Hotărârea nr. 144/2011

Hotãrârea nr. 144 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 144

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Iancu Ion, Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza prevederilor Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 9, alin.2);

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea bugetulului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei de investiții a bugetulului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aproba destinația excedentului constituit la nivelul anului 2010 in suma de 20.342.635,91 lei si anume: pentru dezvoltare suma de 20.000.000,00 lei, pentru acoperirea golurilor de casa suma de 339.947,91 lei si pentru efectuarea regularizării cu bugetul de stat a sumelor defalcate din TVA suma de 2.688,00 lei.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Art. 7 Prezenta hotarare modifica art.7 din HCL nr. 50/11.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al municipiului Ploiești.

Data in Ploiești, astazi, 31 mai 2011_____________________

Președinte de ședi Gheorghe Si
Contrasemnează Șfecfetar,

Oana Cristin
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform HCL Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin HCL nr. 59/28.02.2011 si HCL nr. 103/29.03.2011, HCL nr. 128/27.04.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 9, alin. 2), privind donațiile si sponsorizările prin care are loc redimensionarea veniturilor si cheltuielilor in funcție de incasari.

Ținând cont de cele menționate mai sus are loc o majorare a veniturilor cu suma de 4,00 mii lei concomitent cu majorarea cu aceeași suma a cheltuielilor.

Astfel veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 431.205,70 mii lei si se vor majora cu suma de 4,00 mii lei pe seama încasărilor din donații si sponsorizări.

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 451.205,70 mii lei și se vor majora cu suma de 4,00 mii lei, modificările din structura fiind prezentate detaliat in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil.

Totodată se impune efectuarea reglării sumelor defalcate din TVA prin virarea sumei de 2.688,00 lei la bugetul de stat din excedentul costituit la sfârșitul anului 2010.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.


CONSILIERI,         >

Nicoleta Cataliana Bozianu Gheorghe Sarbu Iancu Ion Radu MateescuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform HCL Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin HCL nr. 59/28.02.2011, HCL nr. 103/29.03.2011, HCL nr. 128/27.04.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 9, alin. 2) privind donațiile si sponsorizările prin care are loc redimensionarea veniturilor si cheltuielilor in funcție de execuția de casa la data de 18.04.2011.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 431.205,70 mii lei si se vor majora cu suma de 4,00 mii lei astfel:

Donațiile si sponsorizările se vor majora cu suma de 4,00 mii lei conform execuției de casa la data de 18.04.2011.

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 451.205,70 mii lei și se vor majora cu suma de 4,00 mii lei iar in structura se vor produce următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 10,00 mii lei pentru acordarea unui ajutor unei persoane fizice aflata in extrema dificultate.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 96,18 mii lei astfel:

 • - diminuarea cu suma de 30,00 mii lei a fondului de rezerva in vederea efectuării de cheltuieli prioritare in bugetul fondurilor externe nerambursabile conform notei de fundamentare precum si pentru acordarea unui ajutor unei persoane fizice aflate in extrema dificultate;

 • - diminuarea cu suma de 66,18 mii lei a bugetului fondurilor externe nerambursabile astfel: diminuarea cu suma de 86,18 mii lei datorita necesității aplicării corecte a prevederilor Ordinului nr. 2548/2009 - „norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale” - conform carora sumele aferente proiectelor POS DRU trebuie sa se deconteze din bugetul local si majorarea cu suma de 20,00 mii lei pentru cheltuieli aferente proiectelor din cadrul PID.

3. Capitolul „Invatamant” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 86,18 mii lei la capitolul 56 „Programe din Fondul Social European” respectiv finanțări POS DRU unitati de invatamant avand loc includerea in bugetul local a sumei de 86,18 mii lei reprezentând sume aferente acestor proiecte transferate din bugetul


4. Capitolul „Cultura, recreere si religie” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 4,00 mii lei reprezentând donații si sponsorizări incasate conform incasarilor si execuției de casa la data de 18.04.2011;

In anul bugetar 2010 sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat repartizate prin decizie a directorului executiv al DGFP Prahova nr. 1667/28.12.2010 au fost in suma de 94.911.000,00 lei din care s-au efectuat plăti conform execuției de casa la data de 31.12.2010 in valoare de 92.222.536,00 lei. Din aceasta, suma de 2.688,00 lei reprezintă alocații pentru transportul la si de la locul de munca, eronat decontata din cheltuieli de personal conform adresei nr. 3324/10.12.2009 a Ministerului Finanțelor Publice acestea urmând sa se deconteze incepand cu anul 2010 din” bugetele locale ale autoritatilor administrației publice locale de pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic”.

Ca urmare se impune efectuarea reglării sumelor defalcate din TVA prin virarea sumei de 2.688,00 lei la bugetul de stat din excedentul costituit la sfârșitul anului 2010.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


DIRECTOR,


Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL- 2011 venituri


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

128/27.04.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

431.205,70

4,00

431.209,70

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

277.355,20

0,00

277.355,20

3

I. VENITURI CURENTE

0002

371.469,90

4,00

371.473,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

349.047,00

0,00

349.047,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

168.811,00

0,00

168.811,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.332,00

0,00

3.332,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

432,00

0,00

432,00

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

432,00

432,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900,00

2.900,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

602,00

0,00

602,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

602,00

0,00

602,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

602,00

602,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

114.326,70

0,00

114.326,70

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

98.037,00

0,00

98.037,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

96.477,00

b

t                   <

y

r 1                  •. Z

i*

96.477,0^

i-.;                        '    ’    ,       >                    <       J ’ f ’i

- . . 1 *

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

li

b

. 1

v ■<-./' / - / .. j

y      -    *

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

3 -

r                                       r

•i

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.560,00

1.560,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE B UNURI ȘI SER VICII

1202

413,00

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

413,00

40

TA XE PE SER VICII SPECIFICE

1502

30,00

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

1

43

TAXE PE UTILIZAREA B UNURILOR,

A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U

PE DESFĂȘURAREA DE A CTIVITĂȚI

1602

15.846,7o\

0,00

15.846,7o\

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

0,001

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.510,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea       j

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE

FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

AL TE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

o,oo\

o,oo\

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

1

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

22.422,90

4,00

22.426,90

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.594,001

0,00

11.594,001

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.594,00

o,oo\

11.594,00

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

5.000,00

5.000,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți                                                 |

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri                     |

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende                                |

300208

0,00

0,00

59

Alte venituri din proprietate                            |

300250

60

VENITURI DIN DOBĂNZI

3102

o,oo\

o,oo\

o,oo\

61

Alte venituri din dobânzi                              |

310203

1

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI

SERVICII

0014

10.828,90

4,00

10.832,90

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3302

3.219,40

o,oo\

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii                          |

330208

3159,00

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe                             |

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social                                                            |

330212

50,00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială                           |

330227

0,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri                                 |

330228

2,00

2,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități    |

330250

8,40

8,40

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE,

ELIBERĂRI PERMISE                    |

3402

1.200,00

o,oo\

1.200,00

 • 72  |Taxe extrajudiciare de timbru________________________

 • 73  [Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

 • 74 [aMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

 • 75  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

|dispozițiilor legale_________________________________________

 • 76  Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere

a declarației de impozite și taxe_______________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate,

 • 77  abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea

potrivit legii________________________________________________

 • 78  [Alte amenzi, penalități și confiscări____________________

 • 79 [dIVERSE VENITURI

  340202

  340250

  3502


  1.200,00


  *1


  1,20(>,()0


  350202


  350203


  350250

  3602


  25,00

  25,00

  1.277,00


Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice____________________________________

360205


[taxe speciale__________________________________________

[varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe_________

 • 81  [Venituri din ajutoare de stat recuperate______________

 • 82  [Alte venituri__________________________________________

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

360206

360207

360211

360250


1.260,00


17,00

0,00

0,00

1.260,00


[subvențiile| 3702


82,50


370201
 • 84  [Donații și sponsorizări________________________

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)___________

370203


varsaminte din secțiunea de funcționare_______________| 370204

 • 85  [Alte transferuri voluntare                              | 370250

 • 86 II. VENITURI DIN CAPITAL            OOlT

 • 87  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR       |  3902

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor oo I

390201


publice____________________________________________

Venituri din vânzarea locuințelor construite din

390203


oM I

[fondurile statului______________________________________

90 [Venituri din privatizare______________________________

390204


Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului_________________________

390207


Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0016


82,50


4.004,80

4.004,80


52,00


110,00


3.810,00


32,80


91 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

[iNCASĂRI DIN RAMBURSAREA [ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE încasări din rambursarea împrumuturilor ptr.

4002


93 înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri încasări din rambursarea microcreditelor de la pers. | fizice și juridice

95 împrumuturi temporare din trezoreria statului______

400210


sume din excedentul anului precedent pentru

400206


400207


% acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de 400211 sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de | 400213

- ---- , - -             . - - -- -

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
400214


4202

0019


 • 97  încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 400250

 • 98 IV, SUBVENȚII                       I 0017

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE___________

0018


 • 100 [SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT ~

 • 101 U De capital

 • 102 pete^no^°8^zarea centralelor termice și elecrice de

  420201


termoficare______________________________________

 • 103 | Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

 • 104 [Planuri și regulamente de urbanism______________

 • 105 |Stiazi care se vor amcnaJa perimetrele destinate [construcțiilor de cvartale de locuințe noi

  420206


 • 106

  420203

  420205


  Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor

  SAPARD                                  420207  55.731,00


  55.731,00


  55.731,00 29.600,00


112

113


114


 • 115

 • 116


117


118


119


120


121123125


126


127


Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor_____________

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit___________________________________________________

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor__________

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar___________________________

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare B. Curente_____________________________________

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap_______________________________________

Subvenții primite din Fondul de Intervenție__________

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar___________

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili__________________________

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei_____________

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


SUB VENȚII DE LA AL TE ADMINISTRA ȚII


Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului___________________________

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă_________________

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap_________

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate


420209


420212


420213


420214


420215

0020


420221


420228

420229


420232


420233


420234


420241

420236


420246


4302


430201


430204


430207


4302085.000,00


23.600,00
25.997,00


88,00

46,0025.997,00


88,00


46,00JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL 2011

CHELTUIELIo { PRN*°<


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


CHELTUIELI - TOTAL


A UTORITĂȚI PUBLICE ȘI A CȚIUNI EXTERNE Cheltuieli de personal_______________________________

Bunuri si servicii - total, din care: Bunuri si servicii


bunuri si serviciip

Transferuri curente (transferuri din bugetele consiliilor

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema

___tu—«—t                                           .......— Cheltuieli de capital - total, din care:

Active nefinanciare_____________________________________

cisterne auto pentru apa________________________________

Active financiare_______________________________________

Active nefinanciare - din excedent______________________

Plăti efect an precedenti an curent


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


Bunuri si servicii - total, din care:______________

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni_________

bunuri si servicii (ani precenenti)________________

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext. Fonduri de rezerva

Transferuri către Serviciul public de evidență a nerstianelat:_______________________________________

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile____________________________

Rambursări de credite - total din care:________

Rambursare credit Alpha Bank_______________

Rambursare credit B.C.R._____________________

Plăti efect an precedenti an curent


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI


Bunuri si servicii (comisioane) Dobânzi


ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ


Bunuri si servicii - total, din care: Bunuri si servicii (Protecția civilă) Bunuri si servicii (ani precedenti) Transferuri către Poliția Locala Transferuri către Poliția Comunitară


COD


5002

5102

10

20


57


57


 • 70

 • 71


72

71

85


5402

20


50


51


55


81


85


5502


20

30


6102


20


51

51


buget cf, HCL nr.128/27.04,2011


451.205,70

15,851,45

7.038,00

8.228,50


7.266,50


962,00


113,00

500,00

500,00


-28,05


24.909,99

4,655,00


4.655,00

286,91


440,00


2.128,08

17,400,00

6.000,00

11.400,00


6.700,00


500,00

6.200,00


8,494,98


60,00

60,00


7.631,49

745,51


influente +/-67,00


47,00


47,00


20,00

0,00


-106,18

0,00


buget rectificat


451.209,70

15,918,45 7,038,00

8,275,50


7.313,50


962,00

0,00


133,00

500,00

500,00


-28,05


24,803,81

4,655,00

0,00

0,00

4.655,00

246,91


440,00


2.061,90

17.400,00

6.000,00

11.400,00

0,00

0,00


6,700,00


500,00

6.200,00

0,00


8.494,98


60,00

60,00

0,00

7.631,49

745,51


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.l28/27.04.2011

influente +/-

------------------------------------1 * 's.      '

..

buget rectificat

-----------------A, ■           ,

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

60,00

(ÎO.OO

Plăti efect an precedenti an curent

85

-2,02

-2,02

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

113.884,27

86,18

113.970,45

Cheltuieli de personal

10

77.105,00

77.105,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.714,00

0,00

26.714,00

Bunuri si servicii

13.600,00

13.600,00

reparații curente scoli(buget PMP)

2.500,00

2.500,00

Bunuri si servicii2

10.614,00

10.614,00

Transferuri către instituții publice

51

550,00

550,00

Finanțări POSDRU unit, invat.

56

113,69

86,18

199,87

Asistență socială

57

90,00

90,00

Alte cheltuieli (burse)

59

800,00

800,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-29,82

-29,82

Active nefinanciare - total din care:

71

8.541,40

0,00

8.541,40

Investiții centre financiare

0,00

Investiții centre financiare (PMP)

8.541,40

8.541,40

SĂNĂTATE

6602

5.589,00

0,00

5.589,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraA SSC

10

2.738,00

2.738,00

Bunuri și servicii - total din care:

20

787,00

0,00

787,00

reparații spitale

260,00

260,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

150,00

150,00

bunuri si servicii p

377,00

377,00

Transferuri către instituții publice

51

1.344,00

0,00

1.344,00

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

344,00

0,00

344,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.000,00

1.000,00

Asistență socială (Centrul de transfuzie)

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

650,00

650,00

0,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

6702

35.082,22

-43,00

35.039,22

Bunuri și servicii - total- din care:

20

2.835,50

-43,00

2.792,50

Bunuri si servicii(ani precedenti)

0,00

ch. din donații și sponsorizări

82,50

4,00

86,50

iluminat ornamental

1.477,00

1.477,00

spectacole artificii

94,00

94,00

acțiuni culturale

1.182,00

-47,00

1.135,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

22.923,00

0,00

22.923,00

Casa de Cultură

681,00

681,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.716,00

5.716,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.128,00

5.128,00

Club Sportiv Municipal

5.002,00

5.002,00

Administrația Parcului C-tin Stere

6.396,00

6.396,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

6.600,00

0,00

6.600,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

5.000,00

5.000,00

reparații unități de cult

1.600,00

1.600,00

Active ne financiare - total din care:

71

2.794,70

0,00

2.794,70

active nefînanciare

2.794,70

2.794,70

Plat efect an precedenti an curent

85

-70,98

-70,98

0,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

30.913,74

0,00

30.913,74

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.135,00

0,00

6.135,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

nr.128/27.04.2011

influente +/-*

Li

-

A

Z-              ,*e

J

r                 b

buget rectificat

---------xJ

'                                 r               l • .p      R

L.——

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.641,00

4.641,00

Crese

1.494,00

1.494,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.637,00

0,00

1.637,00

Bunuri și servicii (Creșe)

460,00

460,00

Bunuri și servicii p cresa si assc 639+206

845,00

845,00

reparații curente crese (buget PMP)

200,00

200,00

Finanțări pt Asociatia"Viitorul Tinerilor"

7,00

7,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

125,00

Transferuri - total din care:

51

14.653,00

0,00

14.653,00

Adm. Serv. Soc.Comunitare

14.653,00

14.653,00

Asistență socială- total din care:

57

8.500,00

0,00

8.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

200,00

200,00

Ajutoare sociale

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

120,00

120,00

Active nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-11,26

-11,26

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

73.546,50

0,00

73.546,50

Bunuri și servicii- total din care:

20

19.111,50

0,00

19.111,50

iluminat public

06

5.372,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.739,50

0,00

13.739,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,00

0,00

prestări servicii SGU PI.

