Hotărârea nr. 141/2011

Hotãrârea nr. 141 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARARE A NR. 141 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

-vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a consilierilor Radu Mateescu si Gheorghe Sarbu, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești;

-In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

- in conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 — privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.95/2006 -privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare,OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011,conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Spitalul de Boli Infectioase Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios,Achiziții Publice Contracte va adduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Gheorghe SirbuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești s-a infiintat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr.822/1999 privind reorganizarea secției de boli infectioase din Municipiul Ploiești ca Spital de Boli Infectioase,prin desprinderea din structura Spitalului Municipal nr.l Ploiești.

Prin Protocolul de predare - preluare incheiat intre Direcția de Sanatate Publica Prahova si Consiliul Local al Municipiului Ploiești,incheiat in conformitate cu OMS nr.910/2010 la data de 30.06.2010,s-a efectuat predarea -primirea ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale.(OMS nr.910 / 2010 — pentru aprobarea modelului Protocolului de predare - preluare intre direcțiile de sanatate publica județene si a municipiului București si autoritatile administrației publice locale si Primăria Municipiului București in vederea transferului managementului asistentei medicale al unităților sanitare publice).

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 201 ls-a făcut in conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,OMS nr.l043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011,Legea nr.287/2010-Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011,Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice,cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011,OUG nr.32/2011 pentru modoficarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,actualizate la zi.

Fata de cele menționate mai sus,propun aprobarea Proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.


dl.SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 s-a făcut in baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, a Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, precum si a Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011.

De asemeni, s-a tinut cont de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a Ordonanței dc urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

In baza celor menționate mai sus,constituind autorizarea legala de întocmire,s-a procedat la estimarea veniturilor si a cheltuielilor exercițiului bugetar,astfel:

 • I. VENITURI

 • 1) Venituri din prestări servicii - 40 mii lei; - se refera la veniturile realizate din analize medicale efectuate la cerere,practica școlara scoli postliceale asistenți medicali,taxa insotitori bolnavi,taxe de concurs,chirii încasate pentru aparat cafea sau aparat pelerine pentru vizita apartinatori bolnavi.

 • 2) Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sanatate Prahova -6639,7 mii lei; - in acest caz,se evidențiază contractul încheiat pentru derularea Programului HIV / SIDA (3462 mii lei) si,pentru activitatea pur


c.

<• %

*


spitaliceasca,contractele pentru cazuri rezolvate(DRG), spitaliza investigații paraclinice.Continutul acestor contracte este reglmentaf ' dc—ffG 261/2010 (Programe de sanatate),HG 262/2010(Contractul Cadru pentru anul 2010 referitor la serviciile spitalicești),Ordinul Ministrului Sanatatii/Casei Naționale de Asigurări de Sanatate nr.265/408 / 2010 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor contractului cadru.Pana la data prezenta s-a prelungit valabilitatea celor menționate anterior dar nu mai mult de 30.06.2011, după care,trebuiesc incheiate contractele pe anul 2011 in baza HG 1389/2010 - pentru aprobarea Contractului Cadru pentru anii 2011 - 2012 si a Normelor de aplicare a acestuia. Actualmente,spitalul are incheiate acte adiționale la contractul din 2010, pana in luna mai a.c.In baza acestora,am respectat sumele contractate iar pentru perioada ramasa am estimat un necesar calculat in baza costului istoric corectat cu indicele

preturilor de consum. Urmeaza ca,după încheierea contractului anual, sa facem modificările corespunzătoare in totalul sumei precum si in trimestrializarea acesteia,element deosebit de important pentru incheierea angajamentelor legale al căror termen de plata depinde de data la care vom incasa suma de la Casa;aceasta suma se decontează după ce sunt realizate cazurile(bolnavii) contractate,in perioada in care au fost contractate. Am fost informați de către Casa de Asigurări ca se va contracta in 2011 un număr de cazuri mai mic cu 10% fata de anul 2010

dar,in estimările noastre,am tinut cont si de faptul ca s-au primit 10 persoane de la centrele de sanatate desființate (asistente si infirmiere).

