Hotărârea nr. 143/2011

Hotãrârea nr. 143 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – doamnei Ionescu Ruxandra

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 143 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamnei Ionescu Ruxandra

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Volosevici, și Raportul de specialiate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr.2862/29.03.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea doamnei Ionescu Ruxandra - persoana aflata in situație de extrema dificultate, in mod corespunzător rectificandu-se bugetul local.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi 31 mai 2011


6

J*


I

Contrasemnează Oana Cristinavlacob

0


5

4_

. J . •                        (    (

f

> * f


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamnei lonescu Ruxandra

/V

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea doamnei lonescu Ruxandra, aflata intr-o stare de sanatate precara si cu o situație materiala dificila

In aprilie 2011, in urma unui accident rutier (feroviar), doamna lonescu Ruxandra

a fost transportata si internata in secția Chirurgie II a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești, pentru diagnostic si tratament de specialitate. A fost diagnosticata cu politraumatism prin accident rutier, hemiperitoneu pelvin, hematom drept, fracturi costale C3-C7, fractura clavicula dreapta, contuzie pulmonara dreapta. Aceasta a suferit mai multe intervenții chirurgicale, urmând, in prezent, un tratament de recuperare, fiind in imposibilitatea de a se îngriji si intretine, in condițiile in care soțul sau, domnul lonescu Marian a decedat in urma aceluiași accident, insuficiente. Doamna lonescu realizează un salariu in cuantum de 498 lei, iar fiul sau.

iar veniturile familiei sunt


lonescu Vlad, beneficiază de alocație in cuantum de 42 lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamnei Ionescu Ruxandra

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

doamnei îonescu Ruxandra, pentru ieșirea din situația critică în care se găsește, cu fiul sau.

Doamna Ionescu Ruxandra este salariata in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Pe data 20 aprilie 2011,doamna Ionescu Ruxandra a suferit un accident rutier in localitatea Satu Nou, corn. Lipanesti, județul Prahova . A fost transportata, de urgenta, si internata in secția Chirurgie II a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești, pentru diagnostic si tratament de specialitate. A fost diagnosticata cu politraumatism prin accident rutier, hemoperitoneu pelvin, hematom drept, fracturi costale C3-C7, fractura clavicula dreapta, contuzie pulmonara dreapta. Aceasta a suferit mai multe intervenții chirurgicale, urmând, in prezent, un tratament de recuperare, fiind in imposibilitatea de a se îngriji si intretine.

Soțul sau, domnul Ionescu Marian, in varsta de 38 de ani, a decedat in urma

aceluiași accident.


Doamna lonescu are un fiu, Ionescu Vlad, in varsta de 11 ani, elev, i

-A


Aceștia locuiesc, începând cu mai 2011, in apartamentul proprietate

domnul Manole Cătălin, împreuna cu familia acestuia. Apartamentul este compus din 2 camere si dependințe, cu acces la utilitati. Veniturile sunt insuficiente: un salariu în cuantum de 498 lei și o alocație de stat în cuantum de 42 lei. Acestea pun în pericol atât asigurarea unor condiții optime de trai, cat si efectuarea tratamentelor de specialitate si de recuperare necesare. Se gospodărește separat de celelalte doua familii.

In acest context, pentru a veni in sprijinul doamnei Ionescu Ruxandra, propunem alocarea unei sume de bani necesara pentru efectuarea tratamentelor de recuperare, singura modalitate de a reda sanatatea necesara pentru a duce o viata normala alaturi de fiul sau, lonescu Vlad.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte Simona Albu

Direcția Management Financiar-Contabil,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTATE PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6

TELEFON 0244/516699/413

NR.^1^2011

2 0 -05- 2011

ANCHETA SOCIALA

DATE PERSONALE

Numele si prenumele

Data si locul nașterii

1ONESCU RUXANDRA

26.10.1974, Ploiești

Domiciliul

Ploiești, str.Dr.Carol Davila nr.4, b!.123E, ap. 15

CNP

2741026290450

Act identitate

seria PH nr. 585186

DESCRIEREA FAMILIEI

Doamna lonescu Ruxandra a fost căsătorită cu domnul lonescu Marian, 38

ani. decedat in urma unui accident rutier. Din casatoria acestora a rezultat un fiu.

lonescu Vlad, 11 ani, elev.

SITUAȚIA LOCATIVA

familia locuiește intr-un apartament de 2 camere si dependințe, proprietatea personala a fratelui sau. Au acces la utilitati. Locuința este mobilată si intretinuta

corespunzător.

Locuiește impreuna cu:

- fiul, lonescu Vlad. 11 ani, elev

 • - fratele sau, Manole Cătălin, 28 ani, pompier la 1SU PRAHOVA

 • - cumnata sa, Manole Elena Camelia, 26 ani, economist la FL1NTAB

 • - socrul fratelui, Ilie Dan, 51 ani, salariat la SC VERMOREL SRL

 • - soacra fratelui, llie Cristina, 47 ani. salariata farmacie

SITUAȚIA MATERIALA

Veniturile familiei se compun din:

 • - doamna Ionescu realizează un venit de 498 lei

 • - copilul Ionescu Vlad beneficiază de o alocație de 42 lei


Doamna Ionescu se gospodărește separat de celelalte familii.               -

STAREA SANATATII

în urma investigațiilor medicale efectuate la Spitalul Județean de Urgență Ploiești doamna Ionescu Ruxandra a fost diagnosticata cu politraumatism prin accident rutier, hemoperitoneu pelvin, hematom drept, fracturi costale C3-C7, fractura clavicula dreapta, contuzie pulmonara dreapta.

Doamna Ionescu necesita tratament de specialitate si de recuperare, precum si sprijin din partea altei persoane.

SITUAȚIA EDUCATIVA

A urmat liceul si este incadrata la Primăria Municipiului Ploiești.

CONCLUZII

Având in vedere situația expusa mai sus, propunem in măsură in care este posibil acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetar constituit in bugetul local al municipiului Ploiești pentru doamna Ionescu Ruxandra.


SEF SEI CIU, Aura >laeÎNTOCMIT, Georgela Neacsu

Ai, -


«OUMANIEr / \\

CARTE DE

SERIA PH

CNF 2741026290450ROMANIA

IDENTITATE

NR 5

* * '         * s.

V

#W!T.


Nurne/HanVLa&i narne ’S\

IONESCU (ZZ-Uk

Prr/riume/Prr/i.on,/First


RUXANDRA

Prcmirne jja^nti/Norns d^fi>4r^ nicolae loc oaslere/Lieu de nai$ăănțșpj®lî Mun, Ploiești JudMfâJrt Dorn?cHiu/Adre55B/Addr.ejs§,

Com. LipănestiJu6âh6Va'Sat. Satu Nou nr.29

Ernisa de/Ctelivree par/tesued by

SPCLEP Bold.-Scăeni


!w


■., _ _

<X 7-

■ '

A 1 0■ Sex/Sexe/Sex

i ; F'


hM?r «

i\»ta

: S*

y.z

.H

Valabilitate/Validite/Validitv

19.12.05-26.10.2015


ID R0 UI0NESCU<<RUXANDRA<<<<<<<<<<<<<<


PH585186<71327410264F151026522904506


c r

• s

t

I

<

j

4

li

L i :■

' !:

L

•r


I I i i*1',W


i-


- r**-X


•.v.' • ' v/


?r’


• Z.
Z />


•_AA_Auk. v >_•. ■ z z z tF. v. •


'Av{l'


.-Z. •A


jV


■a


7A

•V.


AXxx'-y-* wypxg

:^<v:-:

XXX'.VZZ.-.

- - -•/


7.U.-A


•4 •Zl


,v


•z.


/•


v.


VZ-rr.


y-

,z<


, ’•,< ,


:<w


•/x:^

>X-X^


A'.


a*


AX'


•AV :>X

X


VOTAT


VOTAT


P2009


Akx :<


•z.«l


Vi


■/,•V


1 iVAri .'ZA'-'' Zzz? ^": Z :\


A’


•V


Vi


A'•A' Ax


>■. V


•Zi


A>


ow. £^;}«rț

.•.w.w.v/r/rr.x


• %■  < V


•.XVAVA'«API


V.


