Hotărârea nr. 145/2011

Hotãrârea nr. 145 privind aprobarea situatiei financiare anuale pentru exercitiul financiar 2010 respectiv, bilantul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 145

privind aprobarea situației financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010 respectiv, bilanțul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a d-nei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a domnilor consilieri: Iancu Ion, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2010;

vazand Hotararea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr 5/29.04.2011 privind avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2010, respectiv bilanțul contabil si contul de profit si pierdere ;

luând act de raportul auditorului financiar înregistrat sub nr. 1586/12.04.2011;

in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității republicata.

avand in vedere prevederile Ordinului MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/29.06.2006 cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul prevederilor art. 36 alin (4) lit “a” si art.45 alin (2) lit ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.

Art.2.

Art. 3


Aproba situația financiara anuala pentru exercițiul financiar 2010 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, respectiv bilanțul contabil, contul de profit si pierdere, conform Anexei nr.lcare face parte integranta din prezenta hotarare.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hatarari;

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi 31 mai 2011

PREȘEDINTE DE ȘJ£DJNTA,

fr

f"

1 L

1 1

r b

i ■

V

I) '

y •Gheorghe Șj


Contrasemnează se

\ Oana Cristina Ia

 • I

 • II

■!

i i

1

o//

■ o ■'/

*ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Ia proiectul de hotarare privind aprobarea situației financiare a exercițiul financiar 2010 respectiv, bilanțul contabil si contul (

pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Pioie

In conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata si cu cerințele Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunităților Economice Europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009, cu modificările si completările ulterioare, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a procedat la incheierea exercițiului economico-financiar pentru anul 2010.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești,care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere, situația modificărilor patrimoniului regiei si situația fluxurilor de trezorerie au fost aprobate de membrii Consiliului de Administrație in hotararea nr.5/29.04.2011.

Asa cum rezulta din bilanțul contabil si din contul de profit si pierdere, in anul 2010 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, inregistreaza profit net in suma de 7.892.177 lei. Profitul intregistrat rezulta in proporție de 56.7% din creșterea cifrei de afaceri, datorita facturării in anul 2010 către SC Dalkia SA a cotei de modrnizare, destinata sa asigure parte din sursele necesare rambursării creditului BERD, conform Legii nr.46/2001, actualizata.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICE

Cătălină A


MAR,


CONSILIERI,


leta Bozianu


Iancu Ion

Popa Constantin Gheorghe Sarbu Radu Mateescu
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Cătălină NWoRAPORT DE SPECIALITAT

la proiectul de hotarare privind aprobarea situației financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010 respectiv, bilanțul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Situația financiara a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, încheiata pentru exercițiul financiar 2010 a fost întocmită in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a-IV-a a Comunităților Economice Europene, cu modificările si completările ulterioare si a legii contabilității nr.82/1991, actualizata.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, potrivit atribuțiilor sale si Regulamentelor serviciilor publice din Municipiul Ploiești, asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice de încălzire urbana, salubritate, apa canal, iluminat public, relația cu asociațiile de proprietari, precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești in calitate de împuternicit al Consiliului Local urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investirii inclusiv relația cu operatorii selectări in domeniul distribuției de energie termica, apa canal, iluminat public, salubritate si administrează staria de epurare pe perioada implementării proiectului de investirii « Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate »in Municipiul Ploiești..

O responsabilitate deosebit de importanta este constituirea surselor de finanțare semestriale si rambursarea la scadenta a ratelor de capital si dobânzilor aferente creditului BERD garantat de Consiliul Local.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești are organizata si conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare, toate documentele privind operațiunile economico-financiare aferente anului 2010 fiind corect înregistrate in contabilitate..

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la data de 31.12.2010, cuprind:

 • - bilanțul;

 • - contul de profit si pierdere ;.

 • - situația modifîcariilor de capital;

 • - situația fluxurilor de trezorerie ;

 • - note la situațiile financiare ;

si oferă o imagine fidela in toate aspectele financiare.

Bilanțul contabil a fost intocmit pe baza soldurilor conturilor sinmfce dinbai^nta^

ZA »*-l fi ZA ZA 1* ZA 1 IA t~ ZA ZA-frAA 1 f ZA 1 ZA 1 1 O O CI 1 d ZM 1 <"ZA n *A /A ZA 4" ZA ZA ZA «A ZA *'-»-AA ZA 1 ZA *V1 ZA 4" ZA zl ZA l^A ZaSiZA ZA         '

r-</>


verificare intocmita la 31.12.2010 cu respectarea normelor metodologice.

liC

•                    •                                                                                 v? \ i

Situația financiar contabila intocmita la 31.12.2010 se refera la :

 • - patrimoniul regiei:                             1.003.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar (profit) : 7.892.177 lei


Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei capitole contabile, astfel:

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

TOTAL

1. Venituri din exploatare,total din care

16.871.363

-producție vanduta ( cifra de afaceri neta )

16.867.688

-alte venituri

3.675

2. Cheltuieli de exploatare

6.689.378

3.Rezultat din exploatare- profit

10.181.985

B. ACTIVITATEA FINANCIARA

l.Venituri financiare, total:

1.442.071

- venituri din dobânzi

198.189

-alte venituri financiare

1.243.882

2.Cheluieli financiare

2.203.232

- cheltuieli privind dobânzile

124.106

-alte cheltuieli financiare- dif. de curs valutar credit BERD

2.079.126

3.Rezultat financiar- pierdere

(761.161)

C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

l.Venituri extraordinare

0

2.Cheltuieli extraordinare

0

3.Rezultate extraordinare

0

D. TOTAL ACTIVITATE

0

1.Total venituri

18.313.434

2.Total cheltuieli

8.892.610

3.Rezultatul brut al exercițiului — profit brut

9.420.824

4.1mpozitul pe profit

1.528.647

5.Rezultatul net al activitatii — profit net

7.892.177

La finele anului 2010 profitul intregistrat rezulta in proporție de 56.7% din creșterea cifrei de afaceri, datorita facturării in anul 2010 către SC Dalkia SA a cotei de modernizare, destinata sa asigure parte din sursele necesare rambursării creditului BERD, conform Legii nr.46/2001, actualizata.

Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul exercițiului, astfel: Venituri totale: Cheltuieli totale :

Rezultatul brut al exercițiului - profit: Impozit pe profit

Rezultatul net al activitatii - profit net:

18.313.434 lei

8.892.610 lei

9.420.824 lei

1.528.647 lei

7.892.177 lei


Structura veniturilor si cheltuielilor realizate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești se prezintă astfel:

LVenituri din activitatea de exploatare : din care :

 • -  venituri din activitate prestări servicii:

 • -  venituri din activitate operare stafie de epurare:

 • -  venituri din facturare cota berd :

 • -  venituri din alte activitati:


16.871.363 lei


1.934.046 lei


5.138.496 lei

9.563.774 lei

235.047 lei


n. Cheltuieli privind activitatea de exploatare: din care :

 • -  cheltuieli materiale :

 • -  cheltuieli de personal:

 • -  alte cheltuieli de exploatare :


6.689.378 lei


110.068 lei

4.188.471 lei

2.390.839 lei


Rezultatul activitatii de exploatare, profit:


10.181.985 lei


III. Venituri financiare:

din care:

 • - venituri din dobânzi:

 • - alte venituri financiare(dif de curs):

 • IV. Cheltuieli financiare:

Din care:

 • - cheltuieli privind dobânzile :

 • -  cheltuieli financ. privind dif. de curs valutar:

Rezultatul activitatii financiare, pierdere:


1.442.071 lei


198.190 lei

1.243.8811ei

2.203.232 lei


124.106 lei


2.079.126 lei

(761.161) lei


Profitul net inregistrat in exercițiul anului 2010, in suma de 7.892.177 lei este repartizat in cuantum de 90% ca varsaminte la bugetul local, pentru crearea surselor necesare rambursării creditului BERD,conform ordonanței nr.64/30 aug. 2001 (actualizata).


CONTABIL SEF COMNOIIJ ELENA


HOTARAREA NR. 5

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

29.04.2011 ora 10 00


APROBĂRI:

 • 1. Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2010 ( bilanțul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).

 • 2. Aprobare privind :

- acordarea de premii din fondul de premiere calculat intr-o proporție de pana la 15% din fondul de salarizare realizat trimestrial salariatilor, conform art.30 alin.1 lit.a din Contractul Colectiv de Munca.

INFORMĂRI:

2.

3.


 • 1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei.

Informare economico-financiara pe luna martie (trimestrul I).

Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate.

HOTĂRĂȘTE:

Consiliul de Administrație avizeaza situațiile financiare la 31.12.2010 (bilanțul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).

2. Consiliul de Administrație aproba acordarea de premii din fondul de premiere calculat intr-o proporție de pana la 15% din fondul de salarizare realizat trimestrial salariatilor, conform art.30 alin.1 lit.a din Contractul Colectiv de Munca.

PREȘEDINTE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Razvan LUNGU

(Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.5/29.04,2011, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

întocmit - consilier juridic - Madalina TACHE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

•M               r

Ap

5 V V- '

a'’.

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT
Data:   31' 0&' &OD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea situației financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010 respectiv, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


PREȘEDIN TeodorescSECRETAR, Sa va Valentin

Data:      <*>3"■ 'z&s/

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI RA

SITUAȚII FINANCIARE

ÎNTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2010

IN CONFORMITATE CU OMFP nr. 3055/2009, PRIVIND REGLEMENTĂRILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

24 martie 2011

CUPRINS

Pagina


Bilanț
Contul de profit si pierdere
Situația modificării capitalurilor proprii


Situația fluxurilor de trezorerie

pag. 10


Note explicative la situațiile financiare

pag. 11-43


T*,*


SSB


A,


>unbil

- •-<*               r                                  ’ ■*' ' '                  -r,‘.....s'  ’ ’


litiufinar

i ’• • ••                  :-»• •!? 1


______


..... /


7. ’ Ă

ii


V|

’V*.