 • 3) venituri din contracte incheiate cu Direcția de Sanatate Publica Prahova -77,1 mii lei; sunt contracte incheiate in baza OUG 48/2010 precum si a OMS 1029/2010 si 1031/2010, referindu-se la Programul de sanatate nr. 1.2.2 - centrul de consiliere si testare HIV / SIDA si la cabinetele medicale de boli infectioase din

structura spitalului - fara personalitate juridica.Este de menționat aici ca,pentru cabinetul de boli infectioase HIV / SIDA avem contract doar pentru trim.l a.c.,avand in vedere ca in HG 1389/2010 se menționează ca de la 1.04.2011 acesta va fi finanțat prin contractul ce se va incheia cu Casa de Asigurări de Sanatate.Deoarece contractarea cu Casa s-a amanat,am făcut deja adresa către DSP

Prahova pentru a lua masurile necesare in vederea evitării întârzierii la plata a salariilor.

 • 4) venituri din donații si sponsorizări - 20 mii lei - am estimat aceasta suma avand in vedere ca deja avem un contract in derulare de 6000 lei si intenția altor societăți de a sprijini activitatea spitalului.

 • 5) - venituri din subvenții de la bugetul local - 344 mii lei;am estimat aceasta suma luând ca baza semestrul II al anului 2010, dublat,dar necesarul spitalului ar fi mai mare.avand in vedere ca,de exemplu, trebuie făcută neaparat reparație capitala la soba de la bucătărie sau ca,trebuie achizitionata mașina de spalat vase si mașina de curatat cartofi.Noi am bugetat articolele/alineatele de utilitati dar si cel de prestări de servicii-cheltuiala care nu s-a făcut anul anterior din aceasta sursa;justificarea acestei cereri sta in prevederile OUG 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,punctul 34 alineatul (34) care menționează ca “ bugetele locale participa la finanțarea unor cheltuieli de

  4

  I

  4

  4


  Îl


  •b

  i1

• X

g                K       “

••b K                    '•

administrare si functionare,respectiv bunuri si servicii,investitihreparatii capitale...” etc; si in prevederile HG 562/2009 pentru aprobarea strategiei de descentralizare in sistemul de sanatate - secțiunea a 2-a, litera c), care menționează ca unitățile sanitare vor fi finanțate de la bugetele locale “pentru orice tip de cheltuieli”.Ca urmare va solicitam sprijinul si aprobarea demersului nostru de a introduce sume la articolul / alineatul 20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare,articol / alineat care face parte din “bunuri si servicii” si care se refera in principal la :    contract analiza ape

uzate,dezinsectie/dezinfectie/deratizare,intreetinere          programe          de

contabilitate,codificare DRG,preluare deșeuri medicale,intretinere aparatura medicala si de laborator,serviciul de ambulanta,analize medicale efectuate la DSP

Prahova,serviciul de transport medical in afara orelor de program,operarea / transmiterea datelor medicale către Casa de Asigurări,etc.

Solicitam de asemeni, analiza ,pentru viitor,deoarece suma prezenta nu este acoperitoare, a posibilității de a considera vaccinul antirabic - o cheltuiala de funcționare a cabinetului de boli infectioase (antirabic).Aceasta analiza de principiu,ne poate ajuta pe viitor la o eventuala rectificare,sa degrevam bugetul “spital” adica cel corespunzător contractului cu Casa de Asigurări, de niște sume considerabile, adica aproximativ 15000 lei lunar.