12.000,00

12.000,00

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

8.908,00

0,00

8.908,00

Serviciul Public Finanțe Locale

8.908,00

8.908,00

Active nefinanciare - total din care:

71

45.527,00

0,00

45.527,00

Locuințe

03

43.983,00

0,00

43.983,00

active nefinanciare

43.983,00

43.983,00

Iluminat public

06

1.544,00

0,00

1.544,00

Reabilitare iluminat public

1.544,00

1.544,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

44.090,00

0,00

44.090,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

15.300,00

0,00

15.300,00

Salubritate

14.800,00

14.800,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

28.790,00

0,00

28.790,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.790,00

0,00

28.790,00

active nefinanciare

28.790,00

28.790,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

43.907,00

0,00

43.907,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

43.907,00

43.907,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

48.236,55

0,00

48.236,55

Bunuri și servicii - din care:

20

9.300,00

0,00

9.300,00

reparații curente străzi

7.000,00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

2.300,00

Suhventii- dif. de nret si tarif (RATP)

40

23.305,00

23.305,00

Alte transferuri (leasing-RATP)

55

45,25

45,25

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.l 28/27.04.2011

influente +/-

buget rectificat

(din care)Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.

45,25

------------------- A1 -C1

s

T •                “■ 1*“

45,25

Plăti efect an precedenti an curent

0,00

. o,ob

Active nefinanciare

71

15.586,30

0,00

15.586,30

15.586,30

15.586,30Editat ia data de: 18-MAY-1.1

Contul de execuție al bugetului

local

: - - /'

.d

1 " J

la data de:

1S-MAY-11

■ ►

Pege. 2; of

<                 ... ■ *

■'1. •; . ■.• •••• • ■ ■

4 •            Ș, ■ ‘

<■ . < • • V > • > m A. z, ■ rn

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

’s

D-      J

An    20'1 Trezorerie Muz. ploiești

r V

Venituri. Cheltuieli

Cod

b Z A*

1 ■ t

i ■ k-

încasam Plăti

_ .-Disponibil ‘

Penal.pt.redea deci de I T

350202

a r.

50 822 19

00

t rea sari din valori f ou n ur;l or

350203

rvx

90

00

Alte amenzi.penai si conLscar

350250

■'C

86 455.11

.00

Diverse venituri

3602

AA

J

1.286,092.67

,00

Taxe speciale

330206

00

29.002.00

00

Alte venitun

330250

00

1.257,090.67

.00

Transferuri voumaie

3702

.00

86 500.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

JU

86.500.00

00

Vărs, dm Si2 ot un SD

373263

V 'V

13.005.000.00

00

Varsaminte dir ST

3^0204

; % ? X

13.005.000.00

.00

Venit.dm vaiori: unor bunuri

3902

1

iD n

'G V

146,631.13

00

Venit din vaiorif unor bunuri

390201

00

76.819.87

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

00

31.422.01

.00

Venit.dir1 vânz.unor bunuri

390207

.00

38,389.25

.00

Incaș d n raml? împrumut.acord

4002

00

7.000.000 00

.00

Sume din exc.cA uti? pt.fin SD

400214

00

7.000.000 00

00

Subv de ia bugetul de stal

4202

DA

14.293.946 47

.00

Subv pt reabil termica clădiri

420212

00

6.957.47

00

Subv programe mediu-ape

420213

00

3,161,080 00

00

Subv pir comp preturi combust

420232

00

10,997,000.00

.00

Subv încălzire locuința

420234

00

110,249 00

00

Subv clin bs pl rin sanatats

420241

00

18.660.00

00

F.E.D R.

4502

.00

69.117 24

00

Pr.com fin in per 2007-2013

4502 15

00

69.117 24

00

Pr.com. fim 2007-2013 am prece

45021502

00

69.117.24

.00

Cheltuielile bugetelor locale

238.

219

.987

.00

143.556 824 71

94,663 162 29

Autontati pubiice act ext

5102

/

000 00

4 794,446.30

3.052.553 70

TITL.I Cheltu=oL de personal

510210

4

i 7

V *,? J

om?

2 751,406 39

1.278,593 61

TITL ii Btinur; si servirm

510220

s

1 - 1

700

.co

1.958.086 74

1.495.9'3 26

TITL..Vili Asistenta somata

510257

! 1 3

j W’j 5

1 1 3 000 00

00

TITL X. Active         m

510271

2 m1

■y

.'■'1'

00

250.000.00

PI ef am m-' mm an o ■'

'•

N, 5 ' r'

z-ț O           O-"'

<lCj       03

00

Plat; an; precedent; S~

A, 1                    ’

23 046 83

00

Alte serv m.:b;i m> gene a o

’ *

V 3 -*•   Z

-t

i C

",  * A

"■ț

9.645.305.35

3.403.034 65

T,rT| 11 Bm mr *'■

1* * -•

..A <

1  X *

ll

? ‘ .

■■      f

Vf*' —

£ 1 1 . I 00 OO

T TL V T-mm !••• ••■• j- m:

” ,1  *1     r" •<

**

V

•ta.

■. .-l

r

.  X_- .e '

185 COC 00

45.000.00

TITLU vi TAS 1r.Tm UN i A ; SF

-   t r"S                    4

; L' :

-l >. / A .

s , U

\ "| .

J

185.000.00

45,000.00

TiTL.VI A4e tm-S’erm'

5^0255

-*%

216

■cr

’ ■

«■

1 850 779 27

367.560 73

Ade traosferur S"

— * m m r-      *

-'6

* \ V ;

f'T1

4 J

k.

00

uz 5QC nn

Alte t-aosferuri SD

54Q25502

/"s / r*

IU

V

1.350,779 27

270.970 73

TITL.XLI Rambumari de credo

540231

J /-I

I I ’

-■h  -•*   .•*

? -1 I

*v    '■

■vm

.            *brf

. Zf

7.421.130 76

2,773.869.24

ASPG’Rambur. de credite

54023102

.4

i .

~ 5.A

a A A

z\ ' 1 ** ' ’k--'

7,421.130.76

2773.869.24

PLe; ani prec.rec an curent

540285

. 1? U

419.00

,00

Plăti ani preced. SF

54028501

41900

.00

<?age Sum 1>

<Pacre S'ani 2>


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, B-dul Republicii nr. 2-4

Avizat Primar,


N0T/\ DE FUNDAMENTARE

Bugetul fondurilor externe nerambursabilc cuprinde sumele utilizate in cadrul proiectelor cofinanțate de către Uniunea Europeana, proiecte la care Municipiul Ploiești este partener.

In conformitate cu Adresa nr. 16415/2905/21.04,201 1, cu prevederile Ordonanței de urgenta nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta și cu prevederile Ordinului nr. 2548/2009 -rmclc metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanțe: do urgență a Guvernului nr. 64/6909 ori vinci gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea ace obiectivul convergență, sumele aferente proiectelor POS l)RU vor l’i alocate din bugetul local.

dom. pentru


Avanei în vedere cele de mai sus. este necesară diminuarea prevederilor aferente trim cu suma de 86,1 8 mii BON și transferarea acestei sume către; bugetul local.

Sumele aferente proiectelor din cadrul Pil) se majorează astfel:

- 7,08 mii EON pentru proiectul „Reabililarc/modcrnizarca I IfPODROMUEUl din Ploiești Centru hipic si de agrement


irulai 11

• 6,9/ mii RON pentru proiectul „Rcabilitarca/modcrnizarea si echiparea specifica a ( metrului de Primire in regim de urgenta Circsarii Ploiești’1

anta in


•2,59 mii RON pentru proiectul „Realizarea parcului municipal Ploiești Vest (Proiect integrat alcătuit din proiecte 9.1, Infrastructura urbana domeniul pubIic si 9.2 C metrul de cxce afaceri pentru tinerii inlrcprinzalori)”

3,36 mii RON pentru proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitai traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulnre, statii adaptate persoanelor cu dizabiIitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare”

Ca urmare, bugetul fondurilor externe nerambursamle se va situa la nivelul de Ju 65,5 I mii RON, din care:

contribuția Municipiului Ploiești 2061,90 mii RON contribuția Uniunii Europene 966,61 mii RON.Avizat,

Viceprimar,

LISTA                                Cataliina Nicoleta BOZIANU

obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare de la

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

- mii lei -

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare

totala actualizata

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

9=8+104-11

10

11

TOTAL GENERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

~ 0,00

0,00

1.784,18

1.784,18

0,00

din care:

Cap. 67.08

ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

c.

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

406,66

406,66

0,00

1.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitare/modemizarea HIPODROMULUI din Ploiești -Centru hipic si de agrement

406,66

406,66

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualizata

Valoare contract

Surse

proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

Cap. 68.08

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI rnpiT

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,41

9,41

0,00

din care:

c.

A Ite cheltuieli de in vestirii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

9,41

9,41

0,00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

9,41

9,41

0,00

Cap. 70.08

ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

TOTAL

.....................0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

884,12

884,12

0,00

din care:

c.

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

884,12

884,12

0,00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Realizarea parcului municipal Ploiești Vest (Proiect integrat alcătuit din proiecte 9.1, Infrastructura urbana domeniul public si 9,2 Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori)

884,12

884,12

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

V aloare totala actualizata

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug.Stat

Cap. 84.08

TRANSPORTURI

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483,99

483,99

0,00

din care:

c.

Alte cheltuieli de investiții

.... . OM

. OM

OM

OM

OM

OM

0.00

483.99

483.99

OM

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DAITPTh+CS DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stafii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare

483,99

483,99

Sef Serv. Proiecte cu finanțare externa,Compartiment Contabilitate proiecte europene,

Mihai Mihaila

»

s                  z •BUGETUL b’ONIHJRILOR EXTERNE NERAM1WRS.AIWLX PE ANUI.2011

(itm HON)

DENUMIREA INDICATORILOR

total nwrruiu(rd. zho)

Cod

rârid

7

Cod

indicator

Propuneri

2011

■   mi. rr»#  j • 4 -

3,02)251

Tr

l

2,002.14

Tr

(. YEN ITUR1 CUItEIYl’K (rd. 3)

2

7,061.90

1,975.16

u »

U. V KN IT U RI N E E ISCALE (rd. 41-7)

3

2,061.90

1,975.16

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd, 5)

J

0.00

4

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

11.08

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

6

11 08.01

0.00

0.00

C2 VÂNZĂRI Dli BUNURI $1 SliRVICIl (rd. 8)

7

2^)61.90

1,975.16

Diverse venituri (rd. 9)

S

16.08

2,061.90

1,975.16

Adu vendun

9

16 08.50

2,061.90

1,975.16

Transferuri voluntar;: altele docul subvențiile

*•                                                                                                                              i

10

17 08

0.00

0.00

Donații ?;i sponsorizări

'7 08.01

0 00

0.00

Alte U ana lemn voluntare

’ 7 08.50

0.00

0.00

; V. Mf:iy en rr i ^i. 1Q

10

965.1-1

25.9.3

Donații din sirâinâtatu (rd l Z ia 11)

11

VI 1)S

966.61

26.9»

1 Mnatii din străinătate

17.

id tr:

0.00

0.00

1 >c la '■uverne străine

* /

13

44.08.02

0,00

0.00

t )c Iu al tu administrații

1'1

44.08 03

966.61

26.98

77)7zl/, C'flM.Tl/Mf.f (rd. 31)

/5

3,02 S. 51

î, 002.14

cheltuieli curente

16

1,244.33

237.W

TITLU t. 1 Cil ZLTIJI «1,1 DE PERSONAL

17

10

0.00

63.6S

Chclinidî sahu nik în bani (cod 10J) 1J) 1 la 10.0130)

10.0 l

0.00

53.97

SalarJ i de baza

10 01.OI

0.00

33.9-/

ll'ond pl posturi oeupale prin cumul

1001 (0

0.00

0.00

Contribuții (cod 10,1)3.01 la lf)J)Jh()6)

10.0)

0.00

9.71

(oiUrihulii de JUppiran sociale destul

10 (B 01

0.1)0

6.97

( mntnbi;Lii de ;c;imjiîari d<: sumaj

■u 010?

0.01)

0.29

'. X -i ii: ila i in de <v a - UNI i social;: de s;u nitul;

10 (B o ■;

0,00

1.74

J Aon r i asm accc:cnî: ■;< !iul: r)iol

•    •                                                                                                               p

Uj ■»’. 00

0.00

0.17

( unir da itu i t cjvic<dn a îndemni/atu

:         i jo

0.00

0.54

('onltihuiii la iBiidui de zarafi laie

■ U      1)7

0.1)0

0.00

titlu;, u ihjnuzi si servicii (ni. 34)

13

Zi)

1,744.33

1 /4.29

IJi.ui'iri ii     y,<:ii (l:.m1 20.01.01 la 20 ? 1.30)

dio i

0.00

2.2.00

!■'f_iHiiki.il! du bifiiii

20.o; 0!