Entitatea REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA


Județ


Sector


Localitate


Prahova

Strada


Nr.


PLOIEȘTI

Bloc Scara Ap.


PIAȚA VICTORIEI


Număr din registrul comerțului


Forma de proprietate


17


J29/378/91


11 —Regii autonome


Cod unic de înregistrare


1343872


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală


BILANȚ

la data de 31.12.2010


Formular 10


Denumirea elementuluiA. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE


1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)


01


2-Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)


03


 • 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

 • 5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

TOTAL (rd.O1 la 05)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE


04


05

06


1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)


2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)


08


 • 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

 • 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

TOTAL (rd. 07 la 10)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE


09


10


11


1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)


12


2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)


13


 • 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

 • 4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)


5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)


14


15


16••• ț


Telefon


0244541071


FIO - pag. 1


Sold la:


01.01.2010- lei -


31.12.2010

11.345


8.945


168.530


127.877


13.28


309.695158.193


78.693


12.502


2.450


251.838

B. ACTIVE CIRCULANTE
 • I. STOCURI


  1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-


  308351358+  782


  1.366
 • 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)


  3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-
  39453946- 3953-3954-39563957-396397- 4428) • 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct 4091)


  TOTAL (rd. 20 la 23)


  24


  782


  1.366


 • II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

 • 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)


 • 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)


 • 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)


  4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** +


  444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)  9.262.259


  4.977.364


 • 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)


  TOTAL (rd. 25 la 29)  13.587.979


  7.552.259


 • III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

 • 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)


  2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 50

  + 5113 + 5114)  9.232.331


  TOTAL (rd. 31 +32)


  33


  9.232.331


  IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)  5.508.458


  19.097.219

  3.455


  20.656.834

  7.914


D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 • 1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 - 169)


 • 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +


1682 + 5191 +5192 + 519

 • 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)


  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  201.968


  245.514


 • 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

 • 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

 • 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

  • 41

  • 42
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)
  G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN


  1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat


  împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)


  48


  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)


  49


  3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)


  6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)


  • 52

  • 53


  7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)


  54


  8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 4581 +462+ 473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)
  TOTAL (rd. 48 la 55)


  56


  6.569.892


H. PROVIZIOANE

 • 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

  57


 • 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)


  3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518)


  TOTAL (rd. 57 la 59)

  • I. VENITURI ÎN AVANS

  • 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

  • 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

  Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) Fond comercial negativ (ct.2075)

  TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

  J. CAPITAL Șl REZERVE

  I. CAPITAL


  • 59

  • 60


  • 61             205.974

  • 62

  • 63

  • 64

  • 65

  • 66            205.974  124.688


  • 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

  • 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

  • 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

  TOTAL (rd. 67 la 69)

  • II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

  • III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

  • IV. REZERVE  • 69

  • 70


  • 71

  • 72


  1.004.142


  1.006.5923. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)


75
4. Alte rezerve (ct. 1068)


76


1.177.816


TOTAL (rd. 73 la 76)


77


1.378.645


3.604.428


Acțiuni proprii (ct. 109)

78


Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)


79


80
SOLD C (ct. 117)

SOLD D(ct. 117)


81


16.384


82


2.305.306


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)


83


6.821.602


7.892.177


SOLD D (ct. 121)


84Repartizarea profitului (ct. 129)


85


27.062CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)


Patrimoniul public (ct. 1016)


CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU RAZVAN

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

COMNOIU ELENA


Formular 20


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE


la data de 31.12.2010


Denumirea indicatorilor


Nr. rd.


1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)


01


Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)


02


Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)


03


Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)


04


05


06


2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC


07


Sold D


08


3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)


09


4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)


10


-din care, venituri din fondul comercial negativ


11


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+ 10)


12


5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)


13


Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)


14


 • b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

 • c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:


a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)


b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)


7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)


a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)


a.2) Venituri (ct.7813)


b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)


b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)


b.2) Venituri (ct.754+7814)


8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)


8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)


8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)


8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)


15


16


17


19


20


21


22


23


24


25


26


27


29


30ExercîtîuFfrha ncia r


2009


2010


14.762.061


14.762.061


14.770.039


72.723


12.019


94.929


4.082.023


3.221.156


115.482


115.48216


161.987.658


87.701


5.780


16.867.688


16.867.688


3.675


16.871.363


85.454


21.897


101.675


4.282.932


3.361.151


921.781


83.307


83.307


1.989.425


85.588


17.511


.t


Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)


Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)


32-Cheltuieli (ct.6812)


33124.688


-Venituri (ct.7812)


34CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)


35


6.364.850


6.689.378


PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35)


36


8.405.189


- Pierdere (rd. 35-12)


37


9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)


38- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate


3910. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)


40- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

F ■> >


4111. Venituri din dobânzi (ct.766*)


42


141.422


198.189


- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

r                                           >                                                      J


43Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)


44


1.184


1.243.882


VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)


45


142.606


1.442.071


12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)


46-Cheltuieli (ct.686)


47-Venituri (ct.786)13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)


49


339.287


124.106


- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate


50Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)


51


447.407


2.079.126


CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)


52


786.694


PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)


53


- Pierdere (rd. 52 - 45)


54


644.088


761.161


14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45-35-52)


- Pierdere (rd. 35 + 52- 12-45)


 • 55

 • 56


7.761.101


9.420.824


15. Venituri extraordinare (ct.771)


5716. Cheltuieli extraordinare (ct.671)


5817. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:


- Profit (rd. 57 - 58)


59


- Pierdere (rd. 58 - 57)


60


CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)


62


7.151.544


8.892.610


- Profit (rd. 61 - 62)


- Pierdere (rd. 62-61)


18. Impozitul pe profit (ct.691)


 • 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

 • 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:


- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)66& ' ■

c. ■

67

7.892.177


- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

Suma de control F20 :  263644177/658652541

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

LUNGU RAZVAN


Numele si prenumele

COMNOIU ELENA


Calitatea


12—CONTABIL SEF


SemnăturaFormular VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE               F30 - pag. 1

/

la data de 31.12.2010                    /' /

>; ■ i                                                                                           . • l

• x               i                                                                                    -

• i                                                            «...

Formular 30                                                                \   \         -lei-»

__\\_____. \____kl______:_____l. .7

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unităti

v-, ‘ X,"" ■' . ■ " '■■■ ■7

\ ' ■ .1 .***                      pp * ■ . f

\   Sume

X<

_ - H.. '        J         1

A

1

2

Unităti care au inregistrat profit

01

1

7.892.177

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

Oi

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat) si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

- Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:

11

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

-restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

96

92

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

A

It                   /■ ■;               :         '.r

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

177.077

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

31

- din fonduri publice

32

- din fonduri private

33

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:

34

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

35

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

36

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

37

VIII. Alte informații

J

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:

39

- acțiuni cotate emise de rezidenti

J                                                                                           J

40

- acțiuni necotate emise de rezidenti

J                                                                                                              J

41

- părți sociale emise de rezidenți

42

- obligațiuni emise de rezidenți

43

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti

44

- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți

45

- obligațiuni emise de nerezidenți

46

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:

47

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

48

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

49

F30 - pag. 3


Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418)


Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)


51


Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)


52


Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:


5354


55


155.891


t                           •               ’                    .

----------*         *               

s.

f              ’    • r •

- <

K.
 • - acțiuni cotate emise de rezidenti

 • - acțiuni necotate emise de rezidenti

 • - părți sociale emise de rezidenți

 • - obligațiuni emise de rezidenți

 • - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)


57


58


59


60


61
 • - acțiuni emise de nerezidenti

*                                                                      J

 • - obligațiuni emise de nerezidenți Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)


62


63


64


Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:

-în lei (ct. 5311)

-în valută (ct. 5314)


65


66


67


2.817


2.813


2.911


2.907


Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: -în lei (ct. 5121)


68


69


5.505.468


5.505.468


13.098.686


-în valută (ct. 5124)


Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)


- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)


Datorii (rd. 75 + 78 + 81 +84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:


-în lei

- în valută

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:


-în lei


-în valută

-Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:


-în lei


-în valută

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:


-în lei

-în valută


- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:


- în lei


70


71


72


73


 • 74

iii ii ii ii iii

 • 75


76


77


78


79


83


85


88 • - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

 • - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)


 • - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

 • - Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

 • - Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)

 • - Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)


94


95


96


 • 97

 • 98


99


201.968


245.514


144.682


150.882


1.212.201


152.4391.001


- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

100


Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:


101
 • - acțiuni cotate

*

 • - acțiuni necotate

 • - părți sociale

 • - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)

Brevete si licențe (din ct.205)


102


103


104


105


106


IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii


Nr. rd.


31.12.2009


31.12.2010


Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

107


2.303


2.641


Suma de control F30 :  111317393/658652541

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

r                                                      .

h cV ‘           .          ■" -f

____________________14_____L-L____________-__;__________________________________________________

Sold inițial

Creșteri

Redi

icen \

Sold finiți

(col.5=1+2-3) .’f'’    '    -

V      . • ►

r                                                                   ••

. •

1 : s

•   •       b’

Total

Din c^re: . dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

60.630

3.612

X

64.242

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

60.630

3.612

X

64.242

Imobilizări corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

219.626

219.626

Instalații tehnice si mașini

07

494.170

14.988

15.808

15.808

493.350

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

20.617

1.999

1.452

1.452

21.164

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

2.450

X

2.450

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

734.413

19.437

17.260

17.260

736.590

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

795.043

23.049

17.260

17.260

800.832

Formular 40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2010
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

49.285

6.012

55.297

TOTAL (rd.13+14)

15

49.285

6.012

55.297

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

51.095

10.337

61.432

Instalații tehnice si mașini

18

366.294

64.172

15.808

414.658

Alte instalații,utilaje si mobilier

19

7.329

2.785

1.452

8.662

TOTAL (rd. 16 la 19)

424.718

77.294

17.260

484.752

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

Iii-

474.003

83.306

17.260

540.049

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE•C^Wg. 2


•A

- .

