Hotărârea nr. 142/2011

Hotãrârea nr. 142 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARARE A NR. 142 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

-vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu si de consilierii Radu Mateescu si Gheorghe Sirbu, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești;

-In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

- in conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 — privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.95/2006 -privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare,OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011,conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 — Spitalul Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios,Achiziții Publice Contracte va adduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 31 mai 2011


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

7Gheorghe Sir


CONTRASEMNEAZĂ Oana Cristina Iaco

A x A

> ’l ț

L ;<)

A

a ,rb‘

/ e •

• '

i. ■

ii

O 7

•i


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Spitalul Municipal Ploiești isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Prin Protocolul de predare - preluare incheiat intre Direcția de Sanatate Publica Prahova si Consiliul Local al Municipiului Ploiești,incheiat in conformitate cu OMS nr.910/2010 la data de 30.06.2010,s-a efectuat predarea - primirea ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale.(OMS nr.910 / 2010 - pentru aprobarea modelului Protocolului de predare

 • - preluare intre direcțiile de sanatate publica județene si a municipiului București si autoritatile administrației publice locale si Primăria Municipiului București in vederea transferului managementului asistentei medicale al unităților sanitare publice).

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 s-a făcut in conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,OMS nr. 1043/2010

 • - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.286/2010 — Legea bugetului de stat pe anul 2011,Legea nr.287/2010-Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011,Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice,cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011,OUG nr.32/2011 pentru modoficarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,actualizate la zi.

Fata de cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

VICEPRIMAR,


Cătălina^Ni/oletaJBPzianu

Gheorghe/Sirpu

SPITAUUL


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272 Cod 1BAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești

Ml
VIZA

VICEP Cătălină Nic^/e^Bozianu


J>’t

*

L          -■*

b.RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011 , in baza ordinului ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2011, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 41/17.01.2011 a Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, a Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, precum si a Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 201 lsi in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, s-a procedat la estimarea veniturilor si cheltuielilor exercițiului bugetar , astfel:


Valoare totala

 • Secțiunea de funcționare

 • Secțiunea de dezvoltare

39488.36 mii lei din care :

23492.11 mii lei;

15996.25 mii lei.

Din considerentul necesității aprobării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011 , obiectul prezentului raport de specialitate il constituie stabilirea veniturilor si a structurii acestora pe surse , a alocării cheltuielilor pe destinații pentru bugetul detaliat al instituției noastre.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pentru anul 2011 ,detaliata la venituri pe capitole , subcapitole , iar la cheltuieli pe capitole , subcapitole si articole bugetare este prevăzută in anexa 1 si 2 la prezentul raport.

La partea de venituri in proiectul de buget simt prevăzute toate sursele de finanțare si s-au avut in vedere realizările anului 2010 si evoluția

indicatorilor macroeconomici , modificarea legislației care autorizează finanțarea acțiunilor de la bugetul local si bugetul de stat:              •      « '      "

 •   SURSA CASA DE SANATATE PRAHOVA stabilirea sumelor la partea^

de venituri s-a făcut pe seama actelor adiționale cu Casa de Asigurări de‘ “■ , Sanatate Prahova in valoare de 20160.49 mii lei (prevăzute in anexa iir. 3) compusa din:

 • - furnizare de servicii medicale spitalicești cf .ACT ADIȚIONAL NR. 30/01.04.2011 la contractul nr. 3/2010;

 • - investigații paraclinice efectuate in regim ambulatoriu finanțata din fondul asistentei medicale spitalicești cf. ACT ADIȚIONAL NR. 27/31.03.2011 la contractul nr.3/2010;

 • - programe de sanatate cf. ACT ADIȚIONAL NR. 5/18.05.2011 la contractul nr. 2/2011 pentru finanțarea programelor /subprogramelor din cadrul programului național cu scop curativ in anii 2011-2012(oncologie si talasemie);

furnizare de servicii in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice cf. ACT ADIȚIONAL NR. 10/31.03.2011 la contractul nr. 28/2010 ;

- furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare - reabilitare a sanatatii cf. ACT ADIȚIONAL NR. 9 la contractul nr. 5/2010.

 •    SURSA BUGET LOCAL finanțare pentru decontarea utilităților si a altor cheltuieli pentru funcționarea spitalului in valoare de 1000 mii lei si a cheltuielilor de capital in valoare de 932 mii lei cf. LISTELOR DE INVESTIȚII SI A NOTELOR DE FUNDAMENTARE anexate.