0.00

6.00

Mea t s'.h: p.mli n coralsuc

bMJl 0/

0.00

0.00

fm:aU tth rtci■ 11ix«al si ^orta metrica

?(} 01 tB

0.00

5.00

Apa, car if suliibniatc

',0.01.04

0.00

2,00

t’o'ăa, bdei'ur, telex, radio, televizor, ictm'ax

’l) 01 ()X

0.00

3.00

Materiale si proci ;crv cu caracter liinct

d)Ol (B

0.00

6.00

Alic bunur i a ser vieri pentru tntrelincic si funcționare

20 01 10

0.00

0.00

1' ni mi

20.03

0.00

0.00

1 11 ana penii 11 oament

20 Oi 1)1

0.00

0.00

Hhihh i de mitnra obiectelor de inventar

20,05

0.00

0.00

dn-T.ie de inventar

zotB jn

0.00

0.00

DcpUnar, debimiri, trim^Tcriui (rod W.OfcOl l-20J)6>02)

ZD.D6

116.10

29.34

Depl itxi . iiiLjric. t lelasar i. 1 ariBci ai i

2.0 Or 01

0.00

0.50

1 Jeplasai i iu .slraiiiaLatc

20.0() 02

116.10

29.04

BtmIii si cercetări

20.16

0.00

0.00

ALc chJiuicli (cod 20.50.0 1 la 20.30.30)

21) Jl)

1,17X23

122.75

Kcclama :a publicitate

70 H) 01

0.00

0.00

1 >otocol a t”pteztaiîrtit:

o o;

0,00

0.00

Xile ui- buuji tai bunuri :a servim

O IP U)

1,128,23

122.75

i [1 .fl 1 Ui u l l.-ir ( AA ! \r.

1 >

/n

!,/.') 1.1.8

I,/64.I7

ACTIVE N eeinanciare

20

0.00

0.00

X c 1 i v * li c

ZI

/: O i

1,7.84,1.3

1,764.(7

(‘onsinjctii

22

0.00

0.00

Murjni, echipamente ^i rniftoacc de tiunsțxirt

0.00

0.00

iViobiliets aparatura birotica și nlti: active corporale

24

/I 01

1,734.1.3

1,764.17

Alte active lixc (inclusiv reparațu capitale)

>s

/l 01 .10

l,7S4.L3

1,764.17

T JT L11L V11 A LT E TRANS!■’EH ()RI

22

4  4

JJ

0.00

0.00

. . .

A. TRANSFERURI INTERNE

23

53.01

0.00

0.00

Pioy rame comunitare

24

5 4 01 08

0.00

0.00

t i:L(iaiei ;i11 dm bu'^aul local cdih; iisucialtic du dezvoltare mtciwrnuwLua

2S

55 01.42.

• 1

0.00

e..                       ..     . . -

0.00


0.00


0.00


0.00


(6. ÎS


16. ÎS


16.18


0.00


0.00


0.00


929.37


0.00


0.00


929.87


.19 3. 6<3


-63.68


■53.97


0.00


9.71


6.97


0.29


■1.74


■0. !7


0.3'1


0.1)0


95 7.36


■2100


■6.1)0


0.00


•3.1)1)


•3.1)0


-6.00


0.00


0.00


0.01)


0.00


0.00


1*1.32


11.50


29.02


0.00


950.SI


0.00


0.00


950.44


’.O.OI
ONlî un.zi

J3.1.06,

33.06

64. .3 6

0.00

n.oo

0.00

D.IM)

0.00

0.00

38.06

64.36

38,06

64..3 6

38.06

64.36

0,00

9.01)

0.00

0.90

0.00

1} J)[}

4,37

4.37

0.00

9,00!

n

0.00

X(M)

• r                                                                                                                                                               J

4.37

l.d1)

42.93

. . +

42.93

69./5I

0.00

î).[>n

1

- t _

------- .


O.OOj

0.00


0,00:


0.00


42.93;

p

0.00 i


I

4.

I


0.00


o.oo:

I

0,00;

29.02!


o.oo:

29.0'2 j

OJH)'

• f

(3,91


0.00


0.00:

r i

13.91 >


0.00

■ I

0.00 i

1

o.ooî


0.00


0,18):


0.00


0.1)1)


J.lJd


29.1) >.


0.90


0.00


to

p


»

r

1

i

ll

1

l

4


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMHURSAB1(JC PE ANUL


20 U


(nui KON)


«I


DENUMIREA INDICATORILOR


. •  •              * >’             «i »  • •!■ •  ■- ' « ••■ prt-r -T •           -p- ,                 •               • H,' i m •- r

TOTAf. VKNITUN (rd. 2*10)________ _

(. VENITURI CURENTE (rd. 3)

C. VENITURI NE FISCALE (rd. 44-7)

CI. VENRURl DIN PROPRIETATE (rd. 5)


Cori


Cod


Prevederi ef


fnllucnte


râ<td


indicator


- -r


UCL 1277'201I

3,094.69


2,12».!)»

J .        .

2,123.0»


66.1»


66.1»
4

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

3 1.08

0.00

0.00

0.00

Alic venituri din dobânzi

6

J1 08 03

1

0.00

0.00

0.00

C2. VÂNZĂRI Dli BUNURI ȘI SLR VICII (rd. 8)

7

2,123.0»

-66.13

2,061.90

Diverse venituri (rd 9)

8

36 08

2,1230»

-66.13

2,061.90

Alic venituri

9

36 08.30

2,128.08

66,1X

2,061.90

........ ■     —           .    •     A     .   ..           .                            •»    .   .                       »  .

. r. ------------------- --------—

......-- - — ---------------- -

...... .............

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

r                                                              t

10

37.08

0.00

0.00

0.00

•’ — -— — ........

-' - • • - ----------- • -- —

--------------- -

Donații și sponsorizări

37.08 01

0.00

0.00

0.00

Alte transIeruri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

iy.sunyKLV.ru(rd. ii)

10

1

966.61

0.00

1

96i>.6!

Donații din străinătate (rd, 1? la 14)

11

1

44.08

966.61

0.00

966.61

Donații din străinătate

12

44.08.01

0

0.00

0. OO

De la guverne străine

13

44.08 02

0

0.00

0.00

De la itkc administrații

4

14

44 08.0.1

966 61

0 00

966 61

7’7)7:47, CH^L't'Ufb’.l.l (rd. 3!)

/>

3,093.69

■66. (»

<

3,023.31

CHELTUIELI CURENTE

16

1,330.31

I                                                                                                              ’ ■

-36.!»

1,244.33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

63.6»

-63.63

0.02)

II)

— ......

.......

Cheltuieli .iidarialc in bani (cod 10.0 COI D 10.1)1.30)

10.01

33.97

-33.97

0.00

Salarii de baza

10 01.01

33.97

-33.97

0.00

lumd pl posturi ocupate prin cumul

10 01 10

0.00

0.00

0.00

Cimiribuui (cod 10.033) 1 la I0.03.0fi)

!

10.03

9.7!

-9.71

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

!6.92

■ 16.92

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

4

10.01.02

0.3»

■0.3»

0.00

ConiribuUi de asi^uran sociale de c mata le

1

H) 0 HB

LSj

'i.33

1), f)f)

Con fib asm acea leu te st hoit proi

10 01 04

0.33

■0.3»

D. f)0

' tciinbiaa pi curcodii s: indciui'i/a,.!i

HJ     0(1

t. 6 0

/. 61)

0.00

Contribuții ia loialul de ^anuilaru

10.{H () /

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

11

20

1,266.33

■22,30

1,244.33

bunuri si servicii (cod 21)J) 1 /) l hi 20J) 1J0)

20.0!

2 2.00

■ 2 2.00

0,00

''uruituri de birou

20.OLOI

6.00

■6.00

0. DO

Materiale pcnliti curățenie

20 0 l 0\2

0.00

tk M

0.00

Incal/H, iluminat si Idila tnoltica

20 01.01

3.01)

■3.00

0.00

Apa canal, salubritate

2

20.01.04

2.00

■2.00

0.00

Posta telefon, telex, radio, televizor, telofax

r

1

20 0 1 08

3.00

■3.00

0.00

Maici talc si prost serv cu caracter tunel

1

1

20 01.00

6.00

■6.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru inlrdincre si funcționare

1

4

20 01.30

0.00

0.00

0.00

Hrana

1

20,03

0.00

0.00

0.00

l Haina pentru oameni

20 03 01

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de itivctiiar

20.05

0.00

b

0.00

0. DO

Alte obiecte de inventar

20 03 30

0.00

0.00

0.00

Depinsuri, detasari, transferări (cod 21).06J) 1 c 20,06.0 2)

20.06

116.60

■0.30

/ / \ / 0

1 Deplasări rmctno, delăsări, itanslcrau

20 06 01

0.30

■0.30

o. /;/;

1 )cpkv;an in străinătate

1

1

>0 06 02

116.10

0.00

116.10

Studii cercetări

h

20.16

0.00

0.00

0.00

-Alte cheliuicli (cod 'ZDJ0.01 la 20J0.30)

I

i

20.30

1

1,123.23

0.00

1,12». 23

Reclama si publicitate

I

20 30 01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

i

20 10 02

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

l

!

20 30 30

7,12». 23

0.00

1,12». 23

CHELTUIELI OK CAPITAL

1’7

1

/o

/,/<>■!. 1»         i

’                                                                                     1

20.00

A' k/SY

ACTIVE NE FINANCIARE

20

1

0.00

0.00

0.00

Actlye Hac

2! 1

71.0 1

!,76!.t»

’O. 00

1,7 31.12

(\h ls truc tu

p

22 |

1

0.00

0.00

1

1

Mașini, echipamente și nujfoacc de transport

23

1

0.00

0.00

0.00

rYfubUictS aparalurii birotică și alte active corporale

24

71 01

!,7M. 13

20.00

l,7»1.1»

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

■<b     .

/I 01 30

(.764.13

20.00

!,7»1.l»

TITLUL VH ALTETRANxSFKRUUI

22

S3

0.00

0.00

0.00

A TRANSFERURI INTERNE

23 j

1

55.01

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

M

’IS 01 08

0.00

0.00

0.00

i euksictuii Om nufărul local calic aNoempdu de dezvouao;

j

1

i n te rcon limitară

25

0.00

0.00

0.00

...         --r . -------,--...... — ■! ....... ._____~  ___________

• • —        ..4* — —      -1 1»*

J5.0l.42

i I L u i • •.

BIJCKTUL KONDtmiLOH EXTKRNK NKRAMBIJRSARHJC PK ANUT


20 ti        (mu RON)DOUtVUKXA INDICATORILOR


TOTAf. WNH'UIU (rd. 2 HO)Cod


indicatorL VKNFI'fnU rilRKNTK (riJ)

(\ VK^ri’URI iNE^kSCALK(f(L4^7)

UI. VKNrrtJî<l DIN PROPRCITATK (r<L 5)

Verii Iun din dobânzi (rd. 6)

Alte venituri din dobânzi

UZ. VÂNZĂRI Dl; BUNURI Șl SI'RVtCII (rd S)

Diverse venituri (rd 9)

Alte veni tuci

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Donații și sponsorizări

Al Le transferuri voluntare

I V , 3 J 3 y KNȚl I (rd. II)

Donații dm sUăinălatu (rd. IZ Ia 14)

I hainiii din strămutate

*

I h; la "uverne străine

I )c la alte administrații

>

TOTAL              (ni. 31)

i: i i k (.i'u (K i .1 (.'inum’ic


•rtTl.lH. ( CKKhl’IKKl.l OIC PUUSONAL


(Judi.tiducialc in bani (cod 104)1.01 lu 10.01.30)

Salam de baza

l'ufid pl posturi ocupate prin cumul

Cmiinbuui (cod 10.03.01 in 10.03.06)

Conuilajtn dc a a'-j.ii ari sociale da slal

('.aiu dailii d<' .'Lsi'jui ati dc șomaj

('< >i iii ii a a a de a> t- ■ i a aia :o<aak! dc sanaialc

J

( ;-riL<ib asi;- :a ț :<h ril;' a boh prm

f           Li: pr iun-vdn si ■ < a> m ir ti/;i u i

('(vunbidii iu huidui de ^iranian:

Trruuu ii buahhu și servicii (rd. 34)

I*uiutr! si servi-'ii (rod ZD,()IJ)I la ?d)Jl î .30)

ILj; suiri de bit ne

îVîuu;r ;iU penis ti cmatena:

iluintu.il si Ier ia moLtica

Apa, c.inah salubritate

Posta, [ciolan, telex, rada\ televizor, telul ax

MaUnaic si pierd s av cu caracter tutu:t

Alh: bmmri si servicii pentru întreținere si funcționare

îIrami

I bana pentru oameni

dumiri dc natura rjbicttclor de inventar


i

i

1

1


Alt : obieclu dc inventar


I D.plasare ('./•■as/rî, transferări (cod 7,0,06.01 I Z0.06.0Z)

I Jcpl.isari iutei ne, detașau, luinslbijii

I )cpla;ari iu stramatatc

cUudii si cortrhu i

Atu: chituirii (cod ^0,30.01 la Z03030)

Reclama si publicitate

I’tim><:ol a rupi c/enlare

\ll : cheltuieli <ii bântui si servicii

UI 11<.( 1'1 H !<f J l)|i! CAPITAL

ACTIV î< NUElNANCIARtf

A iTye ii se


( unstrucpi

V.ișini, echipamente și mijloace de transport


Mobilier, aparatura birtHică >i alte active corporale


Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)


ititul yn alti«;transhtiu;;u


a.tran>w;rur( intxrnk


Pfop.i inie cornnrul.ar;'

11atvmai.ii i din nucetul mcal cutie ;lsuciuIiiIc de dczvnharc intui comunitară


* * *• • *                  v I 1 L . a, c - *• f * l L i 1 j i. * I î l % L t2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10


10

11

u

 • 13

 • 14

/5

16


17


22.11

0,00

0.00

0.00


PRACT1SK

I

22.l£

0.00

0.00

0.00


II

0.00

0.00

0.00

0.00


Z/Jov/ri*


31 08

31.08 01

 • 36 08

36.08.50

 • 37 08

37.08.01

37 08.30

44.08

44 08.01

44 08 0'2

44 08.0310.01

10 0101

10 01 10

10.03

10 03 01

j 10 03 02.

I

10 (H 01

i 10 0! IM

H) o J <!G

I 0.0 J 07

I2J)

I

: 20.0 i

■ '0 01 01

f '.0 01 02 d

.?0 01 0!

i

fZO 01.04 F

■■.10 0! .08

I

(20 01.09 t

1'20 01.30

■ 20.03

! 20 03 01

20.05

I

I

! 20 05 30

I

' 20.06

I

i 20 0(> 01

20 06,0'2

20.16

 • 20.30

 • 20.30 01

20 10 0'2


1

20 50 10

19

71)

20

2!