-flei -


’z

z,

Elemente de imobilizări

Ni rd

r.

I

1 •

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

----------------------------------'

II ci

Ajustări^, reluate la venituri

XV V -

/      ----VMj----

-   SoldfcrtJ

(col. 13=10+41-12)

/ V-  V.      Z

A

B

10

11

12

- Î3

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

2I

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33


Suma de control F40:  8304186/658652541

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Calitatea


\

Semnătura_______


I*

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Formular VALIDAT


Vers. 1.00REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

+4 0244-513670


Fax:

E-ma i I: serviciipubiice@ratsp.ro

www.ratsp.ro


Web:

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind situațiile financiare la 31.12.2010

" r

< ;r

»

•: - • <


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI RA, cu sediul mPloiestî, județul Prahova, Str.P-ta Victoriei, nr.17, avand numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 si cod unic de înregistrare : 1343872 a luat flinta prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotararea nr. 114/28.06.2002, Hotararea nr. 77/27.05.2005, Hotararea 161/29.09.2005 si Hotararea 302/18.12.2006, emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului Ploiești, asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice de încălzire urbana, salubritate, apa canal, iluminat public, relația cu asociațiile de proprietari, precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate cod C AEN 9001.

In calitate de imputemicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitari publice urmărește si monitorizează in aceste sectoare, programul de modernizare si investirii, inclusiv relația cu operatorii selectări in domeniul distribuției de energie termica, apa canal, iluminat public si salubritate, si administrează statia de epurare pe perioada implementării proiectului de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate” in municipiul Ploiești.

Gestionează împrumutul BERD, ce a fost acordat regiei pentru „ Proiectul privind conservarea energiei termice’ ’.

Funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea regiei este asigurata de Consiliul de Administrație aprobat prin Hotarare de Consiliu Local si de director, in baza unui contract de mandat, încheiat in condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare si ale ordonanței de urgenta nr. 79/2008 actualizata.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2010, au fost întocmite in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare si a Legii contabilității nr.82/1991 actualizata*.

Situațiile financiar contabile, la data de 31.12.2010 se refera la :

 • - patrimoniul regiei:                                            1.006.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar ( profit) :               7.892.177 lei

-contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei capitole contabile,Astfel■: ______________lei’ X '

1                        ~ ‘ ----- ■■ ---—— ■ < ■/ —

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

-------------------------------------------—---1

/

*

TOTAL

, ■

1 .Venituri din exploatare,total din care

16.871.363

-producție vanduta ( cifra de afaceri neta )

16.867.688

-alte venituri

3.675

2.Cheltuieli de exploatare

6.689.378

3.Rezultat din exploatare- profit

10.181.985

B. ACTIVITATEA FINANCIARA

1.Venituri financiare, total:

1.442.071

- venituri din dobânzi

198.189

-alte venituri financiare

1.243.882

2.Cheluieli financiare

2.203.232

- cheltuieli privind dobânzile

124.106

-alte cheltuieli financiare- dif. de curs valutar credit BERD

2.079.126

3.Rezultat financiar- pierdere

(761.161)

C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

1. Venituri extraordinare

0

2.Cheltuieli extraordinare

0

3.Rezultate extraordinare

0

D. TOTAL ACTIVITATE

0

1.Total venituri

18.313.434

2.Total cheltuieli

8.892.610

3.Rezultatul brut al exercițiului - profit brut

9.420.824

4.1mpozitul pe profit

1.528.647

5.Rezultatul net al activitatii - profit net

7.892.177

Din datele prezentate in tabelul de mai sus reiese ca la finele anului 2010 regia inregistreaza profit in suma de 9.420.824 lei, rezultatul net fiind de 7.892.177 lei.

Structura cifrei de afaceri realizata pe tipuri de activitati se prezintă astfel:

Total cifra de afaceri realizata                           Suma            pondere total

in anul 2010_______________________________________________________________cifra de afaceri

a) din verificări metrologice

104.255

0,62 %

b) din prestări servicii Apa Nova

5.138.496

30,46 %

c) venituri din prestări servicii SP

1.973.047

11,70%

d) alte venituri din prestări servicii

80.654

0,46 %

Total venituri din prestări servicii

7.296.452

e) venituri din chirii

7.462

0,04 %

f) venituri cota BERD

9.563.774

56,70 %

g) alte venituri din alte activitatif taxe, avize etc.)

3.675

0,02 %

Total venituri din alte activitati

9.574.911

Total cifra de afaceri anul 2010

16.871.363

100.00%

Profitul inregistrat rezulta din creșterea cifrei de afaceri datorita facturării in anul 2010 către SC DALKIA SA a cotei de modernizare destinata sa asigure parte din resursele fi cjate „n are plătii creditului BERD.

Repartizarea profitului.
t

■■

p

• V. \

. «I

s

. r .                    >

“               • X

' r

Destinația profitului net/pierdere;

----------V %-------) ;<■    ----------

Profit net de repartizat

X/V varC 7.892.177

Rezerve legale

0

Fond de participare a salariaților la profit

47.413

Surse proprii

741.805

Vărsăminte la bugetul de stat/local

7.102.959


în anul 2010 Regia a înregistrat un profit net contabil în valoare de 7.892.177 lei, pentru care administratorii propun repartizarea în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile art.l, alin. 1, lit.(f) din OG nr.64/2001, pentru exercițiul financiar al anului 2010, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minim 90% sub formă dividende, în condițiile legii, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, ori sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome.

Situația împrumutului BERD

RASP PLOIEȘTI este beneficiara unui împrumut acordat de BERD.

Finanțarea „ Proiectului privind conservarea energiei termice" s-a asigurat, pe întreaga perioada de execuție a acestuia, din împrumutul de la BERD si din contribuția României formata din transferuri de la bugetul de stat si alocații de la bugetele locale ale autorităților publice locale incluse in proiect.

Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului se reportează in anul următor, intr-un cont

distinct, deschis la Trezoreria statului, purtător de dobanda.Dupa rambursarea integrala a împrumutului subsidiar si după plata comisioanelor si dobânzilor aferente, acest sold se preia ca venit in anul următor la bugetul local din care s-a constituit.

împrumutul se rambursează pana in anul 2011.

La 31.12. 2009

La 31 dec 2010

Soldul împrumutului in lei la finele perioadei, din care:

7.905.108

4.313.872

Porțiune curenta

3.952.554

4.313.872

Porțiune pe termen lung

3.952.554

0

Cursul de schimb

3,2045

Graficul de rambursare a soldului împrumutului in USD este redat alaturat:

2011

USD

Total de rambursat

1.346.191,87

1.346.191,87

Nu sunt înregistrate restante la 31 decembrie 2010 pentru obligațiile asumate

Indicatori economico - financiari


I. Indicatori de lichiditate

Lichiditate generală

Active circulante(A)

Datorii pe termen scurt(B) A/B - în număr de ori

Indicatorul lichidității imediate(test acid) Active circulante(A)

Stocuri(B)

Datorii pe termen scurt(C)

(A-B)/C - în număr de ori5.773.827

3,31


19.097.219

782

5.773.827

3,31


8.281.262

2,49


20.656.834

1.366

8.281.262

2,49


Indicatorul lichidității generale (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidității imediate exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv, în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute se încadrează în limite normale(mai mare de 2), reflectând o capacitate acceptabilă de acoperire a datoriilor curente din activele curente, în principal din creanțe și lichidități.

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat(A)

Capital propriu (B)

A/B(dacă este negativ, nu se calculează)


La 31.12.2009

7.905.108

6.872.021

1,15


La 31.12.2010

4.313.872

12.519.581

0,34


Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A) Cheltuieli privind dobânzile(B)

A/B


7.421.814

339.287

21,87


9.296.718

124.106

74,91


Rata îndatorării

Datorii totale(A) Pasiv total(B) A/B* 100


12.343.719

19.421.714

63,56


8.035.748

20.925.531

38,4


Riscul financiar

Datorii totale(A)

Capital propriu (B)

A/B* 100


12.343.719

6.872.021

179,62


8.035.748

12.519.581

64,19


Indicatorul gradul de îndatorare al capitalului exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioadă mai mare de un an) în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății la încheerea exercițiului financiar. Valorile obținute reflectă un grad scăzut de îndatorare al regiei la 31 dec 2010. In anul 2011 regia va rambursa integral ratele de capital și dobânzile pentru împrumutul extern.

III. Indicatori de activitate(de gestiune) Număr de zile de stocare

Stocuri (A)

Costul vânzări lor(B)

A/B*365 - în număr de zile

Viteza de rotație a debitelor - clienți

Creanțe comerciale(A)

Cifra de afaceri netă (B)

A/B*365 - în număr de zile

Viteza de rotație a creditelor-furnizori

Datorii comerciale(A)

Cifra de afaceri netă(B)

A/B*365 -în număr de zile

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri netă (A)

Active imobilizate(B)

A/B - în număr de ori

Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri netă (A)

Total active(B)

A/B - în număr de ori


La 31.12.20094.325.720

14.762.061

107


201.968

14.762.061

5


14.762.061

321.040

45,98


14.762.061

19.421.714

0,76


^La 31.12.2010

I

A 1.366 ^407.351 . iii

5

¥


2.574.895

16.867.688

56


245.514

16.867.688

5


16.867.688

260.783

64,68


16.867.688

20.925.531

0,81


Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în societate.