?¥#<

ar


>mx=


■$:


"X '•'Z«'| zS.

V-


STABILIT REȘEDINȚA în


. U V s aa


X'

■W J


Semnătura


£ ” <rY<:yv


t/x:


W-


ixZ.


. Ss&vA’ w


mmw*


;5<


A-. ► A« •A


V-


7//


V^‘

/.•z. •.•/.•*


„<5:


•A


y.

..            . ?x.


7AW a;v :I:


<A


•/.

>

rx<

• >’|V.V'|'


/a4j>?Ă


A<'Xv.’.

^>"7


'Z


VA'.'i

V'i'i'/

R


’fF»


. & V/^5

■X*fev<


:>‘y Xțy.X’

•v«S< ’ > ’


•Zl


•Z'A

x


$ v<


>5^ w


V. •Z.


i'ivi

A>i


LwWW


J+Jxvf^ V-*-xb.b.


-'A

?Vb-i--

4^


avasav; ¥ $V/.


1 rA'’'i


x-ZzzvXb-':'^' V-^Z"  .X-


1 x/'' ja:;X: ' J"Jj '.':-.-X ^/zX^î.^i^C^/jyzz/v-zhV


a*


A'A


PXWWtf

By:


•V


f4


- y^i:

'■

A

>»AY

'•'•'•Vi<'-''|'|'


vV<


<,


•V


;x>.; ZA.,<


^■;z


A'*W


j «’• r/\z

+..,... r... r...

. 4 4 g,.      ...... b


,v


VA


Zf


•z.


Zl


’/’XX

> ;;■! r w>r jtjzi*

M4W


A**Ss/X<<


ViV^ii'i'-^'i'i'i'


VA


' >, ’S u k‘^' s : •v*<‘


na

l-:--:-x-::;X-ii"xi

S’--


XX’.X-Zz.» •’> - .V.


■ XX.!”*

ViVAS'i'a V \


XX ,zf


|'.V.'«

*>e

•z.W


.*.%*•


’.x ’ -’ -


*: ■ '>/


'■VAVA'A'JA'AA'i1


.<

• '•’•• A

>rV»A'A 7^T‘ xv<:


3?;


•z


£/a

//M


Ax


XX


iyz.

7/


£a4/<


«• \


4 :-z-

^Z"”

^■pCz^V


x>x w


îtYF

,v ••••••—v


Ai


•Z.


A1


IlXXr!


xxx

•a-.vA


:s:*$

,‘^a


'/xv


//


W/«.’


A,V.«--'

V- *b


>Â1/


VA% ’ S v


■a


> A«Z-rpKyr-,v.vr.


:?' /r^3î

<xh

z. •. v.r <«*X<v.*i s s


A./


s-XV v

- -V


»w


&=5&

•• y/- ^.'.J.

:


• »• r • • •


p-


JX


>e:x:î<ss:\ ’      ’ z


1 X-V’S

.X^iXX’.•

xx-z.-z.-'.S-.


Axx


^’-

/


<• /

•vz.’.y.


,zv>V.


S'/A ^.vr

•Xy •v<


•A


% :t, z zc. ::Z:/'zz:f::


•va

>


'i


^"■z\ «<X< .>■”?’ '<


p>. 4wx


AX>2-XpXv .. ș^,:xc. ^AV^iVrAhC3!


y.:yj,y . ■:: . ■ ■                                                                                 y ’:•::S:::i

; -::z;    ■ :- -^. ■ -.Z              ■:::. iZ?/.                              Z.

<::::  :**•   v :<•                            w:■"(li■'■'*Ww*«*»i-..»z_• ffcYr_¥rLL?>:U.?


a?


v.v.


•v.


•ai’.’Zz


f,

•J.


.' •*>! Xr’.v


r.


,v


r"


'4


<•


i"


«•


■“.A

a“ b


s>


a a a a


■J.


wij i i i r Vij;' • y ,^117 r i ii ii i i iii j ik â"r r/ r r, iiiii


• <

.<»


««MMM


«z 9W? z •:    r v." < j* wp

'"k'S     - </£-'-

a x .b ::-•> x

ffi,i,i,i,f.Vi,fiA,i < •*•••■

i •»** lb M


•z


n * ■■

v5f< w


<5


:Tk!3w '         Î-X.; V


•e.


pJ


,’X • '/»

’.z■£

,:7k


rrr


■“


ab


•c


»yjr aaa p ....  .’.Zv-.


.,♦,4-


.Ja

• "b


a.


’a


4'


>*


•a ."a rt y


»>

•a


•i"


■<

’a

^a ’a

a

a

. a


’a

a

’» i

a

’a ’a

a

■«,

a

a

a


<

*a


.4


■T


a"


.%

."a


•+


ii

a'b


»•• ?•

a a

*


?;• y’X

L,


y. '. yy. >


.".’■ ."a

?/

'!“• •’


* X;?< •


i- •, •■ ,,;• ■-*.•.• •.•••.v.v

^•v!!!.;:        z?*

'■’,•>!<«•       >.<«£

:/:::z:«:::::z:z::::.:./.s*’y


•f X . Z v.'l


;z z’jy

Oa’X; 'Jv


7,


•J.


::yyy


,>


• -a A<">a<z\'

.f , Xy. Zp••••.•.•.<’

' •                  .• • •;•••*•-•-• a

•• > - .                      ftv’f

p.             .•.-.•■xz.•.%•.• ,.,a> ,'.:


•a(lejids uip ejjâai ap jnjejjq exeue ne ajeo joiușsuadiuoaap ejuațsno ‘ininiojiupo Ejep) uinziAaj aj^

jeAjezaj

•   *     r

- 4             '  *

le/uazej

-                                 î

Z A .          1. •    . ..." .     -’ V       ’     • .

’.    |...                    . . < < rf < <      t   t   * * *

l

aaeAejBe

.4     .....a p                   a              * > . . Z


y.-X-’VÎ •


z •?.


'!•. “z. .b

.*.*»•.• •-■«

:*WP


t.


■vZ >


a“


: F
i_

I tl t I I      II !■■ ^■■iW .»■■■* Pi iPPUPB^w .

bj euoijejs •

*^RAM


.{■ .


•a


3 Gusiuexs (o

..: I! •.


V


*rl^hrjtpț^ tară


Se adeverește că


Născut


Cu domiciliul


în: jud


Kt.


r.fisă/carnet de sănătate


' ••< *'kb


. .'kxi>vA r

AW*S-.;.:.MLi>-JSW;3,?


•>X>£X zzz>] •>


XCCUH! «wx:xzi£?fi


•2


:c


Y-


x       «w


<■• ■!><££


___________________

'•■• '■' •'•'•' •<-'rx


brHhvzz-*-:

.-.Mp’ z.r YiV.<.v. ^5?


•pr


<#?>A


ADEVERI


sexul


numelelocalitateaprenumele


ziua

2’^2/

Având ocupația de: u.______x________/ a A

Este suferind A&.A'U.                  &L6&1€ț tH


Se recomandă


S-a eliberat prezenta spre a-j servi la:      W/yKd^VC^i-

C yZ^^rCt-^- îcbCKet&C t^gernnă*,j.yA'Y'’A

?«pi«


£'x^:


.■A’.


:«9W y<x


K«ff i;.;...-. wb •• • VA' 7-"-M • p «,b 1111 1 4^ y i^l.W^

□ ■ . I □ U ■ □ ■.b.b^ip «^P-J

Z'.v ..


>?x


S»S3^


•V,


pX-i-iv


1 •%• >%


"•X-y


IrYJSJv C’J-X”
. V"p*4 4W\W*,’iWUV.* ►1


-Xiî;


.s


y.


■&


î?;


-.v


•>>P


:-x


VA


:%■


y.vX-.


y.


*ay:: ?'v?țr■;ițd;■;!,< HUI I44ț*«4«fr»P>|


Z.


x >■?


yt;i iv. ;>!j:

•AZ.'J.'Y’'’ ,«Ay.»,V.»,' fA^'rVA


A1

1


_■

Y


A1


?:


kY.bi’«


.%•


x-x:

zY.!.1


..■«¥:>


•MuvSJk


r. < Z-.Aa fX-’:;


•XZ-’-X-X


•XvaMyX


uanxptrț?