/LDI

22

23

24

7101

'25

/I 01 30

22

55

23

55.01

24

ss 01 08lilU)VLd,

0.00

0.00

o

0.00


0.00

0.00

0.00

0,00


0.00

0.00

0 00

0.00


1

0.00

0.00

0 00

0.00


0 00

0.1X)

0 00

ooo

0 00

2'2.11

27.. L t

0.00

0.00

0.00 i

22 1 1

'2'2.1 1

0 IX)

000

0 00

'22 1 1

'2'2 1 1

22.11

22.lt

0.00

0.00

0.00

'22.11

2'2.11

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0,00

0.00


0,00


0.00


0 00


22.11


0.00


0.00


0 00


0.00


22 I 1

I


0 00 i


0 00 i

i

IBL'GKTUL b’ONDURfT.OR KXTKRNH NKRAMHURSABH.F. PK AtfUtMdiai Mihaila201 l         (mii RON)

DKNlJiYliKKA INDICATORILOR

. i     -                     p         4 w..  .p \^fkrrț     4   —-JTI -fc . ■+> —■— ••

TOTAL VENITURI (rd. 2\t0)

Ort

rând

/

Cod indicator

Toiai

— - - -’••••

40. X 5

(JRUNJ/rVlG

1

• ^1-

ZIS

11

10,21

# -* - *

111

t0.2l

A ’L * .

r

,v

IX.2X

t, venituri curkntk (rd.3)

2

40.85

2.15

10.21

10.21

18.23

C. V KiN n u R1 N KK LSCAI.K (rit 4 f7)

3

40.35

2.15

10.21

10 Jl

18.28

ci. YKrt nuri o un PKOi’iUKTA'nc (H. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd, 6)

5

31.08________

Alic venituri din dobânzi

6

31.08.03

C>. VÂNZĂRI OL. BUNURI Șl SERVICII (rd, 8)

7

40.35

2.15

10.21

10.21

18J8

Diverse venituri (rd.

3

36.08

40.85

2.15

10.21

10.21

18.28

Alic veni iun

9

16.08.50

40.85

2 1 5

10 21

10.21

18 28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații sponsorizări

37 08 01

I

AlL: transferuri voluntare

37.08.50

0.00

000

0 00

0 00

000

IV, .'IU 3 y XN ȚI(i ,1. 1 1)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

(l

44.08

0 00

0 00

0 00

000

0 00

Donații din străinătate

u

44 08 01

De la guverne străine

13

44.08.02

1X; la alte administrații

*

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. Jl)

/5

40. XS

■ZIS

IO.lt

10.11

IX.2X

uiikltiuxi.i ulkxntk

16

40,85

2.15

p       »•.                                         ti— r  •

10.21

10.21

18.23

TITLU 1. I CHKLTIHX.Ll l)K PKllSONAL

17

10

Chehuidi aaUu'ialc iu buni (c.ud 10.0L0I lu 10.0 L30)

10.0 (

1

d

4

Salarii de baza

10.01.01

bond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Unt; trilul iii (cod IOJÎhLOI Im W.03.06)

10.03

(\vtuibi ilu de asigurări sociale de stal

10.03 01

Corni ibutn de aagurui de șomaj

10.03 02

Comtibiil.i de a igmari socmle (ic ;;in ualc

10 03 01

( ivijjI? as g io cidciiL: a bon pro!

10.0.1.04

Coo'ribclh jV i orc -ca si mdcmnizutti

!() ()> 06

f

i

1

l'omnbum ia Imului le garantare

4 1

10.03.07

TITLUL II lil.'N URI Șl SXR VICII (rd. >1)

ia

20

40.85

2.15

10.21

10.21

18.28!

*

dumiri,si servicii (end Zt)J)IJ)l hi ț!)J) 130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b :ii a.Lliri ;k: bn Db

20 0101

1

1

i

1

Val 't si!e pemr u u cleme                                       !

20 01 0'2

1 ncal .<11 iluminat .r ii a la moirica

20 01 0 }

Apa, cana! saluhinaie

20 01 04

i’tvâa, lelcion, lelcx, radio, televizor, teleliu

20 01 08

Val miale si ;n    sciv cu cai ac,Ier lunci

20 0 1 0')

Alte bunuri m scivicn pentru întreținem si funcționare

20.01 30

11 nuia

20.03

l bana penii u oameni

20 03.01

Gmuiri de mdtira obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

'20.05 30

iisobism i, delăsări, transferări (cod 20.06.01 l- 20.06J)2)

20.06

32.25

0.00

3.06

3.06

16.13

Dopta;a;i micinc, dAamni, transferaii

20,06.01

l Jcpliisari m sti amatutc

20.06.02

.32.25

0 co

8 06

8 06

16 13

SIndii si cercetări

'20.16

Alte chritimdi (cod 20,30.01 hi Î03030)

20.30

8.60

2.15

2.15

2.15

2.15

Kadama si publicitate

20'10 01

Prulocol ;a repie/crlarc

20.30 02

Alte chcllmeh cu bunuri si servicii

20 30.30

8 6

). I 'i

2 1 5

2 1 5

2.1 5

( T!C. t' I !i ?,L i 1 , r. CAiTl'AL

?)

70

1

AlMlVK N XblNANCIARE

21)

Ac‘ive tixc

21

7 L01

1

l ‘unstr iiclu

22

Macini, echipamente >i mijloace de transport

23

•yinbilicr, aparatura biruticâ >i alte active corporale

24

7 roi

Alb: active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRAClSKKRL'Rf

22

35

i

A. TRAflSKKRURt INTERlNX

23

55,01

droi-iamc comunitare

24

5 5 0108

1

L lai ..a efUH um t)U; ; , Li.lt liXaî calic UsuCmpHe de UUZVUuJlC

intercomunitarâ

25

55.01 42

_____ .

p

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL2011

(niii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAf. W.MTUHt (rd. 2 HO)

Cod

rând

/

* • 1 ^-1

Cod

indicator

— •     •                                     ,    ..  -V

CATS

II

6.45

i *                  ' 1

...

7.4?

t * /) - 1T     '   < , r/ •

.   '<    ■          \ ,/         i

- >      V /

■■ .

Total

25. StO

1

6.45

h                        ' .   .x

1. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

6J1

1.58

1,58

2^3

0.57

C. VENITURI NKFISCALE (rd. 4 >7)

3

6J1

1.58

1.58

2.58

0.57

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Vcmluri diti dobânzi (rd. 6)

5

31.08

- • — ------ .

Alic venituri din dobânzi

6

31.08 03

C2. VÂNZĂRI Dl- BUNURI Șl SliRVfCII (rd. 8)

7

6J1

L58

1.53

253

0.57

Diverse venituri (rd. 9)

3

30.0»

631

1.58

1J3

253

0.57

Alte venituri

9

36.08 50

6 3 1

L58

______________________1.58

2.58

0.57

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

3708

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37 08.50

0 00

OCX)

0.00

0.00

0 00

i v.;iuh yelt/i: (ni. u)

11)

1 M'j

4.«17

4.<l17

4.87

4.88

Donații dm străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

19 49

4 87

4 87

4 87

4 88

1 îotiaiH din slnîjnâuuc

u

44.08 01

|

1 )e kt guverne străine

13

44 08 02

1 >c la alte administrații

14

44 08.03

1 9 49

4 87

4 87

4 8/

4.88

... - - • ' - ----, - * - — ...... . 1.

’ —— ’ - ’k---- — ■ ■ ■■

*--V-------- * *k

------- ,, ------ • • »

*— - “ *

7y>7?ia Cfi;>:i:rini‘:f.t (rd. 31)

/.)

25. HO

6.45

6.45

7.45

5.45

CUKLTIHELI CURENTE

16

2S.30

6.45

6.45

7.45

5.45

TITLUL ( CHELTUIELI DE PERSONAL

17

(0

('hekuicli jaiurialc in bani (cod 10,OLOI ta 10.01.30)

10.01

1

Salarii de baza

10.01 01

bond pt posturi ocupate prin cumul

100110

Cmitribuui (cod 10J)Jd)l la 10.03.06)

10.03

(\ifHcibutii du asigurau sociale de stal

i

b

10 01 01

1

1

L

(\mhibutii du asigurau de șomaj

10 03 02

p

i

î

Conli ibutir de aur iii ari social-.: d" situatal^

10 03 05

1

Cețuri!) asrg acinLcie si ’mh piui

10 0J 04

i j

iHirlîl'iiii 1 pf concedii ;i nai mini/am

10, O i . 06

1

1

1

t ’nntr il îijUi la Ibndul de garantare

10.0 i 07

4

TITLUL (1 BUNURI Șf SERVICII (rd. 34)

13

20

2 5.<30

6.45

6.45

745

5.45:

1

Hmiuri si servicii (end 20.01,01 Iu 21).0 130)

20.01

0.06

0,00

0.00

0.00

o.oo!

1

kuimituri de bunii

20.01 01

1

Materiale pentru curățenie

20 01 02

1

Incal/ii, iluminat Iot ia nmUsca

20 01 03

1

1

<

Apa, i/uial, salubritate

20 01 04

1

1

1

Pn:;iat telefon, telex, radio, televizor, telcfax

20.01 08

1

1

Materiale si presi seiv cu caracter lunci

20 01 09

1 r

i

Alic Imnuri si servicii pentru întreținere ?d funcționare

2001.30

! h iuia

20.03

I

1 huna pentru oameni

20 03 01

bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Alte obiecte de inventar

20 05 30

1

î

1

i )e p las ari, delăsări, Iraualeran (cod 20,1)0.01 l 20.06.02)

20.06

2S.80

6/t5

6.45

7.45

s.4s:

l

Dcpki.iati iutei ne, dc'lasarp tcanslciaii

ZO 06 01

!

i

1 Jeplasaii in strămutate

20 06 02

25 8

6 45

6 45

7 45

5.45

Studii si cercetări

20.16

/Mic cheltuieli (cod 20.30.01 la 203030)

î

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00'

Reclama si publici late

20.30 01

Prulocul si reprezentare

(

20 10 02

1

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

j

4

20 10 10

1 a

i

1 '1 ■ 1', LTU; Et,1 DE CAPITAL

/o

i

L

Al.TiyE NEEINANCIARK

20

1

Ac Jye Hac

21

71.01

l

( onstiuctu

22

1

F

Mărunt echipamente* și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotica și alte actiyc corporale

24

7101

1

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71 01 10

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

22

55

A.TRANSFERURI INTERNE

Z3

55,01

1 ’nipramo cmntimlaie

24

SS 01 OK

i mnslerun dm bugetul local către asociațiile de dezvoltare

miercomunitarâ

25

55.01.42

IhuX U !U,
Mihai NhhailaIWGKTUL FONDURILOR EXTERN F, NERAMBURSABTLE PIC ANUL

2011


(mii RON)


+•


?•

■_ "x


-d


pc.


IXiTUlVUREA indicatorilor


CM

Cod

inuucii

t

*••       ' r

POS OKU Colegiul Lite Stagii de practicii si conciliere pentru elevi iu vederea facili tuni integrării lor ultcțiovrc pe piața Radu                                                                     ftiimrii

TOTAf, WNlTUltl (rd. 2+10)

rând

. .....

/

indicator

• .......

lotul

0,00

1

5,10

II

•5,10

111

9,00

IV

i to. 4       n     •

0,00

I, VENITURI CUREN'I’E (rd.3)

2

0.00

5.10

■5.10

0.00

0.D0

(VKN f l'UR( N«FISCALE (rd. 4t-7)

3

0,00

5.10

-5.10

0.00

0.00

CI. yiCNTCURI IMN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Veni Iun din dobânzi (rd+ 6)

5

31.08

?

Alte veniIuri din dobânzi

6

3 1.08.03

C'Z. VÂNZĂRI Dl! BUNURI ȘI SliRVICII (rd. 8)

7

0.00

5.10

-S.10

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

0.00

5.10

-5.10

0.00

0.00

Alte venituri

pal          i h                  1       .             lai i                             ’ * »

9

36.08.50

0.00

.Jto

5 1

-5.1

0.00

Inirwrerun voluntare. altele decât .subvențiile

to

37 08

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37,08.01

Alte transferuri voluntare

37.08 50

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

1 y. 3 U B y iC.N Ci {(nl. i 1)

10

0.00

0.00

0.00

b

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

1 )onalii din străinătate

12

44 08 01

1 >c la i’uvcmc străine

13

44 08.02

De la alte administrații

p

14

44,08.03

'                                  ..... ... -. »■ %........       b -------- ............ , ...... .*.... *—............

----m —r-~ —. . —

..-™ — ——1— -----------....

—— ---------------------«...------

.A.-------S-    .             ...s-  • -   ...

•’ •  • *• ••  - --V-. k  ..... —        . .    -

... ~ — ... - .

-.. .--..... ^

't’D'fAf. CUM.'i'UWf.l (rit. 31)

15

0.00

5.10

•5. tO

0.00

0.00

CHELTUIELI curente

16

0.00

5.10

-5.10

0.00

0.00

TITLUL ( CHELTUIELI DE PERSONAL

17

to

0

5 1

-5.1

0

0

CheKiitdi mdariak in bani (cod 1D.0L01 la 10,0 LJO)

*

10.01

0

4,44

■4,44

0

0

Salarii de bazai

I0.0I.0I

0

4.44

-4.44

0.00

t'ond pl posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cad lOJU.Dt la (0.03,06)

10.03

0

0.66

-0.66

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10 03.01

0

0.47

-0 47

0 00

(aunribiilii de asi'-uran de șomaj

10,03.0 2

0

0(12

•0.02

0.00

t nauibuti! du asipjirar sociale de saiiaUie

10 03 01

0

0 12

O 1 3

0.00'

Conirih asii» aciadentc si bob prob

(0 OL04

0

0.02

■0.03

0.00

(,'eiuj ibiăii pi concedii si indemnizații

10 OLOG

0

0.03

0.0!

0.00!

1

Contribuții !u toridul de garantare

10 03.0/

1

TrriJJI. ti BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

20

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

3urnin si servicii (cod 30,0 L 3)1 ba 30,0130)

20,0 f

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

? tioiiUir i de birou

20 01.01

Matei iele pentru curățenie

20 01.02

Inealzh, iluminat si foita molima

i

2001 03

Apa, canal, salubritate

2001 04

Posta, lohjbrn tclcxh radio, televizor, tclekix

20.01 08

Materiale si prest serv cu caracter lunci

20 01.09

Alte bunuri si servicii pentru ui trotinete si funcționare

2001.30

Uraua

20.03

1 liana pentru oameni

1

2003 01

Bunuri rk mititea obiectelor de mvetihir

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Al le obiecte de inventar

2005 30

Deplasări, de tas arh tHUMlcrari (cod Z0d)6J)l t

J

20,06

0.00

0.01)

0.00

0.00

0.00

l'/epkisari i-iicrnc, delăsări, transferau

2006.01

1 >epla.s;in m străinătate

20 06.02

Studii si cercetări

20.16

Alk chcliuieli (cod 20,30.01 la 21)3030)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20 30 01

1

1 ‘rotocol si reprezentat a

20. >0 02

Alte cheltuieli cu bunuri si ser vieri

1

1

20 30 W

0 00

CI tfO/1'1) ll'O.I DE CAPITAL

19

70                 !