Viteza de rotație a debitelor-clienți exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate și arată astfel eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Numărul de zile s-a redus în anul 2010 fată de 2009 cu 51 zile.

f

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

IV: Indicatori de profitabilitate Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A)

Total active minus datorii curente(B) A/B(dacă este negativ, nu se calculează)

Marja brută din vânzări

Profit brut din vânzări(A)

Cifra de afaceri netă (B)

A/B* 100

La 31.12.2009

7.421.814

13.647.887 0,54

7.761.101

14.762.061

52,57


La 31.12.2010

9.296.718

12.644.269 0,74

9.420.824

16.867.688

55,85


Analiza acestori indicatori este nerelevantă pentru activitatea regiei. O pondere importantă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile facturate pentru cota BERD, sursă de finanțare a împrumutului extern.

V.Analiza trezoreriei nete

Fond de rulment(FR)

Capitaluri proprii

Datorii financiare pe termen lung

Provizioane

Active imobilizate nete

Fond de rulment propriu

Capitaluri proprii

Provizioane

Active imobilizate nete

Fond de rulment din capitaluri împrumutate Datorii pe termen lung


la 31.12.2009

13.120.873

6.872.021

6.569.8^2.7

0 '

321.040'7


la 31.12.2010


6.550.981

6.872.021

0

321.040


6.569.892

6.569.892


12.383.486

12.519.581

124.688

260.783


Necesar de fond de rulment(NFR)

7.612.415

-719.723

Stocuri

782

1.366

Creanțe

13.587.979

7.552.259

Cheltuieli în avans

3.455

7.914

Datorii de exploatare

5.773.827

8.281.262

Venituri în avans

205.974

0


T rezorerie netă

FR - NFR

Cash -flow


5.508.458


13.103.209

7.594.751


Numerarul și echivalentele de numerar au crescut la 31 dec 2010 față de 31 dec 2009 cu 7.594.751 lei. De asemeni crește fondul de rulment propriu. Acest aspect este determinat și de creșterea surselor proprii de finanțare obținute prin facturarea cotei BERD.


Administrator Director Ing. Razvan Lungu


Contabil sef

Ec. Elena Comnoiu


RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Către Consiliul de Administrație al RASP PLOIEȘTI RA

Raport asupra situațiilor financiare


 • 1. Am auditat situațiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești RA, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere, situația modificărilor patrimoniului regiei si situația fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data si alte note explicative, numerotate de la pagina 1 la pagina 43.

 • 2.  Situațiile financiare se refera la:Total patrimoniul regiei: Rezultatul net al exercițiului financiar(pierdere):


1.006.592 lei;

7.892.177 lei;


Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

si prezentarea cu cerințele


2 Conducerea regiei este responsabila pentru intocmirea fidela a acestor situații financiare in conformitate Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a a Comunităților Economice Europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările si completările ulterioare si in concordanta cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare. Aceasta responsabilitate include:conceperea, implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare, care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;selectarea si aplicarea politicilor de contabilitate adecvate;realizarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțele date.

Responsabilitatea auditotorului

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie cu privire la aceste situații financiare.

Noi am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camere Auditorilor din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerințelor etice ale Camerei, sa planificam și sa efectuam auditul in vederea obținerii unei asigurări rezonabile conform careia situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume si alte informații cuprinse in situațiile

financiare.Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare sa prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare ale regiei cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al regiei.Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si măsură in care estimările contabile realizate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea in ansamblu a situațiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinia

4 In opinia noastre, situațiile financiare anuale ofere o imagine fidela, a poziției financiare a regiei , a rezultatelor activităților ei si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la aceasta data, in concordanta cu cerințele Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a a Comunităților Economice Europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Alte aspecte

Fara a exprima o rezerva asupra opiniei nostre atragem atentia asupra următoarelor aspecte:


regia nu exploatează activele construite cu fondurile alocate proiectului de către BERD si nu obține beneficii din aceasta activitate.

 • 6  regia este dependenta de resursele pe care le poate primi de la bugetul local pentru rambursarea datoriilor.

 • 7  profitul net contabil este realizat aproape în totalitate la nivelul Cifrei de afaceri facturată pentru cotă BERD, venituri pentru care regia nu inregistrează cheltuieli aferente. Profitul net contabil este sub nivelul acestor venituri nete.

Deși aceste situații ridica problema oportunității aplicării principiului continuității activitatii, conducerea regiei considere ca aplicarea acestui principiu in pregătirea situațiilor financiare anexate este adecvat, deoarece asigurarea funcționarii serviciilor publice constituie o prioritate a autorităților administrației publice locale.


Acest raport este adresat exclusiv acționarilor regiei in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a raporta acționarilor regiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

In concordanta cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009, articolul 320, alin.1, litera e, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. In raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate in situațiile financiare alaturate.

SC JUNIUS CONT SRL PLOIEȘTI înregistrat la Camera Auditorillor Financiari din Romania

Cu nr. 437/2003


Elena Buzatei

Ploiești, 12 aprilie 2010

*


HOTARAREA NR. 5

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

29.04.2011 ora 10 00APROBĂRI:

 • 1. Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2010 ( bilanțul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).

 • 2. Aprobare privind :

- acordarea de premii din fondul de premiere calculat intr-o proporție de pana la 15% din fondul de salarizare realizat trimestrial salariatilor, conform art.30 alin. 1 lit.a din Contractul Colectiv de Munca.

INFORMĂRI

 • 1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei.

 • 2. Informare economico-financiara pe luna martie-(trimestrul I).-----------

 • 3.  Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate.

HOTĂRĂȘTE:

1. Consiliul de Administrație avizeaza situațiile financiare la 31.12.2010 (bilanțul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).

 • 2. Consiliul de Administrație aproba acordarea de premii din fondul de premiere calculat intr-o proporție de pana la 15% din fondul de salarizare realizat trimestrial salariatilor, conform art.30 alin.1 lit.a din Contractul Colectiv de Munca.

PREȘEDINTE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Ing. Razvan LUNGU

■ ■■ ; k- ‘ ‘ *

. 1 '■

’ll


Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.5/29.04.2011, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

Nota 1. Active imobilizate


Variația valorii brute, a amortizării si a valorii contabile nete, în cursul exercițiului

j                                                     r                                                     /                                                                                          *                                                            *

încheiat la 31 decembrie 2010, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezintă după cum

urmează:

1.1 Imobilizări necorporale

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și active similare

Alte imobilizări necorporale

Imobilizări necorporale în curs

Total

Sold la 31.12.2009

60.630

60.630

intrări

0

cost istoric

3.612

3.612

ieșiri

0

cost istoric

0

0

Sold la 31.12.2010

0

64.242

0

64.242

Amortizare cumulată

Sold la 31.12.2009

0

49.285

49.285

Amortizare cumulata în an

6.012

6.012

Amortizare cumulată aferentă ieșirilor

0

0

Sold la 31.12.2010

0

55.297

0

55.297

Valoare contabilă netă                                                                      0

0

Sold la 31.12.2009

0

11.345

0

11.345

Sold la 31.12.2010

0

8.945

0

8.945

Imobilizările necorporale cuprind programe informatice, licențe.

h'

1.2 Imobilizări corporale

tp . c

k

Terenuri

Construcții

Instalații tehnice și mașini

Mobilier, birotică

investiții în curs și avansuri pentru imobilizări

Total

Sold la 31.12.2009

cost istoric, din care:

0

aa a 4 A

20.617

0

734.413

219*626

494.170

patrimoniul regiei

219.626

494.170

20.617

734.413

Intrări, din care:

0

0

14.988

1.999

2.450

0

19.437

achiziții

r

0

0

14.988

1.999

2.450

19.437

transferuri în cont

0

ieșiri, din care:

0

0

15.808

1.452

0

17.260

casare

15.808

1.452

17.260

Sold la 31.12.2010

0

219.626

493.350

21.164

2.450

736.590

Amortizare cumulata Sold la 31.12.2009

0

51.095

366.294

7.329

424.718

Amortizare cumulata în an

10.337

64.172

2.785

77.294

Amortizare cumulată aferentă ieșirilor, din care:

0

0

15.808

1.452

0

17.260

Amortizare cumulată aferentă iesirilor-casări

/

0

15.808

1.452

17.260

Sold la 31.12.2010

0

61.432

414.658

8.662

0

484.752

Valoare netă

La 31 decembrie 2009

0

168.531

127.876

13.288

0

309.695

0

1.3 Imobilizări

financiare

Titluri de participare deținute

Creanțe imobilizate

Ajustări de deprecie

Total

re

Sold la 31.12.2009

0

0

0

0

intrări

0

cost istoric

0

0

0

0

ieșiri

0

cost istoric

0

0

0

Sold la 31.12.2010

0

0

0

0

Regia nu deține imobilizări financiare pe termen lung.


întocmit


Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef

Nota 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Transferuri Sold la 31


2010


în cont din cont


Provizioane pentru litigii


Provizioane pentru garanții acordate clienților Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare legate de acestea r                   *                                  07Provizioane pentru restructurare

Provizioane pentru pensii și obligații similare

Provizioane pentru impozite

Alte provizioane_____________________________________________0  124.688_______________124.688

Total                                                       0  124.688        0     124.688


La capitolul „ Alte provizioane,, sunt înregistrate preliminări pentru concedii de odihnă neefectuate,


premiile pentru trim IV 2010, fond de participare la beneficii pentru salariați aferent anului 2010


după cum urmează:


a) concedii de odihnă neefectuate


3.87573.400


c) participarea salariaților la profit pentru anul 2010        47.413


Total


124.688întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef

s?

