Hotărârea nr. 139/2011

Hotãrârea nr. 139 privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaţilor de la SC Dalkia Termo Prahova SRL, referitor la validarea rezultatelor financiare aferente anului 2010

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

[vizat P u

LEGA L

SECRHOTĂRÂREA NR. 139 privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., referitor la validarea 5                                                                                                                         7

rezultatelor financiare aferente anului 2010

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune stabilirea mandatului reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești referitor la validarea rezultatului financiar pe anul 2010 și repartizarea profitului înregistrat de societate potrivit bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul 2010;

Luând act de Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierderi, Notele explicative, Fluxuri de trezorerie, Situația modificării capitalurilor proprii, Propunerea de repartizare a profitului net, Bugetul de venituri si cheltuieli 2011, Aprobarea programului previzional de investiții pe anul 2011, prezentate de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. prin adresa PA0114097/06.05.2011;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comercială;

Luând în considerare Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

In temeiul art. 36 alin 3 lit. c) și art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Ia act de rezultatele financiare ale S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2010.

Art. 2 - Stabilirea mandatului domnului Răzvan LUNGU, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești referitor la validarea rezultatelor financiare pe anul 2009 și repartizarea profitului net contabil rezultat la finele anului 2010, în valoare de 16.227.366,77 lei, după cum urmează:

 • ■  Suma de 269.300,26 lei de repartizat pentru acoperirea pierderilor rezultate din corectarea erorilor materiale din ani precedenti;

 • ■  Suma de 15.958.066,5 llei, de repartizat ca dividente cuvenite acționarilor, după cum urmează:

ASOCIAȚI


Nr. părți sociale


S.C. Dalkia România S.A.         449.600

Municipiul Ploiești                  33.000

Județul Prahova                    33.000

TOTAL                    515.600


Dividende brute cuvenite (lei) 13.915.334,95 1.021.365,78 1.021.365,78 15.958.066,51


Art. 3 - Reprezentantul municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4   - Ia act de propunerea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Dalkia

Termo Prahova S.R.L. pe anul 2011.

Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi 18 mai 2011.
Contrasemnează Se ar,

v Oana Cristlna Ihcbb

y

n

c/> s J o lif CV ’"■■

EXPUNERE DE MOTIVE


° c i ;i / " ’7'Z

\           1 p ■■ '/’

la proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantuluiw^nieipiplui Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo

Ploiești, referitor la validarea rezultatelor financiare aferente ănhldUzuî

Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrați v-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere cele de mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local și a legislației în domeniu ce reglementează funcționarea acestor servicii, se impune stabilirea mandatului reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești cu privire la validarea rezultatelor financiare pe anul 2010.

S.C. Dalkia România S.R.L., în calitate de acționar majoritar al S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L., reprezentată legal de dl. Giles Humbert - administrator unic, propune Adunării Generale a Asociaților S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. repartizarea profitului net contabil realizat în cursul exercițiului financiar pe anul 2010, în valoare de 16.227.366,77 lei, după cum urmează:

 • ■     Suma de 269.300,26 lei de repartizat pentru acoperirea pierderilor rezultate din corectarea erorilor materiale din ani precedenti;

 • ■     suma de 15.958.066,51 lei de repartizat ca dividende cuvenite acționarilor după

cum urmează:

Nr.

rt.

ASOCIATI

9

Nr. părți sociale

Dividende brute cuvenite (lei)

1

S.C. DALKIA ROMÂNIA S.R.L.

449.600

13.915.334,95

2

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

33.000

1.021.365,78

3

JUDEȚUL PRAHOVA

5

33.000

1.021.365,78

TOTAL

515.600

15.958.066,51

Față de cele de mai sus supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


LMu Andrei


LOSEVICI


MUNICIPIPotrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrați v-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intereomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere cele prezentate mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local și a legislației în domeniu ce reglementează funcționarea acestor servicii, se impune stabilirea mandatului reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiești cu privire la închiderea exercițiului financiar pe anul 2009.

Prin adresa nr. PA0114097/06.05.2011 S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a transmis situațiile financiare anuale pentru pregătirea Adunării Generale a Acționarilor respectiv:

 • -  Bilanțul Contabil:

 • -  Contul de profit și pierderi;

 • -  Notele explicative;

 • -  Fluxuri de trezorerie;

 • -  Situația modificării capitalurilor proprii;

 • -  Propunerea de repartizare a profitului net;

 • -  Bugetul de venituri si cheltuieli 2011;

 • -  Aprobarea programului previzional de investiții.

Din analiza documentelor prezentate rezultă că în anul 2010 operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a desfășurat o activitate profitabilă care, în final, s-a reflectat într-un rezultat pozitiv de 16.227.366,77 lei.

Comparativ cu anul 2009 principalii indicatori economico-financiari se

rezintă:

-lei-


Cifra de afaceri


2009

201.571.710


2010

213.324.700


2

Venituri din exploatare

203.691.771

215.409.085

3

Cheltuieli de exploatare

180.761.002

4

Profit din exploatare

22.930.769

/12.086.785’

5

Venituri financiare

787.134

y si o w

6

Cheltuieli financiare

3.634.892

lp?3,226. 130

7

Profit financiar

0

\\z a. *7’. ;' /

8

Pierdere financiară

2.847.758

9

Rezultat extraordinar

0

0

10

Rezultat Brut (PROFIT)

20.083.011

19.671.425

11

Impozit pe profit

2.320.663

3.422.558

12

Impozit minim

28.667

21.500

13

Rezultat NET al exercițiului

17.733.681

16.227.367.Profitul net al exercițiului 2010, în sumă de 16.227.367 lei, urmează să fie repartizată conform Hotărârii Generale a Acționarilor ulterior publicării bilanțului contabil aferent exercițiului 2010, avându-se în vedere „ Referatul privind propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2010”.

S.C. Dalkia România S.A, în calitate de acționar majoritar al SC Dalkia Termo Prahova SRL, propune Adunării Generale a Asociaților Dalkia Termo Prahova SRL repartizarea profitului net realizat în anul 2010, în valoare de 16.227.367 lei, după cum urmează:

 • ■  suma de 269.300,26 lei de repartizat pentru acoperirea pierderilor rezultate din corectarea erorilor materiale din ani precedenti;

 • ■  suma de 15.958.066,51 lei de repartizat ca dividende cuvenite acționarilor după cum urmează:

  Nr. crt.

  ASOCIATI

  Nr. părți sociale

  Dividende brute cuvenite (lei)

  1

  S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L.

  449.600

  13.915.334,95

  2

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  33.000

  1.021.365,78

  3

  JUDEȚUL PRAHOVA

  33.000

  1.021.365,78

  TOTAL

  515.600

  15.958.066,51

Conform „Notei Explicative 10.4 Corectarea erorilor materiale din ani precedenti” în cursul anului 2010, în urma verificărilor interne ale evidențelor contabile, au fost corectate prin înregistrarea sumelor corespunzătoare în contul „rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile”.

Anexăm documentele transmise de SC Dalkia Termo Prahova SRL prin adresa nr. PA0114097/06.05.2011.

pfipa.peiar 2009, nu au putut fi achitate până la 31.12.2010 datorită dificultăților d^rezoreritVÎL care s-a confruntat societatea, rezultate în principal din încasar^aL/tu». întârzieri semnificative a subvenției pentru energia termică. Aceste dividente țfe-âu achitat în a doua j umătate a lunii aprilie 2011.. 1

/

____                                                                                                                                                                                                                              'x

Față de cele de mai sus supunem atenției Consiliului Local proiecțiil e anexat.


Dividentele repartizate în cursul anului 2010, aferente exerciți
(I

s


v/

arâre


DIRECTOR RASP PLOIEȘTI

ing. Răzvan LUNGU
SEF BIROU ÎNCĂLZIRE URBANA

ing. Cozeta SIMION

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

Capital social 5.516.000 ron ; Nr.RC J29/888/28.04.2004 ; CUI RO 163 Sediul social: Ploiești, Prahova ; Str.Văleni nr.1-3, bl. 33 IK Tel: 0244-594579, 0244-529312 ; Fax:0244-594580, 0244-597767


( *. r;

L.-. . -r-


j

li,*’


Stimati domni,


______

Dalkia Termo Prahova Direcția Producere.0 6 MAY 2011


&4r • of

Ploiești ,29.04.2011


Municipiul Ploiești Consiliul Local Ploiești


Ploiești, Bd. Republicii nr. 2

In atentia DIui.Razvan Lungu Reprezentant legal

Spre stiinta Dlui Primar Andrei Volosevici


Având in vedere pregătirea Adunării Generale a Asociaților societății Dalkia Termo Prahova SRL , care va avea loc in data de 19 mai ac , la orele 13 :00 la sala de conferințe First Class - Hotel Central, din Ploiești, Bd. Republicii nr. 1, pentru validarea rezultatelor financiare aferente anului 2010, cat si pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2011, inclusiv a Programului Previzional al investițiilor va transmitem alaturat următoarele documente:


Bilanțul

Contul de profit si pierdere

Note explicative Fluxuri de trezorerie

Situația modificării capitalurilor proprii Propunerea de repartizare a profitului net Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2011 Aprobarea programului previzional de investiții


Menționam ca situațiile financiare aferente anului 2010 se afla si la auditorul societății , in faza de audit final si imediat ce vom primi raportul de audit final acesta va fi transmis pentru a fi anexat prezentei.


Ramanem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte detalii pe care le considerați necesare.


Persoana de contact: Contabil Sef ec. Cristina Dumitrescu

Tel. 0244 529312 int. 122

Tel. mobil 0756 150160

e-mail: cristina.dumitrescu@dalkia.ro

Cu deosebita considerație,

UKA> |/i VIBRAMSC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

Capital social 5.516.000 ron ; Nr.RC J29/888/28.04.2004 ; CUI RO 16372612

Sediul social: Ploiești, Prahova ; Str.Văleni nr.1-3, bl. 33 IK               . '

Tel: 0244-594579, 0244-529312 ; Fax:0244-594580, 0244-597767       X

E? r" A T ixuruixA I

privind propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2010

SC DALKIA ROMANIA SA , in calitate de acționar majoritar al SC DALKIA TERMO

PRAHOVA SRL , reprezentata legal de dl. Gilles Humbert - administrator unic , propune Adunării generale a Asociaților DALKIA TERMO PRAHOVA SRL repartizarea profitului net contabil realizat in

cursul exercițiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2010 , in valoare
cum urmeaza:

=> Art. 1 : suma de 269.300,26 ron de repartizat pentru acoperirea pierderilor rezultate din corectarea erorilor materiale din ani precedenti

=> Art. 2 : suma de 15.958.066,51 ron , de repartizat ca dividende cuvenite acționarilor, după cum urmeaza :


CONTABIL SEF , a DumitrescS.C.                 -hova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova

Nr. RC. J2WăS^8?04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON


Q veoiiA

Li . » i r v-x i           . -1


GDF


Nr. crt

ASOCIATI

Nr parti sociale

Dividende brute cuvenite (ron)

1

SC DALKIA ROMANIA SA

449.600

13.915.334.95

2

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

33.000

1.021.365,78

3

JUDEȚUL PRAHOVA

33.000

1.021.365,78

TOTAL

515.600

15.958.066,51

ifati numai dacă Kl Mari Contribuabili care depun bilanțul la București eȘțecQțuLl □ Sucursala

|—- Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Tip siEntitatea SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

Sector

Județ

Localitate

C5

(Zi

O

Prahova

PLOIEȘTI

Strada                                                              Nr.           Bloc    Scara    Ap.          Telefon

VĂLENI

1-3         33IK                  0244512279

Număr din registrul comerțului

J29/888/2004

Cod unic de Înregistrare

16372612

Forma de proprietate

23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010
Formular 10

- lei -


Denumirea elementului

Nr. rd.

Soli

dla:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

7.091.440

6,296.332

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

1.297.177

649.038

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

0

0

TOTAL (rd.O1 la 05)

06

8.388.617

6.945.370

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

13.180.406

23.640.672

2. Instalații tehnice și mașini (ct 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

23.596.452

24.363.914

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

329.028

395.887

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

8.204.442

4.895.716

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

45.310.328

53.296.189

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct 265 - 2963)

16---------------------------------------------------------------------------------------------—f         .—-

FIX) - pag. 2'

t 1               *

.......... ..................... .... ._ ....... .......................................................................11 ___________________:___________________________________________

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

\\ ■-r

\ \ ..

. t'

p

f •

 • *                    ' J         +

'

*                                                                                                                  • J

 • *   *                 t.-.................-£      J        irn ‘

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

:

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

53.698.945

......60.241.559

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

4.549.658

4.936.485

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

4.549.658

I

4.936.485

...............

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

41.121.190

56.302.696

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 +4582+461 + 473** -496 + 5187)

28

22.772.419

24.075.181

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

63.893.609

80.377.877

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

1.429.050

213.623

TOTAL (rd. 31 +32)

33

1.429.050

213.623

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

20.798.509

41.394.021

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

90.670.826

126.922.006

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

132.249

263.381

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

3.000.000

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

5.042

16.084

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

67.750.841

87.142.732

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

42

12.238.174

19.207.262

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

43

A

1

t

*

* t f:

I'y

f

u *

%

hfcs

_          *x.

c>

’ t"

/

jj

'■'flOrpag. 3 •

O                   J , f

—*----,,,■■■■ ■ .^4 .Fi.........

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

Bl i

f <

5.985.683Î

C.

t . ' 26.583.51li

Y\/ ■?. •      ■■■ <. ' • <’ l

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

88.979.740

'T3Z949^591

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

1.603.345

-5.984.194

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

55.302.290

54.257.365

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

21.141.000

20.975.000

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

0

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

21.141.000

20.975.000

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

866.497

879.785

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

866.497

879.785

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

298.239

282.714

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

219.990

219.990

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

219.990

219.990

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

518.229

502.704

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

5.156.000

5.156.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

5.156.000

5.156.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

IV. REZERVE
------------■ ...»------------

/ • .

f

( FI 0 - .pag. 4.

r

j...              ■

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

1.031.2001

f. ■ >       1.031.200

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

X \                                   X -

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

9.062.693

9.974.599

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

10.093.893

11.005.799

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)               SOLD C (ct. 117)

81

12.980

SOLD D (ct. 117)

82

0

269.300

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

17.733.681

16.227.367

SOLDD(ct. 121)

84

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

32.996.554

32.119.866

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

32.996.554

32.119.866

1799346538/6517075721


y

'//


J /

4 //


i F

i /


Suma de control F10:


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


F.2'0 - pag. 1

J

' /

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE     /

ți

la data de 31.12.2010                        \\

'l \ /■    'ti           ♦   ’* ■(*   v *

f ~'VA      0

Formular 20

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2009

2010

A

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

201.571.710

213.324.700

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

168.128.969

183.329.900

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

33.442.741

29.994.800

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

Sold D

0!

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

31.363

57.381

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

2.088.698

2.027.004

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

12

203.691.771

215.409.085

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

126.425.433

131.831.716

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

344.395

304.001

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

16.015.136

15.293.998

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

77.852

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

20.517.169

20.329.682

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

16.031.253

15.777.913

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

4.485.916

4.551.769

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

4.910.363

5.679.393

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

4.910.363

5.679.393

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

363.300

298.860

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

726.037

822.001

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

362.737

523.141

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

17.629.338

19.649.215

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

16.112.156

18.326.747

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

969.604

916.214

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

547.578

406.254

/< +20 - pag. 2 ; r        ■     ; '•

ti                                                 '

// c

w ©               -

f      1—!

IH •’ **-

\\ C—        »                           _.

..... __                                        ...                                  ............. .            ■■ -------- ----------------- - - ------*                                            ■■■■■■■■■■—      Jhl

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

\ X •-* -\\ J

o                      >

<        t                                                     b      * *

X /      . • • * ’         1             •

V-

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-5.444.132

’    13.287

- Cheltuieli (ct.6812)

33

6.55$

3.188

787.974

-Venituri (ct.7812)

34

12.002.320

774.687

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

180.761.002

193.322.300

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12-35)

36

22.930.769

22.086.785

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

455.464

517.901

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

331.670

292.869

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

787.134

810.770

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

2.235.541

2.927.195

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

1.455.134

2.826.957

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

1.399.351

298.935

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

3.634.892

3.226.130

PROFITUL SAU PIERDEREA FIN A NCIA R(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

2.847.758

2.415.360

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

20.083.011

19.671.425

- Pierdere (rd. 35 + 52- 12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

204.47$

$.905

216.219.855

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

184.395.894

196.548.430

/* F20 - pag. 3

li C

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

*"

•u

--------------------------*-----L

- Profit (rd. 61 - 62)

63

20.083.6^1;

■/>     19.671.425

?+■■■

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

%  1                           A                           1

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

2.320.663

3.422.558

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

28.667

21.500

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

17.733.681

16.227.367

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

3105079682/6517075721

Suma de control F20:


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

CRISTINA DUMITRESCU


Calitatea
Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


DATE INFORMATIVE


F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30


liț

r

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unităti

.......— .....■■■■■■ .........— 1

Sume

A

1

2

Unităti care au inregistrat profit

01

1

16.227.367

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

17.474.723

17.474.723

Furnizori restanți ~ total (rd. 05 la 07), din care:

>4

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale ~ total (rd.09 la 13), din care:

»8

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

-Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

-Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de alti creditori

15

17.474.723

17.474.723

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

1

2

Număr mediu de salariati

23

544

462


IV. PI

ăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sum<

piftii'

i m   ~...... •  ia j—

A

B

.............Li—-------LJ----■ u r.........

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

\\- -o           >•

>•-    ■ O-

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

940.696

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

31

- din fonduri publice

32

-din fonduri private

33

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:

34

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

35

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

36

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

37

VIII. P

Lite informații

Nr. rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:

38

502.075

737.487

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:

39

- acțiuni cotate emise de rezidenți

40

- acțiuni necotate emise de rezidenți J                                                                                                   J

41

- părți sociale emise de rezidenți

42

- obligațiuni emise de rezidenți

43

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți

44

- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți

45

- obligațiuni emise de nerezidenți

46

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:

47

502.075

737.487

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

48

502.075

737.487

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

49F30 - pag. 3i

____________ _ ____________________.______________________________________________. . ..................................... ..................................— 1 ■ ■■■■ -.............. . *

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418)

50

i ■

41.202.37?

î •

56.447 054

—/ *—.—a r.'/yZ------—

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

51

35.72^

•l

:    7 2.789 ‘

. s «V.  ’■--------

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

52

22.715.093

Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

53

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

54

153.855

300.677

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

55

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:

56

- acțiuni cotate emise de rezidenti

57

- acțiuni necotate emise de rezidenti

58

- părți sociale emise de rezidenți

59

- obligațiuni emise de rezidenți

60

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

61

- acțiuni emise de nerezidenti

62

- obligațiuni emise de nerezidenți

63

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

64

1.429.050

213.623

Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:

65

9.190

13.418

-în lei (ct. 5311)

66

146

120

-în valută (ct. 5314)

67

9.044

13.298

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:

6

20.557.027

41.267.957

-în lei (ct.5121)

69

17.331.396

34.179.076

-în valută (ct. 5124)

70

3.225.631

7.088.881

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:

71

139.000

107.801

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

72

139.000

107.801

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

73

s

Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:

74

109.861.876

153.408.115

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute tct. 161 + 1681 )(rd. 76 + 77), din care:

75

-în lei

76

- în valută

77

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:

78

3.000.000

0

-în lei

79

3.000.000

0

-în valută

80

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:

81

- în lei

82

- în valută

83

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:

84

-în lei

85

-în valută

86

-Crediteexterne pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:

7

-în lei

88

-în valută


89


- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)


90


- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:


- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute


- în valută


- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 4- 405 + 408 + 419)


- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)


- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +

437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)


 • - Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

 • - Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)

 • - Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)


- Dobânzi de plătit (ct. 5186)


Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:

 • - acțiuni cotate

 • - acțiuni necotate

 • - părți sociale

 • - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)


Brevete si licențe (din ct.205)


IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101

102

 • 103

 • 104

 • 105


106


Nr. rd.67.755.883


865.902


4.621.640


11.245.304


239.278


5.156.000


5.156.000


31.12.2009


*1


87.158.816


838.548


7.306.565


15.938.734


17.921.924


5.156.000


5.156.000


31.12.2010Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

107


Suma de control F30 :

958052147/6517075721


*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14,08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,CalitateaFormular
VALIDAT


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40


la data de 31.12.2010

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

---—... —-----------------------? 1 ■ -r " "i......■■                7 Valori brute

\     ■■   !•    ■          :               ... I.

