.66


352 884.66


532 106.14


47 480.15 ;


1 217 573.61


387 349.49

I

3132118.99


3132118.99


3 948.00


64 244.32


559 280.00


282 317.00


1 129 490.00


13 676.00


13 671.00


27 347.00


1 156 837.00


180 775.74


352 884.66


532 106.14


36 075.20


1101 841.74


373 419.00


3 744 495.33


3 744 495.33


0.00


52 295.69


1 874 827.00


1 872 638.00


0.00


141162.00


1 955 168.93


1 954 150.00


0.00


146 731.00


15 045 017.02


181 991.05


183 422.68


365 413.73


364 766.00


L

l

b • •

I


15 396 251.00


16 500.00


2 405 486.63


4 009 546.14


0.00


1 129 490.00


13 676.00


13 671.00


27 347.00


1 156 837.00


0.00


6 408 888.19


6 408 888.18


310 739.54


300 858.64


12 987 179.52


13 124 779.59


4 742 744.49


4 762 172.00


39 484 007.07


39 484 007.07


655 329.50


951 728.66


38 716 379.33


38 716 379.33


655 384.50


865 344.32Cont'                                                                                r

i ALTE OAT.SI C^3

iSTATULUI. /<

TOTALGRUPA44-

JpEBlTCȘâi'

• j CEDlTORtFlRME

! CREDITORI PERSOANE

I

Total sintetic 462 i CREDITORI DIVERȘI


448


461


4621


4622


471


472


473


4754


4758


Total sintetic 475


491


5121
nA_________

cAHTE cu bugetul


Debit

I

I

I


Credit >

t _______________________________________________I

0.00 !

i

i


Debit i


0.00TOTAL GRUPA 46

I


.CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

I

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICA

PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA ^IMOBILIZĂRILOR______________

| ALTE SUME PRIMITE CU CARACT. DE SUBV |PTINVES

I

I

4


■TOTAL GRUPA 47

I

I

PROVIZIOANE PT DEPREC CREANȚELOR -

CLIENT!


TOTAL GRUPA 49


ÎTOTALCLASA4

I


CONTURI IN BĂNCI IN LEI


^CONTURI IN BĂNCI IN VALUTE

! SUME IN CURS DE DECONTARE

I______ _   _       __       -              ____

Total sintetic 512 CONTURI CURENTE LA BĂNCI


5124


5125


0.21 i

1

0.00 ’


0.00 .

0.00


5 000 085.74


39 021.70


0.00


0.00


0.00


7 658 418.05


681 038.30


0.00


210 967.98


2 443.32

8 530.00


103.22


0.00


Credit

ț

0.00 ■

I

I

i

I

I

I

7

i

1

4

I


5 272 051.76


1 233.77


48 728.44


0.00


211 071.20


8 530.00 ;


48 728.44


0.00

i


0.00


0.00 j

L


57 941.06 :

I


10 973.32


8 405.26


433 522.28


0.00


5.26


1 276.54


1 281.80


420.00


19 729 301.20


0.60


39464.00


Debit:

i

I

I


20 616.00


I

Credit

I

I


828 853.36


49 962.21 i

266 654.60 ■


850 665.86


955 284.81


0.00

0.00 :

f


0.00 :

r


14 804 416.61

J


18 786 506.94 ,


0.00


3 647 963.30


-36 971.80


63.14


2 052 406.37


2 345 553.70


2 345 969.43


6 618 745.83


65 539.93


1 934.62 ■

I _________________________________________________________________________________________________________________________________I


215 642 994.22 :

6 495.03


0.00

I

215 649 489.25 '


Debit |

I

i

0.00

L


2 575.79 :


4 032 941.41


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Credit


0.00


-67 733.60


0.00


856 913.29


103.22


857 016.51


857 016.51


0.00


11 929 982.39


0.00


352.58


293 147.33


293 499.91


12 223482.30

121 546.37


121 546.37


7 575 504.20     18 354 114.10


0.00


0.00


0.00


0.00


18 786 506.94

19 768 765.80 :