\


Nota 3. Repartizarea profitului

Destinația profitului net/pierdere;

Profit net de repartizat

Rezerve legale

Fond de participare a salariaților la profit

Surse proprii______________________

Vărsăminte la bugetul de stat/local7.892.177

0

47.413


741.805

7.102.959


în anul 2010 Regia a înregistrat un profit net contabil în valoare de 7.892.177 lei, pentru care administratorii propun repartizarea în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare.

j          r

Prin derogare de la prevederile art.l, alin. 1, lit.(f) din OG nr.64/2001, pentru exercițiul financiar al anului 2010, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minim 90% sub formă dividende, în condițiile legii, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, ori sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome.

întocmit


Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare


Denumirea indicatorului


1 Cifra de afaceri neta


 • 2  Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate(3+4+5)

 • 3  Cheltuielile activitatii de baza


4 Cheltuielile activitatii


auxiliare


 • 5 Cheltuieli indirecte de producție

 • 6  Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri


7 Cheltuieli de desfacere


Cheltuieli generale de administrație


9 Alte venituri din exploatare


10 Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)


Exercițiul precedent

14.762.061


6.364.850


6.364.850


8.397.211


7.978


8.405.189


Exercițiul curent 16.867.688


6.689.378


6.689.378


10.178.310


3.675


10.181.985Creșterea cifrei de afaceri și a rezultatului din exploatare s-a datorat facturării in anul 2010 către SC DALKIA SA a cotei de modernizare destinata sa asigure parte din resursele financiare necesare plătii creditului BERD. Aceste venituri sunt venitiri impozabile.

Administrator

Director ing. Razvan LunguI ntocm it

Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef

X

Nota 5. Situația creanțelor si datoriilor


 • 5.1 Creanțe comerciale

31.12.09


31.12.10


Termen de lichiditate


Creanțe comerciale DALKIA cotă BERD Clienti alte servicii


1.640.226


1.011.076


10.713     65.533


sub 1 an peste 1 an

1.011.076


65.533


Clienti facturi de întocmit cotă BERD

942.098

942.098

431.287

577.209

577.209

-8.564

-21.021

-21.021

2.574.895

2.574.895


Clienti facturi de întocmit APA NOVA Clienti facturi de întocmit Primăria Ploiești

Total

La data de 31 decembrie 2010 Regia nu


a considerat necesar să constituie ajustări pentru

depreciere creanțe. Nu există riscul neîncasării creanțelor comerciale.

Creanțele -clienți facturi de întocmit - reprezintă facturări conform angajamentelor( cotă BERD), prestări de servicii aferente anului 2010(APA NOVA) și/sau regularizări de efectuat pentru anul 2010(Primăria Ploiești).

 • 5.2 Alte creanțe

  31.12.09


  Contribuții si indemnizații

  J       /                                         /

  TVA neexigibil

  Alte sume Drimite cu caracter de subvenție

  *                                                                                                    f

  Debitori diverși

  Decontări din operațiuni în curs de clarificare Debite de incasat

  Total


  31.12.10

  Termen de lichiditate

  sub 1 an    peste 1 an

  0

  6.177

  6.177

  4.348

  12.205

  12.205

  205.974

  0

  121.562

  14.746

  14.746

  30.876

  0

  0

  4.944.236

  4.944.236


  8.899.499


  9.262.259


  4.977.364


  4.977.364


Alte creanțe reprezintă in principal debitul constituit in contabilitate la valoarea ramasa a mijloacelor fixe aferente activitatiî distribuție energie termica populație, predate in anul 2004 la patrimoniul public al Consiliului Local. Debitul se stinge pe măsură incasarii sumelor necesare plătii ratelor pentru imprumutul BERD in corespondenta cu sumele primite din varsaminte din profitul net si/sau impozit pe profit Din estimările noastre nu exista riscul ca aceasta creanța sa nu poata fi încasata pana la restituirea împrumutului BERD. Detalii pentru sumele de primit cu caracter de subvenție sunt prezentate in Nota 12.

5.3 Datorii comerciale


31.12.09


31.12.10


Furnizori pentru producție Furnizori facturi nesosite


183.214


203.479


Total


18.754


42.035


201.968


245.514Termen de lichiditate203.479


42.035


245.514La 31 decembrie 2010 datoriile comerciale sunt relativ constante . Datoriile

comerciale sunt în cadrul termenului de scadență.

Datoriile comerciale sunt datorii curente pentru activitatea proprie.

5.4 Alte datorii

Poziția,, Alte datorii,, cuprinde următoarele elemente:

31.12.09


31.12.10


Termen de lichiditate


Personal salarii datorate

Personal ajutoare materiale datorate Drepturi de personal neridicate Rețineri datorate terților

/                                                            j

Alte datorii în legătură cu personalul Contribuții sociale

Contribuții la fondul de șomaj Alte datorii sociale

Impozit pe profit TVA de plată

TVA neexigibilă Impozit pe salarii

Alte impozite și taxe

Fonduri speciale, taxe și varsaminte asimilate

Credite externe

Fond de risc pentru creditul extern

Creditori diverși

Total

peste 1

an


sub 1 an

137.934

141.785

141.785

1.888

2.214

2.214

6

6

6

2.488

4.097

4.097

2.366

2.779

2.779

139.721

119.258

119.258

3.400

2.847

2.847

1.357

2.314

2.314

243.293

175.510

175.510

347.562

207.621

207.621

428.433

294.060

294.060

45.150

38.577

38.577

900

0

0

362

465

465

7.905.108

4.313.872

4.313.872

2.729.343

2.729.343

2.729.343

152.440

1.000

1.000

12.141.751

8.035.748

8.035.748


Cea mai mare pondere în capitolul Alte datorii o reprezintă Creditul extern BERD si Fondul de risc constituit ca disponibil la Trezorerie si înregistrat pe cheltuieli in anul anterior, datorat la finele rambursării ratelor BERD, respectiv, noiembrie 2Oll.Detalii privind creditul extern BERD sunt prezentate in Nota 10.


întocmit

Ec. Elena Comnoiu

NOTA 6PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele organizării

 • a) Declarație de conformitate

Aceste situații financiare au fost întocmite in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si prevederile Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

 • b) Bazele prezentării

Regia efectuează înregistrările contabile in iei in conformitate cu reglementările contabile si de

raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice .

 • c) Utilizarea estimărilor

Elaborarea situațiilor financiare cere conducerii regiei sa faca cele mai bune estimări si sa reflecte in contul de profit /pierdere toate situatiile/evenimentele care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor,prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare, a oricăror cheltuieli si/sau pierderi aferente perioadei.Rezultatele efective pot fi diferite fata de cele ești mate. Aceste estimări sunt revizuite periodic. Orice ajustări ulterioare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care devin cunoscute.

 • d) Conversia tranzacțiilor in moneda străină

Tranzacțiile in moneda străină sunt inregistrate la cursul de schimb din data tranzactiei.Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor intr-o moneda străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Soldurile de piata/de incasare sunt convertite in lei la cursul de schimb de la sfârșitul anului,la rata de schimb comunicata de Banca Naționala.

Cursul de închidere utilizat:


 • e) Disponibilități bănești

Disponibilitățile bănești includ casa si conturile curente deschise la banei. Disponibilitățile in valuta sunt transformate la cursul de schimb de la Sfârșitul perioadei.

 • f) Clienti si conturi asimilate

Conturile de clientă si conturi asimilate includ facturile emise pana la 31 dec 2010, respectiv 31 dec 2009 si sunt prezentate la valoarea nominala ,diminuata la valoare realizabila estimata, daca este cazul, prin înregistrarea unei ajustări pentru clientă incerti. Pierderile finale pot varia fata de estimările curente.Cu toate acestea , conducerea a făcut cea mai buna estimare a pierderilor si crede ca aceasta estimare este rezonabila in circumnstantele date.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)


 • g) Stocuri

Stocurile sunt alcătuite din combustibili si materiale diverse.Sunt înregistrate ca stocuri in momentul achizitiei.Costul stocurilor cuprinde costurile aferente achiziției si alte costuri ocazionate de aducerea lor in forma si in locul in care se gasesc.Stocurile se prezintă in bilanț la valoarea care se poate obține prin utilizarea sau vanzarea lor.In acest scop, valoarea stocurilor se diminuează pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.La ieșire stocurile se evalueaza la prin metoda FIFO.

 • h) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt inregistrate inițial, in bilanțul contabil ,1a cost istoric minus amortizarea cumulata.

Imobilizările corporale care sunt casate /vândute sunt eliminate din bilanț impreuna cu amortizarea cumulata .Orice profit/pierdere rezultata dintr-o asemenea operațiune este inclus in contul de profit si pierdere curent.

Daca valoarea justa a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinata prin referința la o piața activa, activul va fi prezentat in bilanț la la cost minus ajustările cumulate de valoare.

 • i) Amortizarea

Imobilizările corporale sunt amortizate folosind metoda liniara pe parcursul duratelor de viata ale acestora.

Duratele de viata (in ani) utilizate pentru imobilizările corporale, sunt următoarele:

Categorie

Durate de viata

Clădiri,construcții Instalații tehnice si mașini

Alte instalații, utilaje si mobilier

40 - 60 ani

3-12 ani

2 - 5 ani

Duratele de viata si metoda amortizării sunt revizuite periodic pentru a fi asigurata consistenta acestora cu modelul economic,ce generează beneficii economice ca urmare a utilizării lor.

 • j)       Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate, pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul îmbunătățirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

 • k)      Deprecierea activelor

Valoarea contabila a activelor, altele decât stocurile , este analizata la data fiecărui bilanț ,pentru a determina, daca exista, scăderi de valoare. Daca o asemenea scădere de valoare este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Daca este cazul, o ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere .

PLOIEȘTI, PIAȚA VICTORIEI, NR. 17

J29/378/1991, CUI RO1343872

SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) • I) Furnizori si conturi asimilate

Datoriile către furnizori, înregistrate la valoarea nominala, includ facturile pentru aprovizionări de bunuri, lucrări contractate si alte servicii proprii regiei.

m) Costuri privind salariatii

Drepturile salariatilor pe termen scurt cuprind salariile si contribuțiile la asigurările sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de către aceștia.

n) Recunoașterea veniturilor

Veniturile includ sumele sau valorile incasate sau de incasat din activitati curente, cat si câștigurile din orice surse.

- Veniturile din prestarea de servicii se înregistrează pe măsură efectuării acestora; Veniturile din dobânzi se recunosc pe baza contabilității de angajamente;

Veniturile regiei in relația cu autoritatile locale sunt facturate inițial in baza cheltuielilor bugetate, cu regularizare anuala in funcție de cheltuielile efectiv realizate.Din aceasta activitate nu se obține profit.

o)         Recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile societății reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru consumuri de stocuri, lucrări executate, servicii prestate, cheltuiei de personal, amortizări, ajustări,executarea unor obligații legale sau contractuale etc. Ele se recunosc la momentul consumului si/sau pe baza contabilității de angajament.

Pierderile nu diferă ca natura de alte tipuri de cheltuieli.

p) Costurile împrumuturilor

împrumuturile sunt recunoscute la cost, net de costurile de îndatorare. Dobânzile aferente imprumuturilor sunt incluse in contul de profit si pierdere ai anului in care apar.Pentru cheltuielile cu dobânzile si comisionele ce depasesc veniturile inregistrate aferente cotei BERD si veniturile din dobânzi aferente depozitelor BERD se reia la venituri subvenția primita in mod corespunzător. Cheltuielile cu dobânzile BERD , de regula, nu se recuperează din prestările de servicii proprii, daca sunt primite surse de finanțare.

r) Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci, si numai atunci, când: regia are o obligație curenta generata de un eveniment anterior;

- este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația respectiva; poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligației;


PLOIEȘTI, PIAȚA VICTORIEI, NR. 17

J29/378/1991, C.U.I RO1343872

SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

NOTA 6

PRINCIPII/ POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)


s) Tranzacții cu parti afiliate

Părțile sunt considerate a fi afiliate daca una dintre ele are capacitatea de a controla sau de a influenta semnificativ pe cealalta in luarea deciziilor financiare si de exploatare.

t)


Impozitul pe profit


Se calculează, in concordanta cu legislația fiscala din Romania si se bazeaza pe rezultatele raportate in contul de profit si pierdere intocmit ,in conformitate cu Standardele contabile menționate, după ajustările pentru impozitare.

Impozitul pe profit este calculat ca procent aplicat la profitul obtinut potrivit legislației romane, ajustat pentru anumite poziții conform legislației fiscale, la o rata de 16%.

x) Varsaminte din profitul net

Varsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea profitului.


Activele contingente


Un activ contingent este un activ potențial care poate sa apara ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanțului si a cărui existenta va fi confirmata numai prin apariția sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul regiei (un drept de creanța ce poate rezulta dintr-un litigiu in instanța, de ex. o despăgubire, in care poate fi implicata regia si al cărui rezultat este incert).Acestea vor fi prezentate in notele explicative in situația in care pot sa apara.Daca intrarea de beneficii economice devine certa, activul si venitul corespunzător vor fi recunoscute in situațiile financiare.

zl) Datorie contingența

Poate fi:

 • -   o obligație potențiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului si a cărui existenta va fi confirmata numai de apariția sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul regiei; sau

 • -   o obligație curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscuta deoarece:

 • □  nu este sigur ca vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau

 • □  valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil;

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o ieșire de resurse care incorporează beneficii economice.Daca se considera ca este necesara ieșirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingența, se va recunoaște, după caz, o datorie sau un provizion in situațiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea încadrării evenimentului.

NOTA 6


PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE


(continuare)

z2) Evenimente ulterioare

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilanțului si data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.Evenimentele ulterioare, ce nu constituie evenimente ce determina ajustări in situațiile financiare anuale ,sunt prezentate in note atunci când sunt considerate semnificative.

z3) Corectarea erorilor

Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.In cazul corectării de erori care generează pierdere contabila reportată, aceasta trebuie acoperita înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.In notele Ia situațiile financiare se vor prezenta informații suplimentare cu privire la erorile constatate.
PLOIEȘTI, PIAȚA VICTORIEI, NR. 17

J29/378/1991, CUI RO1343872

SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

Nota 7. Patrimoniul regiei

La 31 decembrie 2010 patrimoniul regiei este de 1006592 lei.

Patrimoniul regiei la 31 dec 2009

Patrimoniul regiei la 31 dec 2010


1.004.142,00 lei

1.006.592,00 lei


Patrimoniul regiei s-a majorat cu rezervele constituite din profitul net aferente achiziției de imobilizări corporale efectuate in anul 2010.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești funcționează in subordinea Consiliului Local Ploiești.

Nota 8. Informații privind salariarii, administratorii si

directorii

Din luna septembrie 2008, directorul asigura conducerea regiei in baza unui contract de mandat incheiat in condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor Ordonanței de urgenta nr.79/2008.

In contractul de mandat se prevede îndeplinirea unor criterii de performanta si alte obiective cuantificate privind reducerea creanțelor si plăților restante, a pierderilor, a cheltuielilor la 1000 lei venituri, precum si creșterea productivității muncii.

Salarizarea celorlalți directori se face conform contractelor individuale de munca.

Regia nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori si

administratori.

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor sau administratorilor.

Nu exista obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de regie in numele directorilor sau administratorilor.

Informații privind salariatii

Numărul mediu de angajați in anul 2009 si 2010 a fost următorul:

Număr mediu


Cheltuieli cu salariile

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala Total cheltuieli cu personalul


Administrator

Director ing. Razvan Lungu


La 31 decembrie

2009


La 31 decembrie

2010
3.221.156

860.867

4.082.023


3.361.151

921.781

4.282.932


întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil SetNota 9. Indicatori economico-financiari

I. Indicatori de lichiditate


Lichiditate generală Active circulante(A) Datorii pe termen scurt(B) A/B - în număr de ori


2009

19.097.219

5.773.827

3,31

2010

20.656.834

8.281.262

2,49

Indicatorul lichidității imediate(test acid)

Active circulante(A)


Stocuri(B)


Datorii pe termen scurt(C) (A-B)/C - în număr de ori


19.097.219

782

5.773.827

3,31


20.656.834

1.366

8.281.262

2,49


Indicatorul lichidității generale (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidității imediate exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv, în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute se încadrează în limite normale(mai mare de 2), reflectând o capacitate acceptabilă de acoperire a datoriilor curente din activele curente, în principal din creanțe și lichidități.


II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat(A)

Capital propriu (B)

A/B(dacă este negativ, nu se calculează)


7.905.108

6.872.021

1,15


4.313.872

12.519.581

0,34


Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A)

Cheltuieli privind dobânzile(B)

A/B


7.421.814

339.287

01 Q"7

f


9.296.718

124.106

74,91


Rata îndatorării


Datorii totale(A)


Pasiv total (B)


A/B*100


12.343.719

19.421.714

63,56


8.035.748

20.925.531

38,4


Riscul financiar Datorii totale(A) Capital propriu (B)

A/B*100


12.343.719

6.872.021

179,62


8.035.748

12.519.581

64,19Nota 9. Indicatori economico-financiari (continuare)

Indicatorul gradul de îndatorare al capitalului exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioadă mai mare de un an) în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății la încheerea exercițiului financiar. Valorile obținute reflectă un grad scăzut de îndatorare al regiei la 31 dec 2010. In anul 2011 regia va rambursa integral ratele de capital și dobânzile pentru împrumutul extern.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înaintea dobânzii și impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția societății este considerată mai riscantă. Valorile înregistrate în anul 2010 reflectă un grad de acoperire rezonabil.

III. Indicatori de activitate(de gestiune)

Număr de zile de stocare

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

r                                                     r

Creanțe comerciale(A)

Cifra de afaceri netă (B)

A/B*365 - în număr de zile


4.325.720

14.762.061

107


2.574.895

16.867.688

56


Viteza de rotație a creditelor-fumizori Datorii comerciale(A)

Cifra de afaceri netă(B)

A/B*365 -în număr de zile


201.968

14.762.061

5


245.514

16.867.688

5


Stocuri (A)

782

1.366

Costul vânzărilor(B)

84.742

107.351

A/B*365 -în număr de zile

3

5

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri netă (A) Active imobilizate(B) A/B - în număr de ori


14.762.061

321.040

45,98


16.867.688

260.783

64,68


Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri netă (A)

14.762.061

16.867.688

Total active(B)

19.421.714

20.925.531

A/B-în număr de ori

0,76

0,81

Nota 9. Indicatori economico-financiari

(continuare)


Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în societate.

Viteza de rotație a debitelor-clienți exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îsi achită datoriile către societate si arată astfel eficacitatea societății în /                                                                                                               *                                                                                                             f

colectarea creanțelor sale. Numărul de zile s-a redus în anul 2010 față de 2009 cu 51 zile.

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

IV: Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A) Total active minus datorii curente(B)

A/B(dacă este negativ, nu se calculează)

7.421.814

13.647.887

0,54


9.296.718

12.644.269

0,74


Marja brută din vânzări

Profit brut din vânzări(A)


Cifra de afaceri netă (B)


A/B*100


7.761.101

14.762.061

52,57


9.420.824

16.867.688

55,85


Analiza acestori indicatori este nerelevantă pentru activitatea regiei. O pondere importantă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile facturate pentru cota BERD, sursă de finanțare a împrumutului extern.