 •    SURSA BUGET DE STAT finanțarea salariilor medicilor rezidenti in cuantum de 130 mii lei cf. CONTRACT nr. 1928/14.02.2011 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal conform O.M.S. 1029/2010 si a cheltuielilor de capital in valoare de 14624 mii lei cf. LISTELOR DE INVESTIȚII SI A NOTELOR DE FUNDAMENTARE anexate.

 •   SURSA VENITURI PROPRII in valoare de 1204 mii lei finanțarea realizata din analizele medicale si consultațiile acordate la cerere.

 •   SURSA SPONSORIZĂRI in valoare de 8.90 mii lei finanțare obtinuta de spital pentru secția de oncologie (construirea unui buncăr).

La partea de cheltuieli:

Sumele prevăzute la capitolele de cheltuieli sunt necesare asigurării drepturilor salariale , funcționarii unitatii sanitare cu paturi , lucrărilor de intretinere si reparații, precum si lucrărilor de investiții.

La partea de cheltuieli sumele prevăzute pentru acoperirea salariilor s-au stabilit in baza calculelor făcute de compartimentul de specialitate din cadrul instituției noastre in funcție de reancadrarile angajatilor , limita de cheltuieli la titlul 10 "Cheltuieli de personal” in valoare de 9458 mii lei fiind stabilita si comunicata de ordonatorul nostru principal de credite , iar contribuțiile de asigurări sociale se vor menține la nivelul actual.

La partea de bunuri si servicii valoarea este de necesarul s-a stabilit pe baza actelor normative specifice sanatatii si cu unele masuri de reducere ace au solicitat prin proiectul de buget pe anul 2011 astfel de cheltuieli , individualizate si cuantificate din punct de vedere al efortului bugetar, precum si susținute ca prioritate cu argumente de ordin practic:

 • - 20.01.02 Materiale pentru curățenie 70,00 mii lei (37.44 mii lei consum 2010);

 • - 20.03.01 Hrana pentru oameni 700,00 mii lei (535.75 mii lei consum 2010 si pentru respectarea nivelului alocat prin HG 428/16.04.2008 corelat cu creșterea preturilor la alimente).

 • - 20.04.01 Medicamente 6237,50 mii lei (6075.54 mii lei consum 2010);

 • - 20.04.02 Materiale sanitare 250,00 mii lei (285.24 mii lei consum 2010);

 • - 20.04.03 Reactivi 500,00 mii lei(787.74 mii lei consum 2010) ;

 • - 20.04.04 Dezinfectând 150,00 mii lei ( 50 mii lei consum 2010 estimarea a tinut cont de achiziționarea unor substanțe care sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului National al substanțelor bioacide);

 • - 20.09 Materiale de laborator 60,00 mii lei(20 mii lei consum 2010)

La cheltuielile de capital s-au avut in vedere investițiile urgente de realizarea carora depinde obținerea autorizațiilor si acreditărilor spitalului.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, EC. BUTARL GABRIELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTIo( o*'27.270,00


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:
22.270,00


Venituri din prestări servicii


33.10.08


3.250,00Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate


33.10.21


19.195,00Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


33.10.30


144,00Donații si sponsorizări


37.10.01


250,00Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare


37.10.03


-1.569,00Influente

(+/-)


10.389,39


-370,51


-2.046,00


565,49


-14,00


433,10PREVEDERI

2011


37.659,39


21.899,49


1.204,00


19.760,49


130,00-1.135,90


Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

|   43,10,14   |

o,oo|

932,00

932,00

I VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

s.ooojjoT

10.759,90|

15.759,90

Venituri din secțiunea de funcționare

I 37.10.04 I

1.569,00

-433,10

1.135,90

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

2.836,00

10.426,00

13.262,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

l 43.10.16.02 I

595, ool

767,00|

1.362,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

28.894,16

10.594,20

39.488,36

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

23.894,16|

-402,05|

23.492,11

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

[01 |

23.894,16|

-402,05|

23.492,11

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.458,00

0,00

9.458,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

110.01 |

6.750,63|

0,001

6.750,63

Salarii de baza

[10.01.01 |

5.361,49)

5.361,49

Sporuri pentru condiții de munca

[l0.01.05     |

457,531

457,53

Alte sporuri

110.01.06      |

444,52]

444,52

Ore suplimentare

[10.01.07     |

x

x]

X

Fond de premii

|l0.01.08     |

x|

x]

X

Prima de vacanta

10.01.09

x|

x|

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

|l0.01.10     |

Fond aferent plătii cu ora

[10.01.11 |

398,411

398,41


*1


«•


*■


a.