0

i

active nekinanciahe

20

.Active Hac

21

71.01

0

1

Conslruclii

22

Mașini. echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotica și alte active corporale

24

71 Of

0

AlLe active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

7101 30

TITLUL YU AITETRANSFERURI

22

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. TRAN.SKERUR1 INTERN K

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ibopiamo comunilaic

24

x s 01 nx

1

o nn

l outslcniri dm buf jelui local către asocuuule de dezvoltare

inteiwmunitară

25

5501.42

.'-CiV.           CU lliKlUUUC UllCUIdUUlhUd

li i leului»
Miliai Mihaiki A ■

f•1b.

>


s.BUCKT!JL FONDUrtH.OR KXTF.RN'K NKUAMnintSAHH.M PK ANUf.

2011         (mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

TOW, VIMfTUlU (rit 2*10)

Cod

rând

/

PUS DRU V. Slăvescu                                                      ,             A '

Cod

indicator

V                             Tll -p ■  .  * -• ■

"Camera de Comerț Virtuala a Elevilor Antepreuori"

••••—.                                  F

> ■          ,s .              '

;          ir       :zJ.     ■ ■     .

.t              ’

■- . Iy /

! 0.00

Total

j> ♦- r* . h •                                                             • .,.

0.00

I

40.50

II

-40.50

1,1

0.00

(. VENITURI CURENTE (rd. 3)

î

0.00

<WJ0

-18.50

0.00

■ 0.00

’ f" r

C. VENClURI NmSCALK (rd.4+7)

3

0.00

48.50

-48 „50

0.00

0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.IM)

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alic venituri din dobânzi

6

! 1.08.03

02. VÂNZĂRI Oii BUNURI Șl SliRVICII (rd. 8)

7

0.00

48.50

-48.50

0.00

0.00

Diveruî venituri (rd 9)

3

36.08

0.00

‘18.50

-48.50

0.00

0.00

Alic venituri

9

36.08 50

0.00

48 5

-48.5

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvenfiile

10

37.08

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații ?;i sponsorizări -

37.08.01

Alte transferuri voluntare

J7.08.50

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

IV. jOijyKNȚIf (rd. 1 l)

IU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.IM)

Donații din strainatale (rd. 12 la 14)

11

44.08

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

f

Donații din slrâinatalc

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

1 )c la alte administrații

14

44.08 0}

________________ 0

0

0.00

T()’17\L                  (rd. 31)

/J

0.00

4X. 50

-M 50

o. do

- <

0.00

CHELTUIELI CURENTE

15

0.00

<18.50

*

-WJ.50

0.00

0.00

TITLUL ( CHELTUIEIJ DE PERSONAL

17

10

0

26

■26

0

0.00

(* i ici i Lihni salarialc In buni (cod 10,0 IJ)I la lOJJLJO)

10.01

0

20

* -20

0

0

Salam de baza

1001 01

0

20

20

0 00

bond pl posturi ocupate prin cumul

10 01.10

0 (X)

L

(jHitribulii (cod 10,03,01 Ui 10.0J.06)

10,03

0

6

-6

0

1

0.00

(’onltihuUt de asi^uran sociale de stat

10.03 01

0

4.4

4.4

0.00

Contribuții de asigurau de sonuy

10.03.02

0

0.2

-0 7

0.00

t orij ibuL- <!■: ;unmirai i sociale de sanatalc

io Of oi

1 1

.11

/

0 OP

Conutb asi;", aecutrnlu si buh prol

10 03.04

0

Dl

0 1

0 0(1

{ oriif 1111jiu oi concedii si uidcmiuzacii

<

10.0} 06

0

0.2

(} >.

0 !1G

Comnbulc la fondul de garantaie

I0.0J.07

0

0

0.00

TITLIIL (1 BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

13

20

0,00

27,50

■22.50

0.18)

0.1M)

Ibimiri si ser vicii (rod 20.01.0i In 20,01.30)

20.01

0.00

22,00

•7.2.00

0.00

0.00

buf nituri de birou

20.01.01

0

6

6.1X)

UDO

Maici iaH peninj i nratcmc

20 01 02

0 00

({iizd/ii. dimurial si Iurta muinca

20.01.0!

0

0 00

Apa, canal, salubritate

20.01 04

0

7-

0 00

J

Posta, (ciclon, telex, radio, televizor, telcfax

20.01.08

0

A

0 00

Materialo si prost serv cu caracter l'unct

20.01.09

0

6

6

i                       0.00

Alte bunuri si servicii pentru inlrcUncrc si funcționare

20.0! 30

0 00

Hrana

20.03

0.00

1 bana petniu oameni

20.03.01

0 00

Ibnmri dn mihiru obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20 05 30

1 0.00

Deplasări, ikin.snri, trmuFnraH (end 20.06J1I l- 20.06,0?.)

20.06

0.00

0.50

■0.50

0,90

0.00

Deplasai mieiru:, delăsări, transferau

20.06.0 (

0.00

0 50

■0 so

0 00

1 Jcplasan in străinătate

20.06 02

0 00

Hlndii ai cercetări

20.16

0.00

ț

Alte cheltuieli (cod 20.30,01 Iu 2030 J0)

20.30

0.00

DAM)

0.00

0.00

0.00

i

1 0 00

Kcclama si publicitate

20 30.01

f ’roiocpl m reprezentare

20 50 02

0 00

\lle ehelluidi raj bunuri si servicii

20 J0 10

1

0 00

(.b.i. ni i n.ț.i dk (.'ai’ii’al

l'J

70

0

0

0

0

0

active neeinanciare

10

000

A c a vc li re

u

71.01

0

0

0

0

0

( onsbuctii

fr

22

;                       o.oo

Mașrni. echipamente >i mqlnac-î de transport

U

0 00

Vinbtlier, aparatura birotica .ți alte active coqionde

24

71 01

0

0

0

0

0

r

Al le active lixe (inclusiv reparații capitale)

?s

• >

71 01.30

' 0 00

J

TITLUL Y1 ( ALTE TRANSFERI/IU

22

55

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1

i                        0.00

j

1*1 nn

A, TRANSFERURI INTERNK

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Prourumc comunitare

24

SS Ol 08

4

i lan.ilururi din mirelui local calic asociațiile de dezvoltare intercomufutara

25

55 01.42

0 00

*

' >* I >L I'il LKll'- '.I ■ I I UlkLOI II.

k C H 4.1  < L ■ ltlt

ONG-uri.

XS Xf


«Tkf vv z.

I

l'VZ,

(KI’O

; oo o

i

(10*0

00 o


i

t

OTXJ

i

urov


ro*9t’

KW

io o


10 0

10*0

OU O

(ffl'O

10 98

10'91'

IO*9V
vKHpuy uunp|\


‘un ț)NC)


t

b

I

I

I

I<

il


00'0

iZ/rs’t

i


/Z'?7

/7'.<7


00 O

(rfl'O

00 O

«1’0

IZSZ

LVSl

zrst'îl?'

1 1 11

i 1  •— ■■■IBM ■   ■ » i ■           !■ ii i                 u». ■       r       ra^rv.d. _    T    fcM                .. ,     . . i.  .....   r

’CV'IO'SS

fi

vjn)nHiiunr>.Ki]U}

.

mrqnAznp ap o|niiwr nova p^o| jupoiki mn im.ta,rin-1;

1

80 iO 8S

vl

U              7HlJV.j-iO.JJ

10*S£

n

a kjbx.i an i’HrnixxswM.i. ’v

<7

ni.mu.'!kmvh.lxi.’iv ha ’i;rj,1.1,1.

Of 10 IZ.

St

(apnidva itjvjiîda.i Airnpiji) nvi} i.Aijnv ^lj\x

10 1/

17

j         Opuoilj 05 JlAlpMt 0)[E [£ IJJpOJHl l’.JnjlUHch;

ri

pndsuirn :>p :>auo[6uj i< miK>uivdiipa 'iiii<v]a;

iz

urmjy.uu )

IO* IZ,

ii

aA in

07

MliVJ.'JKlVK'L'J'.-lk xai.liv

1

0/

1

61

*’x .1.1.!x-'.'> j!() rj’»i: ii.i::>i;i: j

orxw»

6V 10

70 fi Ol

Of Of 0?-

naiAjas is urajriq n> i|airiț|ai]:! | \.r

(ti Oi 0?

aiV}ua/aiduj jr |kijinc,j

10’01.07

miîpai|i|iid js iniii!p?>j

61 *81’6

6t‘K

lOTffl'l

oro?

(OfOfO? «1 io*oro*7 Pc,:>) ipiiițpip

91 *0?

IK HpHțe

l<VI

«7.7

?o x?

70 90 0?

:)}V1VUH!J]S U)            |

10 90 07

ur r?p;uvq ’i msvpp '(midiui i ivrqthf |

1 f'Vl

Gf‘77

r-0‘8?

90'07

(7d'90'07 i lO'Wdl I'1”) !••»!.irjnm,n 'ț.<unt’.?.ii          ,.(J

Of <.0 07

,hî)IK\mb r»p : j'Kaqo 1V

00'0

00’0

00*0

f(F07

.imnCMin ap jiqapaiqa lunpni   ijnunp

) 0 1 0 07

hkhkvo nqurxj r jimj j

00 0

00'0

00'0

f(l’(J7

iuhljj ;

Of 10 07

îuEuorpijnj rs njnuiimiin        naiAjas k i murH|

60 10 07

mm] joHHjvn ri:> ajip; V^id >?■ ^;vun]Vj,A;

80 10 07

xrpp) .RiziA^pț *o»puj 'xnpq \jqppi 1 iroj

VO 10 07

npqi.it|iqrs         TiJ\/

f 0 1 0 07

vnupvii vi kq r. ivuhijiip ‘■;/|i:hjr

70 10 07

1.

jîi:î tuiti;k 1 vnnj; V

10 10 07

h< JJlțj :>p UI n li] n”- ,i

00'0

(KI’O

00’0

1 (1*07

(Of'10‘07 ”1 1(1'1(1'07 po;>) ipiA.»;:).-p. utiin.ff

(IZ,'796

«07 f

10'160'1

07

81

(vf *p-') HjMiixț;nnikifiii ii ■ in'i.ij,i,

/() 1 0 01

ruvpaurW ;>p țupno) ir ațnqi nu<\ i

90 1 0 Oi

un:/iuiir>pia   iip outo aî 'T apli-p ) 1

1

i

K) î() Ol

pui! iioc] is aiu::pi?:n Wav {(ijiui ;

H) H) Ol

PnV’l?Ul\< (’p ,i|lN:iOs tlVllSd^î ap u|tiqil]i.O ;

70 IC 0!

luiDt)L; ap rivjn- ap n}0(|ij]ijoj

10 1 <101

nqs ap apnaus inuuîasT ap mrxpjiuo >

f (1*01

(9(J’nr(il Kl ÎOTO’Ol poa) țpnqi.qim,')

Ol 10 01

|rm;nn nud ațudnan urqsod ]d pu<*.|

10 10 01

liZV<| ap HJîqV^

10*0 1

(orio'dl »»| Kl'ld'dl p«a)>uu<| IM niupiqiu-țpirip >;)

Ol

£1

•jvNoswd xi rTxn.i.TjiH.') i 'jn'i.u.i.

on.96

807.?

Z,O*I 60'1

91

K.IAnOl/lD l’JMJILI.'J>1)1.3

(I/ZV6

WZ.C

£0'160'1

<7

(ir 'f-'J                    7v'J.o./.

. -........ • -r- — -»

.  .  -r.      .. , r  r

1____ . ....

..* _._... _ . . _ .._._. ... r.. .... ...

U6

1(1 f?.(>

fO 80 VV

1-1

njv iisiunupi! nifv V| u{ |

70 80 W

n

ouițujr aujUAnî; i!|   |

ÎO’XO'VV

ti

anqinjnuțs mp ninuo(|

00 f.76

00 0

10 <176

80 >V

11

(H ul ZI PJ) ninjțnnrjis uip iijvuou

<Krn6

(K)’O

10776

Ol

(11 ’P') H.î.k’JAf: r)K */j

00 0

00 0

00 0

Of. 80 Z t

ajrrpjnjOA unjupanui ni[V

10 80 Z.f

i.nr/ucrnKxir i<

(WO

00’0

00*0

807. f

Ol

upiiuaAtțiis )TCV)p n|aqn 'ujinunpiA unjapnnjp

0/,/f

HO Z.S

90 991

0? 80 91

6

unpu:>A aț[v

or of

807.?

90*991

80 91.

8

(6 pj) unpuaA ;nuoAi(|

ora

«O’£S

90*991

L

(H pjj 1 J.')lAW-IS )S niflNfHI -Id IÎ1VZNVA 73

#           s

10 80 11

9

i/iJikjop uip uiiiiiJUA aqy

80 1 f.

S

...                                b

(9 pj) l7UȚK|Op lllp UmilKl^

00'0

00'0

«1*0

V

(s *P-*) X.I.V.LtJRhlOHd NICI Jlin.IJ kX A ’H)

ora

80’Z.S

90*991

... . - .

f

U+i»*pj) x'ivjsrxxw nin.uwA *.3

ora

807,?

*

90'991

l

(f 'PJ) X.LWXÎIfj;) IKLI Jk'XA *1

0Z 7V6

W'/.<

l0i6Q‘l

1

((H tZ ?') liM.UKWA ’JV.L().k

-■                                                                  —- .r*

. .. ..

**     .    .           .                                                -         b.                          tf

_              ....J*.. -

_  . . .J.   . W

11

1

n“.i.

joțrapiii

pUKJ

mruwnji a înv

r “ • A 9     • W                   •  •

no'inio.i.vnictk'i vxiirwfiwo

p°:>

p°3

(NOU »««)


noz

HWV Ud X’JJUVSIIHUMIVHUM XNUUXX'X MO’DHn«W(M ' 1i ).l7.41): 1U


B('GXT(If. rONIXHUCOR KXTKRNK MKttAMBUILSABH,K PK ANUf.

2011j$» Ce^ra hipic $ wc «g^țnetit


Cod

DK.NIJiVHHKA INDICATORIUOR

TOCAI. VKNtTUHl (rd. H10)

riad

7

indicator

roia!