Nota 9. Indicatori economico-financiari (continuare)


V. Analiza trezoreriei nete

Fond de rulment(FR)

13.120.873

12.383.486

Capitaluri proprii

6.872.021

12.519.581

Datorii financiare pe termen lung

6.569.892

0

Provizioane

0

124.688

active imobilizate nete

321.040

260.783

Fond de rulment propriu

6.550.981

12.383.486

Capitaluri proprii

6.872.021

12.519.581

Provizioane

0

124.688

Active imobilizate nete

321.040

260.783

Fond de rulment din capitaluri împrumutate

6.569.892

0

Datorii pe termen lung

6.569.892

0

Necesar de fond de rulment(NFR)

7.612.415

-719.723

Stocuri

782

1.366

Creanțe

/

13.587.979

7.552.259

Cheltuieli în avans

3.455

7.914

Datorii de exploatare

5.773.827

8.281.262

Venituri în avans

205.974

0

Trezorerie netă

FR - NFR

5.508.458

13.103.209

Cash -flow

7.594.751

Numerarul și echivalentele de numerar au crescut la 31 dec 2010 față de 31 dec 2009 cu 7.594.751 lei. De asemeni crește fondul de rulment propriu. Acest aspect este determinat și de creșterea surselor proprii de finanțare obținute prin facturarea cotei BERD.

Administrator


Director ing. Razvan Lunguîntocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA

PLOIEȘTI, PIAȚA VICTORIEI, NR. 17

J29/378/1991, C.U.I RO1343872

SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA


Nota 10. împrumuturi externe

RASP PLOIEȘTI este beneficiara unui imprumut acordat de BERD din anul 1997.

La data de 13 aprilie 1997 a fost semnat Acordul de imprumut dintre Romania si BERD pentru finanțarea Proiectului privind conservarea energiei termice. Acordul a fost ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 38/1997, aprobata prin Legea nr. 205/1997. Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiești (actualmente Regia Autonoma pentru Servicii Publice Ploiești) este unul dintre beneficiarii finali ai acestui imprumut. Intre Ministerul Finanțelor Publice si regiile autonome de termoficare beneficiare ale imprumutului BERD , precum si consiliile locale ale municipiilor in cauza (in calitate de girant! ai imprumutului BERD) au fost incheiate Acorduri de imprumut subsidiar si de garanție (ASIG).Prin acest Acord(ASIG) regiilor autonome beneficiare li se deleaga întreaga responsabilitate In executarea si implementarea proiectului, precum si rambursarea împrumuturilor subsidiare.Imprumutul inițial acordat a fost in suma de 15 000 mii USD, suplimentat prin Actul Adițional nr.1/06 iunie 2003 la ASIG la 17200 mii USD.

Finanțarea „ Proiectului privind conservarea energiei termice" s-a asigurat, pe intreaga perioada de execuție a acestuia, din imprumutul de la BERD si din contribuția României formata din transferuri de la bugetul de stat si alocații de la bugetele locale ale autorităților publice locale incluse in proiect.

Obligații asumate prin Acord:

a) Pana la rambursarea integrala a imprumutului extern si plata tuturor obligațiilor care decurg din acestea, regiile autonome beneficiare ale imprumutului acordat de BERD vor deschide,, Contul serviciului datoriei" pe care il vor alimenta anual cu sume cel puțin egale cu cele provenind din amortizarea, vanzarea si valorificarea de mijloace fixe si din partea de profit net care ramane la dispoziția acestora in condițiile legii, aferente activitatii de termoficare.

b) Consilile Locale incluse in proiect vor alimenta,, Contul serviciului datoriei cu sume provenite din alocații de la bugetele locale, de valoare cel puțin egala cu varsamintele din profitul net efectuat si impozitul pe profit plătit de regiile autonome beneficiare către Consiliile Locale.

Sumele astfel constituite in „ Contul serviciului datoriei", inclusiv dobanda capitalizata aferenta disponibilităților din cont, vor fi utilizate pentru acoperirea serviciului datoriei externe aferente imprumutului acordat de BERD pentru finanțarea „ Proiectului privind conservarea energiei termice”

Garanții obligatorii prevăzute in Acord:

1) sume virate de către regii pentru constituirea fondului de risc;

Fondul de risc se calculează in procent de 1% peste rata variabila a dobânzii, se datoreaza si se va plăti de către regiile autonome beneficiare, Ministerului Finanțelor Publice, in vederea constituirii fondului de risc, pentru întregul imprumut acordat de BERD. Acest fond se va păstra la Trezoreria statului si se va majora cu dobânzile bonificate de aceasta in condițiile reglementarilor in vigoare.

2) fondul privind garantarea rambursării ratelor scadente la imprumutul subsidiar, precum si a plătii dobânzilor si a comisioanelor aferente acestuia prevăzut in bugetul propriu al Consiliului Local in cuantum de 10% din echivalentul in lei al obligațiilor de plata anuale ale regiei fata de Ministerul de Finanțe, asumate prin acordurile de imprumut subsidiare si de garanție si acordurile de proiect

Nota 10. împrumuturi externe

(continuare)

Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului se reportează in anul următor, intr-un cont distinct, deschis la Trezoreria statului, purtător de dobanda.Dupa rambursarea integrala a imprumutului subsidiar si după plata comisioanelor si dobânzilor aferente, acest sold se preia ca venit in anul următor la bugetul local din care s-a constituit.

împrumutul se rambursează pana in anul 2011.

Soldul imprumutului in lei la finele perioadei, din care:

Porțiune curenta

Porțiune pe termen lung

La 31.12.

2009

La 31 dec 2010

7.905.108

4.313.872

3.952.554

4.313.872

3.952.554

0


Cursul de schimb                                          3,2045

Graficul de rambursare a soldului imprumutului in USD este redat alaturat: anul                    Valoare

USD 2011                  1.346.191,87

Total de rambursat                                               1.346.191,87

Nu sunt inregistrate restante la 31 decembrie 2010 pentru obligațiile asumate.

Administrator

întocmit


Director ing. Razvan Lungu


Ec. Elena ComnoiuContabil Sef
Nota 11. Disponibilități/Alte investita pe termen scurt

11.1 Disponibilități

La 31 dec 2009 si 31 dec 2010, soldul urmeaza:


disponibilităților bănești

sunt după cum

La 31.12.2009

La 31.12.2010

Conturi la banei in lei - total

3.823.574

3.866.355

Conturi la banei

106.232

116.244

Cont curent serviciul datoriei BERD in lei

76

62

Sume in cont pentru Fond de risc pentru

imprumut BERD in lei

3.177.818

3.189.091

Conturi deschise la trezorerie in lei

278.642

215.163

Cont curent statie epurare

252.497

334.301

Depozite garanții gestionari

1.318

1.931

Garanție casier

0

742

Garanții de buna execuție

6.991

8.821

Casa - total

2.817

2.911

Casa in lei

2.813

2.907

Casa in valuta (USD)

2

2

Casa in valuta (EUR)

2

2

Alte valori -total

173

1.612

Total

3.826.564

3.870.878

 • 11.2 Alte investiții pe termen scurtfdepozite la banei pe termen scurt)

La 31 dec 2009 si 31 dec 2010, soldul disponibilităților bănești sunt după cum urmeaza:

Depozite la banei in lei


Depozite constituite pentru plătiDepozite aferente investiții surse proprii ST. Epurare


Depozite pentru activitate STEP

Depozite pentru activitate Servicii Publice

Total


La

31.12.2009

285.188

1.001.100

236.740

01.681.894


La

31.12.2010


303.463.025.970


236.802

500.000

166.096

9.232.331


Administrator

Director ing. Razvan Lungu

întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef


Nota 12. Alte sume primite cu caracter de subvenție

Pentru restituirea imprumutului BERD, RASP PLOIEȘTI primește in cont sume provenite din alocații de la bugetul local egale cu varsamintele efectuate din profitul net si impozitul pe profit plătit de RASP Ploiești către bugetul local. Sumele primite, inclusiv dobanda capitalizata aferenta disponibilităților din cont trebuie sa acopere serviciul datoriei externe aferente imprumutului acordat de BERD pentru finanțarea „ Proiectului privind conservarea energiei".

La 31 dec 2010 RASP PLOIEȘTI are de incasat de la Consiliul Local in contul varsamintelor deja efectuate următoarele sume:

Sume de primit cu caracter de subvenție evidențiate In pasiv la capitolul subvenții de primit pentru varsamintele efectuate;

Sume cu caracter de subvenție


Sume de primit cu caracter de subvenție


La 31 decembrie 2009

205.974


La 31 decembrie 2010

0


Total


205.974

Din soldul contului s-a reluat la venituri pe măsură ce au fost generate cheltuieli aferente creditului restituit in măsură in care nu sunt generate venituri alocate plăților BERD. De asemeni, cu diferența încasata se reduce debitul contului,, 481" Decontare intre unitate si subunități.

Sume de primit cu caracter de subvenție evidențiate in conturi de creanțe la capitolul subvenții de incasat;


Sume de primit cu caracter de subvenție la 31.12.2009


205.974


Debit constituit în cursul anului 2010


Sume primite în cursul anului 2010

Sold de încasat la 31.12.2010


Administrator

Director ing. Razvan Lungu3.955.262Întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef


Nota 13. Alte informații13.1 Prezentarea RASP Ploiești

RASP Ploiești a luat ființa prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Județului Prahova(sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societeti comerciale.A fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu dispozițiile Legii 135/1994 pentru aprobarea OG nr.69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin Hotărârile nr. 114/2002, 77/2007 si 161/2005 emise de Consiliul Local Ploiești.