Explicația noastra in acest caz este următoarea:

 • a) pana la data de 1.07.2010 acest medicament se achiziționa din fonduri de la bugetul de stat,fiind cheltuiala de funcționare a cabinetului antirabic,aflat in structura organizatorica a spitalului,fara personalitate juridica;

 • b) după data de 1.07.2010,acest cabinet a fost omis din actul normativ ce reglementează continuarea acestei finanțări tot de la bugetul de stat dar prin incheierea unui contract cu Direcția de Sanatate Publica Prahova;

 • c) de la 1 ian.si pana in prezent, achiziția acestui vaccin s-a făcut angajand sume din bugetul aferent medicamentelor utilizate in spital, cu toate ca s-a consumat pe cabinetul mai sus menționat,deci in ambulatoriu.S-a procedat in acest mod deoarece nu exista alta posibilitate de achiziționare iar bolnavul ce se prezintă la consultație nu poate fi refuzat.

 • d) in HG 1389 / 2010 se prevede la art.70 lit.c) ca modalitățile de plata a serviciilor medicale pot fi după caz,”sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate in boli infectioase care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica”; nu se menționează insa daca in afara de cheltuiala de personal se are in vedere si cheltuiala materiala,de funcționare, adica acest vaccin.

Degrevarea bugetului la “spital” cum am mai menționat mai sus, ar fi foarte importanta mai ales ca ,per total,suma contractata pana acum este cu 20% mai mica decât in aceeași perioada a anului trecut.

II. CHELTUIELI

Consideram a fi necesar de explicat următoarele:

<

• \,

/

i

1

1." Prevederea 2011” din bugetul prezentat spre analiza,cuprinde insumaffea tdturor surselor de venit menționate la punctul I, plus soldul de la 31.12.2010 de 227,45' mii lei.

 • 2. Analiza nivelului estimat la fiecare articol / alineat, din forma centralizata, nu poate fi făcută decât separând sursele de venit, asa incat prezentam anexat partea de “cheltuiala” aferenta fiecărei surse cu justificarea in prezentul raport a motivației completării la un alineat sau altul in funcție de diverși factori.

Avem astfel:

 • a) principiul general la cheltuieli de personal, indiferent de sursa de finanțare,adica :

- centrul de consiliere si testare HIV / SIDA - cabinetul HIV / SIDA - spitalul

acela de respectare a Legii nr.330/2009 ,a Legii 284/2010 si a Legii 285/2010 cu Normele Metodologice din 13.01.2011- privind aplicarea prevederilor acesteia:

 • b) prin natura contractului,la Centrul de Consiliere si testare HIV / SIDA si la cabinetul HIV / SIDA nu avem decât cheltuieli de personal.

 • c) La “venituri proprii” - venituri din prestări servicii — structura bugetului a fost cumva impusa de evoluția contractului cu Casa,in sensul ca la data la care s-a atins limita de angajare pe “spital” am decis sa achiziționam alimente din aceasta sursa. Diferența am impartit-o la “tichete de masa” (suntem instituție publica finanțata integral din venituri proprii,cf.L.95/2006 actualizata) si la “alte bunuri si servicii pentru intreetinere si funcționare” știind ca apar mereu situații de plata a unor prestări de servicii care exced sumei contractate cu Casa.

 • d) La sponsorizări,conform legii, respectam destinația din contractele incheiate deja iar la estimarea încasărilor am luat in considerare nevoia de alimente sau diverse reparatii.Tot aici avem prevăzută o suma disponibila in cont de la Fundația Timken,cu care vom finaliza un contract pentru “reparații capitale aferente activelor fixe”(articol 71.03).

 • e) Programul HIV / SIDA face parte din suma contractata cu Casa de asigurări, si are valoarea cea mai mare, 3.565.000 lei,aferenta medicamentelor ce se distribuie in ambulatoriu de specialitate( prin cabinetul HIV / SIDA menționat mai sus,ale cărui cheltuieli de personal sunt suportate din bugetul de stat).