406.66

1

399.3»

ll

7.0»

r. VENITURI CURKN'I'K (rd. 3)

2

406.66

309J8

7.08

C. VKIVnnU NKK1SCAI.lt (rd.4b7)

3

406.66

399 JH

7.08

CI. YKNrnilU O(N PKOPRIKI'ATK (rd. 5)

4

O.IM)

0.00

0.IM)

Venituri dm dobânzi (rd. 6)

5

31 08

V

Alic vcnduri din dobânzi

6

3 1.08 0!

C2. VÂNZĂRI Dl- BUNURI Șl SliRVlCK (rd. 8)

7

406.66

399.58

7.08

Diverse venituri (rd O)

8

36 08

406.66

39958

7.08

Alte venituri

9

16.08 50

406 66

3W.58

•  »            f                 ..bl

7.08

'Transferuri voluntara, altele decât subvențiile

10

3 7 08

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsori zuri

37 08 01

Alic tnuislbruii voluntare

37 08.50

0 00

0 00

0.00

IV. UIJiiY RN l’H (rd. 1 1)

ll)

0.00

0.00

0.00

Donații din slrâinâtutc (rd. 12 la 14)

lt

44 08

Donații din sir;unatale

17.

44.08 01

De la puvet ne străine

1.)

44 08 02

1 ie la alte administram

*

M

44 08 03

“---------. — --  - - w ..Maawu. -.~..l - - —

- — ••                   r - -

- *.....-......—, ....

.  .-II.

••• ■......... ...........

TOCAI. CUKf.’t'UfKhl (rd 31)

13

406.66

399.5»

7.0»

-

..................—- •• - - •

.... ............... - ’

CUKI.riUKl.l (.’UIUWI'K

16

0.IX)

0.00

D.DO

Tft MJf. ( CHKl.l'UlKl.l OK PKlUONAl.

17

ll)

Cheltuieli aalariuk in buni (cod 104) 14)1 lu 104)1 J0)

10.01

Salam de baza

10 01 01

Torid pl posturi ocupate pnn uurnul

10 01 10

CnntribLilu (cod 10*034)1 Ist 104)34)6)

10.03

(\rilribulu de asii’iinui sociale de stal

10 0J 01

('ontribulti de xsijjirai i de șomaj

10.01 02

('V ?'i:ributn de asnjiian socinlu de sanalalc

10 01 Ol

1

fâminh ius:y, accidente si hini prut

10 01 04

1

' uniidnjij- pi concedii si indeimu/atii

10 ID 06

1

t’unaibum ia fondul de^aranlmu

10.01 07

p

1

'rrn.l.'l, 11 BUNURI Șl SKRViCil (rd. 34)

IX

20

0.00

0.00

0.01)

ihmuri si Neryicii (end 20.01.01 hi

20.01

0,00

0.00

0.(M)

1' j; fisuri du birou

20 01 01

1

Vale, sfe pcr'.trti «hnuumc

20.01 02

In       iluminai- i fuiiamulixa

20 01 03

Apat canal, sulubnlatc

20 01.04

Testa, telefon, telex, radio, televizor, tclcfax

20.01 08

Xtaiet mie si piusi serv cu caracter fund

20.0 1 09

Alte buriun si ser vicii pentru întretăiere si funcționare

20 01 .10

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

(liana penii u oan iutii

20.03 01

lîtimn i de inHitra obiectelor de inventar

20. IW

0.1)0

0.00

0.00

AHc ohiccle de inventar

20.05 S0

1 >e'>1 vs;it i, delăsări, inuisbiruri (end ÎD4)64) 1 1- 20.06.02)

20.06

0.01)

0.01)

0.01)

DcpLuan inicims detașau, tnuisleraii

20.06 01

Deplasări in strămutate

2006 02

3tttd*i ai cercetări

20.16

Alia cheltuieli (cml 20.30.01 Ih 20JOJO)

20.30

0.00

0.IX)

0.00

Keclanui si publicitate

20. 10 01

1 ^uaieol si mprc/imlan:

20 30 02

Alte cheltuieli cu buiiiH i si servicii

20 10 10

cuie,rum.i di.; c.m’I tai.

iU

70

406 f>6

/08

A( * l'l V K NKKINANCIAKK

21)

Acuvi’ Hac

} 1

7 1.01

406 66

wv

/ 1)8

('onslruulii

22

Mașini, echipamente >i mijloace de transport

23

iV*ohiliî’i'j țipatahirii birotica >i alic active corporale

2 1

/I 01

406 66

PW 58

7 08

Alte active (ixc (inclusiv reparații capitale)

2S

71.01 30

406 66

199 58

7.08

Trruui. yu ai.rk• rransekruri

22

A. 1‘RANȘKKUURI 1(Yi’KRNK

2J

55.01

Propf amc cmncntLue

21

5S CJ | OK

i lansierurt dm mipeiul local către asociațiile de dezvoltate

inturcom uni tari

25

55.01.42

• *. b                 r .„ii                        i • t w p < l. 11 \ -! Kli ti

I UuA <1 ii i,


0.00


0.00


0.00

0.00


0 (X)


O.lX)


0.00


0.00


0.00

O.fM)


i

D.tX)

i


1

0.00ON( î -uri.Miliai Mihaila         /
0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


o.no‘

J

OJ)lh


0 00

0.00


0.00


O 00


O 00


O 00 o oo!
BtJCtfTUL V'ONDtmîLOR KXTKRNK NKRAMBlHCSABnjC PK AfWt

2011        (mii RON)


DMIJiVIIRKA INDICATORILOR

•••                .|| C 4 i *                         »•        - .  . fci 1 ••»   1 »       •  ....

TOTAL VKMTURI (rd. 2*t0)

C»d

rând

... . q

z

Cod

indicator

r •• s • • »r . . ...— • • r •

Toial

11      I • f        ....

9.41

Centrul de primire in rtgbn de urgenta Ciresarii

III

0.90

, 7: :- :r-^es / .           4 r-

■ !■ -r

!

... /... /..

1

2.43

11

6.9H

L VMITURI CURMTK’Jrd. 3)

2

9.41

2.43

6,98

0,00

.1

4                                             .

* *■

0.00

b                    t ■

C. VM CHIRI NKHSCALK (rd. 4^7)

3

9.41

2.43

6.98

0100

• 4

OM

ut. VMrnw din pitoinuKTATKțrd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

- - -

0.00

Venituri din dobânzi (id. 6)

5

3 1 OK__________

Alte venituri din dobânzi

6

31.08 03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rtl. 8)

7

9.41

2.43

6.98

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36 08

9.41

2.43

6.98

0.00

0.00

Alte vcniiuri

9

36.08.50

9.41

2.43

6 98

0.00

0.00

tGiiisIcrijn voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0*00

0.00

0.00

0,00

Donații k;i sponsorizări

3708.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

iv. sunyM'j'f; (ni. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 17 la 14)

u

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

1 >c la guverne străine

13

44.08.02

1 >e la alte administrații

1

14

44.08.03

• •                   ...      .    -..     .. ^            ,---------- -.s_  T- ----.              --r      -----f-  ,---1- -... - • r

..... . —„

—----- - --------- ---

••        —- --r-. .....—   — • --

----- — ------- . . ----------

............. -.......... • ------— --

-

.   . r .   . ----

TOTAL CUT.LTUH'tLl (rd. 31)

15

9.41

2.43

6.9<y

0.00

0.00

■  -              - e-r ••   .. 3.... - ,  -•    r- .      -----r

• ‘ —

, ------------ .

•’ .......

-— ......- - -

- -    r..   .  .                                  ------ b r  . .   ...

. . . -- .

. . . .

CKIUTUIKM (,'IJKMTK

16

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

■ ['(TEU 1. ( CKKI.riJIKI.i ou: PKKSONAL

17

10

l'lidijiJi .inhiriale in buni (cud 10t()t,0 1 la 10*0 L30)

10.01

Salam de baza

10.01.01

borul pi posturi ocupate prin cumul

10 01.10

Cudirihuiii (cod 10.03.01 Iu 10.03.06)

10,03

l'nnUibiibi de asigurau sociale de stat

10.03 01

('onliibuin du asiguran de șomaj

10.03 (12

r

f 'onlribi.iit de asigurat! sociale de s;matale

10.03.0!

î onirtb amu accîde.nti; a !m!i prof

1

IU.03 04

1 onuibuti pi concedii si indemnizații

HM)ț 06

Coninbuui ia londul de garantare

10 03.07

'ITU.UL (1 IH.’NUIUȘI SZKVICK (rd. 34)

18

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

îimniriai servicii (cod     1,1)1 iu 70,0130)

1

20.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

i iiOHiiin Jc bnoe

1

20.01.01

V’.ibj .j|.; pcnlt a <;in’:H.:iiic

20.01 02

Im al/a, iluminat st biUiwii'va

J

20.01 03

Apa, cârmi, salubritate

1

i

20.01.04

Posia, teleleu, telex, radio, televizor, telcfax

J !

i

20.01 08

Maicimlc si piesi serv cu caraiaei lunci

.

1

20 01.09

Alte bumm si servicii pentru întreținere si lunclioriarc

1

1

4

20 01 30

0.00

i I rana

i> b

i

20,03

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1 liana pentru oameni

h

20 03 .01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de îuveutur

1

1

t

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

î

1

20 05 30

ikph mrt, driasari, transferuri (cod W.06.01 l* 7j)d)6.1D)

4

1

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 b;phl;;u i mici ne, del iam i, li ansli;t ai i

1

1

i

20 06.01

1 kpkcuu i in slramatate

20.06.02

Studii ni cercetări

i

l

20.16

Alic cheiiuieli (ciul U1.304) f la 703030)

J

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama a publicitate

20.30.01

Pletorei si repre/UHlmc

1 t

20 30 02

Alte ciad ii i mii cu bunuri si servicii

20 30 10

L'l ’K I\l l :U J I)K (;AHTA1,                               ;

19

70

[) 41

2.43

6 UH

0

0

A (“ 1 ■ 1V !■; NE H’ UN AN (.’ 1A R K

20 )

L

Active fixe                                                       !

i

21

1

1

/1.01

9 4 1

2.43

6.98

u

0

[ "onstiuciii

22 î

Ma^im, echipamente .?i mijloace de transport

23 î

f

AbdiHier, aparatura birntirâ alte active corporale

24 i

71 01

9 41

2 43

6.98

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25 ■

/1.01.30

9.41

2.43

6.98

0

0.00

rn tu.'f. yi i alte transferuri

22 i

]

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Proutanu; comunii,ne

21

>> 01 OH

1

t latiNici in i din bugetul local câue asociauile de dezvoltare

1

intercomuniiară

23

55 01 42

1 HLk.'kAl .U,

ONG uri,

Miluu MiluitaJ* «


urc;ktiir, fondurilor kxtkrne nf.r am bursa bieic p« anul


Mtl

(tini RON)

<*

Cod

Cod

1) KN UM1 ll KA UN D1 CÂTOR U.0R

rând

■ +

indicator

,                                • p                                        , • •

7’07/1 A yitMTlfRl (rd. 2 HO)

1

[. VKiNrl’l’R1 CURKNTK (rd. 3)

2

C. VKîNN’URl MimSCALr,(rd.4b7)

3

ci. ywarruiu din propiuktatk (rd. 5)

4

Venituri din dubunzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31 08 03

CZ. VÂNZĂRI Dli BUNURI Șl SliRVICII (rd. 8)

7

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

Alte venituri

9

36.08.50

Transferuri voluntari^ altele decât subvențiile

* *

10

3708

Donații 9» sfMxi.sonzfui

37.08.01

Alte inuisfcruri voluntare

37.08.50

t■/.jiiyRN'i'H (rd. 11)

10

Donații dm strauiâtate (rd. 12 la 14)

ti

44 08

Donalu din slniinâliitc

12

44 08 01

l )e ta guverne străine

U

44 08 02

De la alte administrații

*

14

44 08 01

— "• - -

—- ........ - • -- — -»•- •

7727?U, CUKf.TUlKM (rd. dl)

15

Ut 1 Kt.Tf J1KL1 CURKNTK

16

TITLUL 1 CUKLTUIKM DK PKRSONAl.

17

to

('licliuicli .sn hi riale in bani (cod ID.OLOl la 11)4)00)

10.01

Salam do baza

10 01 01

bond pl posturi ocupate prin cumul

10 01 10

(bmiribuiu (rod 10,03.01 la 10.033)6)

10.03

(‘onuibulii tio asigurau sociale do stat

10.03 01

CoiUi ibutii de figurări de șomaj

10.01 02

10 Oi 0!

Cenți ib accidente si boii pnd

; \):iii ibul'i [u ijHicedu st mdcmiu/atH t "onti ibulii la landul de garantaie

(\>rii.obiii < de asigurau sounde d.: sanatale


l'o tal

-r •   •     . -           • ■ .• • ■ r • I

SM.12


Parc Municipal Ploiești Vest b Centru excelenta in afaceri

I

• I . b

831,53


II


b

2.59


III \

*    - —FT - T -

■ 0.00


0.00

- ■, ■ ■■


884.12

881,53

2.59

0.00

0.00.

884. U

881.53

2.S9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.Otl

0.00

884.12

881.53

259

0.00

0.00

884.12

881.53

2.S9

0.00

0.00

884 12

881 53

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

*

0 00

0 00

0 00

0 00

1

0.00

0.00

0.00

0.18)

0.00


834J 2


cW.53


2.59


0.00


0.00


0.00


o. oo:

0.00


IO Oi Ol


Tri'J.L (t îJLMtJKI Si SKl<VICII (rd, 34)

B muri ji servicii (cod 40,01.0t hi 20.01.JO)

liiin;luii de birou


Xiateiiale pentru curățenie

Incu.lz-c iluminat si luna metrica


Apa, canal, salubritate


l 'osia, kddbn, telex, radio, televizor, tclcfax

VaU rak: si preget serv cu cărucior liniei

Alte bunuri si servicii pentru inUctincrc si funcționare î h ana


I li ana pentru oameni

Bunuri de ntdiiru obiectelor de inyetihir


AIU: obiecte de inventar


D gdavan, d-: aaiiri, irimsfcrari (cant 2OJ)6d) 1 1 WJ)6J)2)

I )<|)l;vcui ur.cing detașau, tcanskian

I îeplacui in străinătate

Studii ai cercetări


Alte cheltuieli (nud 20.30.01 la 20J0JO)

Reclama Si publicitate


11 r11limîl .a reprezentare

Alle cheltui Ji cu bunuri ,:t s<?rvicii


ACTIVK HKKJlNANCIARK


A tui vti o:


(’onsu uctii

Vîa?iiu. echipamente ^i mijluacc de transport

VIubilicr, aparatura birotica >i alic active corporale

Alte active !txe (inclusiv reparații capitale)

TfUd/L VII AU’KTKANSndUMU


AAHIACRSKKIWIU ilYl’KRtNK


!%■■! ere cmmjnrtaie

î i anului uh din bugetul local către xsuciapile de dezvoltare mtercomunitara


ÎOOi 06

I

I

I

18

10 01 0/

20

0.00

0.00

1

I

0.00

r

0.00!

h

1

J

0,1)0'

20.01

OJM)

<b00

0.00

0.00 i

0.IM)

4

(20 01 01

20 01 02

ț

1

1

p

4

1

1

1

1

20 01 01

1

20.01.04

4

20.01.08

b

4

f

L

L

1

t

20 01 09

i

20 01.30

1

4

4

0 00 (

20.03

0.00

1)00

0.00

0.00 >

0.00

4

4

2003 01

1

1

0 O<)

f

20.0’5

0.00

0.00

0.00

0.00

/

o.oo;

î

20 05.30

1

20.06

0.00

0.00

0,00

0.ÎM)r

o.oo'

p

200601

i

20.06 0’2

i

î

20.16

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00!