0.00

I

1

I

I

;TOTAL GRUPA 51

5311

i CASA IN LEI

27 299.77

0.00 j

1 285 203.54

1 445 370.14

22 602 640.06

22 614 969.84 ;

14 969.99 :

0.00

Total sintetic 531

CASA

27 299.77

0.00 ’

1 285 203.54

1 445 370.14

22 602 640.06

22 614 969.84

14 969.99

0.00

5328

ALTE VALORI

1 142.32 ■

0.00 ■

366676.00

367 225.36

1 039 589.68 :

1 038 909.52

1 822.48

I

0.00

Total sintetic 532

ALTE VALORI

1 142.32 '

0.00

366 676.00

367 225.36

1 039 589.68

1 038 909.52

1 822.48

0.00

TOTAL GRUPA 53

28 442.09

0.00

1 651 879.54

1 812 595.50

23 642 229.74

23 653 879.36

16 792.47

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

-0.02

0.00

44 717.29

44 651.22 ’

576 573.10

576 572.47

L0.61

0.00

TOTAL GRUPA 54

-0.02

0.00

44 717.29

44 651.22

576 573.10

576 572.47

0.61

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

41 760.00

0.00

14 655 529.90

14 655 529.90

165 841 304.49

165 883 064.49

0.00

0.00

I

4

0.00

0.00

1 153 120.23

70 312.46

CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE

6021

l

I I b

k

6022

■CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL

p

0.00

0.00

k

677 581.02 ;

677 581.02

7 420 520.07

7 420 520.07

0.00

0.00

6024

'CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB

0.00 1

s

0.00 '

c

p

98 801.91 i

98 801.91

2 218 668.24

2 218 668.24

0.00

0.00

6028

■CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE

0.00 ■

ow~

16187.41 ;

16 187.41

205 333.46

205 333.46

0.00

0.00

CONSUMABILE

-

b

1

... teb       ..          ... I   p -                  — •

Total sintetic 602

■CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABIL

1

o.oo :

r

0.00

L

862 882.80 i

862882.80 1

10 997 642.01

10 997 642.01

0.00

..... .s .

0.00

603

; CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE - OB

0.00 :

0.00

8 134.76 ■

8 134.76

109 978.30

109 978.30

0.00

0.00

1 INVENTAR

h

k

►......-.........

604

i CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE

0.00 ;

0.00

0.00 î

0.00

702.17

702.17

0.00

0.00

.NESTOCATE

j

1

r b b t

______________

.........

605

: CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA

1

0.00 :

b

0.00

487 391.69 i

487 391.69

3 946 598.76

3946 598.76

0.00

0.00

607      .............

: CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE

0.00 !

1

0.00

32 597.77

32 597.77

392 643.06

392 643.06

0.00 1

0.00

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

o.oo i

i

0.00

r

-10 001.29 !

i

-10 001.29

-128 797.03

-128 797.03

0.00

o.oo’

TOTAL GRUPA 60

0.00

0.00 :

1 381 005.73 ’

k i

1 381 005.73

15 318 767.26

15 318 767.26

0.00

0.00

611

.CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII

0.00 I

0.00

12 888.12 j

12 888.12

67 238.27

67 238.27

0.00

0.00

613

1

i CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE

0.00

0.00 I

45 134.75 i

45 134.75

505 077.97 i        505 077.97

0.00

0.00

614

CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETĂRILE

o.oo i

0.00 i

0.00 i

0.00

14 548.00

14 548.00

0.00

0.00

ITOTAL GRUPA 61

1

4

o.oo :

0.00 ;

58 022.87

58 022.87

586 864.24

586 864.24

0.00

0.00

621

CHELTUIELI CU COLABORATORII

0.00

0.00 ‘

111.00 :

111.00

1 265.00

1 265.00

0.00

0,00

622

. CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI

0.00 i

o.oo :

61 405.79

61 405.79

786 574.33

786 574.33

0.00

0.00

ONORARIILE

1

1

k

i

623

■CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI

o.oo i

0.00 :