 • f) “Spitalul” - se refera la cheltuielile aferente exclusiv asistentei medicale spitalicești,stabilite in principal prin analiza execuției de casa din anul anterior si prin încadrarea in suma contractata pentru perioada ianuarie- mai 2011.Pentru perioada pana la finele anului am estimat sume ce se vor contracta cu Casa,comparabile cu anul anterior.Ca exemplu,menționam raționamentul pentru cateva articole/alineate:

- 20.01.01 - furnituri de birou - 12 526 lei;(7856 consum in 2010);

 • - 20.01.05 - carburanți si lubrifianti - 14900 lei;(8695 consum in 2040;in 2011 am luat in considerare achiziția noii ambulante de la Ministerul Sanatatii);

 • - 20.03.01 - hrana - 151 131 lei( 60 153 consum in 2010 dar nu s-a respectat nivelul alocat prin HG 428/16.04.2008;este posibil sa se repete situația si in acest an daca se vor contracta cazuri mai puține decât in 2010 sau daca nu se vor realize cazurile contractate).

 • - 20.04.01-medicamente - 376 796 lei;( 205 067 consum in 2010;am tinut cont de faptul ca au mai crescut preturile si ca, din experiența,in cazurile in care sunt epidemii sau diagnostice grave medicii solicita medicamente scumpe si in cantitati mai mari;in plus,fata de anii anteriori la 1 ian.2011 nu am avut un stoc considerabil din anul anterior);

 • - 20.04.02.-materiale sanitare —47 195 lei;(35 178 consum in 2010);

 • - 20.04.03-reactivi - 102 183 lei;( 72 640 consum in 2010;am luat in calcul faptul ca in acest an s-a inceput efectuarea in spital a unor analize pe care pana acum le faceam la DSP);

 • - 20.04.04-dezinfectanti - 11 673 lei;(l 1 522 lei - consum in 2010;la acest alineat suma necesara este de aproximativ 3000 lei /luna deci 36000 lei /an,deoarece substanțele care se folosesc pentru suprafețe si pavimente se achiziționează in conformitate cu prevederile Regulamentului National al substanțelor biocide iar consumul acestora,determinat de repetarea dezinfectiilor la anumite intervale de timp,este următorul: 2 recipiente a cate 5 1 dezinfectant suprafete/pavimente/saptamana=320 lei;rezulta 1280 lei /luna; 10 1 dezinfectant pentru maini(dilutie)/saptamana = 310 lei.rezulta 1240 lei / luna;cloramina/tablete pursept - 480 - 500 lei /luna);

 • - 20.05.30 - alte obiecte de inventar - 1184 lei;( 8099 lei plăti in 2010;nu neam putut incadra in suma estimata pe an si am considerat ca putem achiziționa din bugetul local strictul necesar de obiecte de inventar)

 • 3. In completarea celor explicate la partea de venituri din subvenții de la bugetul local.se poate observa in anexa alaturata,”buget local” introducerea unor sume la articolul / alineatul 20.01.30 - 50 000 lei ,20.05.02 - 35000 lei si 20.05.03 - 11000 lei .Suma pentru “lenjerie si accesorii de pat”(20.05.02) corespnde la : 200 seturi lenjerie de pat adulti;60 seturi lenjerie de pat copii;65 perne pat; la “alte obiecte de inventar” vom achiziționa parțial din lista alaturata.

  DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Profira GabriehrjGeorgeta


  VIZAT,DIRECTOR

RECTIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALbu DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI


ANEXA 1U GETUL PE ANUL 2011


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI

2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI

2011

TOTAL VENITURI - din care:

8,047.53

-926.73

7,120.80

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

8,035.95

-926.73

7,109.22

Venituri din prestări servicii

33.10.08

40.00

0.00

40.00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

7,590.55

-950.85

6,639.70

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

62.98

14.12

77.10

Donații si sponsorizări

37.10.01

10.00

10.00

20.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-11.58

-11.58

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

344.00

0.00

344.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

11.58

0.00

11.58

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

11.58

11.58

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,274.98

-926.73

7,348.25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8,263.40

-926.73

7,336.67

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8,263.40

-926.73

7,336.67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,180.00

0.00

2,180.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1,622.89

1.78

1,624.67

Salarii de baza

10.01.01

1,082.98

-14.99

1,067.99

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

208.84

6.52

215.36

Alte sporuri

10.01.06

146.48

-2.75

143.73

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10 01.09

X

X

x <

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

172.69

-11.08

161.61?

