Hotărârea nr. 140/2011

Hotãrârea nr. 140 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie pentru obiectivul de investitie Modernizare str. Doctor Bagdazar

ROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 140

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DOCTOR BA GDAZAR ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DOCTOR BA GDAZAR ”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DOCTOR BAGDAZAR”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii. Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 18 mai 2011.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Gheorghe Sârbu/. ,

I


■*

■< > . V


CONTRASEMNEAZĂ \        Oana Cristin

A ĂPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DOCTOR BAGDAZAR ”

Strada este situata in zona centrala a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Gh.Lazar si Buna Vestire. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe un singur sens din care o banda este ocupata de autoturisme care stationeaza si strangulează circulația.

Prin documentația de intervenție se propune amenajarea de locuri de parcare si refacerea sistemului rutier al străzii.

Sistemul rutier adoptat este :

  • - 20 cm balast

  • - 15 cm balast stabilizat cu 6% ciment

  • - 6 cm beton asfaltic BAD 25

  • - 4 cm beton asfaltic BA 16

Parcarea se realizează pe partea stanga a carosabilului, prin reconfigurarea trotuarului.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala -

lei (inel TVA)

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

MODERNIZARE STRADA DOCTOR BAGDAZAR

319 303

2

Lățime caros=6 m

Lățime trotuare=l,8-2.8 m

Lățime parcare=2,5-4,3m

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE

liviu ghWrghiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DOCTOR BAGDAZAR”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic

Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DOCTOR BA GDAZAR ”

Strada este situata in zona centrala a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Gh.Lazar si Buna Vestire. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe un singur sens din care o banda este ocupata de autoturisme care stationeaza si strangulează circulația.

Prin documentația de intervenție se propune amenajarea de locuri de parcare si refacerea sistemului rutier al străzii.

Principalii indicatori tehnico -

economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala -lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

MODERNIZARE STRADA DOCTOR BA GDAZAR

319 303

2

Lățime caros=6 m

Lățime trotuare=l,8-2.8 m

Lățime parcare=2,5-4,3m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “MODERNIZARE STRADA DOCTOR

BAGDAZAR»

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării : MODERNIZARE STR. BAGDAZAR

in mii lei / mii euro la cursul 4,0815 lei / euro din 22.04.2011Nr. crt


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

3

Mii euro

4

Mii iei !       5

Mii lei

6

Mii euro

7


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1                             j

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

jCAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivi)

J0.000

2.448

2.400

12.400

3.035

TOTAL CAPITOL 2                           |

10.000

2.448

2.400

12.400

I 3.035

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

I 2.500

0.612

0.600

3.100

0.759

3.2

Taxe pentru obținerea de avize .acord uri si autorizații

5.000

1.224

1.200

6.200

1.518

3.3

Proiectare si inginerie

5.983

1.465

1.436

7.419

1.816

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.100

0.024

0.024

0.124

0.030

3.5

Consultanta

1.994 .

0.488

0.479

2.473

0.605

3.6

Asistenta tehnica

2.991

0.732

0.718

3.709

0.908

|TOTAL CAPITOL 3

18.568

4.545

| 4.456

23.024

5.636 |


CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

I 4.1

Construcții si instalații                               |

189.424

46.369

45.462

234.886

57.497 I

| 4 2

Montaj utilaje tehnologice                        |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

| 4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

10.000

2.448

2.400

12.400

3.035

r 4 4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

| 4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

p4 6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

|TOTAL CAPITOL 4____________________________I

199.424

48.817

47.862

247.286

60.533

CAPITOLUL 5

|Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier_________________________

p 1 1

Lucrări de construcții

3.988

0.976

0.957

4.946

1211

[512

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

r 5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

p2 1

Comision ISC 0,8 %

1.675

0.410

0.402

2.077

0.509

p2 2

Cota aferenta CSC 0,5 %

1.047

0.256

0.251

1.298

0.318

[~5?3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

| 22.799

5.581

5.472

28.271

6.920

|TOTAL CAPITOL 5

| 29.510

7.224

7.082

36.593

8.957 |


i:


VV

G.V v

- - •i;

<


•i


>/

* . .î?:. fiS-V

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1 Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclus'BrTVA)

j Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Xri’Ti";’ f-                              1

•4;./. ’r

£■;                          1

| Â _

2

1 3

4

5

6

7


3

f A

J ‘     ••

> *

*


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

  • 6.1  Pregătirea personalului de exploatare

  • 6.2  Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care C + M ....


ri


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

78.162

61.744

257,502 | 63.034| 61.801 | 319.303

203.412 49.7931 48.819 252.231


s

I

.TOP

DAN IO5


L

•.-ii

J.S

X w

i 1

II a

t •

4


SEF PROIECT ing. DOINA BANA /


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL / A. LV


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA L UCRĂRILOR PUBLICE, CIR CULA ȚIE R UTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂComisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „MODERNIZARE STR. DOCTOR BAGDAZAR”

Data:    •

și:_________________________________________________________________________________________________

b ii

/  »i 1

A V' V

-- 4

v i /             /

•l

V

-J

* J

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DOCTOR BAGDAZAR”

și a emis:
PREȘEDINTE,