...... ............. .............— 1 *___ --- ■ -- -

Sold inițial

Creșteri

Reduceri         S

\ r

>.        J

...... ..

Sofd final

■ • V

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

1

......*..... 1 ' *............ ■■■■■■ww

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

9.011.222

X

9.011.222

Alte imobilizări

02

2.792.511

164.530

X

2.957.041

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

11.803.733

164.530

X

11.968.263

Imobilizări corporale

Terenuri

05

159.635

X

159.635

Construcții

06

14.536.421

11.488.025

26.024.446

Instalații tehnice si mașini

07

29.115.570

3.770.366

97.929

32.788.007

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

591.720

108.357

700.077

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

8.204.442

12.764.793

16.073.519

X

4.895.716

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

52.607.788

28.131.541

16.171.448

64.567.881

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

64.411.521

28.296.071

16.171.448

76.536.144

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

1.919.783

795.108

2.714.891

Alte imobilizări

14

1.495.333

812.669

2.308.002

TOTAL (rd.13+14)

15

3.415.116

1.607.777

5.022.893

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

1.515.650

1.027.759

2.543.409

Instalații tehnice si mașini

18

5.519.117

3.002.358

97.382

8.424.093

Alte instalații ,utilaje si mobilier

19

262.693

41.497

304.190

TOTAL (rd.16 la 19)

20

7.297.460

4.071.614

97.382

11.271.692

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 +20)

21

10.712.576

5.679.391

97.382

16.294.585

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREElemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

fp C :----ȚI      /;p/ y

Șold filial/ (ccfy13=104 VI-1$'

A

B

10

11

12

' UT P

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

- — ____■_■■■ ---- _ —......

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33Suma de control F40 :  654597354/6517075721

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele

CRISTINA DUMITRESCU

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (a


Conturi forma lunga
+

-

SaltJudețul: Prahova

Persoana juridica: S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.

Forma de proprietate :             | 2|

Adresa: Str VĂLENI nr. 1-2 , bl 33IK PLOIEȘTI

Activitatea preponderenta:

f   >

o * *

Telefon: 0244 512279; Fax : 0244 597767

Furnizarea de abur si aer condiționat

’l! .

1'*

s

i                          ;

Numărul din registrul comerțului : J29/888/2004

Codul grupei CAEN : 3530

V

Tara: Romania

Codul fiscal: | R | O 1 | 6 | 3 7 | 2

161 1

2SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2010


Denumirea elementului


Sold la începutul exercițiului financiar


Creșteri


Reduceri


A__________

_______Capital subscris Patrimoniul regiei ______Prime de capital Rezerve din reevaluare


1

5.156.000


Total, din care

2


Prin transfer 3


Total, din care 4


Prin transfer 5


Sold la sfârșitul exercițiului financiar


6

5.156.000
__________________Rezerve legale

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare


Alte rezerve


Rezerve din facilitați fiscale


Acțiuni proprii


Rezultatul reportat Reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită


SoldC


Sold D


Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a 1AS


SoldC


Sold D


Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva IV-a a CEE


SoldC


Sold D


SoldC


Sold D


Profitul sau pierderea exercițiului financiar


Sold C


Sold D


Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii

9.062,693

911.906CONTABIL SEF, Cristifă DumitrescDALKIA TERMO PRAHOVA SRL CUI RO16372612


SITLATIA FLl XI RILOR DE TREZORERIE la data dc 31 decembrie 2010
ACTIVITATI DE EXPLOATARE________

Profit înainte de impozitare Ajustări pentru:

Cheltuiala cu amortizarea

Provizioane

Diferente de curs

Cheltuieli cu dobânzile, net de venituri din dobânzi Pierdere din vanzarca de mijloace fixe

Subvenții


ACTIVITATI FINANCIARE

Dividende plătite

Încasări din dobânzi

Dobânzi plătite

Alte pasive financiare (garanții furnizori) Achiziții de imobilizări financiare Trageri dc imprumuturi-grup Rambursări de de imprumuturi-grup Trageri de imprumuturi-bancare Rambursări de de împrumuturi bancare


Exercițiul financiar | Exercițiul financiar incheiat la 31/12/2009 I incheiat la 31/12/2010


01

20.083 011

19,671.425

02

4.910.363

5679.393

03

(5.082095)

312.148

04

1.129 464

(173.869)

05

I 780 077

2.409.294

06

219.573

(15.526)

28.102.438

22.820.820


(1.131.777)

3.045.572

(4.370.378)


20.364.237


(55.762)

1.631.814


21.940.289


(10.143.043)


(10.143.043)


(18.635.656)

(386.827)

24.869.478


33.949.433


(2 197215)

1.591.659


33.343.877


(14.320 14!)

4.113


(14.316.028)


21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

29


(6.407 936)

455.464

(682 478)


14 745

9.600.000

(3 550.000)


(4 000.000)


(4.570.205)


7.227.041

13.571 468


20.798.509


517.901

(100.238)


8 000 000

(3 850 000)


(3.000.000)


1.567.663


20.595.512

20.798.509


41.394.021


SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

Situații financiare

La data de 31 decembrie 2010

întocmite in conformitate cu

Ordinul Ministerului Economiei si Finanțelor nr. 3055/2009

Situații financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2010

Conținut:

Raportul auditorilor independenți

Bilanțul

Contul de profit si pierdere

Situația modificărilor in capitalurile proprii

Situația fluxurilor de trezorerie

Note la situațiile financiare anuale


amortizarea cumulata. Variația valorii intrare, a amortizării si a valorii contabile


nete, in cursul exercițiului financiar incheiat la 31.12.2010 pe fiecare categorie de mijloace fixe se prezintă după cum urmeaza:

 • 1.1 Imobilizări necorporale

Cost

ron

31 decembrie 2009

Creșteri

Cedări,transferuri si alte reduceri

31 decembrie 2010

Cheltuieli de constituire

0

0

0

0

Cheltuieli de dezvoltare

9.011.222

0

9.011.222

Alte imobilizări necorporale

2.792.511

164.530

0

2.957.041

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

0

0

0

0

Total

11.803.733

164.530

0

11.968.263

Societatea nu a efectuat reevaluări ulterioare recunoașterii inițiale.

Grupa "alte imobilizări necorporale" cuprinde licențe si programe informatice, achiziționate de societate, amortizabile intr-o perioada de maxim 3 ani.

Ajustări de valoare cumulate(amortizari si ajustări cumulate pentru depreciere sau pierdere de valoare)
ron

31 decembrie

2009

Ajustări înregistrate in cursul anului financiar

Reduceri sau reluări

31 decembrie

2010

Cheltuieli de constituire

0

0

0

0

Cheltuieli de dezvoltare

1.919.783

795.108

0

2.714.891

Alte imobilizări

1.495.333

812.669

0

2.308.002

Total

3.415.116

1.607.777

0

5.022.893

6.945.370


 • 1.2 Imobilizări corporale

Cost

ron______

Terenuri Construcții


Instalații tehnice si mijloace de transport

Mobilier si aparatura birotica


Imobilizări corporale in curs


Total


31 decembrie 2009


159.635

14.536.421


29.115.570


591.720


8.204.442


Creșteri


0

11.488.025


3.770.366


108.357


12.764.793

28.131.541Cedări,transferuri si alte reduceri


97.92916.073.519


16.171.44
31 decembrie


2010


159.635

26.024.446700.077

4.895.716

64.567.881


ajustări de valoare cumulatefamortizari si ajustări cumulate pentru depreciere sau

pierdere de valoare)

Valoare neta contabila


45.310.328


24.059.927


16.074.066


53.296.189


ron

31 decembrie

2009

Ajustări înregistrate in cursul anului financiar

Reduceri sau reluări

31 decembrie

2010

Construcții

1.515.650

1.027.759

0

2.543.409

Instalații tehnice si mijloace de transport

5.519.117

3.002.358

97.382

8.424.093

Mobilier si aparatura birotica

262.693

41.497

0

304.190

Total

7.297.460

4.071.614

97.382

11.271.692

Terenul detinut de Societate este situat in intravilanul comunei Brazi, jud.Prahova,avand o suprafața de 6.579 metri patrati.

Pe parcursul anilor 2009 si 2010 , in locația unde isi desfasoara activitatea DALKIA

TERMO PRAHOVA , comuna Brazi, Jud.Prahova , s-a realizat o investiție constând in instalarea unei centrale de cogenerare cu turbina cu gaz de 25 MW . Aceasta centrala a fost data in folosința in septembrie 2010 .


r

A

\ ’S J

\

Investiția DALKIA TERMO PRAHOVA pentru aceasta instalație a constat in realizarea^ clădirii in care funcționează camera de comanda si instalații tehnologice, a "

racordurilor cu instalațiile de apa, abur si electrice de drumuri uzinale.


existente si a infrastucturii


Echipamentul necesar funcționarii obiectivului de investiții (turbina) a fost inchiriat de la Dalkia Romania asa cum este prezentat la nota 10.6.

Aceasta instalație TAG - 25 MW permite DALKIA TERMO PRAHOVA modificarea schemei de funcționare in extrasezon, avand ca avantaj primordial posibilitatea de a produce in cogenerare energie electrica in funcție de cantitatea de energie termica solicitata de consumatori, fiind știut ca in perioada mai-septembrie se produce numai energie termica pentru apa calda, cantitatea lunara fiind pana la 10% din consumul unei luni de iarna.

Instalațiile tehnice achiziționate de DALKIA TERMO PRAHOVA in decursul anului 2010

constau , in principal , din electropompe , pompe submersibile pentru punctele

termice, sistem dispecerizare, sistem de transmisie date statie păcură .

In cursul anului 2010 societatea a scos din evidenta prin vanzare sau casare si valorificare la unitati specializate in colectarea deșeurilor de fier următoarele mijloace fixe:


12 autotvehicule, din care 11 complet amortizate si o automacara amortizata

in proporție de 93%

Pentru duratele de viata a mijloacelor fixe , a se vedea nota de politici contabile „(e) Imobilizări corporale"

Societatea nu are constituite ipoteci asupra bunurilor imobile.

1.2. Imobilizări financiare

ron                      31 decembrie 2009

Intrări

Ieșiri

31 decembrie 2010

Alte imobilizări financiare

-

-

-

Total

-

-

-

Nota 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


31 decembrie


Transferuri in Transferuri din


ron


2009


cont           cont2010


Provizioane pentru

323.44135.779


287.662


litigiui(cont 151100)

Alte provizioane exploatare


135


195.987


195.987


135


(cont 151810)

Alte provizioane riscuri si cheltuieli (cont 151820)

Total


542.921


866.497


591.987


787.974


542.921
591.987
Soldul la 31.12.2009 , in suma de 323.441 ron , al provizioanelor pentru litigii , reprezintă litigiu furnizor TERMOELECTRICA , in valoare de 35.779 ron si provizion pentru litigiu in desfășurare cu salariati disponibilizati in cursul anului 2009 , in valoare de 287.662 ron .

In cursul anului 2010 , provizionul pentru litigiu furnizor TERMOELECTRICA a fost reluat la venituri deoarece instanța a emis Hotararea definitiva in favoarea DALKIA TERMO PRAHOVA.

In cursul anului 2010 au fost constituie provizioane in suma de 195.987 lei pentru riscul de creștere a prețului de achiziție pentru păcură consumata de societate din rezerva de stat. Acest provizion a fost reluat la venituri in cursul anului 2010 , deoarece societatea a achiziționat si reîntregit rezerva de păcură , pusa la dispoziție de ANRSC.

In ceea ce privește provizioanele pentru riscuri si cheltuieli , in suma de 591.987 , constituite in cursul anului 2010 , acestea reprezintă provizioane pentru drepturi salariale aferente anului 2010 , respectiv 117.122 ron drepturi aferente concediilor de odihna neefectuate in 2010,392.474 ron prime de rezultat aferente anului 2010, care urmeaza a fi achitate in 2011,50.139 ron plăti compensatorii si 32.252 ron alte drepturi salariale aferente anului 2010 , ce urmeaza a fi achitate in cursul anului 2011.

Nota 3. Repartizarea profitului


In cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2010, societatea a înregistrat un profit net contabil in valoare 16.227.367 ron.

In urma corecției unor erori contabile aferente anilor precedenti(corectii prezentate in nota 10.4), rezultatul reportat a fost diminuat cu suma de 269.300 ron.


In cursul anului 2010, societatea a repartizat dividende in suma de 16.834.755 ron si a constituit fond de rezerva in valoare de 911.906 ron , rezultat din aplicarea facilității fiscale privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform art.19Cod Fiscal.

Distribuția acestor dividende a fost aprobata de Adunarea Generala a acționarilor in data de 25 mai 2010.

Dividendele repartizate in cursul anului 2010 , aferente exercițiului financiar 2009 , nu au putut fi achitate pana la 31 decembrie 2010 datorita dificultăților de trezorerie cu care s-a confruntat societatea , rezultate - in principal- din incasarea cu întârzieri semnificative a subvenției pentru energie termica (a se vedea si nota 5). Aceste dividende au fost achitate in a doua jumătate a lunii aprilie 2011.

Profitul net al exercițiului 2010 urmeaza sa fie repartizat conform Hotărârii Generale a Acționarilor ulterior publicării bilanțului contabil aferent exercițiului 2010.

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

('V


31 decembrie

31 decembrie

Indicator


2009


2010


 • 1. Cifra de afaceri neta

  213.324.700


 • 2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate

190.486.602

190.203.780

(3+4+5)*


3. Cheltuielile activității de baza


165.498.063


166.449.109


4. Cheltuielile activităților auxiliare


8.972.708


.205.085


5. Cheltuielile indirecte de producție


16.015.831


15.549.586


6. Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)


11.085.108


23.120.920


7. Cheltuielile de desfacere


8. Cheltuieli generale de administrație


9. Producția realizata pt. scopuri proprii si capitalizata


2.655.341


3.929.290


31.363


57.381


10. Alte venituri din exploatare


14.469.639

2.837.774

11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)


22.930.769


22.086.785


^Cheltuielile de exploatare sunt ajustate conform contului de profit si pierdere cu veniturile din provizioane.Societatea include in costul de producție cheltuieli directe si cheltuieli indirecte de producție.

Nota 5. Situația creanțelor si a datoriilor

5.1 Creanțe

31 decembrie


31 decembrie


Termen de lichiditate


Creanțe


2009


2010


Sub 1 an


Creanțe comerciale


48.813.289


Creanțe către societăți din grup


1.392.945


572.283


572.283


si afiliate


Creanțe clienți - facturi de emis


3.576.118


7.061.482


7.061.482


ronAlte creanțe- garanții


502.075


737.487


737.487


Provizion depreciere creanțe


-583.262


-881.845


-881.845


Total creanțe comerciale


41.121.190


56.302.696


56.302.696


Subvenții


21.089.585


23.989.120


23.989.120


Impozit pe profit de recuperat


987.101


TVA de recuperat


Alte creanțe


695.73386.061


Total alte creanțe


22.772.419


24.075.181


Total creanțe

63.893.609


Creanțele comerciale pentru care s-a constituit un provizion de depreciere clienti in

suma de 881.845 ron sunt formate in principal si neincasata de la clientii societății cu o vechime mai mare a facturilor neachitate de 120 zile.


In total creanțe o mare pondere deține subvenția neincasata de la Primăria Ploiești in suma de 23.989.120 ron , suma pentru care s-a încheiat in data de 08.02.2011 un protocol de eșalonare.

Pana la data aprobării prezentului set de situații financiare, subvenția incasata este

de 24.338.006 ron , din care 10.000.000 ron conform protocolului incheiat in data de 08.02.2011.

de eșalonare


in valoare de electrica din


Alte creanțe - garanții sunt reprezentate , in principal , de garanția 500.000 ron depusa la OPCOM SA - operatorul pieței de energie Romania , pentru tranzacțiile comerciale desfășurate de DALKIA TERMO PRAHOVA , în cadrul pieței angro de energie electrica si garanția in valoare de 217.800 ron , constituita in favoarea TRANSELECTRICA SA pentru tranzacții pe piața de energie electrica .

5.2 Datorii31 decembrie


31 decembrie


Termen de exigibilitate


Datorii


2009


2010


sub 1 an


peste 5 ani


Avansuri încasate in contul


comenzilor
Datorii comerciale, din care:


67.750.841


87.142.732


- Furnizori


47.305.387


65.487.235


- Furnizori din grup si afiliați


13.415.399


18.733.280


- Furnizori - facturi nesosite


7.003.668


2.729.222


- Furnizori - facturi nesosite din


f192.995


192.995


Ite datorii, din care:


42.369.899


66.765.775


45.790.775- Salarii si costuri aferente


1.502.545


1.533.631


1.533.631


- Impozit pe profit


270.492


270.492


-TVA de plata


540.655


1.205.206


1.205.206


- Alte datorii fata de bugetul


statului
- TVA neexigibil


3.367.245


5.123.350


5.123.350


- Dividende de plata


16.834.755


- Credit Dalkîa International


21.141.000


28.975.000


20.975.000


- Credit ING Bank


3.000.000- Decontări in cadrul grupului


8.850.000


5.000.000


5.000.000


- Dobanda împrumut (DLK


Romania)


- Dobanda împrumut (DLK


International)


- Garanții de buna execuție


- Creditori diverși


- Anticipații plata clienti


Total datorii


2.395.304


2.938.734


2.938.734


992.869


239.320


24.329


239.534


110.120.740


3.268.528


3.268.528


500.211


500.21167.171


867.178


236.255


153.924.591


132.949.591


20.975.000I f ■'^*•1.

1        ț*-

h V'

\ \      t*.

'• \

Datoriile comerciale reprezintă contravaloarea facturilor furnizorilor,facturi ce vor fi-achitate conform clauzelor contractuale.Cel mai reprezentativ furnizor este GDF SUEZ ENERGY ROMANIA = 53.201.479 ron. Datoriiile către acest furnizor au fost achitate in primul trimestru al anului 2011.

In totalul datoriilor societății o pondere importanta o deține împrumutul extern acordat de DALKIA INTERNATIONAL in suma 20.975.000 ron. împrumutul extern incheiat in luna mai 2004 a fost acordat pe o perioada de 2 ani si prelungit pana in 31 decembrie 2016, dobanda stabilita fiind calculata pe baza ratei ROBOR 3 luni+2.25%. In conformitate cu termenii contractuali, suma in sold poate fi rambursata pana cel mai târziu 31 decembrie 2016. întrucât intenția managementului, agreata la nivel de grup, este de a nu efectua rambursări in 2011, împrumutul a fost considerat in totalitate ca unul pe termen lung.

De asemenea, in cursul anului 2010 , DALKIA INTERNATIONAL a mai acordat societății un împrumut sub forma unei linii de credit pentru susținerea activitatii curente, in valoare de 30.000.000 ron limita maxima de creditare , din care societatea a efectuat trageri in valoare de 8.000.000 ron . Acest împrumut a fost acordat direct in moneda naționala , conform contractului din 23 decembrie 2009 , cu o dobanda calculata pe baza ratei ROBOR 3 luni+0.6%.

Pentru împrumutul acordat de către acționarul DALKIA ROMANIA SA soldul la închiderea exercițiului financiar 2010 este de 5.000.000 ron . Conform ctr.nr.197/2004 acest imprumut a fost acordat pe o perioada de 2 ani, rata dobânzii fiind nivelul dobânzii de referința stabilita de BNR pentru luna de calcul. La acest contract s-a semnat actul adițional nr.3/14.12.2007 , actul adițional nr.4/14.12.2008, actul adițional nr 5/14.12.2009 si actul adițional nr.6/14.12.2010 de prelungire a perioadei de rambursare ,ultima data de rambursare fiind stabilita in 14.12.2011.

In data de 24.10.2007 s-a semnat contractul de imprumut nr. 07371 cu ING Bank in valoare de 10 milioane lei si data de finalizare pana la 31.08.2010. Valoarea dobânzii este calculata conform contractului ,rata dobânzii fiind de 0.5% pe an + BUBOR la 1 luna. Acest imprumut a fost achitat in totalitate, in termenul scadent.

Garanțiile de buna execuție reprezintă garanții reținute furnizorilor de lucrări construcții montaj, conform cauzelor contractuale .

Nota 6. Principii, politici si metode contabile

A. Principii contabile


Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității - Societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activității sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității exercițiului - bilanțul de la începutul anului este același cu cel de la sfârșitul anului precedent.

Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de OMF 3055/2009.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative

 • (a) Principiul continuității activitatii

Prezentele situații financiare au fost întocmite in baza activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizeaza

principilui continuității


/

♦L

f

/

.

r

i ■

I

* ’W*

'         • s. .'

J

I                .. -k

..',<\ (" v> previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize/-, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul'0!, previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuității activitatii in intocmirea situațiilor financiare este justificata.


.+


t

b /

r>

J ’•

k i

4


\\ w

■■ \\ • (b) Metoda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate in ron.

 • (c) Bazele contabilității

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale Societății SC Dalkia Termo Prahova SRL întocmite in conformitate cu:


Legea contabilității 82/1991 (republicata 2009)

Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare(„OMF 3055/2009")

Ordinul 3055/2009 cu modificările ulterioarea intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2010 si înlocuiește Ordinul 1752/2005. Ca urmare, situațiile financiare aferente anului 2010 au fost pregătite in conformitate cu acesta in timp ce cifrele comparative aferente anului 2009 au fost pregătite in conformitate cu legislația precedenta Ordinul 1752/2005.

Aceste situații financiare cuprind:

 • •   Bilanț;

 • •  Cont de profit si pierdere;

 • •  Situația fluxurilor de numerar;

 • •  Situația modificărilor capitalurilor proprii;

 • •  Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se refera doar la SC Dalkia Termo Prahova SRL.

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

 • (d) Standarde aplicabile pentru tranzacțiile in moneda străina schimb de la data efectuării operațiunilor, comunicat României, cat si in valuta.

  Creanțele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de de Banca Naționala a


Operațiunile in valuta trebuie înregistrate in momentul moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei in valuta moneda de raportare si moneda străină, la data efectuării tranzacției.

recunoașterii inițiale în cursul de schimb dintre


 • (e) Imobilizări corporale

'a

h


L

1’


 • (i) Active proprii

  «•


Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus in funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea si costurile administrative, sunt in mod normal înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situația in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere in beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta inițial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost adițional in valoarea activului.

<■


 • (ii) Cheltuieli de intretinere si reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul îmbunătățirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

 • (iii) Amortizare si ajustări pentru depreciere

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduala, utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Duratele asignate reprezintă duratele de viata economice ale activelor, de asemenea aceste durate de viata sunt conforme cu Legea 15/94 si se prezintă după cum urmeaza:

Denumire

Nr ani

Construcții energetice

4-20

Aparate de măsură si control

3-12

Aparatura birotica

3-8

Mijloace de transport

5

Tehnica de calcul

3

 • (f) Imobilizări necorporale

(i) Imobilizările necorporale achiziționate de Societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulata.

«Vr î


t,

y

"d


*        ■ "l •

.                          ' r


1 L

//


J

4 p


" ■ •- ,

' ’ I                    *                      ' f •

-—t—:---T-ry

•••• /

s ♦ X                î •;


A: :?v’1


(ii) Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metoda^/’/Jj^o^ liniare pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale. Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de Societate este reprezentata de licențe pentru programe informatice. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de 3ani.


 • (g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezintă prețul de vanzare estimat in condițiile desfășurării normale a activitatii mai puțin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora si aducerea in forma si locația curenta, iar ca metoda de evaluare a costurilor se folosește FIFO „Primul intrat-Primul ieșit" cu o singura excepție pentru păcură unde metoda de evaluare este Cost mediu ponderat.

 • (h) Clienti si alte creanțe

Creanțele sunt prezentate la valoarea neta, fiind constituite provizioane pentru clienti incerti cu o vechime mai mare a facturilor neachitate de 120 zile.

 • (i) Disponibilitățile bănești si alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente in lei si in valuta, precum si disponibilul din casa.

Disponibilitățile bănești in valuta se evalueaza la cursul de schimb comunicat de BNR ,valabil la data inchiderii exercițiului financiar.

 • (j) Ajustări pentru depreciere si pierderi de valoare

Valoarea contabila a activelor societății, altele decât stocurile, este analizata la data fiecărui bilanț pentru a determina daca exista scăderi de valoare. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. O ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere atunci când valoarea neta contabila a activului este superioara valorii sale recuperabile.

i) Calculul valorii recuperabile

Creanțele pe termen scurt nu sunt actualizate ca si valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobânda efectiva corespunzătoare acestor active.

ii) Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Provizionul pentru depreciere poate fi reluat daca s-a produs o schimbare in condițiile existente la momentul determinării valorii recuperabile. Reluarea unui provizion pentru depreciere poate fi efectuata numai in așa fel incat valoarea neta a

I1 ■ -......

i ~ c;

I

activului sa nu depaseasca valoarea sa neta istorica, ținând cont de depreciere si fara, a lua in calcul provizionul.

 • (k) Capital social

Dividende

J

ț e

•>


♦C"

>r jfP- \

• 4

- *1 •

< -


Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum si celelalte repartizări similare efectuate din profit, daca este cazul nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanțului.

 • (I) împrumuturi

împrumuturile sunt recunoscute inițial la cost mai puțin costurile aferente tranzacției. Ulterior recunoașterii inițiale, imprumuturile sunt prezentate la valoare amortizata; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobânzii.

(m) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost. Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei sau față de cele la care au fost raportate în situațiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. Atunci când datoria în valută este decontată în decursul aceluiași exercițiu financiar în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acel exercițiu. Atunci când datoria în valută este decontată într-un exercițiu financiar ulterior, diferența de curs valutar recunoscută în fiecare exercițiu financiar, care intervine până în exercițiul decontării, se determină ținând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui exercițiu financiar.

(n) Datorii aferente contractelor de leasing

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transfera Societății toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe deținute in leasing, sunt capitalizate la data începerii leasingului la valoarea de achiziție a mijloacelor fixe finanțate prin leasing. Plățile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere.

Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.

*■


--------■h..ll .1 jo

I J            W->>* I-

V~r 1 Vi <

Leasing operațional

Contractele de leasing in care o porțiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietății sunt reținute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operațional Plățile aferente unui contract de leasing operațional sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing.

*Leasing financiar - Nu este cazul

(o) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru Societate apare o obligație legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligație. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

L '•

P              b -

4

. • 1


p '

X

• *1

• •< ’


I.

ÎU


Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

 • - o entitate are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;

 • - este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și

poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu este recunoscut un provizion in situațiile financiare.

(p) Recunoașterea veniturilor

Vanzari de bunuri

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere când riscurile si beneficiile asociate proprietății asupra bunurilor respective sunt transferate cumpărătorului.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de execuție.

Veniturile sunt recunoscute de societate pe măsură livrării energiei termice si electrice către clientii sai.

(q) Cheltuieli

i) Plăti privind leasingul operațional

Plățile aferente leasingului operațional sunt recunoscute in contul de profit si pierdere liniar pe perioada desfășurării contractului. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ca parte integranta a cheltuielilor de leasin


Q c.

b/


\\ ■ -

(r) Impozitul pe profit                                                          V

s

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizând cota de impozit in vigoare la data bilanțului, ajustat cu corecțiile anilor anteriori.

■>


(s) Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau indirect sau de a influenta in mod semnificativ cealaltă parte.

Au fost considerate entități afiliate entitatile care îndeplinesc condițiile stipulate in art 3, Capitolul II din Directiva a VII- a, parte integranta a OMFP 3055/2009

t) Estimări

Pentru întocmirea situațiilor financiare , conducerea Societății face anumite estimări si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilanțului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimările sunt utilizate pentru înregistrarea provizioanelor pentru: clienti incerti, actualizarea creanțelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere si taxe.

Efectul schimbării estimărilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata;

perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

(v) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activitatii, Societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatii societății sunt membri ai Casei Naționale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Politica Societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligații in legătură cu sistemul de pensii.

La data pensionarii, in conformitate cu contractul colectiv de munca incheiat(uItimuI act adițional - Decembrie 2010), Societatea este obligata sa ofere angajatilor 2 salarii


’T*

d                                                    I

X

la data pensionarii acestora (in funcție de vechime). Având in vedere varsta medie       .

si viteza de rotatie a personalului, consideram ca valoarea estimativa a acestei obligații la data bilanțului este nesemnificativa individual sau pentru situațiile

financiare in ansamblul lor.

(x) Datorii contingente

0 datorie contingență este:

 • a) o obligație potențiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului si a cărei existenta va fi confirmata numai de apariția sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entitatii; sau

 • b) o obligație curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscuta deoarece:


nu este sigur ca vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei

sau

• valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilanț, ele sunt prezentate doar in notele explicative la situațiile financiare (consolidate).

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o ieșire de resurse care incorporează beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara ieșirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingența, se va recunoaște, după caz, o datorie sau un provizion in situațiile financiare (consolidate) aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului.

Nota 7. Capital social


italul social subscris si varsat existent la data5.156.000 ron divizat in 515.600 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 ron fiecare, numerotate de la 1 la 515.600 inclusiv.

Participarea la capitalul social al societății la data de 31.12.2010 este următoarea:


2009


2010


Număr parti sociale


2010


2009
33.000


33.000


449.600


330.000


330.000


330.000


515.600


4.496.000


4.496.000


5.156.000


5.156.000


Nota 8. Informații privind salariații, administratorii si directorii

La sfârșitul anului 2010, societatea a înregistrat un numeric de 440 salariati, in următoarea structura:


Componenta managementului la 31 decembrie 2010 era următoarea:

 • - director general Pavel Micka

 • - director economic Lavinia SANIUTA - director resurse umane Maria LEONTE

 • - manager expl.producție Alexandru TELERU

 • - manager calitate, securitate si mediu Rozina APOSTOLACHE

 • - manager energie contracte Rodica Rotaru

 • - manager tehnologia informației si comunicației Leonardo MIHAI

 • - manager comercial Ioana ILIESCU

 • - manager expl. distribuție si servicii Adrian IONITOAEI - manager comunicare Ana - Maria ICATOIU

  - manager studii proiecte


mari - Mihai Gabriel DOGARU

•ț.

J f ■■

• ‘ I ș.

p

Cheltuielile salariale ale Societății in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010 au fost următoarele:

ron

AN 2009

AN 2010

Cheltuieli cu salariile personalului

14.920.413

14.837.217

Contribuția unitatii la asigurările sociale

3.065.998

3.078.006

Contribuția unitatii pentru ajutorul de șomaj si fond garantare creanțe salariale

108.891

104.540

Contribuția unitarii la asigurările de sănătate si FNUASS

902.299

897.280

Fond accidente si boli profesionale

45.520

45.281

Tichete de masa

1.110.840

940.696

Alte cheltuieli salariale

379.091

426.662

Total

20.533.052

20.329.682

In cursul anului 2010, au fost realizat un plan de restructurare care a prevăzut

disponibilizarea a 48 angajați. S-au acordat plăti compensatorii in valoare totala de 979.630 ron (conform contractului colectiv de munca), din care 940.067 ron s-au achitat in cursul anului 2010 iar 50.139 ron urmeaza a fi achitați in cursul anului

2011, pentru care s-a constituit provizion asa cum este aratat in nota 2.

Societatea nu are alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

Nota 9. Principalii indicatori economico-financiari


J

,c


•f


Viteza de rotație a debitelor - clienți

\ . “ i .

•J

• X -

Sold mediu clienți (A)

44.340.301

48.711.943

Cifra de afaceri neta (B)

201.571.710

213.324.700

(A/B) *365 ~în număr de zile

80.29

83.35

Viteza de rotație a creditelor - furnizori

Sold mediu furnizori (A)

72.906.734

77.446.787

Cifra de afaceri neta (B)

201.571.710

213.324.700

(A/B) *365 -in număr de zile

132.02

132.51

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri neta (A)

201.571.710

213.324.700

Active imobilizate (B)

53.698.945

60.241.559

(A/B) - in număr de ori

3.75

3.54

Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri neta (A)

201.571.710

213.324.700

Total active (B)

144.502.020

187.426.946

(A/B) - in număr de ori

1.39

1.14

IV. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plății dobânzii si impozitului pe

profit (A)

22.318.552

22.598.620

Total active minus datorii curente (B)

55.302.290

54.257.365

A/B (daca este negativ, nu se calculează)

0.40

0.42

Marja bruta din vânzări

Profit brut din vânzări (A)

22.930.769

22.086.786

Cifra de afaceri neta (B)

201.571.710

213.324.700

(A/B)%

11.38

10.35

p

f

Z"

p

.6


•l

r


p"

Jb.

 • I. Indicatori de lichiditate

  'Si


Lichiditatea curenta (0.957) evidențiază in ce măsură resursele permanente pot fi utilizate in desfasurarea activitatii curente. Valoarea acestui indicator , in scădere fata de anul trecut ( 1.020 ) reflecta o capacitate diminuata a societății de a finanța datoriile societății din activele curente .

Valoarea înregistrata de lichiditatea imediata (0,919), in scădere fata de anul 2009 ( 0.969 ) exprima o capacitate relativ scăzută a societății de a acoperi datoriile curente din creanțe si disponibilități.

Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute (0.918) in scădere fata de anul 2009 când s-a înregistrat o valoare a lichidității curente de 0.969 , sunt in continuare scăzute in comparație cu cele recomandate (in jur de 2), reflectând o capacitate destul de redusa de acoperire a datoriilor curente din activele curente, si in principal din creanțe si lichidități.

 • II. Indicatori de risc

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta structura de finanțare a societății la încheierea exercițiului financiar.

Valoarea subunitara a acestui indicator, înregistrata in anul 2010 , respectiv 0.65 ,

deși ușor in creștere fata de cea inregistrata in 2009 , de 0.64, indica faptul ca societatea nu se confrunta cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate ,cu

influente in onorarea angajamenelor asumate .

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite

cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobânzii si impozitului. Cu cat valoarea

indicatorului este mai mica cu atat poziția societății este considerata mai riscanta. In 2010 valoarea acestui indicator a scăzut la 7.72 fata de 9.98 in 2009 , ceea ce denota

o ușoara creștere gradului de risc de neacoperire a dobânzilor de către societate .

 • III. Indicatori de activitate (de gestiune)

Numărul de zile de stocare indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

Numărul mediu de zile de stocare a mărfurilor in anul 2010 este de 9.10 zile, in scădere fata de 2009 când s-a situat la valoarea de 11.49, ca urmare a unei mai bune

organizări in aprovizionare.

'       r

*

* . < Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numărul de zile pana la data la care '   ’

debitorii isi achita datoriile către societate, arata astfel eficacitatea întreprinderii in' colectarea creanțelor sale. In anul 2010 , pe fondul crizei economice , acest indicator

a înregistrat o ușoara degradare, situandu-se la 83.35 fata de 80.29 in 2009 .

Viteza de rotatie a creditelor -furnizori exprima numărul de zile de creditare pe care societatea il obține de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a clientilor in anul 2010 este de 83.53 zile, iar a furnizorilor de 132.51 zile.

Scăderea vitezei de rotatie a clientilor in anul 2010 fata de 2009 a fost determinata creșterea soldului clientilor neincasati si exprima o ușoara scădere a eficientei societății in colectarea creanțelor.

Societatea urmărește recuperarea creanțelor de la clienti, astfel incat solvabilitatea societății sa fie cat mai apropiata de valorile optime.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate.

 • IV. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe pe care il obține societatea din banii investiți in afacere. Societatea a inregistrat profit atat in anul 2010 si cat si in anul 2009.

Marja bruta din vanzari obtinuta in anul 2010 este de 10.35 % in ușoara scădere fata de anul 2009 când a inregistrat o valoare de 11.38% .

Nota 10. Alte informații
 • 10.1 Prezentarea societății

Prin Hotărârile Consiliului Județean Prahova si Consiliului Local al Municipiului Ploiești,luate conform dispozițiilor Legii administrației publice locale nr.215/2001 si ale O.G. nr.73/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, Județul Prahova si Primăria Ploiești au decis sa se asocieze in vederea constituirii serviciului public aljudețului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat^ sistemul productie-transport-distributie pentru Municipiul Ploiești.

Astfel, in data de 28.04.2004 a fost semnat Contractul de concesiune de către operatorul unic DALKIA TERMO PRAHOVA, in calitate de concesionar pe de o parte ,si Consiliul Județean Prahova respectiv Consiliul Local al Municipiului Ploiești,împreuna in calitate de concedent pe de alta parte. In baza acestui contract ce a intrat in vigoare la data de 01.05.2004, DALKIA TERMO PRAHOVA reunește intr-un singur serviciu atat activitatea de producere si transport agent primar (energie termica) cat si activitatea de distribuție a acestuia in Municipiul Ploiești.

DALKiA TERMO PRAHOVA (operatorul unic),cod CAEN 3530, înființata la data de 28.04.2004 ,a fost înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul de înmatriculare J29/888/28.04.2004,cod unic de înregistrare 16372612,atribut fiscal R,cu sediul social in Ploiești,Strada Văleni nr.l-3,bloc 33 IK,județul Prahova, si cu punct de lucru in comuna Brazi,Strada Trandafirilor,județ Prahova, fiind reprezentata de domnul Gilles Marc Pierre Humbert -administrator unic , conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor DALKIA TERMO PRAHOVA, începând cu data de 19.11.2008.

Obiectul principal de activitate consta in : - furnizarea de abur si aer condiționat, conform COD CAEN 3530

Societatea este consolidata in situațiile financiare ale DALKIA INTERNATIONAL,

societate in comandita pe acțiuni, înregistrata sub numărul 403 211 295 in Registrul

Comerțului si al Companiilor din Lille, Franța , cu sediul social in : 37 Avenue du

Marechal de Lattre de Tassigny, 59350 Saint Andre, France.

 • 10.2 Societăți afiliate

  NR. DENUMIRE


  TARA


  ADRESA  DALKIA ROMANIASA


  ROMANIA


  București,Str.Frunzei nr.41


  • 2    MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  • 3   JUDEȚUL PRAHOVA


  ROMANIA


  ROMANIA


  Ploiești, B-dul Republicii nr.2


  Ploiești, B-dul Republicii, Nr. 2-4  DALKIA SANATATE SRL


  ROMANIA


  București,Str.Frunzei nr.41


Paris,La Defense Cedex 92981

Qartier Valmy-Espace 21

5 DALKIA INTERNATIONAL


FRANȚA


33 Place Ron
DALKIA FRANCE


7 DALKIA BULGARIA


FRANȚA BULGARIA


8 CAMPUS VEOLIA


FRANȚA


Paris,La Defense Cedex 92981

Qartier Valmy-Espace 21

33 Place Ronde____________________

Varna , Bl.Janosh Huniadi, No.5,9020 Rue dlzcancourt-95280 Jouy-le-Moutier; Paris


9

VEOLIA ENVINNOREMENT EMISSION TRADING ( VEETRA)

FRANȚA

------------------------------

\\ , / ! .

Paris, 36/38 Avenue Kleber 75116 L

10

APA NOVA

ROMANIA

Ploiești,Str.Bobalna nr.10

11

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A.

ROMANIA

Intr. GLUCOZEI 37-39 BUCUREȘTI

12

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU-TRATAREA DEȘEURILOR S.R.L.

ROMANIA

Str. POLIGONULUI 6 BOLDESTI-SCAENI

13

VWS ROMANIA INDUSTRIAL

S.R.L

ROMANIA

Str. Fabrica De Glucoza 5 BUCUREȘTI

14

AMPLUSERVIS

CEHIA

---- -------- — ________

OSTRAVA-TREBOVICE STR. ELEKTRARENSKA 5558


/

y/


 • 10.3 Impozitul pe profit

Toate veniturile si cheltuielile Societății au rezultat din activitatea curenta.

Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, așa cum este prezentata in declarația de impozit pe profit pentru perioada 01 ianuarie 2010 - 30 septembrie 2010 si respectiv declarația de impozit pe profit pentru perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2010.

ron

2009

2010


1. Profit contabil


17.733.681


16.227.367


2. Venituri neimpozabile


12.336.463


1.223.075


 • 3. Sume utilizate pentru constituirea rezervei legale

  4. Profit după deduceri (rd.l-rd.2-rd.3)


  5.397.218


  15.004.292


  • 5. Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare a transpunerii sau

  retratării________________________________________________________________________

  • 6. Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare a transpunerii sau

  retratării_______

  • 7. Cheltuieli nedeductibile


  10.366.226


  6.884.194


  • 8. Profit impozabil înainte de reportarea pierderii

  (rd.4+rd.5-rd.6+rd.7)___________________________

  • 9. Pierdere fiscala din anii precedenți

  • 10. Profit impozabil (rd.8-rd.9)

  • 11. Total impozit pe profit


  15.763.444


  15.763.444


  21.888.486


  21.888.486


  3.502.157


  12. Reduceri de impozit - TOTAL, din care :


  182.505


  58.099


- scutire impozit pe profitul reinvestit conform L 329/2009

145.905


Note la situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010


I •

’Z -

Ir


13. Impozit pe profit datorat (rd.ll-rd.12)


2.339.646


14. Impozit plătit in cursul anului - TOTAL, din care :


 • - impozit profit

 • - impozit minim conform OUG 34/2009

15.1. Impozit pe profit de plata ia 31 decembrie(rd,13-rd.l4)


15.2 Impozit minim


15.3 Impozit de plata/de recuperat (rd 15.1 daca 15.1>15.2 sau rd 15.2 daca 15.1<15.2 )


16 . Regularizări impozit profit ( majorări t impozit profit rezultat din corectarea erorilor materiale din ani precedent, etc)__________________

17. Impozit pe profit de plata/recuperat la 31 decembrie (rd 17 col. 1 - rd 14 col. 2 - rd. 15.3 col.2 - rd. 16 col. 2 )


10,4 Corectarea erorilor materiale din ani precedenti,2.320.663


17.917


1.066


10.750


10.750


55.762


976.351


3.444.058

3.111.033


3.089.533


21.500


333.025


-62.533


270.492


In cursul anului 2010, in urma verificărilor interne ale evidentelor contabile, au fost


corectate prin înregistrarea sumelor corespunzătoare in contul" rezultat reportat


provenit din corectarea erorilor contabile "( asa cum este aratat in nota 3), după cum


urmeaza :


EXPLICAȚII


Anul la care se refera


corecția


Valoare corecție

(+/-)


Impozit profit (+/-)


Valoare neta corecție


Reclasificarea in cheltuieli cu reparațiile a unor sume înregistrate in mod eronat ca investiții in curs

Reclasificarea in cheltuieli cu reparațiile a unor sume înregistrate in mod eronat ca investiții in curs


2005


2006


-40.155


-113.268


6.425    -33.730


18.123   - 95.145


Reclasificarea in cheltuieli cu reparațiile a unor sume


înregistrate in mod eronat ca investiții in curs


2007


- 18.662


2.986   - 15.676


Reclasificarea in cheltuieli cu reparațiile a unor sume înregistrate in mod eronat ca investiții in curs- 24.078


3.852   - 20.226


Cheltuieli impozit pe profit proiectSOAR " , in valoare de 59.000 ron , reclasificat in cheltuieli in anul 2009 (impozit omis a se înregistra in 2009 )


20089.440


9.440


Reclasificarea in cheltuieli cu reparațiile a unor sume


înregistrate în mod eronat ca investiții in curs


2009


-135.670


21.707   -113.963


TOTAL


-331.833


62.533


-269.300


 • 10.5 Cifra de afaceri


Cifra de afaceri neta a anului 2009 a fost de 201.571.710 ron Jar pentru anul 2010 aceasta este de 213.324.700 ron.

Rezultatul exercițiului la sfârșitul anului 2010 comparativ cu cel al anului 2009 se prezintă astfel:

ron

Denumire

2009

2010

VENIT. DIN EXPLOATARE

203.691.771

215.409.085

CHELT. DIN EXPLOATARE

180.761.002

193.322.300

PROFIT DIN EXPLOATARE

22.930.769

22.086.785

VENIT. FINANCIARE

787.134

810.770

CHELT. FINANCIARE

3.634.892

3.226.130

PROFIT FINANCIAR

0

0

PIERDERE FINANCIARA

2.847.758

2.415.360

VENIT. EXTRAORDINARE

0

0

CHELT. EXTRAORDINARE

0

0

REZULTAT EXTRAORDINAR

0

0

REZULTATUL BRUT(PROFIT)

20.083.011

19.671.425

IMPOZIT PE PROFIT

2.320.663

3.422.558

IMPOZIT MINIM

28.667

21.500

REZULTAT NET AL EXERCIȚIULUI

17.733.681

16.227.367

Profitul net al exercițiului 2010, in suma de 16.227.367 ron, urmeaza sa fie repartizat

conform Hotărârii Generale a Acționarilor ulterior publicării bilanțului conta


aferent exercițiului 2010.

 • 10.6 Suma plăților viitoare in cadrul contractelor de leasing operaționale

In cadrul contractului de inchiriere echipamente (nota 1.2) urmeaza sa fie efectuate plăti viitoare (pana in septembrie 2011) in valoare totala de 5.872.500 ron. In baza

acordului cadru, acest contract poate fi prelungit pana in 2020 cu o chirie anuala de

8.100.000 ron.

 • 10.7 Auditori

Societatea este auditata de KPMG Audit S.R.L. Onorariul auditorilor este stabilit prin înțelegerea celor doua parti si este prevăzut in contractul de prestări de servicii încheiat intre Societate si KPMG Audit S.R.L.

 • 10.8 Angajamente primite

In favoarea Societății au fost emise scrisori de garanție, după cum urmeaza :

Scrisoare de garanție LG10703703000 in valoare de 1.000.000 eur, depusa la banca BRD GSG Ploiest, emisa in favoarea Județului Prahova prin Consiliul Județean Prahova si a Municipiului Ploiești prin Consiliul Local Ploiești, garanția acestei scrisori-scrisoare de contragarantie emisa de DALKIA INTERNATIONAL in valoare de 1.000.000 eur.

 • 10.9 Angajamente acordate

Societatea are anumite angajamente de performanta incluse in contractul de concesiune incheiat cu municipalitatea. Aceastea au fost îndeplinite pe parcursul exercițiului financiar 2010 si respectiv pana la data aprobării situațiilor financiare , astfel:

INDICATORI

VALOAREA STABILITA PRIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE

REALIZAT

2009

REALIZAT 2010

Randamentul de exploatare a cazanelor in timpul sezonului de incalzire

> 89%

91.10%

90.40%

Randamentul electric al turbinelor in timpul sezonului de incalzire

> 34%

40.25%

42.10%

Pierderea medie anuala orara de apa de adaos pe rețea (volum)

< 0.34%

0.192%

0.14%

Principalele contracte încheiate de societate in cursul anului 2010 pentru achiziții mijloace fixe si reparații, lucrări aferente mijloacelor fixe sunt următoarele :

ron

Nr. Crt.

Executant

Lucrarea

Data contract

Valoare contract (fara TVA)

Valoare realizata contract la 31.12.2010

Angajamente de capital la 31.12.2010

1

Energomontaj

Execuție lucrări de racordare TAG

27-apr-10

4.199.994

4.199.994

0

2

Tincob Construct

Intervenții asupra rețelelor termice primare si secundare

05-mai-10

2.900.000

1.316.186

1.583.814

3

Remero Fii

Intervenții asupra agregatelor si instalațiilor energetice din cadrul SC Dalkia Termo Prahova

25-feb-10

1.500.000

1.282.427

217.573

4

Justnec

Lucrări construcție platforma TAG

05-mai-10

1.459.073

1.459.073

0

5

Fluid Group Hagen

Contori de energie termica

21-dec-10

400.000

2.727

397.273

6

KT Electronic & Automatics

Sistem dispecerizare de tip unitar

17-iun-10

374.537

374.537

0

7

Remero Fii

Reconditionari armaturi

25-aug-10

370.000

83.041

286.959

8

Tehnoinstrument Impex

Instalații de preluare date pentru controlul calitatii apei

05-nov~10

308.999

308.999

0

9

Premium

Studii proiecte si consultanta

09-apr-lO

322.215

11.481

310.734

10

Remero Fii

Izolații termice conducte

ll-nov-10

295.653

14.166

281.487

11

Icerp Ploiești

Adirol

9-sept-10

268.500

65.810

202.690

10.11 Pensiile si alte beneficii după pensionare

Pe parcursul desfășurării activitatii sale, Societatea face plăti in numele angajatilor proprii către sistemul de pensii de stat, asigurările de sanatate si fondul de șomaj. Toți angajatii Societății sunt membri ai planului de pensii al statului roman.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare si,

in consecința, nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii cu excepția unei

prime acordate cu ocazia pensionarii salariatului, in valoare de 2 salarii de baza ale salariatului, care se constituie ca si cheltuiala in luna acordării.

Având in vedere structura, varsta medie si viteza de rotatie a personalului, consideram ca valoarea estimativa a acestei obligații la data bilanțului ( estimata cu

<•' ■••'■ f '

/ '

/ ■■ ■’1 r • j            ,r

X / / • f

«

I                                     .        .                   •

r

'r “ ’

. I

* R ■ ■ *" ■ ■ ■■»■■■ i i

\\

■• *• j r \ v<-/

V . .1 ■     •

/

t,

’s privire la intreg personalul angajat la 31 decembrie 2010) este nesemnificativa individual sau pentru situațiile financiare in ansamblul lor.


\ •

V.

■V


•l


h

4'


*1

H*

X

I


r*“

J


> -


1X


10.12 Instrumente financiare

Societatea nu a utilizat instrumente financiare pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2010.

Nota 11. Stocuri
ron

ANUL

31.12.2009

31.12.2010

Combustibil- pacuro

1.353.663

1.951.258

Materiale consumabile

3.085.991

2.876.124

Obiecte de inventar

110.005

109.103

Materiale aflate la terti

0

0

TOTAL STOCURI

4.549.659

4.936.485

Situația stocurilor de materiale consumabile se prezintă astfel;

2009(ron)

2010(ron)

- materiale consumabile

79.079

102.663

- combustibili pt producție

87.361

90.277

- materiale pentru ambalat

386

0

- piese schimb

2.093.654

2.088.175

- alte materiale consumabile

825.511

595.009

Total

3.085.991

2.876.124

Societatea deține stocuri de materiale, din care ponderea cea mai mare o deține pacura(cu excepția pacurei din rezerva de stat) ,stocul existent la 31.12.2010 de 1.290,496 tone, in suma de 1.951.258 ron constituindu-se in vederea asigurării continuității procesului de producere a energiei electrice si termice.

Menționam ca societatea deține păcură din rezerva de stat (evidențiata in afara bilanțului) in baza contractului de depozit-custodie si prestări servicii nr.380/2004 incheiat cu Autoritatea Naționala a Rezervelor Statului, iar in cursul anului 2010 a

fost folosita o cantitate de păcură de 2.295,471 tone din stocul de 14.000 tone

existent la 01.01.2010, consum impus de crizaiazului din sezonul de iarna 2009-


2010 . Aceasta cantitate a fost restituita de către societate la rezerva de stat, in luna

martie 2010.

Nota 12. Disponibilități bănești31 decembrie 2009


31 decembrie 2010


! .................

Conturi la bănci in lei


17.470.396


34.286.877


Conturi la bănci in valuta


Numerar in casierie


Alte disponibilități bănești


Total


3.225.631

9.189

93.293

20.798.50913.41841.394.021


Societatea ,conform OG nr.73/2002 are deschis la banca un cont special in care se vireaza c/val. cotei de dezvoltare,modernizare si retehnologizare a sistemelor energetice de interes local 3%. Cota de dezvoltare 3% cuprinsa in tarifele energiei termice livrate consumatorilor(cu excepția populației) se vireaza in acest cont pe măsură incasarii facturilor , iar utilizarea sumelor se poate face doar cu avizul autoritatii administrației publice locale .La data de 31.12.2010 suma colectata in acest cont a fost de 278.252 ron.

Prețul pentru energia termica termica livrata in punctele si centralele termice, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.2OO/31.O8.2OO7 cu aplicabilitate din 01.09.2007 si ulterior prin HCL 264/31.10.2007 , HCL4/31.01.2008 si HCL 232/23.09.2008 nu mai conține cota de dezvoltare de 3%,modificarea avand la baza reglementările legale,respectiv Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica.

Nota 13. Cheltuieli/venituri înregistrate in avans
 • 13.1 Cheltuieli inregistrate in avans

ron

ANUL

31.12,2009

31.12.2010

Publicații

12.223

6.843

Asigurări

87.112

235.066

Tichete de masa

433

0

Alte cheltuieli inreg. in avans

32.481

21.472

TOTAL CHELTUIELI IN AVANS

132.249

263.381

 • 13.2 Venituri înregistrate in avans

  ANUL

  31.12.2009

  31.12.2010

  Despăgubire GROUPAMA pentru reparație Cos Fum

  219.990

  219.990

  TOTAL CHELTUIELI IN AVANS

  219.990

  219.990

Nota 14. Parti afiliate
 • 14.1. Situația soldurilor la încheierea exercițiului

Situația creanțelor fata de societățile afiliate este următoarea:

CREANȚE

ron

NR.

DENUMIRE

SOLD FINAL

SOLD FINAL

31/12/2009

31/12/2009

1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

(subvenție en.termica)

21.089.585

23.989.120

MUNICIPIUL PLOIEȘTI { subvenție en.termica-estimat 28-31 dec.2009)

1.158.590

2.273.043

MUNICIPIUL PLOIEȘTI (facturi energie termica )

14.230

14.222

2

JUDEȚUL PRAHOVA

56.385

58.490

3

DALKIA ROMANIA

151.579

429.347

4

DALKIA SANATATE SRL

0

1.356

5

APA NOVA PLOIEȘTI (energie electrica+termica)

3.639

4.173

6

VEOLIA ENVINNOREMENT EMISSION TRADING (VEETRA)

0

54.823

TOTAL GENERAL

22.474.008

26.824.574

In creanțele la 31 decembrie 2010 ale DALKIA TERMO PRAHOVA fata de societățile afiliate , o pondere de aproape 98% o deține subvenția pentru energie termica datorata de MUNICIPIUL PLOIEȘTI.Situația datoriilor către societățile afiliate este următoarea:

Datoriile Dalkia Termo Prahova SRL fata de societățile afiliate, la 31 decembrie 2010, sunt reprezentate , in principal, de :

>
>DATORII

ron

NR.

DENUMIRE

SOLD FINAL

SOLD FINAL

31/12/2009

31/12/2010

1

DALKIA ROMANIA

24.175.887

40.267.342

2

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

0

1.077.476

3

JUDEȚUL PRAHOVA

6.263

1.084.624

4

DALKIA INTERNATIONAL

22.545.713

32.852.153

5

DALKIA FRANCE

0

385.016

6

VEOLIA ENVINNOREMENT EMISSION TRADING

32.595

67.696

7

CAMPUS VEOLIA

28.007

165.307

8

APA NOVA

27.828

41.572

9

VITALIA SERVICII PT MEDIU

976

2.105

TOTAL GENERAL

46.817.704

75.943.291

 • 14.2 Tranzacții cu societăți afiliate

Achizitii/prestari servicii/imprumut+dobanzi

ron

NR.

DENUMIRE

An 2009

An 2010

1

DALKIA INTERNATIONAL

1.919.340

10.472.712

2

DALKIA FRANCE

523.190

386.062

3

APA NOVA PLOIEȘTI

103.503

127.834

4

DALKIA ROMANIA

12.830.028

5.819.912

5

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

294.292

320.250

ron

NR.

DENUMIRE

An 2009

An 2010

1

DALKIA ROMANIA

981.043

280.331

2

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ( subvenție energie termica populație)

48.364.502

45.762.128

3

JUDEȚUL PRAHOVA

322.406

365.183

4

APA NOVA PLOIEȘTI (energie electrica+termica)

35.433

44.148

5

DALKIA SANATATE SRL

0

1.356

6

VEOLIA ENVINNOREMENT EMISSION TRADING

8.295.267

6.738.301

7

DALKIA BULGARIA

3.068

0

TOTAL GENERAL

58.001.719

53.191.447

Ca si in anul 2009, tranzacțiile societății efectuate in anul 2010 cu societățile afiliate

6

JUDEȚUL PRAHOVA

322.964

320.898    K

.._s_

7

VITALIA SERVICII PT MEDIU

17.173

28.208

VEOLIA SERVICII PT MEDIU-TRATAREA DEȘEURILOR

276

0

9

CAMPUS VEOLIA

28.007

137.347

10

VEOLIA ENVINNOREMENT EMISSION TRADING

32.648

35.115

11

VWS ROMANIA INDUSTRIAL

0

14.940

12

AMPLUSERVIS CEHIA

0

5.235

TOTAL GENERAL

16.071.421

17.768.513

4

ț

l

i

I

I

J 'X

1,

Vanzari


! V‘

'■ r:

I        I >

i /

1 /■'

>

Z>. ■ Oz


sunt relative la activitatea de exploatare si in principal se refera la subvenția energiei termice livrate populatieifPrimaria Municipiului Ploiești) si la finanțarea activitatii (Dalkia Romania si Dalkia International).

In plus, in cursul anului 2010, un echipament industrial a fost închiriat de la Dalkia

Romania (nota 1.2).

Tranzacțiile cu VEOLIA ENVINNOREMENT EMISSION TRADING constau in vanzarea de certificate emisie gaze poluante -CO2. Astfel , in anul 2010 , DALKIA TERMO PRAHOVA a vândut certificate emisie gaze echivalent 103.000 tone CO2 , in valoare totala de 6.738.301 ron.

La 31.12.2010 societatea nu avea înregistrat nici un avans primit sau acordat pârtilor afiliate

Nota 15. Active si datorii contingente
 • 15.1. Active contingente


La 31 decembrie 2010 Societatea nu are active contingente.

 • 15.2 Datorii contingente împotriva Societății nu au fost făcute plângeri in instanța sau notificări, pana la data prezentării situațiilor financiare.

La 31 decembrie 2010 Societatea nu are datorii contingente.

Nota 16. Probleme de mediu

România se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislației de mediu cu legislația in vigoare a Comunității Economice Europene. La 31 decembrie 2010, Societatea nu a înregistrat nici o datorie referitoare la costuri anticipate, incluzând taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Dalkia Termo Prahova deține autorizațiile de funcționare, după cum urmeaza:

-Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 140/26.08.2010, valabila pana la data de 31.10.2017;

-Autorizația Integrata de Mediu nr. 71 actualizata in data de 31.10.2010 pentru domeniile de activitate: „Producție si distribuție energie termica si apa calda" si „Producere energie electrica"; cu valabilitate de 10 ani de la data emiterii.

 • - Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 30 din 23.04.2010, valabila pana la 31.12.2012;

 • - Autorizația de Mediu nr.PH-436 din 09.09.2009 pentru funcționarea Centralei Termice 23 August, valabila 10 ani de la data emiterii;

 • - Autorizația de Mediu nr.PH-437 din 09.09.2009 pentru funcționarea Centralei Termice Bucov, valabila 10 ani de la data emiterii;

  T’

  , • •*’


  f

  b

  4 r

  ■*-


  "j

  f                              l

  - Autorizația de Mediu nr.PH-438 din 09.09.2009 pentru funcționare^

  \ s

  Punctelor Termice, valabila 10 ani de la data emiterii.


  i5


  • l’


  s

  <.

  d

  X ■

  Y

  f t *

  *

  1


In iunie 2007, Dalkia Termo Prahova a obtinut Certificatul de Autorizare din partea Lloyd's Register Quality Asurance in conformitate cu standardul sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001/2005, prin care isi asuma in mod activ realizarea strategiei si politicii de mediu. In anul 2010 s-a obtinut recertificarea sistemului de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001/2005.

Prin certificarea sistemelor de management calitate si mediu, conform SR EN ISO 9001/2000 si SR EN ISO 14001/2005, DALKIA TERMO PRAHOVA demonstrează ca principiul dezvoltării durabile, creșterea satisfacției clientilor prin calitatea serviciilor prestate, imbunatatirea continua a sistemului de management calitate-mediu, stabilirea de relații puternice cu partenerii , respectarea cerințelor legale si de reglementare, imbunatatirea continua a indicatorilor de performanta pentru serviciile furnizate si protejarea mediului înconjurător sunt principalele obiective ale companiei.

Societatea a îndeplinit toate obligațiile de mediu ce ii revin in conformitate cu

legislația in vigoare in 2010 si in 2011 pana la data aprobării prezentului set de situații financiare.

Nota 17. Evenimente ulterioare

Pana la finalizarea operațiunilor de închidere a situațiilor financiare ale anului 2010 societatea nu dispune de nici o alta informație de natura a afecta rezultatele înregistrate in situațiile financiare sus menționate.

Nota 18. Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa Societatea este detaliat mai jos: (i) Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale in 2009 si 2010 a afectat performanta acestora, inclusiv piața financiar-banacara din Romania, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2008 a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare


//

J © ți -

ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internațional^ ai putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi noi si refinantari ale facilităților existente in condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.                    <

Identificarea si evaluarea investițiilor influențate de o piața de creditare lipsita de lichidități, analiza respectării contractelor de creditare si a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea Societății de a continua sa funcționeze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la rândul lor alte provocări.

Debitorii Societății pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente - fapt relevat si de creșterea provizioanelor constituite de societate pentru deprecierea creanțelor, de la 583.262 ron la sfârșitul anului 2009 la 881.845 ron la 31.12.2010 . Deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare. In măsură in care informațiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar in politica sa de depreciere.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale în vederea adoptării unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței.

Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situații financiare.

Conducerea nu poate estima credibil Societății rezultate din deteriorarea


efectele asupra situațiilor financiare ale


lichidității pieței financiare, deprecierea


activelor financiare influențate de condiții de piața nelichide si volatilitatea ridicata a monedei naționale si a piețelor financiare. Conducerea Societății crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini creșterea actvitatii Societății in condițiile de piața curente prin:


pregătirea unor strategii de gestionarea a crizei de lichiditate si

stabilirea unor masuri, pentru a intampina eventuale crize de lichiditate;

• monitorizarea constanta a lichidității;

• previzionari ale lichidității curente;

• monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie

t.


•l


•’    :r,

I '

G - J.

V începând cu data de 1 ianuarie 2004 Romania nu mai este considerata ca fiindîun


ii) Riscul valutar si generat de hiperinflatie


1

* *, f’*"

*


•ta


mediu economic hiperinflationist. Totuși, exista un risc al deprecierii valorii activelor-^.A monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o piața in afara României pentru conversia leului in alte valute.

Rata inflației in anul 2010 a fost de 6.09 % fata de 5.59% in anul 2009 , conform informațiilor publicate de INSSE .

(iii) Riscul de rata a dobânzii

Pentru împrumutul acordat de către acționarul SC DALKIA ROMANIA SA de 5.000.000 ron la 31 decembrie 2010 , societatea trebuie sa plateasa o dobanda conform clauzelor contractuale, calculate pe baza rata dobânzii de referința stabilita de BNR pentru luna de calcul.

Pentrurumutul extern acordat de DALKIINTERNATIONAL in suma20.975.000 ron, dobanda datorata se calculează pe baza ratei ROBOR 3 luni+2.25%.

 • (iv) Riscul de piața

Economia romaneasca este in tranziție, existând multa nesiguranța cu privire la evoluția viitoare a politicii si dezvoltării economice. Conducerea Societății nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor din trezorerie ale Societății

 • (v) Prețul de cumpărare

Activitatea pe care societatea o desfasoara se situează in sfera serviciilor publice furnizate in special populației. Astfel ca, pe langa restricțiile de ordin legislativ ce monitorizează acest sector, societatea este expusa si deprecierii continue a prețului de cumpărare a clientului.

Existenta subvenției pentru diferența de preț ce depășește prețul de referința național aprobat pentru populație, decalajele contractuale intre termenele de plata la furnizori si clienti sunt elementa care au un rol important in susținerea financiara a acestui tip de activitate.SC DALKIA TERMO PRAHOVA Direcția Economica


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


DENUMIREA INDICATORULUI

A


1.


2.


CIFRA DE AFACERI NETA

(RD 02 LA 05)___________________________________________________________________________

PRODUCȚIA VANDUTA

(CT. 701+702+703+704+705+706+708)_______________________________________________________

VENITURI DIN VINZAREA MĂRFURILOR (CT. 707)_________________________________________

VENITURI DIN DOBÂNZI INREG. DE ENTITĂȚILE ALE CĂROR OB. DE ACTIV. CONSTITUIE LEASING

(CT.766*)__________________________________________________________________________________________

VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE AFERENTE CIFREI DE AFACERI NETE____________

(CT. 7411)   ___________________________________________________________

VARIAȚIA STOCURILOR (CT. 711)   __________________________________________________

________________SOLDC _________________________________________ SOLDD


NR. RD.

5

01


An 2010

1_____________

213.324.700


iuget 2011

2_______

249.433.670


3.


4.


5.


PRODUCȚIA IMOBILIZATA

(CT. 721+722)_____________________________________________________

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

(CT. 7417+758)__________________________________________________

VENITURIDINEXPLOATARE - TOTAL_______________

(RD. 01+06-07+08+09)___________________________________________

A) CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE (CT. 601+602-7412)______________________________________________

ALTE CHELTUIELI MATERIALE

(CT. 603+604+606+608)


6. • B) ALTE CHELTUIELI EXTERNE (CU ENERGIE SI APA)

(CT. 605-7413)                    ___________________________________________________

 • C) CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE (CT. 607)___________________________________

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE(CT.6O9)____________________________________

CHELTUIELI CU PERSONALUL (RD. 16+17)____________________________________

 • A) SALARII SI INDEMNIZAȚII (CT. 621+641-7414)_____________________________________

 • B) CHELTUIELI CU ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

(CT. 645-7415)             _____________________________________________________________

 • A) AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRILOR CORPORALE SI NECORPORALE

(RD. 19-20)______________________________________________________________________________

A1) CHELTUIELI (CT. 6811+6813)_________________________________________________

A2) VENITURI (CT. 7813)  ________________________________________________________

 • B) AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE

(RD 22-23)       ______


02


03

04


05


06

07 0


09


11


12


13


14


 • 15

 • 16

17


18


183.329.900


217.234.253


29.994.800


32.199.417


57.381


131.831.716


304.001


15.293.998


-77.852


20.329.682

15.777,913

4.551.769147.759.780


159.360


6.927.651


21.748.002

16.606.226

5.141.776


6.759.880DENUMIREA INDICATORULUI

NR, RD.


uget 2011


An 2010

822.001

523.141

19.649,215

18.326.747


B1) CHELTUIELI (CT. 654+6814)________

B2) VENITURI (CT. 754+7814)    _______

 • 23

 • 24

 • 25


34,367.927

33.469.237


ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD. 25 LA 28)_______________________________________________________________________

CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE

(CT. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)_________________________________________________________________________

26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32


916.214

406.254

__________0

13.287

787.974

774.687

193.322400


98.690


CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (CT. 635)____________________________________________________

CHELTUIELI CU DESPĂGUBIRI,DONAȚII SI ACTIVELE CEDATE (CT. 658)_________________________________________________________

CHELTUIELI PRIVIND DOBÂNZILE DE REFINANTARE INREG. DE ENTITĂȚILE AL CĂROR OB. DE ACTIV. IL CONSTITUIE LEASINGUL (CT.666*) AJUSTĂRI PRIVIND PROV PT RISCURI SI CHELTUIELI (RD. 30-31)_______________________________________________________________

__________0

__________o

__________o

217.722.600


CHELTUIELI (CT. 6812)                          _______________________________________________________________________________

VENITURI (CT. 7812)_____________________________________________________________________________________________________________

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL      ______

(RD.11 LA 15+18+21+24+29)

________0

35,040.360

________g

0


PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE:

22.086.785


 • - PROFIT (RD. 10-32)

  • 33

  • 34

  • 35


-PIERDERE (RD. 32-10)____________________________________________________________________________________________________


9.


VENITURI DIN INTERESE DE PARTICIPARE

(CT. 7611+7613)_____________________________________________________________________________________________________________________

36


 • - DIN CARE, VENITURI OBȚINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE

  10.


  37VENITURI DIN ALTE INVESTIȚII, ÎMPRUMUTURI CE FAC PARTE DIN ACTIVELE IMOBILIZATE (CT. 763)___________________________________________________________________________________

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41


 • - DIN CARE, VENITURI OBȚINUTE DE LA ENTITĂȚI AFILIATE___________________________

  11.


  517.901


  189.100

  0


VENITURI DIN DOBÂNZI (ct.766*)_____________________________________________________

 • - DIN CARE, VENITURI OBȚINUTE DE LA ENTITĂȚI AFILIATE___________________________

  292.869


  278.770


ALTE VENITURI FINANCIARE

(CT. 762+763+764+765+767+768)_____________________________________________________

42


810i770


467.870


VENITURI FINANCIARE - TOTAL______________________________________________

(RD. 35+37+39+41)

12.


43AJUSTAREA VALORII IMOBILARILOR FINANCIARE SI A INVESTIȚIILOR FINANCIARE DEȚINUTE CA ACTIVE CIRCULANTE (RD. 44-45) CHELTUIELI (CT. 686)

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48


_______g

_______g

2.829.110

2.829.110

405.190


VENITURI (CT. 786)

2.927.195

2.826.957

298.935


13.


CHELTUIELI PRIVIND DOBÂNZILE (CT. 666*-7418)_________

- DIN CARE, CHELTUIELI IN RELAȚIA CU ENTITATI AFILIATE ALTE CHELTUIELI FINANCIARE

(CT. 663+664+665+667+668)_______


CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(RD. 43+46+48)


DENUMIREA INDICATORULUI

- PIERDERE (RD. 49-42)

14.

PROFIT SAU PIERDERE CURENTA:

- PROFIT (RD. 10+42-32-49)

- PIERDERE (RD. 32+49-10-42)

15.

VENITURI EXTRAORDINARE (CT. 771)

16.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.671)

17.

PROFIT SAU PIERDERE EXTRAORDINARA:

- PROFIT (RD. 54-56)

- PIERDERE (RD. 55-54)

VENITURI TOTALE (RD. 10+42+54)

CHELTUIELI TOTALE (RD. 32+49+55)

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:

- PROFIT (RD. 58-59)

- PIERDERE (RD. 59-58)

18.

IMPOZITUL PE PROFIT (CT. 691)

19.

ALTE IMPOZITE CARE NU APAR IN ELEMENTELE DE MAI SUS (CT. 698)

20.

PROFIT SAU PIERDEREA NETA A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- PROFIT (RD.60-62-63)

- PIERDERE (RD.61+62+63); (RD.62+63-60)

DIRECTOR GENERAL , Pavel Micka /

NR. RD.

An 2010

Buget 2011

51

2.415.360

2.766.430

0

52

19.671.425

32.273.930

53

0

54

o

0

1    55    |

o|

0

0

0

56

0

0

57

0

0

58

216.219.855

253.230.830

59

196.548.430

220.956.900

0

60

19.671.425

32.273.930

61

62

3.422.558

5.241.000

63

0

21.500

0

I                    o

0

64

|    16.227.367

|    27.032.930

|   65


t'
SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

CUI R0 16372612

PROGRAM INVESTIȚII 2011

NR.

1

1.1

 • 1.4

 • 1.5

2

2.2

 • 3

  • 3.1

  • 3.2

  • 3.3

  • 3.4

  • 3.5

 • 3.7

 • 3.8

 • 3.9

 • 3.10

 • 3.11

 • 3.12

 • 4

4.3

 • 4.5

 • 4.9

 • 4.10

 • 4.11

 • 4.13

 • 4.14

 • 4.16

 • 4.17


CAPITOL INVESTIT»

L

Investiții pentru conformitate

Modernizare fascicol convectiv (etaj 3) CAF 2____________________________________________

Montare sisteme de expansie_____________________________________________________

IT (licențe si echipamente)

Investiții pentru securitatea instalațiilor si a personalului_______________

Soft - starter EPA 9, EPA 6

Investiții pentru imbunatatirea performantelor tehnice

Bucla reglaj presiune turbina - cazan/ Servicii Sistem______________________________________

Modernizare sistem etansare EPA 6________________________________________________

Modernizare EPR treapta II__________________________________________________________

Eliminare neetanseitate condensator TA 5______________________________________________

Modernizare sistem control debit apa adaos in termoficare______________________________

Modernizare vane exploatare turbine__________________________________________________

Recuperator căldură din canalul de gaze arse CZ5____________________________________

Centralizare/ integrare comanda CZ5, TAS____________________________________________

Deplasare comanda electrica CC7 --> CCU__________________________________________

Sistematizare servicii electrice 2x200 ->CCU__________________________________________

IT - upgrade aplicații informatice (software + hardware) - NAV

Investiții Distribuție si favorizare client!

Tronson magistrala 4 centru intre vane sectonare tribunal si vane secționare Palatul Culturii Procurare vane tip fluture_________________________________________________________________

Modernizare sistem pompare ACI - PT 11 Vest_______________________________________

Modernizare sistem pompare ACI PT 12 Republicii____________________________________

Integratoare bucla de măsură _____________________________________________________

Implementare sistem tratare apa _________________________________________________

Modernizare sistem contorizare / Sistem radio___________________________________________

Noi racordări_______________________________________________________________________

Dezvoltare servicii


DIRECTOR GENERAL

Pavel Micka /

CONTABIL SEF, Cristiha Dumitrescu

X         J
Dalkia TERMO PRAHOVA
PLOIESTI-18,04,2011

DIRECȚIA ECONOMICA


L

’l

Situația centralizatoare a profitabilității pe produs

VENITURI ENERGIE TERMICA APA FIERBINTE COSTURI ENERGIE TERMICA APA FIERBINTE


CANTITATE(MWH ECHIVALENT!)

COST/MWH ECHIVALENT_______

PIERDERE ET_________________

LEI/UM ECHIVALENTA__________

VENITURI ENERGIE TERMICA ABUR COSTURI ENERGIE TERMICA ABUR CANTITATE(MWH ECHIVALENT!) COST/MWH ECHIVALENT


REAL 2009

98.995.919

124.991.099 580.095

215,47 -25.995.179,59 _________-44,81 5.759.873 5.306.883

61.171

86,75

BUGET 2010

84.423.810

106.612.079

482.719 220,86

-22.188.269,00

________-45,97

9.830.460

9.208.341

60.480

152,25

REAL 2010

97.616.885

120.118.912 514.437 233,50

■22.502.026,67

________-43,74

3.790.204

3.142.814

43.675

71,96

ACTU 1 2011

97.098.653 133.236.898 582.014 _______228,92

-36.138.245,30

-62,09

1*1


LEI/UM ECHIVALENTA________

VENITURI ENERGIE ELECTRICA COSTURI ENERGIE ELECTRICA CANTITATE(MWH ECHIVALENȚI) COST/MWH ECHIVALENT


7,41

91.309.205

62.310.985

289.782 215,03

10,29

89.664.900 63.663.771

325.756

195,43

14,82

106.915.979

71,038.014 320.893

221,38

124.330.143

77.485.504 407,690 190,06

LEI/UM ECHIVALENTA

VENITURI CO2______

ALTE VENITURI


ALTE CHELTUIELI-Otopeni, drom, imp prof


VENITURI TOTALE_________________

CHELTUIELI TOTALE________________

CANTITATI TOTALE (MWH ECHIVALENT!) COST TOTAL lei/MWH ECHIVALENT PROFIT BRUT (lei)____________________

PROFIT BRUT/MWH ECHIVALENT


100,07

8.413.908

4.990.866

5.632.460 204.478.905 192.608.967 931.047,76 206,87 11.869.938 12,75


79,82


8.328.490

3.032.090

1.057.321 195.279.750 180.541.512 868.955,55 207,77

14.738.238

16,96


111,81

6.738.301

2.473.613

6.809.878 217.534.982 201.109.618 879.005,25 228,79 16.425.364 18,69
INTOCMJT

CRIȘ^IN^ CIMPEANU

u/'lhi


ORDIN nr. 13 din 26 mai 2006

pentru modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor ș energie electrica vândute de producători prin contracte re prețurilor pentru energie termica livrata din centrale cu revizia 1, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005 EMITENT:     AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE

țităț^ior de țeTși'a^ uri d0i/ cogenerare -Nâțiohale de- !

■     7" 1

ÎN DOMENIUL7 ENERGII*


2006          ' J '


PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 7 iunie alin. (2)

318/2003,

având

tarife și programul

în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul prețuri și în scopul îndeplinirii prevederilor pct. 5 din Planul de acțiuni pentru "Termoficare 2006-2009 calitate și eficienta", aprobat prin Hotărârea 462/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,


Guvernului nr.

378 din 3 mai 2006,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din 26 mai 2006,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

ART. I

Metodologia de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrica vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pentru energie termica livrata din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005, se modifica în conformitate cu prevederile din anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Conținutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro) la secțiunea Metodologii.

ART. II

Producătorii, furnizorii consumatorilor captivi, operatorii de distribuție și eratorul de transport și de sistem respecta prevederile prezentului ordin.

ART. III

Producătorii cu grupuri de cogenerare cu puterea instalata mai mica de 20 MW vor depune la Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, documentația de Și


fundamentare a costurilor de producere și a cantităților termica livrate

ART. IV

Departamentele

Reglementare în


din centrala.


și direcțiile de specialitate din cadrul Domeniul Energiei vor urmări respectarea


de prezentului ordin.

ART. V

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Nicolae OprisPagina 1

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOME

ORDIN nr. 13 din 26 mai 2006


pentru modificarea METODOLOGIEI DE STABILIRE A PREȚURILOR Șl A CANTITĂȚILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ VÂNDUTE DE PRODUCĂTORII^ ~ CONTRACTE REGLEMENTATE ȘI A PREȚURILOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ DIN CENTRALE CU GRUPURI DE COGENERARE - revizia 1, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 24 din 14 iunie 2005

în temeiul art. 2, lit c), al art. 9 alin. (6) și (7), al art. 11 alin. (1), al art. 11 alin. (2) lit. a) și o) și al art. 56 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 318 din 16 iulie 2003 și al Deciziei Primului Ministru nr. 215 din 11 februarie 2005 de numire a Președintelui ANRE,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul Prețuri și Tarife și în scopul îndeplinirii prevederilor punctului 5 din Planul de acțiuni pentru Programul “ Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență” aprobat prin HG nr. 462/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 378/2006,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 26 mai 2006,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul:

ORDIN

Art. 1. - Metodologia de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 24/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005, se modifică în conformitate cu prevederile din anexa ' care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - Producătorii, furnizorii consumatorilor captivi, operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem respectă prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Producătorii cu grupuri de cogenerare cu puterea instalată mai mică de 20 MW vor depune la ANRE, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, documentația de fundamentare a costurilor de producere și a cantităților de energie electrică și termică livrate din centrală.

Art.4. - Departamentele și direcțiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Regieentare în Doeniul Energiei


Nicolae Opriș

♦) Conținutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a ANRE (www.anre.ro) la secțiunea Metodologii

A '


ANEXA


t

Modificări și completări la Metodologia de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie
electrică vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pepXriț entygțederdfad

livrată din centrale cu grupuri de cogenerare — revizia 1, aprobată prin Or ANRE nr. 24/2005


livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin OrdipplpreședipteUijz

K X ' r i O S

Secțiunea 1. Producători cu grupuri de cogenerare cu puterea totală instalată mai mică de 20 MW

 • 1. Articolul 18 literele b), c), d), e), f) se modifică și vor avea următorul conținut:

”b) Consumul de combustibil aferent energiei termice livrate din grupuri de cogenerare determină considerând un consum specific de combustibil de 1 MWh/MWh;

se


cu de


c) Celelalte costuri variabile? aferente producerii în cogenerare, care nu sunt costuri combustibilul, se alocă între energia electrică și energia termică proporțional cu cantitățile combustibil alocate acestora;

d) Costurile fixe totale aferente producerii în cogenerare se alocă între energia electrică și energia termică, proporțional cu cantitățile livrate:

e) Costurile totale aferente producerii energiei termice, se alocă între abur și apă fierbinte proporțional cu cantitățile de energie termică livrate sub formă de abur, respectiv de apă fierbinte.

f) Prețul mediu al energiei electrice livrate din grupuri de cogenerare și prețul mediu al energiei termice sub formă de apă fierbinte, respectiv abur, livrate din grupuri de cogenerare se determină astfel:

- pentru energia electrică livrată:


+ CL,. + CFTis


- pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte: pjL


. s~tAF

comb olte var          COg• pentru energia termică livrată sub formă de aburcomb alte var


+ CFTAh

cogunde:

Ecog’ ^cog' x^cog ~ cantitățile livrate de energie electrică, energie termică sub formă de apă fierbinte și respectiv energie termică sub formă de abur;

comb * y~'comb 1 2 3 4


zt£       s~iAF

alte var 4 alte


^comb ~ costurile cu combustibilul alocate pentru producerea, eftergiei electrice, energiei termice sub formă de apă fierbinte și respectiv energierferpiice sub formă de

abur;


— ■ — — _    *                                                                                                                                                                                                                                    J J             •           I           1 *   •

4

Ab ' ' ’ - " var ?      aZ/e _ var      '                                                                                                   . r                . v. v

alte costuri variabile, diferite de cele cu combustjbjlul, alocat^pentru


producerea energiei electrice, energiei termice sub formă de apă fierbinte șig^jpectiv energiei termice sub formă de abur;

CFTf , CFT^g , CFT*°g - costuri fixe totale aferente grupurilor de producere în cogenerare alocate pentru producerea energiei electrice , energiei termice sub formă de apă fierbinte și respectiv energiei termice sub formă de abur.”

 • 2. La Articolul 18 se elimină literele g) - m).

 • 3. Articolul 19 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 19. (1) Pe baza prețului mediu de producere a energiei electrice, determinat în conformitate cu prevederile art. 18, precum și a raportului determinat pe baze statistice dintre prețurile medii de zi și de noapte înregistrate pe Piața pentru Ziua Următoare, pentru fiecare producător se stabilesc, prin decizie a autorității competente, prețuri diferențiate ale energiei electrice vândute furnizorilor consumatorilor captivi prin contracte reglementate în orele de zi (600 - 2200), respectiv în orele de noapte (2200 - 600).

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) producătorii în cogenerare care dețin configurații calificate pentru producție prioritară necontrolabilă, pentru care se stabilesc, prin decizie a autorității competente, numai prețurile medii de producere a energiei electrice, determinate în conformitate cu prevederile art. 18.”

 • 4. Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 20. (1) Prețurile pentru energia termică sub formă de apă fierbinte și/sau abur livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, determinate în conformitate cu prevederile art. 18, se stabilesc prin decizie a autorității competente.”

 • (2) Producătorii care dețin configurații calificate pentru producție prioritară controlabilă și furnizorii consumatorilor captivi stabilesc de comun acord cantitățile de energie electrică vîndute/cumpărate orar/lunar, cu încadrare în cantitatea anuală prevăzută la alin. (1).

f                          *                        -

 • (3) Producătorii care dețin configurații calificate pentru producție prioritară necontrolabilă stabilesc de comun acord cu furnizorii consumatorilor captivi, în conformitate cu prevederile “Contractului cadru de vânzare - cumpărare a energiei electrice produsă în configurații calificate pentru producție prioritară necontrolabilă” aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 2972005, cantitățile orare/lunare/anuale de energie electrică de contract.”

J ;

• f'

s

Secțiunea 2.Producători cu grupuri cu puterea totală instalată mai mare de 20MW • *

 • 6. Articolul 24 se modifică și va avea următorul conținut:

  II


”Art. 24. Consumul de combustibil aferent energiei termice livrate din grupuri de cogenerare se determină considerând un consum specific de combustibil de 1 MWh/MWh.”

 • 7. Articolul 25 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 25. (1) Celelalte costuri variabile* aferente producerii în cogenerare, care nu sunt costuri cu combustibilul, se alocă între energia electrică și energia termică proporțional cu cantitățile de combustibil alocateacestora.

(2) Costurile fixe totale aferente producerii în cogenerare se alocă între energia electrică și energia termică, proporțional cu cantitățile livrate.

(3) Costurile totale aferente producerii energiei termice, se alocă între abur și apă fierbinte proporțional cu cantitățile de energie termică livrate sub formă de abur, respectiv de apă fierbinte.”

 • 8. Articolul 36 se modifică și va avea următorul conținut:

“ Art. 36. (1) Prețurile pentru energia termică vândută din centrale cu grupuri de cogenerare sub formă de apă fierbinte și abur, determinate în conformitate cu art.35 lit. h și i, sunt aprobate prin decizie emisă de autoritatea competentă.

(2) Autoritatea competentă transmite producătorilor care nu vând direct energia termică produsă în cogenerare și care au în exploatare rețele termice de transport și/sau distribuție, prețurile determinate în conformitate cu art. 35 lit. h) și i) pentru fundamentarea prețurilor la consumatorii finali de energie termică, conform metodologiilor specifice în vigoare.

ORDIN


24 14/06/2005


t - LEGIS


ORDIN nr. 24 din 14 iunie 2005

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantită electrica vândute de producători prin contracte reglementate și a pr energie termica livrata din centrale cu grupuri de cogenerare - revi EMITENT:     AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005

(2) lit. a) și o) și al art. 56 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 318/2003f având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul funcționarea și dezvoltarea pieței de energie,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 iunie 2005,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

ART. 1

Se aproba Metodologia de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrica vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pentru energie termica livrata din centrale cu grupuri de cogenerare revizia 1, prevăzută în exa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Conținutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la secțiunea "Piața de energie electrica".

ART. 2

Contractele în care se aplica prețurile și cantitățile stabilite conform metodologiei prevăzute la art. 1 sunt:

 • a) contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice încheiate între producători și furnizorii consumatorilor captivi;

 • b) contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție, încheiate între producători și operatorii de distribuție;

 • c) contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de transort, încheiate între producători și operatorul de transport și de sistem.

ART. 3

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 4

Producătorii, furnizorii consumatorilor captivi, operatorii de distribuție și

J oratorul de transport și de sistem respecta prevederile prezentului ordin. ART. 5

Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

ART. 6

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2004 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrica vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pentru energia termica livrata din centrale cu grupuri de cogenerare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 2 noiembrie 2004, și Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2000 pentru aprobarea Metodologiei de determinare a tarifului pentru energia electrica și termica livrate de Unitatea nr. 1 CNE - PROD Cernavoda, sucursala a Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 7 februarie 2000.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

București, 14 iunie 2005.

Nr. 24.

Pagina 1


ANRE


Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Str.Constantin Nacu nr. 3, cod 020995, București 37, România

Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro,

e-mail: anre@anre.ro


METODOLOGIA DE STABILIRE

A PREȚURILOR ȘI A CANTITĂȚILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ VÂNDUTE DE PRODUCĂTORI PRIN CONTRACTE REGLEMENTATE ȘI

A PREȚURILOR PENTRU ENERGIA TERMICĂ LIVRATĂ DIN CENTRALE CU GRUPURI DE COGENERARE

- Revizia 1 -

Cod: 24. 2. 437. 0.1.14/06/05

Cuprins

1.


2.


3.


4.


5.Scop..............................

Domeniu de aplicare....

Definiții și prescurtări..

Documente de referință

Fundamentarea veniturilor aferente producerii de energie electrică și de energie termică în

5


cogenerare..............................................................................................................

Stabilirea prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute prin contractele


6.

reglementate, precum și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare.......................................................................................................................................7

_______Secțiunea 1.. Producători cu grupuri de cogenerare cu puterea totală instalată mai mică de 20 MW........................................................................... 8


_______Secțiunea 2.


Producători cu grupuri cu puterea totală instalată mai mare de 20 MW 12

 • 7.   Revizuirea și ajustarea................................................................ 18

 • 8.   Dispoziții finale și tranzitorii................................................................................................18

Anexe

Anexa 1.1 Costuri totale aferente grupurilor de condensație

Anexa 1.2 Costuri totale aferente grupurilor de cogenerare

Anexa 1.2.1 Costuri totale aferente energiei electrice livrate din grupuri de cogenerare

Anexa 1.2.2 Costuri totale aferente energiei termice livrate din grupuri de cogenerare

Anexa 1.3 Costuri totale aferente energiei termice livrate din surse de vârf sub formă de apă fierbinte

Anexa 1.4 Costuri totale aferente energiei termice livrate din surse de vârf sub formă de abur

Anexa 1.5 Costuri totale aferente grupurilor hidroelectrice

Anexa 1.6 Costuri totale aferente grupurilor nuclearelectrice

Anexa 2. Fundamentarea rentabilității bazei reglementate a activelor

Anexa 3. Cantități și prețuri vândute prin contracte reglementate


r

1. Scop


/ . ' 1 t

.' '■„■7

' . •; ; ..>•> <7

Art. 1.        Metodologia stabilește modul de determinare a:

 • a) prețurilor și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate de

vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate între producătorii de energie electrică și furnizorii consumatorilor captivi;

 • b) prețurilor pentru energia termică livrată din centralele cu grupuri de cogenerare.

Art. 2. Prețurile stabilite trebuie să asigure, în procesul de tranziție spre liberalizarea pieței de energie electrică, garantarea atât a veniturilor pentru producători, cât și a costurilor pentru furnizori.

 • 2. Domeniu de aplicare

Art. 3.    (1) Metodologia se aplică pentru determinarea prețurilor și cantităților din

contractele reglementate de vânzare - cumpărare a energiei electrice încheiate între producători și furnizorii consumatorilor captivi, pentru acoperirea consumului consumatorilor captivi;

(2) Metodologia se aplică și pentru stabilirea prețurilor pentru energia termică produsă în cogenerare, livrată din centralele cu grupuri de cogenerare, sub formă de apă fierbinte și/sau abur.

 • (3) Metodologia se aplică în perioada 2005 - 2007, până la deschiderea completă a pieței de energie electrică.

  Art. 4.

  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)


în prezenta metodologie sunt exprimate:

costurile și veniturile, în lei;

costurile unitare și prețurile, în lei/MWh;

energia electrică și energia termică - sub formă de apă fierbinte și abur, în MWh; consumul de combustibil, în MWh;

consumul specific de combustibil, în MWh/MWh.

 • 3. Definiții și prescurtări

în prezenta metodologie termenii și prescurtările au următoarele semnificații:

Activități reglementate

Producere a energiei electrice, producere a energiei termice în cogenerare

Autoritate competentă

■■III 1

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Autoconsum

Energia electrică furnizată pe bază de contract/convenție, din producția proprie a Configurației/ centralei/ uzinei, unui consumator

CAF________

CAI_________

Consumator captiv


Capacitatea Electrică Eficientă a Configurației, CEEC


Energia Electrică Eficientă a Configurației, EEEC


IBP_________

Metoda partajării beneficiului


Rata reglementată a rentabilității, RRR Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, RC______

Configurație Calificatăracordat la barele Configurației/ centralei/ uzinei său la un puncțde transformare de pe teritoriul Configurației/ centralei/ uzinei;


Autoconsum nu se include consumul propriu tehnologic aL Configurației/ centralei/ uzinei.____________________

Reflectă valoarea netă a imobilizărilor corporale și necorpbrâle prudent efectuate, recunoscută de autoritatea competentă și necesară desfășurării activității reglementate__________________________________

Cazan de apă fierbinte___________________________________________

Cazan de abur industrial__________________________________________

Consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul. Consumatorii eligibili care nu uzează de dreptul de a-și alege furnizorul sunt asimilați consumatorilor captivi.______________________________________________

Capacitate de producție a energiei electrice (MWe) a unei Configurații Calificate pentru Producție Prioritară în cogenerare, conform prevederilor “Regulamentului pentru calificarea producției prioritare de energie electrică”.________________________________________

Cantitatea de energie electrică produsă eficient într-un an (MWhe) de o Configurație Calificată pentru Producție Prioritară în cogenerare, conform prevederilor “Regulamentului pentru calificarea producției prioritare de energie electrică”.________________

Interval de tranzacționare___________________________________________

Metodă bazată pe repartizarea proporțională a economiei de combustibil realizate prin producerea de energie electrică și de energie termică în cogenerare, față de producerea acestora în surse separate_____________________________________________________________

Randamentul reglementat al BAR


Sumă de bani, determinată prin înmulțirea ratei reglementate a rentabilității cu baza reglementată a activelor


Configurație de instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie sau în cogenerare, care a demonstrat, pe baza resurselor folosite, studiilor tehnico-economice și/sau datelor de exploatare, că se încadrează în cerințele de calificare prevăzute de „Regulamentul pentru calificarea producției prioritare de energie electrică”


4. Documente de referință


Art. 5. Prezenta metodologie are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea nr. 318/2003, a energiei electrice;

 • b) Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor


în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalațiile mari de ardere;

c) Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul


energetic din România";


f

/ ' ,                                                                                                  ,

■ ■ < '

 • d) Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică, aprobat prin ordinul președintelui ,

.

' *

ANRE nr. 25/2004;                                                              <

 • e) Normele procedurale privind emiterea reglementărilor aprobate prin Decizia Președirrteluj/7

_____

.4 *


ANRE nr. 79/1999;

 • f)  Regulament pentru calificarea producției prioritare de energie electrică, aprobat prin ordinul președintelui ANRE nr. 33/2004;

 • g) Procedura de modificare a cantităților de energie electrică din contractele încheiate producători și furnizorii consumatorilor captivi, aprobată prin decizia președintelui ANRE nr. 664/2005;

 • h) Procedura de ajustare a prețurilor pentru energia termică produsă de agenții economici aftați în competența de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul

Energiei aprobată prin decizia președintelui ANRE nr. 273 /2005.

 • 5. Fundamentarea veniturilor aferente producerii de energie electrică și de energie termică în cogenerare

Art. 6. Veniturile aferente activităților de producere de energie electrică (în grupuri de condensație, hidroelectrice și nuclearelectrice) și de energie termică în cogenerare acoperă următoarele categorii de costuri:

 • a) costuri variabile: cuprind costurile de achiziție a combustibilului, inclusiv transportul, precum și alte costuri variabile;

 • b) costuri fixe: cuprind costurile de operare și mentenanță, costurile de personal, costurile cu amortizarea, inclusiv amortizarea investițiilor noi, recunoscute de autoritatea competentă, costurile pentru protecția mediului, costurile financiare aferente creditelor pentru combustibil;

 • c) rentabilitatea activelor existente și a noilor investiții eficiente, aprobată de autoritatea competentă.

Art. 7. Costurile pentru protecția mediului cuprind taxele de mediu, inclusiv costurile privind autorizările și avizele de mediu prevăzute de legislație.

Baza reglementată a activelor

Art. 8. Baza reglementată a activelor include:

 • a) numai acele active utilizate în activitatea de producere de energie electrică, respectiv în activitatea de producere de energie electrică și de energie termică în centrale cu grupuri de cogenerare;


  4 /06/05


 • b) valoarea netă a activelor necoiporale și corporale rezultate ta urm^ta^estițiilot

aprobate de autoritatea competentă;                                     Vs <

■ \ ...<r

 • c) valoarea permisă a necesarului de fond de rulment pentru acoperirea obligațiilor financiare

pe termen scurt ale producătorului.                                                 , ?

Art. 9. Baza reglementată a activelor, exprimată ta mii lei, se calculează cu formula:

BAR, = BAR,^ + (IA, -EA,)/2- AM, - PDI, + NFRR,

unde:

BARt reprezintă baza reglementată a activelor pentru anul t, t = 2005,2006,2007;

BARt-i - baza reglementată a activelor la sfârșitul anului t-1, ținându-se cont de intrările, ieșirile și amortizarea activelor din cursul acestui an;

AMt - suma dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BARt-i, ta care se adaugă și cea aferentă activelor puse/scoase ta/din funcțiune ta anul t;

IAt - intrările de active recunoscute și aprobate de autoritatea competentă ta cursul anului t, inclusiv cele pentru obiectivele aflate ta faza de construcție;

EAt - ieșirile de active ta cursul anului t prin operațiuni de vânzare, casare, cedare etc., numeric egale cu valoarea lor rămasă de amortizat;

PDIt - provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor ta cursul anului t;

NFRRt - valoarea fondului de rulment stabilită 1a începutul anului t

NFRR, =TV,/1Q                                       (2)

unde TVt reprezintă valoarea venitului aferent activității de producere de energie electrică și de energie termică.

Art. 10.   (1) Costurile cu amortizarea se calculează ca sumă a amortizărilor activelor

existente și a amortizării activelor noi.

(2) Amortizarea Bazei Reglementate a Activelor - BAR, inițial recunoscută ta prețuri se stabilește utilizându-se metoda liniară.

(3) Pentru activele ce se pun/scot ta/din funcțiune, se va lua ta considerare 50% din amortizarea anuală aferentă acestora, indiferent de luna ta care sunt puse/scoase ta/din funcțiune.

9

 • (4) Costurile cu amortizarea anuală a investițiilor noi sunt calculate folosind metoda

V liniară, cu considerarea duratelor de amortizare prevăzute de HG nr. 964/1998 cu modificările și completările ulterioare.

'      ‘ -v '.r’

s ’ •

Art. 11. Amortizarea aferentă activelor realizate din contribuții financiare, primite cu titlti.

*• <1

' X ,

gratuit, din donații sau achiziționate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alțe' ;

fonduri nerambursabile nu se includ în costurile justificate cu amortizarea.


X ' < \ . •< 1

;7 r: 7 l\ J

*                            J                  j 1

' X      /

1

t’-r

Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, RC, exprimată în lei, se stabilește cu


t.


Rata reglementata a rentabilității

Art. 12.


formula:


'j


RC = RRR-BAR

(3)


în care RRR reprezintă rata reglementată a rentabilității.

(1) Rata reglementată a rentabilității se calculează în termeni reali pe baza costului


Art. 13.

mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare.

(2) Rata reglementată a rentabilității în valori reale, înainte de impozitare va fi de cel mult 12% pentru fiecare an al perioadei 2005-2007.

Justificarea costurilor

Art. 14. Justificarea costurilor se face astfel:

 • a) pentru energia electrică produsă în grupuri de condensație, conform anexei 1.1;

 • b) pentru energia electrică și energia termică produse în grupuri de cogenerare, conform anexelor 1.2; fundamentarea costurilor se face pe baza producțiilor anuale de energie termică prognozate pentru fiecare zonă de consum (localitate), ținând cont de realizările anterioare și de contractele în derulare;

 • c) pentru producerea de energie termică în surse de vârf, conform anexelor 1.3 și 1.4;

 • d) pentru energia electrică produsă în grupuri hidroenergetice, conform anexei 1.5; costurile aferente microhidrocentralelor se evidențiază separat;

 • e) pentru energia electrică produsă în grupuri nuclearelectrice, conform anexei 1.6;

 • f) pentru rentabilitatea bazei reglementate a activelor, conform anexei 2.

 • 6. Stabilirea prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute prin contractele reglementate, precum și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

Art. 15.    (1) Producătorii transmit la autoritatea competentă în cursul lunii octombrie a

fiecărui an, fundamentarea costurilor pentru anul următor.

(2) Producătorii care exploatează grupuri termoenergetice alocă costurile fixe totale pe grupurile de condensație CFTcd, grupurile de cogenerare CFTcog și pe sursele de vârf de producere de energie termică CFTcai, CFTcaf-

Cod:

\ \ zi

Art. 16.   (1) Producătorii care exploatează grupuri de cogenerare transmit la' autoritatea -

ft •


competentă autoevaluarea Configurațiilor de Producție în cogenerare, propuse pentru calificare, > în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru calificarea producției prioritdnede energie electrică.

(2) Autoritatea competentă stabilește pentru fiecare producător k, care exploatează grupuri de cogenerare, Energia Electrică Eficientă a Configurației, EEECt și Capacitatea Electrică Eficientă a Configurației, CEECk, corespunzătoare Configurațiilor Calificate.

Art. 17.       (1) Producătorii care exploatează grupuri de cogenerare au dreptul să vândă

furnizorilor consumatorilor captivi, prin contracte reglementate, diferența dintre energia electrică livrată în rețeaua electrică și cea destinată autoconsumului, dar nu mai mult decât EEEC, stabilită de autoritatea competentă, îii conformitate cu prevederile Regulamentului pentru calificarea producției prioritare de energie electrică.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) limitarea EEEC nu se aplică producătorii calificați pentru producție prioritară necontrolabilă.

Secțiunea 1. Producători cu grupuri de cogenerare cu puterea totală instalată mai mică de 20 MW

Art. 18. Pentru stabilirea prețurilor pentru energia electrică și pentru energia termică livrate din centrale de cogenerare cu putere totală instalată mai mică de 20 MW se parcurg următoarele etape:

a) autoritatea competentă aprobă valorile pentru:


energia electrică și energia termică produse în cogenerare, E , • ii) energia termică livrată din surse de vârf, QCAF, QCAJ,

 • iii) consumul total de combustibil pentru energia electrică și pentru energia termică produse în cogenerare, Bcog,

 • iv) consumul specific de combustibil pentru producerea de energie termică în surse de vârf cspo^, csp^.

b) consumul total de combustibil Bcog se alocă energiei electrice și energiei termice produse în


termică produse în cogenerare, se definesc factorii Jf£eog, XQcog, astfel: J

' ’             •              ........      f           ..    . p        g                                               —    .  p ■      P  . •   . ..    |


unde:

Qcog reprezintă energia termică produsă în cogenerare, pentru a fi livrată, se calculeză cu formula:x, y - coeficienți ce au în vedere opțiunile alternative de producere de energie electrică, respectiv termică, fii surse separate, determinați în conformitate cu Regulamentul pentru

calificarea producției prioritare de energie electrică; valorile acestor coeficienți vor fi aceleași cu cele din autoevaluarea depusă de producător fii vederea calificării pentru producție prioritară

 • d) consumul de combustibil pentru producerea de energie electrică, respectiv termică în

cogenerare , BQ , se calculează cu formulele:

 • e) costul unitar al combustibilului pentru producerea de energie electrică se calculează cu

formula:


fii care:

pct> este prețul combustibilului.

 • f) pentru repartizarea consumului de combustibil aferent producerii de energie termică în cogenerare, între abur și apă fierbinte, se definesc următorii factori:


(10)

(11)

 • g) consumul de combustibil pentru producerea de energie termică în cogenerare, sub formă de apă fierbinte și abur, B&og , Bq^ , se calculează cu formulele:  — D .yAb nQcog “ nQcog *1 cog  (13)

  J /              ''

  U >  /

  h) costul unitar al combustibilului pentru producerea de energie termică, sub-formă de apă\

  fierbinte și abur, se calculează cu formulele:

  „AF _     nAF

  ^comb Pcb &Qcog  IQZ


  (14)CAb = D • BAb

(15)


ucomb Pcb ^Qcog

reducerii în cogenerare, se alocă energiei electrice și energiei , B^cog și se determină         .


 • i)  celelalteț costuri variabil termice proporțional cu consumul de combustibil, ,

j) ^costurile fix^ aferente producerii în cogenerare, CFT„„a , aprobate de autoritatea

competentă, se alocă energiei electrice și energiei termice proporțional cu factorii definiți la lit.c):                                                                       tyut- dntâzfa

CFT

1 EcogCFTcog


CFTQcog


• cft^k) costurile fixe aferente producerii energiei termice în cogenerare, se alocă între abur și apă

%

fierbinte, proporțional cu factorii definiți la lit. f);

_ xrAb


1         JL ~AfT *        Flfna

cog cog        țșcog

f-1T?rȚiAF _ XTĂF

(19)


cog Vcog      * Qcog

 • 1) costurile fixe unitare ale energiei electrice și ale energiei termice produse în cogenerare sub formă de apă fierbinte și abur se determină astfel:

  cog ~

  Ecog

  (20)

  nAb cog

  . CFTAb

  QAb

  z^cog

  (21)

  -AF _

  CFT^

  _ co&

  (22)

  cog

  r^AF

x^cog

m) prețul mediu al energiei electrice și cel al energiei termice sub formă de apă fierbinte și abur, livrate din centrale cu grupuri de cogenerare se calculează cu formulele:
var


var
cAb

combvar • (23)

 • (24)

 • (25)


L

n) costul fix unitar al energiei termice sub formă de apă fierbinte și abur, produse în surse de

t                                                                                        1

vârf se calculează cu formulele:

4

U ’     -            r-.,    *

(26)K:


CFT

rAF _ '-'rlCAF ('JCAF ~

WAF


t

f

I

■ *

X %


(I


rfAb _ CFTcai

CJCAI ~  ~

^iCAl

o) costul variabil unitar al energiei termice sub formă de apă fierbinte și abur, produse în surse

de vârf se calculează cu formulele:


(27)


AF            „CAF , CAF

C^CAF ~~ CSPCAF ' Pcb + Calte var


(28)


CV&I = CSPcAl • PcT7 + cCaUe_ var                                      (29)

p) prețul energiei termice produse în surse de vârf se calculează cu formulele :

pZf = <”Zf +                                        (30)


(31)


PcAJ ” ^CAl CJCAI

q) prețul energiei termice produse în cogenerare sub formă de apă fierbinte și abur, livrate din centrală se calculează cu formulele:


nAF .O^ + D^

AF ”Qcog *Lcog PCAF ^CAF

Pq


Q%+Q£f

Ab QĂb , Ab QAb Ab IrQcog */cog T1/CAI MCAI Pq


(32)


(33)


Qcog + 13o<Z

Art. 19. Pentru fiecare producător se stabilesc prețuri diferențiate ale energiei electrice vândute prin contract reglementat furnizorilor consumatorilor captivi pentru orele de zi (600 -2200), respectiv noapte (2200 - 600); prețurile diferențiate se stabilesc pe baza raportului determinat pe baze statistice dintre prețurile medii de zi și de noapte realizate pe Piața pentru Ziua Următoare.


Art. 20.   (1) Prețurile pentru energia termică vândută din centrale cu grupuri de cogenerare

sub formă de apă fierbinte și abur, determinate în conformitate cu formulele (32) și (33), sunt stabilite prin decizie a autorității competente.

(2) Autoritatea competentă transmite producătorilor care nu vând direct energia termică produsă hi cogenerare și care au în exploatare rețele termice de transport și/sau distribuție, prețurile determinate în conformitate cu formulele (32) și (33) pentru fundamentarea prețurilor la consumatorii finali de energie termică, conform metodologiilor specifice în vigoare.


Art. 21.   (1) Producătorii care au optat pentru participarea la piața reglementatele ^ețgie\3\

"•                                                          . • r. > te r, •> \                                 ?

electrică, vând furnizorului consumatorilor captivi de energie electrică, prin contracț ; / reglementat, o cantitate de energie electrică, care nu poate depăși EEECh la prețul determinat7 „ cu formula (23).


--•* • •*** *

(2) Producătorii și furnizorii consumatorilor captivi stabilesc de comun acord, prin excepție de la prevederile contractului cadru de vânzare — cumpărare aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2005, cantitățile vândute/cumpărate orar/lunar, cu încadrare în valoarea anuală.

Secțiunea 2.


Producători cu grupuri cu puterea totală instalată mai mare de 20 MW

Art. 22. Pentru stabilirea prețurilor și cantităților din contractele reglementate de vânzare a energiei electrice, S.C. „Hidroelectrica” S.A transmite la autoritatea competentă justificarea costurilor fixe și variabile conform anexei 1.5; costurile aferente microhidrocentralor se evidențiază separat.

Art. 23. Pentru stabilirea prețurilor și cantităților din contractele reglementate de vânzare a energiei electrice, C.N „Nuclearelectrica” S.A transmite la autoritatea competentă justificarea costurilor fixe și variabile și a producției de energie electrică, conform anexei 1.6.

Art. 24. Consumul de combustibil aferent energiei termice livrate din grupuri de cogenerare se determină considerând un consum specific de combustibil, cspQcog, de 1,1 MWh/MWh.

Art. 25.   Costurile fixe totale aferente producerii în cogenerare se alocă între energia electrică și energia termică, proporțional cu cantitățile livrate.

Art. 26. Autoritatea competentă avizează prețurile combustibililor transmise de producători pentru fundamentarea prețurilor pentru energia electrică și termică produsă m cogenerare.

Art. 27. Prețurile și cantitățile din contractele reglementate de vânzare - cumpărare de energie electrică se stabilesc pe baza rezultatelor rulării succesive a trei programe de optimizare:

 • a) programul de calcul SDDP, care realizează încărcarea optimă a centralelor hidrolectrice, pe baza previziunilor privind volumul apei și condițiile hidrologice ale unui an normal din punct de vedere hidrologic;

 • b) programul de calcul, PowrSym3™, care realizează repartiția optimă a sarcinii pe

centrale/grupuri, pentru acoperirea consumului prognozat de energie electrică pentru România și a consumului local de energie termică;


programul de optimizare, OPTL, pentru determinarea cantităților și prețurilor orare

din contractele reglementate de vânzare-cumpărare, în condițiile asigurării egalității
dintre costul mediu de achiziție de pe piața reglementată și costul mediu de achiziție ;

_ *■ « ț %

f              %                                 i                                    :r

al pieței concurențiale.

-X

Art. 28. C.N. „Transelectrica” S.A. determină repartiția orară a sarcinii pe centrale/grupuri, pentru acoperirea consumului prognozat de energie electrică pentru România

și a consumului local de energie termică, prin rularea programelor de calcul SDDP și PowrSym3™.

Art. 29. în cazul în care programul de optimizare hidrologică SDDP nu este operațional, autoritatea competentă aprobă prognoza de funcționare a centralelor hidroelectrice, transmisă de S.C. „Hidroelectrica” S.A.

Art. 30.   (1) Pentru rularea celor două programe de optimizare, datele necesare sunt

transmise la C.N. „Transelectrica” S.A în conformitate cu prevederile procedurii Schimburile de date și informații tehnice între utilizatorii RET și operatorii tehnici în scopul asigurării funcționării și dezvoltării SEN în condiții de siguranță, emisă de C.N. „Transelectrica” S.A.

(2) C.N. „Transelectrica” S.A. solicită ministerului de resort cantitățile de cărbune din producție internă impuse â fi consumate anual de producători.

Art. 31. Pentru stabilirea prețurilor din contractele reglementate de vânzare/cumpărare se parcurg următoarele etape:

 • a) se rulează programul SDDP pentru a optimiza funcționarea centralelor hidroelectrice; sarcinile electrice ale centralelor hidroelectrice obținute după rulare constituie date de intrare pentru rularea PowrSym ;

 • b) Se rulează PowrSym3™ pentru optimizarea funcționarii sistemului, asigurând consumul de cărbune din producție internă comunicat de ministerul de resort.

Art. 32. C.N. „Transelectrica” S.A determină pentru fiecare producător k următoarele valori orare:

a) pentru fiecare grup jcog de cogenerare:

 • i)  energia electrică livrată, EjCOgik',

 • ii) costul variabil aferent producerii de energie electrică, CV,E k;

b) pentru fiecare grup jcd de condensație:

 • i) energia electrică livrată, Ejcd,k,

 • ii) consumul de combustibil BjCd, k‘,

 • iii) costul variabil aferent producerii energiei electrice,

 • c) energia electrică total livrată, EkJBD;

  d) costul variabil unitar aferent energiei electrice, cvklBD.


  A :X\ V-r            x’

  Art. 33. C.N. „Transelectrica” S.A determină pentru flecare producător k următoarele?

  /<

  .. \ /■

  1        y,'

  r? Ol-'

  A


  valori anuale1.

  s.


  '<1.


  a)


  b)


  c)


energia electrică total livrată, Ek m;

costul variabil unitar aferent energiei electrice, cvf m;

pentru fiecare zonă de consum de energie termică:

i) energia termică produsă în cogenerare, pentru a fi livrată sub formă de apă fierbinte, gtkjoc;

 • ii) energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din surse de vârf,

 • iii) energia termică produsă în cogenerare, pentru a fi livrată sub formă de abur, OAb i&cogjcjoc >

 • iv) energia termică livrată sub formă de abur din surse de vârf,

 • v) costul variabil unitar aferent producerii în cogenerare a energiei termice sub formă de apă fierbinte, cv^gkl0C;

 • vi) costul variabil unitar aferent energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte în surse vârf,

  vii)


costul variabil unitar aferent producerii în cogenerare a energiei termice livrate sub formă de abur, cvA^ k loc;

viii) costul variabil unitar aferent energiei termice livrate sub formă de abur din surse vârf,

Art. 34.   (1) C.N. „Transelectrica” S.A transmite la autoritatea competentă valorile privind

energia electrică, precum și pentru energia termică livrată din centrale de cogenerare, determinate în conformitate cu art. 32 și art. 33.

(2) Se verifică dacă energia electrică livrată din grupurile de cogenerare, rezultată din rularea programelor de optimizare este mai mică sau cel mult egală cu energia electrică eficientă a configurațiilor calificate; în cazul în care Et este mai mare decât EEECk, se limitează la

°     ’                                               ktan

valoarea calificată, respectiv Ekan = EEECk;

(3) Autoritatea competentă analizează costurile fixe transmise de producători; în cazul grupurilor de cogenerare sunt acceptate doar costurile fixe aferente capacităților calificate.

Art. 3 5.   Autoritatea competentă stabilește, pentru fiecare zonă de consum de energie'

5

*

*

•                                                                                                                    e                          P

z          i            •                 .

a) costurile fixe totale aferente producerii energiei termice în grupurile de, cogenerare,

f 1

i

Z ' * r

V'.:-   a-. i *

4 z ♦

-V.   <-


termică, următoarele valori:


cftq

cog^loc *

5


b) costurile fixe totale aferente energiei termice livrate din grupurile de cogenerare sub formă


de apă fierbinte, CFTc^k loc;


c) costurile fixe totale aferente energiei termice livrate din grupurile de cogenerare sub formă


de abur, CFTĂb. , :

**v'**3      ^COgtk,lOC’


d) prețul pentru energie termică produsă în cogenerare, livrată sub formă de apă fierbinte:


AF

Pcog,k,loc


CFT^

±cog,k,loc i^AF s\AF        ^cog.kjoc

*£cog,kjoc


(34)


e) prețul pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din surse de vârf:


CFT^

„AF     _ ^riCAFykyloc ( AF

PcAF,k,loc ~ ^AF       +CVCAF,ktloc

^CAF,k,loc


(35)


f) prețul pentru energie termică produsă în cogenerare, livrată sub formă de abur:


Pcog9kjoc


CFTAb

, Ab

QAb          k'vcog,k,loc

*£cog,kjoc


(36)


g) prețul pentru energia termică livrată sub formă de abur din surse de vârf:

Ab

PcAltk,loc


c'țî'TAb

^riCAl,k,toc      Ab


QĂb

CAI,k,loc


(37)


h) prețul pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din centralele cu grupuri de


cogenerare:


AF

Pkjoc


AF    nAF      AF     nAF

Pcog,k,loc *^cogykjoc ’ PcAFykyloc j^CAF,kjoc


(38)


O**   + qaf

j£cog,k,loc ~ j£CAFtk,loc

i) prețul pentru energia termică livrată sub formă de abur din centralele cu grupuri de


cogenerare:


• OAb

x^cog.k

nAb -L. nAb A^cog,k,loc ~ x2CAItk,loc


~Ab * DAb      i riAb • (3Ab

Ab _ Pcog,k,loc x£cogtkjoc PcAltk,loc J^CAI.kJoc

Pkjoc


(39)


Art. 36.   (1) Prețurile pentru energia termică vândută din centrale cu grupuri de cogenerare

sub formă de apă fierbinte și abur, determinate în conformitate cu formulele (38) și (39), sunt aprobate prin decizie emisă de autoritatea competentă..7 c

%


(2) Autoritatea competentă transmite producătorilor care nu vând direct energia termică

produsă în cogenerare și care au în exploatare rețele termice de transport și/sau distribuție

s

I) 1

X


, ; t * •

• ,(•

x       —              "       ,

prețurile determinate în conformitate cu formulele (32) și (33) pentru fundamentarea prețurilor

■          * o S X

la consumatorii finali de energie termică, conform metodologiilor specifice în vigoare. ' ■ a , -

Art. 37. Pentru stabilirea cantităților de energie electrică vândute prin contracte reglementate de vânzare - cumpărare se parcurg următoarele etape:

a) autoritatea competentă stabilește pentru fiecare producător k următoarele valori anuale, luând în considerare veniturile reglementate acoperite prin alte contracte reglementate (contractele cu opțiune, contractele de servicii de sistem, inclusiv cele corespunzătoare Capacității Electrice Eficiente a Configurațiilor, VSSCR ):

*                                                            *                  k,an

 • i) costurile fixe totale aferente energiei electrice livrate condensațieycA CFTEdik;

  din grupurile de


 • ii) costurile fixe totale aferente energiei electrice livrate cogenerare jcog, CFTEcogk;

  din grupurile de


 • iii) costul fix unitar aferent energiei electrice livrată din grupurile de condensație jCd, cfM.k;

 • iv) costul fix unitar aferent energiei electrice livrată din grupurile de cogenerare jcog,

b) autoritatea competentă stabilește prețul maxim de cumpărare a energiei electrice pe piață reglementată, pr£;

 • c) pentru fiecare producător în parte se determină prețul mediu anual:

E E , r-E Pk = CVk +Cfk.an

unde

£CFTe +ycfte

sE _ Jcog      Jcog,k Jcd tcd'k

k,an                £

k,an

(40)


(41)


 • d) în cazul în care pk este mai mic decât pr^, prețul orar al energiei electrice e este pklDBacesta se determină ca medie ponderată a costurilor variabile orare ale grupurilor de condensație/cogenerare, după caz, însumată cu costul fix unitar:

E        E , rE

PkJBD ~ ^k.IBD + cf l,an

(42)


 • e) în cazul în care pf este mai mare decât pr£, se limitează prețul mediu anual la prețul !

/ ■■ ■’ / maxim al energiei electrice pe piață reglementată; diferența costurilor aferente CEECk se J

*             ■                              Z*T D

acoperă prin venituri din servicii de sistem, VSSkan;

f) în cazul în care


Pk = PmL , Pk se profilează orar


proporțional cu valorile evvalorile profilate pkiIBD simt utilizate la rularea programului OPTL;

g) în vederea rulării programului OPTL, C.N. „Transelectrica” S.A transmite la autoritatea

competentă valorile orare PowrSym3™;

ale costului marginal al sistemului, rezultate din rulareaoperatorii de distribuție/fumizorii


consumatorilor captivi transmit la autoritatea competentă


prognoza orară a consumului, separat pentru consumatorii captivi și pentru consumul propriu tehnologic al rețelelor de distribuție;

i) autoritatea competentă stabilește producătorii care vând energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de transport și de distribuție;


pe baza prognozei transmisă de operatorii de distribuție, autoritatea competentă stabilește cantitățile de energie electrică vândute de producători fiecărui operator de distribuție, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic;

k) pentru a evita pierderile datorate erorii de prognoză a consumului propriu tehnologic, cu cinci zile înainte de începerea fiecărei luni calendaristice, operatorii de distribuție pot solicita producătorilor cu care au contracte încheiate reducerea/creșterea cantităților contractate de energie electrică, în limita a +5% față de valoarea lunară contractată;

 • 1) prețul energiei electrice vândute prin contract reglementat pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor de distribuție este egal cu pk , determinat conform lit. c sau e;

m) se rulează programul OPTL și se determină cantitățile de energie electrică vândute prin contracte reglementate, pentru acoperirea consumului consumatorilor captivi;

n) autoritatea competentă stabilește cantitățile de energie electrică vândute de fiecare producător fiecărui furnizor de consumatori captivi, astfel încât să se asigure tarife unice la nivel național;

o) pentru fiecare producător k se determină prețul mediu anual ca medie ponderată a prețurilor orare determinate în conformitate cu lit. d sau f;

p) pentru fiecare producător k se stabilesc prețuri diferențiate ale energiei electrice vândute prin contract reglementat furnizorilor consumatorilor captivi pentru orele de zi (600 - 2200), baze statistice dintre prețurile medii de zi și de noapte realizate pe Piața pentru Ziua Următoare.-

mU

s

I)

Art. 38. Autoritatea competentă comunică fiecărui producător, operator de distribuții

■ -___A ''

furnizor al consumatorilor captivi cantitățile orare de energie electrică considerate la stabilirea prețurilor/tarifelor reglementate, defalcate pe contracte reglementate.

 • 7. Revizuirea și ajustarea

Art. 39.   (1) Cantitățile de energie electrică din contractele de vânzare - cumpărare se pot

modifica cu respectarea prevederilor din „Procedura de modificare a cantităților de energie electrică din contractele încheiate producători și furnizorii consumatorilor captivi

(2) Costurile sau veniturile suplimentare cauzate de schimbarea cantităților din contractele reglementate prin aplicarea prevederilor procedurii specificată la alin. (1) vor fi considerate de autoritatea competentă la următoarea ajustare/revizuire a prețurilor/tarifelor.

Art. 40. Prețurile pentru energia termică livrată din centralele cu grupuri de cogenerare, se

pot ajusta la solicitarea agenților economici în conformitate cu „Procedura de ajustare a preturilor pentru energia termica produsa de agenții economici aflati in competenta de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei".

Art. 41. Prețurile pentru energia electrică vândută prin contracte reglementate furnizorilor consumatorilor captivi, precum și prețurile pentru energia electrică vândută operatorilor de distribuție pentru acoperirea consumului propriu tehnologic pot fi ajustate semestrial în cazul în care costul combustibilului se modifică cu mai mult de 5% față de costul considerat la stabilirea prețurilor, ca urmare a modificării prețurilor combustibililor.

Art. 42. Prin excepție, în cazul în care apar modificări ale legislației primare care generează abateri mari față de condițiile inițiale, revizuirea prețurilor și cantităților de energie electrică din contractele reglementate, precum și a prețurilor pentru energia termică livrată din centralele cu grupuri de cogenerare, se poate face la începutul semestrului al doilea al fiecărui an.

 • 8. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 43. Prețurile și cantitățile de energie electrică vândute prin contracte reglementate de către SC CET SA Brăila se stabilesc în conformitate cu prevederile secțiunii 1 a capitolului 6.

Anexa 1.1


SOCIETATEA: [Denu


II


COSTURI TOTALE AFERENTE GRUPURILOR DE CONDENSAȚIE


ire societate]


Centrala de condensație: [Denu


II


ire centrală]


Activitate: producere energie electrică


Produs: energie electrică


Venituri (1+2+3)


1. Costuri variabile


Combustibil tehnologic, inclusiv transport


Energie electrică din SEN


Apa brută sau pretratată,


demineralizată, dedurizată
Alte costuri variabile


2. Costuri fixe


Operare și mentenență


Materiale


Amortizare


Redevență


Utilități


Salarii siCosturi pentru protecția


ii


ediului


Alte servicii executate de terți, taxe si comisioane


Costuri financiare aferente creditelor pentru co


3. Rentabilitatea bazei regie


entate a activelor


Costuri fixe totale (2+3)Energie electrică livrată [MWh]


Energie ter


II


ică livrată [MWh]


Consubustibil [MWh], din care:


Păcură [MWh]

Gaze [MWh]


Cărbune [MWh]


Putere calorifică păcură [kcal/kg]Putere calorifică cărbune [kcal/kg]


Preț păcură [lei/kg]Preț cărbune [lei/kg]bustibil [lei/MWh]■ \

’ X

Anexa 1.2


COSTURI TOTALE AFERENTE GRUPURILOR DE COGENERARE


SOCIETATEA: [Denu


ire societate]Centrala de cogenerare/Localitate: [Denu


II


ire centrală]


II

2005

2006

2007

Venituri (1+2+3)

1. Costuri variabile

Cor

nbustibil tehnologic, inclusiv transport

Energie electrică din SEN

Apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată

Alte costuri variabile

2. Costuri fixe

Operare și mentenență

Materiale

Am

ortizare

Redevență

Utilități

Salarii si asimilate

Costuri pentru protecția mediului

Alte servicii executate de terți, taxe si comisioane

Costuri financiare aferente creditelor pentru combustibil

3. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor

Costuri fixe totale (2+3)

ică în cogenerare


Activitate: producere energie electrică și ter


Energie electrică livrată [MWh]

Energie ter


lf


ică livrată [MWh]


Consunbustibil [MWh], din care:


Păcură [MWh]

Gaze [MWh]

Cărbune [MWh]

Putere calorifică păcură [kcal/kg]


Putere calorifică cărbune [kcal/kg]

Preț păcură [lei/kg]


Preț cărbune [lei/kg]

Preț


II


bustibil [lei/MWh]


COSTURI AFERENTE ENERGIEI ELECTRICE LIVRATĂ DIN GRUPURI DE COGENE


SOCIETATEA: [Denumire societate]

Centrala de cogenerare/Localitate: [Denumire centrală]

Activitate: producere energie electrică


2005

2006 1      2007

Venituri (1+2+3)

1. Costuri variabile

1

Combustibil tehnologic, inclusiv transport

Energie electrică din SEN

Apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată

Alte costuri variabile

2. Costuri fixe

Operare și mentenență

Materiale

Amortizare

Redevență

Utilități

V

Salarii si asimilate

Costuri pentru protecția mediului

Alte servicii executate de terți, taxe si comisioane

Costuri financiare aferente creditelor pentru combustibil

3. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor

Costuri fixe totale (2+3)

1

Energie electrică livrată [MWh]

Energie termică livrată [MWh]

Consum de combustibil [MWh], din care:


Păcură [MWh]

Gaze [MWh]

Cărbune [MWh]

Putere calorifică păcură [kcal/kg]

Putere calorifică gaze [kcal/Nmc]

Putere calorifică cărbune [kcal/kg]

Preț păcură [lei/kg]

Preț gaze [lei/Nmc]

Preț cărbune [lei/kg]

Preț mediu combustibil [lei/MWh]


COSTURI AFERENTE ENERGIEI TERMICE LIVRATĂ DIN GRUPURI DE COGENE


SOCIETATEA: [Denumire societate]

Centrala de cogenerare/Localitate: [Denumire centrală] Activitate: producere energie termică în cogenerare
Combustibil tehnologic, inclusiv transport
Energie electrică din SEN
Apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizatăAlte costuri variabile


2. Costuri fixe


Operare și mentenență


Materiale


Amortizare


Redevență


Utilități


Salarii si asimilate


Costuri pentru protecția mediului


Alte servicii executate de terți, taxe si comisioane


Costuri financiare aferente creditelor pentru combustibil


3. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor


Costuri fixe totale (2+3)


Energie electrică livrată [MWh]


Energie ter


II


ică livrată [MWh]


Consubustibil [MWh], din care:


Păcură [MWh]


Gaze [MWh]

Cărbune [MWh]

Putere calorifică păcură [kcal/kg]Putere calorifică cărbune [kcal/kg]


Preț păcură [lei/kg]Preț cărbune [lei/kg]


Preț mediu combustibil [lei/MWh]

2007
SOCIETATEA: [Denu


II


COSTURI TOTALE AFERENTE ENERGIEI TERMICE

LIVRATE DIN SURSE DE VÂRF SUB FORMĂ DE


APĂ FIERBINTEire societate]


Centrala de cogenerare/Localitate: [Denu


II


ire centrală]Activitate: producere energie ter
2005


2006


2007


Venituri (1+2+3)1. Costuri variabile

Combustibil tehnologic, inclusiv transport
Energie electrică din SEN

Apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată

Alte costuri variabile


2. Costuri fixeOperare și mentenențăMaterialeAmortizare


Redevență


Utilități


Salarii si asimilate


Costuri pentru protecția mediului


Alte servicii executate de terți, taxe si comisioane


Costuri financiare aferente creditelor pentru combustibil


3. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor


Costuri fixe totale (2+3)


Energie electrică livrată [MWh]


Energie termică livrată [MWh]


Consuni de combustibil [MWh], din care;


Păcură [MWh]


Gaze [MWh]


Cărbune [MWh]


Putere calorifică păcură [kcal/kg]


Putere calorifică gaze [kcal/Nmc]


Putere calorifică cărbune [kcal/kg]


Preț păcură [lei/kg]


Preț gaze [lei/Nmc]


Preț cărbune [lei/kg]


Preț mediu combustibil [lei/MWh]


COSTURI TOTALE AFERENTE ENERGIEI TERMICE LIVRATE DIN SURSE DE VÂRF SUB FORMĂ DE ABUR


II


ii lei -
t'


SOCIETATEA: [Denu


It


ire societate]
■*


Centrala de cogenerare/Localitate: (Denu


II


ire centrală]
Activitate: producere energie ter


Venituri (1+2+3)


1. Costuri variabilebustibil tehnologic, inclusiv transport


Energie electrică din SEN


Apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată


Alte costuri variabile


2. Costuri fixe


Operare și mentenență


Materiale


Amortizare


Redevență


Utilități


Salarii si asimilate


Costuri pentru protecția


II


ediului


Alte servicii executate de terți, taxe si comisioane


Costuri financiare aferente creditelor pentru combustibil


3. Rentabilitatea bazei regie


II


entate a activelor


Costuri fixe totale (2+3)Energie electrică livrată [MWh]

Energie termică livrată [MWh]

Consum de combustibil [MWh], din care:


Păcură [MWh]

Gaze [MWh]

Cărbune [MWh]

Putere calorifici pâcurâ [kcal/kgj

Putere calorifică gaze [kcal/Nmc]

Putere calorifică cărbune [kcal/kg]

Preț păcură [lei/kg]

Preț gaze [lei/Nmc]

Preț cărbune [lei/kg]

Preț mediu combustibil [lei/MWh]


Anexa 1.5

COSTURI TOTALE AFERENTE GRUPURILOR HIDROENERGETICE


SOCIETATEA: [Denu


II


ire societate]


Centrala /Localitate: [Denuire centrală]


Activitate: producere energie electrică2005

2006

2007

Venituri (1+2+3)

1. Costuri variabile

Energie electrică din SEN

Apa uzinată

Alte costuri variabile

2. Costuri fixe

Operare și mentenență

Materiale

Amortizare

Redevență

Utilități

' •

Salarii si asimilate

Costuri pentru protecția mediului

Alte servicii executate de terți, taxe si comisioane

3. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor

Costuri fixe totale (2+3)


COSTURI TOTALE AFERENTE GRUPURILOR NUCLEARELECTRICE


- mii lei -


SOCIETATEA: [Denu


ire societate]


Centrala /Localitate: [Denu


II


ire centrală]


Activitate: producere energie electrică2005        2006      2007


Venituri (1+2+3)


1. Costuri variabile


Energie electrică din SEN


Combustibil nuclear


Alte costuri variabile


2. Costuri fixe


Operare și


entenență


Materiale


Amortizare


Redevență

Utilități


Salarii si asimilate


Costuri pentru protecția mediului


Alte servicii executate de terți, taxe si comisioaneCosturi fixe totale (2+3)

Anexa 2

FUNDAMENTAREA RENTABILITĂȚII BAZEI REGLEMENTATE A ACTIVELOR


SOCIETATEA: [Denumire societate]


Centrala de cogenerare/Localitate: [Denuire centrală]
Activitate: producere energie electrică și energie terică în cogenerare


-I—■ - "

Nr. rând


2005   2006   2007


Baza reglementată a activelor la sfârșitul anului [t-1], [BAR]m

Intrări de active, [IA] t

Ieșiri de active, [EA] t

Amortizarea anuală, [AM] t

(1) • (3)

 • (4)


Provizioane pentru depreciereaobilizărilor, [PDI],


Fondul de rulment, [NFRR] t


 • (5)

 • (6)


Baza reglementată a activelor, [BAR], (rd. l)+(rd. 2 - rd. 3)/2-(rd. 4> (rd. 5) +(rd. 6)

Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, [RC]

RRR (rd.T)

0

(?)


Anexa 3


Prețuri și Cantități de energie electrică vândute prin contracte reglementate,


Anul: [An]Ziua1: [Zi Calendaristică]


t,

I

■¥


t'


Vânzător: [Producător £]


’l


Cumpărător: [Furnizor z]

i

i

*

4

4

i

1


ivpl vfl


Interval de tranzacționare De la ' ’


Până la


Cantitate j [MWh]


<1

'I


F*'


0.00

L00 2 00

3.00

4.00


>t »b<
■ 41

5.00

j        6.00

7.00

1

7.00

8.00

8.00

9.00

|        9.00

10.00

10.00

11.00

i

11.00

12.00

12.00

13.00

13.00

14.00

.. . - .... . .......................

14.00

15.00

15.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

21.00

21.00

22.00

22.00

23.00

23.00

24.00


Prețul de contract pentru orele de noapte este......lei /MWh


Prețul de contract pentru orele de zi este......lei /MWh


1 Se completează separat pentru fiecare Zi Calendaristică


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

/ • • b

/

*                                            “ %

' ' • ■■

RAPORT                    .J

r

)

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. referitor la validarea rezultatelor financiare aferente anului 2010

și a emis:

PREȘEDINTE,


Data:                J'lCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII MEDIULUI

RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. referitor la validarea rezultatelor financiare aferente anului 2010
Data:

1

Autoritatea competentă transmite producătorilor care nu vînd direct energia termică produsă în

2

centrale cu grupuri de cogenerare și care au în exploatare rețele de transport și/sau distribuție energie termică, prețurile de producere determinate conform prevederilor art. 18, pentru fundamentarea prețurilor la consumatorii finali de energie termică, conform metodologiilor specifice în vigoare.”

3

 • 5. Articolul 21 se modifică și va avea următorul conținut:

4

“Art. 21. (1) Producătorii care dețin configurații calificate pentru producție prioritară controlabilă și care care au optat pentru participarea la piața reglementată de energie electrică vând furnizorilor consumatorilor captivi, prin contract reglementat, o cantitate anuală de energie electrică ce nu poate depăși cantitatea care a fost calificată ca eficientă în conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru calificarea producției prioritare de energie electrică”, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 33/2004, cu modificările și completările ulterioare, la prețurile stabilite conform prevederilor art. 19.