1)

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

3.00

3.oq-

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de îa locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

11.90

21.08

32.98

fr

*’l


DENUMIREA INDICATORILOR

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

unuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

1 "T22      11. ■1 ■ —.      ".            .....■

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectând

unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Cod indicator

PROPUNERI

2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI

2011

10.02

32.48

0.00

32.48

10.02.01

32.48

0.00

32.48

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

X

X

X

10.02.30

10.03

524.63

-1.78

522.85

10.03.01

415.95

-2.40

413.55

10.03.02

8.88

0.12

9.00

10.03.03

92.99

0.41

93.40

10.03.04

5.15

0.09

5.24

10.03.05

0.00

10.03.06

1.66

0.00

1.66

20

6,083.40

-926.73

5,156.67

20.01

409.24

104.36

513.60

20.01.01

13.50

0.04

13.54

20.01.02

5.86

4.25

10.11

20.01.03

90.00

90.00

180.00

20.01.04

20.00

20.00

40.00

20.01.05

9.50

5.40

14,90

20.01.06

3.04

0.50

3.54

20.01.07

0.00

20.01.08

14.10

14.20

28.30

20.01.09

4.85

-0.86

3.99

20.01.30

248.39

-29.17

219.22

20.02

9.05

8.70

17.75

20.03

155.44

7.26

162.70

20.03.01

155.44

7.26

162.70

20.03.02

0.00

20.04

5,044.26

-941.42

4,102.84

20.04.01

4,874.95

-933.15

3,941.80

20.04.02

45.79

1.40

47.19

20.04.03

112.65

-10.47

102.18

20.04.04

10.87

0.80

11.67

20.05

122.56

-65.60

56.96

20.05.01

0.07

-0.07

0.00

20.05.03

46.61

-5.66

40.95

20.05 30

75.88

-59.87

16.01

20.06

0.00

0.00

0.00

20 06.01

0.00

Cod indicator


PROPUNERI

2011


Influente

(+/-)


PREVEDERI

2011Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii___________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


Reclama si publicitate______________________________________

Protocol si reprezentare____________________________________

Prime de asigurare non-viata__________________________

Chirii____________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare______________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod51.01)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)      __________________________________

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)___________________________________

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


28.


1.


3.60

077


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


20.27

 • 20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

 • 20.30.30


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

273.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

273.82DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PROPUNERI

2011


Influente

(+/-)


PREVEDERI

2011TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

(Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

L........

[SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

11.58

0.00

11.58

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

[TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

\CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

11.58

0.00

11.58

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

11.58

0.00

11.58

(Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

(Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

| Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

11.58

11.58

I TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

| Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

(TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

_

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

(Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

|


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


MANAGER,
DIR.FIN.-CONTABIL,


•i v

S


(IJUDEȚUL Prahova

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: Spitalul de Boli Infectioase


Formular:


11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

66.10.06.01 - Spitale generale


- mii lei -


PREVEDERI ANUALE


•I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

I

2011

i

 • •                                                                                                                                                                                                                                   i

 • •                                                                                                                                                                                                                                   I

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

i

i

1

Trim II

I

I

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

i

J

I

2,441.96

Ț348.25:

i                                                                                                                                                      |

45.46

2,212.58

1,851.84

841.87

I

i

|                        SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81+84)

7,336.67

I

45.46

2,201.00

2,441.96

I

1,851.84

841.87

^CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1

7,336.67

i                                                                                                                                                                                                                                   i

45.46

2,201.00

2,441.96

1,851.84

841.87

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

■ ■    y                                                        " ■   •

10

I

I                                                                                                                                                                                                                                   :

1 2,180.00

j                                                                                                                                                      !