L

456.73

k .... 1

456.73

5158.90

5 158.90

0.00

0.00

;PUBLICITAT

1

p

624

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI

0.00 ’

0.00 1

80.64 ‘

80.64

3 132.84

3132.84

0.00

0.00

1 SI DE PER

i

i

625

CHELTUIELI CU DEPLASĂRI, DETASARI SI

0.00 :

0.00

892.08

892.08

7 453.27

7 453.27

0.00

0.00

TRANSFER

p

b

626

CHELTUIELI POȘTALE SI TAXE DE

0.00

0.00

18121.33

18121.33

212 832.23

212 832.23

0.00

0.00

TELECOMUNICAȚII

i

.

627

CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI

0.00

0.00

1612.42 ;

1 612.42

19 922.27

19 922.27

0.00

0.00

ASIMILATE

. s

... . .

628

ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE

0.00

0.00

130667.71

130 667.71

1 588 338.73

1 588 338.73

vuX "^o.oo

2 203 099.82


Cont


Denumire cont


Debit


Credit


I

Debit

i


I

Credit!

I


Debit:

I ț

I


TOTAL GRUPA58

I

TOTAL CLASA 5


755 465.91


0.00


0.00


14 655 529.90


14 655 529.90


165 841 304.49


i

Credit

I

I

I

165 883 064.49


Debit


0.00


36 120 892.53


35 299 283.56


407 227 432.55


Credit


0.00


0.00


0.00--------------<...— ----—

S1 I.s

ț

■L

■ I


Debit

I

I


641


1

t,

I

V


642


6451


6452


\ CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

1    •          •                            - u .                                ’     .             J        b r                  *   *

CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA acordate sal: ’ 1

CONTRIBUȚIA UNITATII - ASIGURĂRI "--SOCIALE

'CONTRIBUȚIA UNITATII - AJUTOR DE ȘOMAJ


Credit

p

I

î

I

I


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


6453


6454


6456


6458


^CONTRIBUȚIA ANGAJATORILUI - ASIG SOC ■DESANAT

■CHELTUIELI AJUTARE DECES,

NAȘTERE,PENSIO

CHELT ASISTENTA MEDICALA

! ALTE CHELTUIELI - ASIG SI PROT SOCIALA


Total sintetic 645   ! CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE, PROT S(

I

I_______    .     _______ _ _            .      __________.          .       -


TOTAL GRUPA 64


654


6581


6588


PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI

I________________%                •  .      ...       . .      .....    ...  -      . . -

i DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE


Total sintetic 658 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

I


|TOTAL GRUPA 65


665


666


668


; CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

CHELTUIELI PRIVIND DOBÂNZILE

' ALTE CHELTUIELI FINANCIARE


TOTAL GRUPA 66


0.00


0.00


J

p

•< •


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 i


0.00 :


0.00


0.00 :


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


6811


6812


CHELTUIELI DE EXPL-AMRT IMOBILIZĂRILOR

■CHELTUIELI DE EXPL-PROV PT RISC SI CHELT


Total sintetic 681 ' CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMOF


TOTAL GRUPA 68

I


CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ■CURENT

Total sintetic 691 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


6911


0.00 :


TOTAL GRUPA 69


TOTALCLASA 6


VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR ■REZIDUALE


0.00 .


0.00 ;

I


o.oo :


0.00


0.00


.. L


Debit

I

I

I

I


Credit


2 722 115.00


367 225.36


559 280.00


13 676.00


141 162.00


15 500.00


4 509.75


0.00


0.00


533 656.84


I b

<1

I


I

I -• r

i


599 196.77

I

0.00


o.oo ■


0.00 i


6 196 321.79


15 500.00


734 492.75


3 100.00


1.51


3101.51


0.00


0.00


0.00


0.00


533 656.84


65 539.93


599 196.77 '


0.00


o.oo


6 196 321.79


12 674.10


Debit i

J

ț

p

f

I

i


36 008 845.62


1 038 909.52


7 445 944.00


181 677.00


1 841 224.00


174 362.48


50 628.90


189 509.00


9 883 345.38


12187.99


664 954.60


500.11


31 326.38


5 497 368.76


65 539.93


5 562 908.69


73 090 796.33


Credit

i

i


181 677.00


1 841 224.00


174 362.48


50 628.90


189 509.00


9 883 345.38


16 500.00 !