A1


ii


k_


•l


L.


t.

•4. --2,^ *

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI

Influente

PREVEDERI

■ "S

2011

(+/-)

2011

<   . -s            1

«•t.


t.


I t

//

J f

/


Indemnizații de delegare__________________________

Indemnizații de detașare_________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe______________________________

Alte drepturi salariale in bani


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)


Tichete de masa *)_____________________________

Norme de hrana____________________________

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta_____________________________

Alte drepturi sa la riale in natura


10.01.13

10.01.14

10,01.15

10.01.16

10.01.30

10.02

10.02.01

10,02.02

10.02.03


88,68

709,35

709,35


0,00


88,68

709,35

709,35


10.02.04

10,02.05

10.02.06

10.02.30

10.03


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)


unuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou_______________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente Materiale sanitare


Reactivi Dezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.05


10.03.06


20


20.01

20.01.01

20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.06


20.01.07


20.01.08

20.01.09 20.01.30

20.02

20.03


20.03.01


20.03.02


20.04

20.04.01

20.04.02


20.04.03

20.04,04

20.05


1.998,02

1.343,03

89,85

451,64

46,12


0,00


67,38


1,998,02

1.343,03

89,85

451,64

46,12

0,00

67,38


14.436,16


2.397,00

70,00

90,00


1.250,00

320,00


25,00

17,00


15,00

60,00

230,00

320,00

380,00

700,00

700,00


 • 8.874.16

 • 7.524.16

350,00

850,00

150,00

240,00


-402,05


-514,39

-20,00

-20,00

-234,39


-10,00

-30,00 -200,00 -100,00

0,00


 • 1.239.34

 • 1.689.34 -100,00

-350,00


0,00


14.034,11


1.882,61

50,00

70,00


1.015,61


320,00


25,00


17,00


15,00

50,00 200,00 120,00 280,00 700,00 700,00


0,00

10.113,50

9.213,50 250,00 500,00 150,00 240,00


(I70,00

100,00

20,00

20,00


60,00


0,


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii_________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


2,00


100,00

36,00


70,00

100,00

20,00

20,00

0,00

60,00

0,00

2,00

0,00 100,00

36,00

0,00

0,00


0,00


Reclama si publicitate_____________________________________

Protocol si reprezentare___________________________________

Prime de asigurare non-viata_____________________________

Chirii__________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.27

 • 20.30

20.30.01

20.30.02

20.30,03

20.30,04

20.30,06

20.30.07

20,30.09

 • 20.30.30


1.627,00


1.612,00


0,00


0,00


-1.027,00


0,00 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 600,00
t < V X
SPITALUL


PLOIEȘTI

Nr./^zU Data


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria PloieștiSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul Prahova

•A

/


APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Achiziție si montare boyler de apa calda pentru centrala termica de la secția Fizioterapie.

buc

1

7

Consumul mare de apa calda, necesar bazei de tratament hidroterapeutic,necesita un boyler de producere apa calda, deoarece schimbătorul de căldură existent (cu placi) este subdimensionat din punct de vedere termic si nu asigura apa necesara tratamentului, la capacitate maxima.Din acest motiv se mărește timpul de așteptare al pacientilor.

2.Achiziție si montare ascensor pentru persoane cu dizabilitati (pentru transport targa), la secția Interne.

buc

1

150

Este necesar transportul persoanelor imobilizate si cu dizabilitati la etajul secției, unde se face internarea si tratamentul. In prezent, accesul la etajul secției se realizează pe scări, ceea ce este foarte dificil pentru persoanele cu dizabilitati.