0.00

639.61

I

I

614.51:

I

T

600.89

324 99

| Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

I

10.01

1,624.67'

0.00

494.32

477.95

464.13^

188.27

Salarii de baza

10.01.01

1,067.99

353.81

..... I

327.18

1

331.43

55.57!

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

215 36i

I J

56.49

... .. ..

5817

.....

50.35!

1

50.35

Alte sporuri

I

'10.01.06

143.73

L                                      .......... .                 •                        ............ ...             ____I

38.03

_

33.40

36.15

,,J-

36.15,

I

Ore suplimentare

‘10.01.07

r

x

J

X'

I

x:

T X

I

X

Fond de premii

; 10.01.08

X;

...             . .        i

—i-          ■ ■ ai           i   i ■                               f                  iii          i            i

Xi

. _______________ . _ .1_______________

X

I

x:

- .     ------ -j— .

X

]      Prima de vacanta

110.01.09

X

.                       I

X

I

!■                      '                                                         f ■ ■

X

L L

X

.- b

X

J

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

; 10.01.10

i

i

— ... r

I

0.00 '

Fond aferent plătii cu ora

10.01 11

I

161.61:

42.19

32.42

I

1

43.50.

43.50

|       Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

3.00

3.00

1

0.00

|      Indemnizații de delegare

10.01.13

I

I

0.00'

|       Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

.......    .          ....   J

|       Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

: 10.01.15

F

l

o.oo:

|       Alocații pentru locuințe

10.01.16      I

I

I I

I

i

. X

0.00:

|       Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

32.98

3.80

23.78

2.70

2.70.

[cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

32.48

0.00!

10.00

7.50

7.50

7.48

7.50

7.50

10.00

+•

32.48

--i-

10.02.01

10.02.02

Tichete de masa *) Norme de hranaUniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa


10.02.03


10.02.04


Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariate in natura


10.02.05


10.02.06

10 02.30


/,> 0,00

.   -------Z

-- :qoo.

'L- ■ 'x-

4       ♦ F 1    * *—* -T- -


fi


*

i*'


•<


-r


.1


d

i

•i ț

/


r

r-


DENUMIREA INDICATORILOR

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

unuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou _______________________________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente__

Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

PREVEDERI ANUALE

20.05.03


40.95


5.95


35.00


0.00/

. - ■...*[»1


A*


20.05.30


16.01


2.46


13.55


0.00


20.06


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Cod indicator

I

2011

I

I

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

10.03

I

.. .

522.85

0.00

135.29

129.06

I

129.26

129.24

H0.03.01

413.55

106.86

101.44

1

102.63

102.62

10.03.02

I i

9.00

I

1.

2.35

2.31

!         2.17

;         2.17

I

i 10.03.03

T

L

93.40

1

24.51

i       23.44

:       22.73

i        22.72

10.03.04

L

5.24

1.35

1.39

I

1.25

,          1.25

10.03.05

I

0.00

' 0.00

0.00

1 0.00

10.03.06

i

1.66

' 1

0.22

i        0.48

0.48

i          0.48

I

i

i

I I

1

5J5667

1

45.46

1

1,561.39

I

j

1,827.45

'   1,250.95

516.88

I

20-01

] ..............

513.60

22.05'

L______________-

153.57

113.86

128.36

117.81

20.01.01

1

13.54

3.50

5.39

1.00

J

3.65

20.01.02

10.11

F                                                        "1      1                           ■ fc ■

3.11

i        4.65

i

1.50

f

T                                                ’         ” ”      1

0.85

. . !