*

•l


16 500.00


16 500.00


73 090 796.33


96 391.83


0.00


0.00


0.00 :

b


0.00


0.00 ■

0.00

b

0.00

0.00 i


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Credit


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0?00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Cont


Denumire cont


704


706


707


708


! VENITURI DIN LUCRĂRI EXECUTATE SI

i SERVICII PR

■ VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE S

VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

I

; VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE


0.00


0.00


0.00


0.00


711


TOTAL GRUPA 70

i

i.      __ ________


712


'VARIAȚIA STOCURILOR

I                                                    ______ _______________

VENITURI AFERENTE COST. SERV IN CURS

; DE EXEC______________________________

TOTAL GRUPA 71


VENITURI DIN SUBV DE EXPL - CIFRA DE ■AFACERI

Total sintetic 741 VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE


7411


758


7581


7583


7584


7588


'TOTAL GRUPA 74

I

l

î ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

VENITURI DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI, PENALITATI

■ VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR VENITURI DIN SUBVENȚII PENTRU ș INVESTIȚII

ALTEVENITURI DIN EXPLOATARE


0.00


0.00


Total sintetic 758   : ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE


TOTAL GRUPA 75

I


0.00 '


765


766


768


VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS :VALUTAR

 • ■ VENITURI DIN DOBÂNZI

 • ■ ALTE VENITURI FINANCIARE


0.00


7812


TOTAL GRUPA 76


0.00


VENITURI DIN PROVIZIOANE - RISCURI SI CHELT

Total sintetic 781 VENITURI DIN PROVIZIOANE - ACT DE EXPLC


TOTAL GRUPA 78


TOTAL CLASA 70.00


0.00 :

I


0.00 '


Credit!

i

t

b


0.00


0.00


0.00


0.00


l

0.00 i

I


0.00 T ’

I


0.00


0.00 '


0.00


0.00

o.oo 1


0.00


0.00


0.00


0.00


Debit

2 045 631.35 i

I

I

I I

57 031.28

i

48 724.31 ■

111 407.10


1 576.95 .

I


3132118.99


9 256.01


434 798.82


0.60


3 985.89


0.00


3 986.49


420.00


420.00 ;


42o.oo :

5 883572.01


Credit:

I

2045 631.35 1


I

Debit;

i

I

27 872061.15 :


I

Credit

1


27 872 061.15


57 031.28


48 724.31


111 407.10


11 036.95


•l


3 132 118.99 :


16 700.59


135.37


9 256.01


434 798.82


9110.65


470 001.44


470 001.44


3 986.49


420.00


420.00


420.00


5 883 572.01


Debit


0.00


Credit


0.00


693 444.41 :


30 225 910.22


174 888.07


140 857.92


37 412 581.81


37 412 581.81


188 488.11


19 390.11


4 214 632.81


103 580.73


4 610 494.47


405.58 :


86 588.18


728 548.62


728 548.62


73 379 869.28


693 444,41


37 412 581.81 '


37 412 581.81


37 412 581.81


0.00


0.00


0.00


0.00 I

i


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


188 488.11

c

0.00

0.00

84 402.70 î

i

0.00

0.00

19 390.11

0.00

0.00

4 214 632.81 ■

1

0.00

0.00

1

103 580.73 !

0.00

0.00

4 610 494.47 i

0.00

0.00

4 610494.47 :

i

0.00

0.00

405.58 '

0.00

0.00

36 264.70 ’

"o.oo

0.00

49 917.90 ’

0.00

0.00


86 588.18


728 548.62


73 379 869.28 .