20 30.01

20 10 02

1

i

1

2.0 30 M)

4

1

70

«s t r>

881 5 1

2 59

0

1 1') /44k -14

20

21

71.01

884 î

88 1 >J

2 59

0

1

1 19/441'. 14

22

23

24

/I 01

884 12

881 51

2 59

0

î PJ744I-: I V

25

71 01.30

884 12

881 53

2 59

0

1

0 00

22

55

1

23

55.01

24

'> Oî os

25

55 01.42lutocmn.
Mihai MihailaHIICXTIJ L l'OPilXJIULQU KXTlCRtNIC XUAMBl/lLSABILK rW AtNljL


20 tt


(mii HON)


DENUMIREA INJXCATOKH.OH


TOTAI, KW/Tiriil (r(L 21-10)


Cod


rând


Cod


Total


43399


I. yWi’LTI CURENTE (rd. 3)


483.99


U, y^ri'IJIU tNKKLSCALK (rd.4b7)


483.99


ci. vKisrriJKi din proprietăți»: (rd. 5)

Vom tun din dobânzi (rd. 6)


Alt»; vcnuui i din dobânzi


31.08

I


3 l .OX.O i


0.00inK


C'2. VÂNZĂRI Dl! BUNIJKl $1 SERVICII (rd. 8)


483.99


480.63


3.36


0.00


0.00


I )iverso venituri (nl 9)


16 OH


483.99


480.63


3.36


0.00


Alte venituri


36.08.50


483 99


480 6 !


3 36


0.(8)


0.00


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile


10


37 08


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


I )onațn și sponsonzân


17 08 01


Alte iransIeruri voluntare


IV. 31J IIVENȚI! (rd. I I)


Donujn din sUâiniitate (nl. 12 la 14)


I Jonatii din siraiiiăiitlc


Ik la pjiveine străine


I )e la aha admmistiatii


777//IA Cltk’.LTUlKU (fd. J l)

l’iiklruiîGd uukkptd:


TITLUL ( CIIITTUIMJ l)K PKICJOtNAL


57 08 30

10

1

11

44.08

12

44 08 01

13

14.08 02

14

— .

44 08 01

/,)■

â

’ ' ".....

17

10


0.00


0 00

r

I). 1)1)1


0 00


0.01)


0 00


0.00


0 00


0.00


i

433.99

430.63

3.36

tt 00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.01)

0.00


(Teliuieli salariate in Inuii (cad ID.OLOI la l!LOI JD)


Salarii du baza


10 01 10


Corh ibMti (rad tDTADl Iu 10,03,06)

f Tiilrihislii <h: acicutaii sociala do sl.it


10.03


10 01.01


10 03.02


l ■; • ,ii< ai i


10 Oi 0'!


06


< tviiîTutu ’a fundul de țărănime


0/


1.3


20


0,00


OJK):

I

0.00


0,00


20 01


01


’O 01


oz


i ț

4

I

I


Poala, lelcfori, telex, ratlio, televizor, tcldax


Matei-ah: si pr^a sccv cu caracter lunci


MO 01.04

I

I 20 01.08


,’O 0 I 09

■ Z() 01.50


0 00

b

Alb; bunuri ai scr/imt penau întreținere si funcționare

11 rana

20.03

0.00

D.IM)

0.1)0

0.00’

0.00

1 1 iaca petih u mânerii

20 0101

0 00

Hacuri (L-ț natura nbiuctolnr de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Alte t>i?H'etc A: inventar

20 05 50

1

1

1

I > pt,i ;,i( i, HAa.mi ii a: uf?rar i (cod W, 1)6,0 1 !■ ZDTinOZ)

20.06

0,00

0.01)

0.00

0,00:

1

1

t )<:pLi.:a; i inter n«\ dclacui, ti ai u lat ari

20 06 Ol

i

l k'.plasai 1 iu :;U ainatalc

20.06 02

Abulii ai ccnanari

20.16

AIR: cheltuieli (cod 20.30.01 hi 20.3030)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P aJania si piiblantale

20 10 01

1 ’t twjetd :a repic<:nlaru

20 10 02

1

Aii. 1 |i. h i ir .li ce hi;n 111 i :i ;;a vrea

'0 50 U)

1

CllK’.I, Til 'A.l.l Dl-’. (:.\l’lTA 1.

19

70

4S > UO

480 61

5 56

0

1 5 /66HIM4

AUTiyn; Nl'T'LTANCLARE,

20

\v ă v c tixc*

21

71.01

4K 5 ‘>9

480 6 1

1 56

0

1 i/668h..|4

t 'otl.Sli UCțH

Va.im. ci hiparuentc *p mijloace de ininsporl

23

.V'ijbdier, a par aiura Iji ridică >i atic active corporale

21

/I 01

48 1 99

ISO 6 5

5 56

1 1/668I-M4

Mie avii va iexc (mclusiv reparații capitale)

2>

/I.0I 30

4K J W

480 61

1 56

0

0 00

ti ti.in. yu a:.ti<tran;>I'’kri;r[

22

55

A.TRANSFERURI INTERNE

1 • , , 1

23

ț 1

55.01

Tiansferuri din bunelul local către asociațiile de dezvoltare înlcccornunitarâ

25

---- • ~ 1. -

55.01 42

Proiecte ca imantarc aucrnatiunaJa 'tnlocina.


ONG-iin.

Milcna Andreia Perpelea


Mihai Mihaila


br;r;?rrur. k’onduru.or kxckrnk nkraim bursa bit,k pk anul

2011


(mii R.ON)


DKNIJiVtlRKA (NI)lCATOKi(.OR


Cod


<’nd


|3 <r-


rând


indicator


TOTAf, VWKTUHl (r<L 2 \1D)

I. y KiNrl'UR( f.’URKiN'TK (rd. 3)

(y kn r r u u in k kisc a ut (rd, 41-7)


Total

64.50


QcrriKS

i

64.00

64.DO


0.50


050


AWS«

La l


3

6450

M.OO

050

0.00

ci. ywNrruiu din proi’iuktatk (rd.5)

Venituri din dobânzi (rd. 6)

 • 4

 • 5

31.08

0.00

0.00

0.00

T

0.00

0.IM)

Alte venituri din dobânzi

6

31 08 Oi

C2. VÂNZĂRI Dl- BUNURI Șt SERVICII (rd. 8)

7

6450

64.00

050

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. '>)

a

36 08

64.50

64.00

050

0.00

0.00

Alic venituri

9

36.08.50

64.5

64.00

0.50

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

io

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații \»i sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

17.08 50

0 00

0 00

0.00

0 (X)

0.00

iy.J(IB'/K.Vi'l[(rd. II)

:d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotuiții din străinătate (rd. 1'2 la 14)

ii

44.08

I Jonații din străinătate

u

44.08 01

De la guverne străine

13

44.08.02

1 te la alic administrații

14

44 08 03_______

'VOTAI. C.HKf.'l'UlKl.f (rd. 31)

13

64.50

M. 00

0.50

0.00

0.00

•  •'              .. . P. .    b         •• 4.                                      m* —-              »        — --- r

— • . . -

• . . ... .....

.- , k ... - - - . .

.... ......

—.     -                           —* -

CKKI.TUlKld CUIUNTX

(6

6450

64.00

050

0.00

0.00

'l’f'H.UI. 1 CUKI.'l'UIKIJ OK PKRSONAL

17

10

(Tehnicii sutei ‘inie in bani (cod IDJ) 1.01 lu ID.DL30)

10.01 .

Salarii de baza

1001 01

ISjiu 1 pl posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (coti 10.OLOI la IDdJXOti)

10.03

Contribuții de asiguraii sociale de slut

10 OLOI

Contribuții de xsigurm i de șomaj

10 01.0 7,

t uriLtiIrjii (t; xsîgiuari sortate de sunatele

lOOț (B

1

t

< ’onjlb asg a<x?dcrte Si bou pud*

I0IH (H

1

1

3

f (aij ilnai: ci concedii :? icdemci/aui

!() (B OG

4

i ouiirbute la fondul de guianlare

100).0/

k

’i r I f.iJ 1. fi lît;NUR( Șl SXRVICU (rd. 34)

13

20

64.30

64.00

0.30

0,00

0.00

Btnuirl si ss< vi*riî {cod ZlhO 1.01 Iu WJ) 1,30)

20.1'1

0.00

0,00

DJ)D

0.01)

0.00

î‘1 il ;ii iun de birt u i

1

20 01.01

\'taL:ri:uc pentru ciuateri'c

1

20 01 07.

irciilzii. iluminat si (cu L i molr ca

7.0.0! 0)

Apa, canal, salubritate

7,0 01 04

Posuit teldbn, telex, radio, televizor, telcfax

7,0.01.08

■Materiale st proza serv cu caracter fui iul

20 01.09

Alte bunuri si servicii pentru inii aținere si funcționare

20 01 30

0.00

0 00

■ 1 rai i a

20.03

0.00

0.00

0.00

0.1)0

11 rana penii u oameni

20 03 01

000

Hmuiri do natura obiectelor de inventar

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Alte obiecte de i ri vei Har

V

20 05 10

b*pla:r i, i!:!pi,;ari( îran.sterari (rnd W.D6.DI 1- W.DteOJ)

20.OG

0.1)1)

0.00

03)0

0,1)0

0.09 i

Depilau iiih’uh:, delăsări, Uansletari

W06 01

p

1

l teplasai i in dramatate

20 06 02

liiidii ;ii cercetări

20.16

Alte chclluteli (cod ZD.J0.0l In WJ030)

1

20.30

6450

64.00

050

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20 30 01

1

Piutut.nl si reprezentare

p

1

20 J0 02

Alte cheltuieli cu bunuri si :;civteii

1

'0 10 10

64 W

64 00

(J 10

1

()

rii;t>.!.i u:: UArri’Ai.

19

/o

0

0

0

i                                          0

1

ACnyKNKIi’INANCrARK

20

!

T

1

1

AC Jvf li v)

2!

/I.0I

0

0

0

0

(}

( orisUiiețu

27.

Macini, echipamente si mijloace de tnuisport

13

Alub'licr, itparnlinsi birotica xi alte active corporale

7,4

/! 01

0

1

0

0

Alte acbve lixe (inclusiv reparații capitali:)

24

71.01.10

titlul yit a l'it:til\n5?’kruiu

7.2

+ * JJ

A.' t‘RANS XKR U R ( IN TK RN

23

55.01

Pro**ruru : oanunilar::

W i

V' ni

fiansteruu din bugetul local către asociainle de dezvoltare

ui te reuni uni tara

25

55.01 42

l (I Lb K1l1 i l bONC uri.

iVIdcna Andrcia Per pelea


Mihai Mihaila


f*


<fc


bugetul vondipulor ext’krne ne,rambursabile pe anul


2011


(mii RON)


f ■'■ ■ ■ </-' ■ •/>>. ■'


«•


Cori


• * * • • . . • • • • > . ,

POS OKU GrSc 1 (Vfni Stagii dc practica .ii coiifiilkrc pentru elevi in vederea facilitării Interni rit Iar iiUcripj^p^yintii

-bI

/

V

(I

DENUMIREA INDICATORILOR

«J

’ 7

,***

7 '

- *

I

* --

• 1

HHlHciî

TOTAL VtWfTUltf (rit 2HG)

rând

1

indicator

Total

0.00

1

10.X7

If

-10.87

III

0.00

■ IV ;      '

’k     .                          t *   ; :

0^

t. venituri ctjnente (rd. 3)

2

0.00

10.37

■10.37

0.00

0.00

c. yuiwijui neelscai.e («lift)

3

0.00

10.8'7

-10.37

0.00

0.00

CI. y ENN'UR( DIN PROPRIETATE (rd. S)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

3 1 OK Oî

C'Z. VÂNZĂRI Dli BUNURI Șl SliRVICII (rd. 8)

7

0.00

10.37

b za

■10.87

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

16 08

0.00

10.87

40.37

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

0 oo

10 87

40.87

0.00

Transferuri voluntare, altele deoit subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deuaiti șr ;;(x însori/.ari

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37 08 50

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

IV.II 3 y IZN l’lf (ni. 1 1)

(0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. IZ la 14)

tl

44 08

ooo

0 00

0.00

000

0.00

I îonatii din su anuitate

u

44.08.01

I )e la guverne străine

13

44 08 02

1 )c la alte administrații

14

44.08.03

.._u        --

•------- • - . .........•

——. - ... . —

.  —- *                                                  a -         . -

— . . ... —

—-  •

■rom. C(iw,T(/w.i (rd. ji)

/5

0.00

10.87

-10.87

0.00

0.00

—                            •          ...... •— •      •         .........-    ,  ,   .  ,              - U. —

• -r    ,    • - . - M

- *• - • - —t

- — — —- - • * - >- - . —

----- ---------

—--- ......

------ a

- • -

CHELTUIELI CURENTE

16

0.00

10.37

40..37

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

0

10 87

40 87

0

0.00

(‘lidljieli jaliLciale lu bani (ciul 10.0 IJ)I La 11)4)1*30)

10.01

0

10.2

40.2

0

0

Salarii de baza

io oloi

0

10 z

10 2

0.00

l'orid pt posturi ocupate prin cumul

!0 01 10

0 00

('nafribnlii (cod 10,()3j)l [a 10J)3,06)

10.03

0

0.67

-0.6/

0

0.00

t\hiU ibulu de asemuiri iociaic de stai

10 03 01

9

0.5

0 5

0 00

t 'ontribubi de asignran de șomaj

10 03.02

0

0 cz

0 0 ■

0 00

' \ ibi i rl.aita de ivii’țiin-n so>au< de xviaiale

io u; oi

n

0.1 z

0 1 ’.