3.Achiziție si montare lift exterior pentru alimente, la secția Fizioterapie.

buc

1

25

Acest lift este necesar transportului alimentelor la etaj, unde se afla sala de mese. In prezent transportul4.Extindere sistem de incalzire centrala la corpul “L”(Laborator analize+F armacie+Sectia Oncologie2) si la corpul “M”(cabinet de Oncologie)5. Electrocauter


6.Videocolposcop


buc


7.Targa mobila, pentru secția buc Interne.


buc


8 Autoclav pentru Laboratorul de analize

 • 9. Aparat Holter EKG-pentru I buc

comp. Cardiologie _______

 • 10. Aparat Holter TA- pentru I buc comp. Cardiologie

11 .Defibrilator - pentru comp. Cardiologie 12.Banda alergătoare


buc


bucSistemul de incalzjre existent (sobe cu gaz metan) este injpropriu din punct de, vedere al siguranței in exploatare, al asigurării coditiilor de confort atat pentru pacienti cat si pentru personalul medical.Este un sistem de incalzire invechit fizic si moral.__________________

Aceste aparate sunt necesare in cadrul cabinetului de ginecologie ,din ambulatoriul de specialitate, pentru investigarea si tratarea patologiei cervicale (care este in creștere), precum si pentru îndeplinirea condițiilor impuse in cadrul programului “screeningul de cancer de col uterin”. Este necesar transportului bolnavilor imobilizați sau al celor aflati in urgenta._______________________________

25 I Este necesar pentru neutralizarea _______ materialului biologic si a celui sanitar. 15 I Aceste aparate vor fi incluse in dotarea cabinetului de cardiologie, care este nou infiintat.

18


18


14.Panou comanda Baie GalvanicaIn cadrul secției de Recuperare medicala exista doua săli pentru kinetoterapie, din care una din ele a fost amenajata de un an de zile si care nu dispune de dotarea necesara. Aceste aparate sunt necesare pentru aceasta sala, pentru a fi preluati o parte a pacientilor care au program de recuperare medicala la sala existenta. In acest mod se pot reduce aglomerația si disconfortul pentru pacienti._________

Aceste echipamente se găsesc in cadrul secției de Fizioterapie (sectorul Hidroterapie) si sunt amortizate 100%. Prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, din care motiv se defectează foarte des si necesita reparații, ale căror costuri sunt mari, ceea ce justifica achiziția unor aparate noi, performante.

16. Aparat cu ultrasunete Buc


17.Aparat cu unde scurte      buc


18.Mașina pentru curatat       buc

cartofi


19.Autoturism tip             Buc

“autoutilitara”


71.01.03 MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE_______

1 .Mobilier - cabinetul de Cardiologie, din cadrul ambulatoriului de specialitate.


din care:

71.01.30. ALTE ACTIVE

FIXE (inclusiv reparații capitale)


1 .Reparații corp Administrativ= Reparații interioare (zugrăveli, usi tamplarie termopan) 2.Reparatii la împrejmuiri
Aceste echipamente se g

secției de Fizioterapft-Tsectorulx^ \  Electroterapie) si șușt ai^qrtiz^tȘe \ _* 100%. Prezintă ungâd avansat ele §-uzura fizica si moratâ, din care hîbtiV'?', se defectează foarte des:și necesita^reparații, ale căror costuri suhtpiajfi( ceea ce justifica achiziția unor aparate noi, performante.


Aceasta mașina este necesara in cadrul blocului alimentar.Zilnic se curata intre 120 kg si 150 kg cartofi, necesari preparării hranei bolnavilor. Mașina care a fost in dotare are carcasa sparta si nu mai poate fi folosita. In aceste condiții cartofii sunt curatati manual ceea ce face sa se piarda foarte mult timp si material._______________________

Autoutilitarele aflate in dotarea spitalului sunt amortizate 100% si prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, ceea ce face sa nu mai prezinte siguranța in circulația rutiera. Acest autoturism este necesar activității de aprovizionare .


Datorita faptului ca este un cabinet nou infiintat in cadrul ambulatoriului de specialitae, este necesara dotarea acestui cabinet cu mobilierul adecvat (birou, scaune, dulap urgenta -medicamente, vestiar haine, masa pentru aparate de ecografie si EKG, canapea de consultații)._______________


3.Reparații la drumuri si alei interioare si inlocurea băncilor din curțile interioare.

25

Trebuie refăcut covorul asfalticjde pe drumuri si alei (care este deteriorat') precum si schimbate băncile din curte,

* ' -                                                                                                , 1,

vechi si deteriorate, cu unele noi, rezistente.