20.01.03

i

180.00

F                                                        ••• — ■—

50.00

40.00

40.00

50.00

-

' 20.01.04

J

i

40.00

i

10.00

10.00

10.00

L

10.00'

J

20.01.05

14.90

3.00

5.40

6.50

o.oo:

20.01.06

F

3.54

i

b

0.54

1.50

0.50

1.00;

I

20.01.07

r—■—■ ■

0.00 <

p

20.01.08

28.30’

p

1

1

7.10

7.20

7.00

7.00

__________„I

20.01.09

3.99

1.22

1.27

1.50

0.00

20.01.30

219.22

___________________________________________________________________________________L

22.05'

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1__

75.10

38.45

60.36

45.31

20.02

_______________________________■____________-• —    -j

17.75                     |

4.97

11.52

1.26

___________________________ J

!

20.03

162.70:

1

■[

5.27^

32.62

26.04

47.04

57.001

1

20.03.01

162.70

5.27

32.62

26.04

47.04

57.00

i20.03.02

1

... _____________1__ __________________________________________________■

1

I

j

0.00 i

_ 1*

20.04         ;

4,102.84:

L

15.21 ’

1,342.99

1,618.58 j

1,064.05

77.221

20.04.01

....             _  -                      _____L

3,941.80

1,283.79

1,577.98

1,027.63

52.40

20.04.02

47.19!

I

16.19;

12.80i

8.00

10.20

20.04.03

1                                                                                                                                                                                                    1

1                                                                                                 1

102.18

15.21,

40.64 i

24.001

22.92

I

14.621

20.04.04

11.67'

I          •

2.37

3.80

5.50:

0.00;

20.05

56.96

0.00

8.41'

■ ■ 1                                                    p

48.55'

o.ooi

V P   7

" 0.00

• .V

20.05.01

0.00'

20.06.01

20.06.02

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI ANUALE

Trim II

I

I

Trim III

I

Trim IV

i

i

Cod indicator

2011

I

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

1 Materiale de laborator

20.09

23.03

2.93

10.03

3.00

10.00

! 0.00

1 Cercetare-dezvoltare

20.10

—I----------------------------------------

I

1

1

---------------------T

I                                                                                                                                                                               i

0.00;

| Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.50

i

0.50

i.oo i

0.00

0.00

1

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.70

1---------

I

I

2.00

0.10

0.50

!          i.io

I

| Protecția muncii

20.14

0.77

0.15

i         0.62

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

!

I

1

r~~ 0.00

|Studii si cercetări

20.16

I

1----------------------------------------------------------------------------------R-------

i

I

I

i

i

0.00.

| Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

--------T----------------------- --------------------------- 1 --------------------------- 1

1.

I

X

H-----

0.00'

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, unor convenții sau contracte de asociere

în baza

20.19

1

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R---------------------------------------------------------------R--------------------------------

I

I

I

I

!

1 1 '

.                                  ■                                  ■                             ■ l

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

l

l

000

Meteorologie

I

20.21

1 | 1—

.                                                                                                                                                                              :                                                                                                                                                                     i

i

o.ooi

1

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

i

--------T---------

I

0.00

{prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

1

1

i

i

r

" • 1 1 1

0.00!

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

■ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo:

I

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

2C.24.01

1

1

---- ——1—1

0.00:

|      Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

------f......... '

1

i

-------- H

0.00!