184-1 A6t2


a A     •. yfc.yw?\ț^w % 5 %*


7-.$


v f?? j-: <3 r'^x'-


•f.'.ei •5?z>


‘ÎS-


:?::^


■t

wX


\l

■:.:::yH


« \ .->•:•

:>ax”x

•wxwx^

c


mCm.


Y.


i‘J\t4 . 4 4 4 !


X<


î:#


.v/rv

Z-fe


■A:-.*. •’5"’


yz?.


...B


■£


c,t: :<• t;x                         v;

isw™


»z-


f ■ ■■■

• y'Sa


...


y.


•>.


1#


>x: a": -i1


A1


y?:soc4

»s<


■y


i

••xd'X’Xi'Z1


•>


•Xf


? -/.<■■' y t,. 'Mp".


SBi


• •Y’.M.M AMAM


v.ifâ


ri


,v


A-


■p


zx<c '.’JM.M.


■z.


'•V,

M.'


A1


;Y


,£.....

!•&                        i

.......

•SSS«              f b b                W::: Jw s

SU.I.V.MYZZZM • fe*a,".M »^X«XZ<M.»' **CV'.     '.• ■■X’Z ".MZ «Z M «Z ' 'Z>iA'.' ' ’ 'Z.'.’AAAZ.

■.^■•■•h V Y-'Z»" • '-■•■S ' • Yab«"iB> %•>.• •:•■•••' • k.' KM> MZZZZZzY ’Z • •zaX’Z''- m!zpzazz

:                    X'rict; >:■: ::>:: :■$>: x::: :■: •>:?; t-w >t:>?>; «rit

««ftiri^ri t«   ' ' '      . . . . ... a» .x.v.".:.«^>^>os<.;........, . «?>«;.

xxry^î:-


&!tt^


g ■>Ah'-%hVil •y* v.«.yk ■.», ,

HiiB^i::;. .

'pMMMlCl'ir ”


S‘


y.


«Cd-KX-


14     ' !■ i y. ■ 4    s-jj* y S 5 •.

::


’A


YZi*

■'ii-


«%P


A1

A .


’ X

. . V.'.«.>•


•x


«•xs


YX-H-


ss&w$$B


■b-z •_k- p.


frX'XWT'bX’X

•A-yzxîW.Arl StBWfttfSI-KZZrX


XpM? A'.MA


•W/Z


/.fJ.'.W.VA

■ •.'/.’AAV.V. 7ZZ»»X-

» AZ ?Yr-X-Z>»??Zmp <y-.<-.-.-.-.-.-.--Xv.vz :•»»:•:


•. VA" A • AA M AZ. V. ." *.

•. V.".VAM «.’A’ V *Z ".

".". V/ZZ. • A V/.M.V.V. • •Zvzz.vz.v.w.w..

WZA’.W^.VZAV." • .•-•Z."."Y-M.". • AZ-MY." Z.V .--•Y.VA" Z.V AZ Z .M-SVZ

™..J.


Z.


^LX*X- .........

... v YAr-' J

?:^xzz?TZ"d: ;c-:-!:-:-x-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.-:-:


•ZC'SrXXX zX^?^"’1 -X


V,


Y_


yvl


sa


.......


:£xiți


M.7A


ViV-’ »>.v.


,V


ybxv/x;-


•. m.m vă v -> :■:■_■:■:<

• • • * •rpp.ip.MJMAM {XttWîZ/X


1 W33AVA

:<:«:^-V’!,:x


»P"AZ


A'.   .

• • M M A.’.

iXttwrtffew


::;w


V?.W.v* ’.M.A*


:<«•


•X-sc-xc: a*--:-ZA'

w


yî’*pr

.•.>y.-. .-..XvlA ÎJ:


'£&


■t :ț;t


'.■AM.1

:3$>v


v.-           x-:x-<A-:

•SS«S¥x->:« »x-:-;<-zz

.....

•:-X;: -xw îjw i$: £ <’: v! J; ->:; x-fx-!; x<x<:

•aM>Za->bX< X’J-•>-j’•-• ’•-• • '• X•-•.•-•.•.•.•.• Y.v->     <Yl>>• O>X•:

J "


•Z.-         , s v.-q?. , 4 . . P - . '.

Sz<£-S>:•:>•; •; •?:


-,T. A


y,......


iȘ’xi,y£

Y^A'^X


•;•;■••. «y hwz

A'Z/JM •".’-M. :^W:!:yX:<W:

■ *a a ■ a a ■ a a ■ a a a a a a a


.•*v

•yy*: c-z^’ix


liBi»


Bfwâ


;• m7»«'


"'.■tu.: i'i^ <:£:v

'•'•••Vp


<.wa4


a ♦*•’•»>wi"i-’ox-î-i*;•;• *<• ‘•           >■•■•'b<••-•••'• • •"£••• •’’'’..........s

Pk.pxx~p::#z>^^


S'


yh? V’,f"


saS.a;*x>

A   vipp,

.'JMAA"AA.W.

> • •*■ va a > ■ a a a


-yi;i.!> b'i'iz.pju.MV.


yz>::


y,


:•


■.’.'. 'j.'.. r~^\

'. M A r ►z. -. M>.-Y.-.

1 .♦z.’. r r %v ■-,. ,;;:k l>••£>»> * • * •” ^>Șv;a.. r^șLș^

I.i.sp.p ■?

i.pp ap MJA'.’

I . I ■ ■ P. P-5. •_■. ■ .s


Av?


£•::£•:>:& X-&1 jîjâ-ă;


fx .'JiJ


.-V/

:x<


SS-^ÎJJU


•!-av «Z M • w'6 •.


yZAM-’' r U y>


>Z.’ ■.♦.'.••Z^'.'

;ttA .

.M V 'ZA 'S.


«.« e « « e «.« « e e ’.V A "-M l*A'Ar,


z.-P.V *p*

azzz.v r


A*


Aj-


Z’S'-


Mf


y,


YAVA't


,v


'.-•Z;>,:i?’->:i’^i;^......^

teii*


$444 .......

A','7’ • BJAZYi'ZAZZAZ.’ VZZZZ^A*.*AV.V^ ’’AVAW3.'.«A'.' AZ.M.’ 'ZZAAZ.1’.'•."."Z.* •Z.VZZ.JZZZZZZ^.'ZZZ.’ZA» ^V.V.'ZZZ.'


•Zi


jrrîr.-p-*-X;


•V


v’-


-■-ZO.’

- aav4 4 4 ++/


'$•


v.vz.w/.v


Zi*.


Y.


y,


•>:&

.’.M ".


•yZ-V’X

:<<xs-


^v.v.w.y//

......


X.;.r«

az.'i*;

$?;'      -?k'x;xă>..,. .A....      ..


^AAY':<


3.


:*:xx-x<


• •*zbb;ri A’.'.?.

y bb:'


A?


•^aa'Zj j.


Y.


Y "Yi >•’ "^z MM.M.VAS1

hcx:


> *•


i?: '.kWUÎĂJftSf:


tX-X:


A1


x<


W”,


:S^;;:^g!XC X’Z


<kxY


Y3.


XΫ«X


y.


te


i,.,i“i',%•


•Fzz ;g .


r ‘J

! >

<e


i.


z


•a


•z


i

i

i


■.


t.


•b


t'


a*


a* ■,


■*


FORMULAR CU REGIM SPECIAL


■ dl


ibltlHii


VIZA PLĂTITORULUI


LUAT ÎN EVIDENTĂ

..................................*..........


J,


■40ZZ4J4* »4a*«*b*a *■


;>• <”-Vvâ


4

i

***■■■41


Z.‘

Motivul refuzului la plată


Urgență medico^ chirurgicală .


Inițial

>


R a

R

*

R


' • V. ■AVz.V. ►. •. t 'TZ*- .-.-.^x •• •-

'.'i't'ZvzzjjS:':-:-: o®

:fcii ?'r’rf*r»z>’ :«•

. I          -V.'

c:>z::'i:-:v5-::- >»:-;<•?:•

pOi i:::^

7^1*.:..............î Data/Semnătura/Ștampilăi.i pila ______*_____________ w« 4 V      *4 /<!   t*^u4b***4Jjim*l*4Rb*****WMWWW4WW4W»


CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL Seria CCWlAt) Nr.