0.00


0.00


0.00


0.00ț

Cont               Denumire cont

Solduri inițiale                            Rulaje curente

Rulaje cumulate                         Solduri finale

*■ '

► »

•r

'c

. 1

Debit !               Credit!                Debit I                Credit

1

1 1

Debit i              Credit;             Debit ;           Credit

i                                                                                                                                                                                                                                                                                 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                |

/' •< /' ..1

/ /«'iW^feeNBfWE^EBIT b? '     TOTAL GENERAL CREDIT

X •              • .                                                                                        • ’ .                                                                                                                                            , ;

i

125807 412.22 ’                            69419 873.48

125807 412.22                             69419 873.48

829 056 931.03                        124132 388.13

829 056 931.03                        124132 388.13

j

4

Contabil

1
z'-\ ( )


* Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI iîB

\ Ploiești, str. Găgeni, nr. 88 cod 100137 tel, 0244543751/0344401119, fax 0244513228, e mail: office@ratph ro

8,

-JXa'tb—

tso âMitfOw ffi ww


SITUAȚIA privind gradul de îndeplinire a criteriilor de performanța la R.A.T.P. Ploiești ie anul 2010____________

—teMMM»tektel—Mtetete«te»*tete*b«—tev

Randamentul transportului public de călători

I              HiMlll               |l — ■ itfc                   II                              'MmibiWH wwp l ■ 11 ■■!■ 11 H«l ihj 111 |i te^i^tetetetete—

Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

Productivitatea muncii (în funcție de cifra de afaceri)

Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli de exploatare.

Indice de creștere a veniturilor raportate la cheltuieli

Perioada de recuperare a creanțelor Perioada de rambursare a datoriilor Coeficientul de utilizare al parcului: autobuze tramvaie

— — jiiri.-^ .    •                 ----

troleibuze
te


te


Realizări


Gradul de îndeplinire


Coeficient de pondere


Gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanță (coL5 * col.6) %


9,8


4

«tewvtevwwtete^te

10,51


te


Am»


«te


«li i i pi w i«H«


«tetete^teitetetete


tete*


tel»


•te


107,24


«te


tete


6_______

15

..........


7_________

16,08


48,19


60,80


tete»


te.fcMIa !■ lW


95,05

...... i m — itei


100,33


te


tete


15

■te«l i III


15

Mtete^teteb

te


te


««te


49,81


1,102

22

36


teb


te*


101,65


47,91

91,66

138,46


MteM


te


tete


15

■ IIIHW65,5

71,0

50,2


te*


te


tete*


94,92 100,0 70,70«tew


«te


f

1

7 r-i


s

•%


39,8

14,2

15,0

10,6

119,10


i X

' . r-

/

K


FIȘA DE CALCUL A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

1

1

REALIZATE ÎN ANUL 2010entul transportului public de călători:

Călători/km = 81.801.789 / 7.782.003 = 10,51 căl/km

 • 2.Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii:

Venituri proprii/ cheltuieli totale = 34.869.480 / 72.345.747 =48,19 % muncii (în funcție de cifra de afaceri) :

3.Productivitatea


Cifra de afaceri / număr de salariați = 67.638.492/1.112 =60.825,9 lei/salariat 4.Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli de exploatare :

Cheltuieli cu salariile / Total cheltuieli exploatare =36.008.846 / 72.282.062 = 49,81 % 5.1ndice de creștere a veniturilor raportate la cheltuieli:

VI /V0 xCl/CO =72.368.650 / 65.289.050 x 72.345.748/ 72.690.465 = 1,102 unde Vl=venituri din activitatea curentă

V0=venituri din activitatea de bază

Cl=cheltuieli din activitatea curentă

C0= cheltuieli din activitatea de bază

 • 6.Perioada de recuperare a creanțelor:

Jl                                        i

Creanțe / Cifra de afaceri x365 zile = 4.042.945/67.638.492x365 zile = 21,8 ~ 22 zile

7. Perioada de rabursare a datoriilor:


Datorii / Cifra de afaceri x 365= 6.631.014/67.638.492x365 zile= 35,7~36zile