0T()

('onlnlj asm ace!<lente si boli mul

10 03 04

0

[) 61

() 01

0.00

1

r.Hiiiii.mm pi concedii si     mni/ain

ÎO 01 0(>

o

u o;.

n (H

0 00;

Contribuții Iu fondul de mirai muc

* r

10 03 07

1

1

■ rrri.ui. u bunuri și .servicii (ni.>i)

13

ZO

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

llmund si servirii (eod ZlJ.tîl J)l ta IDJJUiO)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00:

1

l+ ii rp ;m i de birou

woi o:

1

1

Vaier.ale pentru cmalenie

’0 01 0'2

1

ieu:J /,,r iluminai ,a linia ntn(i iea

!.O 01 01

.

1

Apa, canal, salubritate

1

I

’.OOI 04

Pesta, telefon, telex, radio, televi/ot. mlcfax

<1

20 01.08

iViatenate si prăsi serv cu car actor furiei

1

>0 0 1 09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

J1 rmm

2.0.03

1 traca peuti u oameni

20 03 01

l’mniri de natura obun:Udor de myeniar

1

<1

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

f

1

20 05.30

Pt: pi asari, r ■ chisa ri, trnmd^rari (roii Z0J)6*0 1 a J0A1.0Z)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

O.DD

]

1 >■ :pl       i imeinet ehjid Li an d as . 11 <

'0 OG 01

h

1 >eplusai i m slrainalalc

J

20 06 02

Studii si cercetări

d

1

]

20.16

AH;: diclliiidi (iod ZI).31).1)1 In 2030.30)

1

i k

*

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00;

Reclama si publicitate

!

i

20 10.01

Protocol si repie/ectare

’.O 10 02

1

Alic cheltuieli l:h bunuri st sui vicii

20 10 30

0 00

0

1

0 00

Cili/fiJN'JJ UK CAPI TAI,

u>

70

()

0

0

0

0

ACTiyi-iNK! EINANCIAKE

20

\Vl;v ! n;,e

2!

71.01

0

(}

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de tr.mspml

23

EVIobUicrj aparatura birnîica >i alb: iicliyc corporale

24

1

71 01

0

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

9 *•*         1

6 J

71 01.30

TITLUL V11 ALTE TRAi'IoEKRURI

22

55                   !

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.' f R AN.SE ERU R( IN f E RN E

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prm'jarre cinniimiai’e

2-1

s 0! OK

o nof

i tanalei ni i <hu bunelul local caua AiOCuiiiile de dezvoltare

mlcrcornunmud

25

55.01 42

, r- — , . —“*♦* ’ •  - "  — •— • •—* ‘               s -       .. .u.

--•" —

— “4- ---*--■               1 1

-. .

h Hij/L i I 41 l ,


Mdcna Audreia Perpelea
P" D\K)


'Munoiuj


■ vțnuonvumiui o.mmvm) nnnnrMO.ij a.i?}< p<;


rvio ss


st

vjviiunujo:MOpH

n.nn|0A7np op rqnjr moșit ajpn |vnn| |ni;»îînq mp un.ro |S’uvij


p . r / .

00’0

(Kl’O

!.O

0

I

o

Ou 0

(10'0

I

<1

(](fo

"ntro

<1

I

J

t


IKJ'(I

(XTO

b

O


<wo


:(l(l*(J

I

i

•(xru


1   'bl


i

i

b

l

I


(Kro

(«1*0

O


Soți-o

0(1*0


(l(i*(l

00'0

O

O

o

0(7(1

0(1‘(i

(1(1'11


00*0

(Kl’O

O

o

o

00’0

(i(l*(l

0(1'0


10* S£


Of


10 1/


10 1/


10*1/

I


O/.


01 o< i

70 (H 07!


looro?


oro*/


vro?


?0 90 O? [


10 90 0/

I

<j(ra?'

I

I


Of (.0 ()?


sera? i

I


10 H) O?


t tr Ci?; b

I

or looi-i


XO 10 O?


kO 10 Oi


a.

7-Z


Si*.


Pi.


17


l'l


Ol


61


:<kxa.ijj] nimi:ukwvm.i.*v


ha hoțim,

(npqidvn trivjvda.1 Aitfipin} avq a.vpv a]|\'


eputirtjOi oxipu :q|U r< uaipijiq BJiiiEJinh: fj;q|!qnd4

țjodsinu} ap a:iiHi|bn) îf: :nuauri:(hipn Hiinq\


i mii >;)


?i>! V’OMVk’l ,»l >1 Ri >1A l.lj\'


;j.ji!]it;i/ojikij h: joatmxi,j


?prit:)i|qnd is nuiHp;n|


(ororoz «i i o'oroz p«a) țpimpip onv


jjțq£□ .103 jp lipii]e


(’/O'VO’O*/ I I (l*9(l*0i rj:> 1 !-'i:              '!■’--''’-i‘O' 't H^r/; .(,


jiquDAUi op jopipsiqo Hjnpiii ap i,inprț|


c»muc>i]:n>n] »s ojumianur niurnd ilhakv, rrurninq :qjy


punț .j3pv.iv:> na a ix itrajd i$. ajvi.»:qv]^


Knjfqnl 'iO7iAOp>i 'nipnj xop] Huopp] lvi: <M


:nvpiq[i[Ps qvuij rd\/


I

I

I

■(îo'd idrro

i

J ►          p •


■0(r(3


i<Kr<îoo o

00 0

(MD’0

00 0

00 o

o

I

I

00 0


00*0


(KI’O


000.00'0io o

?() o

o

‘00

r

i-ri*


8 8

8*8*

u or


VI *01'


f'i'or


0(1 (1


00*0


00 0


oo*o vi or


vror


vroi-


00*0


vroi-


1 roi


tror

00*6

00*0

bt) l}

I

? O (1

Si. (i

10 O

1

VT1

8 X

rtr

vi 01


VI *01


t roi


00’0


00’0


00 o


00*0

vi 01


vroi


vroi


00’0


vi *01


VI *(l|


trai

totnmt

■ «

iptj exiopCA ui iA?p lujuad          u waipiaJd up


(10'0

00’0

o

I

o

o

o

o

o

o

o


i <rtn


o/


ki


(re*p-*)ih)1ab;i:‘.'îkiirikiiu n ri'i.ij i.


0(1’0


000


ooc


00’0


(10 o


00*0

000


00*(J


00*0


00’0


00’0


00’0


00'0


HllttOpptf imn yoa


/ O H) oi


PO


ZO


10 fO Ol


fO*Ol


onooi


10 10 Ol


nroi


Ol


10 8014


'/O 80 14


10 80’VV


HO 14


of. 80 / f


10 8071


80 IA.


OC 80 91


80 91.


10 80 I f


joțimpin


P°:>


riVlUViV/i ap |npno| 1 ; iqnqi HUO j


pud Hi «| JS O-tUOp :PV     qn]UO )


IklilOS ap


i ninfutsv ap npqtjpo }


li ]i: .ip           i.niin'.i'ur 'ip n)n<|ipiioj

(907(1*01 «I 10'1’0*01 p(^) !|inqi.i.ii)o;)


|niuri!> nud oivOivm un)sod țd pito.»


(orio’oț "l JO’JO’OI P()T) !>’nq Uț opiut-p-f; ipiinp’!,'')


ai


91


r/


VI


ri


11


Otpuțj


iiOZ


'jvwoîarjk! ’.ki j'jxuj.rniii.*)i ‘uti.ijj.


'ALMini/K) i’i:nin.i.'j:hiij

(ir T'j rr.'iifLrr.-in;)

idRilsiunupn :q|v iq :>(j


aiinvunuis mp ninun( |


(k! ^1 ?| p.i) oiv)Vijnu]s uip (îivuoți

(11 ’i’’) ii/.rim: ni? 'ăi


;ur)uii[OA unj:>pin;j] :q|v uțr/iiosiiCMls i£ njininf |


apiju;iA<jns ițpnp D|;>]|T. 'ajv}unp>A uturip-uiuj


î injiiKiA :»)|y


(6 p1) *lfl)1IKlA UIUnAI^I

(8 ’pj) IIJ1AÎI51S’ Ifi DIHNfHI MCI PIVZNVA ZJ

*           V

r/uvqup mp iiuiTuaA :>11v

(9 pj) r/uvqnp uip un]iu:>A

(s’P-Ox.i.v.i.?ii>itioh<i kna nin.ukiiM ’i.*)

a-iVpj)'x’ivasixxwnin,uM>iA ’o

(vt-1)>!.i.k':oin.) ir n.ijkr-iA *i

(oi i z -pJ) llin.LJKK'tA 7 V'././J.t


VO’iJHOJ.VaiGMl VÎOIlWnN'jKI


’inwv xj x'nrrvsnuHJWVîixw xmbx.lkx BcrminciKio.'î ’Hi.rxonii


BUCM’UI. V'ONDURH.OR KXTKRNK. fnCHAMBURSABILK PKANUL


20 U


(rrui HON)


oknumiiua uNDiCA't’oan.oii


TOTAL VKNfTUm (rd. 2 HO)           ____

t. y «nituri curkntk (ni.3)

U. VKNri'lJRl NWkSCALK (rd.4K7)

ci. vknrruiu imn pROi’RU?rAT’r.(rd.5)

Venituri din dobânzi (rd. 6)

Alu: veni ti ici din dobânzi

C2. VÂNZĂRI Dl> BUNURI Șl SliKVICII (rd 8)

Diverse: venituri (rd 9)

Alte venituri

l'nuedirruri voluntare, altele decât subvențiile Donații și ața însori zări Alte transferuri voluntare

I V, StJ't'/ICYț'l I (rd. I I)

Donații din slniniâtatc (rd. IZ la 14)

(Jonatii din ;liâmâtalc

De la Huvertie străine

«. J

I >u la alic admrnriirații

77>7?IA (VH.Tl/IM.lfnL .îl)

atwi.TuuM cuuxiyvk

’ITITUL ( Ct(Kf/rtJ(KM l)K PXUSONAb

(‘hckuioli muariulc in bani (cod 10,0i J) 1 In 10,0 1.30)

Salarii dc baza

bond pl posturi ocupata prni cumul (JouiriÎHîiii (cod IO.OJJ) I la 10,03.06) Couliibuiii >lc asimtran ;o<?ak; dc stat

Contribuții da asm,urări dc șomaj

('miaibiiut <lc asrunan ahxiIc dc mcmalc

( \inin11 asm accidente si Hoh prof

('oniiihuki p< koiuzMn .a snjztimizalu

Connibmr ia fondul de ^.jiinLuc

b J

MWIKIȘl SKI<V?C(((rd, >1)

Dumiri si 'u:t vicii (ciul ZiU) i .0 1 hi ?DJ) l .30)

'■ itfmiui I : bl!î>i.j

V dt< :i’uilc puntn i ci ii ai.'au;

încălz i ih irinaHi loi ia TBini a

Ana, canai. ;aluhrilatc

Posta, tclclun, tob;x, radio, U;lavrzort icIcIslx

Maicisdc si pr<;:;i :»dv cu cataelct icnet

Alic bunuri ::i servicii pentru inltclincn: si funcționare

t(rjini

I huna penlru oameni

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alic uhiecU: de inventar

Deplasări, detasnri, transferuri (red UkOfi.Ot *■ W,06,lH)

I Mplasan nii-nnu, dcla: u:. Uanslbra;■

I Jcpkcsari m strămutate

Studii ,si cercetări

A Iu: cheltuieli (tini W.JO.DI In 4D.3Op.5O)

Hcckuna si publicitate

Iholocnl si fcptezeiilaH:

Alic chcllumli cu bunuri st servicii


a (rri v k ineki^Ainciakk


A isiye |iAC


('onsU urlii


Mașini, edupmHciuc și mijloace de, transport


VIabiliers aparaturii hirnlini ți alic active corporale

Alic active llxc (inclusiv reparații capitale)


'1Tl‘!,i: L yii AhTK TIlAlNSKKîirM


A. ritAtN:>KKKURl (NTKRM

Programe coinifiiilare

i lausicrun din bunelul li Mai câuc asociațiile de dezvoltare intercofTuinitarâCod


Cod


POS l)R(J Gr Sc Auto Studii de practica si consiliere pentru elevi in vederea facilita m micii


rând


10


10


11


13


14


/.)


16


17


13


31,08


11 08 01


36 08


36.08.50


37 08


37 08.01


17 08 30


44.08


44.08.01


44.08 07.


44.08.01


10


10.01


10 01 01


10 01.10


10.03


10 03 01


10 03 02


:o 03 0-!


10 01 06


10 03 07


20

41.01

4) 01

Oi

70 01

07.

4) 01

0J

’0 0!

04

7.0,01

08

4) 01

09

’O 01

30

20.03Total


0.


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0 00


0.00


0 00


0.00


0.00


11.57


H57


0.00


0.00


11,37


1137


0.00


1137


1137


II 57


0.00


0.00


0.00


0 00


11.5/


1137


1033


10.53


1.04


0.6


0 02


413/


-1137


0.00


-1137


-1137


-t 1.57


0.00


0.00


0.00


0.00


U.57


1137


-11.57


-1.04


-0 6


■0.0 z


■0 25


0.00:Z. ■■

Jvt piața -?* ș ■

mV"


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0 00


0 00


0. oo

I

0.00


0 Cu


Or» rs

1.1/,


0.00


0.00


’O 0101

1

20.05

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

20.05.30

i

p

20.06

0.00

0.00

0.00

s

0.00

0.00

4

4106 01

a

20 0 6 02

20,16

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

o.Mr

i

20 30 01

I

i

b

20 10 02

1

20 10 10

1

n no:

17

70

0

0

0

(1

i)

J

20

j

1

21

7 1.01

0

()

0

0

Ij,

22

1

i

i

23

1

24

71 01

0

0

0

0

(;■

b

7.5

/i. 014)

i,

r

22

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

35.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1

24

is m nx

25

55.01.42

IhlUVll tllk


Mihai MihailaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011


--rK


Data: Jz-              * 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

țl   *

Compartimentul Organizare Evenimente, A învățământ, Cultură, Culte și Management Asistență Medicală30.05.2011


REFERAT

Deoarece din bugetul alocat Zilelor Ploiestiului au mai ramas neutilizati 47 000 lei, va rog sa aprobați redistribuirea sumei pentru European Film Festival &Fair Ploiești care are ca scop promovarea imaginii municipiului.

Cu mulțumiri,