Potrivit atribuțiilor sale si Regulamentelor serviciilor publice, RASP Ploiești asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa, canal, iluminat public si relația cu asociațiile de proprietari.

In calitate de imputernicit al Consiliului Local urmărește si monitorizează in aceste sectoare programele de modernizare si investiții, inclusiv relația cu operatorii selectați in domeniul distribuției de energie termica, apa, canal, iluminat public si salubritate.

Gestionează imprumutul BERD ce a fost acordat regiei pentru „ Proiectului privind conservarea energiei termice".

Funcționează in subordinea Consiliului Local Ploiești.

In anul 2004 RATSP a predat Consiliul Local Ploiești rețeaua termica a municipiului ce a fost modernizata cu finanțare BERD.

 • 13.2 Impozitul pe profit

La 31.12.2010 regia înregistrează un profit brut contabil în sumă de 9.420.824 lei . Profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2OO3 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este în sumă de 9.554.044 lei. impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 1.528.647 lei. Regia nu a efectuat și nu a dedus din impozitul pe profit calculat cheltuieli de sponsorizare.

Anul 2009 Anul 2010

6.821.602     7.892.177

142.544 83.306

1.055.908     1.745.173


7.734.966     9.554.044

1.863.097 0

5.871.869     9.554,044

939.499     1,528.647

0 0

939.499     1.528.647


Rezultat brut

Deduceri fiscale____________________________________________

Cheltuieli nedeductibile fiscal, inclusiv impozitul pe profit

Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii fiscale

Recuperare pierdere fiscala__________________________________

Profiț/pierdere impozabil/recuperabila

Impozit pe profit

Sume reprezentând sponsorizare în limita prevăzută de lege Impozit pe profit anual

Nota 13. Alte informații

(continuare)

Cheltuielile nedeductibile în sumă de 1.745.173 lei au

următoarea componență:

1) Cheltuieli cu impozitul pe profit inclus în declaracia 101 privind impozitul pe profit la Cheltuieli de exploatare

939.499

1.528.647

2) Amenzi autorităni

7.921

3) Cheltuieli cu amortizarea contabilă (a fost dedusă amortizarea fiscală)

83.306

4) provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate

0

3.875

5) prime pentru trim IV 2010 sume neindividualizate Di neachitate în anul 2010

73.400

6) fond de participare a salariadilor pentru anul 2010;

47.413

7) cheltuieli cu combustibilul ni TVA aferent pentru autoturismele ce nu se încadrează ca modalitate de folosire în concordanoă cu prevederile OUG 34/2009

8) alte cheltuieli nedeductibile

611

Total

939.499

1.745.173

Nota 13. Alte informații

(continuare)

 • 13.3 Cifra de afaceri


Cifra de afaceri realizată în anul 2010 este de 16.867.688 lei în creștere cu 14,26% față de cifra de afaceri realizată în anul 2009. Față de prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli înregistrăm o depășire de 13,62%.


Structura cifrei de afaceri realizată pe tipuri de activități este detaliată mai jos:

Total cifra de afaceri realizată în anul 2010


Suma


Pondere în • a) din verificări metrologice

 • b) din prestări servicii APA NOVA

 • c) venituri din prestări servicii SP


104.255


0,62%Total venituri dinrestărî servicii


5.138.496


1.973.047


77.161


7.292.959


30,46%


11,70%


0,46%


Venituri din chirii

7.462

0,04%

Venituri cotă BERD

9.563.774

56,70%

Alte venituri din alte

activități(taxe, avize, etc)

3.493

0,02%

Total venituri din chirii si alte

activități

9.574.729

Total cifra de afaceri anul 2010

16.867.688

100,00%

Cea mai mare pondere în total cifră de afaceri este realizată din facturări cotă BERD și din


restări servicii APA NOVA.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA

PLOIEȘTI, PLATA VICTORIEI, NR. 17

J29/378/1991, C.U.I RO1343872

SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

■ \ r

V

-

x .

■ ,<■

•u                           b                                                                                       b

*

b

Nota 13. Alte informații

(continuare)

 • 13.4 Angajamente acordate

Angajamentele acordate reprezintă garanții de buna execuție a contractelor.

Sold la 31.12.2009


Sold la 31.12.2010


Garanție bancara Dalkia


7.618 lei


9.469 lei


13.5 Angajamente primite

Garanție acordata FGH

Garanție bancara HAGEN

Total


Sold la 31.12.2009

valoare


8.415 lei

374.396 lei

382.811 lei


Sold la

31.12.2010

valoare


8.415 lei

374.396 leiAngajamentele primite reprezintă scrisori de garanție bancara primite pentru garanții de buna execuție a contractelor.

13.6unuri concesionate/închiriate


Regia a primit cu chirie bunuri(mijloace fixe si obiecte de inventar) pentru exploatarea statiei de epurare si concesiunea clădirii administrative in care desfasoara activitatea.

Concesiune clădiri, terenuri, altele de la Primăria Ploiești închiriere Statia de epurare APA NOVA

Obiecte de inventar închiriate


Sold la


31,12,2009


6,903,928


175,287


271


Total


7,079,486


Sold la


31,12,2010


6,903,928


175,287


271


7,079,486


Administrator

Director ing. Razvan Lungu

întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef


Nota 14. Probleme de mediu

a) Reglementari din punct de vedere al proiecției mediului si gospodăririi apelor

Din punct de vedere a protecției mediului activitatea RASP RA se autorizează in conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007. In acest moment deținem autorizații de mediu pentru fiecare obiectiv , si anume pentru statia de epurare si pentru centrul municipal de colectare DEEE.

b) Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează (a cele doua obiective menționate mai sus conform programului de monitorizare din autorizația de mediu, ori de cate ori apar modificări in sistem, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societății aflandu-se la baza elaborării Programului de management de mediu si a Planului de acțiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.

In cursul anului 2010 au fost revizuite tintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului, si s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse in noul Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizării obiectivelor si țintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuata de management.

 • c) Evaluări ale conformării cu cerințele legale si cu alte cerințe de mediu

Evaluarea periodica a conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin: auditori interne efectuate de către auditorii interni din cadrul Serviciului Protecția Mediului , inspecții pe amplasament si la diverse instalații la statia de epurare ape reziduale si centrul de colectare DEEE, efectuate de autoritatile de mediu si de către responsabilii din cadrul compartimentului de mediu.

Autoritățile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile Regiei, in cursul anului 2010 un număr de 11 inspecții, cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu, nefiind consemnate neconformitati majore.

Nota 14. Probleme de mediu (continuare)

 • d) Poluări cu impact semnificativ asupra mediului

Nu s-au înregistrat.

 • e) Monitorizarea factorilor de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu s-a realizat in conformitate cu „Programul pe anul 2010 de monitorizare si măsurare a caracteristicilor factorilor de mediu” .

Referitor la monitorizarea situației evacuărilor de ape uzate in receptori naturali se poate aprecia pentru perioada anului 2010, ca s-au înregistrat depășiri ale CMA la obiectivul statia de epurare, datorate stării tehnice depășite, aceasta funcționând in prezent doar cu treapta mecanica, iar determinările s-au efectuat conform Programului anuai de monitorizare pentru evacuări ape uzate. Aceste depășiri ale CMA sunt calculate si facturate lunar de către Administrația Naționala „Apele Romane” pe baza indicatorilor de calitate si concentrații limita admisibile din anexa abonamentului de utilizare/exploatare a resursei de apa.

Administrator


Director


ing. Razvan Lungu


întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil SefNota 15. Evenimente ulterioare

Evenimente ulterioare

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilanțului si data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.Evenimentele ulterioare, ce nu constituie evenimente ce determina ajustări in situațiile financiare anuale ,sunt prezentate in note atunci când sunt considerate semnificative.

Nu sunt evenimente ulterioare de semnalat.întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef

Nota 16. Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusă Regia si po


liticile aplicate sunt detaliate mai jos:


 • 1) riscul de neplată

Regia acorda credit comercial clientilor sai si poate fi expusa la riscul de neplata. Conducerea monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit comercial. Riscul de credit legat de creanLele comerciale este redus datorită încasării cu regularitate a serviciiior.Chiar dacă există concentraLii semnificative , baza de clienLi fiind extrem de redusă, conducerea apreciază că riscul de credit comercial este redus.

Regia angajeaza cheltuielile numai in baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Consiliul Local. Sumele sunt achitate de autoritățile locale cu celeritate.Noi am evaluat riscul de neplata si credem ca am făcut cele mai rezonabile estimări.

Noi am evaluat riscul de neplata si credem ca am făcut cele mai rezonabile estimări.

 • 2) riscul de piață

Regia este dependentă de comenzile/deciziile autorită«*ilor locale cu privire la activitatea pe care o desfă"*oară.

 • 3) risc de curs valutar

In vederea plăților imprumutului BERD regia aloca resurse proprii si ar trebui sa primească susținere de la bugetul local pana la nivelul obligațiilor de plata. Noi credem ca vom primi sprijinul Consiliului Local si împrumutul va fi restituit in termen.

Administrator

Director ing. Razvan Lungu

întocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil SefNota 17. Principiul continuității activității

Regia declara ca a intocmit situațiile financiare pe principiul continuității activității. Administratorii nu au identificat incertitudini semnificative legate de evenimente sau tranzacții care pot pune la indoiala capacitatea regiei de a-si continua activitatea.

Pe baza celor expuse mai sus, conducerea regiei considera adecvat principiul continuității activității folosit in pregătirea situațiilor financiare .

întocmit
Ec. Elena Comnoiu

Contabil Sef