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

L

—      I

i

i

*                      ’t"

1

1

1

0.00;

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit [dispozițiilor legale

20.25

i

1

•                                                                                                                           f

I

i

1

1

1

0.00;

{Tichete cadou

20.27

-*------------------------1

1

1

1

j

1

0.00,

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07-1-20.30.09+20.30.30)

20.30

1

1          273.82

0.00:

L

6.15

4.80

1.00

261.87

Reclama si publicitate

20.30.01

i                                                                                                                                                                                                                                     1                                                                                                                                                                                                                                                       ;

1

------------------------------------------------------------------------------------------1

0.00;

Protocol si reprezentare

20.30.02

■<--------- ----1----- —T---

■ 1

0.00^

[      Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1

1

0.00:

I

Chirii

20.30.04

--■--------1--------------------fi-»----

——.......T

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

' 1

1

i

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

1

“■—■-------------'—■     '—

1

—«-I—■—k                             ■ • i i *

0.00'

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00 r

|       Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

'          273.82

6.15

4.80

1.00

261.87'

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


2011


din care credite

bugetare destinate Trim I stingerii plăților restante


Trim IV


i

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

.4 .--ț z* r* î 1

0.00

11.58

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

11.58

! 0.00

11.58

I

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

1

i

1

b

1

i                                                                                                                                                                      ;

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

♦—■—.....- ■' --r          — II»

F          -----—------

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1

..... L

1---1-------------------------------------------

I

Alte active fixe

171.01.30

|

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| 0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

I                                                                                                                                                                                                    I

71.02.01

4“1 ■ 1 ■ ■ ■ M                                           II »

r ■■■■■

L

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

11.58

11.58

"-------—----—--T--------------1----- ' —-----------1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------T------------------------------------------------------------------------------T----------------------

I

I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------1------------------------------1 1

1

——1-^^—---1^--•-----------------------------------

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72               i

0.00

0.00

O o o

0.00!

0.00:

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

1

o.oo1

o.oo'

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

1________________ _ ... ______1____

1 1

---1--------- —,

I

I                                                                                                                                                                                                    I

1»          '           ■ ■         ■     ■         P         1                      ■                    *..... —

1                                                                                                                                                                   1                                                                                                                                                                              1

1                                                                                                                                                                              1

i                                                                                                                                                                   i                                                                                                                                                                              ;

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

V

75

J_____          .   .      .   .         ..... ..J________

---------------------”-------'----------1

f------■---------■—■------------—■------------■------

1                                                                 *                                                                7--------------                                                       1

i

i

1

i                                                                                                                                                                                                    i

i

—.......—         —’H—      ■■ —" ■■ ■ ■ ■■■

•                                                                                                                                                                   i

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

I

84

I

I

0.00

0.00

0.00

-----—---------------------T--------

0.001

0.00'

0.00

1

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01          î

--------------------------------------------------------------------<

1

i

1

1

-----------------------------î

i

’ --------------------------------1------------------------------------------------------1

L

..... 1 — •*

1 i

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in execuție

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației

indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MANAGER,
Spitalul de Boli Infectioase Ploiești


I                           d

■                                      P

?

ANEXA 1JMR.2

\ X ■ ‘

APROBAT, \


LISTA

poziției Alte cheltuieli de investiții, defalcate pe categorii

de cheltuieli de finanțare:

SPONSORIZA RI(Timken)

-----------—---■ " ~~1

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cant.

Val. (mii lei)

Plăti efect.

Nr.docum./

suma

0

1

2

3

4

1.    Achiziții de imobile

din care:

71.01.01. - CONSTRUCȚII

11. Dotări independente

din care:

71.01.02 - MAȘINI,ECHIPA

MENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT.

71.01.03 - MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

IlI.Consolidari clădiri

IV.Cheltuieli de proiectare

- studii de fezabilitate

V.AIte cheltuieli asimilate investițiilor

din care:

71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE 71.03 - REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

11,58

TOTAL

11,58

Nota: se refera la o suma aflata in sold la 31.12.2010,necesara finalizării contractului de lucrări nr.3032/20.09.2008, incheiat cu Bivasim Construct s.r.l. Ploiești.

MANAGER.

Dr.Visean Cătălin

A

SPITALUL O' z debou JJ P INFECTIOASE ~

DIR.FIN.-CONTABIL.

Georgeta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE
Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011

și a emis:
PREȘESECRETAR, „

r

•h