Valabil pentru luna
P444444


Asigurat în evidență la CAS


Numele și prenumele


Cod numeric personal:


J ■ ■ ■ ■ ■ ■■                                            ■ ■ ■ ■> ■ p I ■ 4 ■ 4 » » * » * * 4 4 444 M4 *41********k*^R4

î Domiciliu, reședință:

J-----—--\....................M.. .?.. ■■


Strada:


wa«fd«4v*" ■


*4***4144 t***4,»*b*


WfMWA


S> V-A X Z<z


c

^*44*44


1**1


/ i

b

*

^-bb...-b>...--------


~Ț"---

*

4

...........

*

>

3

4

*

j

3

4

a

R

1

4

4

a

K

X

r

t ., t ,X

4 a

4

4

4

4

4

............ ■ II ■■ ■ 1 ixaix

Etaj |

Apari


,t ‘J


».• • •

*.’."Z

7 *."Z

>;•


’.’Z


j j    z/

mwHV«*<|*P^*4>*44***ML

Concediu medica! ia externare |

■*a^W**A^**************v4*^lPlPl*l144*V*PM4l4*W*^VWWWWWWWW**aW^ a ■hrfi


b b 4 { b*

.1

¥

7

a

i

1—

l-...........

1rV


\ a 'Z * *

Ai • b •-


>*-


Nr. invenție-

4Z>.      . <          ■      $

-   ^4J Jfcb‘ S f J     ?"• -•.

b./e.* • ^A a ’     •' w -b '•

/>• y ’ V *f//

1 î z

/

z’

17

17

V

j

X

I t

X


•Z


p.


if % * V A.


*r ’ j      •»      k

•Z,  • Z       \


SediuL


z-"’ \


Număr anaaiatk

X*r * v S


R R

>

prfrffhA


■»

R t

R

i j


•^/X/ Ș

•. Z.        a " * * a


z •.

^•a •;x . pz,\ z

•a, ;

V


/ ”x

z

Ss.


Zi


Z.


b

1

p

b

5 4 i <

*


' ■ ■ R*4I*"•■ »444-a4 a 44 4**44414**

Tio asicurat: 4      W


Salariat:


X

*■444"


Procent plată: 75%


> : O i C

■   ^*4*

Z“ cr

o r*

Cronic

• rr>**■»■»»»•


r,


’Zr


z. z.

<•


• a a r i.rz •Z ' ’ ' "


z.

5-

X’

j:

c": f’z?


A.


•z*

* *>


z.


u.<


.••'Z


b

•J .


 • • •“ . u a e k

a • r         a • •

 • • ' .   • a *•

X            r'r

.   • ’ ■. Z


>:8t


<a.


•Z


?-.Z^

■aa^Mțaiaț^!

? ■'  ♦ a

.< Z. V . >


r^>/*

a


z rZ


Rb«*


Z-^

Z^


:>k •<

^7-7-i-4


•?


b

X •

L


Z I ■ . ■<


zZ^


*

V , *V4m*MÎțA4


«•


’x*:

> A

W**^Wwn ** 4 * * «v * ■ * ■ *


....A.XvȘ.., ;

••■•y

—X.%

.*       <• 1 . '     . Z .

l^W4*W4Rl^mM4W^^f | IM R14^*4 ~~-1T4.

*_.        .* X» r                  ’


/• f


iZ*


pp»Ma-M*b-*4


■ *** Hr «MMmm*****


' t r • ■- z'

r-


fz

z

A. **• r *-1/!


A

V

,Sa' ’ rl «fc -... f


a

••

• X

-•z a

L/X'-X


R R l

R

1

R


s-


Z. Z.


? ••• l“ •

Z

î ••• Z c’’’ z •

f

z • . .• f . .

i X'"■J44"4*444-bR|4Ji

T

■, r ’

ppaa)i^<)u ".azi

’ 1

i


s*


”\*V •z


jf<4


z*


A -V '■''!

V’<V vz x.Ax .*■'•• y z<


P^


/a Zi"

I I* z

.Autoritatea eiectivă,^eXecQ|^*-îegis.lațivă, judecătorească;

_     j »a» ni i < fi ► ZZ^’'   •_       jr^"4 a a         b    .


Asigurat cu declarație de asigurara penWebpdedîi ș! indemnizații

•\A7 y b'

a, j

V-r

riy z ■»


80%


z •

•"Z^


«X


•• ,-<•':•< '•A-'--. ,y->% X - , s-.: Z-’-’-’-rt          . -.


4V****V4


z-"


A1


Ș5%


Az*-*


R

5J"P!Ji         >

a * •  • - R • • a j


■ ■ R

• i •

R

j R •


• . • X

vM4vw


4

i

%

!


Șomer


l I R R

R R

I

d R


j.


Baza de calcul a indemnizației de asigurări sociale de sănătate


: Zile baza-


de caicul


R

a + + **<4*hR | ■

î

i

............1 -*

a

l

3

________________î


Indemnizație suportata de către angajator


Zile


Nr:


Data:


Zz

* Z.


.V       a


Lei


Avizul medicului expert


-

* *

4

*

4

4

*

*

4

*

1

—w

4 4 a

*

4

*

4

JNume și prenume medic expert ai asigurărilor sociale


»»Ki

Cod parafă

......................

1

J

1

X b * 4

4

4

*

4

k

I

JJ--'-


Ș.contract de asigurare pentru muncă si boli profesionale

A

1 % •

’h A


'"“s


țrft.


*RRr


5-


7^.

îv^

'V i


r rf

-,r 5.

J "f 7


z b

’R •

* 4


x/X'v •>


■ZZ “a ■-V.


I    Zfc * * * 4 * **4* 4 * *A444«MMW44Mvr X •


P

R

fc4


.4


S*


•44a).


Fimi

I- •

■* ■---*--r ,-j.-.- *


■J

R


Cuantumul indemnizației de asigurări sociale de. sănătate•zz.’


’Z.


’Z.


•z • • • "Z 'Z

• •.,.,.,Z ’J •


•z


AA’h'.'X’


P?


Indemnizație suportată din bugetul rNUASS


£•>


^41 IWttb+Uiți


!■■ >■■!    j 4. m -Ti. 1 ‘ ‘.‘ 1,1   "—-------

*^^•^•”••**4*** 4 4 4 «4 «4 414*1** M|t 1 *1/J1T * * * ~ *----


ncedii și indemnizații Lei

1 1          1

i .1      1

•...............

p

*

L_____


indemnizație suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale


Zile


Lei


4

X

4

j              1

1              i              i

4

4

*

I !

I 1                ;

r

5____________

i I


*■*■^<4*


i'iy. vz.' '» i%


r.


.. .                      •

•.           k«

yWiy.:


Aviz CasăTeritorială de Pensii


Data:


44 ■ FfdP4*4*l4 IKRIn


JL»


Semnătura șl ștampila


Semnătura de primire asigurat


Aviz Direcția de Sănătate Publică (pentru basla profesională)


4W*VMbM**4v


R

*

l

l

I

*


Semnătura și ștampila


iaaM4RRW*


'V4V4


□cita primirii


e

*

3 11,1,1.1.1,1 nil; I,*!1.^'iRUM.i.UUflțUjlJWwy                            1. Ii!i!i4i!q!*!|!g^.P.iVAy       'AU i.i.jlU.M.U.r'LUJ »!■?!>* ■ X1'                                I., ,U.L.I.L! »I uu III l1..........111H U1 W.W.I IIUUUUU*WIMM^I.J,.M 111.u I.IJ

•:>•.•>:<■■■■■.. -.;.L-::•• <x.ț ?**-Xv!-                                              ?:-'X;.-.;j.;?XX.:Z<<<•:':<L-:-:-:-.<y;<?;y:<x::::::::’Xvr.;.:.;-.:.':'.:.<. '.*;^>:-;-iî'TC-:......,..:.«.j!:;6il!v:!.vC^ri,.>;.:y 1,1             •,*<.:*::;.'*;*:*;*.•!•;•; ■•'l:l;-;''l;-'XX'''l''*'*‘,'''-'-;-'-:-':-'-'-:-:---.XX:-:•:•>:•                                                                                     ; xXrxx'.-: Lfi;?icl-i':11X::-‘<v;-LAl-f;\,-:-.":TCc:r:..-.-,.-..^..

.................

...MassWWBiaWlMBHlOSîSWBSSOW;^


ytf.


': ” .............


i-b


• • -I

•SA% Xz.


zz


'.'.'A

Ar.1


•*^*4W**R*RR44«*4****fc****^WW4VWM^4 rWI pMWbMM*MWWMWWWMMAMMMMMMR

P*4-a 4ra* ■ >RRR4 W**44^W14R R R R ■■ 4—***^^^^^ 4444^444*—M

Aviz concediu de risc materna!

Medic medicina muncii/Sernnătura/Parafă


ia R*a*40*4444BMM


Cod


parafă

l**4j IIHU H ll|lpW»4fc1

1 I H3 I r

'.W.’".,Z


>z.


•j.


|«|«Z 4"J


' • ’Z.'Z’. Z.»     '   • • '•

z." '.'Z • 'Z 'ZZ v»' »».»^ *• 1 ' ’Z ,.'.'ZJ.,.'ZZ." ' • 'A'ZZZ f "• • • • •.•ZA'.’.’ ' ' ' "Z ’ 'P ' K'Z ' ' * • ’


y           : w • •hxysx:;'.....

.......

b^.-Z^ ',•X’Vr-zP’-.•.■’■>•. ZZZ. ’’’’             L.-.


y,


•z.


•. Z." "

».*z •z • ’.' ’


zz ••zz’ 'zz'.'.' •.'.•i,z^.,i’zjz.'.'z,'zzjZ P..-ZZ* -ZZ.'.’Z.y ZZZZ • ’*J*'ry<Z


ZJ


•J


t.


, . ,•/. p J, •zzzzz'j


•z •


.■z


l“." '•».•■

y.


••


î*


:lx>:zz: :<•:•:< ■W:H •z-z ’ZR'ÎJ.'. r-' •? •> S


•z


• <1 *


I'


»•


/* •

. /


h*


l

•k '


?p

o


•>


t, *b s


."i


A

,K*'


_Zr

Z


t,

f

.S

f*


p z,. '


4*

’s

/


:<

%


ji’g

V. ,y

■zj st


■?,


.•u


% .V. • p’ ’


I»,


■*


i

ZZZ


?<v.


ȚT^~~~T.,-..,, ,         .nȚTTinCT.riXl-^JA^WM.L H.


■v •l

rt


t.


Județul

*


Localitatea


Unitatea sanitara


. Prenumele


Local it


Nr


Gratuit DA / NU


.. Domiciliul: Jud


Str


f

Nr, fișă (reg. cons.. foaie obs.)V4


■WțȚIWR^I


.4

>

A

ji


< .0

Jt .\ A y


>:

15

"ir r<

y.

x >

$

V.

j.

A

JiT

• 4

z

•ț.

I.

Ă

■■i


jt Ti (.x st


pj

fi

5


s

V

2

/.

• <K

y

X

Jf

•X

>■

r •

l

*

bV? ■•r Z

■’$


£

.>

<?

%

»'z

a

::X ;'■*

:. «z I


•.

k k k k

d


z

•i


și parafa medicului.


-3

' ' b' s' A-Ps-•. .’• ■ V

' ' V

••..’• R

• î . . */>•/

â

3


 • * "S'


.S

•tf.


>

d

O

■■ :<3


.. i «v: v:T< vW

AS


' .

> *7 TC-?


S '

i «W.

' ••%


t.J


■,


.«.


.4


A.


Al' '

•S:


;y


r“


,y


’A.


s,


•a.


'AA


•a.


7.


.v


;s


.V


.«.


.T


J.


’7.< X- .


r.


■y x


;,y;

,'Xj


4’


:s.y


/■


“.“.“X

<


s:


X

A.


?Z“.V


•j.


i'-'a'

;,y


.' '. a’


.-»•


A:


•zS: .«.“Z.


x;


i'XÎS'i


•a.


a.


•.“XvÂ.’Â.’’

•A • • -----


zZfS .y

.A*. 7ÂÂ1


.v


,S'


•a.


•7:


Sv

y


•.'.“.“A.’.


'a.'

.7.


,y


•a.


•j.


Xz


/

’AA.’. .


44 ’X


li


• xa!.:-.

Ol


“.“A.


fi


A'


V,


’A


iV


A'


t.


p1


.V


•A.


•<


tz z.


1 ’l’l'

1,1 I

44’


.•1


•X.


V.-


A’.’


7’Z


V,


,4


•J.


j.


.«.


•J.


s.


7"-


•H


I I

I I


.%•


A. s*


A,


A.


a.


ri


l“l

:S


•j“


j.


a.


j.


41


Ți'


J“.


•AZi’i


■.•


'A


!<4


y.


y.


t.


.V


•a.


.4


•1


■y


/r


p1


•a


J,


a.


A.


S;


•7


A.'


<4


•A


1 j.


■A


•3y


^a


•1


A’

4


.v


p“


.«.


V.


’A.


a.


,T


'l“.'

rZ


A.


. Aj

î“Â


71


a"


y;


,T


"A


f

: xx-:-


A.


v;


41-• .“.“k “ "4.7.“ • •X4.“..


■_


X'


.«.■


•Z.


J.


'a


•a.


a:


a.


7:


•1


y ;z


4

4

I

4

4

4

a


A.


•«•A Ap,


■A


6 .£ Â


*4

•’4


;A


*<


•A

>.


•A


•a


A.


■>


rV


.S1


Â.^i


.«.•


;x


Si


y

6:


A"

• A*


•.


,xV.


. .“A


.“■


Z.


4'


* * •:*


Gratuit DA / NU

'. _                                                                   a


ex


j.


j.


4

7.


■_


-rt4.

A


'7

X


.1


Nr

J ^.1 «V >


d.


Nr. fișă (reg. cqns.


a*


.<


■A


a>:


,y


X

iV


,h


iY


,Tp,


A(


A.


p1


J.


A A’


'A


,p.


x •

'J;X


sy


•A.


;A


■:Y'A


Af


fc


"A,


•/:


5:


I-


V,


,«.1


:7.

7.:


,s.


(•.


J . 4’.


.V


A.


. a*, y:


'A

,Z '■ L»


A.


y.


Rp.


•u


Data


v,


4“'


;îș


1“


4

4

4'


•?,


>.4.


•a


p1.■p»’


p1


p1,


'A


1

1

1

1

1

1


•rZ*


P*Jf,


4r J A .

<


'A.■,


'A


,h


•>;


. A

A"


•A


'A 'A


S:


1

*

1

1

1

a

1

1

1

1

1

1

a a

a •

r 1

a 1

r 1


'A


"d


>1


■A


■A


'A


A.■_


y-!


•A.


r.’i’a’.

4’.' J1

•V.“ ’


A.


A.


A.


■?


.v


sy.


■X


'A


1“


'A


S;


A. A


a-


.v


x:


•A


A.


,y


A.


! ■.•7.


'A


•A


•A


A"

ZA


•A


•A

y


•A.’

'.“A


,y


kA


7'


•A


:V.


.%“ •


•A.


 • • '.“ "A.'.

 • • ' “ “AA


•A. “A.


•A


A.


•A. •A.


*.A'.'. •AA ’ A“. "A.


«•


:<■


p1,


.5AZZZA. '.“ "Z "A.

.“ ' “.’AA.

.“.".“.“AZ.

“ “ ' '.“Â.


ZA. ■A.


zi

A. "A.


•A.


•>:


,S!


A.


'A.


’."A • ", Xaa. 'Za’’ ».


a*a


•A


•z


.T.

>•


'A .

'.“A.


•A,


7.


■7


.4


•Z'j


•f


.v


A,


'y


•A.


7,


7'


•y


AA.


'b’i

S'


y.


•A.“. ".“A.

*.“A


i4a

1 AZ.


7.


7;


A.


•j'


.•


A •z


A.


•A


.“»•


Ad


p1


•y


•A


x«-:

>


•S

<a


•a:


.4


•A


.-»•


7.


y,


. «A


7i<

7zX


,SS


■pf


7,


•A.


•A.


•A.


•A


•A.


p».


.V


A<


•Â.


y.


A.


p».


.4*


A.


.•y


7:


•X


4'


,y


y.


AA


■7


A.


•A.


,4.


•A.


.V


•A.


Î'X


.“Ai1

.•Z.'


7:


■y


'A.


;y-


.’A.'A.' '.


/:<a;

.’A.AÂ


A'


•A.


&•


•xx-:


.4


Jy r*S: "ÂZ*


X. i'A.'


y,


y,


Ar


Z7X


•A.


•AAA.

,Â4’i'.V


X“Xi'


'•A“.'


A.


•A.


■1“


7.


'A.


y

7:


AA


■:««;; J.“.“A. . . .

. ’â 4 •-“-•" Â. 7.7X I’.’.


•4“Âp“p’


.•A •

1 'AZ


:c


>ap*aa

• p p “A

•AAZ ’


y 'Z


'A


•A.


• «z. »zZ t’^Z •A.*.


‘4


,y


y:


■A.


• • J. '-■z.


,y •


•A ’ '.“A


7a'i,

'/N:


■A.


,S'


'." 'ZA. •A "A '

•A "ZZ. A "AA


A" • ZZA


a*a


%iaaz" •

5.1 azz.'A"Z Z 'A."A ’Z • • .“.“.“ “ "A

“.“.“ “AAZAA.

.“.“ “ “-“-"A "A “ “ “.“ “ “AA ' “A. a------.j'f


•A


'AAA.

MII

•AAJ.


b A.

,4S’


;y


Z.A".'Z? Z.“ 'ZA • • 'AAA •


•47

A

• "A."


.‘•A* •A’a


A.’.V


>’ y!


7.


. «A


,y


•A.


AA


•A.“ ". *.“ZA.


;Z

7:


•A

•’b’


p*


'l“.


•V


•A.


•x


*A.


! v.


,S'


'■4 4'

$


•A.


'A.


. A.

.\i


•A.


•A.


:y


iZ«* 4

I pz ■.


7.;:


A’ .A’


AZ ■

a/


7;


p<?;


Au*


•A.^ '.

1 PA •.

• “AA.


•A,


. . 4’.’.


•.y • •z,7


7.


s>


."u


'A.


7,


•A.


A.


."u


zX


A.


• 4!


,y


.-»•


.%•


'S;

1


•A.


IA


A.


;Z


'X


A.


.y


•u


•y


4 a.

x


•Au*


7'


•i


x<-. zT« X


A.


7,


1,

,1,


•A.


7.


A.


■X


A“ •A ’ “

' “ “A


•A


•A


•A.


,4


,4;


•A


A.


'A


A1


•AZ "Z "Z ••“.*.“ ".’Z •.“AZ" A • • “ZZAZ


•A.


7:


.y


•A.


î?-

' 4" '

• 4" 1

|."A 1


H?

’AA


A*


7,


•A.


V» b

4a44; •âZZ

'•‘•A


•A

.“A.'

aa r


■A


:y


Aa'. b’A*


■A 1


A'■A


•A.


’y


,y


aA

'.4?3


•A


7'


•y


b’


'A.


•j'

4


'A.


’y


7.


,y


Aa 4


,y


•A.


•A.


7,


7,.


“A

■ P


7,


•A.


AZ. ZA


7^

:y"3


■’4??:

#!!

,4


,y


■z


*4'


AA •••A "A •.


•A.


•A


Z r“C7“’’


:y-


'A.


aT:


Ar


<•


<•


•A.


■X


'A.


.4


::

'.’A.


,“i


• AA'

y

•A.


•A


7:


•A


ZZA

Z.’.’


,X;

s?


•A


■A.".

' “A

’J Z.

• “A • 'AA


■A


â b*"* Z’" .x:c: ."."•' "A


•A.


X'


7.


7:


4;


A*


■A.' ■•4


0'


'A


■,


,y


•"a


A.


•A.


t.


7'


• â 7 KM


A.


•7 •

. j .


• a

A'


•A.


7:


yb

J “


V?


V.


•A.


$>x;

A&


'•44'

4’zZ1


7:


Za


y,


5#

*>.7:

X


.’A

:• A-?,


A.


>y


7.


:!X


» AA.*

x->:


•A.


,y


.’.’r“Z.'A,'


7;


.-»•


8^’


,y


,y


7y


iw:? Î'X'AH'

!7aj!'!'


7,


.A*


A.


A,


'p"


y,


,4;


A1


7pÎZ


y,


A'


A*


A*


fcA


<3 k fc“k


.>!


’y


’ "A,.


Izc?;

1

•’p’pA •


S:-:

1 “4’X


•a.


7.


•A


•A


7:


<■,


i’.’.“.“.“.“j.'

^x-x^z

Ji'a’i A.’.’.


'r


,y


V. '7'


.“.“A


■ 4',1

XZ


,'Î4


• Jb’

SS


•A


A.


A.


Z.'


y.


7.


Ai


Z“Â


7,7


A.


.AV ÂV.


!£<


7. .“Â.


.A*


•-•/A *.“AA.

•AAA.


•V

y.


; fî;

;Z'


•A.’.

Afc?


■’b’


y,


y,


•X 4>v>:


>yi

7Z


y,;< X»!*!


y,


I

7:7::x:;

.“.“-•-•-• .“A.


A.


!ââ


i

A>Z

!.y,:


y,


‘•"•A? *:•


.A*


•A • •••

•AAA.' X7Â.


4 4 1,

* ’?i

1 1 a « 4 a •A.’ •AZ


y,


7-


.-»•


Bw


1 f1. z«:7'


7;


*b


.’.Jaa “


A.


7.


•A


;y


y.


•AAZ.1 '.•A|A' •5yî''


'A AA".


AA ' •


7?

>W-4<:

7z


•A J


S:’’

•A • •


7.


:S:


7.


A.


•A


.AA*


1 «.b

7;;.


7Z


-’y


•A


7:


*4.


• ’b Aa


77;


7.“ '"i

1 'A.


•A.


•A.


•A.


,y


77.


A*


:s-C


;s<

'.y


y.


a 1 a •

Z.*

,A'


7i“.


:5z‘;:-

'.“A ".'.


Au


' *,»AZ.


•A


'A


•A.


A.


• 'A. •A “A.


.VA*


7'


:c


.V


AA*.


O

1 "A.

’."A.

• 'A.


.%•.

.^A


•A


.V A*


AA.'. •."AA •AA*“’ •AÂ 'I


' b “AAA


’J.‘ A •JAZ.


A.


î'Z^’z .•? 'djX’.’i’i X

. . X • X* ■•■;<4yz


A A.


<7


v’Z


7.


:;<4£

:-S-^ '" ÂÂ’ .

'4^


• A.A" 4'

Z.'.’A.' J,1


yt


.V


4'7.


•A.

<4“^'


7,7.';


fî; •t»'


'Z


7:


>y


S;,,


•.“A-“."

’.“A.“ »

7.JC •

â a’ÂI ><•::

•AAAA "Z. •A.“Z 'AA.

•Z'A'A' . . •A ' 'AA 'A "A ’.“.“ '“A.

• “.’ 'AAA


•-’A."

XC


•A


•A.


1 ' 'A 'AZ'


A" •

AdU


A"


>A«


- Z'a’’

.’ "A 1


•AZ AA


•A


y >::f;


A'


y,


•A.


:z


,y


•a

“.’ Z "A ".'.

.1’ “.’AAA.


A“u


."a


'4;


b "“a’’'

?::•:'

b,33.

p*a a a ;•«<


■y


7:


A.


;Z

■/,


X'-’ ZZA ". .  .

.“.“.VZ' .


.%■


•A.


,y


A*.

;X


•a'


.4


,’A .A’


•7!

’C7


<v


ix-: i*> a*


y.


'A.


,"i!


7.


.-Za*


■A.


•A ’

• "AA •. •A 'A ’. ' “AA ’ . ' “AAA.


A.


•j '.">'.

• "."A • 4 •AA 'A A.