4,Refacere hidroizolatie clădire corp C+D (Laborator citologie si statie de sterilizare)

5

Hidroizolatia existenta este fisurata si

i* d se facilitează pătrunderea apei in interior, ceea ce menține 0 stare permanenta de umezeala si de mucegai.

TOTAL

932


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL c. Butafu GabrielaSEF SERVICIU ADM.


Ing. Georgescu Silviu

SPITALULPLOIEȘTI

Nr. Data f j?o<T Zo/d

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59,


Județul Prahova

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din VENITURI PROPRII

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

I. Achiziții de imobile

-

-

-

-

din care : art. 71.01.01. CONSTRUCȚII 1.

2.

II. Dotări independente

din care :

art 71.01.02

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1. Aparat ecografie cardiologica

buc

1

110

2. Ergometru

buc

1

15

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparații capitale)

-

1. Reparații Policlinica- corp E

60

J                                                            s.     ■'

• *

- ,                       T"           f                     *

. ' ‘           V -     A -

/                       li '                                                   *

............

2.Amenajare grup sanitar- corp G (Ecografie)

10

. ■ . ■ '■

’ /•                    ,                y

r

A /          ' .

i                ’            r

y < ■ • •

TOTAL

195

V" - :\     :             .

V.           . • \

%       s                    •            %

SDIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL c. Butafru GabrielaSEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgescu Silviu


«JPTTATITT wfJl JL JLajUL^w^ JL/


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul Prahovad*


* £

s

lb


%

s L ’ .

*T' W

-

a

'■4 *


APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din SPONSORIZĂRI

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

I. Achiziții de imobile

*

-

din care : art. 71.01.01. CONSTRUCȚII

1 .Construcție Buncăr pentru radioterapie cu energii inalte, pentru afecțiunile antineoplazice.

buc

1

241

Continuarea fazei de proiectare(care este finalizata), cu inceperea fazei de execuție

II. Dotări independente

— din care :

art. 71.01.02

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

si

ș ■                        -

x'

/

/

f 1 '

1 1 . '

\ 1 i'.                                             ■                                                                      i

1. Centrifuga

buc

1

4.25

Este necesara secției de Oncologie.        •

TOTAL

245.25

MANAGER


Dr. Mihalcea Magdalena Florentina


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV


Ing. Georgescu Silviu

SPITALUL


APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul Prahova

LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL DE STAT

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

Art. 71.01.01. Construcții

1 .Construcție buncăr pentru Radioterapie

Buc.

1

12900

Tratamentul radioterapeutic cu energii inalte, pentru afecțiunile canceroase.

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Aparat Rx diagnostic

buc

1

100

Acest aparat este necesar efectuării investigațiilor radiologice in policlinica spitalului.

Actualul aparat (an fabricație 1976) este amortizat 100% si prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala.

2.Echipament pentru sistem de radioterapie de profunzime

buc

1

1250

Acest echipament este necesar tratamentului afecțiunilor neoplazice de suprafața si adâncime

Cele doua echipamente existente (an fabricație 1965 si 1967) sunt amortizate 100 % si prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala precum si o protecție scăzută împotriva radiațiilor.

3.Centrifuga de laborator 4x100 ml cu rotor pentru

buc

1

12

Centrifuga este necesara separării serului de elementele figurate din

vacutainere.

sange.Centrifuga actuala este amortizata 100 %. > l         , s

ART.71.01.30. ALTE

ACTIVE FIXE (inclusiv reparații capitale)

, " • ’ * v \

X v X

> .                '                                \          A

C         /                                     'i- 'i

••«< ' ; i

1. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati in laboratorul de analize

buc

1

6

In prezent accesul se face pe scări '

$

p

L            ;       ,

2. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati la cabinetul de Oncologie

buc

1

6

In prezent accesul se face pe scări

3. Reparații acoperiș

(invelitori)

Secția Interne + Policlinica (Corp A) Secția Oncologie II (Corp L)

Corp Administrativ

(Corp B)

- Policlinca (Corp G)

mp

3000

350

Invelitorile prezintă neetanseitati, cu zone ruginite si sparturi si o parte din structura lemnoasa este deteriorata ,ceea ce permit apei sa pătrundă in podurile clădirilor, in saloane si pe holuri.

TOTAL

14624SEF SERVICIU ADM.


Ing. Georgescu Silviu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENTUTXJI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de

venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011

și a emis:
PREȘEDINTE,


SECRET

I
Data: