Hotărârea nr. 138/2011

Hotãrârea nr. 138 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie REAMENAJARE PARCARE STRADA GRIVITEI

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 138

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARCARE STRADA GRI VITEI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARCARE STRADA GRI VITEI”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARCARE STRADA GRI VITEI”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art3: Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de șecHhță,


Contrasemnează Setfetar,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIC! EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de^^bilitate' si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de “REAMENAJARE PARCARE STRADA GRIVITEI”Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARCARE STRADA GRIVITEI”.

Strada Grivitei este situata in vecinătatea Halelor Centrale si este intersectată de strada Emile Zola care o imparte in 2 tronsoane. Proiectul de fata studiază tronsonul cuprins intre B-dul Republicii si Emil Zola.

Prin prezentul proiect se dorește:

  • -  reconfigurarea parcării amenajate pe acest tronson al străzii Grivitei, astfel incat sa fie menținută si stafia de taximetre dar sa se mareasca si numărul de parcaje pentru autoturismele vizitatorilor;

  • -  realizarea investiției cu costuri minime;

Au fost studiate 3 soluții, fiind aprobata in Comisia Tehnico Economica de Avizare soluția 2 prin care se vor realiza 22 locuri TAXI si 47 locuri parcare.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv.

ZILE

Capacitati

0

1

2

4

5

1

“REAMENAJARE PARCARE STRADA GRIVITEI”

25 622

7

22 locuri taxi

47 locuri parcare

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “REAMENAJARE PARCARE STRADA GRIVITEI”


Strada Grivitei este situata in vecinătatea Halelor Centrale si este intersectată de strada Emile Zola care o împarte in 2 tronsoane. Proiectul de fata studiază tronsonul cuprins intre B-dul Republicii si Emil Zola. In prezent acest tronson este închis circulației dinspre B-dul Republicii funcționând ca parcare cu acces din strada Emil Zola. Este o parcare mixta atat pentru taxi cat si parcare publica pentru autoturisme.

Prin prezentul proiect se dorește :

  • -  reconfigurarea parcării amenajate pe acest tronson al străzii Grivitei, astfel incat sa fie menținută si statia de taximetre dar sa se mareasca si numărul de parcaje pentru autoturismele vizitatorilor;

  • -  realizarea investiției cu costuri minime ;

Au fost studiate 3 soluții, fiind aprobata in Comisia Tehnico Economica de Avizare soluția 2 prin care se reconfigureaza statia taxi in partea centrala a zonei carosabile, in lungul axei străzii pentru a se putea menține circulație cu dublu sens de o parte si alta a stafiei taxi. Parcarea pentru autoturisme sunt propuse a se realiza intre arbori ocupând si o parte din trotuare. Pe ambele laturi ale străzii zonele de trotuar ramase libere vor avea minimum 2,3 m lățime. Vor mai fi amenajate suplimentar inca 6 locuri de parcare in căpătui străzii inspre B-dul Republicii. In aceasta varianta se vor realiza 22 locuri TAXI si 47 locuri parcare.

Lucrări de efectuat:

  • -  montarea de gratare metalice pentru spațiul verde al pomilor - 22 bucăți;

  • -  realizare marcaj continuu de vopsea 675 m;


înv./

I

•JDIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII


TEODORA MARINSERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHEORGHIU

II


A' yMq Ma na m m»rț-f fin and™ -Qonk v# v Oonh'vd/ț

J\cpCU fi1/

UciC

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA ,

CON SER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția : “ REAMENAJARE PARCARE STR. GRIVITEI
Data

l'A


X..

•t*

/

4r

.A


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:


REAMENAJARE PARCARE STR. GRIVITEI - SOLUȚIA 2


In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


TVA

*

ind

crt.

| Mii lei |

Mii euro

Mii lei

Mii iei |

Mii euro

1

I                                                            2                                                            |

I 3 I

4

5

I 6 . |

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2______________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 2                                             |

0.000 |

0.000 I

0.000 |

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

2.500

0.587

0.600

3.100

0.727

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

0.515

0.121

0.124

0.638

0.150

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.005

0.001

0.001

0.006

0.001

3.5

Consultanta

0.103

0.024

0.025

0.128

0.030

3.6

Asistenta tehnica

0.154

0.036

0.037

0.191

0.045

|TOTAL CAPITOL 3                                             |

|   8.277

|    1.942   |

|    1.986    |

|    10.264   |

2.408   |

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

10.292

2.415

2.470

12.762

2.994

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0005J

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

0.103

0.024

0.025

0.128

0.030

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.082

0.019

0.020

0.102

0.024

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.051

0.012

0.012

0.064

0.015

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

1.857

0.436

0.446

2.303

0.540

TOTAL CAPITOL 5


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

| Pregătirea personalului de exploatareNr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

2

6.2

[Probe tehnologice si teste

|TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL Din care C + M


Valoare (fiara TVA) |

TVA

| Valoare (

Mii lei

| Mii euro |

Mijjei

| Mii lei

3

|       4       |

5

] 6

0.000

| 0.000 I

0.000

| 0.000

0.000

| ăooo |

0.000

| 0.000

| 20.663

I

4.959

|   25.622

10.395

2.439

2.495

12.890


/•'.

/■ \k.

incisiv TVA p


% 7

^^ooo 1' x\ -fi QBO

\\ V‘>W


3.024


DIRECTOR i mg. DAN IO

jSERVICII Of

‘ °*LS^

XS^'OVA-^îS'


SEF SERV. PROIECTARE irig. LILIANA STANESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reamenajare parcare strada Griviței - tronson parc Halele Centrale”