•AA.


b’ ,b.


>■


.“. p .

>’•*• • p

7


A* "Â"


•AA. .V. ’“A.


£:

kj:


• ••■.•

•A “-"


•w


•“ba." "X1" •A ZA

X*


■A •AAA *.'A.'.


7.


AP*

> X


X

4.


A.

A.


■<.


.7 A y’ '•


Ai


'A,


A.


A.


A,


A.


i“.


A>A.


A.


.“»•


1“


'4:


7a!""Â.

VZ.’AA


1“ “. -aj;

. • 'A.


?a


•A.


,S!


A.


■A

AA4"


,y


:s


7.


’.’A.


A.


•y


■A'


A.


.“»•


y ;

■ J '

AJ.


«7 4


y.


'•4


A.


A.


’7


•4'


,y


.A1


.y


«;y


•A.


!i“a


AAA.’Z 'A.’.’.’ “.

a-.-xs^âZa

. r r        k X ÂÂâ Â/Z»>»aTa a îVX*


7.


7Z


•Vi1 X.


7.


^A


®

BA’ • '•'. AZ.“ "-V.

■ ■i• ^z •AA ".

’Â.“.“.


.A".


,y


•A.


A.


^i


.#■

vi’ Z


.A'


i“.


Ai


,7^a


Z.A’ .AA*


■Zâx-:-:

Z4',4p4


7’


.A'


f1ic: <y.“A


.A’


'A


■ÂAÂÎ'


7'

:c


’b’* ■

$


A“Ci

,<■


y,


A.’.

> • • ■■ÂX.


'Z.’.jJA.

< <’ ”■


• y ’X


,^i


A.


iii


A".


7'


4'

4.


vZp-p.z

.“A.“A "A


.4’,’b’.’.’.' ' ’     '33.

7Z73Z


Aa' .'ZA "A •

.“.“AA "A.

,VA ZZ.

“ ’ J ' ",


•A


A,

&


^y py;

1 a •,

•A,’.


7.

'Z


y,


•A ’.

•ZA.

•a.*:

•““.““" 'AHZrt'X*


•A ÂÂ


a*a*a*A.

Kt 2


AA" .A" A


•A.


•A


7.


•A.


A’


.A*


A--•.'-’•

...

.“.“b“AAAa4’A.“A.


ZZZA ".

.‘.“.'AA.

••■“■“AZ.^ViSVi"


y;


1“ •. •?T ;XΠ7<


•A.


4' ,4,


(p1


zz ^4**4

!z:>XJ''■

77aajax


AAA".

ZAA.A ■AAA.


pV


^A


.A


•ZA. •AA


4 r- •.• 4;«’:


7;


. A .A’ .


.A’


■i’i xz


A.


•A.


i447i


•AAAA.VU*

• '.“AA

•A 'A “ '.’ • *.“ 'A “ "-

A.fc.“.“. ’. •


A. 'A*


A.


w. V.’.


p.,y.;ka’ • M.«A." •’ ’A.' 'AA


4'.“|“A.•. ■XX’’. 4’J:A<:


X

aA*


A.


.A


A.


;'y:z: >X’’ ,’,’j :


A.


a*


•J

X.


•A


A.


,A


it


Z'


A.


.^fA rHAUrAMA1 »# ••. «a **«A* S ju.


t.


v-*!1


.■V-'ASrL


777


• A*


.7


►,


■v


>r*Z


•ta


•i


A’

- •• • •• •• <1 *


V . J.


... f. .•A* %.


,'J.


1 L*.

t.


A *.*.


L4


• • * * v ** T . *


Zs V' “    *.’ S


/"

.. t


’-S . ’


i.


♦l


f.


J.


’V


ta"

■ :S


. -.-Ai

r              -7


■?


■ v,


Si


4 V-


r

Lk


M'


■4


*. •     • s.

4


-•!*


.v


rS


■4'


■f


v< *•*. 1

v - -I .. jț


. t.


•'?:<


*4*


dr


• •«*


T'


> k

XL


4

"f


3

*A


>.


C-A-” ’


s-ac


W.


a" a *!;

i-.


•4


A * T • %  \\


4-.


*•<


■r*“*


bl


a|


s.


■“•.A*


v.


V.


ț4 *


•>


-t u


* A A*A W* '•’!«'v


,:t:-


• Fi* >


- 4*-


(f*A


hi


.•Txa


•> ta’


J.


.jX


•Ll

4*

'T|


<•


V.

V*


•i«y. x- ?


.tal


J-••A^


."*1


ta •*•»,


•1 1 •'


»l

■jf


h V taV


"**1


•** r< *-ta.d 1*


*>l


•4 1

' ^1

A"J


•t-


tV’.


if:


țr

* *»


s .

J

.' X

s *.


. <;c

>■

*


s;


■■4


• ,>■]

1 -/•si r^*X*|


•A.


:i


■Tv.


ta


*.1


Județul


ț

. Hr


• St.


T ,. 12IR

Localitatea


As


•f


• ^^*A «...

7 r?


"TE


 • • • b*

t,.

 • • r *p


ț",


V

«J


.* .J. d •


f.


•4


' I .fi


n-‘ t

.Xtbi. . *

:»x>*:*:;


r.J.

'’i a •7*} • * j ta* !*.••-'■


rA


■?


:*l


s|


A'

4'


•a


X

AA


•J.


■■ . jî* •; •’,


«

• «A


|V


• ?x.....

-ț-i .

•:k*? v . ’ *s ••

-? r. s


*>/■


• • s .*


til»’


r> + ii>b p

s ; V. - * y .     .           . .’ I V •   •


>A»


•Av

X


15


T.


•_L


V/f


■’J


x-


*1*


A*


s.


*\

*1Yt- '


<■


r;


4.


•i


.Vf


. V p* I* *»! « ••x*" zta


•i


••V;


r.'.V


1*.


•F


ta.-,


nta


•£


Li • •• . " v •

Jfcj: *■;


-7


’JCl ’. L

2 '.s < •


•v

*4


*4^1

.* ,L


TI


. j.


t*.V


-7..


Ar.


V.


• • • \ .**,

4. . /.*.


A-'


’’A.


•Afc-.

• V. .

•• • ...


, t ta a* ’l-


•••

b Vf.


-fi''


d "•


'.V


•f


•• **r.:l ’• “ . .dA’


-•li* !


r/


•ta . "J4 •   * •

?"J*' s.$


....A


“t


F:


■T*

4        4 •B.'i ••’•<.-!

t *.              .... A'


•M


A-


.f t «*^.. >A


Z!“i‘


/■


.3.


..;>L


i

AL ss« .«


•-•.• z


• • Y * *'-’ •■

.,*$ *"* .A .\* •**>-

* .' v •:


t|j' /Ai         •

p4’..V¥4'*-  -

' tf. 'TE.


•+£'


<■


tai .*.*•••    î**

!-ț;'. -s .•;    .1

S*:?’

r*


’C.t/


•âtari-A*-


•5 • (


V

1* *4 *i


•T'


,-d' j


-.-.s


.. aniiXU


. <*■


f 4.>


|h 53*: •


str.

1 • •

• s


.7.


” >-as 4U,


. '7


•a.


Â'


•4


"JS

4- •


'Ar


•Xj; *

. .          t'.JA.i f. * *• •


V'


ta.


' 4 ta . •4


.1 s*1

r •


11


•A


ci--*:. •• -'•A’1’ /•'A-


'. r

Pi •S •.


•<


“V’

•<• ._

V-


i»%..


A fost internat în secția;


La. v4«*

*7* .


•A* h


ti


V

'4


t*..


X'


u.


■t


•Mp


•iț


-y .


T'


*1 "’l


A*


-f


4*


îs

■ s


*»*-

*.-• 'a


YY.


• »*«’*R

JA.

i. -...

I W ♦ ♦ i


•Vs taț, • s


fr


h».


d*'


r*d.


^.s

r JP


•7


•.••v


,*.AV


 • • V*

-.*.ta


•a


4-


A

T'


X«.

7 *•


/ta.:-1,

•* .* • > • *


j ,.,744-.

■ f ...u '        7 • '

'+ ,•• •


f.


V ■■


!4


Ar


**. ' .'"t't'

••Î7iS" •    ' •*> • ■


->*-•


4'


•Hi


j.


-|T


'•J.


..1 ta y -ta:


S'


^V ’flîL


4 • •**•••.

...

*£• V


d-


>•

£


-S-S^L" ,    •_

CS   I    /

'„I    .


•&’.


X'

s.


X" sl*. S


H *•*

> y:*4


.itf


T-!T


.. s

tr** ..v


M i i^‘


r’.s i*y


V

• 4S


’l'. * •*• *• A*


•- *.7


^* C.’.’f/

. V -


.-z


•A*


•iH


■     • •• *1“

•.' n^y.


A'


'ta


..*•*:*/


• .'x*:5


•E|


.%• I


4*


% ^.fc* •,•»*-• •••■

■ i-TP-K**.*

1-      ■'"L.

.l ’ -ta


\ta.A


IV

'k


::...........


.<44


'A.


•. f <^2

. .. x*!

• %*'4.


4       "

.      j.«

xX


-s*.             *. •

x w 4/-

. ..Vsz • ’. *&


■V

■■


fMr'.


'A.


d>


*T


V-


i*


î'u.


c/

ți-’V S’iC'


•H

CI V4 . <■;

r‘/_

* '*. As *r/

.. .'* L*.


VI-


Z */^L*b| L-. r^B/|


’.. ,r,>V


ta


4C


S-JzCb'* '1


*}


«TuT


fr y


.. :-rr !k

> z


4|..A ••■kss

J"i


■A


HÎ-


Ar


A,


%

A’.


iS


.*.1

S *.


V S>A


A*


c*1


4'


<•

S


s*


4? .A


V!


•A


A f p.


ta


p’ z.

^AV *41


W<Mi


.«.


A*. #77.

J.*ALi


■ ..k s . ..


•l*


r*


•<


•*u T >,


k>


.A


?l

V?


*4


w.


t.


•ta v ’

• *•* .

. •/.


4*a.

•ț


V.


ta


?/.

%


V •• % •-X

• l“*


4*


^■•r: .. u.

•. V


Zii X* .


: 1 b*/.'


A*


<4


'1'.'


>JCA*

:.j.


*>


^4*

 4^


V:


«*

.4


,S*-'

4l .


S!


’4


e*


.?•


•J


r.


z4


• . ASlZ A •*•'*

-f


ta


«p J *1 Pb C A

* . r!

. -.1


t^Ata A

'4ta:


A .

41


' iH i .1 *

A’ •* *

Ji* *


H..


“•v


s*


'.t


,r


.V • f *tl

XLw


J*


. ” *.V3 s *.,*.V.*^.

. k-'.fc. yV .

>3


•> 4t


*..*. • ta. .

.+ *

■ î^-"AJ


• f»


>•


A*


’v


.Af' *.4.

•'.dl*


ta«


>!

%a4.'


■7

■*> * * i •


.X >.■ . . V.

• λ .♦X*


**. r . . .V **.. • *   *

..... • f


•A;


Vi*

A* V. ..


-. •> r •" /.

\-.w .:


• •    -y.'.** -1 ■'.

a?.


ar-


?»fx:


.ii


■>


• 4-A3.


X •y


AA


>•*••4.


•j


s

'A * J


S‘


'1


■J. ni

•*M|L vs "V, *••*'


■ Sfii - -,'î-


â. .Âf: •

/AX*


J,


•.t


tai


x.


I* ta


■ «i*'


XT4


ita • *.,


r*


W.


*. '• *3


AC'


■A"'


<■•

^*


LV

A


*1 <

' <


z:*iC ’ ’r *'


:t


L-f. *• L


■7'


pt.


^A'


'•7c-


Xv'. Y •*.**


!•.


s.'


<1 ’ . A«« «


Va'J

V


-■7


.:X'


Î-- ■> /

!« •


ri>.


r Ai


z,


■%


?.


•r


•V • •V

•X


•jV *. '

. xr


•c


J.


fii;

*••••

• /**


,s-'


i A.


*•••<


.fr


• 4 - •-

* .


'S-


*5** *..;■•

• v.--


V.-I


tai


;• e* •*a;


,s s e <*•>'


Ai*, d.

* pi-|


.V. .*. ' c* cf+^v;


.. ..V Pr.?. < . A*. .


te’ ■'*,

ir.' ,


>v-r


T'


■H'


JS

I d


'•H


••ta. hL Ati*h-As ■


,j.


t.


h- •

.. 1:


jAik/i* t~':


■j


. •'*!-A. •r'


'ta

X.


*-


•l


h*


4'


%■


r*'


•?ț$:; v* • *.*•?:


,.x


A, . s.. .

.aP’.’.v*

/• ■*•*•_ . .


- • •• .     • ll'

•4 * *• • * A*" '■ •


Ti*


CA


11


/<


1V

« X


• s. A .


•'i


7Â- ! ' ' a

■ 4. •. •      .>


pl


' *•< •?

:K-..:


■ 4'L H‘

v.^. :■ >y, ■


\r V'


1 *4


T*


.•vU

14 f

4V .•


A*


Jk


•C


4-

. 4*


r vh '


/•^


-#«•


J< :r


4:


-e>

•Jt •


1A1


*•


r • *A4iA ».-ta


■ J V

l,.d


r+J .... ’ *tata.*X


.11.


a1


•<•<


T'

• 4


■«.


•P


p.


c /*

*.

x .* .


A*


■>


V’țr*»

•0::. 4L

•T?’


••••^


<•


î^s;


•. •

V. 5fr.‘

• • p


iEr.

4-v “t. i-


*v


Jr


*-■$?%*

i- :•'


*4-1

1 *'


' *. > *PJAA*?

.ThiV *


4 v1

• .4


A/i"


"5;


*<


.•J ' > .

< ■'


d"l


•Q.


•v. .

•W/A

A-.1-*» *1


ta-


K.*!>•-V-"' . * •? ‘ • s.

p/\


■'ta


*fV*


tt


'7 A


^1  I

•• • A>.,. ps .

* ** * . . **. d. S vV,•   **


 • * H *J. .

 • * <

.J.

“f •


.7


cT'


Va-


.4*'


4#*


e i-

d 1


‘•f


Jr


'V: -

•V?. < a .

.   .. f •. A .tH .

’t\bj


csJ


b*


> A'


*^A£>c/ /V /


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești TEL: 0244 / 516699

FAX: 0244 / 516646

NR. /// / 3 00 0-0 / /

- ■ _ _ __ — - ------_________________ dornic iliat(ă) nr.^ 3 , bloc___, ap.___,

\od&o /do


_ este (a fost) încadrat(ă) în unitatea noastră în funcția de___i

*0


f' .?

I

Se eliberează prezenta pentru a-i servi la C- 7T £    e<? lZ C7 l7zie-/ <^Z>cZ-4.£^ <Ă/C/


cu un venit lunar de


lei.


T *"        »

Z

p

A

? '

«.

J F —

E               •

, 1

I


----L

/

r

/


PRIMAR,


DIRECTOR ECONOMIC,—zrz—zzrzzzz:..-.- 4>              «47/eZv I - r , -.4 - — - -

ADMiN!3T^AȚlA SEP

SOCIALE COM : : eH. GR. CANT A*

j? & :•* ?*^ >Mi ț) 1*-»

liR- ,.J>A £'" tj '53 u 7^

< c. iJ O-.^ c*/\ L»

4

*f

’ * - *  ■ fi a v • « »

ti*‘■i'mv*

1


. /w ■            b>

tll^Ci'VL.Ct CA. c&J
ș^C OLx        /At4Af
7~t£jy2ci £'C''7Us.


-

c? t

j Jfy'lrA'L''-


te .<c>\ , 7q /f
’/Ulf


'• 4

1 u. *:•'* •-


1

JU~

b

• i

i

\

• X


/ 4 „(pG'lof f


fri \ ’* h

wU /3<

/ '1

‘ o

A 4


t

/

K"


■ ■ o


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamnei Ionescu Ruxandra

și a emis:        (      £

Data:     05"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ

SOCIALĂ, ORD


RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamnei Ionescu Ruxandra

și a emis:

-4^ »  A-Av e      i

Data: